Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012."

Transkript

1 Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december

2 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna från nyemissionen kommer framförallt användas till att fortsätta en snabb utrullning av SEQR i Sverige och framförallt internationellt. Den rekordsnabba utrullningen av SEQR har skett i de av Axfood ägda kedjorna PrisXtra, Willys och Hemköp där tjänsten på 13 dagar rullades ut i mer än kassor hos fler än 400 butiker, vilket visar på en stor skalbarhet till begränsade kostnader. Vidare har en rad SEQR-avtal kunnat presenteras under, eller strax efter kvartalets slut, där bland annat Kjell & Company (Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hemelektronik), Modebolagen i Malmö AB (Modekoncern med spirit, Marty och Esprit m.fl i butiksnamn), Dormy (Europas största golfvaruhus) tillkommit. Utöver detta har SEQR blivit något av det snabba betalningsalternativet hos snabbmatskedjorna. Restaurangkedjorna Max och Burger King har skrivit på avtal för att pröva SEQR i utvalda restauranger. Med SEQRs starka position på marknaden och en välfylld kassa så är grunden lagd för ett intressant Nyckeltal i korthet Q4 Omsättning Q Nettoomsättningen ökade med 21% till tkr (28 612) Rörelseresultatet uppgick till tkr (-951) Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) Resultat efter skatt uppgick till tkr (-1 079) Resultat per aktie före och efter utspädning -0,40 SEK (-0,05) VD:s kommentar Fjärde kvartalet har varit mycket intensivt för Seamless och framför allt för SEQR vår betaltjänst via mobiltelefoner. Vi har expanderat rekordsnabbt, vi har fortsatt att ta viktiga order och i början på detta år säkrade vi finansieringen för en fortsatt snabb expansion. I dag kan kunderna i Axfoods butikskedjor Hemköp, Willy, PrisXtra och Tempo betala med SEQR i cirka 400 butiker runt om i Sverige. På 13 arbetsdagar installerades vår lösning i 2400 kassaterminaler. Detta har fått stor uppmärksamhet, även internationellt, då vi har visat att vår lösning är extremt snabb och billig att rulla ut. Införandet av mobila betalningar i Axfoods butiker är sannolikt den största i världen, och definitivt den snabbaste installationen i sitt slag i Europa. Till det kan läggas att vi även under fjärde kvartalet installerat SEQR hos Webhallen, Kjell & Company, Dormy, Modebolagen med flera andra intressanta aktörer. 2

3 Att installationerna är klara betyder att vi ser de första intäkterna för SEQR även om de är blygsamma till en början. Under fjärde kvartalet tecknades flera avtal bland annat med snabbmatskedjorna Max och Burger King. Avtalet med Burger King tecknades via Nordic Service Partners som är norra Europas största franchisetagare för hamburgerkedjan. Vi ser ett stort och ökande intresse bland handlarna eftersom SEQR gör det möjligt att spara stora summor då de i stort sett halverar sina höga kortavgifter. Vi gör det möjligt för handlarna att undvika de kortutgivande bankerna och kortnätverkens höga avgifter. Dessutom kommer handlarna snabbt igång och behöver inte göra några betydande investeringar i hårdvara, utan det räcker med en klisterlapp vid kassan. Mottagandet bland konsumenter har varit över förväntan. De som prövar SEQR för första gången blir nästan alltid förvånade över hur enkelt och snabbt det går att genomföra betalningen, något som är ett kvitto på att vi kunnat leva upp till de höga krav vi själva satt på SEQR. Telefonen har de flesta alltid med sig, vilket innebär att man kan betala även utan kort och kontanter. Dessutom har man alla sina kvitton samlade i telefonen. I ett större perspektiv har vi all anledning att känna oss nöjda. Vi gjorde våra första pilotinstallationer vid halvårsskiftet Ett halvår senare har vi kopplat ett grepp om den svenska marknaden. SEQR är den enda betallösningen via mobilen som på allvar lämnat pilotstadiet och är i full produktion. För Seamless del gäller det nu att förvalta det försprång vår lösning har och ta en så stor marknadsandel som möjligt vid det historiska skiftet som nu inletts. För att kunna utnyttja detta fönster maximalt krävs det även starka finansiella muskler. Seamless genomförde under december en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den tillförde oss 102,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Att intresset för företaget generellt är stort och att det finns en stark tro på bolaget visades om inte annat av att emissionen övertecknades med 24 procent. Nu ska vi förvalta våra aktieägares pengar på ett klokt sätt och bland annat fortsätta investera i vår organisation så att vi klarar av den förestående internationella expansionen av SEQR. Vår ursprungliga verksamhet, vår transaktionsväxel som används av många stora mobiloperatörer, utvecklas stabilt och 2012 har varit det mest lönsamma året någonsin inom detta verksamhetsområde. Våra kunder har fortsatt att köpa kapacitet för laddningar av kontantkort i ökande takt. Sammantaget är jag nöjd över hur 2012 utvecklats och vår position för 2013 är mycket gynnsam. Peter Fredell VD 3

4 Seamless 4

5 Ekonomisk översikt tkr oktober-december helår Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, skatt Periodens resultat Balansomslutning Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,40-0,05-0,96-0,24 Rörelsemarginal % neg neg neg neg Soliditet % 77% 57% 77% 57% Balanserade utvecklingskostnader Avskrivningar vtv *Seamless hade vid periodens utgång ett teckningsoptionsprogram utestående om teckningsoptioner med inlösen 15 december januari 2014 som är in the money. Då resultatet är negativt uppstår ingen utspädningseffekt av dessa teckningsoptioner. Koncernen Omsättning Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 21 procent till (28 612) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet med 44 (50) procent och med 56 (50) procent på affärsområdet Distribution. SEQR har varit under uppstart under 2012 och redovisats under affärsområdet Transaktionsväxel, men kommer att särredovisas som ett eget affärsområde från och med

6 Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till (-951) tkr under fjärde kvartalet. Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till 66 (-118) tkr. Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) SEK för kvartalet. Anställda Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 88 (44). Affärsområdet Transaktionsväxel hade 86 (40) anställda och affärsområde Distribution 2 (2) anställda. Utöver detta har Seamless konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan, sammantaget ca 40 personer. Seamless har fortsatt rekrytera nyckelpersoner inom framförallt utveckling och försäljning under det fjärde kvartalet. Personalstyrkan har i och med detta ökat med 38% sedan föregående kvartal och med 100% i jämförelse med motsvarande period föregående år. Investeringar Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av (351) tkr. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av (953) tkr medan avskrivningar uppgick till -555 (-466) tkr. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 831) tkr för fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till (8 558) tkr. Kassaflödet påverkades positivt av kapitaltillskottet på 10 MSEK när Kinnevik New Ventures AB utnyttjande sin konvertibel som ställdes ut till dem under Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till (-1 405) tkr fördelat på långfristiga skulder om (-615) tkr samt kortfristiga skulder om (-790) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker. Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara som vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 78 (57) procent. Under kvartalet valde Kinnevik New Ventures AB att utnyttja den den konvertibel som ställdes ut till dem i December 2011 vilket innebar att Kinnevik utökade sitt innehav i Seamless med aktier, något som inneburit att Seamless erhållit ytterligare tkr i likvid. Aktiekapitalet ökade genom detta med ,50 kronor. Under november 2012 annonserade Seamless om en företrädesemission till existerande aktieägare om totalt ca 100 MSEK. Nyemissionen genomfördes under december 2012 och övertecknades med 24 procent. Totalt tillfördes bolaget ca MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier och röster ökade genom företrädesemissionen med Efter Kinneviks utnyttjande av konvertiblen och genomförandet av företrädesemissionen finns per den 31 januari 2013 sammanlagt aktier och röster i Seamless. 6

7 Då nyemissionslikviden ej erhölls under 2012 reflekteras dessa således inte i aktiekapitalet eller tillgängliga medel för perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till (14 398) tkr och periodens resultat uppgick till (-712) tkr. Resultatet för såväl moderbolaget som koncernen är till stor del hänförbart till de nyrekryteringar som skett under 2012 där Seamless ökat sin personalstyrka med över 100% under året. Den intensiva rekryteringstakten har varit en tydligt kommunicerad strategi och investering i humankapital för att främja utvecklingen och lanseringen av bolagets tjänst för mobila betalningar, SEQR. Finansnettot i moderbolaget blev 47 (-37) tkr och likvida medel uppgick vid kvartalets slut till (4 541) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 80 (34) personer vid kvartalets slut. Affärsområden Seamless har för närvarande två huvudsakliga affärs- och produktområden där transaktionsväxeln ERS 360 är navet i verksamheten. Det tredje affärsområdet SEQR är under uppstart och redovisas under 2012 tillsammans med affärsområdet Transaktionsväxel och kommer att särredovisas som ett eget affärsområde under

8 Affärsområde Transaktionsväxel Verksamhet i: Seamless Distribution AB (publ) och det helägda dotterbolaget Seamless Private Limited Startades: 2001 Produkter inkluderar: E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS) E-TopUp E-TopUp utgör den större delen av affärsområdet Transaktionsväxel. ERS 360 är ett system som framförallt säljs till mobiloperatörer. Genom ERS 360 kan operatörerna erbjuda sina kunder en mångfald av elektroniska produkter. Historiskt har det största användningsområdet av ERS 360 varit laddning av kontantkort direkt via mobilen, s.k. TopUp. Tidigare har mobilkunder köpt fysiska skrapkoder för att ladda sina kontantkort. Det är dock betydligt mer kostnadseffektivt och säkert för operatörerna att låta sina kunder köpa samtalstid direkt via mobilen. Distributionskostnaderna minimeras och risken för borttappade eller förfalskade koder minskar markant samtidigt som administration och uppföljning förenklas avsevärt. I u-länderna fyller mobilkunderna på sina mobiler med små valörer. Detta innebär att det blir svårt att få en god lönsamhet vid försäljning av fysiska skrapkoder. Med elektronisk laddning spelar storleken på beloppet ingen roll. Seamless påfyllningsteknik fungerar på alla mobila enheter och är oberoende av teknisk funktionalitet i mobilen. Värdeadderande tjänster (VAS) VAS som också baseras på ERS 360 består av andra värdeadderande tjänster som mobila betalningar. VAS är en vidareförsäljning, dvs. alla kunder som har VAS har även 8

9 köpt E-TopUp produkten. Med VAS kan en kund sätta in pengar på mobilen, föra pengar fram och tillbaka mellan mobiler i olika länder samt betala för olika typer av tjänster. Även detta system riktar sig framförallt mot u-länderna där få personer har ett eget bankkonto och där transaktionsstorlekarna är små. Anledningen till att mobila betalningslösningar är viktiga för mobiloperatörer i u-länderna beror dels på att de skapar nya intäktsströmmar, dels att de leder till en stark kundlojalitet. Managed Operations (MOPS) Ett av de viktigaste urvalskriterierna när en mobiloperatör väljer teknikleverantör är en pålitlig och stabil supporttjänst. Många operatörer väljer att helt lägga ut driften av systemet för att minska sina kostnader samtidigt som man drar nytta av expertisen hos leverantören. Genom att utnyttja Seamless Managed Operations kan mobiloperatören fokusera på sina kunder medan Seamless tar ansvar för underhåll och drift av plattformen. Tjänsterna inkluderar kontroller, både på distans och på plats samt löpande drift och hantering av plattformen. MOPS är precis som VAS en vidareförsäljning, dvs. alla kunder som har MOPS har även köpt E-TopUp produkten. Marknadsutveckling under Q1-Q Transaktionsvolymen för elektronisk påfyllnad av kontantkort hanterad av Seamless transaktionsväxel har ökat markant under året. Det är en ökning driven dels av abonnenttillväxten i de marknader där Seamless kunder är verksamma, dels av migrationen till elektronisk påfyllning från det traditionella fysiska värdebeviset. Detta har resulterat i ökade intäkter från mjukvarulicenser samt väsentligt ökade intäkter från supporttjänster för de nya trafiklicenserna. Under 2012 har Seamless erhållit en rad orders från existerande kunder framförallt inom två områden. Dels har kunderna köpt utökad licenskapacitet i sina system då övergången till elektronisk TopUp stadigt ökar i dessa länder, dels har kunderna köpt uppgraderingar av sina system från ERS 3 till ERS 4. Merparten av de system som finns i drift och använder sig av Seamless äldre mjukvarugeneration, ERS 3 har under året bytts ut. Det sammanlagda ordervärdet för dessa uppgraderingar har uppgått till ca 11 MSEK. Marginalerna på såväl licensexpansionerna samt på uppgraderingarna är närmare 100% varför 2012 varit ett av de mest lönsamma för transaktionsväxeln. Att detta inte återspeglas i nettoresultatet för året för transaktionsväxeln beror på att majoriteten av de kostnadsökningar i form av rekryteringar och annat som Seamless genomfört under året och som är relaterade till utrullningen av SEQR hamnar under kostnaderna för transaktionsväxeln då SEQR ännu inte särredovisas som ett eget segment. Dessa uppgraderingar förstärker, förenklar och effektiviserar Seamless support- och underhållstjänster. Detta samtidigt som uppgraderingarna innebär en bättre grund och ökad kapacitet för Seamless kunder att hantera större transaktionsvolymer. Seamless har med sina mobiloperatörskunder under året levererat ett flertal tjänster som tagits emot mycket väl, exempelvis support, underhåll och det Seamless kallar för Managed Operations, där Seamless har fullt ansvar för att sköta driften av kundens plattform. Tack vare hantering av större transaktionsvolymer samt omförhandlingar av vissa avtal har orderingången för support och underhållstjänster ökat markant. Detta kommer 9

10 under 2013 och framöver att resultera i betydligt högre återkommande årliga intäkter, cirka 4-6 MSEK på årsbasis. Detta är också ett tydligt tecken på det värde som Seamless plattform har för operatörerna, samt en kvittens på att de tjänster som Seamless levererar motsvarar kundernas förväntningar. Marknadsutsikter I och med att grundbehovet uppfyllts har Seamless kunder sökt nya sätt att bredda sitt utbud mot marknaden. Detta gäller såväl mobiloperatörer som distributörer. Något som skett huvudsakligen på två sätt: Genom att erbjuda nya tjänster över den befintliga plattformen, samt att öka antal produkter som distribueras inom varje kanal. För mobiloperatörer som beslutar att sköta distributionen genom egna kanaler är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna bygga och administrera ett distributionsnätverk, samt att ge slutkunden flera möjligheter att köpa och fylla på sitt mobilkonto. Generellt har marknaden för elektronisk påfyllning av kontantkort i allt högre utsträckning utvecklats från att ha varit en enskild produkt till att bli ett ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Att genom samma distributionskanal och teknikplattform kunna hantera olika typer av elektroniska produkter är en stor konkurrensfördel som är enormt värdefull för Seamless kunder, både befintliga och potentiella. Möter nya behov med total funktionalitet Den ovan beskrivna utvecklingen ställer allt större krav på teknikplattformen som ska kunna hantera ett ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Seamless Transaktionsväxel är en teknikplattform som erbjuder total funktionalitet vad gäller integration och hantering av olika aktörer i ekosystemet (mobiloperatörer, distributörer, handlare, banker etc). Dessutom har Seamless Transaktionsväxel den bevisade kapaciteten och dokumenterade prestandan som behövs för att kunna hantera det snabbt ökade transaktionsflödet. Transaktionsväxeln i korthet tkr oktober-december helår Nettoomsättning Tillväxt, % 6% 33% 13% -9% Rörelseresultat Rörelsemarginal neg neg neg neg 10

11 Affärsområde Distribution Verksamhet i: SIA Lettel Startades: 2011 Produkter inkluderar: Fysisk distribution av mobil topup/påfyllnadskoder och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler Bakgrund Prepaid topup är en av världens mest sålda tjänster. Över hela världen har distributionen skiftats från fysisk distribution av s k scratch cards till elektroniskt distribuerad påfyllning. Seamless har en av de mest utvecklade tekniska lösningarna för detta. Inom ramen för affärsområdet Distribution levereras Seamless plattform till distributörer i Europa och Asien samt till mobiloperatörer/banker, men används nu också i uppbyggnaden av Seamless egen distributörsverksamhet. Marknad Från att ha fokuserat på leverans av den tekniska plattformen för distribution och tjänster runt denna tar Seamless nu steget att bli en komplett distributör i flera länder. Detta innebär en vertikal integration i marknader som vi redan kan väl efter tolv år som teknikleverantör till detta område. Att Seamless tar steget att bli distributör innebär en ökad omsättning och sker genom direkta distributionsavtal med mobiloperatörer och med återförsäljare inom ett flertal branscher. Detta ger en stark position när andra e-produkter och betalningstjänster, såsom SEQR, skall introduceras i återförsäljarledet. Vidare sker detta i ett läge där många kedjor upphandlar tjänster kring e-produkter i gränsöverskridande avtal som omfattar många länder. Under 2011 förvärvade Seamless den lettiska distributören Lettel, som säljer påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoni. Förhandlingar pågår på ytterligare marknader om ytterligare förvärv som ett led i byggandet av en Europeisk distributionsorganisation. Centraleuropa är prioriterat område för förvärv då marknaderna här står i begrepp att konsolideras. De flesta marknader är kraftigt fragmenterade och de många distributörerna köper teknik och all kringservice från tredje part. Seamless styrka finns i ägandeskapet till tekniken, något som gör oss mycket snabba i förändringar och integrationer, samt i möjligheten att kombinera service mot återförsäljare i exempelvis dagligvaruhandel, med ett bredare utbud av tjänster. Erbjudandet kombinerar befintliga tjänster inom topup med nya e-tjänster som betallösning i form av SEQR samt kringtjänster som Bill payment, dvs möjligheten att betala räkningarna via mobiltelefonen och riktade erbjudanden till konsument. För Seamless kommer detta att innebära att det går snabbare att lansera nya produkter eftersom Seamless kan styra produktutbud och lansera sina egna produkter i en snabbare takt. Att ha distributörsverksamheten internt är en stor fördel jämfört med många konkurrenter då teknik- och affärsutveckling finns internt och är väl länkade till varandra. Dessutom kapas ett led i distributionskedjan. Denna effektivisering leder till en högre marginal per såld produkt. 11

12 Marknadsutsikter Under året har förhandlingar om förvärv, joint ventures eller egen etablering initierats på flera marknader och de första resultaten av detta arbete kommer förhoppningsvis att bära frukt och visa resultat under Vidare har organisation för att hantera såväl hemmamarknad som utländska bolag byggts upp. Elektronisk distribution Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Först i samband med en konsuments köp blir den elektroniska koden utskriven i fysisk form från exempelvis ett kassasystem. Påfyllning av kontantkortsmobiler sker alltså genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör ett köp med en s k direkt påfyllning av ett mobiltelefonnummer hos operatören (e-topup). En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. E-topup ger när den används alltid en omedelbar påfyllning av användarens konto hos operatören. Distributörer och återförsäljare Distributörer och återförsäljare av fysiska värdebevis är ofta traditionella försäljningsställen för tobak, livsmedel, godis, tidningar och tillbehör till mobiltelefoner, men även större kedjor inom dagligvaruhandeln. De har ofta en välfungerande logistikorganisation och ett nätverk av försäljningsställen. Aktörer som erbjuder elektronisk distribution kan vara samma som ovan men här finns också tjänsteleverantörer som inte har distributionsbakgrund men erbjuder den tekniska lösningen till distributörer och kedjor i återförsäljarledet. I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor och banker de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. Distribution i korthet tkr oktober-december helår Nettoomsättning Tillväxt, % 37% - 479% - Rörelseresultat Rörelsemarginal neg neg neg neg 12

13 13

14 SEQR Verksamhet i: Seamless Distribution AB Startades: 2012 Produkter inkluderar: Mobila betalningar Största ordern för mobila betalningar i Sverige Rapportperioden har fortsatt vara intensiv och händelserik för Seamless mobila betalningslösning SEQR. Förutom ytterligare avtal med betydande aktörer har den viktigaste händelsen för SEQR inträffat under november då Axfood valde att införa systemet i ca 400 butiker runt om i landet, och därmed den hittills största ordern för mobila betalningar i Sverige. Ytterligare fokus under kvartalet har varit de förberedelser som gjorts för att lansera SEQR internationellt. Blickar vi ett år tillbaka i tiden kan vi konstatera att marknaden har gått från att prata om mobila betalningar till att det idag är verklighet, där SEQR är den lösning som ligger klart längst fram. Rekordsnabb utrullning I oktober fattade Axfood beslutet att, efter ett pilotprojekt med SEQR i butiker i Stockholm, införa SEQR i kedjorna Hemköp, Willys, PrisXtra och Tempo. På endast 13 arbetsdagar rullade Seamless ut systemet till ca kassaterminaler. Det gick drygt en månad från att avtalet tecknades till att kunder runt om i hela landet kunde betala med hjälp av mobilen, vilket är ett tydligt bevis för hur enkelt det är för handlarna att komma igång med SEQR. Förutom mycket positiv respons från både handlare och användare har utrullningen fått stor uppmärksamhet i medier. Nya avtal som tecknats under rapportperioden Handlares intresse för SEQR fortsätter och under den gångna perioden har flera viktiga avtal slutits. Däribland med Kjell & Company med 63 butiker runt om i landet och Dormy som med sina åtta varuhus och näthandel har Europas största utbud för golfare. Även modekoncernen Modebolagen i Malmö som ligger bakom butiksnamnen Spirit Stores, Marty, Esprit och Malmströms & Co har valt att erbjuda sina kunder möjligheten att betala med SEQR i sina totalt 23 butiker. Intresset för SEQR i snabbmatsrestauranger håller i sig och förutom att McDonald s sedan tidigare erbjuder SEQR i ett antal restauranger i och runt Stockholm, har det under perioden tecknats avtal om pilotprojekt med både Max Hamburgerrestauranger och Nordic Service Partners, som driver 55 Burger King-restauranger och äger varumärket Taco Bar. Det enkla systemet bakom SEQR gör det möjligt för både stora butikskoncerner och småföretagare med t ex pizzerior och caféer att erbjuda sina kunder att betala med hjälp av mobilen. Oavsett storlek på verksamheten finns det stora summor att spara på transaktionerna, då kunderna väljer att betala via SEQR istället för med kort. 14

15 Internationell lansering av SEQR Seamless har tidigare tecknat ett flertal avtal kopplade till satsningar internationellt. Ett exempel är avtalet med Garanti Bank som tecknades under tredje kvartalet. Banken är en av Europas starkaste och samarbetet med Seamless innebär att SEQR kommer att introduceras i Rumänien hos ett antal stora detaljhandelskedjor. Under det fjärde kvartalet har Seamless genomfört en nyemission i syftet att finansiera en fortsatt expansion av SEQR i Sverige samt en mer omfattande internationell lansering av betalningslösningen. Utländska bolag hör kontinuerligt av sig och vill ta del av den mobila betalningslösningen, detta trots att Seamless inte aktivt påbörjat någon internationell marknadsföring av SEQR. Marknadsutsikter Intresset för mobila betalningslösningar har fortsatt öka i snabb takt även under det fjärde kvartalet. Medier rapporterar numera regelbundet om nya lösningar som tar sig an marknaden både i Sverige och på andra platser runt om i världen. År 2013 spås bli de mobila betalningarnas år av bland annat tidningen Mobil. Ett samarbete mellan ett antal svenska storbanker om en gemensam mobil betalningslösning är den senaste i raden av nya system som lanserats under perioden. Än så länge är det bara möjligt att med denna lösning att skicka pengar i realtid privatpersoner. Tjänsten kostar dock pengar och det gör SEQR till den fortsatt enda mobila betalningslösningen som är helt gratis för användaren när man ska skicka pengar till andra privatpersoner. SEQR är dessutom den enda helhetslösningen för mobila lösningar som är i drift på marknaden. Förutom möjligheten att skicka pengar mellan privatpersoner går det att betala både fysiskt i butik och på nätet. Samtidigt är SEQR ensamt om att medföra lägre kostnader för handlarna och på sikt sannolikt även för konsumenterna. I grunden är det Seamless egenutvecklade transaktionsväxel som ger de stora fördelarna. Växeln gör det möjligt att utföra betalningarna utan inblandning av företag som Visa och Mastercard och för handlare innebär det att de slipper kortutgivande banker och kortnätverkens höga avgifter. Seamless har under över tio års tid använt transaktionsväxeln för att fylla på kontantkort till mobiler, något som gör att den klarar av att hantera en mycket stor mängd transaktioner, i dagsläget över 3,1 miljarder årligen. I och med den ökade satsningen på mobila betalningar genomförs det allt fler marknadsundersökningar kring hur konsumenterna ställer sig till denna typ av betalning. Till exempel visar en undersökning från PFM Reserach att åtta av tio svenskar kan tänka sig att betala via sin mobil. En annan undersökning av Yougov visar att 47 procent av personer mellan 18 och 44 år någon gång befunnit sig i en situation där de har velat handla något men bara haft mobilen med sig och därmed inte kunnat genomföra köpet. Prognosen för att mobila betalningar inom en snar framtid kommer att slå till med full kraft världen över håller i sig. Därför ligger det helt rätt i tiden att Seamless nu satsar mer fullskaligt på en internationell lansering. Researchföretaget IDC förutspår att världens mobila betalningar kommer att uppgå till tusen miljarder dollar år Det 15

16 motsvarar dock bara 2,5 procent av den potentiella mängden transaktioner som skulle kunna betalas mobilt. En ytterligare rapport från Berg Insight visar att 381 miljoner människor i tillväxtmarknader väntas betala med sin mobiltelefon För ett år sedan var antalet användare av mobila betalningar i dessa regioner 61 miljoner och väntas med andra ord att öka med i snitt 36 procent årligen. Så fungerar SEQR SEQR är marknadens enklaste system för betalning via mobilen. Systemet sparar stora summor för handlarna och i en förlängning sannolikt även för konsumenten. Allt kunden behöver göra för att betala är att med hjälp av sin smarta mobiltelefon och applikationen SEQR skanna en QR-kod och med en personlig kod godkänna att betalningen dras från ett fakturakonto. QR-koden är sammanlänkad och unik för kassan och koden är i sin tur är kopplad till Seamless transaktionsplattform. Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig installation för att kunna erbjuda sina kunder betalning med hjälp av mobilen. Det är genom att systemet kringgår bankernas och kortföretagens höga avgifter som det finns möjlighet för handlaren att spara stora summor på lägre transaktionskostnader. Med SEQR är det inte bara möjligt att betala med hjälp av mobilen i butik. Om en pappersfaktura förses med en QR-kod kopplad till SEQR är det möjligt att även betala dessa med hjälp av mobilen. På liknande sätt kan man med mobilen enkelt betala både vid e-handel och till exempel via direktutskick hem i brevlådan. Med SEQR är det dessutom möjligt att gratis skicka pengar direkt in på privatpersoners vanliga bankkonto, oavsett banktillhörighet till exempel när man vill föra över pengar i samband med ett köp på Blocket eller vill dela en restaurangnota. Det enda man behöver göra för att skicka pengar är att ange mottagarens mobilnummer. För att ta emot pengar måste mottagaren i SEQR-appen ange vilket bankkonto de ska sättas in på. Lösningen innebär att varken avsändare eller mottagare behöver uppge känsliga uppgifter som person- eller kontonummer till varandra. För företagare finns en tjänst som gör det möjligt att rikta erbjudanden till de kunder som väljer att betala med SEQR. För mindre företag finns tjänsten SEQR Mobilkassan som innebär att hantverkaren, torghandlaren eller caféinnehavaren kan använda sin smartphone, surfplatta eller dator för att säkert och smidigt acceptera mobila betalningar. Det är helt gratis att komma igång och transaktionsavgifterna är betydligt lägre än för kortbetalningar. Därmed kan man enkelt undvika kontanter utan att investera i en dyr kortterminal. SEQR Fakturakonto Möjligheten att betala med SEQR genomförs i samarbete med finansbolaget Collector och SEQR Fakturakonto. Tjänsten fungerar precis som ett kreditkort där alla inköp samlas på en samlingsfaktura med upp till 60 dagars räntefri kredit och möjlighet till delbetalning. 16

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 2 Seamless Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 Första kvartalet 2013 Sammanfattning Seamless har under årets första kvartal fokuserat på investeringar och utrullning av betalningslösningen SEQR. I

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012 Den mobila betalningslösningen SEQR mötte allmänheten i form av en smyglansering, snabb tillväxt i antalet transaktioner som hanteras genom Seamless transaktionsväxel

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA c Fylla på Överföra Betala LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Bokslutskommuniké 2008 Ladda Betala Nedladdning SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer