Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012."

Transkript

1 Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december

2 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna från nyemissionen kommer framförallt användas till att fortsätta en snabb utrullning av SEQR i Sverige och framförallt internationellt. Den rekordsnabba utrullningen av SEQR har skett i de av Axfood ägda kedjorna PrisXtra, Willys och Hemköp där tjänsten på 13 dagar rullades ut i mer än kassor hos fler än 400 butiker, vilket visar på en stor skalbarhet till begränsade kostnader. Vidare har en rad SEQR-avtal kunnat presenteras under, eller strax efter kvartalets slut, där bland annat Kjell & Company (Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hemelektronik), Modebolagen i Malmö AB (Modekoncern med spirit, Marty och Esprit m.fl i butiksnamn), Dormy (Europas största golfvaruhus) tillkommit. Utöver detta har SEQR blivit något av det snabba betalningsalternativet hos snabbmatskedjorna. Restaurangkedjorna Max och Burger King har skrivit på avtal för att pröva SEQR i utvalda restauranger. Med SEQRs starka position på marknaden och en välfylld kassa så är grunden lagd för ett intressant Nyckeltal i korthet Q4 Omsättning Q Nettoomsättningen ökade med 21% till tkr (28 612) Rörelseresultatet uppgick till tkr (-951) Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) Resultat efter skatt uppgick till tkr (-1 079) Resultat per aktie före och efter utspädning -0,40 SEK (-0,05) VD:s kommentar Fjärde kvartalet har varit mycket intensivt för Seamless och framför allt för SEQR vår betaltjänst via mobiltelefoner. Vi har expanderat rekordsnabbt, vi har fortsatt att ta viktiga order och i början på detta år säkrade vi finansieringen för en fortsatt snabb expansion. I dag kan kunderna i Axfoods butikskedjor Hemköp, Willy, PrisXtra och Tempo betala med SEQR i cirka 400 butiker runt om i Sverige. På 13 arbetsdagar installerades vår lösning i 2400 kassaterminaler. Detta har fått stor uppmärksamhet, även internationellt, då vi har visat att vår lösning är extremt snabb och billig att rulla ut. Införandet av mobila betalningar i Axfoods butiker är sannolikt den största i världen, och definitivt den snabbaste installationen i sitt slag i Europa. Till det kan läggas att vi även under fjärde kvartalet installerat SEQR hos Webhallen, Kjell & Company, Dormy, Modebolagen med flera andra intressanta aktörer. 2

3 Att installationerna är klara betyder att vi ser de första intäkterna för SEQR även om de är blygsamma till en början. Under fjärde kvartalet tecknades flera avtal bland annat med snabbmatskedjorna Max och Burger King. Avtalet med Burger King tecknades via Nordic Service Partners som är norra Europas största franchisetagare för hamburgerkedjan. Vi ser ett stort och ökande intresse bland handlarna eftersom SEQR gör det möjligt att spara stora summor då de i stort sett halverar sina höga kortavgifter. Vi gör det möjligt för handlarna att undvika de kortutgivande bankerna och kortnätverkens höga avgifter. Dessutom kommer handlarna snabbt igång och behöver inte göra några betydande investeringar i hårdvara, utan det räcker med en klisterlapp vid kassan. Mottagandet bland konsumenter har varit över förväntan. De som prövar SEQR för första gången blir nästan alltid förvånade över hur enkelt och snabbt det går att genomföra betalningen, något som är ett kvitto på att vi kunnat leva upp till de höga krav vi själva satt på SEQR. Telefonen har de flesta alltid med sig, vilket innebär att man kan betala även utan kort och kontanter. Dessutom har man alla sina kvitton samlade i telefonen. I ett större perspektiv har vi all anledning att känna oss nöjda. Vi gjorde våra första pilotinstallationer vid halvårsskiftet Ett halvår senare har vi kopplat ett grepp om den svenska marknaden. SEQR är den enda betallösningen via mobilen som på allvar lämnat pilotstadiet och är i full produktion. För Seamless del gäller det nu att förvalta det försprång vår lösning har och ta en så stor marknadsandel som möjligt vid det historiska skiftet som nu inletts. För att kunna utnyttja detta fönster maximalt krävs det även starka finansiella muskler. Seamless genomförde under december en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den tillförde oss 102,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Att intresset för företaget generellt är stort och att det finns en stark tro på bolaget visades om inte annat av att emissionen övertecknades med 24 procent. Nu ska vi förvalta våra aktieägares pengar på ett klokt sätt och bland annat fortsätta investera i vår organisation så att vi klarar av den förestående internationella expansionen av SEQR. Vår ursprungliga verksamhet, vår transaktionsväxel som används av många stora mobiloperatörer, utvecklas stabilt och 2012 har varit det mest lönsamma året någonsin inom detta verksamhetsområde. Våra kunder har fortsatt att köpa kapacitet för laddningar av kontantkort i ökande takt. Sammantaget är jag nöjd över hur 2012 utvecklats och vår position för 2013 är mycket gynnsam. Peter Fredell VD 3

4 Seamless 4

5 Ekonomisk översikt tkr oktober-december helår Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, skatt Periodens resultat Balansomslutning Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,40-0,05-0,96-0,24 Rörelsemarginal % neg neg neg neg Soliditet % 77% 57% 77% 57% Balanserade utvecklingskostnader Avskrivningar vtv *Seamless hade vid periodens utgång ett teckningsoptionsprogram utestående om teckningsoptioner med inlösen 15 december januari 2014 som är in the money. Då resultatet är negativt uppstår ingen utspädningseffekt av dessa teckningsoptioner. Koncernen Omsättning Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 21 procent till (28 612) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet med 44 (50) procent och med 56 (50) procent på affärsområdet Distribution. SEQR har varit under uppstart under 2012 och redovisats under affärsområdet Transaktionsväxel, men kommer att särredovisas som ett eget affärsområde från och med

6 Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till (-951) tkr under fjärde kvartalet. Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till 66 (-118) tkr. Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) SEK för kvartalet. Anställda Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 88 (44). Affärsområdet Transaktionsväxel hade 86 (40) anställda och affärsområde Distribution 2 (2) anställda. Utöver detta har Seamless konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan, sammantaget ca 40 personer. Seamless har fortsatt rekrytera nyckelpersoner inom framförallt utveckling och försäljning under det fjärde kvartalet. Personalstyrkan har i och med detta ökat med 38% sedan föregående kvartal och med 100% i jämförelse med motsvarande period föregående år. Investeringar Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av (351) tkr. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av (953) tkr medan avskrivningar uppgick till -555 (-466) tkr. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 831) tkr för fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till (8 558) tkr. Kassaflödet påverkades positivt av kapitaltillskottet på 10 MSEK när Kinnevik New Ventures AB utnyttjande sin konvertibel som ställdes ut till dem under Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till (-1 405) tkr fördelat på långfristiga skulder om (-615) tkr samt kortfristiga skulder om (-790) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker. Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara som vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 78 (57) procent. Under kvartalet valde Kinnevik New Ventures AB att utnyttja den den konvertibel som ställdes ut till dem i December 2011 vilket innebar att Kinnevik utökade sitt innehav i Seamless med aktier, något som inneburit att Seamless erhållit ytterligare tkr i likvid. Aktiekapitalet ökade genom detta med ,50 kronor. Under november 2012 annonserade Seamless om en företrädesemission till existerande aktieägare om totalt ca 100 MSEK. Nyemissionen genomfördes under december 2012 och övertecknades med 24 procent. Totalt tillfördes bolaget ca MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier och röster ökade genom företrädesemissionen med Efter Kinneviks utnyttjande av konvertiblen och genomförandet av företrädesemissionen finns per den 31 januari 2013 sammanlagt aktier och röster i Seamless. 6

7 Då nyemissionslikviden ej erhölls under 2012 reflekteras dessa således inte i aktiekapitalet eller tillgängliga medel för perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till (14 398) tkr och periodens resultat uppgick till (-712) tkr. Resultatet för såväl moderbolaget som koncernen är till stor del hänförbart till de nyrekryteringar som skett under 2012 där Seamless ökat sin personalstyrka med över 100% under året. Den intensiva rekryteringstakten har varit en tydligt kommunicerad strategi och investering i humankapital för att främja utvecklingen och lanseringen av bolagets tjänst för mobila betalningar, SEQR. Finansnettot i moderbolaget blev 47 (-37) tkr och likvida medel uppgick vid kvartalets slut till (4 541) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 80 (34) personer vid kvartalets slut. Affärsområden Seamless har för närvarande två huvudsakliga affärs- och produktområden där transaktionsväxeln ERS 360 är navet i verksamheten. Det tredje affärsområdet SEQR är under uppstart och redovisas under 2012 tillsammans med affärsområdet Transaktionsväxel och kommer att särredovisas som ett eget affärsområde under

8 Affärsområde Transaktionsväxel Verksamhet i: Seamless Distribution AB (publ) och det helägda dotterbolaget Seamless Private Limited Startades: 2001 Produkter inkluderar: E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS) E-TopUp E-TopUp utgör den större delen av affärsområdet Transaktionsväxel. ERS 360 är ett system som framförallt säljs till mobiloperatörer. Genom ERS 360 kan operatörerna erbjuda sina kunder en mångfald av elektroniska produkter. Historiskt har det största användningsområdet av ERS 360 varit laddning av kontantkort direkt via mobilen, s.k. TopUp. Tidigare har mobilkunder köpt fysiska skrapkoder för att ladda sina kontantkort. Det är dock betydligt mer kostnadseffektivt och säkert för operatörerna att låta sina kunder köpa samtalstid direkt via mobilen. Distributionskostnaderna minimeras och risken för borttappade eller förfalskade koder minskar markant samtidigt som administration och uppföljning förenklas avsevärt. I u-länderna fyller mobilkunderna på sina mobiler med små valörer. Detta innebär att det blir svårt att få en god lönsamhet vid försäljning av fysiska skrapkoder. Med elektronisk laddning spelar storleken på beloppet ingen roll. Seamless påfyllningsteknik fungerar på alla mobila enheter och är oberoende av teknisk funktionalitet i mobilen. Värdeadderande tjänster (VAS) VAS som också baseras på ERS 360 består av andra värdeadderande tjänster som mobila betalningar. VAS är en vidareförsäljning, dvs. alla kunder som har VAS har även 8

9 köpt E-TopUp produkten. Med VAS kan en kund sätta in pengar på mobilen, föra pengar fram och tillbaka mellan mobiler i olika länder samt betala för olika typer av tjänster. Även detta system riktar sig framförallt mot u-länderna där få personer har ett eget bankkonto och där transaktionsstorlekarna är små. Anledningen till att mobila betalningslösningar är viktiga för mobiloperatörer i u-länderna beror dels på att de skapar nya intäktsströmmar, dels att de leder till en stark kundlojalitet. Managed Operations (MOPS) Ett av de viktigaste urvalskriterierna när en mobiloperatör väljer teknikleverantör är en pålitlig och stabil supporttjänst. Många operatörer väljer att helt lägga ut driften av systemet för att minska sina kostnader samtidigt som man drar nytta av expertisen hos leverantören. Genom att utnyttja Seamless Managed Operations kan mobiloperatören fokusera på sina kunder medan Seamless tar ansvar för underhåll och drift av plattformen. Tjänsterna inkluderar kontroller, både på distans och på plats samt löpande drift och hantering av plattformen. MOPS är precis som VAS en vidareförsäljning, dvs. alla kunder som har MOPS har även köpt E-TopUp produkten. Marknadsutveckling under Q1-Q Transaktionsvolymen för elektronisk påfyllnad av kontantkort hanterad av Seamless transaktionsväxel har ökat markant under året. Det är en ökning driven dels av abonnenttillväxten i de marknader där Seamless kunder är verksamma, dels av migrationen till elektronisk påfyllning från det traditionella fysiska värdebeviset. Detta har resulterat i ökade intäkter från mjukvarulicenser samt väsentligt ökade intäkter från supporttjänster för de nya trafiklicenserna. Under 2012 har Seamless erhållit en rad orders från existerande kunder framförallt inom två områden. Dels har kunderna köpt utökad licenskapacitet i sina system då övergången till elektronisk TopUp stadigt ökar i dessa länder, dels har kunderna köpt uppgraderingar av sina system från ERS 3 till ERS 4. Merparten av de system som finns i drift och använder sig av Seamless äldre mjukvarugeneration, ERS 3 har under året bytts ut. Det sammanlagda ordervärdet för dessa uppgraderingar har uppgått till ca 11 MSEK. Marginalerna på såväl licensexpansionerna samt på uppgraderingarna är närmare 100% varför 2012 varit ett av de mest lönsamma för transaktionsväxeln. Att detta inte återspeglas i nettoresultatet för året för transaktionsväxeln beror på att majoriteten av de kostnadsökningar i form av rekryteringar och annat som Seamless genomfört under året och som är relaterade till utrullningen av SEQR hamnar under kostnaderna för transaktionsväxeln då SEQR ännu inte särredovisas som ett eget segment. Dessa uppgraderingar förstärker, förenklar och effektiviserar Seamless support- och underhållstjänster. Detta samtidigt som uppgraderingarna innebär en bättre grund och ökad kapacitet för Seamless kunder att hantera större transaktionsvolymer. Seamless har med sina mobiloperatörskunder under året levererat ett flertal tjänster som tagits emot mycket väl, exempelvis support, underhåll och det Seamless kallar för Managed Operations, där Seamless har fullt ansvar för att sköta driften av kundens plattform. Tack vare hantering av större transaktionsvolymer samt omförhandlingar av vissa avtal har orderingången för support och underhållstjänster ökat markant. Detta kommer 9

10 under 2013 och framöver att resultera i betydligt högre återkommande årliga intäkter, cirka 4-6 MSEK på årsbasis. Detta är också ett tydligt tecken på det värde som Seamless plattform har för operatörerna, samt en kvittens på att de tjänster som Seamless levererar motsvarar kundernas förväntningar. Marknadsutsikter I och med att grundbehovet uppfyllts har Seamless kunder sökt nya sätt att bredda sitt utbud mot marknaden. Detta gäller såväl mobiloperatörer som distributörer. Något som skett huvudsakligen på två sätt: Genom att erbjuda nya tjänster över den befintliga plattformen, samt att öka antal produkter som distribueras inom varje kanal. För mobiloperatörer som beslutar att sköta distributionen genom egna kanaler är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna bygga och administrera ett distributionsnätverk, samt att ge slutkunden flera möjligheter att köpa och fylla på sitt mobilkonto. Generellt har marknaden för elektronisk påfyllning av kontantkort i allt högre utsträckning utvecklats från att ha varit en enskild produkt till att bli ett ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Att genom samma distributionskanal och teknikplattform kunna hantera olika typer av elektroniska produkter är en stor konkurrensfördel som är enormt värdefull för Seamless kunder, både befintliga och potentiella. Möter nya behov med total funktionalitet Den ovan beskrivna utvecklingen ställer allt större krav på teknikplattformen som ska kunna hantera ett ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Seamless Transaktionsväxel är en teknikplattform som erbjuder total funktionalitet vad gäller integration och hantering av olika aktörer i ekosystemet (mobiloperatörer, distributörer, handlare, banker etc). Dessutom har Seamless Transaktionsväxel den bevisade kapaciteten och dokumenterade prestandan som behövs för att kunna hantera det snabbt ökade transaktionsflödet. Transaktionsväxeln i korthet tkr oktober-december helår Nettoomsättning Tillväxt, % 6% 33% 13% -9% Rörelseresultat Rörelsemarginal neg neg neg neg 10

11 Affärsområde Distribution Verksamhet i: SIA Lettel Startades: 2011 Produkter inkluderar: Fysisk distribution av mobil topup/påfyllnadskoder och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler Bakgrund Prepaid topup är en av världens mest sålda tjänster. Över hela världen har distributionen skiftats från fysisk distribution av s k scratch cards till elektroniskt distribuerad påfyllning. Seamless har en av de mest utvecklade tekniska lösningarna för detta. Inom ramen för affärsområdet Distribution levereras Seamless plattform till distributörer i Europa och Asien samt till mobiloperatörer/banker, men används nu också i uppbyggnaden av Seamless egen distributörsverksamhet. Marknad Från att ha fokuserat på leverans av den tekniska plattformen för distribution och tjänster runt denna tar Seamless nu steget att bli en komplett distributör i flera länder. Detta innebär en vertikal integration i marknader som vi redan kan väl efter tolv år som teknikleverantör till detta område. Att Seamless tar steget att bli distributör innebär en ökad omsättning och sker genom direkta distributionsavtal med mobiloperatörer och med återförsäljare inom ett flertal branscher. Detta ger en stark position när andra e-produkter och betalningstjänster, såsom SEQR, skall introduceras i återförsäljarledet. Vidare sker detta i ett läge där många kedjor upphandlar tjänster kring e-produkter i gränsöverskridande avtal som omfattar många länder. Under 2011 förvärvade Seamless den lettiska distributören Lettel, som säljer påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoni. Förhandlingar pågår på ytterligare marknader om ytterligare förvärv som ett led i byggandet av en Europeisk distributionsorganisation. Centraleuropa är prioriterat område för förvärv då marknaderna här står i begrepp att konsolideras. De flesta marknader är kraftigt fragmenterade och de många distributörerna köper teknik och all kringservice från tredje part. Seamless styrka finns i ägandeskapet till tekniken, något som gör oss mycket snabba i förändringar och integrationer, samt i möjligheten att kombinera service mot återförsäljare i exempelvis dagligvaruhandel, med ett bredare utbud av tjänster. Erbjudandet kombinerar befintliga tjänster inom topup med nya e-tjänster som betallösning i form av SEQR samt kringtjänster som Bill payment, dvs möjligheten att betala räkningarna via mobiltelefonen och riktade erbjudanden till konsument. För Seamless kommer detta att innebära att det går snabbare att lansera nya produkter eftersom Seamless kan styra produktutbud och lansera sina egna produkter i en snabbare takt. Att ha distributörsverksamheten internt är en stor fördel jämfört med många konkurrenter då teknik- och affärsutveckling finns internt och är väl länkade till varandra. Dessutom kapas ett led i distributionskedjan. Denna effektivisering leder till en högre marginal per såld produkt. 11

12 Marknadsutsikter Under året har förhandlingar om förvärv, joint ventures eller egen etablering initierats på flera marknader och de första resultaten av detta arbete kommer förhoppningsvis att bära frukt och visa resultat under Vidare har organisation för att hantera såväl hemmamarknad som utländska bolag byggts upp. Elektronisk distribution Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Först i samband med en konsuments köp blir den elektroniska koden utskriven i fysisk form från exempelvis ett kassasystem. Påfyllning av kontantkortsmobiler sker alltså genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör ett köp med en s k direkt påfyllning av ett mobiltelefonnummer hos operatören (e-topup). En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. E-topup ger när den används alltid en omedelbar påfyllning av användarens konto hos operatören. Distributörer och återförsäljare Distributörer och återförsäljare av fysiska värdebevis är ofta traditionella försäljningsställen för tobak, livsmedel, godis, tidningar och tillbehör till mobiltelefoner, men även större kedjor inom dagligvaruhandeln. De har ofta en välfungerande logistikorganisation och ett nätverk av försäljningsställen. Aktörer som erbjuder elektronisk distribution kan vara samma som ovan men här finns också tjänsteleverantörer som inte har distributionsbakgrund men erbjuder den tekniska lösningen till distributörer och kedjor i återförsäljarledet. I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor och banker de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. Distribution i korthet tkr oktober-december helår Nettoomsättning Tillväxt, % 37% - 479% - Rörelseresultat Rörelsemarginal neg neg neg neg 12

13 13

14 SEQR Verksamhet i: Seamless Distribution AB Startades: 2012 Produkter inkluderar: Mobila betalningar Största ordern för mobila betalningar i Sverige Rapportperioden har fortsatt vara intensiv och händelserik för Seamless mobila betalningslösning SEQR. Förutom ytterligare avtal med betydande aktörer har den viktigaste händelsen för SEQR inträffat under november då Axfood valde att införa systemet i ca 400 butiker runt om i landet, och därmed den hittills största ordern för mobila betalningar i Sverige. Ytterligare fokus under kvartalet har varit de förberedelser som gjorts för att lansera SEQR internationellt. Blickar vi ett år tillbaka i tiden kan vi konstatera att marknaden har gått från att prata om mobila betalningar till att det idag är verklighet, där SEQR är den lösning som ligger klart längst fram. Rekordsnabb utrullning I oktober fattade Axfood beslutet att, efter ett pilotprojekt med SEQR i butiker i Stockholm, införa SEQR i kedjorna Hemköp, Willys, PrisXtra och Tempo. På endast 13 arbetsdagar rullade Seamless ut systemet till ca kassaterminaler. Det gick drygt en månad från att avtalet tecknades till att kunder runt om i hela landet kunde betala med hjälp av mobilen, vilket är ett tydligt bevis för hur enkelt det är för handlarna att komma igång med SEQR. Förutom mycket positiv respons från både handlare och användare har utrullningen fått stor uppmärksamhet i medier. Nya avtal som tecknats under rapportperioden Handlares intresse för SEQR fortsätter och under den gångna perioden har flera viktiga avtal slutits. Däribland med Kjell & Company med 63 butiker runt om i landet och Dormy som med sina åtta varuhus och näthandel har Europas största utbud för golfare. Även modekoncernen Modebolagen i Malmö som ligger bakom butiksnamnen Spirit Stores, Marty, Esprit och Malmströms & Co har valt att erbjuda sina kunder möjligheten att betala med SEQR i sina totalt 23 butiker. Intresset för SEQR i snabbmatsrestauranger håller i sig och förutom att McDonald s sedan tidigare erbjuder SEQR i ett antal restauranger i och runt Stockholm, har det under perioden tecknats avtal om pilotprojekt med både Max Hamburgerrestauranger och Nordic Service Partners, som driver 55 Burger King-restauranger och äger varumärket Taco Bar. Det enkla systemet bakom SEQR gör det möjligt för både stora butikskoncerner och småföretagare med t ex pizzerior och caféer att erbjuda sina kunder att betala med hjälp av mobilen. Oavsett storlek på verksamheten finns det stora summor att spara på transaktionerna, då kunderna väljer att betala via SEQR istället för med kort. 14

15 Internationell lansering av SEQR Seamless har tidigare tecknat ett flertal avtal kopplade till satsningar internationellt. Ett exempel är avtalet med Garanti Bank som tecknades under tredje kvartalet. Banken är en av Europas starkaste och samarbetet med Seamless innebär att SEQR kommer att introduceras i Rumänien hos ett antal stora detaljhandelskedjor. Under det fjärde kvartalet har Seamless genomfört en nyemission i syftet att finansiera en fortsatt expansion av SEQR i Sverige samt en mer omfattande internationell lansering av betalningslösningen. Utländska bolag hör kontinuerligt av sig och vill ta del av den mobila betalningslösningen, detta trots att Seamless inte aktivt påbörjat någon internationell marknadsföring av SEQR. Marknadsutsikter Intresset för mobila betalningslösningar har fortsatt öka i snabb takt även under det fjärde kvartalet. Medier rapporterar numera regelbundet om nya lösningar som tar sig an marknaden både i Sverige och på andra platser runt om i världen. År 2013 spås bli de mobila betalningarnas år av bland annat tidningen Mobil. Ett samarbete mellan ett antal svenska storbanker om en gemensam mobil betalningslösning är den senaste i raden av nya system som lanserats under perioden. Än så länge är det bara möjligt att med denna lösning att skicka pengar i realtid privatpersoner. Tjänsten kostar dock pengar och det gör SEQR till den fortsatt enda mobila betalningslösningen som är helt gratis för användaren när man ska skicka pengar till andra privatpersoner. SEQR är dessutom den enda helhetslösningen för mobila lösningar som är i drift på marknaden. Förutom möjligheten att skicka pengar mellan privatpersoner går det att betala både fysiskt i butik och på nätet. Samtidigt är SEQR ensamt om att medföra lägre kostnader för handlarna och på sikt sannolikt även för konsumenterna. I grunden är det Seamless egenutvecklade transaktionsväxel som ger de stora fördelarna. Växeln gör det möjligt att utföra betalningarna utan inblandning av företag som Visa och Mastercard och för handlare innebär det att de slipper kortutgivande banker och kortnätverkens höga avgifter. Seamless har under över tio års tid använt transaktionsväxeln för att fylla på kontantkort till mobiler, något som gör att den klarar av att hantera en mycket stor mängd transaktioner, i dagsläget över 3,1 miljarder årligen. I och med den ökade satsningen på mobila betalningar genomförs det allt fler marknadsundersökningar kring hur konsumenterna ställer sig till denna typ av betalning. Till exempel visar en undersökning från PFM Reserach att åtta av tio svenskar kan tänka sig att betala via sin mobil. En annan undersökning av Yougov visar att 47 procent av personer mellan 18 och 44 år någon gång befunnit sig i en situation där de har velat handla något men bara haft mobilen med sig och därmed inte kunnat genomföra köpet. Prognosen för att mobila betalningar inom en snar framtid kommer att slå till med full kraft världen över håller i sig. Därför ligger det helt rätt i tiden att Seamless nu satsar mer fullskaligt på en internationell lansering. Researchföretaget IDC förutspår att världens mobila betalningar kommer att uppgå till tusen miljarder dollar år Det 15

16 motsvarar dock bara 2,5 procent av den potentiella mängden transaktioner som skulle kunna betalas mobilt. En ytterligare rapport från Berg Insight visar att 381 miljoner människor i tillväxtmarknader väntas betala med sin mobiltelefon För ett år sedan var antalet användare av mobila betalningar i dessa regioner 61 miljoner och väntas med andra ord att öka med i snitt 36 procent årligen. Så fungerar SEQR SEQR är marknadens enklaste system för betalning via mobilen. Systemet sparar stora summor för handlarna och i en förlängning sannolikt även för konsumenten. Allt kunden behöver göra för att betala är att med hjälp av sin smarta mobiltelefon och applikationen SEQR skanna en QR-kod och med en personlig kod godkänna att betalningen dras från ett fakturakonto. QR-koden är sammanlänkad och unik för kassan och koden är i sin tur är kopplad till Seamless transaktionsplattform. Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig installation för att kunna erbjuda sina kunder betalning med hjälp av mobilen. Det är genom att systemet kringgår bankernas och kortföretagens höga avgifter som det finns möjlighet för handlaren att spara stora summor på lägre transaktionskostnader. Med SEQR är det inte bara möjligt att betala med hjälp av mobilen i butik. Om en pappersfaktura förses med en QR-kod kopplad till SEQR är det möjligt att även betala dessa med hjälp av mobilen. På liknande sätt kan man med mobilen enkelt betala både vid e-handel och till exempel via direktutskick hem i brevlådan. Med SEQR är det dessutom möjligt att gratis skicka pengar direkt in på privatpersoners vanliga bankkonto, oavsett banktillhörighet till exempel när man vill föra över pengar i samband med ett köp på Blocket eller vill dela en restaurangnota. Det enda man behöver göra för att skicka pengar är att ange mottagarens mobilnummer. För att ta emot pengar måste mottagaren i SEQR-appen ange vilket bankkonto de ska sättas in på. Lösningen innebär att varken avsändare eller mottagare behöver uppge känsliga uppgifter som person- eller kontonummer till varandra. För företagare finns en tjänst som gör det möjligt att rikta erbjudanden till de kunder som väljer att betala med SEQR. För mindre företag finns tjänsten SEQR Mobilkassan som innebär att hantverkaren, torghandlaren eller caféinnehavaren kan använda sin smartphone, surfplatta eller dator för att säkert och smidigt acceptera mobila betalningar. Det är helt gratis att komma igång och transaktionsavgifterna är betydligt lägre än för kortbetalningar. Därmed kan man enkelt undvika kontanter utan att investera i en dyr kortterminal. SEQR Fakturakonto Möjligheten att betala med SEQR genomförs i samarbete med finansbolaget Collector och SEQR Fakturakonto. Tjänsten fungerar precis som ett kreditkort där alla inköp samlas på en samlingsfaktura med upp till 60 dagars räntefri kredit och möjlighet till delbetalning. 16

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer