Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en population på drygt 34 miljoner varav 75,6% lever i fattigdom, det vill säga mindre än 2 dollar per dag. 30 % av befolkningen är analfabeter. På grund av HIV/AIDS beräknas 14 % av barnen i landet vara föräldralösa och 51% bedöms vara i riskzonen som antingen kritiskt eller måttligt utsatta. Landets statliga välfärdssystem är näst intill obefintligt och mesta delen av välfärdsarbetet, t.ex. utbildning, vård och omsorg, förlitas på ideella krafter. Tänk dig också att i ett samhälle som detta, där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät, där samhället är organiserat utifrån familjestrukturen och där familjen tjänar som skyddsnät, sker stor stigmatisering av föräldralösa barn. Att vara både föräldralös och HIV/AIDS infekterad/påverkad innebär på så sätt ett dubbelt stigma som ökar risken för att hamna utanför samhället. Svårt att tänka sig, va? Omöjligt att förstå. Behovet av utbildning, omsorg och stöd till föräldralösa och utsatta barn i Uganda är stort och ofta avgörande för deras framtid. Det är en utsatt målgrupp, som utan kärlek, trygghet och kunskap kring behandling av eventuell HIV infektion riskerar att hamna i situationer med livsfarlig utgång. Marginaliserade och utstötta av samhället och i vissa fall försummade av släktingar, blir det näst intill omöjligt för dessa barn att trygga framtiden för sig själva. Det är i detta sammanhang som Gossace träder in. Genom att erbjuda föräldralösa och utsatta barn, som av samhället blivit dubbelt marginaliserade, möjlighet att bo i en trygg och lugn miljö med undervisning och grundskoleutbildning, ges de verktyg att utvecklas. Det handlar om att återskapa ett socialt nätverk och ge möjlighet till gemenskap, uppfostran, trygghet, omsorg och utbildning. Gossace vill vara en plats av hopp för de barn som de stödjer, och föreningen Golomolo vill genom fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace bidra till att barnen och volontärerna på Gossace får bättre förutsättningar för en ljusare vardag och framtid har varit ett positivt år för föreningen Golomolo och Gossace där de gemensamma krafttagen har lett till att de 26 elever som gått ut Primary school föregående år fått en fortsatt planering för studier och sysselsättning i Gossace regi. Ytterligare sju årskurser går kvar på skolan i byn Golomolo och får varje dag nya möjligheter för ett bättre liv. Vardagen på Gossace är inte alltid enkel eller problemfri, men utvecklingen som sker är inspirerande och livsviktig för de barn som ingår i programmet. En summering av verksamhetsåret 2014 följer. Verksamhetens organisering Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten varje månad för att planera och diskutera föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande organ som driver föreningens verksamhet. 2

3 Inom arbetsgruppen finns den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration, uppföljning av projekt samt redovisning. Styrelsen ansvarar också för kommunikationen med Gossace, vilket sker månatigen via Skypemöten och oftare via mailkontakt. Styrelsen sköter även planeringen av föreningen Golomolos stöd till Gossace. Under 2014 har 12 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fem personer även är styrelsemedlemmar. Ett nytt begrepp, "golopolare" som innebär att vara delaktig i att jobba för Golomolo utan att vara direkt knuten till arbetgruppen infördes. Detta med all rätt, eftersom en stor del av insamlingsarbetet även under 2014 utfördes av personer utanför arbetsgruppen. Under februari 2014 gjordes en resa med totalt 10 personer, varav 6 arbetsgruppsmedlemmar, till Uganda och Golomolo för att besöka Gossace. Precis som alltid, finansierade resenärerna själva samtliga kostnader för resan. Projekt Fokus: Utveckling och budgetstödet Projektet inleddes i slutet av 2012 och är det största och mest omfattande projekt föreningen Golomolo har bedrivit. Då projektet visat goda effekter och fungerande strategier har föreningen Golomolo i överrenskommelse med Gossace valt att fortsätta med förnyat kontrakt under Fokus: Utveckling är en riktad satsning för att identifiera utvecklingsområden tillsammans med Gossace. Grundtanken är att stödja grundläggande behov (mat, löner, transporter, underhåll, odling, skolmaterial m.m.) genom ett så kallat budgetstöd, för att på så vis ge utrymme för mer grundläggande utveckling av organisationen Gossace. Syftet med Fokus: Utveckling är att utveckla strategiska projekt och lösningar som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan stärkas, bli bättre och framför allt mer hållbart inför framtiden. Budgetstödet kommer med krav. Dessa krav bygger på områden vi tillsammans kommit fram till att Gossace behöver nå en utveckling inom. Hittills har vi arbetat med 4 utvecklingsområden: Organisation & Ledarskap, Jordbruk & Näring, Utbildning & Pedagogik och IGA (Inkomstgenererande Aktiviteter). 3

4 När medlemmar från föreningen Golomolo i februari 2014 besökte Gossace i Uganda ägde samtal och diskussioner rum med Gossace gällande att lägga till Socialt Arbete som ett femte utvecklingsområde i projekt Fokus: Utveckling. Samtalen fortsatte via Skypemöten och mailkorrespondens under året och i november hade Gossace tagit fram en projektplan som innebär att utreda eleverna på Gossace sociala situationer utifrån välmående och utsatthet samt att bedöma hur deras behov blir bemötta. Målet med projektet är att möjliggöra en djupare medvetenhet om barnen och deras familjer/släktingar/juridiska vårdnadshavare för att utveckla relationerna och på så sätt kunna öka den sociala servicen genom individuella interventioner. Även om egentligen allt Gossace gör kan definieras som socialt arbete, tror vi att det är viktigt att stötta detta specifika projekt och tycker det är positivt att initiativet och projektplanen kommer från Gossace själva. Det är en utveckling! Därmed har budgetstödet höjts med ca 30%. I det nya avtalet för Fokus: Utveckling har krav på utveckling ökat och uppföljning kommer att fortgå. Vid besöket i Golomolo i februari hade delar av styrelsen flera möten med Gossace styrelse som syftade till uppföljning, utvärdering och målsättning inför kommande verksamhetsår. Gossace menar att budgetstödet har bidragit till en stor lättnad för dem, med minskad ekonomisk oro där de nu har möjlighet att planera sina finansiella utgifter bättre. I utvärdering gällande Fokus: Utveckling säger Gossace att de till viss del har lyckats omfördela ansvar och arbetsuppgifter för att uppnå ett ökat delat ansvar, vilket har lett till att de som arbetar inom Gossace känner sig mer delaktiga och inkluderade i organisationen. Gossace har även skapat nya rutiner för rekrytering, intern och extern kommunikation och informationsdelning genom till exempel personalmöten. Det som Gossace framför allt lyfter fram som en positiv förändring genom Fokus: Utveckling är dock de goda resultat av näringsrik matproduktion som möjliggörs genom att två Service managers anställts som ansvariga för jordbruket. Gossace beräknar att de under 2014 var självförsörjande till 65 % när det gäller matproduktion, vilket är en fantastisk utveckling med tanke på att de för några år sedan inte odlade något alls. Även om Service managerna är huvudansvariga för odlingen, är det fortfarande en viktig del i barnens utbildning att vara delaktiga i jordbruket. Den stora förändringen när det gäller odlingen är den ökade variationen av grödor. Tidigare serverades i princip enbart basfödan posho och bönor vid varje måltid, numera är grönsaker, rotfrukter och frukt en del av kosten. Gossace har under året även arbetat med så kallade Saving Groups, en slags mikrolånsverksamhet som har bidragit till att stärka privatekonomin och det ekonomiska planerandet hos bybor i Golomolo. Även om detta projekt inte är en direkt inkomstgenererande aktivitet till förmån för Gossace, bidrar det till att några guardians (juridiska vårdnadshavare) till barn på Gossace får en bättre situation och kan vara mer delaktiga i att underlätta för Gossace när det gäller små utgifter för barnen, så som skolmaterial. Det stärker också egenmakten för de människor som ingår i gruppen, och blir på så sätt en positiv kraft för människor i byn där fler skapar sig en daglig sysselsättning. Guardians och andra personer kopplade till Gossace har även under 2014 fortsatt att skapa hantverk som föreningen Golomolo i liten skala har köpt in och sålt vidare i Sverige till förmån för Gossace. 4

5 Vid de kontinuerliga Skypesamtal som föreningen Golomolos styrelse och Gossace har haft under 2014 har förbättringar och utmaningar diskuterats. Ibland blir vi positivt överraskade över händelser och förändringar som sker, ibland blir vi frustrerade över att utveckling sker långsamt eller till och med går bakåt. Ibland kanske det bara är en liten auberginebit som flyter med i bönsåsen till poshon. Vissa dagar är det både tomater, morötter och potatis i barnens talrikar. Ibland får vi höra om att kvalificerade och duktiga lärare lämnat Gossace för att de fått erbjudande om ett mer välbetalt arbete på en privat skola. En annan dag får vi höra om hur lärarna kämpar tillsammans i bästa teamwork anda för att motivera eleverna till att studera och nå de bästa resultaten. Ibland är det ett steg framåt och två steg bakåt. Andra dagar ett steg bakåt men två steg framåt. Vi är väl medvetna om att en organisation i Uganda behöver tid för att nå utveckling i form av engagemang, kontinuitet och hållbarhet. Därför tänker vi att det är viktigt att se varje litet steg som ett betydelsefullt i processen. Land title Det allra första projektet med Gossace för omkring 7 år sedan handlade om att köpa in mark till Gossace så att de skulle kunna börja odla på den yta där skolan och barnhemmet är beläget. Pengar samlades in här i Sverige och fyra Malmöbor reste till Golomolo för att genomföra köpet. Köpet som ägde rum 2008 var ett köp av brukanderätten av marken. Utifrån en längre dialog tillsammans med Gossace har vi nu tagit beslut om att undersöka möjligheten till att köpa äganderätten till marken. För att bli rättmätiga ägare till marken där ingen annan kan hävda marken, krävs ett kontrakt på en annan nivå. Gossace och föreningen Golomolo har därför kopplat in två (av varandra oberoende) advokater för att kunna säkerställa ett juridiskt korrekt köp av äganderätten till marken. Arbetet har pågått under hela 2014 och är fortfarande under process. Det viktiga är att Gossace kan vara trygga på den plats de är. Bokprojekt, del 2 Vid arbetsgruppens besök i Uganda i februari köptes nya böcker in till Gossace bibliotek. Gossace gick igenom de böcker som föreningen Golomolo köpte in 2009 och gjorde en lista på kompletterande läroböcker och undervisningsmaterial. Biblioteket är litet men fungerar bra! Gossace har skapat rutiner för utlåning och både barn och lärare kan låna allt ifrån barnböcker till skönlitterära böcker och facklitteratur. Tack vare belysningen genom solcellspanelerna på klassrummens och sovsalarnas tak kan läsning ske även efter mörkrets infall som sker omkring halv sju varje kväll. Lagning av vattenpumpen I februari hände något med vattenbrunnen på Gossace som gjorde att det inte gick att pumpa upp något vatten alls. En nödsituation med tanke på att det är den enda vattenbrunnen med rent dricksvatten i närområdet. Föreningen Golomolo bidrog till att en tekniker kunde komma på plats så snart som möjligt för att laga vattenpumpen. 5

6 Markberedning I mars bidrog föreningen Golomolo med en extra summa utöver budgetstödet till att rensa och bereda odlingsmarken inför sådden. Extra arbetskraft och en traktor hyrdes in under några dagar för att göra landet redo för den kommande säsongen. När det var dags att skörda senare visade sig majsskörden till basfödan posho täcka hela första terminens behov. Underhållsprojekt I maj, juni och juli genomfördes tre mindre projekt för underhåll och renovering; att bygga ett innertak i pojkarnas sovsal (för att stänga ute kylan när det är kallt och hettan när det är varmt), renovering av tre klassrumsgolv (för att fylla i det hålor och gropar i betongen som uppstått på grund av siltage) samt att byta ut ljuskällorna i solcellssystemet (för bättre hållbarhet gällande belysningen). Informationsinsatser Under det gångna året har representanter från föreningens Golomolos arbetsgrupp hållit i och deltagit i omkring 10 föredrag och informationsinsatser för varierande grupper och samlingar. Information om föreningens Golomolos arbete och berättelser från Gossace har genom dessa informationstillfällen förts vidare till uppskattningsvis ca 500 personer. Ofta används både bild- och filmmaterial för att på bästa sätt beskriva föreningens arbete. Det som vi ofta lyfter fram när vi håller föredrag är varför vi gör det. När vi pratar med våra vänner i Gossace brukar de säga: "När ni åker tillbaka till Sverige, berätta då vår berättelse. Berätta inte bara om hur fattigt och svårt vi har det, utan berätta också om hur mycket vi kämpar. För när vi vet att det finns människor på andra sidan av jordklotet som känner till vårt arbete, som tänker på oss och som ber för oss då ger det oss hopp och kraft att fortsätta kämpa vidare". Föreningen Golomolo har dessutom arbetat med att nå ut till fler personer genom användandet av olika kanaler. Föreningens hemsida är en plattform med information som sporadiskt uppdateras med nyheter och vid kampanjer. Vi har fortsatt med vår facebooksida, vårt instagramkonto och använde under besöket i Uganda i februari även vår reseblogg. Vi har även skickat ut två nyhetsbrev med information om kampanjer, projekt och resultat av projekt. 6

7 Informationsinsatserna som har gjorts innebär att föreningen har nått ut till nya människor och organisationer. Nya medlemmar har tillkommit under året och större samarbeten med olika kyrkor och organisationer har varit en betydelsefull och givande del i föreningens verksamhet. Föreningen har under året även arbetat med att ytterligare förankra föreningens arbete hos de redan involverade givarna. Föreningen Golomolo har under 2014 färdigställt en Verksamhetsbeskrivning. Detta dokument beskriver varför vi behöver finnas och vad vi vill uppnå. Verksamhetsbeskrivningen innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av vad Gossace är samt föreningen Golomolos mål, visioner och strategier. Verksamhetsbeskrivningen skickades ut till samtliga på vår mailinglista och finns på vår hemsida. En ny informationsfolder med uppdaterad information har även skapats. Insamlingsaktiviteter Verksamhetsåret 2014 har innehållit två evenemang och en insamlingskampanj arrangerade av föreningen Golomolo. Det ena var ett idrottsevenemang, en turnering i Dodgeball som föreningen Golomolo arrangerade i april. Lag från diverse olika företag, vängrupper, skolor, musikband, kyrkor och idrottsföreningar deltog. Det var tredje året i rad som föreningen arrangerade Dodgeballturnering och eventet har sin egen vandringspokal. Det andra var Golomolo for Dummies, en informationsträff som syftade till att bjuda in personer för att få en insyn i hur arbetsgruppen arbetar och på vilket sätt man kan bidra till Golomolos arbete. Båda eventen innehöll även en presentation av föreningens arbete samt de senaste nyheterna från Golomolo. Golomolo for Dummies resulterade i en ny arbetsgruppsmedlem och flera nya golopolare. Det var dock färre som anmälde sig till årets Dodgeballturnering än tidigare år och färre som kom till Golomolo for Dummies än vad vi hade hoppats på. I mars genomförde föreningen Golomolo åter kampanjen "Ge en dag", som uppmuntrade personer till att ge en dagsinkomst till Golomolo. Kampanjen har ägt rum ett par gånger tidigare, men aldrig med den framgång som Efter information i mail till samtliga på Golomolos maillista, hemsidan och sociala medier valde 67 personer att den 27 mars anta utmaningen att ge sin dagsinkomst till Golomolo, ett helt fantastiskt resultat! Vi lade fram kampanjen med idén om att vare sig en har lön, pension, bidrag eller studiemedel, så kan alla bidra med sin del. I informationen vid utskick om kampanjen skrev vi: "Vi vet att det är en stor utmaning att ge bort en hel dag. Samtidigt vet vi att en genomsnittlig svensk dagsinkomst motsvarar två månadslöner för en lärare i Gossace. Ditt bidrag kommer göra enorm skillnad för skolan." Vid besöket i Uganda i februari hade vi spelat in korta filmer med hälsningar från Gossace föreståndare Vincent, rektor Geoffrey och elever på skolan som uppmuntrade vännerna i Sverige att skänka en dag och tackhälsningar. Dessa filmer delades på sociala medier som en del i kampanjen. En stor insamlingsaktivitet har även under 2014 varit knuten till informationsinsatser och föredrag i form av gåvor och kollekter. Föreningen Golomolo har deltagit vid diverse evenemang dit vi blivit inbjudna för att berätta om vår verksamhet. Till exempel provade vi ett nytt koncept, ett så kallat Homeparty, vilket blev ett nära och personligt sätt att berätta om Golomolo på, något vi gärna fortsätter med. Många tillfällen där insamling till Golomolo ägt rum har genomförts av personer/kyrkor/organisationer utanför arbetsgruppen, genom fristående insamlingsaktiviteter till förmån för föreningen Golomolo. 7

8 Dessa olika initiativ är ekonomiskt betydande men tyder också på stort engagemang bland givare. Det är även ett tecken på att föreningen Golomolo lyckats etablera sig väl på ett förtroendeingivande sätt i olika sammanhang och lyckats engagera "Golomoloambassadörer" runt om i södra Sverige. Ett antal insamlingsaktiviteter sker på regelbunden basis. Olika kyrkor och kyrkliga grupper, föreningar och medlemmars regelbundna givande innebär att föreningen kontinuerligt får in nya medel för verksamheten. Vi har fortsatt att erbjuda medlemsskap och möjlighet till att bli månadsgivare till föreningen Golomolo. Vi har även fortsatt med småskalig försäljning, bland annat tygpåsar med föreningen Golomolos logga, smycken, korgar, väskor och gosedjur från Uganda (skapade av ugandier i nätverk till Gossace), chilifrukter och kaffebönor från Golomolo och annat som arbetsgruppen kreativt skapat. Från december fanns det julklappspresentkort tillgängliga på hemsidan. Under 2014 skaffade föreningen Golomolo ett Swish-konto, vilket innebär en förenkling för personer att överföra pengar direkt till Golomolo genom sin smarta telefon. Detta underlättar vid både försäljning och medlemsavgiftsöverföring i en tid då kontanter blir allt mer sällsynta. Vid ett tillfälle som till exempel när föreningen Golomolo deltog i "Världens längsta julmarknad" på Ellerochs galleri i Malmö i december, kunde marknadsbesökarna skänka pengar till Golomolo och köpa våra produkter genom en enkel överföring med mobilen. Utmaningar Gossace föreståndare Vincents hälsa är sviktande. Han berättar själv att han periodvis inte klarar att arbeta då han behöver vara sängliggande. De AIDS-relaterande sjukdomarna påverkar även Vincents psykiska hälsa och gör att han ibland inte orkar det han vill orka. Föreningen Golomolo har erbjudit medel för läkarbesök och mediciner och frågar om Vincents hälsa vid varje Skypemöte. En del i projektet Fokus: Utveckling handlar om att göra Gossace organisation plattare, så att ansvar delas upp med fler teamledare, ett sätt att avlasta Vincent och engagera fler i organisatoriska frågor. Det är inte helt enkelt att engagera människor i våra event. I en stad som Malmö, där arbetsgruppen verkar, är det mycket som konkurrerar och det kan vara svårt att till exempel få ihop tillräckligt många lag till Dodgeballturneringen. Att arbeta med en organisation i ett land som på många sätt skiljer sig så stort från Sverige kan innebära vissa utmaningar. Frågan med Land title är ett sådant exempel. Brukanderätt kontra äganderätt till mark är ett mycket komplext system. Det är svårt att hitta de rättmätiga ägarna till de olika styckena mark och det är svårt att veta om advokatfirmorna som finns att tillgå går att lita på, med tanke på det korrupta system som råder genomsyrar samhälleliga institutioner i landet. 8

9 Avslutande kommentarer 2014 har varit ett positivt år för både föreningen Golomolo och Gossace. Samarbetet känns stabilt och förståelsen för varandras situationer ökar i takt med att vi lär känna varandra bättre i vårt utvecklingssamarbete. Detta möjliggör bättre samtal och mer lyckade projekt. Det sker en utveckling på Gossace, sakta men säkert. Framför allt märker vi en skillnad i tankesättet hos våra vänner i styrelsen i Gossace. Tidigare var det vanligt med akut-mail om att maten inte räckte till och barnen gick hungriga, eller att lärare strejkade då de inte fått någon volontärlön på flera månader. Under året som har varit har vi inte fått några sådana mail. Istället har vi fått kontinuerliga uppdateringar från vardagen på Gossace med både positiva nyheter och dagliga utmaningar, men också med medföljande strategier för hur Gossace har hanterat utmaningarna som kan uppstå. Det är tydligt hur vännerna i Gossace har ett förändrat sätt att se på sig själva och det de gör, där fokus numera ligger på att skapa en så god livskvalité som omständigheterna tillåter för de föräldralösa och utsatta barn som finns på Gossace, både här och nu men också inför framtiden. Gossace vill lära barnen att de har ett värde och att de är viktiga. Utöver grundskoleutbildningen lär Gossace barnen sociala färdigheter liksom praktiska. Gossace vill bryta det stigma som finns över de här barnen och skapa en "vulnerable free generation". Att föreningen Golomolo får vara bidragande till detta är stort! Det är svårt att beskriva hur tacksamma och imponerade vi är över alla de initiativ som tas runt om i landet för att stötta Golomolo. Under året har vi ännu en gång blivit förundrade över vilket engagemang som finns. Aneby Rotaryförening som arrangerar välgörenhetskonserter, företaget Scalae i Dalby som skänkte 500 kr för varje medarbetare som sprang Malmömilen, Medborgarskolan i Värnamo som i sin Hantverk- och Integrationsgrupp pysslade ett helt år och sålde sina produkter på marknader, Golftävlingen på Rydö GK, Sommarcafét i Klippan, VM-tipsare i Malmö, avtackningen av kyrkoherden i Villstads församling, brevväxlingen från elever på Videdalsskola, gåvor i samband med dop, bröllop, begravningar och födelsedagsfester, månadsgivare, personer som har bakat, bryggt öl och kommit på andra kreativa sätt att samla in pengar till Golomolo. Detta är bara några exempel, det finns fler och varje initiativ litet som stort gör en skillnad! Vi ödmjuka inför det förtroende ni visar föreningen Golomolo och härmed vill vi säga ett stort TACK för allt ni gör! Love & Care. Beatrice Eriksson Styrelsemedlem, föreningen Golomolo Malmö,

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer