Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en population på drygt 34 miljoner varav 75,6% lever i fattigdom, det vill säga mindre än 2 dollar per dag. 30 % av befolkningen är analfabeter. På grund av HIV/AIDS beräknas 14 % av barnen i landet vara föräldralösa och 51% bedöms vara i riskzonen som antingen kritiskt eller måttligt utsatta. Landets statliga välfärdssystem är näst intill obefintligt och mesta delen av välfärdsarbetet, t.ex. utbildning, vård och omsorg, förlitas på ideella krafter. Tänk dig också att i ett samhälle som detta, där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät, där samhället är organiserat utifrån familjestrukturen och där familjen tjänar som skyddsnät, sker stor stigmatisering av föräldralösa barn. Att vara både föräldralös och HIV/AIDS infekterad/påverkad innebär på så sätt ett dubbelt stigma som ökar risken för att hamna utanför samhället. Svårt att tänka sig, va? Omöjligt att förstå. Behovet av utbildning, omsorg och stöd till föräldralösa och utsatta barn i Uganda är stort och ofta avgörande för deras framtid. Det är en utsatt målgrupp, som utan kärlek, trygghet och kunskap kring behandling av eventuell HIV infektion riskerar att hamna i situationer med livsfarlig utgång. Marginaliserade och utstötta av samhället och i vissa fall försummade av släktingar, blir det näst intill omöjligt för dessa barn att trygga framtiden för sig själva. Det är i detta sammanhang som Gossace träder in. Genom att erbjuda föräldralösa och utsatta barn, som av samhället blivit dubbelt marginaliserade, möjlighet att bo i en trygg och lugn miljö med undervisning och grundskoleutbildning, ges de verktyg att utvecklas. Det handlar om att återskapa ett socialt nätverk och ge möjlighet till gemenskap, uppfostran, trygghet, omsorg och utbildning. Gossace vill vara en plats av hopp för de barn som de stödjer, och föreningen Golomolo vill genom fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace bidra till att barnen och volontärerna på Gossace får bättre förutsättningar för en ljusare vardag och framtid har varit ett positivt år för föreningen Golomolo och Gossace där de gemensamma krafttagen har lett till att de 26 elever som gått ut Primary school föregående år fått en fortsatt planering för studier och sysselsättning i Gossace regi. Ytterligare sju årskurser går kvar på skolan i byn Golomolo och får varje dag nya möjligheter för ett bättre liv. Vardagen på Gossace är inte alltid enkel eller problemfri, men utvecklingen som sker är inspirerande och livsviktig för de barn som ingår i programmet. En summering av verksamhetsåret 2014 följer. Verksamhetens organisering Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten varje månad för att planera och diskutera föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande organ som driver föreningens verksamhet. 2

3 Inom arbetsgruppen finns den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration, uppföljning av projekt samt redovisning. Styrelsen ansvarar också för kommunikationen med Gossace, vilket sker månatigen via Skypemöten och oftare via mailkontakt. Styrelsen sköter även planeringen av föreningen Golomolos stöd till Gossace. Under 2014 har 12 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fem personer även är styrelsemedlemmar. Ett nytt begrepp, "golopolare" som innebär att vara delaktig i att jobba för Golomolo utan att vara direkt knuten till arbetgruppen infördes. Detta med all rätt, eftersom en stor del av insamlingsarbetet även under 2014 utfördes av personer utanför arbetsgruppen. Under februari 2014 gjordes en resa med totalt 10 personer, varav 6 arbetsgruppsmedlemmar, till Uganda och Golomolo för att besöka Gossace. Precis som alltid, finansierade resenärerna själva samtliga kostnader för resan. Projekt Fokus: Utveckling och budgetstödet Projektet inleddes i slutet av 2012 och är det största och mest omfattande projekt föreningen Golomolo har bedrivit. Då projektet visat goda effekter och fungerande strategier har föreningen Golomolo i överrenskommelse med Gossace valt att fortsätta med förnyat kontrakt under Fokus: Utveckling är en riktad satsning för att identifiera utvecklingsområden tillsammans med Gossace. Grundtanken är att stödja grundläggande behov (mat, löner, transporter, underhåll, odling, skolmaterial m.m.) genom ett så kallat budgetstöd, för att på så vis ge utrymme för mer grundläggande utveckling av organisationen Gossace. Syftet med Fokus: Utveckling är att utveckla strategiska projekt och lösningar som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan stärkas, bli bättre och framför allt mer hållbart inför framtiden. Budgetstödet kommer med krav. Dessa krav bygger på områden vi tillsammans kommit fram till att Gossace behöver nå en utveckling inom. Hittills har vi arbetat med 4 utvecklingsområden: Organisation & Ledarskap, Jordbruk & Näring, Utbildning & Pedagogik och IGA (Inkomstgenererande Aktiviteter). 3

4 När medlemmar från föreningen Golomolo i februari 2014 besökte Gossace i Uganda ägde samtal och diskussioner rum med Gossace gällande att lägga till Socialt Arbete som ett femte utvecklingsområde i projekt Fokus: Utveckling. Samtalen fortsatte via Skypemöten och mailkorrespondens under året och i november hade Gossace tagit fram en projektplan som innebär att utreda eleverna på Gossace sociala situationer utifrån välmående och utsatthet samt att bedöma hur deras behov blir bemötta. Målet med projektet är att möjliggöra en djupare medvetenhet om barnen och deras familjer/släktingar/juridiska vårdnadshavare för att utveckla relationerna och på så sätt kunna öka den sociala servicen genom individuella interventioner. Även om egentligen allt Gossace gör kan definieras som socialt arbete, tror vi att det är viktigt att stötta detta specifika projekt och tycker det är positivt att initiativet och projektplanen kommer från Gossace själva. Det är en utveckling! Därmed har budgetstödet höjts med ca 30%. I det nya avtalet för Fokus: Utveckling har krav på utveckling ökat och uppföljning kommer att fortgå. Vid besöket i Golomolo i februari hade delar av styrelsen flera möten med Gossace styrelse som syftade till uppföljning, utvärdering och målsättning inför kommande verksamhetsår. Gossace menar att budgetstödet har bidragit till en stor lättnad för dem, med minskad ekonomisk oro där de nu har möjlighet att planera sina finansiella utgifter bättre. I utvärdering gällande Fokus: Utveckling säger Gossace att de till viss del har lyckats omfördela ansvar och arbetsuppgifter för att uppnå ett ökat delat ansvar, vilket har lett till att de som arbetar inom Gossace känner sig mer delaktiga och inkluderade i organisationen. Gossace har även skapat nya rutiner för rekrytering, intern och extern kommunikation och informationsdelning genom till exempel personalmöten. Det som Gossace framför allt lyfter fram som en positiv förändring genom Fokus: Utveckling är dock de goda resultat av näringsrik matproduktion som möjliggörs genom att två Service managers anställts som ansvariga för jordbruket. Gossace beräknar att de under 2014 var självförsörjande till 65 % när det gäller matproduktion, vilket är en fantastisk utveckling med tanke på att de för några år sedan inte odlade något alls. Även om Service managerna är huvudansvariga för odlingen, är det fortfarande en viktig del i barnens utbildning att vara delaktiga i jordbruket. Den stora förändringen när det gäller odlingen är den ökade variationen av grödor. Tidigare serverades i princip enbart basfödan posho och bönor vid varje måltid, numera är grönsaker, rotfrukter och frukt en del av kosten. Gossace har under året även arbetat med så kallade Saving Groups, en slags mikrolånsverksamhet som har bidragit till att stärka privatekonomin och det ekonomiska planerandet hos bybor i Golomolo. Även om detta projekt inte är en direkt inkomstgenererande aktivitet till förmån för Gossace, bidrar det till att några guardians (juridiska vårdnadshavare) till barn på Gossace får en bättre situation och kan vara mer delaktiga i att underlätta för Gossace när det gäller små utgifter för barnen, så som skolmaterial. Det stärker också egenmakten för de människor som ingår i gruppen, och blir på så sätt en positiv kraft för människor i byn där fler skapar sig en daglig sysselsättning. Guardians och andra personer kopplade till Gossace har även under 2014 fortsatt att skapa hantverk som föreningen Golomolo i liten skala har köpt in och sålt vidare i Sverige till förmån för Gossace. 4

5 Vid de kontinuerliga Skypesamtal som föreningen Golomolos styrelse och Gossace har haft under 2014 har förbättringar och utmaningar diskuterats. Ibland blir vi positivt överraskade över händelser och förändringar som sker, ibland blir vi frustrerade över att utveckling sker långsamt eller till och med går bakåt. Ibland kanske det bara är en liten auberginebit som flyter med i bönsåsen till poshon. Vissa dagar är det både tomater, morötter och potatis i barnens talrikar. Ibland får vi höra om att kvalificerade och duktiga lärare lämnat Gossace för att de fått erbjudande om ett mer välbetalt arbete på en privat skola. En annan dag får vi höra om hur lärarna kämpar tillsammans i bästa teamwork anda för att motivera eleverna till att studera och nå de bästa resultaten. Ibland är det ett steg framåt och två steg bakåt. Andra dagar ett steg bakåt men två steg framåt. Vi är väl medvetna om att en organisation i Uganda behöver tid för att nå utveckling i form av engagemang, kontinuitet och hållbarhet. Därför tänker vi att det är viktigt att se varje litet steg som ett betydelsefullt i processen. Land title Det allra första projektet med Gossace för omkring 7 år sedan handlade om att köpa in mark till Gossace så att de skulle kunna börja odla på den yta där skolan och barnhemmet är beläget. Pengar samlades in här i Sverige och fyra Malmöbor reste till Golomolo för att genomföra köpet. Köpet som ägde rum 2008 var ett köp av brukanderätten av marken. Utifrån en längre dialog tillsammans med Gossace har vi nu tagit beslut om att undersöka möjligheten till att köpa äganderätten till marken. För att bli rättmätiga ägare till marken där ingen annan kan hävda marken, krävs ett kontrakt på en annan nivå. Gossace och föreningen Golomolo har därför kopplat in två (av varandra oberoende) advokater för att kunna säkerställa ett juridiskt korrekt köp av äganderätten till marken. Arbetet har pågått under hela 2014 och är fortfarande under process. Det viktiga är att Gossace kan vara trygga på den plats de är. Bokprojekt, del 2 Vid arbetsgruppens besök i Uganda i februari köptes nya böcker in till Gossace bibliotek. Gossace gick igenom de böcker som föreningen Golomolo köpte in 2009 och gjorde en lista på kompletterande läroböcker och undervisningsmaterial. Biblioteket är litet men fungerar bra! Gossace har skapat rutiner för utlåning och både barn och lärare kan låna allt ifrån barnböcker till skönlitterära böcker och facklitteratur. Tack vare belysningen genom solcellspanelerna på klassrummens och sovsalarnas tak kan läsning ske även efter mörkrets infall som sker omkring halv sju varje kväll. Lagning av vattenpumpen I februari hände något med vattenbrunnen på Gossace som gjorde att det inte gick att pumpa upp något vatten alls. En nödsituation med tanke på att det är den enda vattenbrunnen med rent dricksvatten i närområdet. Föreningen Golomolo bidrog till att en tekniker kunde komma på plats så snart som möjligt för att laga vattenpumpen. 5

6 Markberedning I mars bidrog föreningen Golomolo med en extra summa utöver budgetstödet till att rensa och bereda odlingsmarken inför sådden. Extra arbetskraft och en traktor hyrdes in under några dagar för att göra landet redo för den kommande säsongen. När det var dags att skörda senare visade sig majsskörden till basfödan posho täcka hela första terminens behov. Underhållsprojekt I maj, juni och juli genomfördes tre mindre projekt för underhåll och renovering; att bygga ett innertak i pojkarnas sovsal (för att stänga ute kylan när det är kallt och hettan när det är varmt), renovering av tre klassrumsgolv (för att fylla i det hålor och gropar i betongen som uppstått på grund av siltage) samt att byta ut ljuskällorna i solcellssystemet (för bättre hållbarhet gällande belysningen). Informationsinsatser Under det gångna året har representanter från föreningens Golomolos arbetsgrupp hållit i och deltagit i omkring 10 föredrag och informationsinsatser för varierande grupper och samlingar. Information om föreningens Golomolos arbete och berättelser från Gossace har genom dessa informationstillfällen förts vidare till uppskattningsvis ca 500 personer. Ofta används både bild- och filmmaterial för att på bästa sätt beskriva föreningens arbete. Det som vi ofta lyfter fram när vi håller föredrag är varför vi gör det. När vi pratar med våra vänner i Gossace brukar de säga: "När ni åker tillbaka till Sverige, berätta då vår berättelse. Berätta inte bara om hur fattigt och svårt vi har det, utan berätta också om hur mycket vi kämpar. För när vi vet att det finns människor på andra sidan av jordklotet som känner till vårt arbete, som tänker på oss och som ber för oss då ger det oss hopp och kraft att fortsätta kämpa vidare". Föreningen Golomolo har dessutom arbetat med att nå ut till fler personer genom användandet av olika kanaler. Föreningens hemsida är en plattform med information som sporadiskt uppdateras med nyheter och vid kampanjer. Vi har fortsatt med vår facebooksida, vårt instagramkonto och använde under besöket i Uganda i februari även vår reseblogg. Vi har även skickat ut två nyhetsbrev med information om kampanjer, projekt och resultat av projekt. 6

7 Informationsinsatserna som har gjorts innebär att föreningen har nått ut till nya människor och organisationer. Nya medlemmar har tillkommit under året och större samarbeten med olika kyrkor och organisationer har varit en betydelsefull och givande del i föreningens verksamhet. Föreningen har under året även arbetat med att ytterligare förankra föreningens arbete hos de redan involverade givarna. Föreningen Golomolo har under 2014 färdigställt en Verksamhetsbeskrivning. Detta dokument beskriver varför vi behöver finnas och vad vi vill uppnå. Verksamhetsbeskrivningen innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av vad Gossace är samt föreningen Golomolos mål, visioner och strategier. Verksamhetsbeskrivningen skickades ut till samtliga på vår mailinglista och finns på vår hemsida. En ny informationsfolder med uppdaterad information har även skapats. Insamlingsaktiviteter Verksamhetsåret 2014 har innehållit två evenemang och en insamlingskampanj arrangerade av föreningen Golomolo. Det ena var ett idrottsevenemang, en turnering i Dodgeball som föreningen Golomolo arrangerade i april. Lag från diverse olika företag, vängrupper, skolor, musikband, kyrkor och idrottsföreningar deltog. Det var tredje året i rad som föreningen arrangerade Dodgeballturnering och eventet har sin egen vandringspokal. Det andra var Golomolo for Dummies, en informationsträff som syftade till att bjuda in personer för att få en insyn i hur arbetsgruppen arbetar och på vilket sätt man kan bidra till Golomolos arbete. Båda eventen innehöll även en presentation av föreningens arbete samt de senaste nyheterna från Golomolo. Golomolo for Dummies resulterade i en ny arbetsgruppsmedlem och flera nya golopolare. Det var dock färre som anmälde sig till årets Dodgeballturnering än tidigare år och färre som kom till Golomolo for Dummies än vad vi hade hoppats på. I mars genomförde föreningen Golomolo åter kampanjen "Ge en dag", som uppmuntrade personer till att ge en dagsinkomst till Golomolo. Kampanjen har ägt rum ett par gånger tidigare, men aldrig med den framgång som Efter information i mail till samtliga på Golomolos maillista, hemsidan och sociala medier valde 67 personer att den 27 mars anta utmaningen att ge sin dagsinkomst till Golomolo, ett helt fantastiskt resultat! Vi lade fram kampanjen med idén om att vare sig en har lön, pension, bidrag eller studiemedel, så kan alla bidra med sin del. I informationen vid utskick om kampanjen skrev vi: "Vi vet att det är en stor utmaning att ge bort en hel dag. Samtidigt vet vi att en genomsnittlig svensk dagsinkomst motsvarar två månadslöner för en lärare i Gossace. Ditt bidrag kommer göra enorm skillnad för skolan." Vid besöket i Uganda i februari hade vi spelat in korta filmer med hälsningar från Gossace föreståndare Vincent, rektor Geoffrey och elever på skolan som uppmuntrade vännerna i Sverige att skänka en dag och tackhälsningar. Dessa filmer delades på sociala medier som en del i kampanjen. En stor insamlingsaktivitet har även under 2014 varit knuten till informationsinsatser och föredrag i form av gåvor och kollekter. Föreningen Golomolo har deltagit vid diverse evenemang dit vi blivit inbjudna för att berätta om vår verksamhet. Till exempel provade vi ett nytt koncept, ett så kallat Homeparty, vilket blev ett nära och personligt sätt att berätta om Golomolo på, något vi gärna fortsätter med. Många tillfällen där insamling till Golomolo ägt rum har genomförts av personer/kyrkor/organisationer utanför arbetsgruppen, genom fristående insamlingsaktiviteter till förmån för föreningen Golomolo. 7

8 Dessa olika initiativ är ekonomiskt betydande men tyder också på stort engagemang bland givare. Det är även ett tecken på att föreningen Golomolo lyckats etablera sig väl på ett förtroendeingivande sätt i olika sammanhang och lyckats engagera "Golomoloambassadörer" runt om i södra Sverige. Ett antal insamlingsaktiviteter sker på regelbunden basis. Olika kyrkor och kyrkliga grupper, föreningar och medlemmars regelbundna givande innebär att föreningen kontinuerligt får in nya medel för verksamheten. Vi har fortsatt att erbjuda medlemsskap och möjlighet till att bli månadsgivare till föreningen Golomolo. Vi har även fortsatt med småskalig försäljning, bland annat tygpåsar med föreningen Golomolos logga, smycken, korgar, väskor och gosedjur från Uganda (skapade av ugandier i nätverk till Gossace), chilifrukter och kaffebönor från Golomolo och annat som arbetsgruppen kreativt skapat. Från december fanns det julklappspresentkort tillgängliga på hemsidan. Under 2014 skaffade föreningen Golomolo ett Swish-konto, vilket innebär en förenkling för personer att överföra pengar direkt till Golomolo genom sin smarta telefon. Detta underlättar vid både försäljning och medlemsavgiftsöverföring i en tid då kontanter blir allt mer sällsynta. Vid ett tillfälle som till exempel när föreningen Golomolo deltog i "Världens längsta julmarknad" på Ellerochs galleri i Malmö i december, kunde marknadsbesökarna skänka pengar till Golomolo och köpa våra produkter genom en enkel överföring med mobilen. Utmaningar Gossace föreståndare Vincents hälsa är sviktande. Han berättar själv att han periodvis inte klarar att arbeta då han behöver vara sängliggande. De AIDS-relaterande sjukdomarna påverkar även Vincents psykiska hälsa och gör att han ibland inte orkar det han vill orka. Föreningen Golomolo har erbjudit medel för läkarbesök och mediciner och frågar om Vincents hälsa vid varje Skypemöte. En del i projektet Fokus: Utveckling handlar om att göra Gossace organisation plattare, så att ansvar delas upp med fler teamledare, ett sätt att avlasta Vincent och engagera fler i organisatoriska frågor. Det är inte helt enkelt att engagera människor i våra event. I en stad som Malmö, där arbetsgruppen verkar, är det mycket som konkurrerar och det kan vara svårt att till exempel få ihop tillräckligt många lag till Dodgeballturneringen. Att arbeta med en organisation i ett land som på många sätt skiljer sig så stort från Sverige kan innebära vissa utmaningar. Frågan med Land title är ett sådant exempel. Brukanderätt kontra äganderätt till mark är ett mycket komplext system. Det är svårt att hitta de rättmätiga ägarna till de olika styckena mark och det är svårt att veta om advokatfirmorna som finns att tillgå går att lita på, med tanke på det korrupta system som råder genomsyrar samhälleliga institutioner i landet. 8

9 Avslutande kommentarer 2014 har varit ett positivt år för både föreningen Golomolo och Gossace. Samarbetet känns stabilt och förståelsen för varandras situationer ökar i takt med att vi lär känna varandra bättre i vårt utvecklingssamarbete. Detta möjliggör bättre samtal och mer lyckade projekt. Det sker en utveckling på Gossace, sakta men säkert. Framför allt märker vi en skillnad i tankesättet hos våra vänner i styrelsen i Gossace. Tidigare var det vanligt med akut-mail om att maten inte räckte till och barnen gick hungriga, eller att lärare strejkade då de inte fått någon volontärlön på flera månader. Under året som har varit har vi inte fått några sådana mail. Istället har vi fått kontinuerliga uppdateringar från vardagen på Gossace med både positiva nyheter och dagliga utmaningar, men också med medföljande strategier för hur Gossace har hanterat utmaningarna som kan uppstå. Det är tydligt hur vännerna i Gossace har ett förändrat sätt att se på sig själva och det de gör, där fokus numera ligger på att skapa en så god livskvalité som omständigheterna tillåter för de föräldralösa och utsatta barn som finns på Gossace, både här och nu men också inför framtiden. Gossace vill lära barnen att de har ett värde och att de är viktiga. Utöver grundskoleutbildningen lär Gossace barnen sociala färdigheter liksom praktiska. Gossace vill bryta det stigma som finns över de här barnen och skapa en "vulnerable free generation". Att föreningen Golomolo får vara bidragande till detta är stort! Det är svårt att beskriva hur tacksamma och imponerade vi är över alla de initiativ som tas runt om i landet för att stötta Golomolo. Under året har vi ännu en gång blivit förundrade över vilket engagemang som finns. Aneby Rotaryförening som arrangerar välgörenhetskonserter, företaget Scalae i Dalby som skänkte 500 kr för varje medarbetare som sprang Malmömilen, Medborgarskolan i Värnamo som i sin Hantverk- och Integrationsgrupp pysslade ett helt år och sålde sina produkter på marknader, Golftävlingen på Rydö GK, Sommarcafét i Klippan, VM-tipsare i Malmö, avtackningen av kyrkoherden i Villstads församling, brevväxlingen från elever på Videdalsskola, gåvor i samband med dop, bröllop, begravningar och födelsedagsfester, månadsgivare, personer som har bakat, bryggt öl och kommit på andra kreativa sätt att samla in pengar till Golomolo. Detta är bara några exempel, det finns fler och varje initiativ litet som stort gör en skillnad! Vi ödmjuka inför det förtroende ni visar föreningen Golomolo och härmed vill vi säga ett stort TACK för allt ni gör! Love & Care. Beatrice Eriksson Styrelsemedlem, föreningen Golomolo Malmö,

Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningen Golomolo

Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningen Golomolo Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningen Golomolo fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2015 Uganda är det land i världen som har yngst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo har under 2013 haft ett verksamhetsår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen Golomolo har under 2012 haft ett verksamhetsår

Läs mer

NYHETSBREV JUNI 2012

NYHETSBREV JUNI 2012 Äntligen är sommaren här och föreningen Golomolo vill skicka en varm sommarhälsning till alla underbara medlemmar och stödjare med några uppdateringar om vad som har hänt under våren! Först och främst

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nyhetsbrev December 2015

Nyhetsbrev December 2015 Nyhetsbrev December 2015 God Jul och Gott Nytt år! Julpresentkort! Det är med stor glädje och tacksamhet som vi kan runda av ännu ett år där Gossace skola har kunnat bedriva sitt enormt viktiga arbete

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS s. 3 - Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen

Verksamhetsberättelse. Nduguföreningen Verksamhetsberättelse Nduguföreningen Verksamhetsår 2006/2007 Nduguföreningens verksamhetsberättelse 2006/2007 Styrelsen har under verksamhetsår 06/07 bestått av följande ledamöter: Ordförande: Martin

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation Anette Andersson anettan.andersson@bredband.net Elias Jakobsson elias.h.jakobsson@gmail.com Michelle Arnoldi a.michelle.arnoldi@gmail.com VT 2013 Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Skolenkät Skolverket 06 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte.

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte. 1 Hälsa Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling Mikroprojekt Livslångt lärende Anpassad Teknologi Ekonomi Lokaler Infrastruktur Övrigt Lokal/global utbyte Mikroprojekt Följande lista fungerar

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer