Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en population på drygt 34 miljoner varav 75,6% lever i fattigdom, det vill säga mindre än 2 dollar per dag. 30 % av befolkningen är analfabeter. På grund av HIV/AIDS beräknas 14 % av barnen i landet vara föräldralösa och 51% bedöms vara i riskzonen som antingen kritiskt eller måttligt utsatta. Landets statliga välfärdssystem är näst intill obefintligt och mesta delen av välfärdsarbetet, t.ex. utbildning, vård och omsorg, förlitas på ideella krafter. Tänk dig också att i ett samhälle som detta, där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät, där samhället är organiserat utifrån familjestrukturen och där familjen tjänar som skyddsnät, sker stor stigmatisering av föräldralösa barn. Att vara både föräldralös och HIV/AIDS infekterad/påverkad innebär på så sätt ett dubbelt stigma som ökar risken för att hamna utanför samhället. Svårt att tänka sig, va? Omöjligt att förstå. Behovet av utbildning, omsorg och stöd till föräldralösa och utsatta barn i Uganda är stort och ofta avgörande för deras framtid. Det är en utsatt målgrupp, som utan kärlek, trygghet och kunskap kring behandling av eventuell HIV infektion riskerar att hamna i situationer med livsfarlig utgång. Marginaliserade och utstötta av samhället och i vissa fall försummade av släktingar, blir det näst intill omöjligt för dessa barn att trygga framtiden för sig själva. Det är i detta sammanhang som Gossace träder in. Genom att erbjuda föräldralösa och utsatta barn, som av samhället blivit dubbelt marginaliserade, möjlighet att bo i en trygg och lugn miljö med undervisning och grundskoleutbildning, ges de verktyg att utvecklas. Det handlar om att återskapa ett socialt nätverk och ge möjlighet till gemenskap, uppfostran, trygghet, omsorg och utbildning. Gossace vill vara en plats av hopp för de barn som de stödjer, och föreningen Golomolo vill genom fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace bidra till att barnen och volontärerna på Gossace får bättre förutsättningar för en ljusare vardag och framtid har varit ett positivt år för föreningen Golomolo och Gossace där de gemensamma krafttagen har lett till att de 26 elever som gått ut Primary school föregående år fått en fortsatt planering för studier och sysselsättning i Gossace regi. Ytterligare sju årskurser går kvar på skolan i byn Golomolo och får varje dag nya möjligheter för ett bättre liv. Vardagen på Gossace är inte alltid enkel eller problemfri, men utvecklingen som sker är inspirerande och livsviktig för de barn som ingår i programmet. En summering av verksamhetsåret 2014 följer. Verksamhetens organisering Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten varje månad för att planera och diskutera föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande organ som driver föreningens verksamhet. 2

3 Inom arbetsgruppen finns den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration, uppföljning av projekt samt redovisning. Styrelsen ansvarar också för kommunikationen med Gossace, vilket sker månatigen via Skypemöten och oftare via mailkontakt. Styrelsen sköter även planeringen av föreningen Golomolos stöd till Gossace. Under 2014 har 12 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fem personer även är styrelsemedlemmar. Ett nytt begrepp, "golopolare" som innebär att vara delaktig i att jobba för Golomolo utan att vara direkt knuten till arbetgruppen infördes. Detta med all rätt, eftersom en stor del av insamlingsarbetet även under 2014 utfördes av personer utanför arbetsgruppen. Under februari 2014 gjordes en resa med totalt 10 personer, varav 6 arbetsgruppsmedlemmar, till Uganda och Golomolo för att besöka Gossace. Precis som alltid, finansierade resenärerna själva samtliga kostnader för resan. Projekt Fokus: Utveckling och budgetstödet Projektet inleddes i slutet av 2012 och är det största och mest omfattande projekt föreningen Golomolo har bedrivit. Då projektet visat goda effekter och fungerande strategier har föreningen Golomolo i överrenskommelse med Gossace valt att fortsätta med förnyat kontrakt under Fokus: Utveckling är en riktad satsning för att identifiera utvecklingsområden tillsammans med Gossace. Grundtanken är att stödja grundläggande behov (mat, löner, transporter, underhåll, odling, skolmaterial m.m.) genom ett så kallat budgetstöd, för att på så vis ge utrymme för mer grundläggande utveckling av organisationen Gossace. Syftet med Fokus: Utveckling är att utveckla strategiska projekt och lösningar som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan stärkas, bli bättre och framför allt mer hållbart inför framtiden. Budgetstödet kommer med krav. Dessa krav bygger på områden vi tillsammans kommit fram till att Gossace behöver nå en utveckling inom. Hittills har vi arbetat med 4 utvecklingsområden: Organisation & Ledarskap, Jordbruk & Näring, Utbildning & Pedagogik och IGA (Inkomstgenererande Aktiviteter). 3

4 När medlemmar från föreningen Golomolo i februari 2014 besökte Gossace i Uganda ägde samtal och diskussioner rum med Gossace gällande att lägga till Socialt Arbete som ett femte utvecklingsområde i projekt Fokus: Utveckling. Samtalen fortsatte via Skypemöten och mailkorrespondens under året och i november hade Gossace tagit fram en projektplan som innebär att utreda eleverna på Gossace sociala situationer utifrån välmående och utsatthet samt att bedöma hur deras behov blir bemötta. Målet med projektet är att möjliggöra en djupare medvetenhet om barnen och deras familjer/släktingar/juridiska vårdnadshavare för att utveckla relationerna och på så sätt kunna öka den sociala servicen genom individuella interventioner. Även om egentligen allt Gossace gör kan definieras som socialt arbete, tror vi att det är viktigt att stötta detta specifika projekt och tycker det är positivt att initiativet och projektplanen kommer från Gossace själva. Det är en utveckling! Därmed har budgetstödet höjts med ca 30%. I det nya avtalet för Fokus: Utveckling har krav på utveckling ökat och uppföljning kommer att fortgå. Vid besöket i Golomolo i februari hade delar av styrelsen flera möten med Gossace styrelse som syftade till uppföljning, utvärdering och målsättning inför kommande verksamhetsår. Gossace menar att budgetstödet har bidragit till en stor lättnad för dem, med minskad ekonomisk oro där de nu har möjlighet att planera sina finansiella utgifter bättre. I utvärdering gällande Fokus: Utveckling säger Gossace att de till viss del har lyckats omfördela ansvar och arbetsuppgifter för att uppnå ett ökat delat ansvar, vilket har lett till att de som arbetar inom Gossace känner sig mer delaktiga och inkluderade i organisationen. Gossace har även skapat nya rutiner för rekrytering, intern och extern kommunikation och informationsdelning genom till exempel personalmöten. Det som Gossace framför allt lyfter fram som en positiv förändring genom Fokus: Utveckling är dock de goda resultat av näringsrik matproduktion som möjliggörs genom att två Service managers anställts som ansvariga för jordbruket. Gossace beräknar att de under 2014 var självförsörjande till 65 % när det gäller matproduktion, vilket är en fantastisk utveckling med tanke på att de för några år sedan inte odlade något alls. Även om Service managerna är huvudansvariga för odlingen, är det fortfarande en viktig del i barnens utbildning att vara delaktiga i jordbruket. Den stora förändringen när det gäller odlingen är den ökade variationen av grödor. Tidigare serverades i princip enbart basfödan posho och bönor vid varje måltid, numera är grönsaker, rotfrukter och frukt en del av kosten. Gossace har under året även arbetat med så kallade Saving Groups, en slags mikrolånsverksamhet som har bidragit till att stärka privatekonomin och det ekonomiska planerandet hos bybor i Golomolo. Även om detta projekt inte är en direkt inkomstgenererande aktivitet till förmån för Gossace, bidrar det till att några guardians (juridiska vårdnadshavare) till barn på Gossace får en bättre situation och kan vara mer delaktiga i att underlätta för Gossace när det gäller små utgifter för barnen, så som skolmaterial. Det stärker också egenmakten för de människor som ingår i gruppen, och blir på så sätt en positiv kraft för människor i byn där fler skapar sig en daglig sysselsättning. Guardians och andra personer kopplade till Gossace har även under 2014 fortsatt att skapa hantverk som föreningen Golomolo i liten skala har köpt in och sålt vidare i Sverige till förmån för Gossace. 4

5 Vid de kontinuerliga Skypesamtal som föreningen Golomolos styrelse och Gossace har haft under 2014 har förbättringar och utmaningar diskuterats. Ibland blir vi positivt överraskade över händelser och förändringar som sker, ibland blir vi frustrerade över att utveckling sker långsamt eller till och med går bakåt. Ibland kanske det bara är en liten auberginebit som flyter med i bönsåsen till poshon. Vissa dagar är det både tomater, morötter och potatis i barnens talrikar. Ibland får vi höra om att kvalificerade och duktiga lärare lämnat Gossace för att de fått erbjudande om ett mer välbetalt arbete på en privat skola. En annan dag får vi höra om hur lärarna kämpar tillsammans i bästa teamwork anda för att motivera eleverna till att studera och nå de bästa resultaten. Ibland är det ett steg framåt och två steg bakåt. Andra dagar ett steg bakåt men två steg framåt. Vi är väl medvetna om att en organisation i Uganda behöver tid för att nå utveckling i form av engagemang, kontinuitet och hållbarhet. Därför tänker vi att det är viktigt att se varje litet steg som ett betydelsefullt i processen. Land title Det allra första projektet med Gossace för omkring 7 år sedan handlade om att köpa in mark till Gossace så att de skulle kunna börja odla på den yta där skolan och barnhemmet är beläget. Pengar samlades in här i Sverige och fyra Malmöbor reste till Golomolo för att genomföra köpet. Köpet som ägde rum 2008 var ett köp av brukanderätten av marken. Utifrån en längre dialog tillsammans med Gossace har vi nu tagit beslut om att undersöka möjligheten till att köpa äganderätten till marken. För att bli rättmätiga ägare till marken där ingen annan kan hävda marken, krävs ett kontrakt på en annan nivå. Gossace och föreningen Golomolo har därför kopplat in två (av varandra oberoende) advokater för att kunna säkerställa ett juridiskt korrekt köp av äganderätten till marken. Arbetet har pågått under hela 2014 och är fortfarande under process. Det viktiga är att Gossace kan vara trygga på den plats de är. Bokprojekt, del 2 Vid arbetsgruppens besök i Uganda i februari köptes nya böcker in till Gossace bibliotek. Gossace gick igenom de böcker som föreningen Golomolo köpte in 2009 och gjorde en lista på kompletterande läroböcker och undervisningsmaterial. Biblioteket är litet men fungerar bra! Gossace har skapat rutiner för utlåning och både barn och lärare kan låna allt ifrån barnböcker till skönlitterära böcker och facklitteratur. Tack vare belysningen genom solcellspanelerna på klassrummens och sovsalarnas tak kan läsning ske även efter mörkrets infall som sker omkring halv sju varje kväll. Lagning av vattenpumpen I februari hände något med vattenbrunnen på Gossace som gjorde att det inte gick att pumpa upp något vatten alls. En nödsituation med tanke på att det är den enda vattenbrunnen med rent dricksvatten i närområdet. Föreningen Golomolo bidrog till att en tekniker kunde komma på plats så snart som möjligt för att laga vattenpumpen. 5

6 Markberedning I mars bidrog föreningen Golomolo med en extra summa utöver budgetstödet till att rensa och bereda odlingsmarken inför sådden. Extra arbetskraft och en traktor hyrdes in under några dagar för att göra landet redo för den kommande säsongen. När det var dags att skörda senare visade sig majsskörden till basfödan posho täcka hela första terminens behov. Underhållsprojekt I maj, juni och juli genomfördes tre mindre projekt för underhåll och renovering; att bygga ett innertak i pojkarnas sovsal (för att stänga ute kylan när det är kallt och hettan när det är varmt), renovering av tre klassrumsgolv (för att fylla i det hålor och gropar i betongen som uppstått på grund av siltage) samt att byta ut ljuskällorna i solcellssystemet (för bättre hållbarhet gällande belysningen). Informationsinsatser Under det gångna året har representanter från föreningens Golomolos arbetsgrupp hållit i och deltagit i omkring 10 föredrag och informationsinsatser för varierande grupper och samlingar. Information om föreningens Golomolos arbete och berättelser från Gossace har genom dessa informationstillfällen förts vidare till uppskattningsvis ca 500 personer. Ofta används både bild- och filmmaterial för att på bästa sätt beskriva föreningens arbete. Det som vi ofta lyfter fram när vi håller föredrag är varför vi gör det. När vi pratar med våra vänner i Gossace brukar de säga: "När ni åker tillbaka till Sverige, berätta då vår berättelse. Berätta inte bara om hur fattigt och svårt vi har det, utan berätta också om hur mycket vi kämpar. För när vi vet att det finns människor på andra sidan av jordklotet som känner till vårt arbete, som tänker på oss och som ber för oss då ger det oss hopp och kraft att fortsätta kämpa vidare". Föreningen Golomolo har dessutom arbetat med att nå ut till fler personer genom användandet av olika kanaler. Föreningens hemsida är en plattform med information som sporadiskt uppdateras med nyheter och vid kampanjer. Vi har fortsatt med vår facebooksida, vårt instagramkonto och använde under besöket i Uganda i februari även vår reseblogg. Vi har även skickat ut två nyhetsbrev med information om kampanjer, projekt och resultat av projekt. 6

7 Informationsinsatserna som har gjorts innebär att föreningen har nått ut till nya människor och organisationer. Nya medlemmar har tillkommit under året och större samarbeten med olika kyrkor och organisationer har varit en betydelsefull och givande del i föreningens verksamhet. Föreningen har under året även arbetat med att ytterligare förankra föreningens arbete hos de redan involverade givarna. Föreningen Golomolo har under 2014 färdigställt en Verksamhetsbeskrivning. Detta dokument beskriver varför vi behöver finnas och vad vi vill uppnå. Verksamhetsbeskrivningen innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av vad Gossace är samt föreningen Golomolos mål, visioner och strategier. Verksamhetsbeskrivningen skickades ut till samtliga på vår mailinglista och finns på vår hemsida. En ny informationsfolder med uppdaterad information har även skapats. Insamlingsaktiviteter Verksamhetsåret 2014 har innehållit två evenemang och en insamlingskampanj arrangerade av föreningen Golomolo. Det ena var ett idrottsevenemang, en turnering i Dodgeball som föreningen Golomolo arrangerade i april. Lag från diverse olika företag, vängrupper, skolor, musikband, kyrkor och idrottsföreningar deltog. Det var tredje året i rad som föreningen arrangerade Dodgeballturnering och eventet har sin egen vandringspokal. Det andra var Golomolo for Dummies, en informationsträff som syftade till att bjuda in personer för att få en insyn i hur arbetsgruppen arbetar och på vilket sätt man kan bidra till Golomolos arbete. Båda eventen innehöll även en presentation av föreningens arbete samt de senaste nyheterna från Golomolo. Golomolo for Dummies resulterade i en ny arbetsgruppsmedlem och flera nya golopolare. Det var dock färre som anmälde sig till årets Dodgeballturnering än tidigare år och färre som kom till Golomolo for Dummies än vad vi hade hoppats på. I mars genomförde föreningen Golomolo åter kampanjen "Ge en dag", som uppmuntrade personer till att ge en dagsinkomst till Golomolo. Kampanjen har ägt rum ett par gånger tidigare, men aldrig med den framgång som Efter information i mail till samtliga på Golomolos maillista, hemsidan och sociala medier valde 67 personer att den 27 mars anta utmaningen att ge sin dagsinkomst till Golomolo, ett helt fantastiskt resultat! Vi lade fram kampanjen med idén om att vare sig en har lön, pension, bidrag eller studiemedel, så kan alla bidra med sin del. I informationen vid utskick om kampanjen skrev vi: "Vi vet att det är en stor utmaning att ge bort en hel dag. Samtidigt vet vi att en genomsnittlig svensk dagsinkomst motsvarar två månadslöner för en lärare i Gossace. Ditt bidrag kommer göra enorm skillnad för skolan." Vid besöket i Uganda i februari hade vi spelat in korta filmer med hälsningar från Gossace föreståndare Vincent, rektor Geoffrey och elever på skolan som uppmuntrade vännerna i Sverige att skänka en dag och tackhälsningar. Dessa filmer delades på sociala medier som en del i kampanjen. En stor insamlingsaktivitet har även under 2014 varit knuten till informationsinsatser och föredrag i form av gåvor och kollekter. Föreningen Golomolo har deltagit vid diverse evenemang dit vi blivit inbjudna för att berätta om vår verksamhet. Till exempel provade vi ett nytt koncept, ett så kallat Homeparty, vilket blev ett nära och personligt sätt att berätta om Golomolo på, något vi gärna fortsätter med. Många tillfällen där insamling till Golomolo ägt rum har genomförts av personer/kyrkor/organisationer utanför arbetsgruppen, genom fristående insamlingsaktiviteter till förmån för föreningen Golomolo. 7

8 Dessa olika initiativ är ekonomiskt betydande men tyder också på stort engagemang bland givare. Det är även ett tecken på att föreningen Golomolo lyckats etablera sig väl på ett förtroendeingivande sätt i olika sammanhang och lyckats engagera "Golomoloambassadörer" runt om i södra Sverige. Ett antal insamlingsaktiviteter sker på regelbunden basis. Olika kyrkor och kyrkliga grupper, föreningar och medlemmars regelbundna givande innebär att föreningen kontinuerligt får in nya medel för verksamheten. Vi har fortsatt att erbjuda medlemsskap och möjlighet till att bli månadsgivare till föreningen Golomolo. Vi har även fortsatt med småskalig försäljning, bland annat tygpåsar med föreningen Golomolos logga, smycken, korgar, väskor och gosedjur från Uganda (skapade av ugandier i nätverk till Gossace), chilifrukter och kaffebönor från Golomolo och annat som arbetsgruppen kreativt skapat. Från december fanns det julklappspresentkort tillgängliga på hemsidan. Under 2014 skaffade föreningen Golomolo ett Swish-konto, vilket innebär en förenkling för personer att överföra pengar direkt till Golomolo genom sin smarta telefon. Detta underlättar vid både försäljning och medlemsavgiftsöverföring i en tid då kontanter blir allt mer sällsynta. Vid ett tillfälle som till exempel när föreningen Golomolo deltog i "Världens längsta julmarknad" på Ellerochs galleri i Malmö i december, kunde marknadsbesökarna skänka pengar till Golomolo och köpa våra produkter genom en enkel överföring med mobilen. Utmaningar Gossace föreståndare Vincents hälsa är sviktande. Han berättar själv att han periodvis inte klarar att arbeta då han behöver vara sängliggande. De AIDS-relaterande sjukdomarna påverkar även Vincents psykiska hälsa och gör att han ibland inte orkar det han vill orka. Föreningen Golomolo har erbjudit medel för läkarbesök och mediciner och frågar om Vincents hälsa vid varje Skypemöte. En del i projektet Fokus: Utveckling handlar om att göra Gossace organisation plattare, så att ansvar delas upp med fler teamledare, ett sätt att avlasta Vincent och engagera fler i organisatoriska frågor. Det är inte helt enkelt att engagera människor i våra event. I en stad som Malmö, där arbetsgruppen verkar, är det mycket som konkurrerar och det kan vara svårt att till exempel få ihop tillräckligt många lag till Dodgeballturneringen. Att arbeta med en organisation i ett land som på många sätt skiljer sig så stort från Sverige kan innebära vissa utmaningar. Frågan med Land title är ett sådant exempel. Brukanderätt kontra äganderätt till mark är ett mycket komplext system. Det är svårt att hitta de rättmätiga ägarna till de olika styckena mark och det är svårt att veta om advokatfirmorna som finns att tillgå går att lita på, med tanke på det korrupta system som råder genomsyrar samhälleliga institutioner i landet. 8

9 Avslutande kommentarer 2014 har varit ett positivt år för både föreningen Golomolo och Gossace. Samarbetet känns stabilt och förståelsen för varandras situationer ökar i takt med att vi lär känna varandra bättre i vårt utvecklingssamarbete. Detta möjliggör bättre samtal och mer lyckade projekt. Det sker en utveckling på Gossace, sakta men säkert. Framför allt märker vi en skillnad i tankesättet hos våra vänner i styrelsen i Gossace. Tidigare var det vanligt med akut-mail om att maten inte räckte till och barnen gick hungriga, eller att lärare strejkade då de inte fått någon volontärlön på flera månader. Under året som har varit har vi inte fått några sådana mail. Istället har vi fått kontinuerliga uppdateringar från vardagen på Gossace med både positiva nyheter och dagliga utmaningar, men också med medföljande strategier för hur Gossace har hanterat utmaningarna som kan uppstå. Det är tydligt hur vännerna i Gossace har ett förändrat sätt att se på sig själva och det de gör, där fokus numera ligger på att skapa en så god livskvalité som omständigheterna tillåter för de föräldralösa och utsatta barn som finns på Gossace, både här och nu men också inför framtiden. Gossace vill lära barnen att de har ett värde och att de är viktiga. Utöver grundskoleutbildningen lär Gossace barnen sociala färdigheter liksom praktiska. Gossace vill bryta det stigma som finns över de här barnen och skapa en "vulnerable free generation". Att föreningen Golomolo får vara bidragande till detta är stort! Det är svårt att beskriva hur tacksamma och imponerade vi är över alla de initiativ som tas runt om i landet för att stötta Golomolo. Under året har vi ännu en gång blivit förundrade över vilket engagemang som finns. Aneby Rotaryförening som arrangerar välgörenhetskonserter, företaget Scalae i Dalby som skänkte 500 kr för varje medarbetare som sprang Malmömilen, Medborgarskolan i Värnamo som i sin Hantverk- och Integrationsgrupp pysslade ett helt år och sålde sina produkter på marknader, Golftävlingen på Rydö GK, Sommarcafét i Klippan, VM-tipsare i Malmö, avtackningen av kyrkoherden i Villstads församling, brevväxlingen från elever på Videdalsskola, gåvor i samband med dop, bröllop, begravningar och födelsedagsfester, månadsgivare, personer som har bakat, bryggt öl och kommit på andra kreativa sätt att samla in pengar till Golomolo. Detta är bara några exempel, det finns fler och varje initiativ litet som stort gör en skillnad! Vi ödmjuka inför det förtroende ni visar föreningen Golomolo och härmed vill vi säga ett stort TACK för allt ni gör! Love & Care. Beatrice Eriksson Styrelsemedlem, föreningen Golomolo Malmö,

Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2013 Föreningen Golomolo har under 2013 haft ett verksamhetsår

Läs mer

NYHETSBREV JUNI 2012

NYHETSBREV JUNI 2012 Äntligen är sommaren här och föreningen Golomolo vill skicka en varm sommarhälsning till alla underbara medlemmar och stödjare med några uppdateringar om vad som har hänt under våren! Först och främst

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS s. 3 - Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats Senaste nytt från skolan Information om anordnade och kommande event

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

HIV/AIDS situationen i Tanzania

HIV/AIDS situationen i Tanzania HIV/AIDS situationen i Tanzania Idag anser de flesta insatta att den omfattande spridningen av HIV/AIDS i världens U-länder kan ses som en ren katastrofsituation. Det är på många sätt svårt för oss i vår

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY Kenswed Academy är den enda gymnasieskolan för fattiga ungdomar i Kenya och ligger i Ngong Hills utanför Nairobi. Idag går 129 elever på Kenswed Academy.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer