Översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledning samt organisation av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledning samt organisation av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan."

Transkript

1 1 (1) GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 104/02 Koncernledningsstaben Utfärdat Livslångt lärande Dnr 0839/01 Lill Backlund Tfn: e-post Översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledning samt organisation av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan. SAMMANFATTNING Stadskansliet anser att många skäl talar för att samordna vägledarorganisationen och att alla göteborgselevers rätt till likvärdig vägledning stärks. Stadskansliet föreslår att studie- och yrkesvägledningsorganisationen för grund- och gymnasieskola, från och med 1 januari 2003 samordnas med Utbildningsnämnden som huvudman. Stadskansliet konstaterar att det föreligger stora behov av utveckling av såväl arbetsformer som metoder inom vägledningsområdet och föreslår att vägledningsorganisationen förstärks bland annat genom inrättande av en öppen vägledningsverksamhet. Organisationsförändringen innebär ökade kostnader motsvarande tkr. Finansieringsfrågan samt omfördelning av resurser mellan SDN och Utbildningsnämnden hänskjuts till budgetberedningen. Stadskansliet föreslår att en ekonomiska resurs för planeringsverksamhet motsvarande 850 tkr får tas i anspråk redan hösten Stadskansliet konstaterar att skola-arbetslivskontakterna successivt minskat i omfattning och att nuvarande system med fasta praoperioder bör ersättas med ett mera flexibelt system där skola-arbetslivskontakterna utgör en integrerad del i den pedagogiska verksamheten i skolan. Det föreligger även behov av en ökad samordning av skolaarbetslivskontakterna inom regionen. Stadskansliet föreslås att GR-utbildning får i uppdrag att samordna skolaarbetslivskontakterna inom samtliga sektorer för grundskolan i Göteborg från och med 1 juli, 2003 samt att befintligt resursnämndsanslag för verksamheten får användas för att finansiera GR:s uppdrag. För att stimulera den pedagogiska utvecklingen föreslås att särskilda medel, eventuellt inom ramen för skolutvecklingsenheten, anslås för utveckling av skola-arbetslivskontakterna, under år 2003 och FÖRSLAG TILL BESLUT I kommunstyrelsen Utbildningsnämnden får i uppdrag att samordna och utveckla studie- och yrkesvägledningen för grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med start Göteborgsregionens kommunalförbund - GR får i uppdrag att samordna skola- arbetslivskontakterna för grundskolan i Göteborg from Finansiering samt omfördelning av ekonomiska resurser mellan stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden för år 2003 hänskjuts till budgetberedningen samt till budgetjustering 2002 gällande medel för tillsättande av verksamhetschef under hösten Bilaga 1, Rapport - översyn av studie- och yrkesvägledarorganisationen

2 2 (2) ÄRENDET I kommunens budgethandling för 2002 uppdrogs åt stadskansliet att utarbeta förslag till en sammanhållen organisation för studie- och yrkesvägledningen inom grund- och gymnasieskolan med start1juli Målet är att öka elevernas tillgång till individuell vägledning samt att professionalisera studie- och yrkesvägledarens yrkesroll. Placeringen av den nya sammanhållna organisationen skall särskilt studeras och alternativa förslag belysas. I anslutning till översynen har stadskansliet även genomfört en översyn av nuvarande organisation av skolans arbetslivskontakter. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING De modeller som redovisas utgår samtliga från att vägledningsverksamheten för grundoch gymnasieskolan skall samordnas. Samordning kan ske på olika nivåer, vilket även framgår av modellerna. Gemensamt för modellerna är att vägledning erbjuds på såväl skola som i en öppen vägledningsservice. Modellerna har belysts utifrån de mål som formulerats för utveckling av vägledningen inom grund- och gymnasieskolan. Modeller Samordnad vägledningsorganisation med Utbildningsnämnden som huvudman Samordnad vägledningsorganisation i regioner med SDN som huvudman Decentraliserad vägledning med samordnat kompetens- och utvecklingscentrum Den nämnd som ansvarar för vägledningsorganisationen skall samordna och planera vägledningsinsatser inom kommunala skolor i Göteborg samt på uppdrag även vägledningsinsatser inom fristående skolor. ansvara för information och fördjupad vägledning i öppen verksamhet för göteborgselever i åldern 13 till 19 år. samordna och genomföra riktade informationsinsatser gällande utbildning/arbetsmarknad ansvara för kontinuerlig metod- och organisationsutveckling samt särskilt utveckla vägledning för elever i behov av särskilt stöd. bevaka internationella frågor för studier och praktik. utveckla och samordna ett interaktivt IT-system för vägledning och information riktad till ungdomar. organisera kompetensutvecklande insatser inom vägledningsområdet i samverkan med GR- utbildning/egen regi. ansvara för uppföljning och utvärdering av vägledningsverksamheten i Göteborg. STADSKANSLIETS ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG Stadskansliet anser att många skäl talar för att samordna vägledarorganisationen. Det främsta skälet är att en alltmer komplex utbildningsorganisation kräver väl underbyggda val för att förhindra individuella misslyckanden i form av studieavbrott. Kraven på individuellt planerade studiegångar över skolformsgränserna kräver kunskap om båda utbildningssystemen och en organisation som underlättar samverkan mellan vägledare. Den nuvarande organisationen och ansvarfördelningen innebär att eleverna i våra skolor inte har tillgång till vägledning på lika villkor, vilket får negativa konsekvenser för såväl den enskilde ungdomen som för gymnasieskolan. Denna bild gäller inte endast de kommunala skolorna, utan i lika hög grad de fristående skolorna. Stadskansliet anser att alla göteborgselevers rätt till likvärdig vägledning bör stärkas och garanteras.

3 3 (3) Den organisation som bäst bedöms motsvara de krav som formulerats är en samordnad organisation knuten till Utbildningsnämnden. Organisationen blir så pass stor, att det finns goda möjligheter att upprätthålla en hög vägledningsstandard och servicenivå gentemot samtliga skolformer. Kopplingen till gymnasieskolan ger även fördelar vid information och vägledning inför den alltmer komplexa valsituation eleverna har. Vid överläggningar med representanter för de fristående skolorna har framkommit att det finns ett stort intresse att ansluta sig till en samordnad organisation genom ett beställar-/utförarkoncept. En regionaliserad verksamhet i samverkan med vuxenutbildningen ligger väl i linje med de förslag som fanns i betänkandet gällande vägledning, dvs. vägledning organiserad i kommunala plattformar. Det finns flera fördelar med regiontanken, bland annat att service till brukarna kan erbjudas på flera ställen. Stadskansliet anser dock att det är viktigt att ungdomsvägledningen först får hitta sina verksamhetsformer och utvecklas i en egen organisation, innan samverkan med vuxenutbildningens vägledning etableras i exempelvis regionvisa Vägledningscentra. Detta kan dock vara en möjlig utvecklingsstrategi för framtiden. Stadskansliet anser även att det är angeläget att utveckla nya former för vägledning, dvs. erbjuda elever och föräldrar fördjupad vägledning och specialiserad kunskap. Därför föreslås att verksamheten i skolorna kompletteras med en ny öppen vägledningsverksamhet. Denna skall även utgöra basen för den samordnade vägledarorganisationen. Den IT-stödda vägledningen behöver utvecklas och en förstudie genomföras. Den nya organisationen bedöms kunna bli attraktiv för nya vägledare, då professionen kan utvecklas i samverkan med kollegor och det skapas många möjligheter till breddning och specialisering. Då många tjänster idag upprätthålls av obehöriga vägledare är det angeläget att det sker en kompetensinventering och att det skapas tillfälle till kompetensutveckling och komplettering. Det krävs en hög medvetenhet hos respektive skolledning om uppdragets mål och syfte samt ansvar för att vägledarna integreras i det vardagliga arbetet. Om vägledarna skall kunna svara mot de krav på ökad individuell och gruppinriktad vägledning som nu ställs, måste arbetsuppgifter lyftas bort och organiseras på annat sätt på skolenheterna. Det gäller exempelvis administration i samband skola-arbetslivskontakter, prao, individuella studieplaner inom gymnasieskolan mm. dvs. uppgifter som skall integreras i undervisningen och utgöra en del av elevens individuella utvecklingsplan, och då bör hanteras av arbetslag, mentorer, studiehandledare eller på annat som skolan väljer. Stadskansliet förordar således att ansvaret för studie- och yrkesvägledningen inom grundskola, obligatorisk särskola from 1 januari, 2003 överförs till Utbildningsnämnden och samordnas med vägledningen inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Då tiden mellan beslut och igångsättning är relativt kort bör verksamhetschef tillsättas tidigare så att planeringsarbete, överenskommelser med skolenheter mm kan ske redan hösten PERSONAL Då propositionen gällande vägledning och validering aviserats till hösten år 2002, föreslås att beteckningen studie- och yrkesvägledare bibehålls tills vidare och ändras om riksdagen fattar annat beslut.

4 4 (4) Då organisationsförändringen är relativt omfattande samt att arbetsuppgifter och därmed yrkesrollen till viss del förändras bedömer stadskansliet det angeläget att det ges möjlighet för den enskilde att ta ställning till huruvida man önskar arbeta i den nya organisationen eller inte. Tjänsterna bör utlysas så snart beslut gällande en ny vägledningsorganisation fattats. FINANSIERING Finansiering av verksamheten föreslås ske som en anslagsfinansierad verksamhet och inte i form av en beställar-/utförarorganisation. Stadskansliet har övervägt båda modellerna. Med en beställarmodell föreligger en relativt stor risk att elevernas tillgång till likvärdig vägledning inte uppnås, eftersom skolenheternas ekonomiska förutsättningar varierar kraftigt. Stadskansliet anser att det krävs en förstärkning av vägledningsorganisationen för att erhålla den kvalitetshöjning som eftersträvas och föreslår ett utökat kommunbidrag motsvarande tkr för förstärkt vägledning inom samtliga skolformer. Kostnaden har beräknats utifrån den del av tjänsteunderlaget som idag används för praoadministration, dvs 20 procent av tjänsterna, vilket motsvarar ca fyra årsarbetare. Denna del av anslaget föreslås ligga kvar inom stadsdelsnämndernas ram då arbetsuppgifterna skall utföras på skolenheterna, men på annat sätt. Vidare föreslås att medel för samordning och administration, lokaler för öppen väglednings-verksamhet samt en förstudie av IT-stöd finansieras genom utökat kommunbidrag motsvarande 1600 tkr. Kostnaderna för investering i teknisk utrustning, inventarier mm har beräknats till ca 1000 tkr. Fristående skolor skall erbjudas de obligatoriska tjänsterna, som då finansieras i form av beställaruppdrag. Utökad verksamhet tkr Förstärkt vägledningsverksamhet, samtliga skolformer ,0 samordnare- 0,5 administratör 850 Lokalkostnad, ca 300 m2 x 1500:- (öppen verksamhet/kontorslokal) 450 Förstudie, IT-stöd 300 Summa Kompetensutveckling, obehöriga vägledare (finansiering inom Kompetens 2010, kostnaden uppskattas efter genomförd kompetensinventering) Finansieringsfrågan samt omfördelning av resurser mellan stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden hänskjuts till budgetberedningen för år Frågan gällande finansiering av 1,0 verksamhetschef hösten 2002 hänskjuts till budgetjustering under år UTVÄRDERING Den nya organisationen skall utvärderas efter två år. Utvärderingen skall avse tillgång till vägledning, elever och föräldrars bedömning av vägledningsverksamheten samt de prioriterade utvecklingsområdena, dvs. verksamhetens kvalitet. TIDPLAN Den nya organisationen föreslås träda i kraft 1januari 2003.

5 5 (5) SAMVERKAN MELLAN SKOLAN OCH ARBETSLIVET Stadskansliet har konsekvensbelyst alternativa organisationsmodeller för grundskolans arbetslivskontakter. Under utredningsarbetet har dock behoven av en mera övergripande samordning av praktik och platser för lärande i arbetslivet uppmärksammats. De mål som formulerats för organisationsöversynen gällande samverkan mellan skolan och arbetslivet bygger bland annat på den avsiktsförklaring gällande praktik som fastställs inom GR-utbildning. Avsiktsförklaringen är ett kvalitetsdokument utarbetat i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, Göteborgsregionen, Business Region Göteborg och Länsarbetsnämnden. Skola-arbetslivskontatkerna skall utvecklas genom att läroplanens mål att lärande i och om arbetslivet skall utgöra en naturlig del i elevernas lärprocess och i undervisningen skall förverkligas. kontakterna mellan enskilda skolor och arbetslivet skall ökas och utvecklas så att arbetslivets resurser i form av kompetens och alternativ lärandemiljö kan utnyttjas effektivt. arbetslivets företrädare, branschorganisationer samt andra intressegrupper skall mötas av en tydlig organisation i sina kontakter med de kommunala och de fristående skolorna. elevens arbetslivskontakter skall planeras och löpa genom alla skolåren och flexiblare former för arbetslivskontakter skall utvecklas arbetslag/pedagoger inom skolan skall ges goda möjligheter till stöd vid utveckling av sina/skolans arbetslivskontakter. samtliga praktikplatser som erbjuds skall ha en hög kvalitet och vara kvalitetssäkrade handledare skall ha genomgått handledarutbildning innan elev placeras på praktikplatsen och handledarna skall erhålla ett kontinuerligt stöd från skolan. Alternativa organisationsmodeller Regionalt skola-arbetslivscentrum inom GR-utbildning samt kommunalt centrum inom SDN Lundby Skola-arbetslivscentrum inom Utbildningsnämnden STADSKANSLIETS FÖRSLAG OCH ÖVERVÄGANDEN Behoven av samordning av kontakterna mellan kommunens olika utbildningsanordnare och näringslivet är stora, eftersom lärande i arbetet blir allt vanligare inom samtliga skolformer och inom högskolan. Samordning i större skala kräver dock en mera omfattande analys. Om kommunala eller regionala praktikcentra inrättas i någon form kan formerna för hur grundskolans arbetslivskontakter skall administreras komma att förändras. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget. Konkurrensen om arbetskraften ökar och företagen, förvaltningarna och bolagen måste i sin långsiktiga strategi gällande rekrytering fokusera på de yngre ungdomarna. Eleverna måste få tillgång till bra praktikplatser, samverkansprojekt och andra kontakter inom näringslivet. Nuvarande volym av kommunala praktikplatser är alldeles för låg och det behövs särskilda satsningar för att få fler intresserade av den kommunala verksamheten. Utbildningsnämnden har tidigare ansvarat för en skola-arbetslivsenhet, dvs. innan SDN Lundby fick uppdraget 1997.

6 6 (6) Stadskansliet anser att det finns fördelar med att samordna en skola-arbetslivsenhet med en samordnad vägledningsorganisation inom Utbildningsförvaltningen, då det skapas en tydlig organisation gentemot näringslivet och att verksamheterna till viss del hör ihop. De fristående skolorna som idag använder sig av Lundbys service skulle i en samordnad verksamhet få en enda samverkanspart för såväl skola-arbetslivskontakter som för vägledningsverksamhet. Stadskansliet anser dock att Utbildningsnämndens uppdrag inte bör utökas med frågor som utgör en del av grundskolans ordinarie verksamhet. Stadskansliet har även övervägt möjligheterna att Park- och naturnämndens arbetsmarknadskontor skulle överta ansvaret för praktikackvisition och utveckling av kontakterna mellan grundskolan och de kommunala förvaltningarna och bolagen. Arbetsmarknadskontorets breda och upparbetade kontaktytor mot förvaltningarna kan ge en ökad samordning och därmed en önskad volymökning av platserna för grundskoleelever. En samordning skulle även minska belastningen på de enskilda arbetsställena genom färre kontaktpersoner mm. Vid underhandskontakter har förvaltningen framfört att arbetsmarknadskontorets huvudsakliga uppdrag, dvs. de arbetsmarknadspolitiska frågorna inte bör samordnas med uppdrag som hör hemma inom utbildningssystemet. Stadskansliet anser att den organisation som bäst bedöms motsvara de krav som formulerats är att GR-utbildning får i uppdrag att samordna och utveckla arbetslivskontakterna för grundskolan i Göteborg. Då utvecklingen av ett nytt eller modifierat ITstöd kan ta tid föreslås att organisationsförändringen sker from 1 juli För att lyckas att utveckla verksamheten är det av yttersta vikt att organisationsförändringen knyts ihop med en ordentlig satsning på utveckling av ämnesinnehåll, arbetsformer, nya samverkansformer mm. Detta inte minst då vissa av de arbetsuppgifter som idag genomförs av vägledare skall organiseras på annat sätt inom skolan. Vid underhandskontakter med representanter för GR-utbildning har de ställt sig positiva till ovanstående förslag. FINANSIERING Nuvarande resursnämndsuppdrag finansieras genom särskilt anslag. Kostnader i samband med överförande av verksamheten till GR-utbildning föreslås finansieras av detta anslag. Vägledarnas arbetsinsats med prao har uppskattats till ca 20 procent av tjänsterna, vilket motsvarar en lönekostnad om 1900 tkr innevarande år. Dessa resurser, föreslås ligga kvar i stadsdelarnas befolkningsram. SDN kommer även fortsättningsvis att ha kostnader för lokal och utrustning då vägledare tjänstgör på skolenheter, varför även dessa kostnader, som beräknats till 1360 tkr skall täckas inom anslaget. För att stimulera den pedagogiska utvecklingen föreslås att särskilda medel för utveckling av skola-arbetslivskontakterna, under år 2003 och 2004, får finansieras av särskilt anslag, eventuellt inom ramen för skolutvecklingsenheten. Kostnader i samband med överförande av ansvaret till GR-utbildning har inte beräknats, men omfattar kostnader för utveckling av IT-stöd, vissa driftskostnader samt utrustningsinvestering mm. Nuvarande resursnämndsanslag föreslås finansiera denna verksamhet. TIDPLAN En förändrad ansvarsfördelning enligt förslaget innebär ett relativt omfattande planeringsarbete och utveckling av IT-stöd. Därför föreslås förändringen inte träda i kraft förrän 1juli 2003.

7 7 (7) UTVÄRDERING En utvärdering av verksamheten bör ske senast efter två år och omfatta elever, föräldrar, lärare och skolledare samt näringslivets företrädare och fokusera på den pedagogiska utvecklingen av grundskolans arbetslivsorienterande verksamhet. GÖTEBORGS STADSKANSLI Lill Backlund

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer