Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen"

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 december, kl Plats: Open Lab, Kråketorpsgatan 12, Mölndal Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härryda Miguel Odhner (S), Kungälv Hans Forsberg (M), Kungsbacka Julia Färjhage (C), Lilla Edet Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Carlos Rebelo da Silva (S), Lilla Edet, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), Kungsbacka, tjänstgörande Maria Brauer (S), Öckerö, tjänstgörande Birgit Lövkvist (V), Stenungsund, tjänstgörande Bo Pettersson (S), Stenungsund, tjänstgörande Adjungerade Henrik Ripa (M), Lerum Eva Borg (S), Kungsbacka Eva Carlsson (S), Partille Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Sekreterare Gunnel Rydberg, GR

2 Övriga Helena Söderbäck, GR Maria Sigroth, GR Bo Andersson, GR Cecilia Bokenstrand, GR Bengt Randén, GR Linda Macke, GR Anna Maria Fuxén, VD GoCo Jacob Torell, VD Next Step Sofie Olsson, projektledare GoCo Johanna Söderlund, projektledare GoCo Håkan Ahlström, Mölndal Samt ledamöter och ersättare i Mölndals kommunstyrelse Paragrafer

3 287 Muntliga föredragningar Anna Maria Fuxén informerar tillsammans med Jacob Torell, Sofie Olsson och Johanna Söderlund om Open Lab ett nytt Life Science-kluster vid AstraZeneca i Mölndal. Helena Söderbäck informerar om Styrelseärende 9 samverkansavtal avseende näringslivsutveckling i Göteborgsregionen. Helena Söderbäck informerar om Styrelseärende 17 Yttrande över näringslivsstrategiskt program för Göteborgs stad presidiets beslut. Linda Macke informerar om styrelseärendena som berör hälsooch sjukvårdsområdet. Helena Söderbäck informerar om styrelseärende 17 Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland. Helena Söderbäck informerar om planerad revisionsgranskning kring styrning och uppföljning på GR. Maria Sigroth ger en lägesrapport från processen med förslag till ny zonstruktur för Västtrafik. Informationen antecknas. Presidiet bjuder in representanter för Göteborgs stad till en fortsatt diskussion kring förslag till ny zonstruktur för Västtrafik, innan GR tar ställning till förslaget.

4 288 Dnr: Val av ny ledamot och vice ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad efter Peder Engdahl (M), Lilla Edet Peder Engdahl (M), Lilla Edet, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad. Till ny ledamot och vice ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad efter Peder Engdahl (M), Lilla Edet, föreslår GRs valberedning Zara Blidevik (M), Lilla Edet. Zara Blidevik (M), Lilla Edet, väljs till ny ledamot och vice ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad efter Peder Engdahl (M), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden Zara Blidevik adjungeras till förbundsstyrelsen för återstoden av mandatperioden

5 289 Dnr: Val av ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Anna Palmér (S), Härryda Anna Palmér (S), Härryda, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för social välfärd. Till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Anna Palmér (S), Härryda, föreslår GRs valberedning Siw Hallbert (S), Härryda. Siw Hallbert (S), Härryda, väljs till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Anna Palmér (S), Härryda, för återstoden av mandatperioden

6 290 Dnr: Val av ny ledamot i GR:s valberedning efter Johnny Sundling (V), Ale Johnny Sundling (V), Ale, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs valberedning. Till ny ledamot i valberedningen föreslås Anna-Klara Behlin (V), Göteborg. Valberedningen föreslås adjungera Anna-Klara Behlin (V), Göteborg, i avvaktan på att förbundsfullmäktige 19 juni 2018 väljer ny ledamot i valberedningen.

7 291 Dnr: Förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2018 Ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för GR år 2018 har tagits fram. Verksamhetsplanen beskriver vilka insatser som prioriteras under året. Förslaget är en komplettering till flerårig verksamhetsinriktning för GR Så utvecklar vi tillsammans det goda livet i Göteborgsregionen som antogs av förbundsfullmäktige i juni I samband med beslut kring samrådsunderlaget inför budget 2018 gav förbundsstyrelsen förbundsdirektören i uppdrag att, inför budget 2019 göra en översyn och värdering av nuvarande transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. En sådan översyn och värdering av nuvarande transfereringar har genomförts under året. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för GR antas. De transfereringar som föreslås i verksamhetsplan 2018, efter genomgång och till vissa delar förändringar i form av mottagare och belopp, godkänns.

8 292 Dnr: Återkoppling till förbundsstyrelsen om eventuell ny modell för årsavgiften till GR I samband med beslut kring samrådsunderlaget inför 2018 i mars månad 2017 gav förbundsstyrelsen förbundsdirektören i uppdrag att, inför budget 2019 utreda och eventuellt föreslå alternativ princip för beräkning av årsavgiften till GR. Sammantaget görs bedömningen att ett förslag om ny modell för årsavgift, som sannolikt skulle innebära en ökad finansiering via årsavgiften från medlemskommunerna till GR, inte är aktuellt i nuläget. Om situationen skulle uppstå att medlemskommunerna, exempelvis som en lösning på ekonomiska utmaningar, väljer att lägga fler och mer omfattande samverkansuppdrag till kommunalförbundet, får frågan om modell för årsavgiften och dess storlek åter aktualiseras. Nuvarande modell för beräkning av årsavgiften till GR ligger kvar och används tills vidare.

9 293 Dnr: Revisorernas granskning av delårsbokslut för GR per augusti 2017 Bilagda två granskningsrapporter vad gäller delårsbokslut för GR per augusti 2017 har överlämnats till GR från GRs förtroendevalda respektive auktoriserade revisorer. Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2017 antecknas.

10 294 Dnr: Förslag om ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden - Västkuststiftelsen Styrelsen för Västkuststiftelsen har beslutat om förslag till ändring av stadgar, enligt bifogat underlag daterat som översänts till GR. Stiftelsens styrelse hemställer att huvudmännen godkänner redovisat förslag till ändring av stadgar. Ändringen avser inte Stiftelsens ändamål. GR är tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Halland huvudman för Västkuststiftelsen. För ändring av Stiftelsens stadgar krävs att huvudmännen är eniga. Förbundsfullmäktige föreslås godkänna redovisat förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Västkuststiftelsen.

11 295 Dnr: Projektavtal, Projekt 302 och 303 Marieholmstunnelns anslutningar beslutade ( 205) att godkänna paraplyavtal för Västsvenska paketet. Paraplyavtalet syftar till att tydliggöra den övergripande styrningen av kommande insatser inom Västsvenska paketet. Samtliga parter har godkänt paraplyavtalet. De till paraplyavtalet underliggande projektavtalen reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för olika åtgärder. Projektavtalen beslutas successivt under paketets genomförandetid. Nu föreliggande projektavtal avser Projekt 302 och 303 Marieholmstunnelns anslutningar. Avtalet är berett inom parternas gemensamma organisation. att godkänna avtalet fattades av Västsvenska paketets ledningsgrupp Ärendet behandlades i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Förslag till projektavtal Projekt 302 och 303 Marieholmstunnelns anslutningar, daterat , godkänns.

12 296 Dnr: Information om uppdaterat förslag till samverkansavtal avseende näringslivsutveckling i Göteborgsregionen mellan BRG samt GR och dess medlemskommuner Sedan år 2000 sker det regionala näringslivssamarbetet för GR och dess medlemskommuner via Business Region Göteborg AB (BRG). s presidium uppdrog åt förbundsdirektören att i samverkan med bolagets VD ta fram ett skriftligt förslag till samverkansavtal avseende näringslivsutveckling mellan BRG samt GR och dess medlemskommuner. I september fick VD för BRG samma uppdrag. informerades om processen Föreliggande samverkansavtal inklusive bilagor avser att tydliggöra den samarbetsmodell som sedan många år finns mellan GR och BRG inom ramen för de 20 mkr som avsatts för det regionala arbetet. informeras om förslaget. Därefter tar förbundsstyrelsen med sig förslaget till hemkommunen för lämplig förankring. Eventuella synpunkter kan lämnas till GR senast Under förutsättning att BRG:s styrelse fattat samma beslut fattar förbundsstyrelsen slutligen beslut om förslaget Informationen antecknas.

13 297 Dnr: Handlingsplan för psykisk hälsa Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i överenskommelsen ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan landsting och kommuner. Kravet på att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och landsting att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Var och en av huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina egna insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Varje enskild huvudman ansvarar för rapportering och redovisning till SKL. Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 27 oktober 2017 och VästKoms styrelse väntas göra det samma den 14 november Styrgruppen för social välfärd har fått information på styrgruppsmötet den 2 november ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

14 298 Dnr: Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland är ett samverkansdokument mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 22 september 2017 och VästKoms styrelse gjorde det samma den 10 oktober Styrgruppen för social välfärd har fått information på styrgruppsmötet den 2 november ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

15 299 Dnr: Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari Förslag till överenskommelse och riktlinje har varit på remiss i kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) med möjlighet att lämna synpunkter. Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 27 oktober Den 14 november 2017 ställde VästKoms styrelse sig bakom förslaget efter justering att överenskommelse och riktlinje gäller under perioden tom Styrgruppen för social välfärd har fått information kontinuerligt, senast på styrgruppsmötet den 2 november ställer sig bakom samt rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m t.o.m ställer sig bakom samt rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen fr.o.m t.o.m Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

16 300 Dnr: Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård Förslag till överenskommelse beskriver huvudmännens gemensamma ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård. Västra Götalandsregionen, VGR, har enligt Tandvårdslagen (1985:125) ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och VGR, ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård. Förslag till överenskommelse har varit på remiss i kommunerna och VGR med möjlighet att lämna synpunkter. Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 27 oktober 2017 och VästKoms styrelse väntas göra det samma den 14 november Styrgruppen för social välfärd har fått information, senast på styrgruppsmötet den 2 november ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

17 301 Dnr: Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion upphör att gälla Genom detta förslag till samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av ovanstående produkter. Rekommendationen är att parterna tecknar ett treårigt avtal med start Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget. Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter gör bedömningen att avtalet är gynnsamt och effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland. Ledningsrådet läkemedelsnära produkter ställde sig bakom förslaget den 12 juni Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 22 september 2017 och VästKoms styrelse gjorde det samma den 10 oktober Styrgruppen för social välfärd har fått information på styrgruppsmötet den 2 november ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget till Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

18 302 Dnr: VGR:s Informationssäkerhetsprogram 2020 Under år 2017 har lnformationssäkerhetsprogram 2020 tagits fram inom ramen för Digitaliseringsrådet i Västra Götaland i syfte att genomföra den regionala digitala agendan. Västkoms styrelse beslöt att rekommendera kommunerna i Västra Götaland att fortsätta sitt arbete inom informationssäkerhetsområdet och i det ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i lnformationssäkerhetsprogram Medlemskommunerna rekommenderas att fortsätta sitt arbete inom informationssäkerhetsområdet och i det ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i VGR:s lnformationssäkerhetsprogram 2020.

19 303 Årshjul för förbundsstyrelsen 2018 Mottagandet av årshjul för förbundsstyrelsen 2018 antecknas.

20 304 Anmälnings- och informationsärenden Följande anmälnings- och informationsärenden har varit utsända till förbundsstyrelsen: - Yttrande över näringslivsstrategiskt program för Göteborgs stad presidiets beslut Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i VG. - Anmälningsärenden från sammanträde med presidiet Anmälningsärenden från GRs styrgrupper under tiden augusti - oktober Anmälningsärendena antecknas.

21 305 Uppvaktning Bengt Randén avtackas för sin tid som utbildningschef inom GR. Per Vorberg gratuleras efter att ha fyllt år. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i december Rätt utdraget intygar: