Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem"

Transkript

1 Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil och beställas från Datum: Dnr: 45-43/2011 ESV-nr: 2011:34 Copyright: ESV Rapportansvarig: Eva Ringman

3 INNEHÅLL Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Syftet med dokumentet Avgränsningar Teknisk lösning för utbyte av information Integration med ekonomisystem Registerintegrationer från ekonomisystem till e-handelstjänst Fakturaintegrationer från e-handelstjänst till ekonomisystem Anrop från ekonomisystem Samband mellan integrationer Beskrivningar av de olika integrationerna Registerintegrationer Leverantörsregister Konton samt vissa regelverk kopplade till kontoregler Dimensioner och relationer Valutakurser Betalningsinformation Attestregler Fakturaintegrationer Anrop Fortsatt arbete Avrop Uppsättning av integrationer Löpande drift Kostnader

4 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning Dokumentet ger en översiktlig bild av de integrationer med ekonomisystem som ingår som en option i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst. Målgruppen är främst systemansvariga, systemadministratörer och motsvarande samt den som utformar avropsförfrågan vid den förnyade konkurrensutsättningen. En avstämning av innehållet har gjorts med ramavtalsleverantörerna. E-handelstjänsten behöver olika typer av register, till exempel konto- och leverantörsregister. Integrationer från ekonomisystemet gör att registren bara behöver underhållas på ett ställe. Fakturaintegrationer från e-handelstjänst till ekonomisystem underlättar och säkrar hanteringen. När fakturorna hanteras i e-handelstjänsten lagras fakturabilderna där. Därför kan det vara praktiskt att direkt från ett verifikat i ekonomisystemet kunna anropa e-handelstjänsten för att se fakturabilden. Systemuppsättning och integrationer är intimt förknippade med varandra. Även om en viss typ av integration är standardiserad och genomförd i många organisationer finns det ibland vägval som ger olika resultat. Därför kan det vara bra att gå igenom de olika fälten i standardfilformaten med såväl leverantören av e-handelstjänst som med leverantören av ekonomisystem. De statliga ramavtalen för e-handelstjänst omfattar ett takpris för integration med ekonomisystem. Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan priserna komma att justeras nedåt. Härutöver kan det tillkomma kostnader för de anpassningar som måste göras i ekonomisystemet. 4

5 INLEDNING 2 Inledning 2.1 Syftet med dokumentet En e-handelstjänst behöver integreras med ekonomisystemet. Syftet med dokumentet är att ge läsaren en översiktlig bild av de vanligaste integrationerna mellan e-handelstjänst och ekonomisystem, en förståelse för meningen med dem samt hur de hänger samman med varandra och med olika funktioner i systemen. Målgruppen är främst systemansvariga, systemadministratörer och motsvarande. Dokumentet innehåller beskrivningar av de integrationer med ekonomisystem som ingår som en option i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst. De aktuella ramavtalsleverantörerna har bland annat erfarenhet av integration med ekonomisystemet Agresso som är det vanligaste bland statliga myndigheter idag. Avropsförfrågan vid den förnyade konkurrensutsättningen av e-handelstjänst bör omfatta en beskrivning av myndighetens särskilda förutsättningar och krav när det gäller systemintegrationer. Detta dokument samt Mall för beskrivning av ekonomisystem och gränssnitt ger stöd till den som utformar avropsförfrågan. En avstämning av innehållet har gjorts med ramavtalsleverantörerna. 2.2 Avgränsningar I detta dokument beskrivs enbart integration mellan ekonomisystem och e-handelstjänst. Dock beskrivs inte hur kundfakturor förmedlas från ekonomisystem till e-handelstjänst. Dokumentet beskriver inte heller eventuella integrationer mot andra typer av system än ekonomisystem, till exempel upphandlingssystem och fristående system för hantering av användare och roller. Exemplifieringar sker i vissa fall med utgångspunkt från ekonomisystemet Agresso. 2.3 Teknisk lösning för utbyte av information Det finns flera olika tekniska lösningar för att utbyta information mellan olika ITstöd. Myndigheten måste själv avgöra vilken teknisk lösning som är den bästa ur både ekonomisk och teknisk synpunkt samt bedöma de upphandlingsmässiga konsekvenserna. 5

6 INLEDNING Överföringar av information mellan e-handelstjänst och ekonomisystem kan till exempel ske på klassiskt sätt med hjälp av filhantering. Datafiler med information skapas i det ena systemet. Filerna flyttas därefter till en plats där mottagande system kan hämta dem för inläsning. Filhanteringen utformas lämpligen så att skapande, flytt och inläsning sker automatiskt, på vissa bestämda klockslag. Bland de statliga myndigheterna förekommer olika typer av lösningar för att flytta filer. Det normala är att filer överförs mellan olika system med så kallat FTP (File Transfer Protocol), men i vissa fall används SFTI Transportprofil BAS eller spridnings och hämtningssystemet SHS. IT-avdelningen vid respektive myndighet kan ge information om den lösning som ska användas och bör anlitas för att sätta upp den önskade hanteringen. 6

7 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM 3 Integration med ekonomisystem 3.1 Registerintegrationer från ekonomisystem till e- handelstjänst E-handelstjänsten behöver olika typer av register för att hanteringen av beställningar och leverantörsfakturor ska fungera. Det handlar bland annat om register med leverantörer, konton, kontosamband, dimensioner, relationer och valutakurser. Dessa register finns redan i ekonomisystemet. Integrationer från ekonomisystem till e-handelstjänst gör att registren bara behöver underhållas i ekonomisystemet. En integration av betalningsinformation från ekonomisystem till e-handelstjänst gör att en användare av e-handelstjänsten, förutom fakturans förfallodag även ser vilken dag som den faktiska betalningen har skett. I enstaka fall kan det vara önskvärt att göra en integration från ekonomisystem till e- handelstjänst av attestregler. Enklast är dock att administrera attestregler i e- handelstjänsten. Sammanfattningsvis omfattar optionen Integration med ekonomisystem integrationer från ekonomisystem till e-handelstjänst av Leverantörsregister Konton samt vissa regelverk kopplade till kontoregler Dimensioner Relationer Valutakurser Betalningsinformation Attestregler De register som är aktuella att integrera till e-handelstjänsten ska omskapas till rapportfiler. Myndigheten ansvarar för att filerna utformas i ett standardiserat format. 3.2 Fakturaintegrationer från e-handelstjänst till ekonomisystem Fakturaintegrationer från e-handelstjänst till ekonomisystem underlättar och säkrar hanteringen. Leverantörsfakturorna läses in i e-handelstjänsten för hantering men de ska också ankomstregistreras eller ankomstbokföras för att det till exempel ska vara möjligt att lyfta momsen. Därför görs en integration av nyinkomna leverantörsfakturor från e-handelstjänst till ekonomisystem. 7

8 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM När en faktura är färdighanterad i e-handelstjänsten ska den återigen integreras till ekonomisystemet för definitivbokföring. Därefter kan betalningsuppdraget skapas på vanligt sätt i ekonomisystemet. Systemavstämningsrapporter kan visa att det antal fakturor som skickas från e-handelstjänsten också har lästs in i ekonomisystemet. För att systemen ska kunna stämmas av mellan varandra behöver även fakturamakuleringar integreras till ekonomisystemet. Det finns vanligtvis standardiserade filformat för överföring av fakturainformation till ekonomisystem. Leverantören av e-handelstjänst kommer att utforma fakturafilerna enligt det aktuella ekonomisystemets standardformat. Även om filerna är standardiserade och därför lätt kan läsas in kan det finnas särskilda önskemål och systemanpassningar som medför att uppsättningen av inläsningen kräver en del förberedelser och resurser. Sammanfattningsvis omfattar optionen Integration med ekonomisystem följande fakturaintegrationer från e-handelstjänst till ekonomisystem. Ankomstregistreringar Definitivbokningar av externa och interna fakturor Makuleringar 3.3 Anrop från ekonomisystem När fakturorna hanteras i e-handelstjänsten lagras fakturabilderna där. Därför kan det vara praktiskt att direkt från ett verifikat i ekonomisystemet kunna anropa e-handelstjänsten för att se fakturabilden. Optionen Integration med ekonomisystem omfattar följande anrop från ekonomisystem. Visa Fakturabild. 8

9 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM 3.4 Samband mellan integrationer Optionen Integration med ekonomisystem åskådliggörs nedan med ett antal bilder. 1. Integrationerna sätts vanligtvis upp med hjälp av filhantering. Information skapas i och läses ut ur ett system - exporteras - och placeras på en plats där den kan hämtas för inläsning - importeras - till det mottagande systemet. Rutan mellan pilarna markerar den plats där e-handelstjänsten respektive myndigheten kan lämna eller hämta integrationsfiler. 2. Register med konton, regelverk, dimensioner m.m. underhålls i ekonomisystemet. Hela eller delar av registren integreras till e-handelstjänsten där de till exempel används för att kontera beställningar. 3. Nya leverantörer registreras i ekonomisystemets leverantörsregister. De integreras därefter till e-handelstjänsten. Integrationen måste innehålla de uppgifter som behövs för att kunna koppla en faktura till rätt leverantör, till exempel organisationsnummer eller momsregistreringsnummer samt bankgiro, 9

10 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM plusgiro eller bankkontonummer. Härutöver behövs även ekonomisystemets unika leverantörsnummer. 4. När en leverantör skickar en faktura med sin identitet och kontoinformation kan den kopplas till en leverantör i e-handelstjänstens register. 5. Fakturan ska direkt ankomstregistreras eller ankomstbokföras i ekonomisystemet. Integrationen innehåller bland annat fakturabelopp och en 10

11 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM preliminär kontering. En koppling till rätt leverantör i ekonomisystemet görs med hjälp av leverantörsnumret. E-handelstjänsten skapar det verifikationsnummer som följer med till ekonomisystemet. 6. Därefter hanteras fakturan i e-handelstjänsten. Om fakturan beloppsmässigt matchar med en tidigare attesterad order och leveransen har godkänts och stämmer med ordern kan den direkt gå vidare i betalningsprocessen. I annat fall krävs ytterligare handläggning. Det är också möjligt att komplettera fakturan med bilagor. 11

12 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM 7. När fakturan är färdighanterad och har en korrekt kontering kan ekonomisystemet uppdateras. En integration med information om definitivbokföring kan med hjälp av verifikationsnumret kopplas till den tidigare ankomstregistreringen eller ankomstbokföringen. Information om eventuella fakturamakuleringar följer också med i integrationen. 8. Betalningsrutinen fullföljs i ekonomisystemet och leverantören kan få betalt. 12

13 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM 9. När betalningen är genomförd skickar banken ett kvitto till ekonomisystemet (återredovisning av betalning). Betalningsinformationen läses över till e-handelstjänsten så att det där blir möjligt att se när fakturorna är betalda. 10. Fakturabilderna finns kvar i e-handelstjänsten. Det går att titta på bilderna med hjälp av ett anrop från ekonomisystemet. Kopplingen sker med hjälp av verifikationsnummer. 13

14 INTEGRATION MED EKONOMISYSTEM Sammanfattningsvis kan optionen Integration med ekonomisystem åskådliggöras enligt nedan. 14

15 BESKRIVNINGAR AV DE OLIKA INTEGRATIONERNA 4 Beskrivningar av de olika integrationerna 4.1 Registerintegrationer Leverantörsregister Ekonomisystemets register med leverantörer innehåller bland annat uppgifter som behövs för att kunna betala fakturor. E-handelstjänsten behöver också ett leverantörsregister. Orsaken är att fakturor som läses in i e-handelstjänsten kopplas till rätt leverantör med hjälp av uppgifter från leverantörsregistret, till exempel organisationsnummer eller momsregistreringsnummer samt bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer. I vissa fall sker kopplingen även med hjälp av GS1 Global Location Number (GLN). Vid en integration av leverantörsregistret förs dessa uppgifter över från ekonomisystemet till e-handelstjänsten. När fakturorna skickas till ekonomisystemet för registrering, bokföring och betalning behöver de kopplas till rätt leverantör. Den kopplingen sker med hjälp av det unika leverantörsnumret. För att leverantörsnumret ska kunna följa med fakturaintegrationen från e-handelstjänsten till ekonomisystemet måste det ingå i integrationen av leverantörsregister. Det kan i vissa fall finnas annan information i ekonomisystemets leverantörsregister som också är värdefull att integrera till e-handelstjänsten. Det kan röra sig om uppgifter som används för att skapa kontering, till exempel dimensionsvärdet Motpart Konton samt vissa regelverk kopplade till kontoregler Det totala kontoregistret med eventuella regelverk finns i ekonomisystemet. Ett regelverk kan till exempel innebära att en användare som registrerar ett visst konto tvingas att ange ett värde i en viss dimension. Regelverket kan också ge ett förslag på värde. En betydande del av de konton som finns i ekonomisystemet används sannolikt vid beställnings- och fakturakontering. En integration säkerställer att registren alltid är likadana. Det kan vara möjligt att i ekonomisystemet sätta upp funktioner som gör att det går att välja bort konton, till exempel lönekonton, från integrationen. Om kontoregistret integreras till e-handelstjänsten kan det vara praktiskt att även integrera eventuella regelverk som används vid beställningar och fakturahantering. 15

16 BESKRIVNINGAR AV DE OLIKA INTEGRATIONERNA Dimensioner och relationer Dimensionsregistren, till exempel register med kostnadsställen och projekt, finns i ekonomisystemet. Ett dimensionsvärde kan med en så kallad relation vara direkt eller indirekt kopplat (relaterat) till andra värden. Det innebär till exempel att ett antal olika projektvärden kan vara kopplade till ett och samma relationsvärde. En utsökning av relationsvärdet kan ge en summa eller en lista där samtliga kopplade projekt ingår. Flera av dimensionerna i ekonomisystemet används sannolikt vid beställnings- och fakturakontering i e-handelstjänsten. Härutöver kan det finnas dimensioner och relationer som är värdefulla för handläggningen i e-handelstjänsten, till exempel vid utsökningar av delar av organisationen. En integration säkerställer att registren alltid är likadana. Det kan vara möjligt att i ekonomisystemet sätta upp funktioner som gör att det går att välja bort värden, till exempel vissa projekt som enbart avser lönekostnader, från integrationen Valutakurser Ekonomisystemet innehåller ett register med valutakoder och valutakurser som används för översättning av utländska transaktioner. Om myndigheten hanterar olika valutor måste registret underhållas. Den i ekonomisystemet registrerade valutakursen utgör grund för det belopp som bokförs men betalningen görs med bankens kurs på fakturans förfallodag. Därför är det svårt att helt undvika kursdifferenser. Vid hantering av fakturor i olika valutor behöver även e-handelstjänsten uppdateras med valutakoder och valutakurser Betalningsinformation När en leverantörsfaktura är hanterad i e-handelstjänsten förs nödvändig information över till ekonomisystemet där det bland annat skapas betalningsuppdrag som skickas till banken. Betalningsuppdrag innehåller uppgifter om vilken dag olika betalningar ska ske (förfallodagar). Så fort en betalning är utförd kan ekonomisystemet uppdateras med information om faktisk betaldag. Den faktiska betaldagen kan ibland av olika anledningar skilja sig från angiven förfallodag. En orsak kan vara att förfallodagen har passerats när betalningsuppdraget skickas iväg. E-handelstjänsten kan alltid visa fakturans förfallodag, men för att där kunna se den faktiska betaldagen krävs en integration. 16

17 BESKRIVNINGAR AV DE OLIKA INTEGRATIONERNA Attestregler I de fall attestregler kommer att underhållas i ekonomisystemet är det möjligt att integrera delar av dem till e-handelstjänsten. Tanken med ramavtalen för e-handelstjänst är emellertid att hantering av beställningar och fakturor ska ske i ett och samma arbetsflöde i e-handelstjänsten. Om attestreglerna för fakturor av någon anledning ska finnas kvar i ekonomisystemet är det viktigt att analysera vad som eventuellt kan integreras till e-handelstjänsten. Här finns två former av begränsningar: 1. Ekonomisystemet och e-handelstjänsten fungerar på olika sätt. Det gör att det i vissa fall kan vara svårt att översätta informationen. 2. Attestreglerna för enbart fakturaflöden är enklare än det regelverk som sätts upp i e-handelstjänsten för både beställningar och fakturor. Konsekvensen är att ni kan integrera vissa delar av attestreglerna som ni har i ekonomisystemet medan andra delar kommer att behöva underhållas i e- handelstjänsten. 4.2 Fakturaintegrationer Det är vanligt med fakturaintegrationer till ekonomisystem. Agressos standardfilformat för att integrera fakturor från e-handelstjänster heter GL07. Innehållet i filerna samt inläsningen i ekonomisystemet kan skilja sig åt beroende på om det handlar om ankomstregistrering, makulering, internfakturatransaktioner eller definitivbokning av fakturor. Fakturans verifikationsnummer måste vara likadant i både e-handelstjänsten och ekonomisystemet. Därför skapas det av e-handelstjänsten. När en ny leverantörsfaktura läses in i e-handelstjänsten kopplas den till rätt leverantör i leverantörsregistret till exempel med hjälp av det organisationsnummer och kontonummer som står på fakturan. Därefter skickas fakturainformationen direkt vidare till ekonomisystemet för att skapa ankomstregistrering eller ankomstbokföring. Eftersom fakturan vid det tillfället inte är hanterad används standardvärden för konton och obligatoriska dimensioner. Standardvärdena kan skapas i e-handelstjänsten eller vid inläsningen i ekonomisystemet. Fakturor som makuleras i samband med hanteringen i e-handelstjänsten måste även makuleras i ekonomisystemet. Detta sker med en integration. 17

18 FORTSATT ARBETE När fakturan är färdighanterad i e-handelstjänsten skickas återigen fakturainformation till ekonomisystemet med syftet att skapa en definitivbokföring. Nu ska konteringen vara korrekt. En integration av en definitivbokförd faktura vänder med automatik den ankomstregistrerade eller ankomstbokförda posten. Betalningsuppdraget skapas på vanligt sätt. En definitivbokförd faktura som har integrerats i ekonomisystemet kan inte ändras. Däremot kan den förstås fortfarande reverseras där. Om en faktura av någon anledning reverseras i ekonomisystemet bör en notering knytas till fakturan i e-handelstjänsten. 4.3 Anrop Vid uppföljningar, analyser och kontroller i ekonomisystemet finns ibland behovet av att kunna titta på fakturabilder i e-handelstjänsten. Det är alltid möjligt att söka fram fakturabilder och tillkommande bilagor genom att kopiera verifikationsnumret från ekonomisystemet och klistra in det i e-handelstjänstens sökfunktion. Däremot kan det vara praktiskt att kunna göra ett anrop från ekonomisystemet för att direkt kunna titta på bilderna. E-handelstjänsten bifogar en bildlänk per verifikat i den fakturainformation som överförs till ekonomisystemet. När användaren klickar på en sådan länk anropas e-handelstjänsten och den bild som hör till det aktuella verifikatet kan visas på skärmen. 5 Fortsatt arbete 5.1 Avrop I den förnyade konkurrensutsättningen av e-handelstjänst ska avropet omfatta en beskrivning av myndighetens särskilda förutsättningar och krav när det gäller systemintegrationer. Det innebär en del arbete att göra detaljbeskrivningar men det är oftast bra att göra denna redovisning i ett tidigt skede så att förutsättningarna är tydliga för anbudsgivarna. ESV har tagit fram en Mall för beskrivning av ekonomisystem och tillhörande gränssnitt. Utgå gärna från hela eller delar av mallen för att beskriva egna förutsättningar och krav. Mallen är avstämd med ramavtalsleverantörerna och finns på ESV:s webbplats: 18

19 FORTSATT ARBETE 5.2 Uppsättning av integrationer Systemuppsättning och integrationer är intimt förknippade med varandra. Även om en viss typ av integration är standardiserad och genomförd i många organisationer finns det ibland vägval som ger olika resultat. Därför kan det vara bra att gå igenom de olika fälten i standardfilformaten med såväl leverantören av e-handelstjänst som med leverantören av ekonomisystem. Det är viktigt att noggrant testa integrationerna innan de tas i drift samt att utforma rutiner för avstämningar mellan berörda system. Det bör till exempel säkerställas att de fakturor som läses in i e-handelstjänsten också överförs till ekonomisystemet. En färdighanterad faktura i e-handelstjänsten ska kunna återfinnas med motsvarande belopp, kontering och förfallodag i ekonomisystemet. För att det ska finnas tillräckligt med tid för ramavtalsleverantörens validering samt myndighetens leveransprov och provdrift bör konsultinsatserna på ekonomisystemsidan säkerställas i god tid. E-handelstjänsten hanterar beställningar och fakturor och kan självklart användas för uppföljning av inköp och fakturabetalningar. Däremot finns det inga krav på att e-handelstjänsten ska omfatta en fullständig ekonomisk uppföljning, att den helt och hållet ska överensstämma med ekonomisystemet. För att undvika missförstånd bör användarna informeras om att den som har ett budgetansvar alltid måste kontrollera resultatet i ekonomisystemet eftersom andra typer av transaktioner, till exempel rättningar, fördelningar, lönekostnader och eventuella felkonteringar också kan påverka utfallet. 5.3 Löpande drift Det är viktigt att löpande stämma av att integrationerna fungerar som de ska. Leverantören av e-handelstjänst ansvarar för drift och förvaltning av integrationslösningen med ekonomisystem under hela avtalstiden, vilket bör vara en god förutsättning för att integrationerna ska fungera smidigt. Observera att detta ansvar avser den del av integrationerna som leverantören av e-handelstjänst kan ha kontroll över. Beträffande inläsning i och utläsning från ekonomisystem ligger ansvaret hos myndigheten som vid behov kontaktar den som har utformat integrationerna. 19

20 KOSTNADER 6 Kostnader De statliga ramavtalen för e-handelstjänst omfattar ett takpris för integration med ekonomisystem. Härutöver kan det tillkomma kostnader för de anpassningar som direkt hör samman med inläsning i och utläsning från ekonomisystemet eftersom myndigheten svarar för dessa åtgärder. I ramavtalets takpris ingår alla delar och åtgärder för att ta fram och tillhandahålla en integrationslösning, se vidare kraven i ramavtalsbilaga 2, underbilaga 1, punkt A Leverantörens åtagande innefattar applikationer för integrationslösning och arbetsinsats såsom förberedelser, drift och förvaltning av den under hela avtalstiden. Takpriset omfattar således samtliga kostnader för integrationslösningen som leverantören av e-handelstjänst svarar för. Takpriserna är följande: Logica: Visma: SEK SEK Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan priserna komma att justeras nedåt. 20

21 KOSTNADER 21

22 Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax ISSN: Stockholm ISBN:

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso 1/10 PM Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso Syftet med den här checklistan är att ge läsaren ett stöd för att förbereda

Läs mer

Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0

Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0 1/13 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar... 2 2 Inledning

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Leverantörsbetalning i utländsk valuta Leverantörsbetalning i utländsk valuta Sida 1 av 11 Innehåll STYRPARAMETRARNA... 3 VALUTAKODER... 3 VALUTAKURSER... 4 REGISTERA LEVERANTÖR... 5 LEVERANTÖRSRESKONTRA REGISTERVÅRD - LEVERANTÖRER... 5 REGISTERA

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system)

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) Informationsmöte Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) 26 november 2014 Agenda 13.00-13:30 Kaffe & registrering 13:30-13:40 Inledning 13:40-14:00 Ramavtal beslutsstödsystem 14:00-16:00 Möt ramavtalsleverantörerna

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst 1/28 Datum 2010-02-04 ESV Dnr 18-1043/2009 Handläggare Ert datum Er beteckning Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst Svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden redovisas i på följande

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer