Verksamhetsåret 2014 samt budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsåret 2014 samt budget"

Transkript

1 DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid: Mål- och inriktningsdokument för Övergripande situationsanalys 5 Kunderbjudande 7 Verksamhetsområden 8 Våra samarbetspartners 8 Företagsutveckling 9 Strategisk kompetens 12 Kluster- & Branschutveckling 13 Etablering & Investering 18 Internationella avdelningen 21 Varumärke 22 Organisationsutveckling 22 Budget Specifikation till verksamhetsbidrag 24 sid 1

2 Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2014 Business Region Göteborg AB Vid sidan av ägardirektivet anger följande dokument inriktningen för BRG för år 2014 utifrån det budgetbeslut som Göteborgs kommunfullmäktige antagit. Alla stadens nämnder och styrelser ska ta fram ett inriktningsdokument som tar avstamp ur den beslutade budgeten och som innehåller övergripande inriktningar och prioriterade mål. BRG är ett helägt kommunal bolag som i sitt arbete med näringslivsutveckling har hela Göteborgsregionen som fokusområde. Detta inriktningsdokument har därför ett vidare perspektiv än ett för Göteborgs Stad. Prioriterade mål och inriktningar Göteborgsregionens näringslivsklimat ska förbättras och Göteborg har en särskild betydelse i detta arbete eftersom staden är regionens motor. Detta är ett prioriterat mål i stadens budget också för Arbetet påbörjades under 2013 med bland annat företagslots och nya mötesformer med näringslivet och detta arbete bör fortsätta under Specifika problem som olika delar av näringslivet i Göteborg upplever bör uppmärksammas speciellt. Det kan vara svårigheter att hitta rätt bland stadens förvaltningar eller få entydiga svar. Det kan också vara inom områden som upphandling eller lokalfrågor. Det är viktigt att BRG har förmåga att inte bara fånga upp problem utan också ger styrelsen förslag på hur lösningar kan se ut för att förenkla och förbättra, både för företag och enskilda. BRG ska aktivt bidra i arbetet med att förbättra stadens upphandlingar utifrån ett företagarperspektiv så att fler små och medelstora företag kan vara med och leverera tjänster och produkter till Göteborgs Stad. Därför bör BRG inför 2014 fortsätta fokusera på tillgänglighet och bemötandefrågor. Göteborgsregionen ska utvecklas i nära samarbete med forskningen och vara en test/demo-arena både när det gäller praktiskt tillämpad forskning och vara nytänkande och stimulera kreativa miljöer. Uppdragsupphandling är av stor betydelse i detta förändringsarbete och BRG ska vara en aktiv part i dessa frågor. De utbildningsinsatser som påbörjats under 2013 tillsammans med nämnder och styrelser i Göteborg och med GR bör fortsätta och bli en naturlig del i stadens utbildningsarbete. Det är också betydelsefullt att BRG följer arbetet i andra kommuner för att hitta goda konkreta exempel på förbättrat näringslivsklimat. BRG bör också fortsättningsvis intensifiera och vidareutveckla på vilka sätt företag kan ges möjlighet till kontinuerlig kontakt med kommunernas olika verksamheter. I detta sammanhang ska enmans- och småföretag särskilt beaktas. Möjligheten till lokaler är ett problem för många nya och/eller småföretagare. BRG bör tydligare försöka identifiera vad olika företagare efterfrågar vad det gäller verksamhetslokaler, både vad det gäller lokalisering och standard. Önskan att i större utsträckning kunna sätta sin egen prägel på sin verksamhetslokal av ekonomiska skäl eller för att skapa egen identitet bör tas på allvar. Flexibilitet och lyhördhet är nyckelbegrepp inte minst inför mötet med nya unga företagare. Stöd och information kring näringslivsfrågor ska kunna finnas på fler språk än svenska. sid 2

3 Klusterutveckling Göteborgs Stad arbetar tillsammans med VGR, Chalmers, Göteborgs Universitet och Västsvenska Handelskammaren kring fem kluster, s k styrkeområden. Det är hållbar stadsplanering, hållbara transportlösningar, grön kemi, life science samt marin miljö/marin sektor. Ett framgångsrikt arbete med dessa områden kräver kontinuerliga externa kontakter, inte minst med branschföreträdare inom respektive område. BRG har en lång erfarenhet av klusterutveckling. Därför är det betydelsefullt att bolaget fokuserar på de gemensamma styrkeområdena som nämns ovan. Det gemensamma arbetet med parterna (VGR m fl) har ingåtts på lika villkor och därför är det viktigt att samarbetet och samförståndet ägnas extra uppmärksamhet. Dubbelarbete bör undvikas och de gemensamma insatserna koncentreras på utveckling. BRG bör också fortsättningsvis uppmärksamma de kreativa näringarna tex inom musik och modeindustrin. BRG bör följa goda exempel från andra städer eller regioner som har varit framgångsrika i sitt förhållande till de kreativa näringarna. BRG bör också se som sitt uppdrag att uppmärksamma nästa generations kreativa näringar och också de synergier som kan finnas mellan dessa företag. På detta område bör BRG ha ett nära samarbete med kultursektorn, Göteborg & Co, Västsvenska Handelskammaren med fler aktörer. Tydlig entreprenörsregion Entreprenörskap ska stimuleras och uppmuntras för att stimulera fler att delta i företags- och samhällsutveckling. Där har BRG en specifik roll. Entreprenörskap t ex i gymnasieskolan är ett exempel där BRG kan spela en roll. Entreprenörskap bör värderas i ett vidare perspektiv än företagsoch näringslivsutveckling. Aktivt deltagande och ansvarstagande är betydelsefullt för hela samhället. BRG bör också fortsättningsvis delta i europeiska och internationella sammanhang för entreprenörskap både för möjlighet till inspiration samt idéutveckling men också för att visa upp den egna regionens styrkor. Deltagande i stadens internationella engagemang samt deltagande i mässor Göteborg har i alla tider präglats av ett internationellt utbyte och samarbete. Vi värdesätter intryck och idéer från omvärlden. Näringsliv och näringslivsfrågor är i allra högsta grad gränsöverskridande. Det gäller att BRG som en del av staden och som en representant för Västsverige är aktiv på seminarier, möten, mässor och liknande där vi har möjlighet att ytterligare marknadsföra staden, Göteborgsregionen och vårt näringsliv. Det är också en möjlighet för BRG att ta intryck från andra goda exempel. Det har dessutom en betydelse att vi aktivt deltar i relevanta EU sammanhang där frågor diskuteras som är av betydelse för stadens och regionens näringsliv. Nyttan av deltagande ska kunna styrkas och tydliga uppföljningar ska göras. Ett historiskt deltagande är inte ett tillräckligt argument för deltagande. Att identifiera nya, intressanta arenor bör ingå i BRG:s omvärldsbevakning. Organisationsutveckling Göteborgs Stad med dess förvaltningar och bolag ska vara en öppen och effektiv organisation, vars uppgift är att vidareutveckla staden och att serva dess innevånare och företag. Därför är det viktigt att varje del av staden upplevs som trovärdig och förtroendefull. Interna och externa evenemang inom BRG:s ram skall följa stadens policies och riktlinjer. Företrädare i varje organisation ska uppträda på ett respektfullt sätt. Frågor om moral och etik bör kontinuerligt diskuteras för att undvika situationer som kan uppfattas som felaktiga. Hur stad och region uppfattas är en betydande del av varumärket och BRG ska bidra till att detta varumärke signalerar öppenhet, positiv utveckling och välkomnande. sid 3

4 Det är viktigt också att varje del av organisationen ser till helhet och undviker dubbelarbetande eller parallella organisationer. Därför bör också bolagsledningen göra styrelsen uppmärksammad på organisationsförändringar som bidrar till effektivitet och som minskar risken för att uppdrag utförs av flera aktörer, när detta inte är nödvändigt. För BRG:s del kan det krävas extra uppmärksamhet vad det gäller överlappande aktivitet/verksamhet i förhållande till exempelvis Göteborg & Co men också till andra delar av staden som Universitet, GR, Chalmers och Västsvenska Handelskammaren. Bolaget ska följa och anpassa sig till utvecklingen och beslutet när det gäller stadens bolagsöversyn för att åstadkomma ett så gott resultat som möjligt. Styrelsens roll och aktiva deltagande i BRG och stadens arbete är en förutsättning. Därför bör styrelsen aktivt utvärdera sin egen insats och komma med förslag till förbättringar på arbetssätt, mötesupplägg eller andra initiativ som kan förstärka organisationen och bolaget. Hela staden perspektivet BRG ska aktivt arbeta för att staden förstärker sitt perspektiv som en hel stad. Samtidigt ska samverkan med Göteborgsregionen förbättras. Det betyder att samverkan måste vidareutvecklas och suboptimeringar undvikas. Bolaget har en strategisk roll tillsammans med marknadens aktörer när det gäller att planera markområden för företagsutveckling och nyetablering. Detta arbete sker i nära samverkan med stadens övriga planerade nämnder och bolag. sid 4

5 Övergripande situationsanalys Den finansiella turbulensen i Europa har präglat de senaste årens ekonomiska utveckling i omvärlden. Emellertid tycks Sverige ha klarat sig väl jämfört med andra länder. Och för Göteborgsregionens del ligger till exempel arbetslösheten och varseltalen under sensommaren 2013 på nivåer som är betydligt bättre jämfört med den kraftiga lågkonjunkturen Jämfört med de andra två storstadsregionerna har Göteborgsregionen under 2000-talet haft en något lägre befolkningstillväxt, något högre tillväxt i lönesumma och en ganska jämbördig sysselsättningstillväxt. Någon entydig bild att Göteborgsregionen skulle halka efter eller dra ifrån de övriga storstadsregionerna är därför svår att se. Vad som däremot framgår tydligt är att det är storstadsregionerna som utvecklas klart bäst och som också driver Sveriges tillväxt. Det är därför viktigt att Göteborgsregionen får växa ytterligare. De kommande åren väntar flera stora projekt inom infrastruktur och stadsbyggnad som syftar till att åstadkomma en större arbetsmarknadsregion. Göteborgsregionen ska på så vis stå ännu bättre rustad i den globala konkurrensen. Vi har identifierat följande utmaningar för Göteborgsregionen: Produktiviteten behöver öka ytterligare. Regionen måste behålla och stärka de forsknings-/innovationsresurser som finns här. Fortsätta öka mångfalden av olika typer av branscher och företag i Göteborgsregionen. Förbättrad tillgänglighet till globala noder för gods- och persontrafik. Den lokala arbetsmarknaden behöver växa kraftigt genom såväl förtätning som geografisk expansion. Förbättra förmågan att attrahera och behålla kompetent arbetskraft, i synnerhet unga högutbildade. Öka sysselsättningen, särskilt bland utrikesfödda och ungdomar. Stimulera ett ökat entreprenörskap. Företagsklimatet och den kommunala servicen till företagen måste förbättras. Utmaningar med projektfinansiering 2014 En stor del av vår verksamhet är projektfinansierad och beroende av att nya satsningar kan växlas upp när andra faller bort är första året i den nya programperioden ( ) för det regionala tillväxtprogrammet samt EU:s strukturfonder. Förseningar i programbeskrivningar gör att utlysningar saknas under hösten 2013 vilket påverkar bolagets projektstruktur och finansiering. Det är vår förhoppning att nya projekt kan tillkomma så snart utlysningarna kommer. Strategiska mål - Att företagen i Göteborgsregionen ska växa snabbare än snittet för Sverige, - Att företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner, - Att vi bidrar till minst 55 kvalificerade investeringar/etableringar per år, - Att vi har ett högt nyföretagande med 11,3 nya företag per invånare, - Att vi har nöjda kunder med ett NKI > 67, - Att vi kan utveckla profileringen av Göteborgsregionen som ledande region inom miljöområdet samt - Att Göteborgsregionen ska rankas bland världens främsta kunskapsregioner. Det sjunde målet om ranking som kunskapsregionen har omdefinierats. I september 2013 presenterades en ny mätning där Göteborgsregionen hamnade på plats 35 av drygt 500 regioner. I föregående mätning hamnade Göteborgsregionen på plats nummer 16, men då ingick bara 145 sid 5

6 regioner i studien. Vi föreslår därför att målet omdefinieras till att Göteborgsregionen ska rankas bland de tio främsta procenten av världens kunskapsregioner. Vår utgångspunkt är att varje insats som planeras för året bedöms påverka åtminstone två av de strategiska målen positivt. Basfinansiering Vi ser en kommande utmaning i att basfinansieringen inte räcker till när lyckade projektsatsningar lämnar efter sig efterfrågan av att det bör övergå i vår ordinarie verksamhet. För året ger det konsekvenser att vi tvingas minska andra projekt och insatsområden för att kunna prioritera denna efterfrågan på våra tjänster som t.ex. att behålla vår närvaro med Business Center i Nordost, en merkostnad som då innebär att vi måste minska andra insatser med motsvarande belopp har våra Business Centers i Nordost helfinansierats av EU samt Utveckling i Nordost AB. Budget i balans Vi lämnar förslag på en budget i balans med ett resultat som motsvarar vårt koncernbidrag samt en mindre påverkan på vårt egna kapital som dock ligger kvar på 50 mkr i enlighet med tidigare fattat styrelsebeslut. Den kommer innebära kraftiga prioriteringar och omallokeringar. Förändringar bland projekt och satsningar 2014 Jämfört med 2013 har vi ökat (+) respektive avslutat (-): + Ökat Vi vill utöka satsningen på stadsutveckling där vi tillsätter resurser för att stärka kopplingen mellan näringslivsutveckling och stadsutveckling i enlighet med styrelsens mål- och inriktningsdokument. Vi vill att Business Center Nordost övergår i ordinarie verksamhet inom Företagsutveckling för att skapa förutsättningar för fler att starta eller driva företag i område med stor potential. Vi har stärkt vår internationella närvaro genom att BRG har beslutat att vara medfinansiär av Göteborg Stads Brysselkontor som öppnades 2013, för att bevaka näringslivsfrågor. Vi inför en samordningsmodell för ökat nyföretagande genom att ta del av den samlade kompetens som finns bland aktörerna i regionen. Vi vill förlänga projektet med Företagslots i två år. Vi vill öka kluster- och branschutvecklande insatser med koppling till de fem styrkeområdena, sk Five Clusters. Vi vill växla upp Green Gothenburg i enlighet med det extra koncernbidrag som tilldelats. Vi fortsätter arbetet med Göteborgs Stads Miljöprogram där BRG har ansvar för Green Gothenburg, utreda klimatprotokoll samt hållbarhetsindex. Miljö BRIC startades 2013 och kommer fortgå under året. sid 6

7 - Avslutat Vi kommer att avsluta EU-projektet Utveckling i Nordost där vi har haft personal samt verksamhet genom Business Centers med tillhörande finansiering från externa parter. Vi kommer att avsluta EU-projektet Avanto. Vi kommer att avsluta EU-projektet Ecoex och delar övergår till Green Gothenburg eller i projektform ex Miljö BRIC. Vi kommer att avsluta EU-projektet Susteen. Vi kommer att upphöra med vägledningssamtal på Mind your own business (Kungstorget). Automotive Sweden som projekt avslutas och delar övergår inom ramen för BRG Hållbara transporter/infrastruktur/logistik. Vi har avslutat projektet GöteborgBIO och även föreningen Medcoast kommer att avslutas. Vi tittar även på möjligheter för utökade satsningar, givet att vi frigör resurser eller hittar medfinansiering. Det är exempelvis: områdesansvarig för Life Science, utökade resurser för ICT samt nya branscher och marknader inom Foreign Direct Investments (FDI), projektsamverkan med Business Sweden samt nytt projekt för strategisk kompetensförsörjning i samverkan med Västra Götalandsregionen, uppstart av nytt projekt inom Cirkulär ekonomi och möjliggöra vår medverkan i andra samverkansprojekt. Inom Green Gothenburg hoppas vi kunna lansera partnerskap med privat näringsliv och därmed öka intäkterna. Kunderbjudande BRG: s kunder är företag som vill och kan växa, som erbjuder nya arbetstillfällen och/eller bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Göteborgsregionen. Vi har tagit fram och identifierat vårt kunderbjudande som ska tydliggöra kundens resa genom BRG. sid 7

8 Verksamhetsområden Business Region Göteborg har tre kärnverksamheter; Företagsutveckling, Kluster- & Branschutveckling samt Etablering & Investering. Till stöd för genomförande av verksamhetsstrategin i kärnverksamheten finns Ekonomi, IT, Marknad & Kommunikation, Omvärld & Analys, HR & Reception samt Regional Samordning. Vissa funktioner har dessutom en styrande och kvalitetssäkrande roll, utifrån lagar, avtal, normer, policy, riktlinjer och andra beslut. Utöver det ska vi vara med att driva förändringar och förbättringar. Vi är 90 anställda och verkar även genom konsulter och samverkanspartners. Våra samverkanspartners BRG har en rad samverkanspartners. Vi samarbetar med både näringslivet och det offentliga på många strategiska plan. Här listas utan inbördes ordning en rad aktörer som vi samarbetar med, som t.ex. Lokalt/regional Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Johanneberg Science Park, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionen, övriga kommunalförbund, Almi Företagspartner Väst, Coompanion, Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, Drivhuset, Framtidsfrön m.fl. Nationellt Tillväxtverket, Vinnova, Svenskt Näringsliv, SIS, Företagarna, Teknikföretagen, fackliga organisationer, Småföretagarnas Riksorganisation, Näringsdepartementet, UD, Business Sweden, Business Region Skåne, Stockholm Business Region m.fl. Internationellt Konsulat, ambassader, handelskontor, handelskamrar, EU, Business Sweden, städer och regioner. sid 8

9 FÖRETAGSUTVECKLING Det här är vad vi gör Företagsutveckling arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt för SMEföretag. Vi skapar förutsättningar för den som vill förverkliga sina affärsidéer och driva företag med potential och ambition att växa. Situationsanalys I Göteborgsregionen har nyföretagandet ökat under 2000-talet, men ligger fortfarande på en lägre nivå än de övriga storstadsregionerna. I GEM-rapporten 2013 (Global Entrepreneurship Monitor) framgår att 11 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har för avsikt att starta ett nytt företag inom de kommande tre åren. Cirka 65 procent av befolkningen anser att det finns goda affärsmöjligheter med att starta företag, men ganska många anser sig inte ha tillräckliga kunskaper och/eller förmåga att starta företag. Rädslan för att misslyckas är förhållandevis låg i jämförelse med andra länder. I rapporten framgår också att utlandsfödda entreprenörer bidrar till ekonomisk tillväxt genom att skapa nya jobb och ökad internationell verksamhet. Under perioden januari augusti 2013 gick 703 företag i konkurs i Västra Götaland, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det finns fortfarande företag, inte minst bland underleverantörer, som upplever konjunkturen som ojämn och på det sättet får det svårt med likviditeten (källa:uc). Enligt Tillväxtanalys som undersökt hur stor del andel av de nystartade företagen 2008 som fanns kvar 2011 visar att Göteborgsregionens överlevnadsgrad var 66 procent. I Göteborgs Stad är motsvarande siffra 64 procent. Ungdomar och utrikesfödda är två utsatta grupper på arbetsmarknaden. För den sistnämnda gruppen har arbetslösheten dessutom ökat något på ett års sikt. I Göteborgsregionen kan konstateras att det finns ett tydligt utanförskap som riskerar att få allvarliga konsekvenser för framtiden. Vi vet av egen erfarenhet att personer som funderar på att starta företag behöver information och kunskap om hur man gör det, vad det innebär och vem man vänder sig till. I nordöstra Göteborg och Västra Hisingen handlar det ofta om att hitta försörjning där eget företagande kan vara ett sätt. I dessa områden är behovet av personlig kontakt större, likaså vikten av att känna förtroende för offentliga institutioner och insatser. Företagens behov varierar med storlek, ålder och bransch men vi kan se att merparten har tydliga behov av att förbättra sig inom affärsutveckling och affärsmannaskap. De mindre företagen har även stort behov av att få tillgång till bollplank och mötesplatser. Inte sällan kan utmaningen bestå av att få företaget att gå runt. Gemensamt för nästan alla dock, är behovet av en tydligare målbild kring vision och strategi. Ju större företagen är, desto större är tillväxtviljan. För företag med fler än 50 anställda är behoven mer av strategisk art och vi måste oftare möta dessa på ett mer individuellt plan. I företag med intresse för den internationella marknaden finns dessutom behov av information kring regelverk, möjligheter att hitta samarbetspartners, leverantörer och forsknings- och innovationssamarbeten utanför Sveriges gränser. sid 9

10 Verksamhetsstrategiska mål Göra det enkelt att starta företag Öka kunskap kring vad det innebär och hur man startar företag Öka kännedomen om BRG Business Center Främja entreprenörskap i skolan Ge företag en bra och stabil grund för tillväxt Öka kunskapen och viljan kring vad det innebär att driva och utveckla företag Öka internationaliseringen hos små och medelstora företag (SME-företag) Öka överlevnadsgraden bland SME-företag Stärka SME-företagens konkurrenskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv utifrån ett innovationsperspektiv Våra insatser ska bidra till att regionen förknippas med entreprenörsanda, tillväxtkompetens och ett gott företagsklimat. De som deltar i våra olika insatser ska vara nöjda med vad och hur vi levererar (NKI>70). Verksamhetsstrategi Vår huvudsakliga leverans är kompetensutveckling till den som vill starta och utveckla sitt företag. Vi skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration. Starta företag Inom nyföretagarområdet har vi under 2013 valt att övergå från en operativ till en mer strategisk roll. För nästkommande år fortsätter vi att leda arbetet med att skapa en ny modell som syftar till att göra det enklare för kunden att ta del av den samlade kompetens som finns bland nyföretagaraktörerna i regionen. Det innebär en kartläggning av de insatser som finns, en samordning och kvalitetssäkring. En tydlig struktur och arbetsmodell som bäst möter kundernas behov. Under hösten har vi dragit igång ett projekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa ett Entreprenörskvarter i Göteborg. Detta arbete kommer att fortgå under 2014 och syftet är att skapa en fysisk yta i staden där man samlar all kompetens kring entreprenörskap, på en och samma plats. För att möta behoven i statsdelarna Nordost och Västra Hisingen, fortsätter vi under 2014 att driva våra BRG Business Center. Här finns stor potential för ökad företagsamhet, men också stort behov av vägledning kring olika starta företagrelaterade frågor, samt behov av nätverk. I dessa Business Center vill vi förstärka erbjudandet genom att BRG erbjuder konceptet Företagslots i utökad form och funktion. Vi behöver öka nyföretagandet och fortsätter därför under 2014 att erbjuda starta företagskurser i hela Göteborgsregionen. Vi kommer att delta i olika mötesplatser i regionen för att inspirera fler personer att vilja och våga starta eget. Vi kommer att verka för att fler ungdomar ges möjlighet att driva företag under sommarlovet sid 10

11 Driva och utveckla företag För att minska antalet konkurser och för att kvalitetssäkra överlevnaden framför allt bland nystartade företag, fortsätter vi att erbjuda hjälp i form av vår Företagsakut. Vi fortsätter att aktivt jobba för att få redaktionell uppmärksamhet då de lokala medierna ofta är den kanal som målgruppen upptäcker oss genom. Genom vårt Tillväxtprogram Expedition Framåt, fortsätter vi att skapa förutsättningar för den som vill driva och utveckla företag med potential och ambition att växa. Det långsiktiga målet är att fler företag kommer att växa och därigenom skapa högre sysselsättning. Vår bedömning är att vi lättast kan påverka mindre företag, 0 50 anställda, och därför kommer vi i huvudsak att fokusera på den kundgruppen under Vi kommer att utöka samarbetet med olika partners, som t.ex. Almi Företagspartner och Business Sweden, i syfte att kunna utveckla och utvärdera våra insatser för att på så vis kunna erbjuda kunden bästa leverans. Vi stärker även vårt samarbete med akademin i form av att vi redan nu deltar i ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet som fortsätter under En långsiktig målsättning är att företag som deltar i Tillväxtprogrammet, ska få ett högre förädlingsvärde än deras konkurrenter. För att kunna mäta det, har vi precis dragit igång ett arbete med en mätmetod som heter Simpler. För att stärka SME-företags konkurrenskraft utifrån ett internationaliseringsperspektiv, fortsätter vi att satsa på vårt europeiska nätverk Enterprise Europe Network (EEN). På så sätt tillvaratar vi de möjligheter som finns inom EU och den gemensamma marknaden. Våra BRG Business Center riktar sig även till den som redan har ett igångvarande företag. Vår erfarenhet säger oss att genom vår fysiska närvaro i dessa områden, sänker vi tröskeln till att våga ta kontakt och hjälp, både för den som vill starta företag men också för den som vill kunna försörja sig på sitt företagande och utvecklas vidare. Under nästa år jobbar vi vidare dels med att utveckla vårt Business Center på Västra Hisingen, dels med att få behålla vårt Business Center i Angered, trots att projektet Utveckling i Nordost löper ut Vi ser att BRG kan ha en samordnande roll för olika företagsutvecklande projekt genom våra Business Center. Vi ser stor potential i bl.a. ungdomar som driver sommarlovsföretag, att få till stånd fler sociala företag samt satsningar i kreativa och gröna näringar. Speciella satsningar 2014 Miljödiplomering - Vi vill stärka de mindre företagens konkurrenskraft genom att göra det enklare att miljödiplomera sig. Vi har tagit fram ett program som kommer erbjudas i Göteborgsregionen. Idag finns 500 miljödiplomerade företag i Göteborg och vi vill att minst 40 nya företag diplomerar sig. Turistnäringen Tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co kommer vi erbjuda turismföretagen ett skräddasytt program utifrån deras behov av affärsutveckling. sid 11

12 STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING Situationsanalys Kompetenstillväxt är en nyckelfaktor för Göteborgsregionens utveckling. Den globala marknaden, teknikutveckling och generationsskiftet ställer krav på företagen att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. Lärande och utveckling är en avgörande faktor för såväl det enskilda företaget som för hela regionens arbetsmarknad. Insatser som bidrar till att individers kompetens i högra grad matchar arbetsmarknaden måste prioriteras samt en ökad samverkan av de aktörer som har en kort- och långsiktig påverkan på regionens kompetenstillväxt. Kompetenstillväxt på organisations- och regionalnivå förflyttar företag högre upp i värdekedjan. Detta stärker deras kreativitet och ökar därmed deras innovationsförmåga och konkurrenskraft. En ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv, stödjer ett livslångt lärande och matchningen på arbetsmarknaden. Verksamhetsstrategiska mål Målet för verksamheten är att aktivt arbeta med att stödja företag i deras arbete att implementera ett strategiskt arbetssätt för kompetenstillväxt. Vidare ska vi skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring kring strategisk kompetensförsörjning och för samverkan som påverkar stödstrukturen för Göteborgsregionens kunskapsbildning. Ett annat mål är att bidra till förutsättningar för en ökad beredskap för att möta och hantera Göteborgsregionens omställningsbehov. Verksamhetsstrategi Arbetet att stödja SME-företag att implementera ett strategiskt arbetsätt för kompetenstillväxt, där jämställdhet och ett livslångt lärande är en del av processarbetet, kommer att fortsätta. För att påverka stödstrukturen för skapandet av en effektivare regional kunskapsbildning, på kort och lång sikt, kommer arbetet fortsätta för att utveckla och stärka samverkan mellan arbetsliv och utbildningssystemet. För att påverka en ökad matchning på tillgång och efterfrågan på rätt kompetens kommer ett fortsatt strategiskt kompetensbyggande ske genom ett deltagande och påverkan i olika gränsöverskridande samverkangrupper. Strategisk kompetensförsörjning deltar i BRG:s övergripande NKI -undersökning men utvärderar även löpande kvantitativ och kvalitativ måluppfyllelse. sid 12

13 KLUSTER- & BRANSCHUTVECKLING Det här är vad vi gör Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk, samt initiera branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. Situationsanalys Forskning visar att väl fungerande och bra kluster bidrar till långsiktig och hållbar tillväxt. Det finns ett behov av fortsatt ökad kunskap och kompetens inom flera branscher i regionen. Det finns även ett uttalat behov av att utveckla nya, hållbara lösningar och innovationer för att bevara vår internationella konkurrenskraft. Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademin och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling. Behovsanalyser visar på att affärsutveckling och nya samarbeten är viktiga för företagen. Dessutom har de behov av att komma i kontakt och öka dialogen med politiker och myndigheter. Verksamhetsstrategiska mål Framgångsrikt driva klusterinitiativ och branschutvecklande arbete inom av BRG prioriterade områden. Skapa dialog mellan politiken och näringslivet, lokalt, regionalt och nationellt. Nöjda kunder med ett NKI > 70. Vara en brygga mellan olika branscher för att skapa kontaktytor och samarbeten. Initiera och bidra till näringslivsutveckling i test- och demonstrationsprojekt. Ökad kännedom nationellt och internationellt om Göteborgsregionen som ledande inom hållbar utveckling. Bidra till ett förbättrat företagsklimat i Göteborgsregionen. Bidra till Etablering & Investerings arbete att attrahera investeringar och etableringar inom prioriterade insatsområden samt internationell affärsutveckling för näringslivet inom klusterinitiativen. Verksamhetsstrategi BRG är Göteborgs Stads klusterorganisation och verkar i hela Göteborgsregionen. Avdelningen Kluster & Branschutveckling fokuserar på ett antal prioriterade insatsområden och klusterinitiativ som utvecklar Göteborgsregionens näringsliv och marknadsför Göteborgsregionen som en tillväxtregion med miljöprofil. Göteborgs Stad arbetar tillsammans med VGR, Chalmers, Göteborgs Universitet och Västsvenska Handelskammaren kring fem styrkeområden, s k Five Clusters. De är Hållbar stadsutveckling, Hållbara transportlösningar, Grön kemi, Life science samt Marin miljö/marin sektor. Samtliga av BRG prioriterade områden, bidrar direkt eller indirekt till ett eller flera av de fem styrkeområdena i samarbete och samförstånd med övriga parter. I samband med vårt arbete att utvärdera nya klusterinitiativ värderar vi kopplingen till de fem styrkeområdena. Vår utgångspunkt i klusterarbetet är alltid näringslivet. Affärsdriven miljöutveckling är en arbetsmodell utvecklad av BRG som tydligt genomsyrar våra insatser. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt inom de prioriterade områdena. Det tror vi sker bäst genom samverkan med andra företag, men också med andra offentliga aktörer, akademi och institut, andra sid 13

14 kluster och regioner i Sverige eller Europa. Utifrån identifierade behov i näringslivet skapar vi aktiviteter och insatser anpassade för respektive område, ofta genom nätverk, mötesplatser och samverkansprojekt. Vi initierar även branschsamarbeten som leder till affärsutveckling och kommersiellt bärkraftiga innovationer. Vi jobbar aktivt med klusterutveckling enligt erkända teorier, då framgångsrikt klusterarbete och korskoppling mellan klusterinitiativ leder till ökad innovation, ökat entreprenörskap, kunskapsutveckling och bättre nyttjande av resurser. Det bidrar även till ökad kompetens och mer konkurrenskraftiga företag. Gemensamt för våra insatsområden och klusterinitiativ är att de ska bidra till attraktionskraft för investeringar och etableringar samt för företagens konkurrenskraftiga och hållbara lösningar på en internationell marknad. Ett genomgående behov i näringslivet är mötesplatser med politiken och myndigheter. Att skapa dessa mötesplatser anser vi vara en av BRGs viktigaste uppgifter. BRG bidrar med att, i samverkan med näringslivet, initiera test- och demoprojekt där nya innovativa lösningar utvecklas och testas på vår regionala arena. Detta skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga, hållbara lösningar till den internationella marknaden - och är dessutom med att attrahera investeringar och etableringar till Göteborgsregionen. Våra Insatsområden Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Situationsanalys: Det lönar sig att investera i kulturella och kreativa näringar om man vill uppnå regional tillväxt och att en stad och region skall betraktas som attraktiv. Det finns många internationella referenser som visar på att satsningar inom kreativa näringar, kultur- och designutveckling gett positiva resultat. Strategi: I Göteborgsregionen finns många aktörer som arbetar för utveckling av de kreativa näringarna. Trots detta visar trenden på att Göteborg förlorar aktörer inom KKN till andra städer. Detta trots att Göteborg hyllas världen över för sin underground kultur och sina stora evenemang. Den övergripande målsättningen för BRG inom KKN kommer under 2014 handla om att göra Göteborgsregionen mer attraktivt för aktörer inom KKN genom våra verksamheter inom ADA och Brewhouse. Vi gör det genom att öka attraktiviteten och sätta Göteborgsregionen på den internationella kartan. Vårt arbete kompletterar de branschorganisationer, institutioner och initiativ som redan finns genom att vi tar ett helhetsgrepp och företräder målgruppen. Transport/Infrastruktur/Logistik Situationsanalys: Väl fungerande transport och logistik är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri och handel, men också för all offentlig verksamhet som inbegriper varuflöden. De behov som finns måste översättas till krav på och förverkligande av infrastrukturen. Med sina anställda i Västsverige är transportbranschen (inkl fordonsindustrin) en viktig attraktionskraft för Göteborgsregionen. Enbart fordonsindustrin har en total FoU-budget på ca 16 miljarder kr per år. Vi ser en stark utveckling mot miljövänligare och effektivare fordon för både gods- och persontransporter med fokus på minskade koldioxidutsläpp. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs stora insatser inom alternativa bränslen och elektrifiering av fordon. Det framtida behovet av att hitta nya, effektiva sid 14

15 lösningar för högre transporteffektivitet och överflyttning av gods till mindre miljöbelastande transportslag kommer kräva mer forskning och utveckling. En annan central fråga är att binda samman arbetsmarknadsregionen Oslo-Göteborg-Köpenhamn genom The Scandinavian 8 million city. Strategi: BRG bjuder in aktörer till samverkan för att initiera hållbara lösningar i form av demo- och utvecklingsprojekt med internationell lyskraft, t ex Hyperbus och ElectriCity. Vi arrangerar mötesplatser för att skapa synergier med andra branscher och öppnar för nya affärsmöjligheter, dialog mellan politiker och näringslivet och vi arbetar med strategiskt kompetensförsörjning inom transportoch logistikområdet. Genom arbetet med våra övriga insatsområden kan även synergier ges inom t ex materialutveckling, alternativa bränslen, och ICT. Energi Situationsanalys: Göteborgsregionen genomgår en expansiv stadstutveckling, vilket möjliggör utökat användande av smarta-nät-lösningar och möjlighet att integrera energieffektiva och hållbara transportlösningar samt att skapa energismarta byggnader. Affärsmöjligheterna inom denna utveckling är enorm och intresset från omvärlden är stor. Genom att använda staden som en test- och demoarena ges företagen den så viktiga referensen för att lyckas på en global marknad, samtidigt som staden profileras som ledande inom hållbar utveckling. Göteborgsregionen ligger internationellt sett långt framme inom fjärrvärme och -kyla. Det finns en outnyttjad potential i industriell överskottsvärme som i ett utvidgat fjärrvärmenät kan bidra till ökad konkurrenskraft för industrin. Inom den marina sektorn är energieffektivisering ett obearbetat område. Branschen börjar nu titta på energieffektivisering både ombord på fartygen (värme/kyla och el) men även på alternativ framdrift som vind och kraft från solen samt alternativa bränslen såsom LNG och Metan. Strategi: Vårt arbete inom detta insatsområde, i samverkan med ICT, Kemi och transport, är primärt att tillsammans med näringslivet inom flera branscher, science parks och det offentliga initiera, delta samt i vissa fall projektleda demo- och utvecklingsprojekt. (T ex Energieffektiva fartyg, Innovationsplattform Centrala Älvstaden, Industriell överskottsvärme i ett regionalt nät). Kemiindustriklustret Situationsanalys: Regeringens mål om en Biobaserade Samhällsekonomi har satt fokus på ett område med stor potential att bidra till hållbar tillväxt. Det råder inom området stor aktivitet inom akademi såväl som näringsliv, inte minst i Västsverige. Regionen har många företag med högt ställda mål och visioner samt akademiska institutioner som tillsammans utgör den kritiska massa som krävs för att kunna driva omställningen med nationellt och kanske t.om internationellt genomslag. Strategi: BRG är värdorganisation för Kemiindustriklustret med medlemmar från flera näringslivsbranscher, akademi, institut och från offentliga aktörer. Klustret skapar mötesplatser och dialog samt gemensamma utvecklingsprojekt inom; förnybara råvaror till kemi- och materialprodukter samt fordonsbränslen, resurs- och energieffektivitet inklusive återvinning samt kompetensutveckling. sid 15

16 Kemiindustriklustret samverkar även med aktörer utanför klustret samt andra kluster i Sverige och Europa. ICT Situationsanalys: ICT Branschen är en av våra största branscher i regionen. Den präglas av stor växt och ständiga krav på en hög innovationstakt. Vi har identifierat fem fokusområden som väl dockar an mot aktuella trender. Där ingår bl.a Inbyggda System som är ett område där Göteborgsregionen har en möjlighet att profilera sig ytterligare och inta tätposition i världen, mycket tack vare att stora aktörer som Volvo och Ericsson finns här. Strategi: Aktörer inom näringslivet i Göteborgsregionen spelar en stor roll för utvecklingen inom området och BRG är med och stödjer de branschsatsningar som finns och i flera fall är BRG en tongivande part. Genom att marknadsföra en samlad ICT profil för Göteborgsregionen förväntar vi oss att det resulterar i en högre kännedom och tydligare profil. BRG har en roll i att kommunicera dessa styrkor både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi åstadkommer detta genom ett fokuserat arbete och mycket samverkan både inom BRG och externt. Finans Situationsanalys: Utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv, och är ett av huvudmålen med arbetet inom Finans på BRG. Statistik visar på att antalet anställda inom finansbranschen i regionen har ökat. Detta är mycket positivt, inte minst med tanke på att man även genomfört stora effektiviseringar, speciellt inom bankväsendet, under det senaste decenniet. Även under nästkommande år ser man ett ökat behov av personal med finanskompetens. Man kan speciellt se en ökning av sysselsättningen i finansiella tjänsteföretag, dvs. de som har service till finansiell verksamhet. Strategi: Vi fokuserar på ett antal områden inom Finans som är strategiskt viktiga för Göteborgsregionen, bl.a. Treasury och Trade Finance. Det senare är ett område där Göteborg innehar landet starkaste position tack vare en lång tradition som framgångsrik handelsstad. Genom vårt arbete bidrar vi till att vidmakthålla och utveckla den djupa och mycket speciella kunskap som finns i Göteborgsregionen inom Trade Finance. Life Science Situationsanalys: Life Science är ett utav de fem identifierade styrkeområdena för Västsverige. BRG har varit med och drivit på utvecklingen under många år och står bakom en mängd satsningar som gjorts. Life Scienceklustret i Göteborg genomgår sedan några år en stor förändring och en ny organisatorisk struktur skapas. Under tiden har BRG:s arbete koncentrerats på strategisk utveckling och arbete med att främja direktinvesteringar inom branschen. Strategi: Under 2014 kommer vi att arbeta för möjligheten att tillsätta en områdesansvarig för Life Science som ska vara en aktiv part i det större klusterarbete som sker inom området. sid 16

17 Green Gothenburg Situationsanalys: Göteborgsregionen har världsledande kompetens inom hållbar utveckling och miljötekniska lösningar speciellt inom den kommunala sektorn. Numera, då alla länder måste jobba med att reducera sin miljöpåverkan, finns det en stor efterfrågan efter denna kompetens och dessa lösningar. Strategi: Green Gothenburg är en gemensam kommunikationsplattform för den gröna Göteborgsregionen med syfte att öka den nationella och internationella kännedomen om Göteborgsregionen som ledande inom hållbar utveckling. Green Gothenburg arbetar med besökshantering som ett verktyg för att koppla samman den kommunala systemkompetensen med affärsutveckling för näringslivet som kan leverera system, teknik och tjänster på den globala marknaden. Green Gothenburg är även en del i det nationella arbetet med miljöteknikstrategin. Green Gothenburg omfattar också Our Green Program som är ett koncept/utbildning med fokus på den kommunala systemkompetensen avfall-till-energi (tillsammans med Mistra Urban Future-plattormen) som efterfrågas internationellt. Bl a erbjuds detta till Shanghai inom ramen för Göteborg Stads systerstadsavtal. Speciella satsningar 2014 Göteborg har ambitionen att utvecklas till en filmstad. BRG kommer att jobba med att utveckla klusterarbetet inom filmrelaterade näringar samt tillsammans med Göteborg & Co underlätta tillgången till det offentliga rummet. I början av 2014 färdigställer BRG en förstudie som syftar till att undersöka möjligheterna om att skapa en klustersatsning inom Sport- och Idrottsområdet. Vi avser att involvera oss om förstudien visar på att en klustersatsning bör genomföras. Inom Kreativa Näringar kommer vi att vidareutveckla konceptet Världens bästa stad när det regnar samt fortsätta arbetet med Tillåtande oaser. Inom Kemiindustriklustret och insatsområde Energi genomförs förstudier kring möjligheter och förutsättningar för att öka den industriella överskottsvärmen i ett utvidgat regionalt fjärrvärmenät. Green Gothenburg kommer att utveckla partnerskap med näringslivet för att stärka kopplingen mellan affärsmöjligheter och besökshanteringen samt för att tillsammans stärka bilden av Göteborgsregionen som ledande inom miljöteknik, systemlösningar och samarbetsmodeller. Ev. kommer ett s.k. klimatprotokoll kopplas till partnerskapet. Satsningarna är en del av Göteborg Stads Miljöprogram. sid 17

18 ETABLERING & INVESTERING Det här är vad vi gör Etablering & Investering arbetar för att attrahera etableringar och investeringar till Göteborgsregionen. Det gör vi genom att erbjuda en enkel och trygg etableringsprocess. Vi lotsar företag kostnadsfritt genom hela processen. Situationsanalys År 2013 har varit ett händelserikt år. Flera strategiska etableringar har ägt rum som stärkt den lokala och regionala arbetsmarknaden. Här märks bl a det amerikanska företaget Sykes etablering på Lindholmen, som har stor betydelse för sysselsättningen för ungdomar. Vidare har vi kinesiska Geelys och Volvo Cars gemensamma FoU-satsning också på Lindholmen. Många större företag har startat en flyttkedja inom regionen som innebär att nya arbetsområden får ny status. Teknikföretag dominerar omflyttningarna idag. Här märks bl.a. WSP, Sweco, SCA och ÅF. Omflyttningarna inom regionen kommer att öka ett flertal år framöver. Logistik och infrastruktur bedöms bli allt viktigare. Rapporter visar på att tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna för att attrahera investeringar. Göteborgsregionen är Sveriges logistikläge nummer ett och har varit så i över tio år. Den globala konkurrensen om internationella investeringar är stor och ökande. I Göteborgsregionen finns idag utlandsägda företag, vilket är en fördubbling sedan 2000-talets början. De länder som ligger fem i topp med flest företag är: Norge Tyskland Danmark USA United Kingdom De utmaningar vi ser framför oss är: Stadsutvecklingen Stärka bilden av Göteborgsregionen lokalt/regionalt och internationellt för att attrahera investeringar Attrahera och behålla kompetens från övriga landet och utifrån Infrastruktur, större arbetsmarknadsregion Teknisk kompetens Finansieringssystem för infrastruktur Bostadsbristen måste byggas bort Brist på kontorslokaler och arbetsplatser Fortsätta utveckla, i samarbete med näringslivet, utsatta stadsdelar Att skapa attraktiva mötesplatser som är viktig del för lokala torgens utveckling, handlarna och för boende samt medverka och stärka arbetet med Campusutvecklingen sid 18

19 Verksamhetsstrategiska mål Vi ska fortsätta vårt proaktiva arbete för att sätta Göteborgsregionen på världskartan och därmed ytterligare bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och diversifierat näringsliv. Vi har kontinuerligt fokus på att attrahera ny teknologi, nytt kapital, ny kompetens, och större mångfald. Vi ska: Bidra till minst 55 kvalificerade investeringar, etableringar och/eller expansioner om året fram till och med 2014 Minst 30 av dessa 55 ska vara investeringar från utlandsägda företag NKI ska vara minst 79 Antalet aftercare-besök ska vara 40 st/år och per fokusområde (se nedan) Insatser ska också göras för att behålla jobb när det är relevant likaså när det handlar om att stötta företag eller organisationer i deras arbete med att attrahera kompetens. Verksamhetsstrategi Etablering & Investering arbetar lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt med att attrahera etableringar och investeringar till Göteborgsregionen. Göteborgs Näringslivskontor Vi ska tydliggöra våra tjänster som stadens näringslivskontor och visa oss tillgängliga. För att uppnå en god lokal näringslivsutveckling kommer vi att göra satsningar på företagarföreningarna genom att synliggöra dessa samt möjliggöra för föreningarna att ge bättre service och större möjligheter att utveckla sina kanslifunktioner och aktiviteter. Denna satsning ligger inom ramen för ett långsiktigt kundvårdsarbete för ett bättre företagsklimat inom staden. Investera i Göteborgsregionen Regional samverkan och ett bra företagsklimat stärker Göteborgsregionens konkurrenskraft. Det ger en förutsättning för att attrahera kapital, kompetens och företag till regionen. Vårt arbete för hållbar stadsutveckling sker i huvudsak genom samrådsremisser och seminarier som BRG genomför med bl a näringslivet. Ett nära samarbete med fastighetsägarna och goda kunskaper om lokal-, fastighets- och transaktionsmarknaden ger oss en god överblick över trender och förlopp på investeringsmarknader inom regionen. På det regionala planet intensifierar vi vårt samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner. Det inledda arbetet med att identifiera sådana styrkefaktorer i den enskilda kommunen som stärker varumärket Göteborg som helhet, fortsätter. För att ge bästa förutsättningar för befintliga företag satsar vi mycket på vår service som omfattar after care (kundvård), då den gör att vi på ett tidigt stadie ser möjligheter för befintliga företag som vill expandera till/inom regionen. På den nationella arenan ska vi bli mer proaktiva. Här ska vi identifiera mötesplatser där BRG kan synas och visa upp Göteborgsregionen och dess investerings- och etableringspotential. Vi ser också möjligheter i Stockholmsbaserade bolag, som vill expandera sin verksamhet i Sverige. Foreign Direct Investment (FDI) Vi fortsätter med de fokusområden, som vi tidigare identifierat, för att skapa långsiktiga hållbara nätverk och relationer som är viktiga i FDI-arbetet. Inom varje fokusområde har vi ett antal styrkeområden. sid 19

20 Life Science fokus på Medicinteknik, Klinisk forskning och Bioteknik. Technology fokus på Automotive, Energi och Material. Grön biokemi blir inriktningen för material science, som är ett strategiskt område med grafen som styrkeområde. ICT fokus på Embedded Systems, Infrastruktur & Cloud, Microwaves, Mobil ICT samt Visualization & Gaming. Inom dessa områden flyter E-health, Smart Grids/Energy samt Hållbara transporter. Infrastructure & Service Industry (tidigare General Sales och Transports & Logistics) fokus på Transport & logistik, Internationell tillgänglighet, Handel och Contact center. Här kommer vi om möjligt utöka våra resurser och rigga fokusområdet såsom övriga områden. När det gäller infrastruktur, tillgänglighet kommer vi att lägga resurser på passagerarutveckling, Take off Västsverige pekar tydligt på att det är ökad samverkan med näringslivet nu som ligger i pipen och att vi har en viktig roll där. Som ett led i vårt långsiktiga arbete, fortsätter vi att lägga stor vikt vid den asiatiska marknaden. Vi arbetar på de här marknaderna genom: Business Sweden Egen konsult för Indien, Puneregionen Shanghai FID (Foreign Investment Development) för Shanghai och Hongkong Framöver ska vi också i större utsträckning fokusera på Europa genom strategiskt, proaktivt arbete och ökad närvaro. Våra närmarknader Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland samt Danmark är oavsett bransch, fortsatt intressanta och betydelsefulla marknader för vår region. Vi kommer titta närmare på möjligheterna och stärka vår omvärldsbevakning mot: Ryssland Brasilien Japan Korea USA Företagslotsen BRG har under 2013 varit processägare för företagsklimatet för Göteborgs Stad. Företagslotsen ska bidra till att företagsklimatet i Göteborg förbättras och att stadens mål för service nås. En fortsatt satsning på Företagslotsen innebär också ett utökat uppdrag med fokus på filmbranschen i och med att Göteborg har inlett ett strategiskt arbete med målet att göra staden till en filmstad. sid 20

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer