Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler"

Transkript

1 Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009

2 Kandidatuppsats Urbana studier VT 2009 Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Författare Elin Andersson Pernilla Engdahl Handledare Peter Palm

3 SAMMANFATTNING Fastighetsförvaltaren ska underlätta för hyresgästen att lyckas i sin affärsverksamhet. För att möjliggöra detta kan det vara av vikt att ha en väl fungerande sammansättning av hyresgäster. Det är även av betydelse att fastighetsföretaget har en förståelse för hur den egna verksamheten påverkas hyresgästens verksamhet. Uppsatsen är en studie av hur sex fastighetsföretag i Skåne arbetar med sammansättningen av hyresgäster i kommersiella lokaler. I vilken utsträckning fastighetsföretagen arbetar med sammansättningen skiljer sig åt. Ett av de undersökta företagen har en väl utarbetad strategi för hur de ska arbeta med sammansättningen. De har tydliga riktlinjer för vilka kundgrupper de vänder sig till samt olika kriterier som intressenten bör uppfylla. Tre av fastighetsföretagen har en bakomliggande tanke som de utgår från i sitt val av hyresgäst. De ser till faktorer som att hyresgästerna ska ha liknande värderingar, starkt varumärke eller passa in i affärsplanen för respektive fastighet. De två kvarstående företagen arbetar inte i samma utsträckning mot specifika kundgrupper och med sammansättning av hyresgäster. Ett av dessa företag betonar att det ofta är hyresgästerna själva som söker sig till ett och samma område och att detta kan innebära att liknande verksamheter samlas. För att få en väl fungerande sammansättning av hyresgäster undersöker flera av fastighetsföretagen intressentens verksamhet genom att besöka deras hemsida och nuvarande lokal. Genom detta tillvägagångssätt minskas risken för att hyresgäster som inte passar i en fastighets sammansättning tas in. I arbetet med sammansättningen tar fastighetsföretagen i beaktning huruvida konkurrerande verksamheter kan placeras i närheten av varandra. I vissa fall kan det uppstå en gemensam nytta mellan två konkurrenter samtidigt som det i andra fall kan innebära ett försämrat resultat för alla parter.

4 ABSTRACT Title: Composition of tenants in commercial premises The property manager has an important role in helping the tenant to succeed in their business operations. To make this possible, is of importance that the composition of tenants is thought through and well adjusted. It is also important that the real estate company has an understanding of how their operations affect the tenants and their business. The essay is a study of six property companies in Skåne working with the composition of tenants in commercial premises. The extent to which real estate firms are working on the composition differs. One of the investigated companies has a well- developed strategy for how to work with the composition. They have guidelines that clearly states which customers they turn to and criterions that stakeholders should meet are well defined. Three real estate companies have an underlying view that they assume in their choice of tenant. They look to the factors that the tenants should have similar values, strong brand or fit in to the business plan for each property. The two remaining companies are not working to the same extent against specific customer and the composition of tenants. One of these companies emphasizes that it is often the tenants themselves who choose to open their businesses in the same area as their competitor are located and this often means that similar companies are centred in the same area. To get the best possible composition of tenants several of the property managers visit the webpages and current offices of their prospects. This approach reduces the risk of tenants who do not fit in a building's composition needs to be included. Real estate companies are taking in the work of the composition into account whether the competing activities can be placed near each other or not. In some cases there may be a common benefit between the two competitors, while in other cases this may imply a deterioration of results for all parties.

5 FÖRORD Examensuppsatsen är den avslutande kursen på programmet för Fastighetsföretagande 180 hp vid Malmö högskola. Efter tre års studier har det varit intressant och givande att få fördjupa sig inom ett ämne som vi själva valt. Vi vill tacka de företag och respondenter som tagit sig tid till intervjuer och besvarat våra frågor på bästa sätt. Det har varit spännande att få ta del av deras arbete i sammansättning av hyresgäster och att dessutom få en bild av deras verksamhet. Vi vill även tacka vår handledare Peter Palm som givit oss inspiration och vägledning. Avslutningsvis tackar vi våra närstående som kommit med betydelsefulla synpunkter och hjälpt till med korrekturläsning. Malmö i maj 2009 Elin Andersson Pernilla Engdahl

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Syfte Problemställningar Avgränsningar Målgrupp Disposition METOD Ansats Kvalitativ och kvantitativ metod Kvalitativ metod Kvantitativ metod Val av metod Insamling av data Val av studieobjekt Diligentia AB Fastighets AB Briggen Ikano Fastigheter AB Vasakronan AB Volito Fastigheter AB Wihlborgs Fastigheter AB Val av teori Bearbetning av data Primärdata Sekundärdata Källkritik... 19

7 3. TEORI Strategi Strategisk planering Kotlers strategiprocess Devannas matchningsmodell Kundrelationens livscykel Hyresgästen Sammansättning av hyresgäster Kundsegment och målgrupper Varumärke Hyreskontrakt Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd Indexklausuler Användning av teori EMPIRI Omvärldsanalys Företagsanalys Sammansättningen av hyresgäster Kundgrupp Hyresgästen Hyreskontrakt Varumärke ANALYS Omvärldsanalys Företagsanalys Kundgrupp Sammansättning av hyresgäster Kundrelationens livscykel Varumärke

8 6. SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1 Fastighetsföretagens affärsidé BILAGA 2 Intervjufrågor

9 1. INLEDNING I det inledande kapitlet ges en bakgrund till lokalhyresmarknaden och samspelet mellan fastighetsföretaget, befintliga hyresgäster och potentiella hyresgäster. Därefter presenteras uppsatsens syfte och problemställningar. Vidare redogörs avgränsningar, målgrupp och slutligen uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund I Malmö finns det cirka 1, 5 miljoner kvadratmeter kontorslokaler där den största delen är belägen i Malmö CBD. Den snabbaste växande marknaden för kontorslokaler är i Västra hamnen och på Universitetsholmen. Den på senare år ökade sysselsättningsgraden har haft positiva effekter på vakansgraden i Malmö CBD, då denna sjunkit till 8,5 procent I och med den finansiella krisen i världen förväntas vakansgraden att under år 2010 höjas till 9,5 procent. Malmö förväntas inte drabbas av lågkonjunkturen lika hårt som övriga delar av Sverige. Hyresnivån för kontor i Malmö CBD ligger på cirka kronor per kvadratmeter. På förstklassiga lokaler hamnar hyran något högre. 1 Fastighetsföretagets kunderbjudande är inte endast själva produkten, det vill säga huset, bostaden eller lokalen, utan är även knutet till faktorer som läge, samhällsservice och status. Det är av central betydelse för fastighetsföretag att ha en förståelse för hur den egna verksamheten påverkar hyresgästens verksamhet. Baserat på fastighetsföretagets image och vilka löften som ges i marknadsföringen har kunden förväntningar på företaget. Fastighetsförvaltaren ska hjälpa sina kunder/hyresgäster att maximera sina affärer. Det kan vara klokt att avstå från vissa intressenter om det finns en risk att dessa har en negativ påverkan på övriga hyresgäster i fastigheten. 2 Utifrån ovanstående är det av intresse att se till samspelet mellan fastighetsföretagets, befintliga hyresgästers och potentiella hyresgästers verksamhet. Det är där i intressant att undersöka om och hur fastighetsföretag arbetar med sammansättningen av sina hyresgäster. 1 Marie Bucht, Newsec Nordic City Report spring 2009 (Stockholm: Newsec, 2009), Sveriges fastighetsägarförbund, Handbok i fastighetsförvaltning 5 - Förvaltning av lokaler (Stockholm: Sveriges fastighetsägarförbund, 1998) Anna-Lena Högberg och Erik Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning (Stockholm: Liber, 2000) 9

10 1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att studera hur fastighetsföretag arbetar med sammansättningen av hyresgäster i kommersiella lokaler. Vi vill undersöka om de har en utarbetad strategi för detta och hur denna är utformad. 1.3 Problemställningar Hur arbetar de undersökta fastighetsföretagen med sammansättningen av hyresgäster i kommersiella lokaler? o Hur skiljer sig fastighetsföretagens arbete med sammansättning av hyresgäster åt? 1.4 Avgränsningar Undersökningen som genomförts utgår från sex olika studieobjekt, där vi har koncentrerat oss på företagens verksamhet i Skåne. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka sammansättningen av hyresgäster i kommersiella lokaler. Uppsatsen är skriven utifrån företagens synvinkel och därför har intervjuer endast utförts med företagens medarbetare och inte med några hyresgäster. Undersökningens begränsade tidsutrymme har inneburit att vi har intervjuat en till två medarbetare i varje företag. 1.5 Målgrupp Uppsatsen riktar sig till högskole- och universitetsstuderande inom ämnet fastighetsvetenskap. Den riktar sig även till de sex fastighetsföretag som har intervjuats med en förhoppning om att uppsatsen ska vara till nytta i deras utveckling av det strategiska arbetet med sammansättning av hyresgäster. Genom uppsatsen kan företagen få en bild av hur de själva arbetar inom det aktuella ämnet. 10

11 1.6 Disposition Examensuppsatsen är disponerat på följande sätt: Kapitel 1 Inledning I det inledande kapitlet ges en bakgrund till ämnet. Vidare presenteras syfte, problemställningar, avgränsningar och målgrupp. Kapitel 2 Metod I detta avsnitt presenteras de metodval som legat till grund för uppsatsen. Därefter ges en kortare presentation av de sex studieobjekten och avslutningsvis källkritik. Kapitel 3 Teori Teorier som är av betydelse för undersökningens syfte och problemställningar redogörs i detta kapitel. Kapitel 4 Empiri I empirikapitlet presenteras det undersökningsmaterial som framkommit vid utförda intervjuer med studieobjekten. Kapitel 5 Analys I detta kapitel görs kopplingar mellan den teori som legat till grund för uppsatsen och den undersökning som utförts. Kapitel 6 Slutsats Uppsatsens problemställningar besvaras i detta kapitel. Källförteckning I källförteckningen redogörs de källor som använts i uppsatsen. Bilagor Som bilagor finns fastighetsföretagens affärsidéer samt de intervjufrågor som utgjort underlag vid intervjuerna. 11

12 2. METOD I metodkapitlet redogörs det vetenskapliga tillvägagångssätt som använts i uppsatsen. Därefter framställs hur genomförandet av undersökningen gått till. Vidare följer en kortare företagspresentation av respektive studieobjekt och avsnittet avslutas med källkritik. 2.1 Ansats Det finns två olika tillvägagångssätt för att kunna dra slutsatser ur den kommande analysen. Undersökning kan utgå från deduktiv ansats respektive induktiv ansats vilka är två olika arbetssätt att relatera teori och verklighet. Deduktion innebär att teorier, frågeställningar eller hypoteser prövas empiriskt för att sedan analyseras och på så sätt få en slutsats om utgångspunkten kan verifieras eller falsifieras. Att istället utgå från empirin och sedan dra slutsatser av upplevd erfarenhet kallas induktion. Den kvalitativa ansatsen är oftast induktiv till skillnad från den traditionella som är deduktiv Kvalitativ och kvantitativ metod Vilken undersökningsmetod man väljer är helt beroende på vilken typ av problemställningar som ställs i uppsatsen. Hur man bearbetar och analyserar den insamlade informationen betecknas som kvalitativ respektive kvantitativ metod Kvalitativ metod Syftet med kvalitativ forskning är att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Frågor som den kvalitativa forskaren ofta ställer är Vad betyder fenomenet? och Vad handlar det om?. 4 Den kvalitativa metodens mest grundläggande drag är önskan att se händelser utifrån respondenternas egna perspektiv. 5 Uppmärksamheten riktas mot individen där man studerar hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligenheten. 6 Undersökningen 3 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 1997), Backman (1998),

13 kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur personen som studeras upplever sin tillvaro. Forskaren är inte intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas Kvantitativ metod Den kvantitativa metodens syfte är att fastställa mängder. Det förekommer ofta frågor som, Hur vanligt är fenomenet? och Vilka är sambanden?. 8 I grunden går den kvantitativa undersökningen ut på att mäta. Mätningen kan användas genom att beskriva ett visst femomen eller att förklara sambandet mellan olika egenskaper. 9 Forskaren betraktar verkligheten utifrån. Han eller hon engagerar sig så lite som möjlig i undersökningspersonernas värld och använder en förbestämd referensram Val av metod Arbetet har utgått från empirin där observation från denna legat till grund för slutsatser. Ansatsen som använts är därmed induktiv, vilket ofta är fallet vid kvalitativa undersökningar. Uppsatsens avsikt har varit att undersöka hur fastighetsföretag arbetar med sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler. Undersökningsområdet angrips utifrån respondenternas synvinkel och därmed används den kvalitativa forskningsmetoden för samtliga frågor. Genom intervjuerna ville vi se hur respondenterna upplever sitt arbete med sammansättning av hyresgäster. Risken med denna metod är att ämnet ses utifrån hur världen uppfattas och det är svårt att säkerhetsställa hur pass nära verkligheten denna uppfattning är. Intervjuerna har varit semistandardiserade. Ett visst antal bestämda frågor har använts vid varje intervju, det har funnits utrymme åt respondenten att komma med egna tillägg. Utifrån den information om företagen som fanns tillhanda innan intervjun valde vi att rikta vissa frågor till respektive företag. Vid slutet av intervjuerna kontrollerades att samtliga frågor blivit besvarade. Fördelen med semistandardiserade intervjuer är att det ger respondenten en viss frihet och därigenom möjlighet att komma med spontana uttalanden. Genom dessa 7 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur, 1999), Widerberg (2002), Lundahl och Skärvad (1999), Bryman (1997),

14 uttalanden kan fler infallsvinklar uppkomma som kan vara till användning för undersökningen. 2.4 Insamling av data Vid insamling av data kan man använda sig av två olika typer, primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som forskaren själv samlat in och kan vara intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Material som istället samlats in av andra benämns som sekundärdata, vilket kan vara böcker, artiklar eller vetenskapliga avhandlingar. Det finns olika typer av intervjuer och ett vanligt sätt att skilja dem åt är att utgå från graden av standardisering. Är frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna bestämd på förhand och utfrågningen av respondenterna sker på samma sätt är standardiseringsgraden hög. I intervjuer som är ostandardiserade kan man däremot välja ordningsföljden på frågorna samt frågeformuleringen mera fritt. Utformningen av intervjun kan då bli mer flexibel och situationsanpassad. Det viktigaste är att svaren som ges täcker behovet av information. Semistandardiserade kallas de intervjuer som inte kan kategoriseras som helt standardiserade respektive helt ostandardiserade. Här har man på förhand bestämt vissa frågor som ska ställas till samtliga respondenter samtidigt som en del frågor enbart ställs till vissa personer. Utifrån personernas svar försöker intervjuaren ställa uppföljningsfrågor. 11 Vid kvalitativ undersökning sker insamling av data vanligtvis genom observationer av undersökningspersoner där syftet är att få en heltäckande bild av aktuellt ämne. 12 Risken vid observationer av undersökningspersoner är att dessa kan påverkas av observatören och på så vis avvika från sitt normala beteende. 13 Intervjuer kan ha ett explorativt syfte eller användas för att pröva hypoteser. En explorativ intervju är öppen på så sätt att intervjuaren introducerar en fråga eller ett ämne som ska undersökas. Genom intervjuerna följer forskaren upp resultatet och söker ny information och 11 Lundahl och Skärvad (1999), 52, Bryman (1997), Lundahl och Skärvad (1999),

15 nya infallsvinklar. Intervjuer som prövar en hypotes är betydligt mer strukturerade än explorativa intervjuer Val av studieobjekt I val av studieobjekt har vi valt fastighetsföretag som till övervägande del inriktar sig på kommersiella lokaler i Skåne. Genom att studera ett större antal fastighetsföretags hemsidor fick vi en bild av vilka som inriktar sig mer mot kommersiella lokaler. Därefter valde vi ut sex företag som har ett tillräckligt stort fastighetsbestånd för att kunna arbeta aktivt med sammansättningen av hyresgäster. I val av intervjuperson sökte vi på respektive företags hemsida efter medarbetare med ansvar för förvaltning av lokaler. Vi ringde upp den person som vi trodde var mest lämplig att intervjua och berättade om uppsatsens ämne och syfte. Vi frågade om den person vi kontaktat ansåg sig vara rätt person på företaget att genomföra en intervju med inom ämnet. I tre av fallen blev vi av kontaktpersonen hänvisade till en annan medarbetare som bättre skulle kunna besvara våra frågor. För att ge en bild av fastighetsföretagens affärsidé finns detta som bilaga. Nedan följer en kortare presentation om respektive fastighetsföretag Diligentia AB Diligentia är ett helägt dotterbolag till Livsförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB som i sin tur är helägt av Livsförsäkringsbolaget Skandia. Fastighetsbeståndet består av bostäder, kontor och köpcentrum i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget äger och förvaltar 169 fastigheter och har cirka kvadratmeter uthyrningsbar yta. Kontor utgör ungefär hälften av Diligentias totala marknadsvärde. I Malmö har Diligentia ett fastighetsbestånd om cirka kvadratmeter som endast består av kontor. Hos företaget arbetar 127 medarbetar varav fyra stycken är placerade i Malmö. 15 På Diligentia AB i Malmö har Carl-Johan Creutz, förvaltare, och Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef intervjuats. 14 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997),

16 2.5.2 Fastighets AB Briggen Fastighets AB Briggen äger, förvaltar och hyr ut fastigheter i Malmö, Lund och Helsingborg där verksamheten huvudsakligen inriktar sig på kommersiella lokaler. De äger sammanlagt 100 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka kvadratmeter. I Malmö har Briggen sitt största fastighetsbestånd, med ett känt flaggskepp som Hansacompagniet. Företaget ägs av Castellum som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. 16 Vi har intervjuat Benny Bendzovski som arbetar som fastighetsutvecklare på Fastighets AB Briggen Ikano Fastigheter AB Ikano Fastigheter AB som är uppbyggd vid sidan om IKEA och ägs av familjen Kamprad, äger och förvaltar kontor, bostäder och detaljhandel. 17 I kontorsbeståndet ligger tyngdpunkten på IDEON Science Park i Lund, en forskningspark där Ikano Fastigheter har en lokalyta om cirka kvadratmeter. 18 Vi har träffat Christoffer Tufvesson som är förvaltare Ikano Fastigheter AB Vasakronan AB Vasakronan AB som från början är ett statligt bolag bildades Hösten år 2008 köptes företaget upp av AP Fastigheter och det nya företaget som behållit namnet Vasakronan blev därigenom Sveriges i särklass största fastighetsbolag. Inriktningen för verksamheten är kontorslokaler, butiker och bostäder. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP- fonderna. 19 Organisationen är uppdelad i fem regioner, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Öresund och en region för bostäder. Vasakronans totala fastighetsbestånd omfattar 303 fastigheter med en total area på cirka kvadratmeter. I Öresundsregionen har Vasakronan en uthyrningsbar yta om cirka kvadratmeter

17 På Vasakronan AB har intervju utförts med Mats Åsemo som är affärsområdeschef inom handel i Öresundsregionen Volito Fastigheter AB Volito Fastigheter AB startade sin verksamhet 1997 och ägs till hundra procent av Volito AB och ingår i Volitogruppen. 21 Volitogruppen är ett investmentbolag med affärsområdena flyg, fastigheter och structured finance. 22 Företaget specialiserar sig på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, framförallt i Malmö. Fastighetsbeståndet består av 23 fastigheter med en sammanlagd lokalyta på kvadratmeter som är fördelat på kontor, handel samt industri/lager. 23 Vi har intervjuat fastighetsförvaltarna Carl Brodelius och Elisabet Olsson på Volito Fastigheter AB Wihlborgs Fastigheter AB År 1924 grundade byggmästaren O P Wihlborg ett byggbolag i Malmö. Under många år var bolaget verksam som byggare, ägare och förvaltare av fastigheter. År 1985 blev bolaget ett traditionellt fastighetsbolag och byggverksamheten avyttrades till Active-koncernen. 24 Fastighetsbolaget Wihlborgs fokuserar på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. De äger totalt 248 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka kvadratmeter. I Malmö har Wihlborgs 122 fastigheter och den uthyrningsbara ytan är cirka kvadratmeter. 25 Vi har intervjuat Cecilia Larsson på Wihlborgs Fastigheter AB. Hon arbetar som förvaltningschef i Västra hamnen aspx aspx 17

18 2.6 Val av teori Utbudet av tidigare forskning inom det specifika ämnet, sammansättning av hyresgäster, är relativt begränsat. För att kunna applicera teori med empiri har teorier som kan fungera som bakomliggande faktorer i företagens sammansättning av hyresgäster tagits fram. Vi har använt teorier om strategi och Devannas matchningsmodell vilket ger en bra bakgrund till ämnet. Eftersom arbete med sammansättning av hyresgäster blir en del av den service som fastighetsföretaget erbjuder sina hyresgäster är teorier inom Service management relevanta. Litteratur innehållande teorier för fastighetsförvaltare har gett en tydligare inblick i deras verksamhet. 2.7 Bearbetning av data Den primärdata och sekundärdata som använts i uppsatsen presenteras nedan Primärdata Primärdatan består av det material som framkommit vid intervjuer med studieobjekten. För att få ett tillräckligt brett material att arbeta med valde vi att intervjua sex företag. Vi tog kontakt med respektive fastighetsföretag med en förfrågan om att få genomföra en intervju för underlag till uppsatsen. Då tid för intervju bokats skickade vi ut mer information om uppsatsens syfte. En vecka innan intervjun skickades övergripande frågor ut till samtliga företag för att ge respondenten en möjlighet till förberedelse. De övergripande intervjufrågorna finns som bilaga. Intervjuerna har varit semistandardiserade och vissa frågor har skiljt sig åt mellan företagen beroende på verksamheten. Utöver de övergripande frågorna har vi haft några underfrågor som vi ställt om respondenten inte självmant besvarat dem i sin berättelse. Intervjuerna har genomförts på respektive företags kontor. Längden på intervjuerna har varierat men har i genomsnitt varit cirka en och en halv timme. Under intervjuerna har vi turats om att anteckna och ställa frågor. Då ytterligare frågor eller ett behov av förtydligande har uppkommit har dessa besvarats via . Efter varje utförd intervju har vi tillsammans sammanställt det underlag som framkommit. Respondenterna har haft möjlighet att korrekturläsa vår sammanställning av intervjun och på så vis har missuppfattningar kunnat undvikas. 18

19 2.7.2 Sekundärdata Som sekundärdata har böcker, rapporter och årsredovisningar använts. Vid sökande av sekundärdata har olika biblioteks sökmotorer använts, såsom Malmö högskolas Vega och Lunds Universitets Lovisa. Från början användes sökord som hyresgästmix och kundstrategi, dessa gav dock inget större urval att tillgå. Genom att söka på sammansättning av hyresgäster uppstod ett allt större urval av litteratur. Utbudet av relevanta vetenskapliga artiklar inom det specifika ämnet är begränsat. Artiklar om sammansättning av hyresgäster i köpcentrum fanns att finna, dessa anser vi dock inte vara relevanta för vår undersökning då de är alltför specifikt inriktade på köpcentrums struktur. 2.8 Källkritik För att ge en så tillförlitlig bild som möjligt är det av stor vikt att allt material granskas kritiskt. De intervjuer som genomförts anser vi har stor tillförlitlighet och relevans för uppsatsen. Varje respondent har getts möjlighet att korrekturläsa sammanställningen av intervjun för att säkerhetsställa att allt blivit korrekt uppfattat. Risken att påverka respondenten genom att ställa ledande frågor har tagits i beaktning i största möjliga mån. De svar som framkommit vid intervjuerna är utifrån respondentens synvinkel. Det kan på något av företagen finnas anställda som är mer insatta i företagets arbete med sammansättning av hyresgäster än den utvalda respondenten. För att ge fler perspektiv och även stärka undersökningen skulle vi kunnat genomföra intervjuer med fler personer och företag. På grund av uppsatsens tidsbegränsning har vi avgränsat undersökningen till de valda studieobjekten. En svårighet vid intervjuerna har varit att få fram fastighetsföretagets svagheter då respondenterna vill undvika att kasta en skugga över företaget. Då svagheter framkommit har respondenten även uttryckt det som företagets styrka. En viss egenskap kan enligt respondenterna ses antingen som en styrka eller som en svaghet beroende på situation. Den sekundärdata som använts anser vi vara relevant för studien. Då flera av författarna till det material som använts i teorin är välkända inom ämnet bedömer vi tillförlitligheten som hög. Det förekommer litteratur och rapporter av äldre utgivningsår i uppsatsen, dessa teorier kan dock fortfarande anses aktuella. Det gäller främst teorier inom Service management och 19

20 fastighetsförvaltning som beskrivs mer allmänt och som vi tror kan vara till hjälp för en fastighetsförvaltare än idag. Den information som hämtats från företagens rapporter och hemsidor får anses vara delvis subjektiv då företag gärna marknadsför sin verksamhet. 20

21 3. TEORI Teorier som är av betydelse för uppsatsens syfte och problemställningar redogörs i följande kapitel. Avsnittet inleds med teorier kring strategi och service management för att därefter närmare behandla sammansättning av hyresgäster. 3.1 Strategi Från början kommer ordet strategi från grekiskan och betyder ungefär konsten att kriga. 26 Ett företags strategi förklarar hur organisationen ska göra för att uppnå sina mål. 27 Det innebär en längre tidsplan från där man befinner sig idag till dit man vill nå. 28 För att på bästa sätt utnyttja organisationens resurser och kompetens krävs genomtänkta tillvägagångssätt och handlingsmönster Strategisk planering En strategisk plan innebär att företaget ska få övertaget av möjligheterna i den konstant föränderliga omgivningen. Det första ledningen bör göra i den strategiska planeringen är att definiera företagets uppdrag det vill säga vad de vill uppnå. Här uppkommer några av de svåraste frågorna för företaget att besvara: Vad är vår affärsverksamhet? Vem är kunden? Vad värdesätter kunden? Vad bör vår affärsverksamhet vara? Det tydliga uppdraget ska agera som en osynlig hand som vägleder personerna i organisationen. Därefter ska uppdraget/ uppdragen omvandlas till mer specifika riktmärken och mål, vilket ska ske för varje nivå eller avdelning av företaget. Företagets olika ledare ska vara medvetna om målen och ansvara för att de uppnås. Utifrån dessa mål och riktmärken kan en business portfolio arbetas fram där det även bestäms vilket stöd som ska ges och omfattningen av detta. Den mest lämpade business portfolio är den som bäst passar de styrkor och svagheter som finns internt i organisationen och de hot och möjligheter som omvärlden ger. Resultatet av dessa steg blir en enhetlig 26 Ulla Eriksson-Zetterquist et al, Organisation och Organisering (Malmö: Liber, 2005), Lars H. Bruzelius och Per- Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära (Lund: Studentlitteratur, 2004), BengtOve Gustavsson et al, Tjänstekvalitet: för kund, anställd och ledning (Stockholm: Liber ekonomi, 1997), Bruzelius och Skärvad (2004),

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Förvaltning i förändring en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat Anna Alvemo Kristina Holm VT 2007 Sammanfattning Titel: Ämne/Kurs:

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Second Hand i Första Hand

Second Hand i Första Hand STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Second Hand i Första Hand En undersökning om second handklädesmarknaden Författare: Gustaf Sporrong Sara

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Affärsidé Mål Intressenterna Systemanalys

Affärsidé Mål Intressenterna Systemanalys Affärsidé Mål Intressenterna Systemanalys Integrerad organisationslära kapitel 4-7 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om intressenterna och affärsidén. Att erhålla kunskap om intressenternas

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Omvärldsanalys Vattenfall AB Vattenfall är ett svenskt bolag som grundades 1909 i Trollhättan.

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Fastighetsföretagande och Facilities Management

Fastighetsföretagande och Facilities Management Fastighetsföretagande och Facilities Management VFR081 Kursmål: Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna: Förklara och beskriva relevanta aspekter rörande fastighetsföretagande Förklara

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB -

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB - FÖRETAGSPRESENTATION 2015 www.gyllix.com Gyllix Fönsterputs AB - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SID 3 OM OSS SID 4 REFERENSER SID 5 MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY SID 6 SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ SID 7 KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

INNEHÅLL REDOVISNINGS- FASTIGHETS AB MALMÖ CITY

INNEHÅLL REDOVISNINGS- FASTIGHETS AB MALMÖ CITY INNEHÅLL REDOVISNINGS- - FASTIGHETS AB MALMÖ CITY - - FASTIGHETS AB MALMÖ CITY HYRESMARKNAD MALMÖ KONTOR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY A- OCH B-LÄGEN FÖR KONTORSLOKALER I CENTRALA MALMÖ FASTIGHETS AB MALMÖ

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer