Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden"

Transkript

1 2013 Årsredovisning

2 Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i augusti. Förvaltningsberättelsen finns i engelsk version. Årsredovisningen kan beställas från: Förvaltings AB Framtiden, Box 111, Göteborg eller hämtas från 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

3 Innehållsförteckning Vision och affärsidé i sammandrag 5 VD-kommentar 6 Om Framtidenkoncernen Detta är Framtidenkoncernen 9 - hyresgäster 11 - medarbetare 14 Marknad och koncernens fastigheter 17 - marknad 17 - koncernens fastigheter 18 - resultatanalys 21 Utveckling av fastigheterna 23 - nyproduktion 23 - investeringar och underhåll i befintliga fastigheter 25 Miljö 29 - arbete med miljö på lång sikt 30 Fastighetsvärdering 33 Finansiering 37 Bolagsstyrning 41 - intern kontroll 44 Dotterbolag 46 Förvaltningsberättelse Årets verksamhet 57 Årets resultat 60 Fem år i sammandrag 62 Risk- och känslighetsanalys 64 Förslag till vinstdisposition och Utblick Rapport över totalresultat, koncernen 68 Rapport över finansiell ställning, koncernen 69 Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen 71 Rapport över kassaflödesanalyser, koncernen 72 Resultaträkningar och rapport över totalresultat, moderbolaget 73 Balansräkningar, moderbolaget 74 Förändringar i eget kapital, moderbolaget 76 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 77 Noter 78 Revisionsberättelse 108 Granskningsrapport 109 Koncernens fastighetsbestånd Fastighetsförteckning 111 Karta över koncernens fastighetsbestånd 134 Årsredovisning 2013 Framtiden 3

4 Vision och affärsidé Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vision Framtidenkoncernen ska erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter, utveckla våra torg och mötesplatser med ett varierat utbud av lokaler för butiker och verksamheter. Framtidenkoncernen ska ständigt söka vägar att ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Affärsidé 4 Årsredovisning 2013 Framtiden

5 2013 i sammandrag 2013 i sammandrag Hyresintäkter mnkr Uppgick 2012 till mnkr. Fastighetsinvesteringar mnkr Uppgick 2012 till mnkr. Driftöverskottet mnkr Uppgick 2012 till mnkr. Soliditet 59 % Uppgick 2012 till 58 procent. Hyreshöjning bostäder 0,0-4,0 % Motsvarande intervall 2012 var 2,0-2,41 %. Marknadsvärde fastigheter och soliditet mnkr ÅRL 2005 Marknadsvärde mnkr 47% 50% 52% 48% 51% Uppgick 2012 till mnkr. Marknadsvärde fastigheter Soliditet 50 % Nyproduktion Investeringar 333 bostäder mnkr Framtidenkoncernen har färdigställt 333 bostäder varav 203 hyresrätter i nyproduktion, 13 konverteringar från lokal till bostad samt 117 bostadsrätter/egnahem Lägenhetssammansättning Vakansgrad ,0 0% Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 2006 Uppgick 2012 till 0,0 procent. Inv mnk Driftsöverskott och Resultat efter fi Marknadsvärde fastigheter och soliditet, mnkr % 52% Marknadsvärde fastigheter Soliditet 53% 58% 59% 2013 Driftsöverskott Marknadsvärde och resultat fastigheter och soliditet mnkr efter finansnetto, mnkr Fastighetsinvesteringar, mnkr mnkr % 51% % Driftsöverskott Marknadsvärde fastigheter Resultat efter finansnetto Soliditet % % IFRS Nyproduktion Driftsöverskott Fövärv Ombyggnation Marknadsvä Resultat ef mnkr Marknadsvärde fastigheter och soliditet Investeringar Operating surplus and inc Årsredovisning Framtiden mnkr after net financial 5 items ,000 SEK m , IFRS ÅRL

6 VD-kommentar Vi bygger det hållbara samhället Under 2013 har koncernen fokuserat på samordning av interna och externa processer för nyproduktion. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att leda till högre måluppfyllelse genom att fler bostäder produceras. Under året levererade vi 333 inflyttningsklara bostäder vilket är långt ifrån tillräckligt för att möta efterfrågan. Vi har viljan, kompetensen och en finansiell ställning som ger oss de bästa förutsättningarna för att öka byggandet men vi behöver öka takten genom tillgång till mer mark och det arbetet pågår. Samtidigt tar vi vara på alla möjligheter till förtätning och kompletteringsbebyggelse på egen mark. På Glasmästaregatan rustar Poseidon upp 160 lägen heter och bygger samtidigt på två våningar och skapar 109 nya lägenheter med successiv inflyttning. På Färgfabriksgatan i Kvillebäcken bygger Bostadsbolaget 196 hyresrätter där drygt hälften redan är inflyttade. I Hovås pågår ett stort spännande nyproduktionsprojekt där Familjebostäder och Egnahemsbolaget tillsammans med flera andra aktörer planerar en blandstad med både hyresrätter, bostadsrätter och lokaler. För vår del handlar det om cirka 250 nya bostäder. Projektet har rönt stort intresse utifrån det proaktiva arbete som görs för att informera och möta kringboende och potentiella boende. Koncernens fastighetsvärden har ökat med 3,3 miljarder och var vid årsskiftet nästan 66 miljarder. Soliditeten har ökat från 58 till 59 procent. I årets medarbetarenkät ökade vårt resultat. Våra medarbetare är mycket motiverade och känner sig respekterade och är nöjda med sina chefers sätt att leda verksamheten. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska nå våra mål. Vårt arbete kring riskanalyser och uppföljning i kombination med god intern kontroll gör mig och mina medarbetare trygga i förvissningen om att våra interna rutiner och processer är kvalitetssäkrade. God livsmiljö Vi har ett viktigt uppdrag att skapa goda livsmiljöer för alla våra hyresgäster. Dialogen med hyresgästen är en förutsättning för att tillvarata önskemål och behov för en trygg och utvecklande miljö. Vi ger hyresgästen inflytande genom att aktivt arbeta med samverkan och delaktighet vid både ombyggnad och daglig förvaltning. Under året gjorde vi en kundmätning som visar att våra hyresgäster tycker att bostaden har god kvalitet och att man värderar utemiljöerna högt. Vårt medvetna arbete med trygghet och säkerhet har varit rätt. Vi har också ett omfattande arbete kring integration. Vi fokuserar vårt arbete kring barn och ungdomar samt sysselsättning. Upphandling med social hänsyn börjar ta form och vi har en första, redan framgångsrik, städupphandling genomförd i Bergsjön som gett sysselsättning till sju personer boende i området. Vi ser fram emot fler upphandlingar med social hänsyn. Med utgångspunkt i det arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, där engagerade medarbetare jobbar för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, tar vi fram vår första hållbarhetsrapport. Rapporten ska visa på allt som redan görs men också stödja och peka ut riktningen för vårt fortsatta arbete att utveckla våra bostadsområden, stärka Göteborg och driva en hållbar utveckling. Utbyggnaden av ett fiberbaserat bredbandsnät färdigställdes under året. Vi är nu i framkant med ett av marknadens modernaste och snabbaste bredband i våra fastigheter. Nedsläckningen av det analoga kabel-tv-nätet sker under Genom att ersätta gammal teknik med ny möter vi hyresgästernas behov och framtida krav på ett gott boende i livets alla skeenden. Under 2014 kommer vi att konsolidera vår nya koncern, bostadskoncernen. Stadens bolagsöversyn har inneburit att vi sålt tre bolag till Higab och att vi ännu mer ska samla oss kring boendef rågor som ny produktion, förvaltning, underhåll och välfärd. Detta ser jag fram emot och jag är helt övertygad om att med de engagerade och professionella medarbetare som koncernen har kommer vi att visa att vi bygger det hållbara sam hället för framtiden. Anneli Snobl VD 6 Årsredovisning 2013 Framtiden

7 VD-kommentar Tillsammans med hyresgästerna skapar vi en attraktivare boendemiljö Årsredovisning 2013 Framtiden 7

8 VD-kommentar Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 8 Årsredovisning 2013 Framtiden

9 Detta är Framtidenkoncernen Detta är Framtidenkoncernen Attraktiva bostäder är ett viktigt instrument i en stads och en regions utveckling. Människor söker sig till platser där det finns god miljö, bra bostäder och en utvecklad infrastruktur. Vårt uppdrag är att medvetet och aktivt agera på bostads- och fastighetsmarknaden i syfte att stärka Göteborgs roll och utveckling. Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stad. Koncernens uppdrag är att vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling i övrigt. Antalet lägenheter uppgår till drygt I koncernen ingår förutom fyra bostadsföretag även bolag för kommersiella lokaler, parkeringar, produktion av egnahem och störningsservice. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag. Den 2 januari 2014 såldes GöteborgsLokaler, Parkeringsbolaget och Scandinaviumbolaget till Higab som utgör moderbolag för Göteborgs Stads nya lokalkluster. Poseidon Familjebostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostadsbolaget Störningsjouren Gårdstensbostäder Rysåsen Egnahemsbolaget Bygga Hem Framtidenkoncernens organisation från Tillgången till attraktiva bostäder har stor betydelse för Göteborgs utveckling och koncernen ska aktivt bidra till att nya bostäder skapas. Människor söker sig till platser med god miljö, bra bostäder och utvecklad infrastruktur. På sådana platser genereras de nya företagen och arbetsplatserna. Vision Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Sedan ett drygt år finns en koncerngemensam vision: Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden. För att utveckla Göteborg för framtiden och skapa ett attraktivt boende bygger vi nytt samt förädlar och förvaltar våra befintliga fastigheter med fokus på hållbarhet ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi gör detta i samverkan med hyresgäster, akademien och partners för göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Affärsidé Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Framtidenkoncernen ska erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter, utveckla våra torg och mötesplatser med ett varierat utbud av lokaler för butiker och verksamheter. Framtidenkoncernen ska ständigt söka vägar att ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Mål Framtiden har koncerngemensamma mål och fokusområden som baseras på de prioriterade mål och inriktningar som Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut om varje år. Framtidenkoncernens mest prioriterade uppgift är att skapa nya bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet. Fler bostäder måste byggas, främst i bra lägen med möjlighet till god kollektiv trafik. Ambitionen är att successivt nå en produktion om inflyttningsklara hyreslägenheter och 200 bostadsrätter/egnahem per år och prognoserna för nyproduktionen de närmaste åren pekar på en ökning. Detta är ett utökat uppdrag från och med Under 2013 färdig - ställdes 320 nya bostäder. Framtidenkoncernen ska erbjuda attraktivt boende för olika typer av bostadskonsumenter. Framtidenkoncernen ska aktivt arbeta för ökad integration och välfärd i bostadsområdena och för ett mindre segregerat Göteborg. Framtidenkoncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare, sträva efter mångfald och motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar. Framtidenkoncernen ska långsiktigt värdesäkra fastigheterna, genom aktiv förvaltning och underhåll, så att de följer utvecklingen på Göteborgs fastighetsmarknad. Soliditeten ska inte understiga 40 procent. Strategier för utveckling Nyproduktionen ska bidra till att utveckla Göteborg genom att till handahålla attraktiva bostäder. I planeringen av såväl nya bostäder som när befintligt bestånd ska rustas upp är barnperspektivet en viktig del. Andra perspektiv som alltid finns med i arbetet är tillgänglighet, trygghet, hållbarhet socialt, ekologiskt och ekonomiskt och medborgardialog. Hyresgäster ska erbjudas bra bostäder och lokaler, känna trygghet och trivsel. Alla, såväl barn som äldre, ska ges möjligheter till ett ökat inflytande och få vara med och påverka utvecklingen av sin boendemiljö. För att skapa attraktiva boendemiljöer krävs att god service, handel och trygga mötesplatser finns i nära anslutning till bostäderna. En stor del av koncernens fastigheter, från folkhems- och miljonprogramstiden, har på grund av sin ålder ett underhållsbehov. Ett strukturerat arbete med fleråriga underhållsplaner och tydliga prioriteringar är viktigt för att hitta effektiva och goda lösningar för underhållsåtgärder. Det är också viktigt att föra en dialog med hyresgästerna inför större underhållsprojekt. Ur miljöhänsyn ska nyproduktionen kännetecknas av hus med bra klimatskal och energieffektiva installationer. Vid renovering och ombyggnad ska möjligheten till energibesparande åtgärder utvärderas. Vardagsförvaltningen ska präglas av löpande effektiv driftsoptimering. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till ett miljöanpassat boende. Koncernen samverkar med stadens fastighetskontor för att bidra med lägenheter för trygghetsboende för äldre och till hushåll utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi ska ständigt sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Ökad delaktighet, utmaningar i arbetet, kompetensutveckling och trivselskapande aktiviteter leder också till motiverade medarbetare. Årsredovisning 2013 Framtiden 9

10 Detta är Framtidenkoncernen Mål Hyresgäster Serviceindex 1-79 Produktindex 1-76 Verksamhet Nyproduktion, färdigställda bostäder* Total energimängd fjärrvärme+el, köpt energi, kwh/kvm 2 minska 1 % Medarbetare Motiverad medarbetarindex 3 > Sjukfrånvaro, % 2,0 4,0 4,6 3,5 3,6 3,6 Ekonomi Soliditet, % 4 > Fastighetsresultat, exkl. utökat underhåll, mnkr Fastighetsresultat före underhåll, mnkr Resultat efter finansnetto, exkl. nedskrivningar och återförda nedskrivningar, mnkr Ordinarie planerat underhåll, kr/kvm Utökat underhåll, kr/kvm * Målet är att successivt nå en produktion om färdigställda hyreslägenheter och 200 bostadsrätter/egna hem per år. 1 Ny kundenkät med nya index från och med Mål ej satt för Redovisningsmetoden för normalårskorrigering för uppvärmning med fjärrvärme har ändrats från graddagskorrigering till Energiindex. Historiska värden, för jämförelse, är i tabellen framräknade enligt Energiindex. 3 Undersökningen görs ej varje år. 4 Enligt IFRS. 5 Interna styrmått baserade på årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 6 Prognos baserad på årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens nya vägledning BFNAR 2012:1 (K3). Kommunfullmäktiges prioriterade mål i budget 2013 Göteborgarnas livschanser ska utjämnas. Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem. Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka. Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka. Skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska. Barns fysiska miljö ska bli bättre. Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor. Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. Äldres inflytande över sin vardag ska öka. Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov. Resurshushållningen ska öka. Det hållbara resandet ska öka. Den biologiska mångfalden ska främjas. Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras. Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. Tillgängligheten till kultur ska öka. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska. Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka. 10 Årsredovisning 2013 Framtiden

11 Detta är Framtidenkoncernen Hyresgäster Tillgänglighet, inflytande och trygghet är nyckelord i arbetet med hyresgäster och kunder. De ska lätt komma i kontakt med sin hyresvärd, ha möjlighet att påverka sin boendemiljö och känna sig trygga. Bolagen har olika strategier och arbetssätt, men det övergripande målet är att erbjuda attraktiva bostäder, lokaler och goda livsmiljöer där människor trivs och som möter hyresgästernas och kundernas förväntningar. Sedan två år har koncernen en gemensam uthyrningspolicy som är ett viktigt dokument för transparens och rättvisa. Policyn finns tillgänglig på koncernens och bostadsbolagens hemsidor. Koncernens lägenheter förmedlas via Boplats där man sedan hösten 2013 även kan se vilka lägenheter som är sökbara via våra bostadsbolags interna omflyttningsplatser. Dessutom visas hur lång boendetid som tidigare krävts för att byta till en liknande lägenhet. Via omflyttningsplatserna kan den som redan är hyresgäst söka lediga lägenheter inom det egna bostadsbolaget. I koncernens cirka lägenheter bor omkring en fjärdedel av Göteborgs befolkning. Antalet hushåll som flyttat från eller bytt bostad inom koncernen uppgick till cirka 11 procent vilket är på samma nivå som föregående år. Under året fick hushåll (7 851) en ny bostad i något av koncernens bostadsföretag. Drygt personer bor i något av koncernens bostads bolag. Här bor fler barn och ungdomar (0-17 år), 20 procent, jämfört med genomsnittet för boende i privata hyresrätter, som är cirka 15 procent. Koncernen har också en större etnisk mångfald och cirka 50 procent av hyresgästerna har utländsk bakgrund. Det kan jämföras med 33 procent av de som bor i privata hyresrätter. Inkomsterna är lägre och det bor i genomsnitt fler barnfamiljer i koncernens bostadsbolag än i de privata. Mindre kundenkäter görs vid behov av bolagen för att mäta uppfattningen kring en angelägen fråga i till exempel ett visst bostadsområde. En ny form av kundenkät, där serviceindex respektive produktindex mäts, genomfördes i november. Serviceindex, som omfattar frågor kring trygghet, rent och snyggt, bemötande och hjälp när det behövs, uppgick till 78,9 procent. Produktindex uppgick till 75,9 procent och handlar om frågor kring lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön. Detta är goda resultat i en nationell jäm förelse. Vi kan också utläsa ur undersökningen att hyresgästerna tycker att boendet generellt sett är prisvärt. Inflytande på många olika sätt Framtidenkoncernen lägger stort fokus på hyresgästernas in flytande över sin bostad och dess närmaste omgivning. Bolagen arbetar aktivt för att öka samverkan och delaktighet vid både ombyggnad och förändringsarbete samt i den dagliga förvaltningen. Inflytande handlar också om att utveckla hyresrätten i linje med nuvarande och framtida hyresgästers behov. I bolagen pågår åtskilliga projekt och aktiviteter för att skapa plattformar för ökat inflytande för alla, såväl barn, unga vuxna som äldre. Ett exempel är att man bjuder in hyresgästerna till dialog vid långsiktiga satsningar och förändringar. Ett annat är att man upp muntrar hyresgästerna att ta aktiv del i gårds - föreningar med olika inriktningar. Dessutom utvecklas informationen på hemsidor och via andra kanaler för att i ett tidigt skede nå hyresgästerna. Verksam heten är alltid öppen för synpunkter och idéer från hyresgästerna. Miljöengagerade hyresgäster Mer eller mindre allt vi gör påverkar miljön beroende på hur vi Återkoppling från hyresgäster Våra medarbetare får genom sina dagliga kontakter med hyresgäster och kunder kunskap om deras önskemål och förväntningar och hur de uppfattar bolagens tjänster. Denna kunskap kompletteras med kundenkäter som ger goda möjligheter att analysera förbättringsområden. Koncerngemensamma kundundersökningar har under flera år visat att hyresgästerna tycker att koncernens verksamhet, bostäder och lokaler håller en god kvalitet. Kundundersökningar bor, arbetar, reser och handlar. Därför ska koncernen skapa förutsättningar för och uppmuntra hyresgästerna att leva med omsorg om miljön. Gemensamma miljödagar och planteringsdagar är återkommande inslag i förvaltningen i bostadsområdena. Gårdsföreningar är också ett bra forum för miljöarbetet. Systemet med fastighetsnära källsortering kräver ett aktivt informationsarbete. Bolagen arbetar återkommande med informationskampanjer för att öka andelen avfall som hyresgästerna sorterar. Samverkan med hyresgästerna är viktigt i ger också svar på hur hyresgästerna värderar den yttre miljön arbetet för att begränsa miljöpåverkan. Avflyttning vilket har stor betydelse för utvecklingen av områdena. Omflyttning Fokus på trygghet och säkerhet Frågor som rör trygghet och säkerhet är i fokus för alla bolag inom koncernen. Den fysiska miljön ute och inne, förnyelse av Transfers belysning, and removals utemiljö, trygghetsvandringar med boende och Om- och avflyttning, % samverkansparter är viktiga delar i arbetet, liksom fungerande 16 % 16 skalskydd, säkerhetsdörrar, låssystem och bokning av tvättstugor. Genom att systematiskt arbeta för ett brett utbud och mer samverkan mellan aktörerna på och vid torgen, skapas för - utsättningar för ökad trygghet, mindre skadegörelse och fler 8 8 människor som rör sig i området. Varje år delas ett pris för Ökad trygghet & säkerhet ut 4 4 inom koncernen för att uppmärksamma goda exempel, öka intresset för trygghets- och säkerhetsarbete och utvidga 0 samverkan inom koncernen. Årets pristagare är en arbetsgrupp hos Familjebostäder i Backa; Mustapha Timir, Christian Eldstaf, Om- och avfl Omflyttning Avflyttning Roland Apell och Marie Johansson. De uppmärksammas för sina Transfers Removals % Årsredovisning 2013 Framtiden 11

12 Detta är Framtidenkoncernen öppna sinnen till att testa nya idéer för trygghetsskapande aktiviteter för hyresgästerna. Gruppen har genom sitt lyckosamma arbete blivit ett föredöme för andra. Några av initiativen som arbetsgruppen har genomfört tillsammans med hyresgäster är den årliga fotbollsturneringen för barn, Gåsacupen, samt ett stadsodlingsprojekt kallat Gåsagången gror. Koncernens dotterbolag Störningsjouren erbjuder fastighetsägare, framför allt systerbolagen i koncernen, och bostadsrättsföreningar hjälp med att hantera störningar på främst kvälls- och nattetid. Störningsjouren tillhandahåller också hjälp med hanteringen av orsaker till den uppkomna situationen. Dessutom anlitas Störningsjouren av stadsdelsförvaltningar för att göra tillsyner som en del i det förebyggande arbetet för ökad trygghet. Socialt ansvar Med uppdrag som allmännyttigt bolag följer ett stort socialt ansvar. Koncernen bidrar till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för ökad integration, minskad segregation och en ökad välfärd i de bostadsområden där sådana behov finns. Arbetet sker ofta i sam verkan med andra. Framtidenkoncernen har dessutom processägarskap för kommunfullmäktiges prioriterade mål för integration. 12 Årsredovisning 2013 Framtiden

13 Detta är Framtidenkoncernen Under många år har koncernen arbetat för att på olika sätt bidra till ökad sysselsättning, både för ungdomar och vuxna. Tanken är att hitta nya vägar och samarbetsformer för att bidra till och skapa sysselsättningstillfällen i bostadsområdena främst inriktat på unga vuxna. En viktig del är också sommaroch feriejobb för ungdomar och under sommaren 2013 uppgick antalet feriejobb till cirka 500. Det är ett sätt att både engagera ungdomar som bor i bostadsområdena och erbjuda sysselsättning som ger erfarenhet inför framtiden. Inom ramen för Framtidenkoncernens processägarskap för kommunfullmäktiges prioriterade mål integration har ett omfattande arbete inletts under året. En gemensam satsning med medarbetare från stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg, social resursförvaltning och stadsledningskontoret har resulterat i handlingsplaner kring sysselsättning och ungas tillgång till utbildning. Inom Framtidenkoncernen har samtidigt ett integrationsråd bildats där upphandling med social hänsyn och sysselsättningsprojekt prioriteras. Gårdstensbostäder har under flera år byggt upp erfarenheter kring upphandlingar med social hänsyn och under hösten har Familjebostäder gjort en uppmärksammad upphandling av städtjänster i Bergsjön där man krävde att sju av tio städare skulle rekryteras bland de egna hyresgästerna. Under året har Gårdstensbostäder förmedlat 166 jobb till arbetslösa Gårdstensbor. Nio personer i Gårdsten har fått anställning i samband med bolagets upphandlingar. Inom projektet Framtidens Bredband skapas ett antal jobb för ungdomar tillsammans med Primär Fastighetsförvaltning. Långtidsarbetslösa ungdomar får praktik och möjlighet till fast jobb. Ett 20-tal ungdomar har utbildats för att kunna hjälpa hyresgästerna inför övergången från kabel-tv till fibernät. I volontärpoolen Team Göteborg får ungdomar och unga vuxna möjlighet att hjälpa till vid evenemang som till exempel Kulturkalaset och West Pride. Tillsammans med Göteborg & Co och Göteborgs Stad deltar Framtidenkoncernens bolag genom att erbjuda unga hyresgäster att delta. Förutom att göra en insats för staden, ha roligt och träffa andra unga från olika områden får ungdomarna värdefulla kunskaper och meriter för framtiden. Under året deltog 345 volontärer på drygt 40 evenemang och fler än tio utbildningar arrangerades för medlemmarna i Team Göteborg. 133 av volon tärerna kom från hushåll i Framtidenkoncernens bostadsbestånd, vilket är fler än Praktikanter och traineer Bolagen tar löpande emot praktikanter och traineer. Detta gäller i första hand elever som kommer från Lindholmens Tekniska Gymnasium (fastighetsvärd/fastighetstekniker), Fastighets akademin (fastighetsförvaltare och teknisk förvaltare) samt gymnasieskolans naturbruksprogram (miljövärd). Bostadsförsörjning till hushåll med särskilda behov Koncernen ingår i Göteborgs Stads ledningsgrupp för bostadsförsörjning tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Gruppen samverkar kring bostadsförsörjning för utsatta grupper och hemlösa som av medicinska, sociala eller andra skäl är utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Sedan flera år tillbaka finns ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter och kommunen om att skaffa fram bostäder till dessa hushåll. Stadens fastighetskontor har i uppdrag att samordna avtalet och engagera de privata fastighetsägarna. Även personer som på grund av psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar behöver särskilt stöd ska ha möjlighet att få en lägenhet. I samarbete med stadsdelarna och fastighetskontoret arbetar koncernen för att öka den målgruppens tillgång till lägenheter. Koncernen lämnade under året sammanlagt 416 (287) lägenheter till Fastighetskontoret för dessa grupper. Vid årsskiftet hade koncernen ett 50-tal lägenheter uthyrda till frivilligorganisationer som arbetar med boendesocialt utsatta grupper. Koncernen har förbundit sig till att leverera 380 lägenheter till Fastighets kontoret under Insatser för ökat kvarboende Äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga bostad eller boendemiljö, vilket ställer särskilda krav vid planering av offentliga miljöer och bostadsområden och vid om- eller nybyggnad. Koncernen deltar i olika projekt som utvecklar teknikstöd som kan underlätta vardagen samt öka tryggheten och självständigheten för äldre som bor i egen lägenhet. Trygghetsboende är en ny boendeform som riktar sig till personer som är minst 70 år och som håller på att etableras i Göteborg. En trygghetsbostad är en vanlig lägenhet men med gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation och en trygghetsvärd som stöd för att skapa vi-känsla. I koncernen finns nu 125 godkända trygghetsbostäder och ytterligare ansökningar är på gång. Lägenheter som är tillgänglighetsanpassade enligt Göteborgs Stads norm ska märkas och synas på Boplats Göteborg. För närvarande finns cirka tillgänglighetsmärkta lägenheter i koncernen. Öppet bredbandsnät i alla fastigheter Den fysiska utbyggnaden av Framtidens Bredband är klar och alla hyresgäster har nu möjlighet att köpa tjänster till förmånliga priser i bredbandsnätet. Framtidens Bredband är ett öppet fiberbaserat bredbandsnät vilket uppmuntrar till priskonkurrens mellan operatörerna och ger hyresgästerna möjlighet att välja omfattning på tjänster inom internet, telefoni och tv. Med ny teknik möter vi de krav som nya tv-vanor och ökad konkurrens medför och har etablerat en teknikplattform för framtida kommunikationsmönster av såväl kommersiellt utbud som samhällstjänster. Genom att ersätta gammal teknik med ny, möter vi hyresgästernas behov och framtida krav på ett gott boende i livets olika skeden. Under 2013 har ett intensivt informationsarbete genomförts för att hjälpa hyresgästerna vid övergången från det nuvarande analoga kabel-tv-nätet till Framtidens Bredband. Nedsläckningen av kabel-tv-nätet sker under Med täta enkätundersökningar inför övergången har underlag till prioriteringar i informationsarbetet fångats in. Med ett av marknadens modernaste och snabbaste bred - band ligger koncernen i framkant när det gäller att utnyttja bredbandstekniken. Goda kommunikationsmöjligheter ger möjligheter till ökat kvarboende och skapar framtida förutsättningar för att möta behoven av service, driftskontroll och anhörighetsstöd. Årsredovisning 2013 Framtiden 13

14 Detta är Framtidenkoncernen Medarbetare Kontakter med hyresgäster, kunder och fastighetsförvaltning är arbetsuppgifter för merparten av koncernens anställda. Många beslut fattas nära hyresgästerna. Det ställer krav på professionellt förhållningssätt och bemötande, hos både medarbetare och ledare. Mångfald och jämställdhet All diskriminering och segregering måste motverkas och jämställdhet är en självklar del i det dagliga arbetet. Med mångfald menas allt som gör en människa unik. Det kan handla om kön, funktions hinder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning med mera. Ambitionen är att öka antalet anställda med utländsk bakgrund så att personalsammansättningen närmar sig den mångfald av nationaliteter som finns bland hyresgästerna och speglar dagens samhälle. Samtliga bolag har planer för sitt mångfaldsarbete. En fördelning med minst 60/40 kan sägas vara en balanserad könsfördelning. Framtidenkoncernen hade vid årsskiftet 934 anställda (902) varav 43 procent var kvinnor. Inom befattnings områdena ledning, fastighetsskötsel och övrigt råder balans mellan kvinnor och män. Andelen kvinnliga chefer och ledare uppgick vid årsskiftet till 40 procent (41). Arbetet med att öka representationen av det underrepresenterade könet i samtliga befattningsgrupper fortsätter. I januari 2014 minskar antalet anställda med 110 personer i samband med försäljning av dotterbolagen GöteborgsLokaler, Parkeringsbolaget och Scandinaviumbolaget till Higab som utgör moderbolag för Göteborgs Stads nybildade lokalkluster. Attrahera unga till branschen Ålderstrukturen i koncernen stämmer väl överens med hur det ser ut i fastighetsbranschen i övrigt. En dryg femtedel av medarbetarna är yngre än 40 år. Inom fem år uppnår cirka 13 procent pensionsålder. Arbete med att attrahera yngre medarbetare vid rekrytering är i fokus. För att långsiktigt öka vår attraktivitet som en intressant arbetsgivare och för att marknadsföra fastighetsbranschen bedriver vi sedan ett drygt år ett koncerngemensamt arbete där unga medarbetare deltar i aktiviteter som vänder sig till unga människor i begrepp att välja utbildning. Koncernen deltar aktivt i arbetet, tillsammans med skolor och utbildningsinstitut, för att utveckla utbildningar i Göteborg med inriktning mot olika typer av jobb inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Tillsammans med Göteborgsregionen har vi tagit fram en vuxenutbildning för blivande fastighetsvärdar som startade under hösten och blev den mest sökta utbildningen inom GR någonsin. Vi jobbar nära Fastighetsakademien och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Två av dotterbolagen har även tagit emot var sin trainee från SABO som arbetar i verksamheten under ett års tid. Sjukfrånvaro Det konsekventa arbetet med att öka frisktalen och minska sjukfrånvaron pågår ständigt. Sjukfrånvaron i Framtidenkoncernen uppgick till 4,6 procent (3,5). En analys visar att ökningen beror på ökad ej arbetsrelaterad långtidssjukskrivning. Mäter motiverad medarbetarindex Koncernens MMI, motiverad medarbetarindex, ökade i år till 69. Vid motsvarande undersökning 2011 uppgick MMI till 68. Enkäten visar att koncernens medarbetare trivs med arbetsuppgifterna, känner sig respekterade och är nöjda med sin närmaste chefs sätt att leda verksamheten. Resultatet ligger högt i spannet för bra MMI och över genomsnittet i jämförelse med enkätleverantörens nationella referensdatabas. På frågan kring rimlig arbetsbelastning så är resultatet i nivå med genomsnittet i referensdatabasen. Koncernens medarbetarundersökning genomförs med 18 månaders mellanrum. Det övergripande resultatet beskrivs i form av MMI. Indexets viktigaste faktorer är arbetssituation och utveckling, befogenheter och mandat, verksamhetsstyrning samt målinriktat arbetet och samarbete. Koncernens MMI anses som högt. Kompetensutveckling Fortbildning och vidareutbildning av medarbetarna är varje bolags ansvar. Utbildningsbehov inventeras och planeras bland annat utifrån utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. Åldersstruktur Befattningar fördelning, antal Åldersstruktur, antal Sjukfrånvaro, % 60 Antal Ledning Uthyrare Värdar Fastighetsskötsel Kvinnor Män Förvaltning Administration Teknik Övrigt år år Ledning år Säljare år Värdar år Fastighetsskötsel år Förvaltning år år Administration år 60- Teknik år Övrigt år år år år år år år år år år -19 år år år år år år 45-4 Tjänstemän kvinnor Tjänstemän män 14 Årsredovisning 2013 Framtiden -19 år år år år år år år år 60- år år

15 Detta är Framtidenkoncernen I koncernens övergripande personal- och ledarskapspolicy betonas att bolagens roll som service- och kunskapsorganisationer kräver systematisk kompetensutveckling. Inom vissa yrkeskategorier råder brist på personer med rätt kompetens, vilket är ett problem för branschen som helhet. Vara delaktiga och utvecklas som medarbetare Koncernen fokuserar på ett aktivt medarbetarskap. Alla i koncernen ska vara delaktiga i att diskutera och utveckla med - arbetarskapet. Några viktiga nyckelord för gott medarbetarskap lyfts fram som innebär att alla tar ansvar för att bidra till: samarbete tydlighet omtanke engagemang initiativ helhetssyn. I koncernen ska vi arbeta utifrån ett främjande förhållningssätt. Vår främjandeprincip är ett gemensamt förhållningssätt som bygger på: Hur ska det vara när det är som bäst? Den som får goda förutsättningar gör ett bra jobb. Den som inte kan, får hjälp. Under året har en gemensam utvecklingsdag för alla ledare arrangerats för att ge inspiration och utveckla nätverket. Utveckling av den interna kommunikationen En fungerande internkommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och trygghet. Cheferna är den viktigaste kommunikationskanalen, men internkommunikation sker också genom intranät, olika typer av informationsmöten, arbetsplatsträffar med mera. Ett nytt modernt koncerngemensamt intranät är under utveckling. Årsredovisning 2013 Framtiden 15

16 Sidhuvud Var fjärde göteborgare bor hos Framtiden

17 Marknad och koncernens fastigheter Marknad och koncernens fastigheter Göteborg växer och behovet av fler bostäder är stort. Framtidenkoncernen äger ungefär hälften av alla hyresrätter i Göteborg. Mer än var fjärde göteborgare, omkring personer, bor hos något av de kommunala bostadsbolagen. Marknad Göteborgs utveckling under 2013 Ekonomin återhämtade sig något under Den mycket mörka konjunkturbild som avslutade 2012 vändes till tillväxt. USA hade en god ekonomisk utveckling men också de mest utsatta ekonomierna inom eurosamarbetet har under året vänt från fallande BNP till svagt positiv tillväxt. Då Göteborgsregionen är mycket exportberoende är en förbättrad ekonomi i dessa områden viktig för vår industri. Utvecklingen av exporten har dock inte tagit fart ännu men prognoserna för 2014 är betydligt mer positiva. Business Region Göteborgs (BRG) rapport Konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal visar på en stigande optimism bland företagen i Göteborgsregionen. På viktiga exportmarknader som Norge, Tyskland och Storbritannien förväntas ökad tillväxt under Det stigande konjunkturindexet syns främst inom tillverkningsindustrin, främst transportmedel och elektronik, men även kemi och maskin visar kraftiga förbättringar. Svagaste utvecklingen visar sällanköpshandeln. Göteborgsregionen hade i kvartal en sysselsättningsökning på 3 procent jämfört med för ett år sedan. Arbetsförmedlingens statistik visar att i oktober 2013 var 7,5 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år i Göteborgsregionen öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Detta innebär att arbetslösheten ligger på samma nivå som för ett år sedan. Ungdomsarbetslösheten har gått ner till 14 procent, en minskning med 1,2 procentenheter senaste året. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög, 18,6 procent. Göteborgs befolkning uppgick vid årets slut till drygt personer. De senaste åren har befolkningen ökat med mellan och personer per år. Befolkningsökningen 2013 var vilket är den näst högsta siffran på 40 år. Marknadsandelar Hela bostadsmarknaden Göteborgs Stad 19 % 27 % Stor efterfrågan på bostäder Aktörer på bostadsmarknaden I Göteborg finns nästan bostäder, varav cirka en femtedel är småhus och resten flerbostadshus. Flerbostadsmarknaden består i stort sett av lika delar kommunägda hyresrätter, privatägda hyresrätter samt bostadsrätter, men fördelningen varierar mellan stadsdelarna. Ägarna av fastigheter med hyreslägenheter delas in i kommunägda bolag, större privatägda bostadsföretag och institutioner samt mindre privatägda fastigheter. Av de mer än hyreslägenheterna i Göteborg äger Framtidenkoncernen drygt hälften. De största privata ägarna av hyresfastigheter i Göteborg är Stena Fastigheter med lägenheter och Wallenstam med lägenheter. Tillskott av bostäder Bostadsbyggandet i Göteborg ökade 2013, då nya bostäder färdigställdes jämfört med bostäder Utfallet är i nivå med prognosen för Av årets tillskott var 90 procent nybyggda medan resterande tillkom genom ombyggnationer. Nyproduktionen fördelar sig på 183 småhus, lägenheter i flerbostadshus (1 402 bostadsrätter och 637 hyresrätter) samt 81 specialbostäder. Under 2013 har totalt bostäder börjat byggas i Göteborg. Framtidenkoncernen har under året färdigställt 203 hyresrätter och bidragit med 117 bostadsrätter/småhus med äganderätt. Genom lokalkonverteringar och sammanslagningar har det netto tillkommit ytterligare 13 lägenheter. Stor efterfrågan och höjda bostadspriser Efterfrågan på bostäder, framför allt hyresrätter, har varit stor även under I dagsläget finns inga vakanta hyresrätter på marknaden. Förmedling av hyreslägenheter sker ofta genom Boplats Göteborg där fastighetsägare i Göteborgsområdet kan annonsera ut lediga lägenheter. Boplats ägs av Göteborgs Stad, de tre stora bostadsbolagen i Framtidenkoncernen och Fastighetsägarna GFR. Under 2013 annonserades totalt lägenheter på Boplats Göteborg, vilket är cirka 500 fler än Antalet registrerade sökande var vid årets utgång, en ökning med mer än på ett år. Trots det kraftigt ökande antalet sökande har det genomsnittliga antalet sökande per lägenhet minskat med 140 till 816 personer. Antalet sökande per lägenhet varierar kraftigt mellan olika områden. Framtidenkoncernen förmedlar alla lediga lägenheter via Boplats Göteborg. Under 2013 lämnade dotterbolagen lägenheter till Boplats. Stor efterfrågan på bostäder till följd av ökande befolkning i tillväxtregionerna tillsammans med otillräckligt byggande har fortsatt driva bostadspriserna uppåt. Mycket låga räntor bidrar till att priserna på villor stigit med 5 procent och på bostadsrätter med 11 procent i Göteborg. Kommunägda hyresrätter 27 % Privatägda hyresrätter/övrigt 27 % Bostadsrätter Småhus, enskilda Stabil efterfrågan på lokaler Göteborg har en god efterfrågan på kontorslokaler. Både efterfrågan och hyresnivåer bedöms vara stabila. De kontorslokaler som efterfrågas är framför allt moderna och yteffektiva. Årsredovisning 2013 Framtiden 17

18 Marknad och koncernens fastigheter Stadens parkeringar Vakansgraden för kontorslokaler i Storgöteborg uppskattas till cirka 7 procent. I Göteborgs centrala delar är vakanserna så låga som 4 procent. De mest attraktiva butikslägena i Göteborg utgörs av de centrala stråken inom vallgraven såsom Nordstan, Fredsgatan och Kungsgatan. I de bästa butikslägena är vakansgraden i princip obefintlig. Framtidenkoncernen är den största kommersiella fastig hets ägaren i Göteborg. Övriga stora ägare är börsnoterade fastighetsbolag och institutioner, varav de största är Vasa kronan, Wallenstam, Castellum, Balder och Platzer. Det finns ungefär parkeringsplatser i Göteborg som staden ansvarar för. Av dessa har Framtidenkoncernen hand om cirka platser på kommunal kvartersmark och i parkeringshus. Utöver detta finns parkeringsplatser som ägs av andra aktörer. Koncernens fastigheter Värderingsläge A1-A4 B1-B5 Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare med bostadslägenheter och kvm lokaler. Av koncernens totalt kvm, utgörs 89 procent av A-läge B-läge C-läge bostäder och 11 procent är lokaler. Det beräknade hyresvärdet för 2014 uppgår till drygt 5,3 mdkr, varav bostäderna står för cirka 4,6 mdkr. Angered Lundby Centrum MajornaLinné ÖrgryteHärlanda Privat Framtiden Västra Göteborg Gö te bo rg n Askim-Frölunda-Högsbo tra rra Hi sin ge sin ge n by tra Hi Lu nd o sb ög -H da An ge re d bo rg né Gö te Lin a- ajo tra rn a nt ru m Ce nd rla Hä Östra Göteborg Västra Hisingen Bostadsfastigheterna klassificeras efter en geografisk indel ning i marknadslägen, A-, B- och C-lägen, beroende på hur attraktivt respektive läge uppfattas vara, samt efter beståndets åldersfördelning. En beskrivning av denna indelning och dess effekter på be ståndets marknadsvärde återfinns i not 17, Förvaltningsfastigheter. Vid slutet av 2013 fanns inom koncernen totalt lägenheter, vilket är 198 fler än vid föregående årsskifte. Flest lägenheter har Framtidenkoncernen i Majorna-Linné, Centrum, Kortedala (del av Östra Göteborg), Gunnared (del av Angered) och Biskopsgården (del av Västra Hisingen). Här finns samman taget drygt 50 procent av koncernens bestånd. 10Av 000koncernens totala bostadsyta finns 35 procent i A-lägen, 42 procent i B-lägen och 23 procent i C-lägen. 5Den 000 vanligaste lägenheten inom koncernens bestånd är byggd 0på 1950-talet och ligger i ett B-område. Inkluderas även e- B-läge Norra Hisingen Bostäderna gr yt A-läge C1-C3 Vä s No Vä s -F rö lun As kim Ös Ör M Bruttointäkt för 2014 per intäktsslag 9% 4% 87 % Bostadsyta per marknadsläge 35 % 23 % Marknadsandel* Antal lägenheter Marknadsandel stadsdelar* Lägenheter C-läge m -L yt inn eé H Ös ärla tra nd Gö a te As bo kim rg -F Lu rö lun nd b da -H y ög sb o Vä Ang ere st ra H d No ising rra e Hi n sin Vä ge st ra n Gö te bo rg B-läge Ör gr A-läge Ce nt ru Fordonsplatser na Lokaler jor Bostäder 0 Ma 42 % Lägenheter i koncernen 30 Övriga fastighetsägare 25 * Med marknadsandel avses koncernens lägenheter i förhållande till det totala antalet hyresrätter i respektive område rg en en by ed bo rg né 10 m Årsredovisning 2013 Framtiden da

19 Marknad och koncernens fastigheter Fördelning av koncernens lägenheter i procent per SDN, samt genomsnittlig månadshyra 2014, för 2 rum och kök på 57 kvm NORRA HISINGEN 6 % ANGERED 15 % GÖTEBORG VÄSTRA HISINGEN 9 % LUNDBY 7 % CENTRUM 11 % MAJORNA- LINNÉ 16 % ÖSTRA GÖTEBORG 14 % ÖRGRYTE-HÄRLANDA 7% Genomsnittlig månadshyra 2014 för 2 rum och kök på 57 kvm >6 000 kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån <4 000 kr/mån VÄSTRA GÖTEBORG 3 % ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 12 % lägenheterna byggda på 1960-talet, uppgår dessa lägenheter i B-områden till nästan 35 procent av beståndet. Lägenheterna är ofta belägna i stora förvaltningsenheter i relativt attraktiva områden utanför stadskärnan och har prisvärda hyresnivåer. Här ingår även en del av de lägenheter som brukar räknas till miljonprogrammet, vilket innebär att fastigheterna är byggda mellan 1965 och Totalt 30 procent av koncernens lägenheter är från miljonprogrammet 2 procent i A-läge, 12 procent i B-läge och 16 procent i C-läge. Genomsnittligt byggnadsår var vid årsskiftet 1960 (1960), att jämföra med det genomsnittliga värdeåret som var 1975 (1975). De flesta lägenheterna i koncernen består av 2 rum och kök (43 procent), en andel som varit konstant under många år. Den genomsnittliga lägenheten i koncernen är 63 kvm med en beräknad hyresnivå för 2014 på kr/kvm och år. Omräknat till en vanlig lägenhet, till exempel en 2:a på 57 kvm, innebär det en månadshyra på kr. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med Ökningen beror både på att koncernen har byggt nya lägenheter och att de årliga hyresförhandlingarna förväntas ge en ökning. Dessutom genomförs ombyggnader i enstaka fastigheter som höjer hyresnivån. I C-lägen är hyran relativt opåverkad av byggnadernas värdeår. Mest påverkar värdeåret hyran i A-lägen. En orsak är att koncernens nyproduktion med relativt höga hyror finns i A-lägen. Apartment stoc 50 % 40 Residential floor space divided Andel lägenheter fördelade på according to Hyra age efter and location värdeår och byggnadsår och marknadsläge, % Lägenhetssammansättning marknadsläge, kr/kvm/år % 16 % C-läge % 14 % Housing rent per age and location category B-läge ,400 SEK/m 2 per year A-läge , , One Two 4 room room and a and 2 31 % % 200 kitchen 0 Value year kitche 0 Värdeår < > Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok och A-läge B-läge C-läge 0 större A-location B-location C-location A-läge B-läge <1970 C-läge > Rok 2 Rok 3 Rok < A-location >2000 B-location C-location < Rok 5 Rok & större < >2000 Årsredovisning 2013 Framtiden 19

20 Marknad och koncernens fastigheter Lokalerna Koncernen äger och förvaltar sammanlagt drygt kvm lokalyta. Lokalerna är komplement till bostadsbeståndet. Drygt hälften av lokalytan, kvm, ägs av bostadsföretagen och är i allmänhet lokaliserade i eller nära bostadsfastigheterna. Resterande kvm är renodlade lokalfastigheter. De består av bostadsnära köpcentrum, stadsdelstorg av varierande storlek, vårdcentraler, attraktiva innerstadsfastigheter samt idrottsarenorna Scandinavium och Frölundaborg. Två av de större stadsdelstorgen är Selma Lagerlöfs Torg och Vårväderstorget. Lokalytan är klassificerad efter den indelning som gäller för bostäderna. Göteborgs Stad är den största hyresgästen genom dess förvaltningar och bolag som hyr större delen av kontorslokalerna. Det staden hyr utgör 24 procent av koncernens kommersiella yta och 23 procent av bruttohyran. Näst största hyresgäst är Got Event som hyr 7 procent av ytan och står för 4 procent av hyresintäkterna. Got Event är ett av Göteborgs Stads bolag och driver koncernens två arenor, Scandinavium och Frölundaborg. Andra stora hyresgäster är Ica, Västra Götalandsregionen och Axfood. Den genomsnittliga kontraktslängden är 2 år och 10 månader. I hyran ingår värme och årlig debitering för ombyggnadstillägg i det fall då fastighetsägaren har bekostat en ombyggnad för hyresgästen. Parkeringar Framtidenkoncernen äger nästan parkeringsplatser varav cirka ligger i centrala staden. Fastigheterna efter förändrad koncernbildning Den 2 januari 2014 såldes GöteborgsLokaler, Parkeringsbolaget och Scandinaviumbolaget till Higab som utgör moderbolag för Göteborgs Stads nybildade lokalkluster. Vid avyttringen från Framtidenkoncernen minskade lokalytan betydligt, men på koncernen som helhet får det mindre betydelse. Från bokslutsdagens kvadratmeter lokaler avgår 41 procent och därmed återstår kvadratmeter lokalyta. Kontor är det lokalslag som minskar mest, ytan minskar med nästan 60 procent. Dessutom avgår cirka parkeringsplatser. I förhållande till hela Framtidenkoncernen motsvarar minskningen av yta 4,5 procent. De intäkter som försvinner motsvarar 5,0 procent av koncernens totala intäkter inklusive parkeringsintäkter. Lokalyta fördelad på marknadsläge Yta, Årshyra, 20% Användning 39% kvm % mnkr 7 kr/kvm Vakans, %* Butik ,0 Fritid, samlingslokal ,7 Industri, verkstad ,3 Kontor ,7 Lager ,8 Restaurang ,0 41% Utbildning, vård, omsorg ,1 Övrigt ,3 A-läge Totalt B-läge C-läge % ,4 % * Andel vakant yta vid årsskiftet. I vakansen ingår avställda lokaler. 7 I hyran ingår eventuella ombyggnadstillägg för hyresgäster lokal anpassningar. 21 % 39 % A-läge Lokalyta per läge B-läge 40 % C-läge 20 Årsredovisning 2013 Framtiden Marknadsandelar Hela bostadsmarknaden Göteborgs Stad Marknadsandelar Hela bostadsmarknaden Göteborgs Stad

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram.

Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Finansinspektionens diarienummer: 13-3621 Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Tillägg till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTN-program,

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2012 Innehåll 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter och hyresgäster 17 Utveckling av fastigheterna 22 Miljö 25 Fastighetsvärdering

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Innehåll. 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2010 Innehåll 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar Förvaltningsberättelse 5 Ägardirektiv, mål och strategier 9 Ledning och organisation 15 Marknad och hyresgäster 21 Medarbetare 24 Miljö 29

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden Förvaltnings AB Framtiden Årsredovisning 2009 1 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 VD-kommentar Förvaltningsberättelse 6 Ägardirektiv, mål och strategier 10 Ledning och organisation 16 Marknad och hyresgäster

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon 2012 I är med sina 26 378 lägenheter Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 45 000 personer närmare 10 procent av alla göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 333 bostadsfastigheter och den

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Detta är Familjebostäder Familjebostäder erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med god service. Vår verksamhet utgår från behoven hos våra

Detta är Familjebostäder Familjebostäder erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med god service. Vår verksamhet utgår från behoven hos våra Årsredovisning 2006 2 INNEHÅLL FINANSIELLA RAPPORTER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innehåll Året i korthet...........................3 VD har ordet............................4 Affärsidé, mål och strategier..............6

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer