Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Vår syn på arkitektur Utmaningarna Kvalitet/Teknik/Miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Vår syn på arkitektur Utmaningarna Kvalitet/Teknik/Miljö"

Transkript

1

2

3

4

5 Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Liljewall arkitekter startades 1980 och består idag av drygt 120 medarbetare, arkitekter, byggnadsingenjörer, IT-personal och administrativ personal. Kontoret är ett av västra Sveriges större arkitektföretag med verksamhetens bas förlagd till Göteborg. Vi har dock under många år verkat på många håll i Sverige och även utomlands och denna utveckling har genom framgångsrikt arbete i bland annat tävlingar mm. nu inneburit att vi etablerar oss även i Malmö, Skövde och Stockholm. Vi har strävat efter att få en mångsidig erfarenhet och bredd i verksamheten för att, i samverkan med våra kunder, utveckla program och projektidéer till byggnader och innehåll med god och utvecklad funktion arkitektur. En uttalad helhetssyn från idé och program till färdig byggnad, och även att kunna fullfölja en anslagen helhetssyn. Vår syn på arkitektur De byggnader och miljöer vi skapar ska i generationer framåt bevara sitt värde och sin skönhet, samt fungera i den uppgift de tagits fram för. Vår arkitektur måste därför ta vara på de specifika förutsättningar som finns inför varje uppdrag. När vi når en harmonisk helhet i en spännande byggnad har vi lyckats med vår uppgift. Vår arkitektur ska vara medveten och självklar. Vi ska alltid sträva efter rena och enkla gestaltningar med höga estetiska värden. Vår omvärld ställer allt högre krav på de miljöer vi människor skall bo och arbetar i. Vi ska möta detta med att leverera god funktion och energieffektiva och gröna lösningar, såväl inomhus som utomhus. Utmaningarna är många; Miljöfrågorna i övergripande termer, samhällets förnyelse, globaliseringen och människors behov av upplevelser och mening där arkitekturen har sin givna plats. För oss är inte projektet främst en fråga om teknik och ritningar. Vårt mål är att inom projektets ramar, skapa fysiska rum på alla nivåer där människor och verksamheter kan träffas, utvecklas och växa tillsammans. Kontoret har haft förmånen att kunna arbeta med många olika typer av projekt och beställare, vilket tillsammans med tävlingsframgångar gett stor kunskap och erfarenhet inom skiftande områden. Kvalitet/Teknik/Miljö Vi ligger i absolut framkant vad gäller teknisk utveckling i form av BIM och 3D projektering, miljökompetens, ekologi och tillgänglighet. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och de flesta aktuella projekten har en tydlig grön profil. Visionen är att leverera en långsiktig hållbar produkt. Vi eftersträvar en arkitektur i kombination med byggteknik och funktionalitet som ger minimala CO2 avtryck för framtidens samhälle. Liljewall arkitekter ab: Töpelsgatan 5b, Göteborg, telefon , telefax , Arkitekter SAR/SIR/FPR/LAR/MSA, Byggnadsingenjörer SBR, Org.nr , Medlem i Svenska Teknik & Designföretagen, Kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO 9001/ ISO 14001

6 Våra miljöprogram innehåller fyra viktiga grundprinciper: Människan i rummet, som anger att hälsoaspekter prioriteras vid motstridiga intressen. Försiktighetsprincipen anger att miljömässigt beprövade lösningar väljs före nya och okända, Utbytesprincipen som stipulerar att miljömässigt bättre material och produkter skall väljas då funktionsmässigt likvärdiga finns samt Prioriteringstrappan för val av material. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive Resurser Vi har ett starkt varumärke med en Iång och utvecklande historia. En historia som kännetecknas av ett genomarbetat processtänkande, tävlingsframgångar och ett stort antal genomförda projekt tillsammans med ett stort antal aktiva och inspirerande kunder under mer än 30 års tid. Vi har medarbetare med fräsch utbildning som tillsammans med de mer erfarna täcker in de flesta kompetensgrenar som behövs for att skapa attraktiva och långsiktiga miljöer. Våra medarbetare har erkänd kompetens inom plan- och detaljplanehandläggning - stadsbyggnad - arkitektur - inredning - design - mark- och landskap - hållbarhets- och miljöfrågor - visualisering - storkök - projektledning - byggledning - certifierade tillgänglighetssakkunniga - kvalitetsansvariga - Cad pools- och BIM-ansvariga med flera kompetenser som kontinuerligt arbetar med olika typer av projekt- och fastighetsutveckling. Vi tror på dynamiska team där vi sätter samman olika kompetenser under projektets gång. Vi arbetar tätt inom våra olika projektgrupper med en uttalad kvalitets- och miljöprocess. Alla medarbetare arbetar efter gemensamma riktlinjer där arkitekturen utvecklas genom kontinuerlig dialog. Företagets framgång beror på våra medarbetares kunskap och attityd = företagets värde och potential. Hos oss är alla med och bygger starka kundrelationer genom att vara lyhörda för kundens behov och genom att överträffa deras förväntningar. Vi tror på dynamiken som växer fram i grupp och hyllar därför teamarbetet som arbetsform. Vi arbetar aktivt med att utbilda och utveckla våra medarbetare så att vi alltid är i linje med utvecklingen i samhället, inte minst när det handlar om miljöfrågorna. Våra kompetensområden Tidiga skeden; tomt- och etableringsutredningar, konceptutveckling, behovsanalyser och lokalutredningar, Risk och konsekvensutredningar samt programarbete. Detaljplaner med gestaltnings- och kvalitetsprogram. Projektering av alla skeden inom byggprocessen. Miljö- och energifrågor inom husbyggnad.

7 Passivhus energieffektivt byggande och hållbar arkitektur. Energiberäkningar, miljö- och energicertifieringar. Energirenoveringar och miljöanpassning av befintlig bebyggelse. Resurseffektivt byggande och miljöpåverkan under produktion. Miljö- och energifrågor och utredningar energiberäkningar, hållbar utveckling, passivus, vindkraft, energilagring (batterier), elbilar, projektledning, juridik (miljö, bygg, och EU-direktiv etc.). Miljösamordning. Inredningsarkitektur, möbleringsförslag, färgsättning, design, skyltning Visualisering, 3D-miljöer. Projekteringsledning och samordning av projekteringsarbetet. Projektledning av totala projekt och investeringar. Cad samordning. Byggnadsbeskrivningar. Byggledning och kontroll. BAS-P Kontrollansvariga enligt PBL. Sakkunnig, certifierad i tillgänglighet. Sakkunnig inom larm, lås & säkerhet. Utredningsverksamhet inom kvalitets- och företagsutveckling. Miljö För att kunna arbeta med hållbarhet idag krävs helhetsperspektiv med både kunskap, öppenhet och nytänkande. Dagens forskning pekar på en långt mer fragmentiserad bild av miljöpåverkan än tidigare. Ny teknik och nya energisystem ger möjlighet att nå nivåer av miljöpåverkan långt under de som tidigare varit fallet. Därmed skiftar fokus mot nya områden, samtidigt som vår kunskap kring miljöproblem ökar. De projekt vi driver idag tar sig an ett spektrum av dessa aspekter, med allt ifrån frågan om klimatneutralitet till lokal biologisk mångfald. Passivhus är idag vardag för oss. Vi ser också byggnader inpassade för att understödja snarare än belasta ett lokalt energisystem som en självklarhet. Passivhus kan med fördel kombineras med lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla, varvid befintliga källor i närheten kan användas. Vi arbetar därtill med spjutspetsteknologi vad gäller samverkan mellan byggnader och solenergi för att ge riktigt stora andelar flödande energi.

8 Byggskedet utgör idag stora delar av en byggnads fossila energiuttag. Att arbeta med miljöfrågor i produktionen kan därför vara minst lika viktigt som att arbeta med energi i drift. De ramsystem för att undersöka livscykler för byggnader som idag utvecklas ger oss möjligheter att från första skiss arbeta på sätt som minskar koldioxiden i atmosfären redan före byggnaden står klar. Projekt där vi tidigt kan få in miljöanpassade helhetstänk blir sällan mycket dyrare än standardprojekt. Många stora miljövinster kan göras också med minskade investeringskostnader. Andra lösningar betalar sig själva, och flera ger stora vinster i minskade drift- och underhållskostnader. Värdet av en väl utförd byggnad blir också långt högre, genom de möjligheter de erbjuder. Komfort är därför en central fråga i våra projekteringar. Idag kan vi anpassa bebyggelse för att stärka lokala ekosystem på sätt som tidigare varit omöjligt. Samtidigt kan vi utnyttja de ekosystemtjänster som integrationen av natur och bebyggelse ger, exempelvis minskade dagvattenflöden. Integrationen av ekosystem och bebyggelse kan också bidra till långt bättre mikroklimat. Gestaltningen av platser ger stora möjligheter att närma olika funktioner till varandra. I vårt arbete är det självklart att arbeta med social hållbarhet och placera in projektet i dess sammanhang. Liljewall fokuserar på helhetsperspektiv och utvecklar nya vägar att nå kreativa miljöer. Vi har ett gediget intresse för hållbarhetsfrågor och har under flera decennier drivet frågor om att minimera miljöpåverkan i de byggnader vi projekterat. Idag har vi genomfört ett tiotal passivhus och ännu fler miljöbyggnadsprojekt. Vår erfarenhet av interaktion mellan komplexa projekt och miljöanpassning är stor.

9 Företagsuppgifter LILJEWALL arkitekter ab Organisationsnummer: Adress huvudkontor: Töpelsgatan 5B, Göteborg Telefon: e-post: webbadress: liljewall-arkitekter.se Kontaktperson för detta anbud: Bjarni Ingvason, arkitekt SAR/MSA, partner Tel: Ombud: Bjarni Ingvason Miljöansvarig: John Helmfridsson Kvalitetsansvarig: Mattias Kurlberg BIM-ansvarig: Kristen Broberg Övriga lokalkontor: Malmö MEC, Stora Varvsgatan 6A Malmö Stockholm: Krukmakargatan Stockholm Skövde: Långgatan Skövde Argentina: LILJEWALL architects & planners, Latin America S.R.L 53 N 366 7th floor / La Plata - Buenos Aires

10 Breviksbadet, Lidingö För Lidingö Stad har vi ritat ett förslag på om och tillbyggnad av Breviksbadet med nya omklädningsbyggnader och tillbyggda utomhusbassänger. En befintlig anläggning i en mycket vacker glänta på Lidingö har tjänat ut och behöver ersättas utifrån både tekniskt och organisatoriskt hänseende. Vi arbetade fram Behovsanalys och Förstudie. Projektet är för närvarande pausat. Beställare: Lidingö Stad Kontaktpersoner: Bjarni Ingvason Calle Hellberg

11 Tyresö Aquarena Badhusets svarta fasader inrymmer 25 metersbassäng med åtta banor, undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten, äventyrsbad och Gym. Projektet är en offentlig privat samverkan. Modellen innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. Tyresö Aquarena ägs av Tagebad, hyrs av Tyresö kommun och drivs av Medley. Liljewall arkitekter har projekterat badhuset för NCC och Tagehus utifrån Leisure Jones koncept Aquarena. Totalentreprenör är NCC i samarbete med Anjobygg. Invigt våren 2013 Referens: Catharina Lindén, Anjobygg AB, tel

12 Sollefteå Aquarena För Leisure Jones AB har vi projekterat Sollefteå Aquarena i anslutning till Sollefteås historiska regementsområde. Badet innehåller 25 metersbassäng, undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten, äventyrsbad och Gym. Röda betongfasader tar upp karaktären från traditionella putsade regementshus. Generösa fönsterband löper längs fasader. En vit högre del inrymmer vattenrutschbana. Ett särskilt koncept med plastfigurer har arbetats fram till Äventyrsbadet. Projektet är en offentlig privat samverkan. Modellen innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. Sollefteå Aquarena ägs av Leisure Jones AB, hyrs av Sollefteå kommun och drivs av Medley AB. Liljewall arkitekter ab har projekterat badhuset för NCC och Leisure Jones AB. NCC bygger i samarbete med Anjobygg. Invigning våren 2012 Referens: Stephen Jones, Leisure Jones AB, tel Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

13 Eskilstuna Badhus För Eskilstuna Kommun har vi arbetat fram förfrågningsunderlag för en ny simhall med delbar 50 metersbassäng, två multibassänger, Äventyrsbad och möjlighet till Relaxavdelning och Gym. Platsen är det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån, bara några minuters promenad från centrum. En del av utmaningen har varit att inordna den stora anläggningen i den känsliga miljön. En annan att skapa rörelsemönster och mötesplatser runt badhuset. I november 2013 inledde vi arbetet med projektering av bygghandlingar. NCC / Anjobygg har erhållit uppdraget att i samverkan med kommunen uppföra anläggningen i partnering. Beställare: NCC / AnjoBygg Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

14 Lundbybadet, Göteborg Det gamla Lundbybadet var nedslitet i början av 2000 talet och undersökningar visade samtidigt att folkhälsan var sämre på Hisingen än i övriga Göteborg. Detta blev startskottet till Hisingens Idrottsoch hälsocenter. Den befintliga anläggningens 25 metersbassäng och plaskbassäng kompletterades i en om och tillbyggnad med relaxavdelning, gym, rehabbassäng samt konferenslokaler och ett friskvårdscafé. Byggnadens logistik omarbetades totalt med en ny central omklädningsenhet, där hela familjen kan byta om gemensamt för att sedan nå olika aktiviteter. Anläggningen stod klar i början av 2004, och ny och ombyggnaden omfattade ca m2. Referens: Dijan Vranjic, IOFF, Göteborgs kommun, ,

15 Rosengårdsbadet i Malmö Efter ett politiskt beslut 2008 har vi projekterat nybyggnaden av Rosengårdsbadet, som ligger i direkt anslutning till utomhusbadet. 25 metersbassängen är en meter djup och utnyttjas för undervisning av skolor och föreningar under större delen av året. Bassängrummet är formgivet för en ljus och lätt interiör där det blå vattnet får stå fram. Generösa glaspartier öppnar upp rummet mot en generös och södervänd terrass. Fasaderna har klätts i gult tegel i skånsk tradition. Badet har som syfte att öka simkunnigheten i Malmö. Totalentreprenör är NCC/ Anjobygg och uppdragsgivare Stadsfastigheter i Malmö. Färdigställt 2011 Referens: Lars Lindborg, NCC Construction Sverige AB, tel Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

16 CV Bjarni Ingvason Arkitekt SAR/MSA, vvd, partner LILJEWALL arkitekter ab Töpelsgatan 5B Göteborg Telefon Mobil Fax Webbadress Bjarni Ingvason arbetar som uppdragsansvarig arkitekt, partner. Bjarni Ingvason, VVD, är ledamot i företagets styrelse och verkställande ledning med särskilt ansvar för kontorets gestaltningsarbete, kontorets tävlingsverksamhet samt ansvarig för marknadsområde Sport & fritid. Bjarni har mer än 30 års bred erfarenhet av hela processen från utvecklande av tidiga idékoncept till programoch utredningsarbete, gestaltningsprogram, detaljplaner, byggnadsprojektering i alla förekommande skeden och entreprenadformer. Arbetsuppgifterna varierar alltifrån mindre projekt till stora, komplexa byggnadsverk och stadsbyggnadsuppgifter såväl som ombyggnad av äldre kulturbyggnader. Detta har gett Bjarni en bred kompetens och en stor vana att handlägga, leda och ansvara för projekt. Medlem av lokalstyrelsen i Göteborg för Svensk Teknik och Design, STD. Utbildning 1970 Företagsekonomi 40 poäng, Lunds Universitet 1975 Arkitektexamen LTH Anställning 1975 Västsvenska Byggkonsult White arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sport och fritidsanläggningar, simhallar Simhall i Fredrikshamn Simhall i Håsten, Varberg Simhall i Karlskoga Simhall i Skene, Marks kommun Simhall i Väjern Simhall Ulricehamn Friluftsbad i Eskilstuna Bowlinghall, Karlstad Sporthall, Kviberg, Göteborg - projekt Sporthall Torestorp Sporthall, Göteborg Sporthall, Vårgårda Sporthall, Mölnlycke Ombyggnad sporthall Hålabäcksskolan, Kungsbacka Ombyggnad Partillebohallen, Partille Sotenäs Golfklubb, klubbhus Kungsbacka Golfklubb, klubbhus Lundbybadet, ombyggnad, Göteborg Gullbringa Golf och CC, ombyggnad klubbhus, Kungälv Simhall Götene kommun Arenahall, Marks kommun Arenahall, Varbergs kommun Tjörns Golfklubb, klubbhus Torslanda Golfklubb, klubbhus, projekt Isbana Ruddalen, ombyggnad Bandyarena, Heden, projekt Simhall, Sollefteå Simhall, Tyresö Simhall, Ängelholm, förslag Simhall, Solna, förslag Simhall, Umeå, förslag Simhall, Eslöv, förslag Simhall, Ekerö, förslag Simhall Rosengården, Malmö Badhus Hässleholm Badhus Eskilstuna Utebad Brevik, Lidingö, förslag Sim- och idrottshall Åkeshov, ombyggnad, program Poolhus och Riviera hotell, förslag Badhus Västertorp, Stockholm parallellt uppdrag C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

17 CV Bjarni Ingvason Urval genomförda projekt samt aktuella pågående projekt inom stadsbyggnad: Deltagande i arbetsgrupp LILJEWALL angående parallella stadsanalyser för Södra Älvstranden, Göteborg för Älvstranden Utveckling AB. Parallellt uppdrag för Skeppsbron. En stadsbyggnadstävling med uppgift att svara på hur området mellan Skeppsbrohuset och Rosenlundsverket ska disponeras. Under bedömning. Handläggande arkitekt. Utredning av hur SKF:s gamla fabriksområde kan utvecklas för andra ändamål. Ansvarig arkitekt. Ansvarig för utveckling av Fiskhamnen från starten av omdaningen i början av 1990 talet till pågående utredning om den framtida Fiskhamnen. detaljplaneprocessen och projektering. Utnämnd till Årets bostad Ansvarig arkitekt. Kraftvärmeverk i Rya. Deltagande i detaljplaneprocessen, upprättande av gestaltningsprogram, deltagande i turn key tävling och projektering av byggnaden. Ansvarig arkitekt. Nominerad till Stora samhällsbyggnadspriset, Helge Zimdal priset och Per och Alma Olssons fond. Upprättande av detaljplaner: Detaljplan Ale Detaljplan Ulricehamn Detaljplan Tjörn Detaljplaner i Bovallstrand, Legene, Kungshamn Sotenäs kommun Kursgård Hälleviksstrand, Orust Sannegårdshamnen, bostäder, Göteborg projekt Stenkil, Ale kommun Utredning av hur centralstationen i Göteborg och omgivande område kan utvecklas och anpassas till västlänken. Utredning för Jernhusen. Ansvarig arkitekt. Utredning av hur inre hamnen i Uddevalla kan utvecklas och kopplas till centrum. Omfattar cirka 800 lgh samt verksamhetsytor. Ansvarig arkitekt. Utveckling av centrum i Lilla Edet, samt planprogram för etapp 1 fler bostäder, butiker och verksamheter. Utredningen ska tydliggöra hur stadsmässighet uppnås. Koppling till älven. Ansvarig arkitekt. Utveckling av centrum i Älvängen, med avseende på mer boende koppling till pendelstation och älven är viktiga utgångspunkter. Ansvarig arkitekt. Parallellt uppdrag för hur Lärketorpet, Trollhättan ska planeras och gestaltas. Omfattar cirka 1500 lgh. Pågående. Ansvarig arkitekt. Utredning hur Denofatomten i Nödinge ska exploateras. Utredning i översiktsplaneskede. Omfattar cirka 700 lgh. Uppdrag tillsammans med Ramböll. Ansvarig arkitekt. Nybyggnad av regionkontor för Ericsson på Norra Älvstranden. Projektering samt delaktig i planarbetet på Lindholmspiren. Ansvarig arkitekt. Bostäder på Maskinkajen Eriksberg, Familjebostäder i Göteborg AB. Projektering samt delaktig i planarbetet på Maskinkajen. Ansvarig arkitekt. Parallellt uppdrag Angereds centrum. Uppgiften är att visa hur centrumet kan vitaliseras och integreras med bostäder. Ansvarig arkitekt. Bostäder Östra Trollåsen, Göteborg. Upprättande av gestaltningsprogram, deltagande i C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

18 CV Bjarni Ingvason ÖVRIGT Urval referenser och pågående projekt: Bostäder, nybyggnad ABC-området, Kungälv Aprilgatan, Göteborg, projekt Bostäder Eriksberg, projekt Bostäder i Lilla Edet Gerrebacka, Göteborg, projekt Skolgatan, Hunnebostrand Trötemyren, Lysekil Valberget, Kungshamn Östra Hedalen, Hunnebostrand Övre Husargatan, Studentbostäder, Göteborg Bostäder Maskinkajen Eriksberg, Familjebostäder i Göteborg AB Bostäder Kallebäck, projekt Bostäder vid Renströmska sjukhuset, projekt Bostäder Sannegårdshamnen, Familjebostäder i Göteborg AB Skäret Fjällbacka, fritidsbostäder Bohus-Malmön, Sotenäs kommun, fritidsbostäder projekt Fritidsbostäder Önna, Sotenäs kommun Fritidsbostäder, Syd-Koster Bostäder Östra Trollåsen, Göteborg Stadsradhus Västra Eriksberg, Egnahemsbolaget Bostäder, ombyggnad Blidvädersgatan, Göteborg Eriksbo, Göteborg, projekt Kv. Kvillebäcken, Göteborg Kv. Skogsbrynet, Kungälv Kv. Turmalinen, Göteborg Kvarnberget, Lysekil Bostäder, ombyggnad forts. Solstrålegatan, Göteborg, projekt Solvädersgatan, Göteborg, projekt Ungdomsbostäder, Hem 1 för HSB, Göteborg Caroline Wijks Sjuksköterskehem, ombyggnad, Göteborg Forskningslokaler, laboratorier Botaniska Institutionen, Göteborg Ombyggnad Kemisk Ekologi, Botaniska Institutionen, Göteborg Handel, butiker Bostäder och butiker, kv. Norrbro, Kungsbacka Centrumanläggning i Bohus Fiskhamnen, Göteborg Höganäshuset, Göteborg Partihallarna, Göteborg Postlokal, Hunnebostrand Slakthuset, Göteborg Invandrarmarknad Gårdstens torg, Angered ICA Skeppet, Kungshamn, utbyggnad Smögens Fiskauktion, utbyggnad Hotell, restaurang, storkök Café i Botaniska Trädgården, Göteborg Hotell Fredrikshamn, Danmark Matsal i Karl-Johansskolan, Göteborg Utbyggnad av Smögens Havsbad, Sotenäs kommun, projekt Hotell Upplands Väsby, Stockholm, projekt Industri ASEA Service, Göteborg Ravilaverken, Göteborg Angereds företagsby, Göteborg Grafiska Huset, Göteborg Kolkraftverk Sävenäs, Göteborg Personallokaler, Göteborgs Hamn Postterminal, Göteborg Rosenlundsverken, Göteborg Radiolänktorn, Bergsjön, projekt Transformatorstationer, typstationer, Göteborg Energi Viared Företagsby, Borås Teknikbyggnader i stadsmiljö, Göteborg Energi Vindkraftverk, Hisingen, Göteborg Ombyggnad Scanpump, Göteborg Industrietablering Scanpump, Jönköping, projekt Biobränsleanläggning Sävenäs, Göteborg Avfallskraftvärmeverk, Halmstad MK Electronics, Mölndal Westpack, Mölndal Kylcentral, Göteborg Energi Gaskraftvärmeverk i Rya, Göteborg Energi Sopsuganläggning, Lundbystrand, Göteborg Avfallskraftvärmeverk, Jönköping Avfallskraftvärmeverk, Uddevalla Bioeldat kraftvärmeverk, Umeå, projekt Bioeldat kraftvärmeverk, Mölndal Bioeldat kraftvärmeverk, Varberg Bioeldat kraftvärmeverk, Jönköping, projekt GoBiGas, etapp 1, totalentreprenadunderlag GoBiGas, etapp2, projekt Härd SKF, Göteborg Helsingborgs hamn, ombyggnad av containerhamn Idéprojekt Akvarium vid Södra Älvstranden, Göteborg Utredning Centralstationen, Göteborg Inre Hamnen, Uddevalla Kontor, förvaltning Kontor för Göteborgs Hamn Datahus/kontor för Ellos, Borås Skandia Väst, Göteborgs Hamn, Göteborg Huvudkontor för Lindex, Alingsås Kontorslokaler i Kv. Lammet, HIGAB, Göteborg Huvudkontor för Scanpump, Göteborg Kontor/lab Sävenäs, Göteborg Kontor/verkstad Rosenlundsverket, Göteborg Regionkontor för HSB, Göteborg Entré- och hörsal för Ellos, Borås Kv. Tändstickan Göteborg, program Ericsson Mobile Data Design, nybyggnad - projekt Ombyggnad kontor Siemens, Göteborg Ellos Hem, ombyggnad, Borås Ombyggnad Post och Bankhuset, Göteborg Ombyggnad Härlanda Fängelse, Göteborg Kontor för Ericsson ERV, Lindholmspiren, Göteborg Pagoden, ombyggnad, Göteborg C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

19 CV Bjarni Ingvason MK Electronics, Göteborg Westpack, Göteborg Dahls data & elektronik ab, Mölndal, projekt Planuppdrag Detaljplan Ale Detaljplan Ulricehamn Detaljplan Tjörn Detaljplaner i Bovallstrand, Legene, Kungshamn, Sotenäs kommun Planutredning Trollåsen, Göteborg Kursgård Hälleviksstrand, Orust Sannegårdshamnen, bostäder, Göteborg, projekt Södra älvstranden parallellt stadsbyggnadsprojekt och Skeppsbron parallellt uppdrag på inbjudan av Stadsbyggnadskontoret Göteborg Sjukvård, socialt byggande Daghem Sannegården, projekt Gruppbostäder i Sätila, program Sahlgrenska, hudkliniken Solhemsklinikerna, Borås Äldreboende i Kungshamn Äldreboende, Bankeberg, Hunnebostrand, Sotenäs kommun Hunnebohemmet, Hunnebostrand, Sotenäs kommun Undervisning Gymnasieskola Kunskapens Hus, Marks kommun LM-skola i Ulricehamn LM-skola Hålabäcksskolan i Kungsbacka Bohusskolan, Ale Kommun Ombyggnad Hålabäcksskolan, Kungsbacka Toråsskolan, Kungsbacka, projekt 0-9 skola Önneröd, Härryda kommun Kullaviksskolan, Kungsbacka, projekt Önnerödsskolan, Landvetter Båtsmansskolan, Mölnlycke Vuxenskola Mölnlycke, Härryda kommun Falkenbergs gymnasieskola, projekt Övrigt Medicinhistoriskt museum i Oterdahlska huset, Göteborg Byggforskningsrapport: Gamla bad blir som nya S:t Jörgen Golfbana Utbyggnad av Albatross Golfbana, projekt Korthålsbana, 9 hål, Albatross, Göteborg Golfbana vid Tofta GK, projekt Ombyggnad av golfbana, Lysegårdens GK Plåtmaterialets möjligheter inom arkitekturen 1:a pris i allmän tävling Vindkraftverk Hjärtholmen, Göteborg Gasstationer för gasdrivna fordon, Göteborg Utvecklingsprojekt av volymbyggen, Kils Volymbygge Planutredning Torslanda Golfklubb, Göteborg Solvärmeanläggning, Rantorget, Göteborg Energi AB Stadsdelsbibliotek Härlanda, Göteborg C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

20 CV Ulf Isaksson Proma ALLMÄNT Född 1956 i Sandviken. Har i 25 år varit chef eller stöttat chefer och kommunala ledningar i analys, upphandling, genomförande och omstart till affärsdrivande bad- och friskvårdsanläggningar. Framför allt på familjebaden i Skövde, Linköping, Växjö, Umeå, Borlänge och Sandviken. Mitt CV omfattar arbete som verksamhetschef i kommunal tjänst, som verksamhetschef för extern operatör och sedan 2007 som konsult med inriktning på förstudier och planering av nya badanläggningar INRIKTNING Verksamhetsutveckling och assistans vid förändringsskeden för kommuner, bolag och organisationer. Coach och mentor för verksamhetschefer. PERSONLIGT Gillar den dynamiska processen i att utveckla personal, anläggningar och organisationer. På fritiden snickrar jag gärna, åker skidor både utför och på längden samt försöker få tid för lite golf. UTBILDNING Ekonomisk utbildning kompletterad med försäljnings- och marknadsföringsutbildning. Ett flertal utbildningar inom ledarskap, vattenrening och badteknik. RELEVANT YRKESERFARENHET Konsult anställd av Proma sedan september Managementkonsult, Weedo AB, 2007 september Arbetat som konsult med främst beslutsunderlag, förstudier, verksamhets/personal/anläggningsutveckling och förfrågningsunderlag. Kontrakts- och Affärsområdeschef, Serco/Synerco Kontraktschef med personalansvar för Serco/Synercos anläggningar i Linköping, Växjö, Umeå, och Borlänge. Affärsområdeschef för nämnda anläggningar med ansvar för verksamhet - personal och anläggningsutveckling. Badchef, Parkbadet i Sandviken Var med och drev på processen från idé till färdigt fungerande äventyrsbad i Sandviken efter en brand 1991 som totalförstörde den ursprungliga anläggningen. Som chef sedan hanterat alla förekommande verksamhetsfrågor. FÖRTROENDEUPPDRAG - Svenska Simförbundets Anläggningskommitté, sedan Ordförande, Svenska Badmästarförbundet Styrelsemedlem, Svenska Badmästareförbundet KOMPETENS Mer än 25 års erfarenhet av att utveckla idrotts- och badanläggningar. Stor kunskap och erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation såväl som i privata

21 företag. Erfarenhet från planering, projektering, byggnation, igångsättning, chefskap och drift av ett flertal större anläggningar. Utförda konsulttjänster omfattar badutredningar, sakkunnig i badfrågor, ledarutveckling, verksamhetsutveckling, strategiska analyser, personalutveckling, anläggningsutveckling, upphandlingar, uppstart av ny verksamhet, coachning, bollplanksfunktion med mera. EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA KONSULTUPPDRAG Tf anläggningschef Ystad Arena 2013 juli 2014 Verksamhet/personalansvar på Arena Skövde Coachning av ny verksamhetschef på Arena Oskarshamn Badutredning för Linköpings kommun avseende ny badanläggning 2011 Badutredning och förstudie för Ystads kommun avseende ny badanläggning Förstudie för Hässleholms kommun avseende ny badanläggning Badutredning för Karlshamns kommun avseende tillbyggnad av Väggabadet Badutredning för Vaxholms kommun avseende utveckling av Rindö Vattenhall Coachning av verksamhetschef på Aq-va-kul i Malmö Badutredning avseende Fjärran Höjderbadet, Gävle Badutredning avseende Klitterbadet, Falkenberg Badutredning avseende Arvika simhall Badutredning avseende simhallen i Nybro Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling på Storsjöbadet i Östersund Verksamhetsplan för Högevallsbadet i Lund Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Lundbybadet i Mjölby Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Arena Oskarshamn Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Holjebadet i Olofström Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Lågedammsbadet i Hörby Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift Kaskad i Tingsryd Referenser: Linköpings kommun Hans Mayer Upphandlingsansvarig fritid Umeå kommun Hans-Erik Bergström Fritidschef Ystad kommun Olof Hübner Fastighetschef Västerås kommun Stefan Brandberg Strateg fritidskontoret KONTAKTUPPGIFTER Ulf Isaksson Telefon Mailadress: