GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Göteborgs botaniska trädgård 2. Bakgrund och syfte 3. Arbetets organisation 4. Byggnadsbestånd 5. Delprojekt: Ekonomigården 6. Delprojekt: Lärande och kommunikation 7. Delprojekt: Växthusen 8. Delprojekt: Entréområdet 9. Botaniska trädgården och omvärlden 2 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

3 1 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD Göteborgs botaniska trädgård är den största i sitt slag i Norden och en av de största i Europa. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Den är en internationellt respekterad institution för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Göteborgs botaniska är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Trädgårdens vänförening samlar mer än 7000 medlemmar och SOM-institutets undersökning 2009 visar att Botaniska är en av de verksamheter inom VGR som har högst förtroende bland regionens medborgare. Botaniska trädgården bedriver en omfattande folkbildnings- och utställningsverksamhet kring teman som tropiska växter, svenska frukter, biologisk bekämpning, naturliga kretslopp, klimat och hållbar utveckling. Undervisningen riktar sig till barn och ungdom från hela regionen men också till lärare. Butiken erbjuder, förutom information, ett brett sortiment av noga utvalda växter som speglar trädgårdens utbud, samt trädgårdsredskap och trädgårdslitteratur. Trädgården har flera uppdrag: Den skall utforska, bevara och väcka intresse för växtvärldens mångfald. Botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete skall bedrivas på hög internationell nivå. Trädgården skall också utveckla naturens betydelse för hälsa och livsmiljö, Grön rehabilitering och utomhuspedagogik är nya profilområden. En viktig funktion är att erbjuda ett attraktivt grön- och rekreationsområde med stora skönhetsvärden till nytta och nöje för de besökande. Botaniska bildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat det som kallas Göteborgs gröna hjärta. Universitetets institution för växt- och miljövetenskaper är belägen i anslutning till trädgården, vilket bäddar för ett berikande samarbete. I samma byggnad finns också en annan samarbetspartner, Institutet för stressmedicin. Närheten till Naturhistoriska museet erbjuder många tillfällen till gemensamma aktiviteter inom forskning, publik verksamhet och skolundervisning. På andra sidan Vitsippsdalen ligger Sahlgrenska och också fler universitetsinstitutioner med anknytning till Botaniska. Trädgården utgör en rofylld park för njutning och avkoppling. Ett område där man varit stilbildande är sommarblommor, och framför allt arrangemangen vid entrépartiet och spegeldammen är uppmärksammade. Placeringen av Botaniska mitt i en stad, men samtidigt i direkt anslutning till olika svenska naturmiljöer som bäckraviner, branta berg och ljunghedar ger Botaniska unika förutsättningar. Klippträdgården har belönats med flera stjärnor i Guide Michelin och även Japandalen och Arboretet är internationellt uppmärksammade. Året runt lockar Växthusen besökare med sina samlingar av tropiska nyttoväxter, orkidéer, suckulenter och bergsväxter. 3 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

4 2 BAKGRUND OCH SYFTE År 2006 presenterades en Byggnads- och utvecklingsplan för Botaniska trädgården i Göteborg, framtagen av företrädare för trädgården, Västfastigheter och konsulter: Landskapsgruppen AB, White arkitekter AB och Axro Consult AB. I denna rapport gavs en omfattande historik, en fyllig redogörelse för trädgården i förhållande till omvärlden samt långsiktiga utvecklingsplaner för trädgård, byggnader och tekniska installationer. Det nu genomförda arbetet med en Lokalutvecklingsplan har inriktats mot att identifiera, utreda och värdera behov av byggnadsinvesteringar i olika tidsperspektiv. I arbetet med rapporten har också uppmärksammats behov av översyn gällande tillgänglighet, huvudvägar och dagvattenhantering. Detta kommer att behandlas mer utförligt i en kommande teknisk försörjningsplan. Ett antal delprojekt har studerats närmare, i rapporten beskrivna under rubrikerna Ekonomigården, Entréområdet, Lärande och kommunikation samt Växthusen. De föreslagna förändringarna i byggnadsbeståndet motiveras i huvudsak av krav på att åtgärda brister vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och skydd, fysisk tillgänglighet samt bemötande. Vidare är det angeläget att skapa bättre förutsättningar för arbetet med skolklasser, som bedrivs av trädgårdens pedagog, samt att erbjuda bra arbetsplatser för personalen som främjar samverkan och effektivitet. Arbetet har vidare syftat till att säkerställa kvaliteten på de investeringsbeslut som i framtiden ska fattas för trädgårdens upprustning och utveckling. 4 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

5 3 ARBETETS ORGANISATION I arbetet med Lokalutvecklingsplanen har Botaniska trädgårdens ledningsgrupp utgjort styrgrupp. En projektgrupp har svarat för löpande avstämning och inriktning av arbetet. I gruppen har ingått: Mari Källersjö Förvaltningschef, Botaniska trädgården Göran Jungersten Administrativ chef, Botaniska trädgården Ewa Widén Börjesson Kenneth Bergerson Förvaltare, Västfastigheter Arkitekt, Semrén & Månsson Vård och skola För att identifiera och utvärdera behov och önskemål vad gäller lokalfrågor har möten ägt rum i ett antal arbetsgrupper: Trädgården Butiken Gröna rehab, Lärande och Kommunikation Administration Intendentgruppen Flertalet fotografier av Botaniska trädgårdens byggnader har tagits av Lars Kerla, Västfastigheter. Arbetet med Lokalutvecklingsplanen har löpande redovisats i förvaltningens samverkansgrupp, FSG. 5 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

6 Bebyggelsen inom trädgården är av mycket olika ålder, alltifrån Stora Änggårdens flerhundraåriga hus till den helt nya personalbyggnaden Mässlingen. Flera av husen är kulturhistoriskt värdefulla. ADMINISTRATIONS- BYGGNAD PERSONAL- BYGGNAD 5 EKONOMIBYGGNAD STALLET VÄXTHUS 7 4 BYGGNADSBESTÅND VÄXTTUNNEL Byggnaderna inom trädgården förvaltas av Väst-fastigheter med undantag för växthusen, som förvaltas av Botaniska trädgården. Verksamheten Gröna rehab bedrivs i lokaler hyrda av Göteborgs Stad, nämligen trädgårdsmästarbostaden vid Lilla Änggården. Gröna rehabs lokaler är ändamålsenliga men tillåter ingen expansion; behovet av arbetsplatser för medarbetarna bedöms dock kunna inrymmas i en nybyggnad vid Ekonomigården. PORTHUS 8 MARINBOTAN BUTIK STORA ÄNGGÅRDEN KOLONISTUGA STOLPBODEN Detaljplanen för området upprättades 1917 och har endast förändrats vad gäller vissa delområden; planen överensstämmer inte med rådande för-hållanden och ger i princip ingen vägledning vid planering av ny bebyggelse. Marken ägs av Göteborgs Stad och arrenderas via tomträttsavtal av Västra Götalandsregionen. Angränsande mark och bebyggelse sydväst om entréområdet ägs av Akademiska Hus, vilket är av intresse när det gäller byggnaden Marinbotan. LUSTHUS RESTAURANG/ CAFÉ Norra och södra porthuset Byggnaderna uppfördes 1928 och är relativt oförändrade sedan dess; de ingår i bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sättningar förekommer och den fysiska tillgängligheten är låg och svår att åtgärda. BÅTSMANHUSET ROTEN 6 Det norra huset används idag för kontorsarbetsplatser, det södra disponeras av föreningen Botaniskas vänner. LUSTHUS Byggnaderna bedöms vara olämpliga för publik användning. Nuvarande eller liknande användning föreslås därför bibehållas. 6 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

7 Administrationsbyggnaden Byggnaden är uppförd 1926 (arkitekt Arvid Bjerke) med tillbyggnad av en herbarieflygel 1935 och ingår i bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Även delar av interiörerna är bevarade i ursprungligt skick. Huvuddelen av trädgårdens administration inryms - och kommer även framdeles att inrymmas - i byggnaden. Den nuvarande galleriverksamheten Floras rike i tillbyggnaden kommer att avvecklas 2012, då lokalen planeras att tills vidare användas för utökad butik, informationsverksamhet och som mötesplats. Butiken Byggnaden är uppförd 1997 som en tillbyggnad till den tidigare herbariebyggnaden, uppförd Någon möjlighet att öka ytan genom tillbyggnad finns inte. Butikslokalerna anses vara i minsta laget och något olämpligt disponerade, men fungerar i huvudsak väl. Verksamheten förutsätts bibehållas och kommer på kort sikt att utökas med lokaler i nuvarande galleriet. Marinbotan Byggnaden är uppförd på 1950-talet som en institutionsbyggnad för universitetet och är idag tomställd. Den ägs och förvaltas av Akademiska Hus, som dock är öppna för möjligheten att utnyttja byggnaden för trädgårdens behov. De närmare formerna för detta har dock inte utretts inom arbetet med Lokalutvecklingsplanen. Se vidare under 6. Entréområdet. Personalbyggnaden Byggnaden - Mässlingen - färdigställdes 2009 och inrymmer personalutrymmen för trädgårdens personal samt kontorsarbetsplatser. 7 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

8 Ekonomibyggnaden Huset är byggt på 1950-talet och inrymmer idag garage, verkstäder, förråd och kontorsarbetsplatser. Huset föreslås rivas och ersättas med en ny samlad ekonomibyggnad. Se vidare under 5. Delprojekt: Ekonomigården. Stallet Huset är gammalt och byggnadskyddat. Ett sentida garage på gaveln måste rivas för att inte ytterligare skada byggnaden. Idag inrymmer huset förråd och arbetsplatser. I framtiden föreslås arbetsplatserna flyttas ut och byggnaden få en mer publik användning, t ex utställningar och föreläsningar. Ingången vänds då mot entrésidan i stället för mot gårdssidan. Växthusen Växthusen har uppförts i flera etapper, den senaste Tekniskt och funktionellt bedöms de vara i behov av upprustning eller nybyggnad inom 5-10 år. Se vidare under 8. Delprojekt: Växthusen. Stora Änggården Detta är den gamla huvudbyggnaden från 1813; den är kulturhistoriskt skyddad. Huset inrymmer idag bostäder för personal knuten till trädgården. Delvis annan - publik - verksamhet har diskuterats, men bedöms medföra problem med tillgänglighet och brandskydd. Framtida användning är föremål för särskild utredning. Stolpboden Byggnaden har försetts med en ramp varvid tillgängligheten förbättrats; skredrisken mot Vitsippsdalen innebär dock vissa begränsningar i användningen. Huset används för bl a svampoch äppleutställningar. Kafé och restaurang Byggnaden från 1993 ligger vackert i bortre delen av parkområdet, i anslutning till Vitsippsdalen. Sommartid är den mycket attraktiv, men vintertid är öppethållandet begränsat och det långa avståndet från entrén besvärande. Genom att biltrafik inte är tillåten i trädgården begränsas möjligheten att bredda användningen. Verksamheten bedrivs idag av en fristående entreprenör. Roten Detta är den tidigare serveringen, som har använts för undervisningsverksamheten, sedan den nya restaurangen togs i bruk. Byggnaden har konstaterats vara mögelskadad och kommer att rivas. Se vidare under 7. Undervisning. Kolonistugan - Nya lusthuset - Lusthuset - Båtsmanhuset - Pumphuset - Alpstugan - Japanskjulet Lusthuset ägs av Röhsska muséet. För dessa byggnader föreslås inga förändringar i användningen och inga särskilda åtgärder. 8 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

9 5 EKONOMIGÅRDEN Mässen revs i samband med uppförandet av den nya personalbyggnaden Mässlingen, och förrådet i anslutning till Stallet måste rivas snarast. Den nuvarande Ekonomibyggnaden inrymmer garage, verkstäder och vissa kontorslokaler samt allmänna toaletter i källaren; i anslutning till huset finns även ett mindre växthus. Byggnaden fungerar för sina ändamål, men lokalerna är relativt slitna och inte helt ändamålsenliga. Besökstoaletterna har dålig tillgänglighet och är olämpligt placerade i anslutning till arbetsområde. Förslag - Samlad nybyggnad Ekonomibyggnaden föreslås rivas och ersättas av en nybyggnad som inrymmer alla ekonomigårdens funktioner, med en ny miljöstation i anslutning därtill. Garage och förråd kan nås från en inre körgård. I en del av byggnaden, förslagsvis mot Mässlingen, placeras kontorsarbetsplatser för trädgårdens personal. Tillfartsvägar samt avgränsning och inhägnad av området kan förbättras. Befintliga mindre byggnader kan delvis integreras i nybyggnaden, och växthus och -tunnel flyttas till området närmast övriga växthus. Genom förslaget kan man få mer ändamålsenliga lokaler med ett effektivare lokalutnyttjande, bättre arbetsmiljö och högre säkerhet. IDÉSKISS 9 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

10 INSPIRATION VILLA KARLSSON, tham & videgård arkitekter MÄSSLINGEN (ferrum arkitekter) 10 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

11 6 LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION Undervisningen har idag lokaler i Roten, den tidigare serveringen. Läget beskrivs som bra. Mögelangrepp har dock konstaterats i byggnaden, som kommer att rivas. Ersättningslokal föreslås lösas enligt något av följande alternativ. Undervisning i Marinbotan Lokaler i Marinbotan används för närvarande som ersättning för Roten. En utvärdering kommer att göras med pedagogverksamheten om denna placering kan utgöra ett alternativ även på längre sikt, i så fall i kombination med en samlingsplats vid nuvarande Roten. Ny undervisningsbyggnad vid nuvarande Roten Ett annat alternativ är en ny byggnad i samma läge, med större, tillgängliga och mer ändamålsenliga lokaler. I anslutning därtill, t ex vid den gamla uteserveringen, gärna en samlingsplats. Uteplatsen kan till en del förses med väderskydd, med möjlighet för besökare att sitta ner med sin matsäck vid dåligt väder. IDÉSKISS INSPIRATION Publik verksamhet På stora gräsmattan vid nya lusthuset anordnas idag aktiviteter både inom Botaniskas publika verksamhet och av externa aktörer. Det kan röra sig om nallepicknick för de yngsta, mindre konserter och evenemang. Att här bygga en scen med tak skulle öka möjligheterna att använda ytan för arrangemang som stärker Botaniska trädgården som besöksmål. NATURUM FJÄRÅS BRÄCKA (efem arkitektkontor) 11 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

12 INSPIRATION JUVET LANDSCAPE HOTEL, skodvin & jensen arkitekter AIRSTREAM HOUSE, TANK architects 12 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

13 7 VÄXTHUS I en nära framtid behöver nuvarande växthus ersättas. Detta är en stor och komplicerad fråga, som innefattar bl a placering (nuvarande eller annat läge), innehåll, arbetsmiljö och säkerhet, tekniska lösningar (klimat, energisparande), fysisk tillgänglighet och inte minst kostnader. Därutöver kan nya, attraktiva och spektakulära, växthus stärka Botaniska trädgården som besöksmål, inte minst vintertid. Några skisser som underlag för kostnadsbedömning har inte utförts inom ramen för denna lokalutvecklingsplan. Sådana kommer att utarbetas i en fördjupad förstudie. THE GLASS BUBBLE, GORA art & landscape 13 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

14 INSPIRATION EDEN PROJECT 14 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

15 8 ENTRÉOMRÅDET Hur man utformar entréområdet är en komplex frågeställning, som i sig kan inrymma lösningen på en rad behov och önskemål: Besökstoaletter med god tillgänglighet utgör ett akut behov. En bemannad informationsdisk för besökare, både enskilda och grupper. Butik med utökade ytor och bra inlastning. Enklare kafé i närheten av entrén. Samlings- och informationsplats för grupper, t ex i sam band med visningar. Utrymme för och presentation av diverse utställningsoch informationsmaterial. Ny toalettbyggnad Nuvarande toaletter (mellan Marinbotan och södra grindstugan) ersätts med en utökad och förbättrad byggnad innehållande sex toaletter, varav två rullstolsanpassade, och ett förråd. Eventuellt kan man skilja på dam- och herrtoaletter, kanske med förrum. Toaletterna har - om byggnaden är obemannad - ingen övervakning, och riskerar att bli tillhåll ; de bör utformas robusta och kanske låsas nattetid. Besökscentrum I intervjuer med verksamhetsföreträdarna är man överens om att ett Besökscentrum, oavsett omfattning, bör placeras i anslutning till trädgårdens huvudentré. Information, butik och kafé kräver bemanning; i någon mån gäller det även toaletterna, för övervakningens skull. Det kan därför ligga ett värde i att samla dessa verksamheter, antingen i en fristående byggnad eller i anslutning till en befintlig. Denna byggnad ägs av Akademiska hus och är tomställt. Det finns ingen långsiktig plan för användningen, och man är intresserad av att hitta en lösning i samverkan med Botaniska. Den nuvarande entrén leder till ett mellanplan, varför tillgängligheten måste lösas med t ex en ny hiss och trappa på norra gaveln. Byggnaden är väl lämpad för bl a kontor, mötes- och mindre samlingslokaler. Besökscentrum i anslutning till Marinbotan I denna lokalutvecklingsplan har vi valt att illustrera möjligheten att ansluta ett besökscentrum till Marinbotan. Ett besökscentrum i detta läge bygger på att man här samlar så många verksamheter som möjligt som kräver bemanning för att få samordningsvinster. Det kan gälla butik, information, kafé, toaletter, utställning, föreläsning, samling etc. Samtidigt skulle kunna ges möjlighet till bättre inlastning och uteförsäljning för butiken. Lokalerna i Marinbotan kan även inrymma kontor, mötesrum och kanske undervisningslokaler. En byggnad för dessa ändamål kan utformas med en öppen, glasad framsida mot entrén, en sluten baksida och ett utdraget tak som regn- och solskydd för kafé och samlingsplats. En så omfattande tillbyggnad till den befintliga byggnaden innebär att en rad frågor måste regleras i samråd med Akademiska hus; en diskussion pågår om upplåtelse- och ägandeformer. Konsekvensen av en sådan samlokalisering i en ny byggnad är bl a att butiken lämnar sina nuvarande specialbyggda lokaler. I praktiken finns bara en möjlig placering av en fristående byggnad, nämligen till höger om entrégrindarna. I detta läge finns också möjlighet att ansluta en nybyggnad till Marinbotan. 15 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

16 INSPIRATION NY TOALETTBYGGNAD - PYRAMIDEN ARKITEKTER H-HOUSE, WRB arkitekter BESÖKSCENTRUM - IDÉSKISS 16 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011 NOVARTIS CAMPUS, marco serra

17 9 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN OCH OMVÄRLDEN Inom trädgården pågår ett kontinuerligt arbete med att öka tillgängligheten. Det sker dels i form av anpassning av befintliga byggnader och vägar, dels genom att stor vikt läggs vid tillgänglighetsfrågorna vid planeringen av nya byggnader och anläggningar. En viktig aspekt är också att fler människor ska kunna ta sig till Botaniska trädgården. Parkeringssituationen är idag otillfredställande. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser, även för personer med funktionshinder, samt uppställningsplatser för turistbussar. Gångbro från Sahlgrenska genom Vitsippsdalen Som ett led i arbetet med att öka tillgängligheten - i vid mening - till trädgården har Västfastigheter utrett möjligheten att skapa en förbindelse med Sahlgrenska sjukhuset via en gångbro över Vitsippsdalen. En sådan skulle länka samman parkområdet med sjukhusområdet och ge fler möjlighet att uppleva trädgårdens och naturreservatets värden. Gångbro från Sahlgrenska. Illustration: WSP Sverige Ett förslag till en sådan gångbro har skisserats, och frågan ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för beslut. Förbindelse med Slottskogen Slottskogen och Botaniska utgör tillsammans ett enastående parkområde centralt i Göteborg. Områdena skiljs idag från varandra av den barriär som Dag Hammarskjöldsleden utgör. Att minimera effekterna av denna barriär och öka sambanden dem emellan kan ske genom: en ny gångbro över leden från spårvagnshållplats. nedgrävning och överdäckning av leden. omvandling av leden till stadsgata. Flygbild över Botaniska trädgården. 17 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård 2013 10 07 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 4 3 Förutsättningar 9 4 Förslag 10

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård 2013 10 07 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 4 3 Förutsättningar 8 4 Förslag 9 5 Fastighet 11 6 Tidplan och fortsatta

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet Regionservice, Högsbo sjukhus Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 4 4. FÖRSLAG 4 5. FASTIGHET

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Unik HOTELLANLÄGGNING med utmärkt läge mitt på Åland i centrala Godby

Unik HOTELLANLÄGGNING med utmärkt läge mitt på Åland i centrala Godby Unik HOTELLANLÄGGNING med utmärkt läge mitt på Åland i centrala Godby Presentation Lyyskis Fastigheter erbjuder till försäljning en unik hotellanläggning med utmärkt och strategisk placering mitt på Åland

Läs mer

Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut Sonya Stark Utvecklingsavdelningen 08-508 269 18 sonya.stark@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2012-11-20 Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex Johan Fransson Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Anders Berensson, Lina Broström Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid caféet i Sundbyholms gästhamn Sundbyholm 2:1

Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid caféet i Sundbyholms gästhamn Sundbyholm 2:1 Kommunstyrelsen 2017-02-20 Kommunledningskontoret Miljö- och Samhällsbyggnad KSKF/2017:134 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (2) Kommunstyrelsen Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien GRÖNSAKEN 2005 En broschyr om Slottsskogskolonien Välkommen till oss i Slottsskogskolonien! Gammal eller ny medlem, du är en del i den ideella föreningen Slottsskogskolonien, som drivs av medlemmarna själva.

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 Innehållsförteckning Bakgrund och Innehåll sid 2 Visionen sid 3 Skolans utveckling 2013-2017 sid 4 Hela skolan, 2018 sid 5 Etapp 1,

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Mall för interpretationsplan *

Mall för interpretationsplan * Mall för interpretationsplan * Vägledning för er som arbetar med interpretationsplanering Den här mallen är tänkt att fungera som ett stöd för er som ska skriva en interpretationsplan. Den innehåller generella

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Upprättad 2006-08-23, Antagen 2006-11-20 (KF 103/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 155, 171 och 214

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015

ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015 ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015 NYTT FRÅN 2015-01-01 DETALJPLANEN Förfarandet Tidigare: Nu: Normalt (vanligt) förfarande Enkelt förfarande Standardförfarande Samråd med

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Lärarteam Professor Dorte Mandrup arkitekt NAL Einar Jarmund arkitekt MSA Alex van de Bled arkitekt

Läs mer

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar ett modernt universitet i staden Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar 14 000 studenter Universitetet mitt i staden Växjö 20 000 studenter Universitetscampus

Läs mer

Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken

Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken START-PM Tyresö kommun 2014-12-19 1 (5) Heléne Hallberg Planchef Diarienummer 2014KSM1061 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken Förslag till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan 32, 116 och 164 i Åkarp, Burlövs kommun Område 13, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun Upprättad 2003-09-23 Mona Svensson Stadsarkitekt WSP Arkitektur Anders Blomqvist

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 17, 42, 54, 59, 64, 82, 123, 128, 134 och 182 i Arlöv, Burlövs kommun Övrig bevarandevärd bebyggelse i Arlöv,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Paradis? Hur då? Vår tanke bakom PapyrusParadis är att erbjuda bra bostäder åt Mölndalsbor, i ett centralt beläget område med goda förbindelser till både Mölndal och Göteborg samtidigt som området blir

Läs mer

Information om pågående planarbete

Information om pågående planarbete 2017-01-10 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2014/381-214 Projekt Bergs gård Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Information om pågående planarbete Detaljplan för Bergs gård på västra Sicklaön

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post:

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post: Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: lidingo.stad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-06-05 A: TORSVIKSDIKET/BROPARKEN

Läs mer

Framtidens innovativa kontor. Visionsseminarium

Framtidens innovativa kontor. Visionsseminarium Framtidens innovativa kontor Visionsseminarium 1 Översiktsbild, befintliga V-hallar kvar 14 4 Illustration: Tengbom Arkitekter Varmt välkommen till oss! Akademiska Hus och Johanneberg Science Park önskar

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer