GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Göteborgs botaniska trädgård 2. Bakgrund och syfte 3. Arbetets organisation 4. Byggnadsbestånd 5. Delprojekt: Ekonomigården 6. Delprojekt: Lärande och kommunikation 7. Delprojekt: Växthusen 8. Delprojekt: Entréområdet 9. Botaniska trädgården och omvärlden 2 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

3 1 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD Göteborgs botaniska trädgård är den största i sitt slag i Norden och en av de största i Europa. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Den är en internationellt respekterad institution för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Göteborgs botaniska är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Trädgårdens vänförening samlar mer än 7000 medlemmar och SOM-institutets undersökning 2009 visar att Botaniska är en av de verksamheter inom VGR som har högst förtroende bland regionens medborgare. Botaniska trädgården bedriver en omfattande folkbildnings- och utställningsverksamhet kring teman som tropiska växter, svenska frukter, biologisk bekämpning, naturliga kretslopp, klimat och hållbar utveckling. Undervisningen riktar sig till barn och ungdom från hela regionen men också till lärare. Butiken erbjuder, förutom information, ett brett sortiment av noga utvalda växter som speglar trädgårdens utbud, samt trädgårdsredskap och trädgårdslitteratur. Trädgården har flera uppdrag: Den skall utforska, bevara och väcka intresse för växtvärldens mångfald. Botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete skall bedrivas på hög internationell nivå. Trädgården skall också utveckla naturens betydelse för hälsa och livsmiljö, Grön rehabilitering och utomhuspedagogik är nya profilområden. En viktig funktion är att erbjuda ett attraktivt grön- och rekreationsområde med stora skönhetsvärden till nytta och nöje för de besökande. Botaniska bildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat det som kallas Göteborgs gröna hjärta. Universitetets institution för växt- och miljövetenskaper är belägen i anslutning till trädgården, vilket bäddar för ett berikande samarbete. I samma byggnad finns också en annan samarbetspartner, Institutet för stressmedicin. Närheten till Naturhistoriska museet erbjuder många tillfällen till gemensamma aktiviteter inom forskning, publik verksamhet och skolundervisning. På andra sidan Vitsippsdalen ligger Sahlgrenska och också fler universitetsinstitutioner med anknytning till Botaniska. Trädgården utgör en rofylld park för njutning och avkoppling. Ett område där man varit stilbildande är sommarblommor, och framför allt arrangemangen vid entrépartiet och spegeldammen är uppmärksammade. Placeringen av Botaniska mitt i en stad, men samtidigt i direkt anslutning till olika svenska naturmiljöer som bäckraviner, branta berg och ljunghedar ger Botaniska unika förutsättningar. Klippträdgården har belönats med flera stjärnor i Guide Michelin och även Japandalen och Arboretet är internationellt uppmärksammade. Året runt lockar Växthusen besökare med sina samlingar av tropiska nyttoväxter, orkidéer, suckulenter och bergsväxter. 3 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

4 2 BAKGRUND OCH SYFTE År 2006 presenterades en Byggnads- och utvecklingsplan för Botaniska trädgården i Göteborg, framtagen av företrädare för trädgården, Västfastigheter och konsulter: Landskapsgruppen AB, White arkitekter AB och Axro Consult AB. I denna rapport gavs en omfattande historik, en fyllig redogörelse för trädgården i förhållande till omvärlden samt långsiktiga utvecklingsplaner för trädgård, byggnader och tekniska installationer. Det nu genomförda arbetet med en Lokalutvecklingsplan har inriktats mot att identifiera, utreda och värdera behov av byggnadsinvesteringar i olika tidsperspektiv. I arbetet med rapporten har också uppmärksammats behov av översyn gällande tillgänglighet, huvudvägar och dagvattenhantering. Detta kommer att behandlas mer utförligt i en kommande teknisk försörjningsplan. Ett antal delprojekt har studerats närmare, i rapporten beskrivna under rubrikerna Ekonomigården, Entréområdet, Lärande och kommunikation samt Växthusen. De föreslagna förändringarna i byggnadsbeståndet motiveras i huvudsak av krav på att åtgärda brister vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och skydd, fysisk tillgänglighet samt bemötande. Vidare är det angeläget att skapa bättre förutsättningar för arbetet med skolklasser, som bedrivs av trädgårdens pedagog, samt att erbjuda bra arbetsplatser för personalen som främjar samverkan och effektivitet. Arbetet har vidare syftat till att säkerställa kvaliteten på de investeringsbeslut som i framtiden ska fattas för trädgårdens upprustning och utveckling. 4 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

5 3 ARBETETS ORGANISATION I arbetet med Lokalutvecklingsplanen har Botaniska trädgårdens ledningsgrupp utgjort styrgrupp. En projektgrupp har svarat för löpande avstämning och inriktning av arbetet. I gruppen har ingått: Mari Källersjö Förvaltningschef, Botaniska trädgården Göran Jungersten Administrativ chef, Botaniska trädgården Ewa Widén Börjesson Kenneth Bergerson Förvaltare, Västfastigheter Arkitekt, Semrén & Månsson Vård och skola För att identifiera och utvärdera behov och önskemål vad gäller lokalfrågor har möten ägt rum i ett antal arbetsgrupper: Trädgården Butiken Gröna rehab, Lärande och Kommunikation Administration Intendentgruppen Flertalet fotografier av Botaniska trädgårdens byggnader har tagits av Lars Kerla, Västfastigheter. Arbetet med Lokalutvecklingsplanen har löpande redovisats i förvaltningens samverkansgrupp, FSG. 5 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

6 Bebyggelsen inom trädgården är av mycket olika ålder, alltifrån Stora Änggårdens flerhundraåriga hus till den helt nya personalbyggnaden Mässlingen. Flera av husen är kulturhistoriskt värdefulla. ADMINISTRATIONS- BYGGNAD PERSONAL- BYGGNAD 5 EKONOMIBYGGNAD STALLET VÄXTHUS 7 4 BYGGNADSBESTÅND VÄXTTUNNEL Byggnaderna inom trädgården förvaltas av Väst-fastigheter med undantag för växthusen, som förvaltas av Botaniska trädgården. Verksamheten Gröna rehab bedrivs i lokaler hyrda av Göteborgs Stad, nämligen trädgårdsmästarbostaden vid Lilla Änggården. Gröna rehabs lokaler är ändamålsenliga men tillåter ingen expansion; behovet av arbetsplatser för medarbetarna bedöms dock kunna inrymmas i en nybyggnad vid Ekonomigården. PORTHUS 8 MARINBOTAN BUTIK STORA ÄNGGÅRDEN KOLONISTUGA STOLPBODEN Detaljplanen för området upprättades 1917 och har endast förändrats vad gäller vissa delområden; planen överensstämmer inte med rådande för-hållanden och ger i princip ingen vägledning vid planering av ny bebyggelse. Marken ägs av Göteborgs Stad och arrenderas via tomträttsavtal av Västra Götalandsregionen. Angränsande mark och bebyggelse sydväst om entréområdet ägs av Akademiska Hus, vilket är av intresse när det gäller byggnaden Marinbotan. LUSTHUS RESTAURANG/ CAFÉ Norra och södra porthuset Byggnaderna uppfördes 1928 och är relativt oförändrade sedan dess; de ingår i bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sättningar förekommer och den fysiska tillgängligheten är låg och svår att åtgärda. BÅTSMANHUSET ROTEN 6 Det norra huset används idag för kontorsarbetsplatser, det södra disponeras av föreningen Botaniskas vänner. LUSTHUS Byggnaderna bedöms vara olämpliga för publik användning. Nuvarande eller liknande användning föreslås därför bibehållas. 6 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

7 Administrationsbyggnaden Byggnaden är uppförd 1926 (arkitekt Arvid Bjerke) med tillbyggnad av en herbarieflygel 1935 och ingår i bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Även delar av interiörerna är bevarade i ursprungligt skick. Huvuddelen av trädgårdens administration inryms - och kommer även framdeles att inrymmas - i byggnaden. Den nuvarande galleriverksamheten Floras rike i tillbyggnaden kommer att avvecklas 2012, då lokalen planeras att tills vidare användas för utökad butik, informationsverksamhet och som mötesplats. Butiken Byggnaden är uppförd 1997 som en tillbyggnad till den tidigare herbariebyggnaden, uppförd Någon möjlighet att öka ytan genom tillbyggnad finns inte. Butikslokalerna anses vara i minsta laget och något olämpligt disponerade, men fungerar i huvudsak väl. Verksamheten förutsätts bibehållas och kommer på kort sikt att utökas med lokaler i nuvarande galleriet. Marinbotan Byggnaden är uppförd på 1950-talet som en institutionsbyggnad för universitetet och är idag tomställd. Den ägs och förvaltas av Akademiska Hus, som dock är öppna för möjligheten att utnyttja byggnaden för trädgårdens behov. De närmare formerna för detta har dock inte utretts inom arbetet med Lokalutvecklingsplanen. Se vidare under 6. Entréområdet. Personalbyggnaden Byggnaden - Mässlingen - färdigställdes 2009 och inrymmer personalutrymmen för trädgårdens personal samt kontorsarbetsplatser. 7 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

8 Ekonomibyggnaden Huset är byggt på 1950-talet och inrymmer idag garage, verkstäder, förråd och kontorsarbetsplatser. Huset föreslås rivas och ersättas med en ny samlad ekonomibyggnad. Se vidare under 5. Delprojekt: Ekonomigården. Stallet Huset är gammalt och byggnadskyddat. Ett sentida garage på gaveln måste rivas för att inte ytterligare skada byggnaden. Idag inrymmer huset förråd och arbetsplatser. I framtiden föreslås arbetsplatserna flyttas ut och byggnaden få en mer publik användning, t ex utställningar och föreläsningar. Ingången vänds då mot entrésidan i stället för mot gårdssidan. Växthusen Växthusen har uppförts i flera etapper, den senaste Tekniskt och funktionellt bedöms de vara i behov av upprustning eller nybyggnad inom 5-10 år. Se vidare under 8. Delprojekt: Växthusen. Stora Änggården Detta är den gamla huvudbyggnaden från 1813; den är kulturhistoriskt skyddad. Huset inrymmer idag bostäder för personal knuten till trädgården. Delvis annan - publik - verksamhet har diskuterats, men bedöms medföra problem med tillgänglighet och brandskydd. Framtida användning är föremål för särskild utredning. Stolpboden Byggnaden har försetts med en ramp varvid tillgängligheten förbättrats; skredrisken mot Vitsippsdalen innebär dock vissa begränsningar i användningen. Huset används för bl a svampoch äppleutställningar. Kafé och restaurang Byggnaden från 1993 ligger vackert i bortre delen av parkområdet, i anslutning till Vitsippsdalen. Sommartid är den mycket attraktiv, men vintertid är öppethållandet begränsat och det långa avståndet från entrén besvärande. Genom att biltrafik inte är tillåten i trädgården begränsas möjligheten att bredda användningen. Verksamheten bedrivs idag av en fristående entreprenör. Roten Detta är den tidigare serveringen, som har använts för undervisningsverksamheten, sedan den nya restaurangen togs i bruk. Byggnaden har konstaterats vara mögelskadad och kommer att rivas. Se vidare under 7. Undervisning. Kolonistugan - Nya lusthuset - Lusthuset - Båtsmanhuset - Pumphuset - Alpstugan - Japanskjulet Lusthuset ägs av Röhsska muséet. För dessa byggnader föreslås inga förändringar i användningen och inga särskilda åtgärder. 8 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

9 5 EKONOMIGÅRDEN Mässen revs i samband med uppförandet av den nya personalbyggnaden Mässlingen, och förrådet i anslutning till Stallet måste rivas snarast. Den nuvarande Ekonomibyggnaden inrymmer garage, verkstäder och vissa kontorslokaler samt allmänna toaletter i källaren; i anslutning till huset finns även ett mindre växthus. Byggnaden fungerar för sina ändamål, men lokalerna är relativt slitna och inte helt ändamålsenliga. Besökstoaletterna har dålig tillgänglighet och är olämpligt placerade i anslutning till arbetsområde. Förslag - Samlad nybyggnad Ekonomibyggnaden föreslås rivas och ersättas av en nybyggnad som inrymmer alla ekonomigårdens funktioner, med en ny miljöstation i anslutning därtill. Garage och förråd kan nås från en inre körgård. I en del av byggnaden, förslagsvis mot Mässlingen, placeras kontorsarbetsplatser för trädgårdens personal. Tillfartsvägar samt avgränsning och inhägnad av området kan förbättras. Befintliga mindre byggnader kan delvis integreras i nybyggnaden, och växthus och -tunnel flyttas till området närmast övriga växthus. Genom förslaget kan man få mer ändamålsenliga lokaler med ett effektivare lokalutnyttjande, bättre arbetsmiljö och högre säkerhet. IDÉSKISS 9 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

10 INSPIRATION VILLA KARLSSON, tham & videgård arkitekter MÄSSLINGEN (ferrum arkitekter) 10 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

11 6 LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION Undervisningen har idag lokaler i Roten, den tidigare serveringen. Läget beskrivs som bra. Mögelangrepp har dock konstaterats i byggnaden, som kommer att rivas. Ersättningslokal föreslås lösas enligt något av följande alternativ. Undervisning i Marinbotan Lokaler i Marinbotan används för närvarande som ersättning för Roten. En utvärdering kommer att göras med pedagogverksamheten om denna placering kan utgöra ett alternativ även på längre sikt, i så fall i kombination med en samlingsplats vid nuvarande Roten. Ny undervisningsbyggnad vid nuvarande Roten Ett annat alternativ är en ny byggnad i samma läge, med större, tillgängliga och mer ändamålsenliga lokaler. I anslutning därtill, t ex vid den gamla uteserveringen, gärna en samlingsplats. Uteplatsen kan till en del förses med väderskydd, med möjlighet för besökare att sitta ner med sin matsäck vid dåligt väder. IDÉSKISS INSPIRATION Publik verksamhet På stora gräsmattan vid nya lusthuset anordnas idag aktiviteter både inom Botaniskas publika verksamhet och av externa aktörer. Det kan röra sig om nallepicknick för de yngsta, mindre konserter och evenemang. Att här bygga en scen med tak skulle öka möjligheterna att använda ytan för arrangemang som stärker Botaniska trädgården som besöksmål. NATURUM FJÄRÅS BRÄCKA (efem arkitektkontor) 11 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

12 INSPIRATION JUVET LANDSCAPE HOTEL, skodvin & jensen arkitekter AIRSTREAM HOUSE, TANK architects 12 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

13 7 VÄXTHUS I en nära framtid behöver nuvarande växthus ersättas. Detta är en stor och komplicerad fråga, som innefattar bl a placering (nuvarande eller annat läge), innehåll, arbetsmiljö och säkerhet, tekniska lösningar (klimat, energisparande), fysisk tillgänglighet och inte minst kostnader. Därutöver kan nya, attraktiva och spektakulära, växthus stärka Botaniska trädgården som besöksmål, inte minst vintertid. Några skisser som underlag för kostnadsbedömning har inte utförts inom ramen för denna lokalutvecklingsplan. Sådana kommer att utarbetas i en fördjupad förstudie. THE GLASS BUBBLE, GORA art & landscape 13 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

14 INSPIRATION EDEN PROJECT 14 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

15 8 ENTRÉOMRÅDET Hur man utformar entréområdet är en komplex frågeställning, som i sig kan inrymma lösningen på en rad behov och önskemål: Besökstoaletter med god tillgänglighet utgör ett akut behov. En bemannad informationsdisk för besökare, både enskilda och grupper. Butik med utökade ytor och bra inlastning. Enklare kafé i närheten av entrén. Samlings- och informationsplats för grupper, t ex i sam band med visningar. Utrymme för och presentation av diverse utställningsoch informationsmaterial. Ny toalettbyggnad Nuvarande toaletter (mellan Marinbotan och södra grindstugan) ersätts med en utökad och förbättrad byggnad innehållande sex toaletter, varav två rullstolsanpassade, och ett förråd. Eventuellt kan man skilja på dam- och herrtoaletter, kanske med förrum. Toaletterna har - om byggnaden är obemannad - ingen övervakning, och riskerar att bli tillhåll ; de bör utformas robusta och kanske låsas nattetid. Besökscentrum I intervjuer med verksamhetsföreträdarna är man överens om att ett Besökscentrum, oavsett omfattning, bör placeras i anslutning till trädgårdens huvudentré. Information, butik och kafé kräver bemanning; i någon mån gäller det även toaletterna, för övervakningens skull. Det kan därför ligga ett värde i att samla dessa verksamheter, antingen i en fristående byggnad eller i anslutning till en befintlig. Denna byggnad ägs av Akademiska hus och är tomställt. Det finns ingen långsiktig plan för användningen, och man är intresserad av att hitta en lösning i samverkan med Botaniska. Den nuvarande entrén leder till ett mellanplan, varför tillgängligheten måste lösas med t ex en ny hiss och trappa på norra gaveln. Byggnaden är väl lämpad för bl a kontor, mötes- och mindre samlingslokaler. Besökscentrum i anslutning till Marinbotan I denna lokalutvecklingsplan har vi valt att illustrera möjligheten att ansluta ett besökscentrum till Marinbotan. Ett besökscentrum i detta läge bygger på att man här samlar så många verksamheter som möjligt som kräver bemanning för att få samordningsvinster. Det kan gälla butik, information, kafé, toaletter, utställning, föreläsning, samling etc. Samtidigt skulle kunna ges möjlighet till bättre inlastning och uteförsäljning för butiken. Lokalerna i Marinbotan kan även inrymma kontor, mötesrum och kanske undervisningslokaler. En byggnad för dessa ändamål kan utformas med en öppen, glasad framsida mot entrén, en sluten baksida och ett utdraget tak som regn- och solskydd för kafé och samlingsplats. En så omfattande tillbyggnad till den befintliga byggnaden innebär att en rad frågor måste regleras i samråd med Akademiska hus; en diskussion pågår om upplåtelse- och ägandeformer. Konsekvensen av en sådan samlokalisering i en ny byggnad är bl a att butiken lämnar sina nuvarande specialbyggda lokaler. I praktiken finns bara en möjlig placering av en fristående byggnad, nämligen till höger om entrégrindarna. I detta läge finns också möjlighet att ansluta en nybyggnad till Marinbotan. 15 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

16 INSPIRATION NY TOALETTBYGGNAD - PYRAMIDEN ARKITEKTER H-HOUSE, WRB arkitekter BESÖKSCENTRUM - IDÉSKISS 16 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011 NOVARTIS CAMPUS, marco serra

17 9 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN OCH OMVÄRLDEN Inom trädgården pågår ett kontinuerligt arbete med att öka tillgängligheten. Det sker dels i form av anpassning av befintliga byggnader och vägar, dels genom att stor vikt läggs vid tillgänglighetsfrågorna vid planeringen av nya byggnader och anläggningar. En viktig aspekt är också att fler människor ska kunna ta sig till Botaniska trädgården. Parkeringssituationen är idag otillfredställande. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser, även för personer med funktionshinder, samt uppställningsplatser för turistbussar. Gångbro från Sahlgrenska genom Vitsippsdalen Som ett led i arbetet med att öka tillgängligheten - i vid mening - till trädgården har Västfastigheter utrett möjligheten att skapa en förbindelse med Sahlgrenska sjukhuset via en gångbro över Vitsippsdalen. En sådan skulle länka samman parkområdet med sjukhusområdet och ge fler möjlighet att uppleva trädgårdens och naturreservatets värden. Gångbro från Sahlgrenska. Illustration: WSP Sverige Ett förslag till en sådan gångbro har skisserats, och frågan ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för beslut. Förbindelse med Slottskogen Slottskogen och Botaniska utgör tillsammans ett enastående parkområde centralt i Göteborg. Områdena skiljs idag från varandra av den barriär som Dag Hammarskjöldsleden utgör. Att minimera effekterna av denna barriär och öka sambanden dem emellan kan ske genom: en ny gångbro över leden från spårvagnshållplats. nedgrävning och överdäckning av leden. omvandling av leden till stadsgata. Flygbild över Botaniska trädgården. 17 / 17 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN 2011

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten

Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten Sida 1 av 6 Underlag för tjänstekoncession restaurang naturum Höga Kusten söker en entreprenör som vill driva café- och restaurangverksamhet i naturum Höga Kusten vid Skuleberget. Om naturum Höga Kusten

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM Sida 1 av 11 BESKRIVNING Västra Trädgårdsgatan 2, 400 kvm Unika och spännande lokaler i Drottning Kristinas lusthus. Fantastisk utsikt

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2

Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2 3.1.1 Linnéuniversitet i Lokalisering OMRÅDESSPECIFIK PROGRAM Område Elevatorkajen 1 Allmänt Detta program gäller enbart för område Elevatorkajen. Det områdesspecifika programmet är en komplettering till

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

otell i Storby, Eckerö

otell i Storby, Eckerö H otell i Storby, Eckerö Eckerö hotell- och restaurang är en väl etablerad och inarbetad turistanläggning i Storby, Eckerö. Försäljningen sker i form av överlåtelse av fastigheten jämte dess fasta anslutningar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Paradis? Hur då? Vår tanke bakom PapyrusParadis är att erbjuda bra bostäder åt Mölndalsbor, i ett centralt beläget område med goda förbindelser till både Mölndal och Göteborg samtidigt som området blir

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on Arkitekter Ingenjörer 1 Bjerking presentati on SJUTTIO ÅR AV HÅLLBARA LÖSNINGAR Bevarandevärt i domstolsprövning plan- och bygglagens egentliga skydd ur bebyggelseantikvarisk synvinkel Maria Ros Annika

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

FLORENS-DEKLARATIONEN

FLORENS-DEKLARATIONEN FLORENS-DEKLARATIONEN Internationell deklaration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap. Antagen av ICOMOS i december 1982 INLEDNING ICOMOS-IFLA:s Internationella

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21

Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21 Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21 1 Ragunda kommun bygger nytt äldreboende med 40 nya lägenheter för permanent äldreboende i en ny byggnad samt 11 nya lägenheter för korttidsboende

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer