Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Författare: Joakim Dahlgren Handledare: Stellan Lundström Stockholm 2006

2 Master of Science thesis Title: Property management of offices in Stockholm - What demand do property managers face? Authors Joakim Dahlgren Department Department of Real Estate & Construction Management Building and Real Estate Economics Master Thesis number 344 Supervisor Stellan Lundström Keywords Property managers, Asset managers Abstract The turn in supply and demand conditions to the benefit of the tenants have changed the way property management is conducted. Many of the large property owners do not use their own staff to manage the properties anymore. This has brought a new dimension to property management the owner and manager can represent different companies. The purpose of this thesis is to describe the work a property manager does and what demands they face from the market. The bulk of this thesis is based on interviews with property managers, asset managers and tenants. Represented companies are: Aberdeen Property Investors, AP Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Jones Lang LaSalle, Newsec, Vasakronan, Acta, Alecta, Folksam and SEB. Today rental contracts duration time is usually between 3-5 years. The property manager is usually in charge of the negotiations, unless it is an unusually large contract. Tenant representation has become more common the last few years. A property manager often finds his work to be unpredictable and about half the work he does is tenant related. It ranges from tenant negotiations to evaluation talks. The rest of the time is mainly spent on budgeting, reports and negotiating service contracts. A property manager is free to plan his own day but usually there is some problem in one of the properties that needs urgent attention. A property manager can either work in-house or as an entrepreneur. The operative level of work is more or less unaffected, but the contract between the property owner and the property manager must be very clear and precise to keep the management running smoothly. The companies that have clusters of properties in a concept area are the ones that conduct facility management. Facility management is very effective when there is a large amount of tenants in a small area. Asset managers are over all pleased with their property managers, but they often feel that property managers need to think more on the strategic level and not only on the operative level. Tenants are also pleased with their property managers. They do however feel that they want more feedback from the property managers when something have been fixed in the buildings. It is also very important that the property manager see the problems from the tenant s perspective. A property manager needs to be reliable and socially competent. He needs to have basic skills in negotiations, economics and the law concerning properties. 2

3 Examensarbete Titel: Författare Institution Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag Joakim Dahlgren Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 344 Handledare Stellan Lundström Nyckelord Fastighetsförvaltare, Kapitalförvaltare Sammanfattning I takt med att utbud och efterfrågan har svängt till hyresgästernas fördel har även fastighetsförvaltningens utformning ändrats. Utvecklingen har gått ifrån produktorientering till serviceproducerande tjänsteföretagande. Många av de stora fastighetsägarna förvaltar inte längre sina fastigheter med egen personal. Detta har medfört att en ny dimension har lagts till fastighetsförvaltning ägande och förvaltande part kan representera olika företag. Syftet med examensarbetet är främst att belysa arbetsuppgifter samt kompetenskrav som ställs på fastighetsförvaltare. Tyngdpunkten i arbetet ligger på ett omfattande intervjuarbete där både fastighetsförvaltare, fastighetsägare och hyresgäster har intervjuats. Representerade företag är: Aberdeen Property Investors, AP Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Jones Lang LaSalle, Newsec, Vasakronan, Acta, Alecta, Folksam och SEB. Idag skrivs nya hyreskontrakt generellt på 3-5 år. Fastighetsförvaltaren sitter som regel själv i förhandlingen med hyresgästen, om inte det gäller större hyreskontrakt. Det har blivit allt vanligare att hyresgäster använder sig av tenant representation, vilket betyder att de anlitar en fastighetskonsult som hjälp vid förhandlingen. En fastighetsförvaltares arbetsdag är som regel varierande och oförutsägbar. Ungefär hälften av tiden spenderas på något hyresgästrelaterat. Det kan vara allt ifrån hyresomförhandlingar till utvärderingssamtal. Resterande tid går åt till budgetering, kvartalsrapporter, fakturakontroll och samtal med entreprenörer m.m. En förvaltare har stor frihet att planera sin egen arbetsdag, men ofta händer det något oförutsägbart i fastigheterna som först och främst måste åtgärdas. En fastighetsförvaltare kan antingen förvalta i egen regi eller på entreprenaduppdrag. Den operativa verksamheten bedrivs i stort sätt likadant i bägge förvaltningsformerna. Men det krävs ett tydligt kontrakt med klara rollfördelningar för att minimera de tröghetsmoment som förvaltning på entreprenad medför. Facility management bedrivs främst av de fastighetsföretag som har konceptområden. När många hyresgäster är samlade på en plats finns det en stor fördel i att samordna de fastighersrelaterade tjänsterna. Kapitalförvaltare, som representerar fastighetsägaren, är överlag nöjda med fastighetsförvaltningen. Men de tycker generellt att fastighetsförvaltare måste tänka mer strategiskt och inte fastna på det operativa planet. Hyresgäster är även i stort sätt nöjda men anser ofta att de får bristande återkoppling när de påtalat ett fel i fastighen. Det är även viktigt för dem att fastighetsförvaltaren bemöter problem utifrån hyresgästens perspektiv. En fastighetsförvaltare bör vara en pålitlig socialt kompetent generalist. Det krävs både god förhandlingsteknik och grundkunskaper i teknik, ekonomi och juridik.

4 Förord Det här examensarbetet har utförts som avslutning på min utbildning i bygg- och fastighetsekonomi inom lantmäteriprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har visat intresse och ställt upp på intervjuer. Jag vill även tacka min handledare Stellan Lundström för värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik. Stockholm, september 2006 Joakim Dahlgren 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Disposition Definitioner Marknadens aktörer Fastighetsbolagen AP Fastigheter Fabege Hufvudstaden Vasakronan Förvaltningsbolagen Aberdeen Property Investors Jones Lang LaSalle Newsec Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm Förvaltareperspektivet Uppgiften och genomförandet Förbättringsmöjligheter Egen regi jämfört med entreprenad Facility management (FM) Kapitalförvaltareperspektivet Uppgiften och genomförandet Förbättringsmöjligheter Hyresgästperspektivet Uppgiften och genomförandet Förbättringsmöjligheter Diskussion Slutsatser Referenser Bilagor

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kraven på förvaltningen av kontorslokaler i Stockholm har ökat betydligt de senaste tjugo åren. Hyresgäster och fastighetsägare är mer insatta och medvetna om vilka krav som kan ställas på företaget som förvaltar deras lokaler. Ökade krav på mer kvalificerade och bredare tjänster gör att fastighetsförvaltningsbranschen ständigt måste jobba med kompetensutveckling. Fastigheter har i högre grad integrerats med den traditionella kapitalmarknaden och numera investerar även privatpersoner i stor utsträckning i fastighetsfonder och andra fastighetsrelaterade besparingsformer. De senaste årens konkurrenssituation, där det finns gott om lokaler på marknaden i förhållande till potentiella hyresgäster, medför att hyresgästerna kan ställa helt andra krav än vad de kunde tidigare då det var svårt att hitta attraktiva lediga lokaler. Detta har medfört att kundfokus har blivit ett allt mer centralt begrepp för fastighetsbolagen. Utvecklingen har gått ifrån produktorientering till serviceproducerande tjänsteföretagande. I takt med den utvecklingen har det blivit allt viktigare att samordna de verksamhetsanknutna tjänsterna, något som ursprungligen kallades för facility management. Fastighetsförvaltning har traditionellt skötts av fastighetsägarens personal. Utvecklingen har gått mot att förvaltningen sköts av förvaltningsbolag. Företagets kapitalförvaltningsavdelning utformar då ett förvaltningskontrakt med förvaltningsbolagets fastighetsförvaltningsavdelning. Idag finns det flera stora förvaltningsbolag som tillsammans förvaltar en betydande andel av Stockholms kommersiella lokaler. 1.2 Syfte Bilden som många har av vad det innebär att vara en fastighetsförvaltare verkar vara ganska oklar. Därför finns det ett intresse att närmare utforska vad det innebär att vara en fastighetsförvaltare av kontorslokaler i Stockholm. Marknaden har även blivit mer komplex nu när flera av de stora fastighetsägarna inte längre har egna förvaltningsorganisationer. I och med att fastighetsförvaltare och fastighetsägare då inte arbetar för samma företag medför det att det blir en ytterligare part som är involverad i fastighetsförvaltningen. Syftet med denna rapport är att belysa arbetsuppgifter samt kompetenskrav som ställs på fastighetsförvaltare av kontor i Stockholm. För att göra detta kommer fastighetsförvaltning att belysas ur tre perspektiv fastighetsförvaltarens, fastighetsägarens och hyresgästens. 1.3 Metod Detta examensarbete baseras främst på intervjuer, men även litteraturstudier för att förklara de viktiga grunderna i facility management. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Anledningen till att jag valde kvalitativa intervjuer före kvantitativa intervjuer var dels för att jag inte tyckte att jag kunde tillräckligt mycket för att kunna formulera effektiva frågor, dels för att jag ansåg mig få en bredare kunskap genom en friare diskussion i ämnet. Underlaget består av personliga intervjuer med tjugotre stycken fastighetsförvaltare. Dessa intervjuer har utförts under april och maj månad 2006 och har skett på respektive förvaltares kontor. Det finns guider i bilagor. Fokus har legat på att få den intervjuade personen att tala fritt om de olika ämnena. Intervjutiden har varit en timme. Representerade företag är: 6

7 Aberdeen Property Investors, AP Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Jones Lang LaSalle, Newsec och Vasakronan. Som representanter för kapitalförvaltarsidan har fem stycken kapitalförvaltare och chefer för kapitalförvaltning från Acta, Alecta, Folksam och SEB intervjuats, dessa intervjuer har varit på mellan en till två timmar. Även tio stycken hyresgäster har intervjuats per telefon. Personen på företaget som är lokalansvarig samt har kontakten med fastighetsförvaltaren har valts för intervju. Intervjuerna med hyresgästerna redovisas anonymt på grund av att det har passat hyresgästerna bäst samt att jag inte vill att någon kritik ska kunna knytas till en enskild fastighetsförvaltare. 1.4 Avgränsningar Detta arbete fokuserar på frågor kring förvaltning av kontor i Stockholms stad. Uppsatsen fokuserar på kontraktsförvaltarens roll och arbetsuppgifter och inte på den tekniska förvaltarens roll och uppgifter. När det i uppsatsen endast står förvaltare är det kontraktsförvaltare det syftas på och inte teknisk förvaltare. 1.5 Disposition Kapitel 2 handlar om fastighetsförvaltningsmarknadens aktörer som är representerade i intervjuunderlaget. Kapitlet är uppdelat i två delar. Först beskrivs fyra stycken fastighetsbolag kortfattat och sedan beskrivs tre stycken förvaltningsbolag. Kapitel 3 beskriver fastighetsförvaltningen av kontorslokaler i Stockholms stad utifrån tre perspektiv. Det första delkapitlet handlar om fastighetsförvaltarnas syn på uppgiften och genomförandet och förbättringsmöjligheter. Det jämför även förvaltning i egen regi med förvaltning på entreprenad. Grunderna för facility management teorin avslutar det första delkapitlet. Det andra delkapitlet tar upp kapitalförvaltareperspektivet på fastighetsförvaltning när det gäller uppgiften och genomförandet samt förbättringsmöjligheter. Det tredje delkapitlet behandlar hyresgästernas perspektiv på fastighetsförvaltningen utifrån uppgiften, genomförandet och förbättringsmöjligheter. Kapitel 4 tar upp fastighetsförvaltning mer övergripande och diskuterande. Kapitel 5 avslutar examensuppsatsen med en redogörelse av de slutsatser som kan dras inom ämnet för arbetet. 1.6 Definitioner Benchmarking - Benchmarking är en term där man inom organisationer utvärderar sin verksamhet i förhållande till de som man uppfattar beter sig bäst inom en viss bransch. Egen regi Betyder att företaget sköter den processen med egen personal. Entreprenad Betyder att företaget som utför processen gör det på uppdrag av ett annat företag. 7

8 Facility Management Samordning av alla stödfunktioner för att få en effektivare kärnverksamhet. Fastighetsförvaltare Ansvarar för det ekonomiska resultatet och förhandlingar med hyresgäster i fastigheterna som fastighetsförvaltaren ansvarar för. Fastighetsbolag Ett företag som förvaltar sina egna fastigheter. Förvaltningsbolag Ett företag som förvaltar men inte äger fastigheter. Kapitalförvaltare Förvaltar företagets eller organisationens kapital. Om de förvaltar kapital som är placerat i fastigheter ansvarar de för förvaltningsavtal som skrivs med förvaltningsbolag. Outsourcing Ett lånord från engelskan när ett företag lägger ut en verksamhet på entreprenad. Teknisk förvaltare Ansvarar för drift och underhåll i fastigheterna. 8

9 2 Marknadens aktörer 2.1 Fastighetsbolagen I detta avsnitt ges en kortare beskrivning av fyra av de större fastighetsbolagen som äger och förvaltar kontor i Stockholms stad. De fastighetsbolag som beskrivs är AP Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden och Vasakronan. Figur 1 ger en översiktligt jämförande bild av dessa företag. Verksamhetsstödjande tjänster är det som ursprungligen kallas för facility management. Figuren visar att Vasakronan, AP Fastigheter och Hufvudstaden bedriver samordning av verksamhetsstödjande tjänster. Figuren visar även att de två stora statliga fastighetsbolagen, AP Fastigheter och Vasakronan, har betydligt fler anställda per kvadratmeter i lokalarea än det privatägda fastighetsbolaget Fabege. Figur 1. Bilden visar en konkurrentjämförelse mellan fastighetsbolagen AP Fastigheter AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 32,2 miljarder kronor vid årsskiftet 2005/06. Företaget är inriktat på fastigheter i svenska storstadsregioner med tillväxtförutsättningar. AP Fastigheter äger kommersiella fastigheter och bostadshus i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Stockholm står för 68 procent av fastighetsbeståndets värde. Fastigheterna ligger både i Stockholm city och i andra välbelägna områden, till exempel Nacka Strand, Alviks Strand, Värtaområdet, Tellus vid Telefonplan och Solna Strand. I Göteborg ägs främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala domineras av bostäder, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park 2. Figur 2 visar hur fastighetsbeståndet är fördelat i Stockholm innerstad. 1 Vasakronan Årsredovisning 2005 s AP Fastigheter Årsredovisning 2005 s. 3. 9

10 Figur 2. Visar en bild av AP Fastigheters innerstadsbestånd 3. AP Fastigheter ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna, via AP Fastigheter Holding AB. AP Fastigheter utgör en del av de fyra AP-fondernas totala placeringar på drygt 750 miljarder kronor. Bolaget AP Fastigheter tillkom 1998 genom en bolagisering av dåvarande AP-fondens svenska fastighetsinnehav. Dessförinnan användes AP Fastigheter som namn på fastighetsverksamheten inom fonden. AP-fonderna Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna bildades 2000 genom en reformering av pensionssystemet och en omorganisation av de dåvarande AP-fonderna. Första, Andra, Tredje och Fjärde APfonderna utgör tillsammans med Sjätte AP-fonden buffertfonder som ska trygga stabiliteten i det allmänna pensionssystemet. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna är fyra fristående fonder, med identiska placeringsregler. Placeringsreglerna medger stor flexibilitet och en viktig restriktion är att minst 30 procent av fondernas tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper med låg risk. AP-fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundande ålderspension och målet ska vara att långsiktigt maximera avkastningen till en totalt sett låg risknivå. 4. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning svarar för förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet. Verksamheten bedrivs inom fem regioner: Stockholm Lokaler, Uppsala Lokaler, Göteborg Lokaler, Stockholm Bostäder (inklusive bostäderna i Göteborg) och Uppsala Bostäder. Som stödfunktioner inom verksamhetsområdet finns avdelningarna Teknik och service, Fastighetsutveckling och Uthyrning. Figur 3 nedan visar AP Fastigheters organisationsträd. 3 AP Fastigheter Årsredovisning 2005 s AP Fastigheter Årsredovisning 2005 s

11 Figur 3. Bilden visar AP Fastigheters organisationsstruktur Fabege Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler. Verksamheten är koncentrerad till ett antal prioriterade delmarknader i Stockholmsregionen. Fabege förvaltar och förädlar befintligt fastighetsbestånd samtidigt som fastighetsportföljen är föremål för ständig utveckling genom försäljningar och förvärv. Realiserande av värden är en naturlig och viktig del av verksamheten. Bolaget, som fram till maj 2005 hette Wihlborgs Fastigheter, har genomgått stora förändringar under senare år. Från att ha varit verksamt i flera regioner med ett relativt stort inslag av bostäder i fastighetsportföljen har koncentration skett till Stockholmsregionen med fokus på kommersiella lokaler. Under 2004 förvärvades det tidigare Fabege. Per uppgick hyresvärdet till 2,2 miljarder kr, uthyrningsbar yta till 1,7 miljoner kvm och bokfört värde, inklusive projektfastigheter, till 21,3 miljarder kr. Fastigheterna i Stockholms innerstad, Kista och Solna svarade för drygt 60 procent av koncernens hyresvärde, 96 procent av hyresvärdet avsåg kommersiella lokaler medan 4 procent avsåg bostäder 6. Fabege äger 38 fastigheter om totalt kvm, varav kvm kontor, i Stockholms innerstad. Bolaget är en av de större fastighetsägarna med en marknadsandel på kontor, baserad på ytan, om cirka fyra procent. Hyresvärdet uppgår till ca 650 Mkr, motsvarande 30 procent av koncernens samlade hyresvärde. Fastigheterna inrymmer främst kontor och butiksytor. Fastighetsbeståndet omfattar såväl färdigförädlade fastigheter som fastigheter med utvecklingspotential. I City ligger beståndets tyngdpunkt i kvarteren kring Kungsgatan och Drottninggatan med totalt ett tiotal fastigheter varav flera är belägna nära eller vid Stureplan. Ett annat innerstadskluster återfinns på Kungsholmen med fyra fastigheter i Hornsberg/Stadshagen, bl. a. Paradiset 23 och 27. I området pågår en omdaning som medför att det gamla industriområdet intill Essingeleden utvecklas till en stadsdel med både kontor och bostäder. Figur 4 visar en karta över Fabeges fastighetsbestånd i Stockholm. 5 AP Fastigheter Årsredovisning 2005 s Fabege Årsredovisning 2005 s

12 Figur 4. Bilden visar Fabeges fastighetsallokering i Stockholm 7. Fabege har en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör ett snabbt agerande, vare sig det gäller fastighetsaffärer eller att lösa problem för en hyresgäst. Organisationen innefattar drygt 140st medarbetare. Förvaltning och Projekt & Utveckling utgör den operativa organisationen. Förvaltningsorganisationen består av fem förvaltningsområden. Fabege strävar efter att skapa koncentrerade fastighetsbestånd som möjliggör effektiv och kundnära förvaltning. Då förvaltningen huvudsakligen sker med egen personal kan bolaget möta kunderna direkt utan något mellanled. Projekt & utveckling ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, miljö, inköp och driftsoptimering, samt arbetar med köp och försäljning. Funktionen har ett väl utvecklat samarbete med förvaltningen. Utöver de operativa enheterna finns de koncerngemensamma enheterna Ekonomi/Finans och Administration 8. Figur 5 visar hur Fabege är organiserat. Figur 5. Bilden visar Fabeges organisation 9. 7 Fabege Årsredovisning 2005 s Fabege Årsredovisning 2005 s Fabeges Årsredovisning 2005 s

13 2.1.3 Hufvudstaden Hufvudstaden, som grundades 1915, blev snabbt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och är idag ett av landets starkaste varumärken i fastighetsbranschen. Varumärket är välkänt och står för hög kvalitet, god service och långsiktighet i förvaltningen och utvecklingen av egna kommersiella fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva affärslägen. Hufvudstadens affärsidé är att i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva marknadsplatser. Hufvudstaden ägde vid årets slut 30 fastigheter. Den uthyrbara ytan uppgick till kvm i Stockholm och kvm i Göteborg, totalt kvm. Den totala hyresvakansgraden i koncernen per den 31 december 2005 var 7,1 procent och ytvakansgraden var 8,7 procent. I Stockholm var hyresvakansgraden 7,9 procent och i Göteborg 2,2 procent 10. Figur 6 visar större fastighetsägare i Stockholms city och Hufvudstadens fastigheter visas där i gult och kända fastigheter är bland annat World Trade Center (längst ut till vänster i bilden). Figur 6. Bilden visar större fastighetsägare i Stockholms city 11. Den operativa verksamheten är organiserad i fyra affärsområden, Stockholm Östra City, Stockholm Västra City, NK och Göteborg. De centrala avdelningarna Fastighetsutveckling, Ekonomi/Finans och Personal stöder den operativa organisationens verksamhet. Därutöver drivs parkeringsrörelse i dotterbolaget Parkaden AB och konferens- och restaurangrörelse i dotterbolaget World Trade Center Stockholm AB. Figur 7 visar hur Hufvudstaden är organiserat. 10 Hufvudstaden Årsredovisning 2005 s Hufvudstaden Årsredovisning 2005 s

14 Figur 7. Bilden visar Hufvudstadens organisationsträd 12. Affärsområde Stockholm Östra City omfattar 14 fastigheter i området öster om Regeringsgatan samt 2 fastigheter i Gamla Stan. Fastighetsbeståndet är helt kommersiellt och består av kontors- och butiksfastigheter. Merparten av fastigheterna är belägna vid Biblioteksgatan, Norrmalmstorg och angränsande gator, den s.k. Gyllene Triangeln, vilken varit kärnan i Hufvudstadens fastighetsbestånd sedan bolaget grundades Affärsområde Stockholm Västra City omfattar fastigheterna i området kring Sveavägen och väster ut. Affärsområdet omfattade vid årsskiftet åtta fastigheter. Fastighetsbeståndet är helt kommersiellt och består av kontors- och butiksfastigheter samt Parkadenfastigheten, vilken har överförts från Affärsområde NK. Fastigheterna är belägna i hörnet av Kungsgatan/Sveavägen, på Drottninggatan, Klarabergsgatan samt Regeringsgatan. I beståndet ingår World Trade Centerfastigheten, Sveriges mest centralt belägna byggnad med avseende på kommunikationer. Flygbussar och Arlanda Express löper samman i huset, liksom järnväg, T-bana, bussar och pendeltåg. World Trade Center är en internationell mötesplats och ingår i sammanslutningen World Trade Center Association (W.T.C.A.), vars syfte är att främja och stödja internationell handel och affärsrelationer. I konceptet ingår att erbjuda olika typer av lokaler och tjänster med bl.a. konferens- och utställningslokaler samt restauranger. I World Trade Center drivs en konferens- och restaurangrörelse genom ett helägt dotterbolag. Fastigheten inrymmer cirka 40 kontorshyresgäster. Affärsområde NK omfattade vid årsskiftet fastigheterna NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg. Parkadenfastigheten har överförts till Affärsområde Stockholm Västra City Vasakronan Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Fastighetsbeståndet omfattar 148 fastigheter med en total area på 1,7 miljoner kvadratmeter 13. De sammanlagda hyresintäkterna var under år 2005 ungefär 2,7 miljarder. Vasakronans fastighetsbestånd i Stockholms innerstad består till stor del av fastigheter i bra kontorslägen och väl samlade i kluster, vilket stärker marknadspositionen. Fastigheterna håller hög standard och är väl underhållna. Merparten av dem är moderna med effektiva kontorslokaler. Fastigheterna i innerstaden är belägna i City, Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Gamla Stan och Södermalm. Fastigheter utanför tullarna finns i huvudsak i Stockholms närförorter som Kista, Liljeholmen, Lilla Essingen och Solna. Flera av fastigheterna är välkända, som till exempel fyra av de fem Hötorgshusen, Sverigehuset vid Kungsträdgården, kv. Garnisonen på Östermalm, Kista Science Tower och Kista Entré 14. Figur 8 visar allokeringen av Vasakronans fastighetsbestånd. 12 Hufvudstaden Årsredovisning 2005 s Vasakronan Årsredovisning 2005 s Vasakronan Årsredovisning 2005 s

15 Figur 8. Bilden visar hur Vasakronans fastigheter är fördelade i Stockholms innerstad 15. Vasakronan ägs till 100 procent av den svenska staten, via Civitas Holding AB. Vasakronan verkar på fullt konkurrensutsatta marknader och på samma villkor som övriga aktörer på fastighetsmarknaden. Staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning. Vasakronan tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning och uttalanden från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning som kompletterar Statens Ägarpolitik. Vasakronan är genom ett MTN-obligationsprogram noterat på Stockholmsbörsen och följer dess rekommendationer och riktlinjer för informationsgivning. I Vasakronans bolagsordning finns angivet att föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och bedriva fastighetsadministration samt att idka därmed förenlig verksamhet, även som äga och förvalta lös egendom. För statligt ägda företag är kravet på genomlysning en demokratifråga eftersom företagen ytterst ägs av svenska folket. Regeringen anser därför att statliga företag ska vara minst lika öppna i sin information som de främsta börsnoterade företagen. Organisationen består av tre regioner, 12 marknadsområden samt dotterbolaget Vasakronan Service Partner. De strategiska staberna Ekonomi- och Finans samt Information kompletteras av servicestaberna IS/IT, Juridik, Personal, Inköp, Kvalitet samt Analys och Värdering 16. Figur 9 visar hur Vasakronan är organiserat. 15 Vasakronans årsredovisning 2005 s Vasakronan Årsredovisning 2005 s

16 Figur 9. Bilden visar Vasakronans organisationsträd Vasakronan Årsredovisning 2005 s

17 2.2 Förvaltningsbolagen Detta avsnitt beskriver kortfattat tre stycken förvaltningsbolag. De tre förvaltningsbolagen är Aberdeen Property Investors, Jones Lang LaSalle och Newsec Aberdeen Property Investors 1998 bildades bolaget Celexa ur SPP:s interna fastighetsavdelning. Celexa köptes år 2000 av Aberdeen Asset Management vilket innebar en namnändring av bolaget till Aberdeen Celexa Property Investors. Namnet Celexa övergavs så småningom i takt med att Aberdeen Property Investors verksamhet expanderade i de övriga nordiska länderna. Aberdeen förvaltar totalt 90 miljarder kronor i europeiska fastighetsinvesteringar genom direktägda portföljer och fonder. Företaget har 500 anställda vid kontor i tio länder i Europa och verksamheten styrs från Sverige. Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag till Aberdeen Asset Management Plc, en internationell kapitalförvaltningskoncern som är börsnoterad i London och Singapore. I Sverige har Aberdeen Property Investors totalt 180 anställda på nio lokalkontor samt huvudkontoret i Stockholm. Aberdeen Property Investors förvaltade kapital på den svenska marknaden uppgår till ca 25 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,9 miljoner kvadratmeter och ca 2,3 miljarder kronor i totalt förvaltat hyresvärde (debiterad hyra per år). Aberdeens kunder är primärt institutionella investerare som söker en stabil och god avkastning från tillgångslaget fastigheter. Aberdeen har en rad stora marknadsledande uppdragsgivare som exempelvis Alecta, Folksam, Nordea Liv, Ixis AEW Europe och Riksbankens Jubileumsfond. Tjänsteinnehållet i varje uppdrag är skräddarsytt för att passa uppdragsgivarens behov och önskemål, exempelvis avseende den aktuella fastighetsportföljens storlek och karaktär eller kundens avkastningskrav 18. Förvaltningspersonalen är uppdelad utifrån uppdragsgivare och område. Den enskilda förvaltaren arbetar således enbart med en uppdragsgivare och inte t.ex. med både Folksam och Alecta samtidigt Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle bildades 1999 då LaSalle Partners Incorporated och Jones Lang Wootton gick samman. Jones Lang LaSalle är ett av världens ledande företag för fastighetstjänster. De erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare och hyresgäster som investerare 19. De förvaltade Skandias kontorslokaler till och med årsskiftet men nu förvaltas de i egen regi i Skandias fastighetsbolag Diligentia. I och med detta förlorade den svenska avdelningen av Jones Lang LaSalle större delen av sin förvaltning på kontorssidan. De håller nu på att omstrukturera sin organisation och har skrivit ett avtal med Bank of Irland om att förvalta deras fastighetsbestånd. Förvaltningen är uppdelad utifrån kund och om kunden har ett stort bestånd även utifrån område

18 2.2.3 Newsec Newsec grundades Bolaget är partnerägt och har ca 500 medarbetare. Newsecs uppdragsgivare är dels internationellt verksamma investerare, t ex Morgan Stanley och Goldman Sachs, som ser Norden och Östersjöområdet som en gemensam marknad. Dels lokala aktörer på de nordiska fastighets- och lokalmarknaderna, allt från stora börsnoterade företag som SEB, Ericsson och Nokia till enskilda privata fastighetsinvesterare och ägare. Deras marknad är Norden och Baltikum. I Sverige bedriver Newsec verksamheten i fyra olika bolag: Analys, Investment, Corporate Services och Förvaltning. Newsec Oy verkar på den finska marknaden. I Danmark och Norge agerar de genom samarbetspartners, och i Baltikum via representationskontor. Newsec har även två systerföretag: Datscha (fastighetsinformation på Internet) och Niam (förvaltar egna fastighetsfonder). Newsec Asset Management har ca 270 medarbetare och förvaltar idag kommersiella fastigheter och bostäder motsvarande en yta om ca 3,2 miljoner m 2 till ett sammanlagt värde av ca 40 miljarder kronor. Newsecs största uppdragsgivare är SEB när det gäller kontor i Stockholm 20. Generellt arbetar Newsec Asset Management med kundansvarig och kundteam. Teamet har en samlad fastighetskompetens inom kontraktsförvaltning, ekonomi, teknik och drift och skötsel. Kompetenserna inom teamet kompletterar varandra på ett sätt som motsvarar kundens och uppdragets behov. SEB uppdraget är så stort att de har två arbetslag som arbetar med bara SEB fastigheter. Arbetslagen är geografiskt uppdelade

19 3 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm Förvaltning av kontorslokaler innehåller en betydligt större del kundfokus än vad det gjorde tidigare då det var brist på lokaler. På åttiotalet var det som ingick i förvaltning inte lika omfattande. Då fick hyresgästerna vara nöjda med att de primära fastighetsrelaterade funktionerna fungerade och åtgärdades när fel uppstod. Idag försöker förvaltare generellt att sätta sig in i hyresgästernas situation när det gäller både behoven av lokalutveckling och att förutse framtida behov av lokaler. När det gäller förvaltning av kontor finns det tre stycken parter som kan vara involverade: förvaltare, kapitalförvaltare och hyresgäster. Kapitalförvaltare är de som representerar fastighetsägare vid upphandling av fastighetsförvaltning på entreprenad. Dessa parter kan naturligtvis ha olika förväntningar och krav på hur förvaltningen ska utföras och det kommer att belysas i detta kapitel. 3.1 Förvaltareperspektivet Förvaltareperspektivet utgår ifrån en förvaltningsavdelning på ett fastighetsbolag där de arbetar med kontorsytor i egen regi. Det innefattar även förvaltningsbolag där förvaltarna arbetar med kontorsytor på entreprenad åt kapitalförvaltare som till exempel ett försäkringsbolag. Innehållet i avsnittet uppgiften och genomförandet baserar sig på ett samlat intryck från alla de fastighetsförvaltare som intervjuats i arbetet med examensuppsatsen. Efter det tas idéer till förbättringar upp i avsnittet förbättringsmöjligheter. Därefter belyses skillnader mellan egen regi och entreprenad. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av teorin bakom facility management och hur fastighetsförvaltarna resonerar kring detta Uppgiften och genomförandet Det är vanligt att fastighetsförvaltare som är anställda på de stora fastighetsbolagen ansvarar för omkring kvm och har omkring hyresgäster. Hyresgästerna kan vara allt ifrån frisörsalonger till advokatbyråer. Den primära uppgiften som fastighetsförvaltare har är att skapa ett optimalt driftnetto för de fastigheter som han eller hon förvaltar. För att kunna skapa ett optimalt driftnetto måste den tekniska förvaltningen skötas effektivt och hyreskontrakten utformas för långsiktig lönsamhet. Fastighetsförvaltare är resultatansvariga för fastigheterna som de förvaltar. Till sin hjälp har han eller hon en teknisk förvaltare som ansvarar för drift och underhåll. Det praktiska arbetet i fastigheterna utförs främst av fastighetsskötare. Fastighetsförvaltaren har ett mycket varierande arbete. Arbetstiden brukar vara omkring timmar per vecka för en erfaren förvaltare. Det är även viktigt att vara tillgänglig på mobiltelefonen på fritiden. Om något akut händer med en fastighet som inte kan lösas genom felanmälan måste förvaltaren omgående kunna nås för att åtgärda problemet. Det är dock ovanligt att förvaltarna blir kontaktade på sin fritid. En fastighetsförvaltare bör vara kunnig inom affärsmannaskap och förhandlingsteknik. En stor del av tiden går åt till kontraktsförhandling vare sig det är ny- eller omförhandling av kontrakt. Den första kontakten vid nyförhandling tas av uthyrningsavdelningen som har som uppgift att fylla fastighetsbolagets lokaler med hyresgäster. När uthyraren har fått med en potentiell hyresgäst så pass långt i processen att det är dags att börja kontraktsförhandla kopplas fastighetsförvaltaren för fastigheten in i processen. Efter att uthyraren har informerat förvaltaren om hyresgästen tar denne över ansvaret för att få förhandlingen att gå i lås. Fastighetsförvaltare sköter som regel hyresförhandlingen själv, men vid stora förhandlingar sitter även förvaltningschef eller motsvarande med vid förhandlingen. 19

20 Kontrakt skrivs i regel på mellan 3-5 år. De hyreskontrakt som skrivs för kommersiella lokaler är som regel baserade på branschorganisationen Fastighetsägarna Sveriges standardformulär. Kontrakt skrivs på minst tre år på grund av att det är det som krävs enligt hyreslagen för att indexklausuler ska accepteras. Längre kontrakt uppemot tio år kan skrivas vid större lokalanpassningar eftersom fastighetsbolaget då är angeläget att få en säkerhet i att få tillbaka de investerade kapitalet i hyresavgifter. En fastighetsförvaltare genomför ungefär två till tre stycken omförhandlingar per månad. Tiden för dessa förhandlingar varierar utifrån vilken hyresgäst det rör sig om. Omförhandlingen med ett litet kontor på 250 kvm kan vara klart efter ett möte medan omförhandlingen med ett en hyresgäst som sitter på 40,000 kvm kan bli en väldigt utdragen förhandling. Fastighetsförvaltaren brukar som regel minst ha ett enskilt möte per år med varje hyresgäst. Detta möte är till för att skapa ett förtroende och för att få hyresgästerna att känna att de blir väl omhändertagna. På dessa möten går de igenom hur lokalerna fungerar och hur hyresgästerna trivs och vilka eventuella ändringar man kan se i hyresgästens lokalbehov. Innan en hyresgäst flyttar in i sina nya lokaler sker vanligtvis en hyresgästanpassning för att tillgodose den nya hyresgästens lokalbehov. Vid mindre lokalanpassningar brukar förvaltaren ansvara för projektet, men vid större fastighetsutvecklingsarbeten tar fastighetsutvecklingsavdelningen normalt över, eller att arbetet sköts på entreprenad. Förvaltaren har dock totalansvaret för fastigheten och håller sig därför informerad om hur projektet utvecklas. Varje år görs en budget för fastigheterna och en prognos görs över hur de vakanta lokalerna kommer att variera över året. Kvartalsrapporter skrivs för att följa upp utvecklingen av fastigheterna. Assistenten eller controllern sköter mycket av det praktiska kring uppdatering av hyressystemet och avisering av fakturor. En fastighetsförvaltare lägger ned ungefär en till två timmar i veckan på att kontrollera fakturor. Utöver dessa arbetsuppgifter finns det alltid en mängd små utredningar som ska göras och det blir ofta en hel del telefontid med hyresgäster och entreprenörer. Det uppstår ofta små problem som måste lösas av både ekonomisk, teknisk och juridisk karaktär. En förvaltare kan inte förväntas kunna allt själv utan behöver ibland ta hjälp av kollegor. Generellt har fastighetsbolagen jurister som förvaltaren kan fråga när det gäller hyreslagstiftning eller andra fastighetsrelaterade juridiska frågor. Fastighetsförvaltare var traditionellt gamla militärer eller andra som saknade fastighetsrelaterad utbildning. Numera anses arbetet som fastighetsförvaltare kräva en civilingenjör- eller civilekonomutbildning. Affärsmannaskap är en central egenskap man bör ha för att vara en duktig förvaltare. Inriktningen på yrket har förskjutits från att sköta om fastigheten till att sköta om hyresgästerna. Idag måste de vara kundfokuserade och serviceminded för att klara av att vara fastighetsförvaltare. Tekniska frågor sköts av en teknisk förvaltare och fastighetsskötare. En fastighetsförvaltare måste vara en generalist som behärskar både: Affärsmannaskap Fastighetsjuridik Ekonomi Fastighetsteknik Fastighetsförvaltare måste kunna diskutera fastighetstekniska frågor med den tekniska förvaltaren och fastighetsskötare samt att kunna föra en kontraktsförhandling med en hyresgäst där det ofta är företagets VD som sitter som motpart i förhandlingen. Märker han eller hon att fastighetsförvaltaren inte är påläst och kunnig lär han eller hon inte vilja fortsätta med förhandlingen. 20

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande Fastigheter fortsätter att vara en bra investering i institutionernas portföljer även om avkastningen inte riktigt nådde upp till föregående års nivåer. Fastighetsnytt

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Humlegårdsgatan 20. Stockholm

Humlegårdsgatan 20. Stockholm Humlegårdsgatan 20 Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Yta Våning 210 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en större ombyggnation 1988. Huset har 8 våningar

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Att skriva uppsats Olika varianter Affärsplan eller Förvaltningsplan Litet olika vinklingar Affärsplan, exempel Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten, foton (byggår,

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fastighetsrelaterade tjänster -

Fastighetsrelaterade tjänster - Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 271 Fastighetsrelaterade tjänster - Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt Författare: Linda

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö

Baltzarsgatan 25. Malmö Baltzarsgatan 25 Malmö Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum, bostäder

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö

Baltzarsgatan 25. Malmö Baltzarsgatan 25 Malmö Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum, bostäder

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer