Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 07"

Transkript

1 07 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 5 Mål och uppföljning 6 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen 8 Stadsbyggnation för framtidens behov 10 Löser kundernas behov 12 Förvaltning 14 Förvaltningsområde 1 14 Förvaltningsområde 2 16 Förvaltningsområde 3 18 Fastighetsutveckling 20 Kviberg 22 Medarbetare 26 Miljöarbete 28 Milstolpar i Higabgruppens utveckling 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 35 Kommentarer till Resultaträkningar 36 Balansräkningar 38 Koncernens och moderbolagets förändringar i eget kapital 40 Kommentarer till Balansräkningar i koncernen 41 Kommentarer till Balansräkningar i moderbolaget 42 Kassaflödesanalyser 43 Kommentarer till Kassaflödesanalyser 44 Noter 45 Revisionsberättelse 58 Granskningsrapport 59 Flerårsöversikt 60 Definitioner 61 Risk- och känslighetsanalys 62 Ägarstyrning 64 Styrelse 66 Företagsledning 68 Fastighetsförteckning 70

3 Higabgruppen i korthet Bidrar till Göteborgs Stads utveckling Higabgruppen styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Higabgruppen ska bland annat bidra till stadens utveckling samt vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla Göteborgs kulturfastigheter. Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg. Därutöver ska bolaget vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet. Utbildning, kultur, privat näringsliv och offentlig förvaltning Higabgruppens kunder finns inom samtliga områden som tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Göteborg. Företaget äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som man erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna kommer från offentlig verksamhet, medan det privata näringslivet svarar för övriga intäkter. Tre förvaltningsområden med kundfokus Higabgruppens förvaltning är långsiktig. Arbetet är organiserat i tre olika förvaltningsområden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvaltning enligt kundernas specifika behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. Ω Förvaltningsområde 1 fokuserar på livsmedelssektorn, hotell och restauranger Ω Förvaltningsområde 2 inrymmer fastigheter för kultur och utbildning Ω Förvaltningsområde 3 har ett stort antal fastigheter för hantverk och industri Därutöver har alla områden kontorslokaler. Fastighetsutveckling efter kundernas behov Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov gör Higabgruppen det möjligt för kunderna att verka, utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete underlättar förvaltningen av fastigheterna och bidrar därmed till ökad effektivitet. Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation, större ombyggnader och lokalanpassningar. Ägt av Göteborgs Stad finansierat genom hyresintäkter Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktig stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

4 Higabgruppens vision och affärsidé Vision Higabgruppen skapar ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Affärsidé Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler.vår verksamhet ska medverka till Göteborgs Stads utveckling.

5 Under Higabgruppens ledning har det under 2007 vuxit fram ett modernt kulturhus för Örgryte- och Härlandaborna en mötesplats för alla åldrar. Året i sammandrag Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 51 Mkr (58). I resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 80 Mkr (82) samt nedskrivningar av fastigheter med 71 Mkr (72). 51Mkr Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 6 Mkr (5). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var nyttjad till 25 Mkr (0). 6Mkr Den synliga soliditeten uppgick till 14,9 procent (10,2). 14,9procent soliditet Fastighetsbeståndets 3 bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till Mkr (3 166). 503 Mkr Uthyrningsbar yta uppgick vid 602 årsskiftet till m 2 ( ). Vakansgraden uppgick till 5,6 procent (6,0). 325m 2 Higabgruppens årsredovisning

6 VD har ordet Grunden är lagd mot nya offensiva utmaningar! Higabgruppens framgångar är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt lagarbete. Jag är glad och stolt över det vi har uppnått tillsammans. Under 2007 har vi lagt de sista byggstenarna till en stabil grund för framtiden, ett långsiktigt arbete som skapat ett nytt och mer kundorienterat arbetssätt med tydliga gemensamma mål. Allt i linje med våra värderingar; kundorientering, medarbetarskap och långsiktighet. Sedan 2005 har vi arbetat med fyra övergripande målsättningar: Att öka antalet nöjda kunder, att skapa en miljödokumentation enligt EU:s krav, att öka antalet nöjda medarbetare och att nå en sexprocentig avkastning på totalt kapital. Vi har infriat samtliga långsiktiga mål med undantag av avkastningskravet, där vi fortsätter att arbeta för att nå den önskade nivån sätter vi full fart mot nästa stora utmaning, som sträcker sig fram till år Det handlar framför allt om två tuffa mål: Att Higabgruppen ska bli Göteborgs bästa hyresvärd och att vi ska halvera våra koldioxidutsläpp jämfört med Det senare är ett mål som med råge överstiger både lokala och nationella miljömål Under det gångna året har vi arbetat aktivt med att skapa kundnytta och för att bli mer affärsmässiga, bland annat när det gäller hyressättningen i våra fastigheter. Utöver detta har vi också ökat medarbetarnas kompetens genom gemensamma utbildningar inom kundvårdsområdet. Vårt varumärke har stärkts genom lyckosamma projekt som på olika sätt har bidragit till Göteborgs utveckling. Några exempel är det nybyggda Mediehuset i Campus Linné, Kretsloppsparken i Alelyckan och den stora ombyggnaden av Arken hotell och konferensanläggning, samtliga verksamheter som aktivt bidrar till Göteborgs positiva utveckling. Inga genvägar till nöjda kunder Resultaten från vår kundundersökning för 2007 visar på ett något sämre resultat jämfört med föregående mätning och vi kommer bland annat därför att satsa på en ännu tätare dialog med våra kunder. Det finns inga genvägar till nöjda kunder. Det handlar om professionalism Härlanda Park 2 Higabgruppens årsredovisning 2007

7 VD har ordet och service vid varje kontakt och på alla områden. Därför fortsätter vi under 2008 med fler utbildningar i kundvård. En välvårdad exteriör är en annan viktig del i konkurrensen om kunderna. Här fortsätter våra satsningar på att områdena kring våra fastigheter ska vara rena och välvårdade. Berndt Svensson Några framtidstankar Vårt framtidsperspektiv presenteras i vår målbild för 2011, som visar vad vi vill uppnå inom våra fyra målområden kund, medarbetare, fastighet och ekonomi. Min övertygelse är att ett genomtänkt arbetssätt med kunder, medarbetare, förvaltning och fastighetsutveckling över tid skapar god lönsamhet både för vår verksamhet och för Göteborg som helhet. Lyckas vi infria dessa ambitioner får vi utrymme för ett framgångsrikt strategiskt förändringsarbete i takt med kundernas, ägarnas och medarbetarnas förväntningar. Våra lån är den närmaste tiden säkrade på en mycket konkurrenskraftig nivå. Konjunkturen under den kommande tvåårsperioden väntas bli vikande, vilket förmodligen innebär att ränteuppgången avtar och efterhand ersätts av sjunkande räntor. Hittills har vår placeringsstrategi av lån varit framgångsrik. Trots goda tider och ett målmedvetet arbete finns det orosmoln på himlen, faktorer som inte går att påverka. Några exempel är stigande räntenivåer och byggmarknadens höga priser. Några av våra fastigheter har också stora underhållsbehov framöver. Engagemang och profilering visar vägen Higabgruppen har en liten och platt organisation med korta beslutsvägar. Vi har en stark förnyelseförmåga och levererar det som utlovas styrkor som har befästs i takt med att medarbetarna utvecklas i sina nya roller. Ett exempel är en nyanställd som inledde sitt ansvar för restaurang Trädgår n med att jobba en natt i köket. Han ville veta hur verksamheten drevs och vad han kunde bidra med. Det är roligt att ha engagerade medarbetare som så aktivt söker kundskap! Vårt profilarbete under 2007 har resulterat i ett nytt skyltprogram för våra fastigheter och nya profilkläder för våra medarbetare. Sedan har vi vårt miljöarbete, där vi tagit ytterligare ett steg framåt genom att vi investerat i nya miljöfordon för våra fastighets- och servicetekniker, en bilpark som naturligtvis förses med vår logotyp. Det är ytterligare ett sätt att synliggöra Higabgruppens arbete för våra kunder och för vår stad. Tack för gott samarbete! Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder, styrelsen, samarbetspartners och våra medarbetare för ett väl genomfört, stimulerande och utvecklande år. Det är lagarbetet och arbetet för våra kunder och för göteborgarna som är mina starkaste drivkrafter. Vi har kommit långt tillsammans och jag ser fram emot ett spännande 2008, med den nya fotbollsarenan, vårt kundarbete och ett omfattande miljöarbete som tre stora utropstecken. Göteborg i februari 2008 Berndt Svensson, VD Higabgruppens årsredovisning

8 4 Higabgruppens årsredovisning 2007

9 Higabgruppens uppdrag Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska: Ω Bidra till stadens utveckling Ω Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet Ω Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg Ω Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter Ω Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet Ω Via förvaltning, utveckling, förvärv och avyttring säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet Ägardirektivet betonar framför allt uppgiften att vårda, utveckla och förvalta de fastigheter som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Ett annat direktiv är att aktivt främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer. Ägaren anger även att verksamheten ska eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande lönsamhet och soliditet. Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och handlingsplaner för att nå dessa. Higabgruppens årsredovisning

10 Mål och uppföljning Higabgruppens övergripande mål är att uppfattas som en ansvarstagande, engagerad och drivande fastighetsförvaltare och partner i fastighetsfrågor. För att nå målen använder Higabgruppen fyra tydliga målområden; kund, medarbetare, fastighet och ekonomi. Alla Higabgruppens medarbetare jobbar aktivt med Målbilden. Ett levande och handlingsorienterat dokument som genomsyrar hela organisationen. Kund Nöjda och lojala kunder är vårt övergripande kundmål. Organisationen ska svara upp mot kundernas behov, krav och önskemål. Inför 2007 var vår målsättning bland annat att ta fram ett enhetligt arbetssätt för kundvård och att genomföra vårt profilprogram. Kundvårdsmålet har gått enligt plan och profilprogrammet har inletts. Däremot lyckades Higabgruppen inte med målet att halvera antalet missnöjda kunder inom skötselområdet. Trenden inom skötselområdet är dock att vi har förbättrat oss inom samtliga delområden med några procentenheter. Till målen för 2008 hör bland annat att genomföra en rad aktiviteter som att ge kunderna bättre information och snabbare återkoppling efter utförda åtgärder. Dessutom ska våra medarbetare sträva efter att få än mer kunskap om sina kunders verksamheter och deras behov. Medarbetare Det övergripande medarbetarmålet är att vara en stimulerande arbetsplats som erbjuder intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Higabgruppen ska ha en decentraliserad organisation med klara ansvarsgränser och ett delegerat resultatansvar för de olika enheterna. Inför 2007 var vår målsättning att alla medarbetare skulle gå fyra temautbildningar inom kundvårdsområdet och att chefernas tillgänglighet skulle öka. Utbildningarna var mycket uppskattade. Vikten låg på att förstå våra egna beteenden och attityder för att bättre möta våra kunders förväntningar och behov. Enligt medarbetarenkäten har chefernas tillgänglighet ökat något. Till målen för 2008 hör bland annat utbildningar i miljö och kundvård och att internt stödja varandra för att nå målet bästa hyresvärd Fastighet Det övergripande fastighetsmålet är att äga och utveckla fastigheter som skapar värden för Göteborgs Stad. Inför 2007 var vår målsättning att slutföra kartläggningen av verksamhetens miljöbelastning och att skapa utvecklingsplaner för kontorsfastigheten på Sankt Sigfridsgatan 85 samt industrifastigheten Backastationen vid Backaplan. Higabgruppen har under året färdigställt kartläggningen av företagets miljöbelastning och har också klarat av en utvecklingsplan för ovanstående fastigheter. Till målen för 2008 hör bland annat att Higabgruppen ska bli klimatneutralt, att företagets CO 2 -utsläpp ska kartläggas samt att öka antalet nöjda kunder inom området yttre skötsel. Ekonomi Higabgruppens övergripande finansiella målsättning är att nå en ekonomisk utveckling som säkerställer en långsiktig lönsamhet och en tillfredsställande soliditet. Inför 2007 var vår målsättning att införa resultatmål i förvaltningen och att skriva handlingsplaner för att få bättre lönsamhet på företagets mest kostsamma fastigheter. Samtliga mål har genomförts under året. Till målen för 2008 hör bland annat att fokusera på omförhandling och att öka nettointäkten med minst 100 kr/m 2 på de kommersiella ytorna. 6 Higabgruppens årsredovisning 2007

11 Mål och uppföljning Hälsovetarbacken Styrande värderingar Kundorientering Nära kundsamverkan med lyhördhet för kundens önskemål Lättillgänglighet och snabba besked Bra fastighetsskötsel, underhåll och service Medarbetarskap Engagerat personligt ledarskap Delaktighet och medansvar Respekt för varandra Öppenhet Långsiktighet Äga, vårda och förvalta våra fastigheter så att de bevarar eller ökar sitt värde Bedriva ett uthålligt förbättringsarbete Higabgruppens årsredovisning

12 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen Göteborgsregionen har haft en stark tillväxt under de senaste tio åren, vilket påverkat fastighetsmarknaden positivt. Detta visar sig i form av ökad efterfrågan på kontorslokaler såväl som lokaler för lager och logistik. Göteborg är centrum i en region som består av 15 kommuner och som sträcker sig från Orust i norr till Kungsbacka i söder. Regionen har ungefär invånare och är en av landets största arbetsmarknader. Göteborgsregionens näringsliv präglas av ett starkt kluster inom fordonsindustrin, en stor IT-sektor samt att Göteborgs Hamn är Nordens största och ett viktigt logistiskt nav för svensk och skandinavisk exportindustri. Göteborgsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa och 90 procent av alla branscher finns representerade här. I området finns huvudkontoren för flera av landets största industriföretag. Bland de största arbetsgivarna återfinns Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och AstraZeneca, vars närvaro bidrar till regionens attraktionskraft för såväl företag som människor. Stark ställning i Europa Göteborgsregionen har stärkt sin ekonomiska position under de senaste åren, samtidigt som regionen betraktas som en av de mest kunskapsintensiva områdena i Europa. Mellan åren 1990 och 2005 överträffade Göteborgsregionens tillväxt, mätt i lönenivåer, tillväxthastigheten i såväl Stockholmsregionen som de flesta andra regioner i Europa. Samtidigt ökade sysselsättningen med i genomsnitt 1,4 procent per år, vilket är högre än landets genomsnitt på 0,6 procent. En av anledningarna till Göteborgsregionens höga tillväxt är att företag inom främst IT och telekom har gått bra under perioden, men också företag inom den traditionella tillverkningssektorn har visat en stark utveckling. I Göteborgsregionen finns det en bra blandning av arbetsgivare 8 Higabgruppens årsredovisning 2007

13 inom industri, läkemedel, bioteknik och utbildning, vilket fungerar som en motor för framtida tillväxt. Ökad efterfrågan på kontorslokaler Den totala arean för kontorslokaler i Göteborg uppgår till cirka 4,5 miljoner m 2 och för detaljhandel 1,5 miljoner m 2. De mest attraktiva områdena för kontorslokaler är Inom Vallgraven, Nordstaden och områdena kring Avenyn, Lilla Bommen och Gullbergsvass. Under 2007 steg priserna på kontorslokaler i Göteborg kraftigt. Samtidigt som priserna stigit har dock inte hyrorna eller efterfrågan på kontorsyta ökat nämnvärt. Hyrorna förväntades stiga något mot slutet av 2007 som ett resultat av ökad efterfrågan. Vakansgraden för kontorsfastigheter har under senare år legat på drygt 10 procent med viss tendens till nedgång. Den genomsnittliga vakansgraden för Storgöteborg ligger något under. Direktavkastningskraven ligger mellan 5 till 6 procent. Trots de goda tiderna uppgick nybyggnationen i Göteborgsregionen under 2007 endast till cirka m 2, varav merparten består av projektet Nordstaden. Nyproduktionen motsvarar mindre än en halv procent av det totala beståndet. Under 2008 förväntas nyproduktionen att öka marginellt och totalt uppgå till m 2 genom bland annat färdigställandet av tillbyggnation på polishuset. Vakansgrad (%) Göteborg Stockholm Malmö Direktavkastning (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec Källa: Newsec Higabgruppens årsredovisning

14 Stadsbyggnation för framtidens behov Göteborg ska växa genom förtätning Prognostiserad sysselsättningstillväxt Index Prognostiserad BRP-tillväxt Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige 100 Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Källa: Newsec BRP = Den ekonomiska Bruttoregionalprodukt den ekonomiska aktiviteten i en kommun eller i en region som mäter den årliga förändringen. Göteborg har goda förutsättningar att växa. Mycket obebyggd mark i centrala områden gör att staden kan möta en framtida efterfrågan på fastigheter. Det finns planer på nya arbetsplatser och bostäder för personer. För att nå det målet måste stadskärnan växa och utvecklas ytterligare vilket kommer att ske genom förtätning. I alla fall om man ska tro Stadsbyggnadskontorets direktör Lars Ivarson, som är en central aktör i utvecklingen. Idag finns ett stort tryck på nya bostäder och Göteborg är en glest bebyggd stad internationellt sett. Målet är inte att öppna upp nya områden för byggnation, utan det handlar i stor utsträckning om att förtäta befintliga områden utan att för den delen ta bort parker eller grönområden i någon större omfattning, säger Lars Ivarson. Inga skyskrapor inom 1600-talsstaden Det finns i dagsläget inga planer från Stadsbyggnadskontorets sida att skapa en tydlig stadssilhuett i Göteborg. Att bygga på höjden inom stadsdelarna som härrör från 1600-talet är inget som faller Lars Ivarson på läppen, men han utelämnar inte möjligheten att göra det utanför området och menar att varje generation vill lägga till en årsring på stadens karaktär, och utesluter därför inte tanken nya lägenheter vid Kvillebäcken Lars Ivarson berättar vidare att några områden som det idag satsas mycket på är Gårda, Frölunda Torg, Södra och Norra Älvstranden samt Kvillebäcken. För det senare området håller man på att ta fram en detaljplan för att bygga nya lägenheter. Stadskärnan måste växa om Göteborgs arbetsmarknadsregion ska nå målet på 1,5 miljoner invånare De nya arbetsplatserna ska finnas inom centrum och Norra Älvstranden som mer och mer sammansmälter till en enhet. Trots att staden växer långsammare än Malmö och Stockholm ser framtiden ljus ut, med tanke på den rådande högkonjunkturen. Om inte marknaden mattas av har vi goda förutsättningar att nå målet Det finns många områden som tidigare varit hamn, varv eller lastterminaler som kan exploateras. Genom detta har vi chansen att hålla nere utvecklingen av hyrorna på fastighetsmarknaden, vilket också är positivt för näringslivet i regionen, berättar Lars Ivarson. 10 Higabgruppens årsredovisning 2007

15 Stadsbyggnation för framtidens behov Stadskärnan måste växa om Göteborgs arbetsmarknadsregion ska nå målet på 1,5 miljoner invånare Kollektivtrafiken växer med staden Samtidigt som staden ska växa är det viktigt att öka kollektivåkandet från dagens 24 procent upp mot ungefär 40 procent. Kraven från samhället att bygga mot hållbar utveckling är också märkbara. I Göteborg måste man till exempel ta hänsyn till de stigande vattennivåerna kring älvstranden. Det är viktigt att vi åker mer pendeltåg och där blir Västlänken, en pendeltågstunnel under centrala Göteborg ett viktigt instrument för att öka kollektivtrafiken, säger Lars Ivarson. Han ser också ett behov av minst en ny älvförbindelse. Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll i arbetet och bidrar till den positiva utveckling som staden befinner sig i just nu. Det handlar om att bistå med kunskap och göra avvägningar mellan olika intressen hela tiden utifrån Göteborgs bästa. Varje projekt är ett samarbete mellan olika aktörer och privata och kommunala intressen. Higabgruppen har flera gånger varit involverad i olika samverkansprojekt. Higabguppens sätt att driva fastighetsutveckling är effektivt. I samverkansprojekten har det visat sig vara en styrka. I den gemensamma strävan att utveckla Göteborg är den ömsesidiga nyttan total, avslutar Lars Ivarson. Higabgruppens årsredovisning

16 Löser kundernas behov Higabgruppen vänder sig till kunder inom såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Företagets verksamhet syftar till att ge ökad nytta för kunderna. Fastigheterna ska vara effektiva och praktiska samt väl anpassade till enskilda kunders behov. Kundfördelning (%) π Göteborgs Stad 31,6 π Staten 16,7 π Västra Götalandsregionen 9,5 π Övriga hyresgäster 42,2 Uthyrd lokalarea (%) π Kultur 19,3 π Kontor 18,5 π Utbildning 17,7 π Hantverk och Industri 9,8 π Idrott 9,8 π Omsorg 8,2 π Hotell & Restaurang 6,3 π Livsmedel 4,9 π Lager 3,0 π Detaljhandel 1,9 π Bostad 0,6 Uthyrningbar area (m 2 ) Totalt Higabgruppen uthyrd area Outhyrd area Totalt uthyrningbar area Higabgruppen har ett på flera sätt unikt fastighetsbestånd, som lämpar sig för en mängd olika ändamål. Kunderna återfinns inom de mest skiftande verksamheter från företag i upplevelseindustrin och industriföretag till teatrar och offentliga institutioner. De offentliga verksamheterna utgör cirka 58 procent av såväl yta som intäkter, medan privat näringsliv svarar för 42 procent. Tydligt kundfokus För att kunna ge en service som motsvarar respektive kunds förväntningar arbetar Higabgruppen i en organisation som är indelad i tre förvaltningsområden: Ω Förvaltningsområde 1: Fastigheter för livsmedelssektorn inklusive hotell och restaurang och mindre fastigheter för bland annat föreningar. Ω Förvaltningsområde 2: Kultur- och idrottsfastigheter, fastigheter för utbildning och forskning. Ω Förvaltningsområde 3: Fastigheter för hantverk och industri. I samtliga förvaltningsområden finns dessutom kontorslokaler. Kunskap och engagemang Det vardagliga arbetet inom bolaget ska genomsyras av förståelse, kunskap och engagemang för våra kunder. En av de viktigaste delarna i kundarbetet ligger i den dagliga kontakt och dialog som förs med våra kunder. Det är viktigt att kunderna alltid vet vem de ska vända sig till med frågor och önskemål. Samtidigt är det viktigt att återkopplingen till kund är snabb när Higabgruppen ska åtgärda eventuella fel och brister som uppstått. 12 Higabgruppens årsredovisning 2007

17 Kundfokus Mediehuset Foto: Stina Olsson Sven Olsson Inom Higabgruppen finns det idag en kundansvarig och en fastighetstekniker till varje fastighet. Kundansvarig ansvarar för fastigheten och kundrelationerna, medan fastighetsteknikern svarar för teknik, det dagliga underhållet och den löpande servicen. Under 2007 genomfördes en ny kundundersökning som visade att kunderna är fortsatt mycket nöjda med bemötandet från bolagets sida, men att områden som yttre skötsel och tiden för åtgärdande av fel fortfarande kan förbättras. Fortsatta åtgärder Kundernas krav på fastigheterna ökar ständigt och i takt med det växer också kraven på Higabgruppens verksamhet. Vi anpassar så långt det är möjligt lokalerna efter kundernas behov. Anpassningar genomförs av avdelningen för fastighetsutveckling. Under 2008 fortsätter Higabgruppen arbetet med att förbättra den yttre skötseln runt fastigheterna. I samband med detta kommer bolaget att ännu tydligare följa upp åtgärder tillsammans med respektive underleverantör för att säkerställa kvalitén av förbättringsarbetet. Få outhyrda fastigheter Vid slutet av 2007 uppgick vakansgraden till m 2, motsvarande 5,6 procent. Av denna yta utgjordes en stor andel av projekt som är aktuella för ombyggnad eller upprustning. Ökat kundfokus ett stort lyft! En bra lokal behöver rätt läge och en flexibel och tillmötesgående hyresvärd som låter en härja runt i huset och bygga om efter verksamhetens behov, säger Sven Olsson, serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund GR som hyr Gårdavägen 2 av Higabgruppen. Det bästa med Higabgruppen är tillgängligheten och flexibiliteten, säger Sven Olsson. De är väldigt lätta att få kontakt med. De reagerar och kommer direkt. Sen är de också beredda att rucka på sin långtidsplanering om det är något vi behöver prioritera och det underlättar. Sven Olsson har haft Higabgruppen som hyresvärd i drygt sex år och i stort sett varit nöjd. Men det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Nu känns det verkligen att man är KUND, det är väldigt bra. GR har själva bett att få ett tioårskontrakt. Det är bra med långsiktiga relationer, säger Sven Olsson och skyndar tillbaka till pågående ombyggnadsarbeten. Higabgruppens årsredovisning

18 Vi vårdar Göteborgs vackraste fastigheter med kunden i fokus Förvaltningsområde 1 Livsmedel, hotell & restaurang Higabgruppens uppdrag är att bidra till Göteborgs utveckling. Det låter kanske storstilat, men är egentligen självklart. Företaget medverkar till att ge näringsliv, utbildning och kultur en möjlighet att utvecklas och växa tre viktiga byggstenar för en expansiv stad som Göteborg. Samtidigt som Higabgruppen planerar och bygger efter nya behov, så vårdar, utvecklar och förvaltar vi. Det betyder att Higabgruppen tar vara på de unika byggnader som finns i Göteborg på bästa sätt det gäller inte minst kulturfastigheter som till exempel Feskekôrka, Kronhusbodarna, Stora Saluhallen, Gathenhielmska Reservatet och Konserthuset. Higabgruppen har delat in fastighetsförvaltningen i tre områden, eftersom det ofta krävs specialkunskaper om enskilda fastigheter och den typ av verksamhet som bedrivs där. Varje fastighet har en kundansvarig och en fastighetstekniker. Den kundansvarige har det övergripande ansvaret för kunden och byggnaden, medan fastighetsteknikern svarar för teknik, det dagliga underhållet och den löpande servicen. Vid sidan av dagligt underhåll som skötsel, tillsyn och reparationer arbetar varje team också med förebyggande åtgärder i form av planerat underhåll. Det syftar till att bevara fastigheterna i gott skick och därmed också långsiktigt sänka underhållskostnaderna. Merparten av fastigheterna inom området har anknytning till livsmedelssektorn, som hotell, restaurang och våra saluhallar. Här återfinns bland andra Fiskhamnen, Slakthusområdet, Stora Saluhallen, Feskekôrka, Sjömagasinet, Restaurang Trädgår n och Hotel Eggers. Området rymmer också specialfastigheter som huvudbrandstationen i Gårda och Odontologen på Medicinareberget. Dessutom ingår ett antal äldre fastigheter som Gathenhielmska Reservatet och Klippans kulturreservat. Under 2007 har Higabgruppen förvärvat Bergslagsbanans Stationshus vid Centralstationen. I dag är Plusenergi den största hyresgästen i huset. Arken, med utsikt mot hamninloppet En rad renoveringar och ombyggnader av fastighetsbeståndet har genomförts under året. Ett exempel är hotell och konferensanläggningen Arken, som ligger i Arendal med utsikt över hamninloppet. En omfattande renovering genomfördes under året i samband med att Best Western Arken Hotell & Konferens tog över driften av anläggningen. I Hängmattan i Majorna ligger Musikens hus, en gammal flickskola där en ideell förening idag erbjuder repetitionslokaler, konsert- och kursverksamhet med ett populärt café i bottenvåningen. Under 2007 har Higabgruppen genomfört grundbevarande åtgärder. Orsaken är att byggnaden från 1888 vilar på träpålar och allt eftersom grundvattnet sjunker utsätts pålarna för syreangrepp. Nästa steg blir att fortsätta med dessa grundförstärkande åtgärder. Bättre miljö och ökad trygghet Under året har Higabgruppen rustat upp Saluhallens fasader och moderniserat hallens avfallshantering. På andra sidan 14 Higabgruppens årsredovisning 2007

19 Förvaltning Foto: Stina Olsson Bergslagsbanans Stationshus staden återfinns Partihallsområdet, där Higabgruppen äger en av torghallarna och det mesta av marken i området. Här drivs ett projekt tillsammans med övriga tomträttshavare för att skapa en gemensamhetsanläggning med delat ansvar för skötsel av marken. Syftet är att skapa en bättre miljö och ökad trygghet i området. Borta bra, nära bäst! I augusti besökte närmare personer Feskekôrka, som är ett av Göteborgs mest kända landmärken, i samband med Feskekôrkans dag. Därutöver arrangerade Higabgruppen tillsammans med Innerstaden Göteborg AB julmarknaden på Kungstorget med fokus på närproducerad mat från Västra Götaland. Områdets största fastighet är Odontologen, där Västra Götalandsregionen hyr hela m 2 för specialisttandvård, utbildning och forskning. Under året har Higabgruppen genomfört lokalanpassningar för käkkirurgin, operationssalar och sterilrum. Dessutom har studentkliniken byggts om. Totalt har projektet på Odontologen omfattat m 2. Nästa år Under 2008 kommer bland annat en utredning om Fiskhamnens framtid, ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Higabgruppen och BRG, Business Region Göteborg. Syftet är att se över behovet av förändringar för att tillgodose framtida krav och önskemål. Här ingår frågan om var Fiskhamnen ska ligga i framtiden. På agendan finns också en fortsatt utveckling av Arken Hotell & Konferens och en utredning av Kungstorgets och Saluhallens olika verksamheter. Uthyrd lokalarea (%) π Omsorg 26,3 π Livsmedel 18,4 π Hotell & Restaurang 17,7 π Hantverk och Industri 13,5 π Kontor 10,8 π Kultur 6,3 π Lager 2,3 π Bostad 2,1 π Detaljhandel 2,2 π Utbildning 0,3 π Idrott 0,1 Största kunderna (m 2 ) Tandvården i Göteborg Räddningstjänsten Göteborg Mölndal Arken Konferenscenter Jakobsdals Charkuteri Intressenter AB Miljöförvaltningen Totalt uthyrda area Outhyrd area Totalt uthyrningbar area Lars-Olof Oskarsson Den nya Arken Vid hamninloppet till Arendal ligger Arken Hotell & Konferens. Anläggningen är en av de största konferensanläggningarna i Västsverige och har fått nya ägare i Best Western Arken Hotell & Konferens. Efter några motiga år under 2000-talet ska nu företaget, tillsammans med Higabgruppen, uppgradera anläggningen för att utveckla affärerna. Lars-Olof Oskarsson, som är VD för verksamheten, berättar att man har gjort stora investeringar under året och ger en fingervisning om vart man strävar. Målet är att utveckla verksamheten och höja kvalitén för att stärka konferensprägeln, men också för att vara ett givet val för den lokala affärsresemarknaden. Higabgruppen har ägt och förvaltat Arken sedan Higabgruppens årsredovisning

20 Förvaltningsområde 2 Kultur och utbildning Att förvalta många av Göteborgs mest kända och värdefulla fastigheter är ett spännande och viktigt uppdrag. Det krävs speciella kunskaper för att anpassa flera hundra år gamla byggnader till dagens krav på brandsäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Higabgruppen lägger även stora resurser på att anpassa och modernisera fastigheterna utifrån hyresgästernas önskemål och krav på effektivitet. Uthyrd lokalarea (%) π Kultur 31,7 π Utbildning 29,4 π Kontor 18,6 π Idrott 16,4 π Hotell & Restaurang 2,1 π Omsorg 0,6 π Detaljhandel 0,6 π Hantverk och Industri 0,4 π Lager 0,2 Största kunderna (m 2 ) Göteborgs universitet Got Event AB Göteborgs Kulturförvaltning Göteborgs Stadsteater AB Västra Götalandsregionen Totalt uthyrd area Outhyrd area Totalt uthyrningbar area I fastighetsbeståndet återfinns husen runt Götaplatsen, Pedagogen och Hagabadet, liksom kontorsfastigheter som Biotech Center och Göta Källare. Higabgruppen bygger också nytt, några exempel är den nya Fotbollsarenan och Mediehuset i Annedal. Årets stora händelse var just invigningen av Mediehuset i september. Här har nu JMG, institutionen för Journalistik och Masskommunikation flyttat in. Nya vindar i gammalt hus Blåsorkestern Göteborg Wind Orchestra (GWO) har i många år hyrt de två första våningarna i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från Higabgruppen kommer att i nära samarbete med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bygga om och anpassa den tredje våningen för att skapa bättre utrymme för framför allt orkesterns konsertbesökare. Under året har en trädgårdsarkeolog varit inkopplad i arbetet med att återskapa Wernerska Villans trädgårdsmiljö vid Kungsparken, ett ovanligt projekt som knyter an till den gamla landeritraditionen i Göteborg. Wernerska Villan är en av få fastigheter som fortfarande har kvar rester av en landeriträdgård. Landerierna var arrendegårdar som brukades och beboddes av stadens borgare. Den nygamla trädgårdsanläggningen färdigställs under våren 2008, lagom till trädgårdsutställningen Göteborgs Lustgårdar På Esperantoplatsen, där Kungsgatan möter Linnéområdet, har Higabgruppen i ett samprojekt med Älvstranden Utveckling AB inlett en renovering av den yttre miljön. Ett område som länge legat gömt mitt i staden har nu öppnats upp och arbetet fortsätter under Här har flera nya hyresgäster flyttat in under året, däribland en av Göteborgs äldsta teatergrupper, Teater Uno. Stora Katrinelund har byggts om och hyrts ut till August Kobbs gymnasium, som bland annat erbjuder specialutformade program inom park, trädgård och djurhåll- 16 Higabgruppens årsredovisning 2007

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Göteborgarnas hus Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Sven Olsson Serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund

Läs mer

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG FRÅN SALUHALLAR TILL ARENOR Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vi har fått förtroendet att långsiktigt äga, vårda och utveckla många av de hus som är

Läs mer

Årsredovisning 2006 06

Årsredovisning 2006 06 Årsredovisning 2006 06 Innehåll Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Med kunden i fokus 8 Fastighetsbranschen under 40 år 10 Göteborg kunskapsstaden med industriell

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet.

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Kulturhuset Kåken Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Vi förvaltar nära 300 byggnader om totalt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Bibliotekstan Atmosfären när man stiger ut i området är unik för Bibliotekstan, där klassiskt möter modernt. Bakom sekelskiftesfasaderna

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Årsredovisning 2009 09

Årsredovisning 2009 09 Årsredovisning 2009 09 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 4 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Om- & nybyggnation i harmoni med historien

Om- & nybyggnation i harmoni med historien (foto Bildy ta ) stration grafi/illu Bandhagens gymnasium har genom varsam ombyggnad och anpassad nybyggnation omvandlats till bostäder för 160 familjer. Niklas Gahm, regionchef bostäder i stockholm >

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Vad? Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konst närliga fakulteter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer