Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON"

Transkript

1 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2010 Examensarbete 2010:93

2

3 EXAMENSARBETE 2010:93 Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2010

4

5 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON JONAS OLSSON, 2010 Examensarbete / Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2010:93 Institutionen för bygg och miljöteknik Construction Management Chalmers tekniska högskola Göteborg Telefon: Omslag: Miljö integreras i fastighetsbranschen Chalmers Reproservice/ Institutionen för bygg- och miljöteknik Göteborg 2010 I

6 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Construction Management Chalmers tekniska högskola SAMMANDRAG De flesta forskarrapporter visar idag att människan påverkar klimatet. Den mest uppmärksammade rapporten är troligen The Economics of Climate Change skriven av Nicholas Stern publicerad oktober Stern skriver i rapporten om de enorma utmaningar som samhället står inför om vi ska klara av att undvika de värsta konsekvenserna av växthuseffekten. För att uppnå en hållbar nivå av växthusgaser måste utsläppen minska med 80 procent fram till år Den byggda sektorn står idag för 36 procent av slutkonsumtionen av koldioxidutsläpp inom EU, vilket är en betydande källa till utsläppen. Samtidigt ger det möjlighet till stora minskningar av utsläpp inom sektorn. Det här examensarbetet syftar till att främja miljöarbete inom fastighetsbranschen genom att hitta incitament som kan bidra till att en hyresgäst gör ett miljövänligt lokalval när de söker kontor. Fastighetsägarens önskemål är att miljöfaktorn prioriteras högre på hyresgästernas kravspecifikationer över lokaler. Studien omfattar resultat av en litteraturstudie samt en enkätundersökning som gått ut till kontorshyresgäster i Göteborg. Litteraturstudien vittnar om en växande trend av miljöarbete inom fastighetsbranschen, såväl i Sverige som i USA. Många av aktörerna på marknaden tror att miljö kommer bli allt viktigare och att det anses omodernt att idag uppföra en byggnad som inte är anpassad till miljön. Den insamlade data som ligger till grund för teoridelen är hämtad från litteratur skriven inom området samt tidskrifter och myndigheter. Tidsskrifter som använts är bland annat Fastighetsnytt, Scientific American och Miljöaktuellt. Myndigheter som använts är Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten och EU-kommissionen. Enkätundersökningen gick ut till 31 hyresgäster av kontor i Göteborg med en svarsfrekvens på 53 procent. 75 procent av de inblandade har en miljöpolicy, men bara 25 procent tillämpade policyn vid val av lokaler. 75 procent tillämpade dock policyn vid andra inköp till verksamheten, vilket kan tyda på att företagen inte ser val av lokaler som ett inköp som gynna miljön. 69 procent svarade att de kan tänka sig att betala mer för ett miljövänligt kontor. I genomsnitt kunde de 69 procenten tänka sig att betala 46 kronor mer per kvadratmeter och år i hyra. Det motsvarar cirka 2,3 procent av en hyra i centrala Göteborg som är omkring kronor per kvadratmeter och år. Undersökningen resulterade i fyra incitament som en fastighetsägare kan arbeta med för att locka hyresgäster att göra ett grönt val av kontor. Gröna kontor med närhet till allmänna kommunikationer är ett incitament att arbeta med. Ett ökat utbud är också viktigt, så att hyresgästen slipper göra avkall på andra faktorer på sin kravspecifikation. Hyresvärden kan också informera om att hyresgästen kan tillfredsställa allmänhetens krav på att vara miljövänlig genom ett grönt lokalval; de kan använda lokalvalet i sin marknadsföring. Samt att förtydliga att även val av II

7 lokaler bör betraktas som ett inköp som kan bidra till en miljövänligare verksamhet. För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet är en studie med ett större antal respondenter nödvändig. Nyckelord: gröna kontor, miljövänliga kontor, betalningsvilja III

8 Incentives that can increase the interest and willingness to pay for environmentally friendly office space Diploma Thesis in the Bachelor Programme Business Development and Entrepreneurship for Construction and Property JONAS OLSSON Department of Civil and Environmental Engineering Division of Construction Management Chalmers University of Technology ABSTRACT Most research reports are now consentient whether man is affecting the climate or not. The most famous report is probably The Economics of Climate Chang written by Nicholas Stern published October Stern writes in the report of the enormous challenges the society is facing, if we are able to avoid the worst effects of global warming. In order to achieve a sustainable level of emissions of greenhouse gas, it must decline by 80 percent by The construction sector currently accounts for 36 percent of the final consumption of carbon dioxide emissions in the EU, which is a significant source of emissions. At the same time, it gives the opportunity for significant reductions in emissions in the sector. This thesis aims to promote environmental work in the real estate sector by finding incentives that can help the tenants of office space to make an environmentally friendly election when they look for a new office. Property owner's wishes are to enhance the priority of environmental factors when they seek for new office space. The study includes results of a literature review and a survey has gone out to office tenants in Gothenburg. The literature review shows a growing trend of environmental work in the real estate industry, both in Sweden and in the United States. Many market participants believe that the environment will become increasingly important and it is considered out-of-date today to construct a building that is not adapted to the environment. The data collected is the basis for the theory part and is taken from literature written in the field as well as journals and government agencies. Magazines used include Fastighetsnytt, Scientific American and Miljönytt. Authorities that has been used are Naturvårdsverket. Boverket, Energimyndigheten and the European Commission. The survey went out to 31 tenants of offices in Gothenburg with a response rate of 53 percent. 75 percent of the people involved have an environmental policy, but only 25 percent applied the policy for the selection of premises. 75 percent, however, applied the policy on other purchases for the company, which could indicate that companies do not see the choice of premises as a purchase that could benefit the environment. 69 percent responded that they are willing to pay more for environmentally friendly office. On average the 69 percent were willing to pay another 46 kronor per square meter per year in rent. This represents approximately 2.3 percent of a rental in central Gothenburg, which is around 2000 kronor per square meter and year. The investigation resulted in four incentives that property owners can work with to attract tenants to make a green choice of office. Green office close to public transport is an incentive to work with. An increase in supply is also important, so that tenants do not IV

9 have to compromise on other factors they need to fulfill. The landlord can also inform the tenants that can they can satisfy the public requirements to be environmentally friendly through a green choice of premises; they can use the green premises elections in their marketing. The last incentive that the landlord can work with is to clarify that the choice of premises should be considered a purchase that can contribute to environmental friendly activities. To ensure the reliability in this survey is a study with a larger number of respondents necessary. Key words: Green office space, environmentally friendly office space, willingness to pay V

10 Innehåll SAMMANDRAG DIPLOMA THESIS IN THE BACHELOR PROGRAMME ABSTRACT INNEHÅLL FÖRORD BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER II IV IV VI VIII IX 1 INTRODUKTION Disposition Syfte Bakgrund Problemformulering Avgränsningar 9 2 METOD 10 3 MILJÖVÄNLIGA BYGGNADER OCH MILJÖMÄRKNINGAR LEED BREEAM The European GreenBuilding Programme Green Star World Green Building Council Miljöklassad byggnad Sammanfattande om miljömärkningar 15 4 GRÖNA BYGGNADER OCH MARKNADEN Hur kan näringslivet bidra till en minskad miljöpåverkan? Miljöpolicys och CSR Gröna investeringar i fastigheter: aktuella indikationer Hyresvärdens perspektiv Hyresgästens perspektiv 22 5 ENKÄTUNDERSÖKNING Syfte med enkäten Metod för enkätundersökning Resultat Introduktionsfrågor Ert val av lokaler Prioriteringar och betalningsvilja 26 VI CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

11 5.4 Slutsatser av enkätundersökning 28 6 DISKUSSION 29 7 REFERENSER 30 8 APPENDIX 1: ENKÄTUNDERSÖKNING 33 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

12 Förord Den här studien är ett examensarbete inom programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Bygg- och Fastighetssektorn på Chalmers Tekniska Högskola. Arbetet med uppsatsen har pågått under våren Författaren vill rikta ett stort tack till Bo Törnkvist, uthyrningschef på Vasakronan, för den support och kreativa infallsvinklar som jag fått på utkast, idéer och enkätfrågor. Bo Törnkvist har agerat handledare för examensarbetet vilket har resulterat i den koppling till näringslivet som hela tiden varit min ambition. I studien ingår en enkätundersökning, där jag vill tacka alla respondenter för deltagandet, och jag vill understryka att ert deltagande varit mycket uppskattat och har bidragit till resultatet av den här studien. Jag vill även tacka Torbjörn Hugosson på Diligentia för ett engagerat bemötande och bidragande med deltagare till enkätundersökningen. På Chalmers har Mathias Gustavsson, Docent på Construction Management, varit handledare, och har haft en kontinuerlig insyn i uppsatsens framväxt. Tack Mathias för det stöd, litteraturtips och nya infallsvinklar som du bidragit med. Min ambition har varit att avlämna en inspirerande studie med intressant läsning och slutsatser som kan öka tillämpningen av miljö och hållbar utveckling i fastighetsbranschen. I synnerhet för att öka intresset och uppmärksamheten för gröna kontorslokaler. Göteborg juni 2010 Jonas Olsson VIII CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

13 Beteckningar och definitioner BNP Brutto National Produkt BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method GBCA - Green Building Council Australia Grön - Miljövänliga aktiviteter, produkter eller livsstilar som är skapade för att ha en liten påverkan på miljön (Oxford reference online 2010) Hållbar utveckling Utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandkommissionen, FN 1987) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change LEED - Leadership in Energy and Environmental Design SGBC - Sweden Green Building Council USGBC United States Green Building Council CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

14

15 1 Introduktion Jorden utsätts för allt större påfrestning. Den rådande miljödiskursen blir allt mer samstämmig, och allt färre tvivlar till människans påverkan på klimatet. Sedan samhällets industrialisering har människans påverkan på naturen och dess processer ökat påtagligt och det ena miljöproblemet har avlöst det andra. Vi är nu inne i något som av vissa benämner som den tredje gröna vågen (Grankvist 2009, s. 41). Den första gröna vågen uppstod på 1970-talet då det blev inne att leva medvetet, det kapitalistiska systemets inverkan på jorden ifrågasattes och ett enklare liv på landet förespråkades. Den andra gröna vågen ägde rum på 1990-talet och då hade debatten fokus på människans negativa miljöpåverkan på grund av utsläpp av gödning och gifter, och att återvinning av produkter skulle reducera miljöpåverkan. Den andra gröna vågen lade grunden till miljömärkningar som Svanen och Bra Miljöval, som kunde vägleda konsumenten till att lättare konsumera medvetet (Grankvist 2009 s. 41) befinner vi oss som sagt i den tredje gröna vågen, där fokus riktas mot människans klimatpåverkan. Ett startskott som gjorde att debatten om växthuseffekten tog fart på allvar, kan kopplas till hösten 2006 då Al Gores film En obekväm sanning visades på biografer och TV. Under hösten 2006 skedde en stor förändring på klimatfrågans legitimitet. Innan En obekväm sanning var det vare sig i mediaströmmen eller i den allämna debatten ingen självklarhet att människans koldioxidutsläpp bidrog till den globala uppvärmningen. Idag är forskare, media och allmänhet i stora drag i konsensus gällande huruvida människan påverkar klimatet. En mängd vetenskapliga bevis styrker att klimatförändringen är ett allvarligt och akut problem orsakat av växthusgaser från mänsklig aktivitet (Stern 2006). Uppmärksamheten kring växthuseffekten har fått många aktörer i näringslivet att utforma strategier för att förhålla sig till ökade krav på miljöanpassning av sin verksamhet. De miljöproblem som människan står inför är långt mer omfattande än bara växthuseffekten, men eftersom just den globala uppvärmningen har varit i ropet under senare år har många företag riktat in sig på att minska sina koldioxidutsläpp genom energieffektivisering, som anses vara den viktigaste strategin för att uppnå låga utsläpp (Azar 2008 s. 56). Den byggda sektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, och då i huvudsak av energiförbrukning under en byggnads livstid. Byggnader runt om i världen står för 40 procent av växthusgaserna som släpps ut i atmosfären (WGBC 2010). En fastighetsägare kan skapa en mer hållbar fastighet genom att ta hänsyn till energieffektivitet, kalibrera teknisk utrustning, välja tomt utifrån ekologiska perspektiv, miljövänliga materialval och rätt välja en energi som kommer från en förnyelsebar källa (Edwards 2003). På senare tid har olika miljöledningssystem och miljömärkningar utformats, och i bygg- och fastighetsbranschen förs just nu en diskussion om vilken märkning som är bäst tillämplig på den svenska marknaden. En CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 1

16 miljömärkning, med likhet av andra typer av märkningar, säkerhetsställer en byggnads kvalitet utifrån ett miljöperspektiv och fyller en funktion både från fastighetsägarens och från kundens perspektiv. En parallell till miljömärkningar inom byggsektorn är fordonsindustrin där den ökade uppmärksamheten kring miljö resulterat i att miljöbil blivit ett vedertaget begrepp. En miljöbil får inte släppa ut mer 120 gram koldioxid per kilometer (Vägverket 2009). Ökad miljömedvetenhet har resulterat i att efterfrågan på miljöbilar fått fordonsindustrin att börja producera bränslesnåla bilar. Vilka incitament har då fastighetsbranschen att framhäva gentemot sina hyresgäster för att välja ett grönt kontor? Kanske kan ett starkare varumärke som miljömärkning resultera i att hyresgästerna väljer grönt? De ekonomiska fördelarna med att hyra gröna lokaler är inte lika påtagliga som att välja en bränslesnål bil, så fastighetsbranschen behöver andra incitament för att öka betalningsvilja och intresse för gröna lokaler. Miljöaspekterna blir idag, i många fall, lägre prioriterade än faktorer som läge, inredning och planlösning som går före då hyresgästen söker efter nya lokaler 1. 1 Bo Törnkvist, Uthyrningschef Vasakronan, CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

17 1.1 Disposition För att ge en tydlig bild av uppsatsens struktur och för att underlätta för läsaren ges på nästa sida en illustration över examensarbetets disposition. I en av de inledande delarna; bakgrund, ges en översiktlig bild av människans påverkan på klimatet, som sedan smalnar av och leder in läsaren på hur den kan kopplas samman med fastighetsbranschen. I kapitlet Miljövänliga byggnader och miljömärkningar ges en översikt på de miljömärkningar som idag är aktuella på den svenska och internationella marknaden. Kapitlet Gröna byggnader och marknaden ger en aktuell bild av synen på miljö och hållbar utveckling på fastighetsmarknaden. Resultat i den enkätundersökning som genomförts presenteras i kapitel 4. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 3

18 Introduktion Dispositon Syfte Bakgrund Problemformulering Avgränsningar Metod Metod Miljövänliga byggnader och miljömärkningar LEED BREEAM The European GreenBuilding Programme Green Star WGBC Miljöklassad byggnad Sammanfattande om miljömärkningar Gröna byggnader och marknaden Hur kan näringslivet bidra till en minskad miljöpåverkan? Miljöpolicys och CSR Gröna investeringar i fastigheter: aktuella indikationer Hyresvärdens perspektiv Hyresgästens perspektiv Enkätundersökning Syfte med enkäten Metod för enkätundersökning Resultat Slutsatser av enkätundersökning Diskussion Diskussion Referenser Referenser Appendix Enkätundersökning 4 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

19 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka hur miljöfaktorn kan avancera uppåt på hyresgästens lista över krav de ställer när de söker lokaler. Målet med rapporten är att identifiera incitament så att miljöfaktorn ska kunna klättra bland prioriteringarna hos hyresgästerna samt även hur betalningsviljan för miljövänliga kontorslokaler kan tänkas öka. Rapporten låter det affärsmässiga möta det miljömässiga och har ett angreppssätt där det kommersiella integreras med miljö och hållbar utveckling. Huvudsyftet med studien kommer därför att vara att hitta incitament som kan få fastighetsbranschen att få bättre betalt för sina miljömärkta kontorsfastigheter samt identifiera faktorer som kan öka hyresgästens prioritering av miljövänliga lokaler. 1.3 Bakgrund I introduktionen leds vi in på den klimatproblematik som är högaktuell idag. Vi befinner oss som tidigare nämnts vad som vissa benämner som den tredje gröna vågen där växthuseffekten står i centrum. Människans påverkan på den globala uppvärmningen enar forskare världen över. En av de mest uppmärksammade rapporterna om klimatförändringarna är The economics of climate change the Stern review författad av Nicholas Stern och utkom i England oktober Rapporten togs fram på uppdrag av den dåvarande premiärministern Tony Blair. Nicholas Stern är tidigare känd för sin roll som chefekonom på världsbanken (Naturvårdsverket 2007). Rapporten har stort fokus på klimatförändringen ur ett ekonomiskt perspektiv och med hjälp av prognostiserade scenarion presenterar rapporten ett antal nyckeltal som blivigt flitigt använda i media och refererade i debatter och argumentationer om den globala uppvärmningen. Bland annat redovisas resultat på vad klimatets förändring kommer kosta samhället om vi agerar, likaså vad det kommer att kosta om vi väljer att inte agera. Även om man inte exakt kan veta vad klimatförändringens följder blir, så kommer människans levnadssätt påverkas. Världen runt kommer människors levnadsförhållanden och tillgång till mat, vatten, hälsa och miljö att äventyras. Hundratals miljoner människor kan komma utsättas för hungersnöd, vattenbrist och översvämningar när jorden blir varmare (Stern 2006 s. vii). I Sternrapporten presenteras siffror på kostnaderna om vi inte agerar. Utan att agera kommer vi att drabbas av en minst femprocentig förlust av världens BNP, Brutto National Produkt, per år och för all framtid. I ett värre scenario kan förlusten stiga till 20 procent av BNP eller mer. Om vi då istället agerar och vidtar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och undviker de värsta följderna av klimatförändringen, kan kostnaderna begränsas till omkring en procent av världens BNP per år. Om inga åtgärder vidtas kan mängden växthusgaser i atmosfären 2035 motsvara dubbel mängd jämfört med innan den industriella revolutionen, och medför med stor säkerhet en ökning av jordens medeltemperatur på mer än 2 C. På längre sikt kan temperaturen stiga ytterligare, och då till över 5 C, med en risk på över 50 procent för att inträffa. Skulle en sådan förändring ske är den jämförbar med de skiftningar i klimatet som skett sedan den senaste istiden fram till idag. En sådan stor förändring av jordens geografi skulle leda till omfattande förändringar i hur vi bor och lever. Alla världens länder kommer bli berörda, och det är de fattigaste som kommer drabbas tidigast och hårdast (Stern s. vii). CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 5

20 I figur 1 nedan åskådliggörs förändringen i temperatur från mitten på talet till idag. I figuren visas den globala temperaturökningen. Under 1900-talet steg jordens medeltemperatur med ungefär 0,7 grader på grund av den ökade halten av växthusgaser i atomsfären. Sedan pålitliga temperaturregistreringar började inledas i mitten på 1800-talet, har de tio varmaste åren har inträffat 1997, 1998 samt åren (Naturvårdverket 2010). Figur 1 Blå respektive röda staplar visar avvikelserna från medelvärdet perioden Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp motsvarande tioåriga medelvärden (CRU 2010) Enligt Sterns rapport bör halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras i intervallet ppm, part per million, koldioxidekvivalenter. En stabilisering inom detta intervall skulle kräva en minskning med 25 procent av utsläppen fram till Dock krävs att de årliga utsläppen, oavsett stabiliseringsnivå, minskar med 80 procent jämfört med dagens utsläpp. Den minskningen är en stor utmaning, men Sternrapporten framhäver att med fortlöpande förbättringsåtgärder kan man lyckas till en kostnad som är låga jämfört med om vi inte agerar (Stern 2006 s. vii). I figur 2 nedan åskådliggörs människans utsläpp av växthusgaser. I figuren förtydligas den markanta ökningen av växthusgaser i atmosfären från att människan började använda sig av fossila bränslen i mitten på talet. Figur 2 Koldioxidhalten har ökat i takt med att fossila bränslen började användas i mitten på 1800 talet. Metanhalten i atmosfären saktat ner sedan mitten på 1990 talet och koncentrationen av dikväveoxid har ökat konstant sedan 1970 (Naturvårdsverket 2007). 6 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

21 I följande cirkeldiagram åskådliggörs utsläppen av växthusgaser kopplat till respektive sektor. Skillnaden på sektorn bostäder och lokaler i Sverige och globalt är inte särkilt stor, 0.9 procentenheter. Inte heller är utsläppen från den byggda sektorn särskilt stora relaterat till de övriga sektorerna. Dock kan statistiken tolkas olika beroende på vilket förhållningssätt man väljer att ha när man ser på insamlad fakta. Sett till slutkonsumtionen av energin så är den byggda sektorns förbrukning mycket mer omfattande. Enligt Europeiska Kommissionens enhet för energi är byggnader ansvariga för 40 procent av all energikonsumtion och 36 procent av EU:s koldioxidutsläpp (European Commission 2010). Figur 1 Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet, fördelat per sektor 2004 (IPCC 2007) Figur 2 Fördelningen av utsläppen av växthusgaser per sektor i Sverige (Naturvårdsverket 2010) Med vetskapen av att den byggda sektorn står för så mycket som 40 procent av slutkonsumtionen av el, och 36 procent av EU:s koldioxidutsläpp, öppnar det samtidigt det upp för stora möjligheter till potentiell energibesparing. Bygg- och fastighetsbranschen har ett rykte om sig att vara konservativ och att implementering av nya metoder att arbeta och bygga med går trögt. Därför behövs nya incitament och drivkrafter utvecklas för att påskynda processen mot ett hållbart byggande. Miljö och hållbar utveckling kan implementeras på flera olika steg i byggprocessen, hela vägen från att välja tomt för etablering och byggmaterialets ursprung till att tillämpa dagliga driftsåtgärder som besparar miljön. I den här rapporten ligger fokus på driftstiden; hur man gör en miljövänlig produkt attraktiv och kommersiellt gångbar. För att öka intresset för miljövänliga lokaler behövs fler drivkrafter som gör att hyresgästen gör ett grönt val, vilket samtidigt kan öka fastighetsägarens affärsmöjligheter. Det behövs incitament för att öka intresset och betalningsviljan för att hyra miljövänliga lokaler. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 7

22 Miljö och hållbar utveckling är ett synnerligen aktuellt ämne för fastighetsbranschen. I ett led i den allt starkare etableringen av en miljödiskurs i branschen bildades under sommaren 2009 flera av de viktigaste aktörerna i den svenska samhällsbyggnadsbranschen Sweden Green Building Council. Totalt är det tretton företag och organisationer som står bakom den ideella föreningen som har för syfte att främja miljöarbetet i den byggda sektorn genom att bland annat sprida och utveckla information om hållbart byggande, samt bidra till att kvalitetssäkra byggnaders miljöprestanda. Bland grundarna finns bland annat NCC, Skanska, Vasakronan och White (SGBC 2010). 1.4 Problemformulering Problemställningen som ligger till grund för den här uppsatsen är angripen utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Hyresvärden upplever inte att intresset för miljövänliga lokaler hos hyresgästerna är särskilt hög, och därför är det intressant och relevant att undersöka vilka miljösatsningar som hyresgästerna anser fastighetsägaren ska prioritera och som hyresgästen är beredd att betala extra för. Bo Törnkvist, uthyrningschef på Vasakronan i Göteborg, vittnar om att deras miljöarbete inte får det genomslag som de önskat bland sina hyresgäster. Som hyresvärd har Vasakronan satsat på miljöåtgärder i fastigheterna som exempelvis energibesparingar och källsortering. Vasakronan upplever att hyresgästen har många andra krav när de söker nya lokaler, som väger tyngre än miljöaspekten. När företag söker nya kontorslokaler upplever hyresvärden i dagsläget att miljöfrågorna inte har främsta prioritering. Faktorer som läge, lokalens beskaffenhet för att bedriva en effektiv verksamhet samt känslan som lokalen förmedlar är än så länge viktigare 2. Problemet grundar sig också i den debatt som förs i bygg- och fastighetsbranschen. Dock delar inte alla samma uppfattning som Vasakronan. Bland annat publicerade tidningen Fastighetsnytt hösten 2009 en artikel om Grönt är intressant men finns betalningsviljan?. Där skrivs det om att efterfrågan på ett grönt lokalval har ökat kraftigt. Aktörer som kommer till tals i artikeln upplever att både betalningsviljan finns och andra att betalningsviljan saknas för ett grönt alternativ. I artikeln får VD:n för Skanska fastigheter, Jan Odelstam, ordet och Skanska upplever att i stort sett alla stora hyresgäster ställer någon form av krav på miljö/energi, i synnerhet de som själva är verksamma inom miljö- och energisektorn som vill stärka sin gröna profil. Odelstam menar vidare att det absolut finns en betalningsvilja bland kunderna, eftersom det samtidigt ger ett mervärde när man hyr grönt. Riktar man blickarna utanför storstadsregionerna vittnar fastighetsbolaget Klövern, som finns i många mellanstora städer, om motsatsen och att det ännu är få hyresgäster som ställer krav på miljö och att de inte ser att hyresgästerna är beredda att betala mer för ett grönt alternativ (Åslund 2009). Det verkar alltså finnas två sidor på samma mynt. Oavsett vad som stämmer så bör man fortfarande identifiera om hyresgäster är beredda att betala extra för miljövänliga lokaler, och i så fall för vilka delar av ett miljövänligt koncept. Det saknas incitament för hyresgästen att välja en grön lokal före andra parametrar som hamnar högre upp på kravspecifikationen över lokalens utförande. I undersökningar visar det sig att hyresgästen gärna vill ha en miljövänlig lokal, men 2 Bo Törnkvist, uthyrningschef Vasakronan CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

23 när det väl kommer till praktisk handling kommer miljöfaktorn ganska långt ner på en lista över prioriteringar. Uppfattningen är att faktorer som läge, inredning och känsla kommer långt före i ett beslutsskede. 1.5 Avgränsningar Miljö och hållbar utveckling kan appliceras på många steg i samhällsbyggnadsprocessen. Från första idé till färdig byggnad. Byggplats ska väljas för att i så liten grad som möjligt påverka djur och natur, rätt material ska användas vid byggnation och energi och vattenförbrukning ska användas hållbart under byggnadens driftstid. I den här rapporten belyses delar av de miljömässiga spörsmålen som uppstår under en byggnads driftstid och hur de integreras i de kommersiella krav en fastighetsägare samtidigt måste förhålla sig till. Bland fastighetsägarnas utbud av olika typer av produkter, begränsas rapporten sig till att undersöka om det finns utökade affärsmöjligheter gällande gröna kontorslokaler. Rapporten har fokus på aktörer i fastighetsbranschen som bedriver en kommersiell verksamhet med kontor i sin fastighetsportfölj. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 9

24 2 Metod För att kunna besvara frågeställningen i den här rapporten på ett så tillförlitligt sätt som möjligt redovisas här för vilken undersökningsstrategi som valts. Nedan följer ett resonemang om vilken metod som valts och varför. I studien kan två huvudsakliga delar urskiljas: teoridel och en del med praktiskt tillämpande för att undersöka miljöattityder bland hyresgäster av kontor i Göteborg. I teoridelen ges en översiktlig bild av relevant bakgrundsinformation. Teoridelen ligger till grund för den enkätundersökning som gjorts och är viktig för att rama in och för att sätta den informationen i relation till det utfall undersökningen ger. Information har sammanställts från litteratur skriven inom ämnet och för att ge en uppdaterad bild av situationen inom området miljö och hållbar utveckling på fastighetsmarknaden idag har artiklar och rapporter från olika tidsskrifter och myndigheter använts. Den tidsskrift som använts mest frekvent är Fastighetsnytt, men artiklar har också hämtats från andra svenska och amerikanska tidskrifter som exempelvis Scientific American och Miljöaktuellt. Mycket av statistiken som presenteras i uppsatsen har hämtats från myndigheter där publikationer från Naturvårdverket, Energimyndigheten, Europeiska kommissionen och Boverket har använts. I litteratursökningen har huvudsakligen Chalmers biblioteks sökmotor Chans och Göteborgs universitetsbiblioteks katalog, GUNDA, använts. Även databaserna som Chalmers Bibliotek har samarbete med har använts vid sök efter definitioner och artiklar. De sökord som tillämpats: Green Building, Sustainable Development, Hållbar Utveckling, Gröna kontor, Green Office, Miljövänliga kontor, Miljömärkningar, Betalningsvilja, Green Marketing. För att komplettera den sekundärdata som presenterats görs en enkätundersökning för att kunna ge ett relevant och aktuellt svar på hur hyresgästerna av kontor i Göteborg ser på miljö och hållbar utveckling. Enkätundersökningen riktar sig till hyresgäster som flyttat inom de senaste 6 månaderna. Mer ingående beskrivs tillvägagångssättet för enkätundersökningen i kapitlet med samma namn. 10 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Daniel Högberg/Folio sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Peter Carlsson/Etsabild AB sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Ramverk för Gröna obligationer

Ramverk för Gröna obligationer program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

En investering i framtiden

En investering i framtiden Med fokus på energi En investering i framtiden Intresset för hållbart företagande växer stadigt och klimatfrågan anses idag som vår tids största utmaning. Att klimateffektivisera sin fastighetsverksamhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HÅLLBAR UTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET HÅLLBAR UTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET ULLIKA LUNDGREN HÅLLBARHETSCONTROLLER GÖTEBORGS UNIVERSITET ULLIKA@GU.SE Varför universitet? Vad är hållbar utveckling? Komplexa problem MILJÖUTBILDNING 2016-05-10

Läs mer

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik ? Aktuella framtidsinitiativ med bäring på 2050 Integrated Industrial Policy for

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig?

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig? Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap Mikael Brändström, BioFuel Region (mikael.brandstrom@biofuelregion.se Syfte med dagens föreläsning Visa på globala drivkrafter som styr mot en hållbar utveckling

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Martin Erlandsson, IVL Sv Miljöinstitutet, 2003-04-14 Introduktion Projektets originaltitel

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030.

om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030. Klimatfakta DN 18/2 2007 Varmaste januarimånaden hittills på jorden om det inte införs nya styrmedel förutspås utsläppen av växthusgaser öka med ytterligare 25-90 procent till 2030. IPCC visar att den

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv Klimat 3H: Ansvar (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter. Gör det nu. ii ) (Den här sektionen bygger på GDR. iii All information

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2015 Policy Klimat och hälsa Sveriges läkarförbund 1 Klimat och hälsa Sveriges läkarförbunds policy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Under de senaste 100 åren har jordens befolkning fyrfaldigats

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer