Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON"

Transkript

1 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2010 Examensarbete 2010:93

2

3 EXAMENSARBETE 2010:93 Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2010

4

5 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON JONAS OLSSON, 2010 Examensarbete / Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2010:93 Institutionen för bygg och miljöteknik Construction Management Chalmers tekniska högskola Göteborg Telefon: Omslag: Miljö integreras i fastighetsbranschen Chalmers Reproservice/ Institutionen för bygg- och miljöteknik Göteborg 2010 I

6 Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Construction Management Chalmers tekniska högskola SAMMANDRAG De flesta forskarrapporter visar idag att människan påverkar klimatet. Den mest uppmärksammade rapporten är troligen The Economics of Climate Change skriven av Nicholas Stern publicerad oktober Stern skriver i rapporten om de enorma utmaningar som samhället står inför om vi ska klara av att undvika de värsta konsekvenserna av växthuseffekten. För att uppnå en hållbar nivå av växthusgaser måste utsläppen minska med 80 procent fram till år Den byggda sektorn står idag för 36 procent av slutkonsumtionen av koldioxidutsläpp inom EU, vilket är en betydande källa till utsläppen. Samtidigt ger det möjlighet till stora minskningar av utsläpp inom sektorn. Det här examensarbetet syftar till att främja miljöarbete inom fastighetsbranschen genom att hitta incitament som kan bidra till att en hyresgäst gör ett miljövänligt lokalval när de söker kontor. Fastighetsägarens önskemål är att miljöfaktorn prioriteras högre på hyresgästernas kravspecifikationer över lokaler. Studien omfattar resultat av en litteraturstudie samt en enkätundersökning som gått ut till kontorshyresgäster i Göteborg. Litteraturstudien vittnar om en växande trend av miljöarbete inom fastighetsbranschen, såväl i Sverige som i USA. Många av aktörerna på marknaden tror att miljö kommer bli allt viktigare och att det anses omodernt att idag uppföra en byggnad som inte är anpassad till miljön. Den insamlade data som ligger till grund för teoridelen är hämtad från litteratur skriven inom området samt tidskrifter och myndigheter. Tidsskrifter som använts är bland annat Fastighetsnytt, Scientific American och Miljöaktuellt. Myndigheter som använts är Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten och EU-kommissionen. Enkätundersökningen gick ut till 31 hyresgäster av kontor i Göteborg med en svarsfrekvens på 53 procent. 75 procent av de inblandade har en miljöpolicy, men bara 25 procent tillämpade policyn vid val av lokaler. 75 procent tillämpade dock policyn vid andra inköp till verksamheten, vilket kan tyda på att företagen inte ser val av lokaler som ett inköp som gynna miljön. 69 procent svarade att de kan tänka sig att betala mer för ett miljövänligt kontor. I genomsnitt kunde de 69 procenten tänka sig att betala 46 kronor mer per kvadratmeter och år i hyra. Det motsvarar cirka 2,3 procent av en hyra i centrala Göteborg som är omkring kronor per kvadratmeter och år. Undersökningen resulterade i fyra incitament som en fastighetsägare kan arbeta med för att locka hyresgäster att göra ett grönt val av kontor. Gröna kontor med närhet till allmänna kommunikationer är ett incitament att arbeta med. Ett ökat utbud är också viktigt, så att hyresgästen slipper göra avkall på andra faktorer på sin kravspecifikation. Hyresvärden kan också informera om att hyresgästen kan tillfredsställa allmänhetens krav på att vara miljövänlig genom ett grönt lokalval; de kan använda lokalvalet i sin marknadsföring. Samt att förtydliga att även val av II

7 lokaler bör betraktas som ett inköp som kan bidra till en miljövänligare verksamhet. För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet är en studie med ett större antal respondenter nödvändig. Nyckelord: gröna kontor, miljövänliga kontor, betalningsvilja III

8 Incentives that can increase the interest and willingness to pay for environmentally friendly office space Diploma Thesis in the Bachelor Programme Business Development and Entrepreneurship for Construction and Property JONAS OLSSON Department of Civil and Environmental Engineering Division of Construction Management Chalmers University of Technology ABSTRACT Most research reports are now consentient whether man is affecting the climate or not. The most famous report is probably The Economics of Climate Chang written by Nicholas Stern published October Stern writes in the report of the enormous challenges the society is facing, if we are able to avoid the worst effects of global warming. In order to achieve a sustainable level of emissions of greenhouse gas, it must decline by 80 percent by The construction sector currently accounts for 36 percent of the final consumption of carbon dioxide emissions in the EU, which is a significant source of emissions. At the same time, it gives the opportunity for significant reductions in emissions in the sector. This thesis aims to promote environmental work in the real estate sector by finding incentives that can help the tenants of office space to make an environmentally friendly election when they look for a new office. Property owner's wishes are to enhance the priority of environmental factors when they seek for new office space. The study includes results of a literature review and a survey has gone out to office tenants in Gothenburg. The literature review shows a growing trend of environmental work in the real estate industry, both in Sweden and in the United States. Many market participants believe that the environment will become increasingly important and it is considered out-of-date today to construct a building that is not adapted to the environment. The data collected is the basis for the theory part and is taken from literature written in the field as well as journals and government agencies. Magazines used include Fastighetsnytt, Scientific American and Miljönytt. Authorities that has been used are Naturvårdsverket. Boverket, Energimyndigheten and the European Commission. The survey went out to 31 tenants of offices in Gothenburg with a response rate of 53 percent. 75 percent of the people involved have an environmental policy, but only 25 percent applied the policy for the selection of premises. 75 percent, however, applied the policy on other purchases for the company, which could indicate that companies do not see the choice of premises as a purchase that could benefit the environment. 69 percent responded that they are willing to pay more for environmentally friendly office. On average the 69 percent were willing to pay another 46 kronor per square meter per year in rent. This represents approximately 2.3 percent of a rental in central Gothenburg, which is around 2000 kronor per square meter and year. The investigation resulted in four incentives that property owners can work with to attract tenants to make a green choice of office. Green office close to public transport is an incentive to work with. An increase in supply is also important, so that tenants do not IV

9 have to compromise on other factors they need to fulfill. The landlord can also inform the tenants that can they can satisfy the public requirements to be environmentally friendly through a green choice of premises; they can use the green premises elections in their marketing. The last incentive that the landlord can work with is to clarify that the choice of premises should be considered a purchase that can contribute to environmental friendly activities. To ensure the reliability in this survey is a study with a larger number of respondents necessary. Key words: Green office space, environmentally friendly office space, willingness to pay V

10 Innehåll SAMMANDRAG DIPLOMA THESIS IN THE BACHELOR PROGRAMME ABSTRACT INNEHÅLL FÖRORD BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER II IV IV VI VIII IX 1 INTRODUKTION Disposition Syfte Bakgrund Problemformulering Avgränsningar 9 2 METOD 10 3 MILJÖVÄNLIGA BYGGNADER OCH MILJÖMÄRKNINGAR LEED BREEAM The European GreenBuilding Programme Green Star World Green Building Council Miljöklassad byggnad Sammanfattande om miljömärkningar 15 4 GRÖNA BYGGNADER OCH MARKNADEN Hur kan näringslivet bidra till en minskad miljöpåverkan? Miljöpolicys och CSR Gröna investeringar i fastigheter: aktuella indikationer Hyresvärdens perspektiv Hyresgästens perspektiv 22 5 ENKÄTUNDERSÖKNING Syfte med enkäten Metod för enkätundersökning Resultat Introduktionsfrågor Ert val av lokaler Prioriteringar och betalningsvilja 26 VI CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

11 5.4 Slutsatser av enkätundersökning 28 6 DISKUSSION 29 7 REFERENSER 30 8 APPENDIX 1: ENKÄTUNDERSÖKNING 33 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

12 Förord Den här studien är ett examensarbete inom programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Bygg- och Fastighetssektorn på Chalmers Tekniska Högskola. Arbetet med uppsatsen har pågått under våren Författaren vill rikta ett stort tack till Bo Törnkvist, uthyrningschef på Vasakronan, för den support och kreativa infallsvinklar som jag fått på utkast, idéer och enkätfrågor. Bo Törnkvist har agerat handledare för examensarbetet vilket har resulterat i den koppling till näringslivet som hela tiden varit min ambition. I studien ingår en enkätundersökning, där jag vill tacka alla respondenter för deltagandet, och jag vill understryka att ert deltagande varit mycket uppskattat och har bidragit till resultatet av den här studien. Jag vill även tacka Torbjörn Hugosson på Diligentia för ett engagerat bemötande och bidragande med deltagare till enkätundersökningen. På Chalmers har Mathias Gustavsson, Docent på Construction Management, varit handledare, och har haft en kontinuerlig insyn i uppsatsens framväxt. Tack Mathias för det stöd, litteraturtips och nya infallsvinklar som du bidragit med. Min ambition har varit att avlämna en inspirerande studie med intressant läsning och slutsatser som kan öka tillämpningen av miljö och hållbar utveckling i fastighetsbranschen. I synnerhet för att öka intresset och uppmärksamheten för gröna kontorslokaler. Göteborg juni 2010 Jonas Olsson VIII CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

13 Beteckningar och definitioner BNP Brutto National Produkt BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method GBCA - Green Building Council Australia Grön - Miljövänliga aktiviteter, produkter eller livsstilar som är skapade för att ha en liten påverkan på miljön (Oxford reference online 2010) Hållbar utveckling Utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandkommissionen, FN 1987) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change LEED - Leadership in Energy and Environmental Design SGBC - Sweden Green Building Council USGBC United States Green Building Council CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

14

15 1 Introduktion Jorden utsätts för allt större påfrestning. Den rådande miljödiskursen blir allt mer samstämmig, och allt färre tvivlar till människans påverkan på klimatet. Sedan samhällets industrialisering har människans påverkan på naturen och dess processer ökat påtagligt och det ena miljöproblemet har avlöst det andra. Vi är nu inne i något som av vissa benämner som den tredje gröna vågen (Grankvist 2009, s. 41). Den första gröna vågen uppstod på 1970-talet då det blev inne att leva medvetet, det kapitalistiska systemets inverkan på jorden ifrågasattes och ett enklare liv på landet förespråkades. Den andra gröna vågen ägde rum på 1990-talet och då hade debatten fokus på människans negativa miljöpåverkan på grund av utsläpp av gödning och gifter, och att återvinning av produkter skulle reducera miljöpåverkan. Den andra gröna vågen lade grunden till miljömärkningar som Svanen och Bra Miljöval, som kunde vägleda konsumenten till att lättare konsumera medvetet (Grankvist 2009 s. 41) befinner vi oss som sagt i den tredje gröna vågen, där fokus riktas mot människans klimatpåverkan. Ett startskott som gjorde att debatten om växthuseffekten tog fart på allvar, kan kopplas till hösten 2006 då Al Gores film En obekväm sanning visades på biografer och TV. Under hösten 2006 skedde en stor förändring på klimatfrågans legitimitet. Innan En obekväm sanning var det vare sig i mediaströmmen eller i den allämna debatten ingen självklarhet att människans koldioxidutsläpp bidrog till den globala uppvärmningen. Idag är forskare, media och allmänhet i stora drag i konsensus gällande huruvida människan påverkar klimatet. En mängd vetenskapliga bevis styrker att klimatförändringen är ett allvarligt och akut problem orsakat av växthusgaser från mänsklig aktivitet (Stern 2006). Uppmärksamheten kring växthuseffekten har fått många aktörer i näringslivet att utforma strategier för att förhålla sig till ökade krav på miljöanpassning av sin verksamhet. De miljöproblem som människan står inför är långt mer omfattande än bara växthuseffekten, men eftersom just den globala uppvärmningen har varit i ropet under senare år har många företag riktat in sig på att minska sina koldioxidutsläpp genom energieffektivisering, som anses vara den viktigaste strategin för att uppnå låga utsläpp (Azar 2008 s. 56). Den byggda sektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, och då i huvudsak av energiförbrukning under en byggnads livstid. Byggnader runt om i världen står för 40 procent av växthusgaserna som släpps ut i atmosfären (WGBC 2010). En fastighetsägare kan skapa en mer hållbar fastighet genom att ta hänsyn till energieffektivitet, kalibrera teknisk utrustning, välja tomt utifrån ekologiska perspektiv, miljövänliga materialval och rätt välja en energi som kommer från en förnyelsebar källa (Edwards 2003). På senare tid har olika miljöledningssystem och miljömärkningar utformats, och i bygg- och fastighetsbranschen förs just nu en diskussion om vilken märkning som är bäst tillämplig på den svenska marknaden. En CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 1

16 miljömärkning, med likhet av andra typer av märkningar, säkerhetsställer en byggnads kvalitet utifrån ett miljöperspektiv och fyller en funktion både från fastighetsägarens och från kundens perspektiv. En parallell till miljömärkningar inom byggsektorn är fordonsindustrin där den ökade uppmärksamheten kring miljö resulterat i att miljöbil blivit ett vedertaget begrepp. En miljöbil får inte släppa ut mer 120 gram koldioxid per kilometer (Vägverket 2009). Ökad miljömedvetenhet har resulterat i att efterfrågan på miljöbilar fått fordonsindustrin att börja producera bränslesnåla bilar. Vilka incitament har då fastighetsbranschen att framhäva gentemot sina hyresgäster för att välja ett grönt kontor? Kanske kan ett starkare varumärke som miljömärkning resultera i att hyresgästerna väljer grönt? De ekonomiska fördelarna med att hyra gröna lokaler är inte lika påtagliga som att välja en bränslesnål bil, så fastighetsbranschen behöver andra incitament för att öka betalningsvilja och intresse för gröna lokaler. Miljöaspekterna blir idag, i många fall, lägre prioriterade än faktorer som läge, inredning och planlösning som går före då hyresgästen söker efter nya lokaler 1. 1 Bo Törnkvist, Uthyrningschef Vasakronan, CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

17 1.1 Disposition För att ge en tydlig bild av uppsatsens struktur och för att underlätta för läsaren ges på nästa sida en illustration över examensarbetets disposition. I en av de inledande delarna; bakgrund, ges en översiktlig bild av människans påverkan på klimatet, som sedan smalnar av och leder in läsaren på hur den kan kopplas samman med fastighetsbranschen. I kapitlet Miljövänliga byggnader och miljömärkningar ges en översikt på de miljömärkningar som idag är aktuella på den svenska och internationella marknaden. Kapitlet Gröna byggnader och marknaden ger en aktuell bild av synen på miljö och hållbar utveckling på fastighetsmarknaden. Resultat i den enkätundersökning som genomförts presenteras i kapitel 4. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 3

18 Introduktion Dispositon Syfte Bakgrund Problemformulering Avgränsningar Metod Metod Miljövänliga byggnader och miljömärkningar LEED BREEAM The European GreenBuilding Programme Green Star WGBC Miljöklassad byggnad Sammanfattande om miljömärkningar Gröna byggnader och marknaden Hur kan näringslivet bidra till en minskad miljöpåverkan? Miljöpolicys och CSR Gröna investeringar i fastigheter: aktuella indikationer Hyresvärdens perspektiv Hyresgästens perspektiv Enkätundersökning Syfte med enkäten Metod för enkätundersökning Resultat Slutsatser av enkätundersökning Diskussion Diskussion Referenser Referenser Appendix Enkätundersökning 4 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

19 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka hur miljöfaktorn kan avancera uppåt på hyresgästens lista över krav de ställer när de söker lokaler. Målet med rapporten är att identifiera incitament så att miljöfaktorn ska kunna klättra bland prioriteringarna hos hyresgästerna samt även hur betalningsviljan för miljövänliga kontorslokaler kan tänkas öka. Rapporten låter det affärsmässiga möta det miljömässiga och har ett angreppssätt där det kommersiella integreras med miljö och hållbar utveckling. Huvudsyftet med studien kommer därför att vara att hitta incitament som kan få fastighetsbranschen att få bättre betalt för sina miljömärkta kontorsfastigheter samt identifiera faktorer som kan öka hyresgästens prioritering av miljövänliga lokaler. 1.3 Bakgrund I introduktionen leds vi in på den klimatproblematik som är högaktuell idag. Vi befinner oss som tidigare nämnts vad som vissa benämner som den tredje gröna vågen där växthuseffekten står i centrum. Människans påverkan på den globala uppvärmningen enar forskare världen över. En av de mest uppmärksammade rapporterna om klimatförändringarna är The economics of climate change the Stern review författad av Nicholas Stern och utkom i England oktober Rapporten togs fram på uppdrag av den dåvarande premiärministern Tony Blair. Nicholas Stern är tidigare känd för sin roll som chefekonom på världsbanken (Naturvårdsverket 2007). Rapporten har stort fokus på klimatförändringen ur ett ekonomiskt perspektiv och med hjälp av prognostiserade scenarion presenterar rapporten ett antal nyckeltal som blivigt flitigt använda i media och refererade i debatter och argumentationer om den globala uppvärmningen. Bland annat redovisas resultat på vad klimatets förändring kommer kosta samhället om vi agerar, likaså vad det kommer att kosta om vi väljer att inte agera. Även om man inte exakt kan veta vad klimatförändringens följder blir, så kommer människans levnadssätt påverkas. Världen runt kommer människors levnadsförhållanden och tillgång till mat, vatten, hälsa och miljö att äventyras. Hundratals miljoner människor kan komma utsättas för hungersnöd, vattenbrist och översvämningar när jorden blir varmare (Stern 2006 s. vii). I Sternrapporten presenteras siffror på kostnaderna om vi inte agerar. Utan att agera kommer vi att drabbas av en minst femprocentig förlust av världens BNP, Brutto National Produkt, per år och för all framtid. I ett värre scenario kan förlusten stiga till 20 procent av BNP eller mer. Om vi då istället agerar och vidtar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och undviker de värsta följderna av klimatförändringen, kan kostnaderna begränsas till omkring en procent av världens BNP per år. Om inga åtgärder vidtas kan mängden växthusgaser i atmosfären 2035 motsvara dubbel mängd jämfört med innan den industriella revolutionen, och medför med stor säkerhet en ökning av jordens medeltemperatur på mer än 2 C. På längre sikt kan temperaturen stiga ytterligare, och då till över 5 C, med en risk på över 50 procent för att inträffa. Skulle en sådan förändring ske är den jämförbar med de skiftningar i klimatet som skett sedan den senaste istiden fram till idag. En sådan stor förändring av jordens geografi skulle leda till omfattande förändringar i hur vi bor och lever. Alla världens länder kommer bli berörda, och det är de fattigaste som kommer drabbas tidigast och hårdast (Stern s. vii). CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 5

20 I figur 1 nedan åskådliggörs förändringen i temperatur från mitten på talet till idag. I figuren visas den globala temperaturökningen. Under 1900-talet steg jordens medeltemperatur med ungefär 0,7 grader på grund av den ökade halten av växthusgaser i atomsfären. Sedan pålitliga temperaturregistreringar började inledas i mitten på 1800-talet, har de tio varmaste åren har inträffat 1997, 1998 samt åren (Naturvårdverket 2010). Figur 1 Blå respektive röda staplar visar avvikelserna från medelvärdet perioden Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp motsvarande tioåriga medelvärden (CRU 2010) Enligt Sterns rapport bör halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras i intervallet ppm, part per million, koldioxidekvivalenter. En stabilisering inom detta intervall skulle kräva en minskning med 25 procent av utsläppen fram till Dock krävs att de årliga utsläppen, oavsett stabiliseringsnivå, minskar med 80 procent jämfört med dagens utsläpp. Den minskningen är en stor utmaning, men Sternrapporten framhäver att med fortlöpande förbättringsåtgärder kan man lyckas till en kostnad som är låga jämfört med om vi inte agerar (Stern 2006 s. vii). I figur 2 nedan åskådliggörs människans utsläpp av växthusgaser. I figuren förtydligas den markanta ökningen av växthusgaser i atmosfären från att människan började använda sig av fossila bränslen i mitten på talet. Figur 2 Koldioxidhalten har ökat i takt med att fossila bränslen började användas i mitten på 1800 talet. Metanhalten i atmosfären saktat ner sedan mitten på 1990 talet och koncentrationen av dikväveoxid har ökat konstant sedan 1970 (Naturvårdsverket 2007). 6 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

21 I följande cirkeldiagram åskådliggörs utsläppen av växthusgaser kopplat till respektive sektor. Skillnaden på sektorn bostäder och lokaler i Sverige och globalt är inte särkilt stor, 0.9 procentenheter. Inte heller är utsläppen från den byggda sektorn särskilt stora relaterat till de övriga sektorerna. Dock kan statistiken tolkas olika beroende på vilket förhållningssätt man väljer att ha när man ser på insamlad fakta. Sett till slutkonsumtionen av energin så är den byggda sektorns förbrukning mycket mer omfattande. Enligt Europeiska Kommissionens enhet för energi är byggnader ansvariga för 40 procent av all energikonsumtion och 36 procent av EU:s koldioxidutsläpp (European Commission 2010). Figur 1 Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet, fördelat per sektor 2004 (IPCC 2007) Figur 2 Fördelningen av utsläppen av växthusgaser per sektor i Sverige (Naturvårdsverket 2010) Med vetskapen av att den byggda sektorn står för så mycket som 40 procent av slutkonsumtionen av el, och 36 procent av EU:s koldioxidutsläpp, öppnar det samtidigt det upp för stora möjligheter till potentiell energibesparing. Bygg- och fastighetsbranschen har ett rykte om sig att vara konservativ och att implementering av nya metoder att arbeta och bygga med går trögt. Därför behövs nya incitament och drivkrafter utvecklas för att påskynda processen mot ett hållbart byggande. Miljö och hållbar utveckling kan implementeras på flera olika steg i byggprocessen, hela vägen från att välja tomt för etablering och byggmaterialets ursprung till att tillämpa dagliga driftsåtgärder som besparar miljön. I den här rapporten ligger fokus på driftstiden; hur man gör en miljövänlig produkt attraktiv och kommersiellt gångbar. För att öka intresset för miljövänliga lokaler behövs fler drivkrafter som gör att hyresgästen gör ett grönt val, vilket samtidigt kan öka fastighetsägarens affärsmöjligheter. Det behövs incitament för att öka intresset och betalningsviljan för att hyra miljövänliga lokaler. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 7

22 Miljö och hållbar utveckling är ett synnerligen aktuellt ämne för fastighetsbranschen. I ett led i den allt starkare etableringen av en miljödiskurs i branschen bildades under sommaren 2009 flera av de viktigaste aktörerna i den svenska samhällsbyggnadsbranschen Sweden Green Building Council. Totalt är det tretton företag och organisationer som står bakom den ideella föreningen som har för syfte att främja miljöarbetet i den byggda sektorn genom att bland annat sprida och utveckla information om hållbart byggande, samt bidra till att kvalitetssäkra byggnaders miljöprestanda. Bland grundarna finns bland annat NCC, Skanska, Vasakronan och White (SGBC 2010). 1.4 Problemformulering Problemställningen som ligger till grund för den här uppsatsen är angripen utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Hyresvärden upplever inte att intresset för miljövänliga lokaler hos hyresgästerna är särskilt hög, och därför är det intressant och relevant att undersöka vilka miljösatsningar som hyresgästerna anser fastighetsägaren ska prioritera och som hyresgästen är beredd att betala extra för. Bo Törnkvist, uthyrningschef på Vasakronan i Göteborg, vittnar om att deras miljöarbete inte får det genomslag som de önskat bland sina hyresgäster. Som hyresvärd har Vasakronan satsat på miljöåtgärder i fastigheterna som exempelvis energibesparingar och källsortering. Vasakronan upplever att hyresgästen har många andra krav när de söker nya lokaler, som väger tyngre än miljöaspekten. När företag söker nya kontorslokaler upplever hyresvärden i dagsläget att miljöfrågorna inte har främsta prioritering. Faktorer som läge, lokalens beskaffenhet för att bedriva en effektiv verksamhet samt känslan som lokalen förmedlar är än så länge viktigare 2. Problemet grundar sig också i den debatt som förs i bygg- och fastighetsbranschen. Dock delar inte alla samma uppfattning som Vasakronan. Bland annat publicerade tidningen Fastighetsnytt hösten 2009 en artikel om Grönt är intressant men finns betalningsviljan?. Där skrivs det om att efterfrågan på ett grönt lokalval har ökat kraftigt. Aktörer som kommer till tals i artikeln upplever att både betalningsviljan finns och andra att betalningsviljan saknas för ett grönt alternativ. I artikeln får VD:n för Skanska fastigheter, Jan Odelstam, ordet och Skanska upplever att i stort sett alla stora hyresgäster ställer någon form av krav på miljö/energi, i synnerhet de som själva är verksamma inom miljö- och energisektorn som vill stärka sin gröna profil. Odelstam menar vidare att det absolut finns en betalningsvilja bland kunderna, eftersom det samtidigt ger ett mervärde när man hyr grönt. Riktar man blickarna utanför storstadsregionerna vittnar fastighetsbolaget Klövern, som finns i många mellanstora städer, om motsatsen och att det ännu är få hyresgäster som ställer krav på miljö och att de inte ser att hyresgästerna är beredda att betala mer för ett grönt alternativ (Åslund 2009). Det verkar alltså finnas två sidor på samma mynt. Oavsett vad som stämmer så bör man fortfarande identifiera om hyresgäster är beredda att betala extra för miljövänliga lokaler, och i så fall för vilka delar av ett miljövänligt koncept. Det saknas incitament för hyresgästen att välja en grön lokal före andra parametrar som hamnar högre upp på kravspecifikationen över lokalens utförande. I undersökningar visar det sig att hyresgästen gärna vill ha en miljövänlig lokal, men 2 Bo Törnkvist, uthyrningschef Vasakronan CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

23 när det väl kommer till praktisk handling kommer miljöfaktorn ganska långt ner på en lista över prioriteringar. Uppfattningen är att faktorer som läge, inredning och känsla kommer långt före i ett beslutsskede. 1.5 Avgränsningar Miljö och hållbar utveckling kan appliceras på många steg i samhällsbyggnadsprocessen. Från första idé till färdig byggnad. Byggplats ska väljas för att i så liten grad som möjligt påverka djur och natur, rätt material ska användas vid byggnation och energi och vattenförbrukning ska användas hållbart under byggnadens driftstid. I den här rapporten belyses delar av de miljömässiga spörsmålen som uppstår under en byggnads driftstid och hur de integreras i de kommersiella krav en fastighetsägare samtidigt måste förhålla sig till. Bland fastighetsägarnas utbud av olika typer av produkter, begränsas rapporten sig till att undersöka om det finns utökade affärsmöjligheter gällande gröna kontorslokaler. Rapporten har fokus på aktörer i fastighetsbranschen som bedriver en kommersiell verksamhet med kontor i sin fastighetsportfölj. CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010: 9

24 2 Metod För att kunna besvara frågeställningen i den här rapporten på ett så tillförlitligt sätt som möjligt redovisas här för vilken undersökningsstrategi som valts. Nedan följer ett resonemang om vilken metod som valts och varför. I studien kan två huvudsakliga delar urskiljas: teoridel och en del med praktiskt tillämpande för att undersöka miljöattityder bland hyresgäster av kontor i Göteborg. I teoridelen ges en översiktlig bild av relevant bakgrundsinformation. Teoridelen ligger till grund för den enkätundersökning som gjorts och är viktig för att rama in och för att sätta den informationen i relation till det utfall undersökningen ger. Information har sammanställts från litteratur skriven inom ämnet och för att ge en uppdaterad bild av situationen inom området miljö och hållbar utveckling på fastighetsmarknaden idag har artiklar och rapporter från olika tidsskrifter och myndigheter använts. Den tidsskrift som använts mest frekvent är Fastighetsnytt, men artiklar har också hämtats från andra svenska och amerikanska tidskrifter som exempelvis Scientific American och Miljöaktuellt. Mycket av statistiken som presenteras i uppsatsen har hämtats från myndigheter där publikationer från Naturvårdverket, Energimyndigheten, Europeiska kommissionen och Boverket har använts. I litteratursökningen har huvudsakligen Chalmers biblioteks sökmotor Chans och Göteborgs universitetsbiblioteks katalog, GUNDA, använts. Även databaserna som Chalmers Bibliotek har samarbete med har använts vid sök efter definitioner och artiklar. De sökord som tillämpats: Green Building, Sustainable Development, Hållbar Utveckling, Gröna kontor, Green Office, Miljövänliga kontor, Miljömärkningar, Betalningsvilja, Green Marketing. För att komplettera den sekundärdata som presenterats görs en enkätundersökning för att kunna ge ett relevant och aktuellt svar på hur hyresgästerna av kontor i Göteborg ser på miljö och hållbar utveckling. Enkätundersökningen riktar sig till hyresgäster som flyttat inom de senaste 6 månaderna. Mer ingående beskrivs tillvägagångssättet för enkätundersökningen i kapitlet med samma namn. 10 CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2010:

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader UPTEC STS 15006 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Sara Johansson

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer

Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer En marknadsundersökning och affärsplan för att identifiera segment och strategier för en containermodul Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet Industrial and Financial Management Department of Business Studies University of Gothenburg 2009-06-23 Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Växjö Europas grönaste stad

Växjö Europas grönaste stad Institutionen för samhällsvetenskaper Växjö Europas grönaste stad - En undersökning av motiveringarna bakom en grön kommuns miljösatsningar Magisteruppsats i statsvetenskap HT 2010 Sofia Svensson Handledare:

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare

Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare MALIN SVENSSON SANDRA WANNERSKOG KANDIDATARBETE Inom kandidatprogrammet

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer