Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag % % Antal nyskapade nätverk Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer Antal företag som utvecklat sin marknad Antal kronor i FoU-resurser från nationella och internationella finansiärer, Mnkr Antal kronor i FoU-resurser från deltagande företag, Mnkr Antal nya metoder, modeller och strategier Antal nya utbildningar Antal företag och organisationer som deltagit i aktiviteter/projekt Antal rapporter Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller likn.*** % Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning % % entreprenörsfrämjande aktiviteter % % Antal företag som får finansiering Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer Antal företag som deltar i marknadsutveckling/ internationalisering Antal nationella och internationella FoUsamarbeten Antal företag och organisationer i nätverk inom den sociala ekonomin Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter kompetenshöjande aktiviteter % % attitydförändrande aktiviteter % % Antal projekt som startas upp Antal seminarier *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön *** Här ingår även indikatorn Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar

3 Entreprenörskap och nyföretagande InSPIRAmer (RUN ) Syfte: Att stärka förutsättningarna för företagsamhet som baseras på nya kunskapsområden. Att långsiktigt förändra de akademiska miljöerna så att dessa inrymmer entreprenöriella delar. Att skapa och stödja en positiv attityd och trygghet bland studenter gällande entreprenörskap. Antal nya företag entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning Då projektet skrevs hade inte projektsökande insikt i hur svårt det var att få studenter engagerade i aktiviteter utanför ordinarie schema. Antal vägledningar respektive antal startade företag är helt beroende av antal deltagare i aktiviteter. Därav det sämre utfallet. Det var svårt att få med lärare på att aktiviteterna anordnades under schemalagd tid vilket tog mycket tid då man tidigt insåg att det inte var någon idé att ha aktiviteter utanför schemalagd tid. Övriga resultat: Samarbetet mellan Drivhuset och Högskolan Väst har förbättrats och man förstå varandras verksamheter bättre, som ett direktresultat av projektet kommer Drivhuset att hålla en sommarkurs omfattande 7,5 hp i entreprenöriellt förhållningssätt sommaren Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdheten i projektet hänger ihop med fördelning av kvinnor och män som finns på högskolan och också syns i resultaten. Vissa av workshopsen har hållits på engelska för att locka till sig internationella studenter. Projektägare: Drivhuset vid Högskolan väst Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (38%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 95% Övriga finansiärer: Högskolan väst, Svenskt Näringsliv Navet-en plattform för idéutveckling och entreprenörskap (RUN ) Syfte: Att skapa en verksamhet som jobbar för att hjälpa unga utveckla idéer, starta förening/företag eller lära sig att söka finansiering och driva olika former av sociala projekt. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser Antal deltagande personer vid seminarier, kunskapsmöten, konferenser Antal företag/org. Akademi/offentlig verksamhet i samverkan tot. 100 personer på 2 år Antal nya/utvecklade metoder, tjänster eller processer 5 3 Antal kvinnor/män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter

4 Antal deltagande personer på aktiviteterna har blivit fler än beräknat, dels då större konferenser har arrangerats. Ibland har samma personer deltagit på flera aktiviteter/seminarier och är räknade vid varje tillfälle de deltagit. Två av indikatorerna är av samma karaktär och har därmed samma siffror. Övriga resultat: Projektet har genomfört en kartläggning och behovsanalys med enkät som 30 djupintervjuer som låg till grund för de aktiviteter som arrangerats inom projektet. Projektet har skapat en bred kontaktyta genom mänskliga möten och sociala medier. De har via sociala medier över 2000 personer som följer föreningen och projektets aktiviteter. Det finns ett stort behov av personlig rådgivning/coaching och föreningen har etablerat samarbete med Utveckling nordost i Göteborg, med Trollhättan, Skövde och Borås för att kunna fortsätta efter projektet slut. Projektets målgrupp har varit unga vuxna i förorten/mångkulturella stadsdelar, ålder år. Jämställdhet, miljö och integration: Föreningen har samverkat med organisationer som har stor kompetens inom jämställdhet och integration så som GAC resurscentrum för jämställdhet, kultur och entreprenörskap, Nyföretagarcentrum Väst, Kulturhuset Blåstället, Världskulturmuseet och Tidsnätverket i Bergsjön. Föreningens syfte är att arbeta för integration och mångfald och i projektet har de arbetat för att möjliggöra för ungdomar med olika bakgrunder att förverkliga idéer och utveckla företag/projekt. Projektet har arrangerat flera aktiviteter specifikt riktade till unga tjejer samt skapat nätverket Creatrice för unga kvinnor som är företagare och entreprenörer inom kultursektorn. All förtäring har varit ekologisk, vegetarisk och/eller RAW-food. Projektägare: Föreningen Kulturatet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50%) Övriga finansiärer: Kultur i Väst, GAC, Danscentrum Väst, Sensus, Kulturatet, Världskulturmuseet, Blå Stället. Ungkubatorn (RUN ) Syfte: Att handleda unga till karriär som sociala entreprenörer, Att skapa en virtuell mötesplats, Att Ungkubator ska utvecklas till en varaktig verksamhet. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser 1 21 Antal deltagande personer vid seminarier, kunskapsmöten, konferenser entreprenörsfrämjande aktiviteter Nya arbetstillfällen 8 7 Nya företag 2 3 Projektet har hållit i flera olika utbildningsträffar vilka är inräknade i indikatorerna. Projektet har missat att dokumentera antal deltagare vid seminarium. Totalt deltog 14 ungdomar i projektets huvudverksamhet. Övriga resultat: Tre företag har startat under projektet (varav två av deltagarna valde att starta ett gemensamt företag) och ytterligare fyra var under uppstart. Projektet har arrangerat utbildningsträffar inom bland annat företagsutveckling, stresshantering, storytelling, projektledning samt arbetat med individuella coachingsamtal. Den planerade virtuella mötesplatsen entreprenörshjälpen.se genomfördes inte då behovet inte fanns. Istället arbetade man med befintliga sociala medier. Jämställdhet, miljö och integration: I rekrytering av deltagare har föreningen använt sig av forum som rör en så bred målgrupp som möjligt, Arbetsförmedlingen, Frizonen Simone, RFSL, Riksorganisationen för rörelsehindrade ungdomar, Föreningen Unga muslimer och Värdskapet och på sätt fått deltagare med stor bredd på bakgrunder. Samma arbete har skett gällande mentorer och föreläsare.

5 Projektägare: OUTRO Ideell förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (19%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 61% Övriga finansiärer: Jensplus AB Mamas Retro (RUN ) Syfte: Att starta upp ett nyskapande socialt företag. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser 6 32 Antal företag och organisationer i nätverk inom den sociala ekonomin 6 6 Antal nya arbetstillfällen (dagligverksamhetsplatser, lönebidragsanställda, löneanställda) Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Projektet har arrangerat fler utbildningsträffar och kunskapsmöten för deltagarna än först planerat. När de startade projektet hade inte räknat med att efterfrågan på dem som föreläsare skulle vara så stor, vilket har medfört att många fler män och kvinnor deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Möjligheten till antal anställningarna har gått över förväntan. Övriga resultat: Projektet har anställt 19 personer (en blandning av löneanställda, daglig sysselsättning, lönebidrag, RESA och arbetsträning). Målgruppen för deltagarna är kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar samt kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Butiken öppnade 2011 och deltagarna har parallellt med utbildningar i socialt entreprenörskap också kunnat arbetsträna i butiken. Ett samarbete inleddes med Vuxenskolan och Mamas Retro där de gemensamt formade en utbildning inom socialt företagande och lärlingsutbildning. Mamas Retro har fått tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva dagligverksamhet och även blivit upphandlade från Göteborg stad för 8 platser samt från AF om 4 platser, vilket innebär att verksamheten fortsätter permanent efter projektslut. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har utbildat i jämställdhet och arbetar aktivt med frågan i butiken och kontakten med kunder. De har även deltagit i workshop Fördom & Stolthet. Projektet arbetar med återvinning av kläder och har anpassat verksamheten efter miljösortering och miljövänliga produkter. Projektägare: Forum SKILL Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (4%) Övriga finansiärer: Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, VGR Folkhälsokommittén, Göteborg stad FoQus (RUN ) Syfte: Genom ett processinriktat arbetssätt få djupgående kunskap om vad som kan göra Skaraborg till en attraktivare region för kvinnor att leva, verka och utvecklas i. Genom olika aktiviteter utveckla nya och etablerade företag samt uppmuntra idéer som på sikt kan kommersialiseras. Den nya kunskapen som projektet genererar ska bl.a. kunna användas i det delregionala tillväxtarbetet och på så sätt bidra till att väsentligt öka kvinnors inflytande över utvecklingen i området.

6 Antal nya företag Antal nya arbetstillfällen entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning Antal som deltar i attitydförändrande aktiviteter Övriga resultat: Projektet har bidragit till att synliggöra att samhälleliga strukturer och normer påverkar kvinnors och mäns villkor i olika utsträckning och att utvecklingssatsningar skulle kunna få en annan utformning om kvinnor hade större inflytande över utvecklingsprocessen. Resultatet ett strategidokument är utformat så att förslagen är möjliga att implementera i det regionala utvecklingsarbetet. Man har diskuterat företagande ur ett helhetsperspektiv och problematiserat kvinnors villkor. I dokumentationen beskrivs behov av stöd för företagande i olika stadier. Ur foqus har även kommit förslag på satsningar som stimulerar idéutveckling och innovativa miljöer som förmår arbeta gränsöverskridande och inkludera tjänstesektorns olika branscher, vård och handel. Idéerna har tagits vidare in i resurscentret EDCS:s arbete med att utveckla genusdriven innovation Jämställdhet, miljö och integration Projektet har bidragit till en bred diskussion om jämställdhet. Som ett resultat av projektets processer bland utomlands födda kvinnor startades gruppen FoQus Business. Projektledningen upplevde att kön ofta gjordes till en underordnad faktor när integration diskuteras och att många insatser har konstruerats utan genusperspektiv. Vi utvecklade därför ett affärsutvecklingsprogram speciellt anpassat till nyanlända/utlandsfödda kvinnor. Programmet genomfördes i samarbete med ALMIs rådgivare för utlandsfödda. Flera av deltagarna är på väg att starta företag, men syns inte i indikatorerna, eftersom de ännu inte formellt startat. Projektägare: 2 Core AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (35%) Övriga finansiärer: Tillväxtverket och Skaraborgs kommunalförbund Innovationer och förnyelse i SME Chalmers Innovation Seed Fund (RUN ) Syfte: Att öka den ekonomiska aktiviteten i regionen genom drift av en investeringsfond om 169 MSEK för teknikbaserade projekt och företag i tidiga utvecklingsfaser. Arbetstillfällen inom privata företag Antal nya företag Antal nya utvecklade varor och kvalificerade tjänster 12 15

7 Antal företag i samverkan med högskola/universitet Antal avknoppningar från befintliga företag 3 3 Antal företag som får finansiering Övriga resultat: Projektet har lett till att flera nya start up-bolag med anknytning till Göteborg har fått stöd med ägarkapital. Flera av bolagen som fonden tidigare investerat i har redan sina aktiviteter på exportmarknader. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet följer Chalmers jämställdhets-, miljö- och integrationspolicys. Projektägare: Stiftelsen Chalmers Innovation Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (94%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 89% Regionala styrkeområden kluster, nätverk - FoU Kungsfenan The Swedish Seafood Award (RUN ) Syfte: Främja fiskenäringen och synlighet rörande uthålligt fiske/vattenbruk och havsmiljöfrågor. Antal nya arbetstillfällen i privata företag 2 0 Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet 3 0 Övriga resultat: Projektet har bidragit till att synliggöra och driva frågor om svenskt vattenbruk samt att belysa och stärka de olika intressenternas syn på reformeringsarbetet avseende den nya gemensamma europeiska fiskeripolitiken. Projektet har genomfört två större konferenser. Den första hade temat Vattenbrukets framtida möjligheter och genomfördes i samarrangemang med Göteborgs universitet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och norska organisationen Eksportutvalget for fisk. Den andra hade temat Förnyelse i EU:s fiskeripolitik minimerade bifångster och förbud mot utkast. Projektägaren har uppgivit vet ej på indikatorer rörande nya arbetstillfällen. Sekretariatets bedömning är att projektet inte uppnått ambitionsnivån, varken vad gäller nya arbetstillfällen i privat eller offentlig sektor. Bedömningen är att utfallet är noll. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har tydlig miljöinriktning. Projektägare: Kungsfenan ideell förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (31%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 86% Övriga finansiärer: Jordbruksverket, Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co ACT-mötesplats för kreativ näring (RUN ) Syfte: Mötesplatsens syfte är att öka tillväxten inom kulturella och kreativa näringar genom att bidra till att skapa ett positivt klimat för entreprenörskap och företagande inom kreativt skapande.

8 Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal nya företag Antal nyskapande nätverk 1 1 Antal företag som utvecklat sin marknad Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som nyttjar intrastrukturen Antal företag som hyr kontor Antal virtuellt anslutna kreatörer Övriga resultat: Antalet arbetstillfällen är svårt att påverka. Antalet kreatörer hade nog varit högre om ACT hade haft egna lokaler under hela projektperioden, det var först då ACT fanns fysiskt som mötesplatsen började existera i målgruppens medvetande. Det var då man började förstå vad erbjudandet bestod av. Jämställdhet, miljö och integration: Könsfördelning har varit förhållandevis jämn vid de olika informationstillfällena men som det ser ut i övriga branscher så är det fler män än kvinnor som startar företag. Projektägare: Innovatum AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (45%) Övriga finansiärer: Fyrbodals kommunalförbund, Regionalfonden. Södra Rådaprojektet (RUN ) Syfte: Att under perioden bedriva fullskalig rekonstruktion på ett sätt som bidrar till kunskapsuppbyggnad kring den medeltida hantverkstekniken som tillämpades i liggtimmerkyrkor och därmed fortsatt vara och uppfattas som en seriös kunskapsmiljö för hantverkare, kulturmiljövårdare och forsknings- och universitetsinstitutioner. Att med forsknings- och kunskapsmiljö som bas fortsätta utveckla Södra Råda gamla kyrkplats till ett besöksmål av betydelse i Sverige och därmed av besökare och aktörer inom näringen ses som ett naturligt och viktigt komplement till andar besöksmål och näringens utveckling. Antal utvecklade attraktioner inom kulturturism 1 1 Antal besökare ligger i snitt (bokade och räknade besök) Vetenskapligt nätverk 5 5 Besökmålsnätverk (Det goda värdskapet) Övriga resultat: Fyra varv timring av kor och långhus har skett enligt plan. Forskningsarbetet har pågått enligt plan i samverkan med Södra Råda Akademin. Besöksmålen och den publika verksamheten har ökat sedan Jämställdhet, miljö och integration: Könsfördelningen har varit jämn och informationsmaterial finns översatt till engelska och tyska. Guiderna är engelsk-/tysktalande. Projektägare: Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats

9 Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (42%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 95% Övriga finansiärer: Gullspångs kommun, Riksantikvarieämbetet, fonder och stiftelser, Spånkampanj. Hållbar distanshandel (RUN ) Syfte: Förstudien skall lägga grunden till en huvudstudie som skall visa hur ett företag inom modebranschen, verksamt inom e-handelssektorn, kan processorientera hela sin verksamhet utifrån ett efterfrågeperspektiv. Antal rapporter 3 3 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet 4 4 Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 3 1 Examensarbeten 2 2 Nya utbildningsmoment i undervisningen 2 2 Övriga resultat: Två vetenskapliga publikationer. Man kommer att arbeta vidare med delar av det som kom fram i förstudien. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har inte haft ett uttalat jämställdhetsfokus utan man har följt högskolans policyer. Miljöfrågorna behandlas genom att man aktivt arbetar med ett systemperspektiv på hur produktionen påverkar miljön. Projektägare: Högskolan i Borås Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (60%) Övriga finansiärer: Högskolan i Borås GSP Open Arena (RUN ) Syfte: GSP Open arena syftar till att skapa en långsiktig kunskapsutveckling av den geografiska regionens verksamheter; privata och offentliga, samt kompetensöverföring aktörer emellan. Antal deltagare från privat näringsliv i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från offentligt näringsliv i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från akademi/forskning i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från privat näringsliv i samverkansaktiviteter

10 Antal deltagare från offentligt näringsliv i samverkansaktiviteter Antal deltagare från akademi/forskningsinstitut i samverkansaktiviteter Antal aktiviteter för att attrahera nationella och internationella medel 6 >6 Bidragit till beviljade FoU-medel till 1,5 av privat/offentligt näringsliv 5 Bidragit till beviljade FoU-medel till akademi/forskningsinstitut 45 4,7 sökta 27 av 39 sökta Övriga resultat: GSP Open Arena har aktivt arbetat med att få med små och medelstora företag i ansökningar tillsammans med Högskolan i Skövde och det har man lyckats med i stor utsträckning under 2012 Jämställdhet, miljö och integration: Gothia Innovation AB har en medvetenhet kring jämställdhet som verktyg för tillväxt och har jämställdhetsintegrering som en del i all sin verksamhet. Man använder i de flesta fall tåg som transportmedel inom landet. Projektägare: Gothia Innovation AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (98%) Övriga finansiärer: Övriga finansiärer av arenan i form av lokaler, medfinansiering av projekt mm är bl. a Skövde kommun, Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund. Utveckling av BIOSUM Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial (RUN ) Syfte: Syftet med BIOSUM är att etablera en unik, gränsöverskridande forskarskola för individers utbildning, samarbete och rörlighet inom biomaterialområdet på Göteborgs universitet och Chalmers. Ett av programmets huvudmål är att förse svensk, och framför allt västsvensk bioteknikindustri med välutbildad arbetskraft med förmåga till internationell forsknings- och industrisamverkan och även med entreprenörsanda. Antal nya utbildningar 1 1 Antal nyskapande nätverk 4 5 Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut kompetenshöjande aktiviteter Antal examina/examensarbete etc Antal deltagande handledare från akademi/hälso- och sjukvård/industri Antal internationella utbyten på studerande- och handledarenivå Övriga resultat: Genom Biosum har ett flertal forskningssamarbeten mellan Göteborgs universitet och Chalmers startat. Jämställdhet, miljö och integration: Man har aktivt arbetat med att ha jämn könsfördelning på föreläsare och handledare. Man arbetar efter Göteborgs universitets miljöpolicy. Projektägare: Göteborgs universitet Projekttid: Totala projektkostnader: kr

11 Västra Götalandsregionens del: kr (31%) Övriga finansiärer: Göteborgs universitet, Chalmers, Vinnova, deltagande företag såsom t.ex AstraTech Etableringsstöd Life Science (Life Science, Foreign Direct Investment) (RUN ) Syfte: Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra till nya sysselssättningstillfällen, nya investeringar (nyetableringar, expansionsinvesteringar, strategiska allianser och partnerskap, förvärv och fusioner samt riskkapitalinvesteringar) samt attrahera nytt internationellt kapital och kompetens för att öka företagens konkurrenskraft. Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal utländska investeringar 5 4 Antal nya företag 2 3 Antal nyskapande nätverk 5 10 Antal samarbetsprojekt mellan utländska och lokala aktörer 10 2 Antal relevanta leads (etablerad kontakt som visat intresse) Antal utländska företagsbesök Procent bibehållna arbetstillfällen Antal företag och organisationer som deltar i marknadsutveckling De nya arbetstillfällena är en uppskattning som företagen gjort och de har inte redovisat kön. Vad gäller resultatet på samverkansprojekt så var det en för hög uppskattning att tro att man kan få igång 10 projekt på 1 år. Det tar mycket längre tid att utveckla den typen av samarbeten. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet följer Business Region Göteborgs policy vad gäller jämställdhet och miljö. Projektägare: Business Region Göteborg Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98% Övriga finansiärer: Business Region Göteborg Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik (MedTech West) (RUN ) Syfte: Syftet är att skapa en samverkansplattform inom medicinteknik mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Akademin och Högskolan i Borås. Vid plattformen skall forskare, medicinare och ingenjörer mötas för att effektivt bedriva forskning och utveckling som kan bli en grund för nya innovationer och vara en naturlig miljö för företagssamarbeten. Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning 50 0*

12 Antal nationella och internationella FoU samarbeten Antal kronor i FoU resurser från nationella finansiärer, tkr * Antal kronor i FoU resurser från internationella finansiärer, tkr * Antal kronor i FoU resurser från deltagande företag, tkr *De forskare som är associerade med Med Tech West (MTW) har under perioden blivit beviljade ca 60 MKr i forskningsanslag och 10 MKr av dessa är som en direkt följd av MTW aktiviteter. Vad gäller rådgivningsindikatorn har inte MTW arbetat på det viset utan arrangerat seminarier där företag m.fl. deltagit och man har också fått igång samverkansprojekt enligt indikatorn innan. Jämställdhet, miljö och integration: Man har arbetat med ett kvinnligt nätverk, WISE, för kvinnliga forskare i medicinsk teknik. I övrigt arbetar man enligt deltagande organisationers policyer. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (16%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 92% Övriga finansiärer: Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Sahlgrenska sjukhuset och Tillväxtverket Forskarskola Miljö och Hälsa (RUN ) Syfte: Syftet med verksamheten i forskarskolan är att producera en internationellt högklassig forskning som kan attrahera såväl nationella som internationella resurser till regionen, att ta fram relevanta kunskaper och verkningsfulla lösningar som aktivt kan bidra till att förbättra hälsan hos invånarna i Västra Götaland samt att vidareutveckla nyttiggörande av forskningsresultat i form av nya idéer, produkter/tjänster och hälsobefrämjande och resursbesparande metoder och strategier utvecklas. Antal kronor i FoU resurser från nationella respektive internationella finansiärer, tkr Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande 2 5 entreprenörsfrämjande aktivitet Antal forskningsansökningar Forskargrupperna associerade med doktoranderna inom forskarskolan har varit mycket framgångsrika i att attrahera FoU medel under perioden. Övriga resultat: Genom forskarskolan har samverkan börjat ske över ämnesgränser. Jämställdhet, miljö och integration: Man har aktivt arbetat med jämställdhetsaspekten i projekten och hos doktoranderna och handledarna. Forskarskolan har en miljöprofil och därför är ambitionen att projekten skall ha en positiv påverkan på miljön. Projektägare: GMV Göteborgs Universitet Projekttid: Totala projektkostnader: kr

13 Västra Götalandsregionens del: kr (17%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 87% Övriga finansiärer: Göteborgs universitet och Chalmers Chalmers EnergiCentrum (RUN ) Syfte: Syftet med projektet har varit att stärka dialogen mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor vad gäller omvärldsanalys och identifiering av forskningsfrågor för utveckling av framtida energisystem. Man skall också utveckla regionala, nationella och internationella nätverk. Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nationella FoU-samarbeten 6 10 Antal internationella FoU-samarbeten 6 6 Övriga resultat: Under projektperioden har Chalmers energi forskare beviljats stora FoU anslag och Chalmers Energicentrum har varit en viktig plattform i detta. Jämställdhet, miljö och integration: Man har i projektet arbetat för att alla skall delta på lika villkor oavsett kön eller bakgrund. Projektet arbetar för att söka ny kunskap för effektiv energianvändning bl.a., vilket har en positiv påverkan på miljön. Projektägare: Chalmers EnergiCentrum, Chalmers Tekniska högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (9%) Övriga finansiärer: Chalmers, Miljösekretariatet Wast Refinery (RUN ) Syfte: Utföra forsknings- och utvecklingsprojekt för optimal resurshantering av organiskt avfall. Antal arbetstillfällen i privata företag Antal arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal nya eller utvecklade varor, tjänster eller processer Antal kronor från andra (nationella) finansiärer, tkr Antal företag som samverkar med andra >50 82 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer Antal internationella FoU samarbeten 2 3 Antal rapporter Antal implementeringar och demonstrationer 10 9 Antal nya nätverk 10 10

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer