Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag % % Antal nyskapade nätverk Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer Antal företag som utvecklat sin marknad Antal kronor i FoU-resurser från nationella och internationella finansiärer, Mnkr Antal kronor i FoU-resurser från deltagande företag, Mnkr Antal nya metoder, modeller och strategier Antal nya utbildningar Antal företag och organisationer som deltagit i aktiviteter/projekt Antal rapporter Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller likn.*** % Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning % % entreprenörsfrämjande aktiviteter % % Antal företag som får finansiering Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer Antal företag som deltar i marknadsutveckling/ internationalisering Antal nationella och internationella FoUsamarbeten Antal företag och organisationer i nätverk inom den sociala ekonomin Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter kompetenshöjande aktiviteter % % attitydförändrande aktiviteter % % Antal projekt som startas upp Antal seminarier *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön *** Här ingår även indikatorn Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar

3 Entreprenörskap och nyföretagande InSPIRAmer (RUN ) Syfte: Att stärka förutsättningarna för företagsamhet som baseras på nya kunskapsområden. Att långsiktigt förändra de akademiska miljöerna så att dessa inrymmer entreprenöriella delar. Att skapa och stödja en positiv attityd och trygghet bland studenter gällande entreprenörskap. Antal nya företag entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning Då projektet skrevs hade inte projektsökande insikt i hur svårt det var att få studenter engagerade i aktiviteter utanför ordinarie schema. Antal vägledningar respektive antal startade företag är helt beroende av antal deltagare i aktiviteter. Därav det sämre utfallet. Det var svårt att få med lärare på att aktiviteterna anordnades under schemalagd tid vilket tog mycket tid då man tidigt insåg att det inte var någon idé att ha aktiviteter utanför schemalagd tid. Övriga resultat: Samarbetet mellan Drivhuset och Högskolan Väst har förbättrats och man förstå varandras verksamheter bättre, som ett direktresultat av projektet kommer Drivhuset att hålla en sommarkurs omfattande 7,5 hp i entreprenöriellt förhållningssätt sommaren Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdheten i projektet hänger ihop med fördelning av kvinnor och män som finns på högskolan och också syns i resultaten. Vissa av workshopsen har hållits på engelska för att locka till sig internationella studenter. Projektägare: Drivhuset vid Högskolan väst Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (38%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 95% Övriga finansiärer: Högskolan väst, Svenskt Näringsliv Navet-en plattform för idéutveckling och entreprenörskap (RUN ) Syfte: Att skapa en verksamhet som jobbar för att hjälpa unga utveckla idéer, starta förening/företag eller lära sig att söka finansiering och driva olika former av sociala projekt. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser Antal deltagande personer vid seminarier, kunskapsmöten, konferenser Antal företag/org. Akademi/offentlig verksamhet i samverkan tot. 100 personer på 2 år Antal nya/utvecklade metoder, tjänster eller processer 5 3 Antal kvinnor/män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter

4 Antal deltagande personer på aktiviteterna har blivit fler än beräknat, dels då större konferenser har arrangerats. Ibland har samma personer deltagit på flera aktiviteter/seminarier och är räknade vid varje tillfälle de deltagit. Två av indikatorerna är av samma karaktär och har därmed samma siffror. Övriga resultat: Projektet har genomfört en kartläggning och behovsanalys med enkät som 30 djupintervjuer som låg till grund för de aktiviteter som arrangerats inom projektet. Projektet har skapat en bred kontaktyta genom mänskliga möten och sociala medier. De har via sociala medier över 2000 personer som följer föreningen och projektets aktiviteter. Det finns ett stort behov av personlig rådgivning/coaching och föreningen har etablerat samarbete med Utveckling nordost i Göteborg, med Trollhättan, Skövde och Borås för att kunna fortsätta efter projektet slut. Projektets målgrupp har varit unga vuxna i förorten/mångkulturella stadsdelar, ålder år. Jämställdhet, miljö och integration: Föreningen har samverkat med organisationer som har stor kompetens inom jämställdhet och integration så som GAC resurscentrum för jämställdhet, kultur och entreprenörskap, Nyföretagarcentrum Väst, Kulturhuset Blåstället, Världskulturmuseet och Tidsnätverket i Bergsjön. Föreningens syfte är att arbeta för integration och mångfald och i projektet har de arbetat för att möjliggöra för ungdomar med olika bakgrunder att förverkliga idéer och utveckla företag/projekt. Projektet har arrangerat flera aktiviteter specifikt riktade till unga tjejer samt skapat nätverket Creatrice för unga kvinnor som är företagare och entreprenörer inom kultursektorn. All förtäring har varit ekologisk, vegetarisk och/eller RAW-food. Projektägare: Föreningen Kulturatet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50%) Övriga finansiärer: Kultur i Väst, GAC, Danscentrum Väst, Sensus, Kulturatet, Världskulturmuseet, Blå Stället. Ungkubatorn (RUN ) Syfte: Att handleda unga till karriär som sociala entreprenörer, Att skapa en virtuell mötesplats, Att Ungkubator ska utvecklas till en varaktig verksamhet. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser 1 21 Antal deltagande personer vid seminarier, kunskapsmöten, konferenser entreprenörsfrämjande aktiviteter Nya arbetstillfällen 8 7 Nya företag 2 3 Projektet har hållit i flera olika utbildningsträffar vilka är inräknade i indikatorerna. Projektet har missat att dokumentera antal deltagare vid seminarium. Totalt deltog 14 ungdomar i projektets huvudverksamhet. Övriga resultat: Tre företag har startat under projektet (varav två av deltagarna valde att starta ett gemensamt företag) och ytterligare fyra var under uppstart. Projektet har arrangerat utbildningsträffar inom bland annat företagsutveckling, stresshantering, storytelling, projektledning samt arbetat med individuella coachingsamtal. Den planerade virtuella mötesplatsen entreprenörshjälpen.se genomfördes inte då behovet inte fanns. Istället arbetade man med befintliga sociala medier. Jämställdhet, miljö och integration: I rekrytering av deltagare har föreningen använt sig av forum som rör en så bred målgrupp som möjligt, Arbetsförmedlingen, Frizonen Simone, RFSL, Riksorganisationen för rörelsehindrade ungdomar, Föreningen Unga muslimer och Värdskapet och på sätt fått deltagare med stor bredd på bakgrunder. Samma arbete har skett gällande mentorer och föreläsare.

5 Projektägare: OUTRO Ideell förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (19%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 61% Övriga finansiärer: Jensplus AB Mamas Retro (RUN ) Syfte: Att starta upp ett nyskapande socialt företag. Antal seminarier, kunskapsmöten, konferenser 6 32 Antal företag och organisationer i nätverk inom den sociala ekonomin 6 6 Antal nya arbetstillfällen (dagligverksamhetsplatser, lönebidragsanställda, löneanställda) Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Projektet har arrangerat fler utbildningsträffar och kunskapsmöten för deltagarna än först planerat. När de startade projektet hade inte räknat med att efterfrågan på dem som föreläsare skulle vara så stor, vilket har medfört att många fler män och kvinnor deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Möjligheten till antal anställningarna har gått över förväntan. Övriga resultat: Projektet har anställt 19 personer (en blandning av löneanställda, daglig sysselsättning, lönebidrag, RESA och arbetsträning). Målgruppen för deltagarna är kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar samt kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Butiken öppnade 2011 och deltagarna har parallellt med utbildningar i socialt entreprenörskap också kunnat arbetsträna i butiken. Ett samarbete inleddes med Vuxenskolan och Mamas Retro där de gemensamt formade en utbildning inom socialt företagande och lärlingsutbildning. Mamas Retro har fått tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva dagligverksamhet och även blivit upphandlade från Göteborg stad för 8 platser samt från AF om 4 platser, vilket innebär att verksamheten fortsätter permanent efter projektslut. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har utbildat i jämställdhet och arbetar aktivt med frågan i butiken och kontakten med kunder. De har även deltagit i workshop Fördom & Stolthet. Projektet arbetar med återvinning av kläder och har anpassat verksamheten efter miljösortering och miljövänliga produkter. Projektägare: Forum SKILL Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (4%) Övriga finansiärer: Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, VGR Folkhälsokommittén, Göteborg stad FoQus (RUN ) Syfte: Genom ett processinriktat arbetssätt få djupgående kunskap om vad som kan göra Skaraborg till en attraktivare region för kvinnor att leva, verka och utvecklas i. Genom olika aktiviteter utveckla nya och etablerade företag samt uppmuntra idéer som på sikt kan kommersialiseras. Den nya kunskapen som projektet genererar ska bl.a. kunna användas i det delregionala tillväxtarbetet och på så sätt bidra till att väsentligt öka kvinnors inflytande över utvecklingen i området.

6 Antal nya företag Antal nya arbetstillfällen entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning Antal som deltar i attitydförändrande aktiviteter Övriga resultat: Projektet har bidragit till att synliggöra att samhälleliga strukturer och normer påverkar kvinnors och mäns villkor i olika utsträckning och att utvecklingssatsningar skulle kunna få en annan utformning om kvinnor hade större inflytande över utvecklingsprocessen. Resultatet ett strategidokument är utformat så att förslagen är möjliga att implementera i det regionala utvecklingsarbetet. Man har diskuterat företagande ur ett helhetsperspektiv och problematiserat kvinnors villkor. I dokumentationen beskrivs behov av stöd för företagande i olika stadier. Ur foqus har även kommit förslag på satsningar som stimulerar idéutveckling och innovativa miljöer som förmår arbeta gränsöverskridande och inkludera tjänstesektorns olika branscher, vård och handel. Idéerna har tagits vidare in i resurscentret EDCS:s arbete med att utveckla genusdriven innovation Jämställdhet, miljö och integration Projektet har bidragit till en bred diskussion om jämställdhet. Som ett resultat av projektets processer bland utomlands födda kvinnor startades gruppen FoQus Business. Projektledningen upplevde att kön ofta gjordes till en underordnad faktor när integration diskuteras och att många insatser har konstruerats utan genusperspektiv. Vi utvecklade därför ett affärsutvecklingsprogram speciellt anpassat till nyanlända/utlandsfödda kvinnor. Programmet genomfördes i samarbete med ALMIs rådgivare för utlandsfödda. Flera av deltagarna är på väg att starta företag, men syns inte i indikatorerna, eftersom de ännu inte formellt startat. Projektägare: 2 Core AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (35%) Övriga finansiärer: Tillväxtverket och Skaraborgs kommunalförbund Innovationer och förnyelse i SME Chalmers Innovation Seed Fund (RUN ) Syfte: Att öka den ekonomiska aktiviteten i regionen genom drift av en investeringsfond om 169 MSEK för teknikbaserade projekt och företag i tidiga utvecklingsfaser. Arbetstillfällen inom privata företag Antal nya företag Antal nya utvecklade varor och kvalificerade tjänster 12 15

7 Antal företag i samverkan med högskola/universitet Antal avknoppningar från befintliga företag 3 3 Antal företag som får finansiering Övriga resultat: Projektet har lett till att flera nya start up-bolag med anknytning till Göteborg har fått stöd med ägarkapital. Flera av bolagen som fonden tidigare investerat i har redan sina aktiviteter på exportmarknader. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet följer Chalmers jämställdhets-, miljö- och integrationspolicys. Projektägare: Stiftelsen Chalmers Innovation Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (94%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 89% Regionala styrkeområden kluster, nätverk - FoU Kungsfenan The Swedish Seafood Award (RUN ) Syfte: Främja fiskenäringen och synlighet rörande uthålligt fiske/vattenbruk och havsmiljöfrågor. Antal nya arbetstillfällen i privata företag 2 0 Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet 3 0 Övriga resultat: Projektet har bidragit till att synliggöra och driva frågor om svenskt vattenbruk samt att belysa och stärka de olika intressenternas syn på reformeringsarbetet avseende den nya gemensamma europeiska fiskeripolitiken. Projektet har genomfört två större konferenser. Den första hade temat Vattenbrukets framtida möjligheter och genomfördes i samarrangemang med Göteborgs universitet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och norska organisationen Eksportutvalget for fisk. Den andra hade temat Förnyelse i EU:s fiskeripolitik minimerade bifångster och förbud mot utkast. Projektägaren har uppgivit vet ej på indikatorer rörande nya arbetstillfällen. Sekretariatets bedömning är att projektet inte uppnått ambitionsnivån, varken vad gäller nya arbetstillfällen i privat eller offentlig sektor. Bedömningen är att utfallet är noll. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har tydlig miljöinriktning. Projektägare: Kungsfenan ideell förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (31%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 86% Övriga finansiärer: Jordbruksverket, Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co ACT-mötesplats för kreativ näring (RUN ) Syfte: Mötesplatsens syfte är att öka tillväxten inom kulturella och kreativa näringar genom att bidra till att skapa ett positivt klimat för entreprenörskap och företagande inom kreativt skapande.

8 Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal nya företag Antal nyskapande nätverk 1 1 Antal företag som utvecklat sin marknad Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som nyttjar intrastrukturen Antal företag som hyr kontor Antal virtuellt anslutna kreatörer Övriga resultat: Antalet arbetstillfällen är svårt att påverka. Antalet kreatörer hade nog varit högre om ACT hade haft egna lokaler under hela projektperioden, det var först då ACT fanns fysiskt som mötesplatsen började existera i målgruppens medvetande. Det var då man började förstå vad erbjudandet bestod av. Jämställdhet, miljö och integration: Könsfördelning har varit förhållandevis jämn vid de olika informationstillfällena men som det ser ut i övriga branscher så är det fler män än kvinnor som startar företag. Projektägare: Innovatum AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (45%) Övriga finansiärer: Fyrbodals kommunalförbund, Regionalfonden. Södra Rådaprojektet (RUN ) Syfte: Att under perioden bedriva fullskalig rekonstruktion på ett sätt som bidrar till kunskapsuppbyggnad kring den medeltida hantverkstekniken som tillämpades i liggtimmerkyrkor och därmed fortsatt vara och uppfattas som en seriös kunskapsmiljö för hantverkare, kulturmiljövårdare och forsknings- och universitetsinstitutioner. Att med forsknings- och kunskapsmiljö som bas fortsätta utveckla Södra Råda gamla kyrkplats till ett besöksmål av betydelse i Sverige och därmed av besökare och aktörer inom näringen ses som ett naturligt och viktigt komplement till andar besöksmål och näringens utveckling. Antal utvecklade attraktioner inom kulturturism 1 1 Antal besökare ligger i snitt (bokade och räknade besök) Vetenskapligt nätverk 5 5 Besökmålsnätverk (Det goda värdskapet) Övriga resultat: Fyra varv timring av kor och långhus har skett enligt plan. Forskningsarbetet har pågått enligt plan i samverkan med Södra Råda Akademin. Besöksmålen och den publika verksamheten har ökat sedan Jämställdhet, miljö och integration: Könsfördelningen har varit jämn och informationsmaterial finns översatt till engelska och tyska. Guiderna är engelsk-/tysktalande. Projektägare: Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats

9 Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (42%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 95% Övriga finansiärer: Gullspångs kommun, Riksantikvarieämbetet, fonder och stiftelser, Spånkampanj. Hållbar distanshandel (RUN ) Syfte: Förstudien skall lägga grunden till en huvudstudie som skall visa hur ett företag inom modebranschen, verksamt inom e-handelssektorn, kan processorientera hela sin verksamhet utifrån ett efterfrågeperspektiv. Antal rapporter 3 3 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet 4 4 Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 3 1 Examensarbeten 2 2 Nya utbildningsmoment i undervisningen 2 2 Övriga resultat: Två vetenskapliga publikationer. Man kommer att arbeta vidare med delar av det som kom fram i förstudien. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har inte haft ett uttalat jämställdhetsfokus utan man har följt högskolans policyer. Miljöfrågorna behandlas genom att man aktivt arbetar med ett systemperspektiv på hur produktionen påverkar miljön. Projektägare: Högskolan i Borås Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (60%) Övriga finansiärer: Högskolan i Borås GSP Open Arena (RUN ) Syfte: GSP Open arena syftar till att skapa en långsiktig kunskapsutveckling av den geografiska regionens verksamheter; privata och offentliga, samt kompetensöverföring aktörer emellan. Antal deltagare från privat näringsliv i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från offentligt näringsliv i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från akademi/forskning i kompetenshöjande aktiviteter Antal deltagare från privat näringsliv i samverkansaktiviteter

10 Antal deltagare från offentligt näringsliv i samverkansaktiviteter Antal deltagare från akademi/forskningsinstitut i samverkansaktiviteter Antal aktiviteter för att attrahera nationella och internationella medel 6 >6 Bidragit till beviljade FoU-medel till 1,5 av privat/offentligt näringsliv 5 Bidragit till beviljade FoU-medel till akademi/forskningsinstitut 45 4,7 sökta 27 av 39 sökta Övriga resultat: GSP Open Arena har aktivt arbetat med att få med små och medelstora företag i ansökningar tillsammans med Högskolan i Skövde och det har man lyckats med i stor utsträckning under 2012 Jämställdhet, miljö och integration: Gothia Innovation AB har en medvetenhet kring jämställdhet som verktyg för tillväxt och har jämställdhetsintegrering som en del i all sin verksamhet. Man använder i de flesta fall tåg som transportmedel inom landet. Projektägare: Gothia Innovation AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (98%) Övriga finansiärer: Övriga finansiärer av arenan i form av lokaler, medfinansiering av projekt mm är bl. a Skövde kommun, Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund. Utveckling av BIOSUM Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial (RUN ) Syfte: Syftet med BIOSUM är att etablera en unik, gränsöverskridande forskarskola för individers utbildning, samarbete och rörlighet inom biomaterialområdet på Göteborgs universitet och Chalmers. Ett av programmets huvudmål är att förse svensk, och framför allt västsvensk bioteknikindustri med välutbildad arbetskraft med förmåga till internationell forsknings- och industrisamverkan och även med entreprenörsanda. Antal nya utbildningar 1 1 Antal nyskapande nätverk 4 5 Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut kompetenshöjande aktiviteter Antal examina/examensarbete etc Antal deltagande handledare från akademi/hälso- och sjukvård/industri Antal internationella utbyten på studerande- och handledarenivå Övriga resultat: Genom Biosum har ett flertal forskningssamarbeten mellan Göteborgs universitet och Chalmers startat. Jämställdhet, miljö och integration: Man har aktivt arbetat med att ha jämn könsfördelning på föreläsare och handledare. Man arbetar efter Göteborgs universitets miljöpolicy. Projektägare: Göteborgs universitet Projekttid: Totala projektkostnader: kr

11 Västra Götalandsregionens del: kr (31%) Övriga finansiärer: Göteborgs universitet, Chalmers, Vinnova, deltagande företag såsom t.ex AstraTech Etableringsstöd Life Science (Life Science, Foreign Direct Investment) (RUN ) Syfte: Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra till nya sysselssättningstillfällen, nya investeringar (nyetableringar, expansionsinvesteringar, strategiska allianser och partnerskap, förvärv och fusioner samt riskkapitalinvesteringar) samt attrahera nytt internationellt kapital och kompetens för att öka företagens konkurrenskraft. Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal utländska investeringar 5 4 Antal nya företag 2 3 Antal nyskapande nätverk 5 10 Antal samarbetsprojekt mellan utländska och lokala aktörer 10 2 Antal relevanta leads (etablerad kontakt som visat intresse) Antal utländska företagsbesök Procent bibehållna arbetstillfällen Antal företag och organisationer som deltar i marknadsutveckling De nya arbetstillfällena är en uppskattning som företagen gjort och de har inte redovisat kön. Vad gäller resultatet på samverkansprojekt så var det en för hög uppskattning att tro att man kan få igång 10 projekt på 1 år. Det tar mycket längre tid att utveckla den typen av samarbeten. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet följer Business Region Göteborgs policy vad gäller jämställdhet och miljö. Projektägare: Business Region Göteborg Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98% Övriga finansiärer: Business Region Göteborg Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik (MedTech West) (RUN ) Syfte: Syftet är att skapa en samverkansplattform inom medicinteknik mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Akademin och Högskolan i Borås. Vid plattformen skall forskare, medicinare och ingenjörer mötas för att effektivt bedriva forskning och utveckling som kan bli en grund för nya innovationer och vara en naturlig miljö för företagssamarbeten. Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning 50 0*

12 Antal nationella och internationella FoU samarbeten Antal kronor i FoU resurser från nationella finansiärer, tkr * Antal kronor i FoU resurser från internationella finansiärer, tkr * Antal kronor i FoU resurser från deltagande företag, tkr *De forskare som är associerade med Med Tech West (MTW) har under perioden blivit beviljade ca 60 MKr i forskningsanslag och 10 MKr av dessa är som en direkt följd av MTW aktiviteter. Vad gäller rådgivningsindikatorn har inte MTW arbetat på det viset utan arrangerat seminarier där företag m.fl. deltagit och man har också fått igång samverkansprojekt enligt indikatorn innan. Jämställdhet, miljö och integration: Man har arbetat med ett kvinnligt nätverk, WISE, för kvinnliga forskare i medicinsk teknik. I övrigt arbetar man enligt deltagande organisationers policyer. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (16%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 92% Övriga finansiärer: Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Sahlgrenska sjukhuset och Tillväxtverket Forskarskola Miljö och Hälsa (RUN ) Syfte: Syftet med verksamheten i forskarskolan är att producera en internationellt högklassig forskning som kan attrahera såväl nationella som internationella resurser till regionen, att ta fram relevanta kunskaper och verkningsfulla lösningar som aktivt kan bidra till att förbättra hälsan hos invånarna i Västra Götaland samt att vidareutveckla nyttiggörande av forskningsresultat i form av nya idéer, produkter/tjänster och hälsobefrämjande och resursbesparande metoder och strategier utvecklas. Antal kronor i FoU resurser från nationella respektive internationella finansiärer, tkr Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande 2 5 entreprenörsfrämjande aktivitet Antal forskningsansökningar Forskargrupperna associerade med doktoranderna inom forskarskolan har varit mycket framgångsrika i att attrahera FoU medel under perioden. Övriga resultat: Genom forskarskolan har samverkan börjat ske över ämnesgränser. Jämställdhet, miljö och integration: Man har aktivt arbetat med jämställdhetsaspekten i projekten och hos doktoranderna och handledarna. Forskarskolan har en miljöprofil och därför är ambitionen att projekten skall ha en positiv påverkan på miljön. Projektägare: GMV Göteborgs Universitet Projekttid: Totala projektkostnader: kr

13 Västra Götalandsregionens del: kr (17%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 87% Övriga finansiärer: Göteborgs universitet och Chalmers Chalmers EnergiCentrum (RUN ) Syfte: Syftet med projektet har varit att stärka dialogen mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor vad gäller omvärldsanalys och identifiering av forskningsfrågor för utveckling av framtida energisystem. Man skall också utveckla regionala, nationella och internationella nätverk. Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nationella FoU-samarbeten 6 10 Antal internationella FoU-samarbeten 6 6 Övriga resultat: Under projektperioden har Chalmers energi forskare beviljats stora FoU anslag och Chalmers Energicentrum har varit en viktig plattform i detta. Jämställdhet, miljö och integration: Man har i projektet arbetat för att alla skall delta på lika villkor oavsett kön eller bakgrund. Projektet arbetar för att söka ny kunskap för effektiv energianvändning bl.a., vilket har en positiv påverkan på miljön. Projektägare: Chalmers EnergiCentrum, Chalmers Tekniska högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (9%) Övriga finansiärer: Chalmers, Miljösekretariatet Wast Refinery (RUN ) Syfte: Utföra forsknings- och utvecklingsprojekt för optimal resurshantering av organiskt avfall. Antal arbetstillfällen i privata företag Antal arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal nya eller utvecklade varor, tjänster eller processer Antal kronor från andra (nationella) finansiärer, tkr Antal företag som samverkar med andra >50 82 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer Antal internationella FoU samarbeten 2 3 Antal rapporter Antal implementeringar och demonstrationer 10 9 Antal nya nätverk 10 10

14 Övriga resultat: Nya projekt och samarbeten utanför ramen för Waste Refinerys verksamhet. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet eftersträvar likabehandling. Projekt, doktorandplatser och kansli har rimlig fördelning map kön och etnicitet. Projektet har miljökrav på konferensvärdar och styrelse använder telefonmöten för minskat resande. Projektägare: SP Sveriges Tekniska Institut Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (9%) Övriga finansiärer: Energimyndigheten. Offentliga och privata parter (genom WR, ej spec. Koncept Arena för El- och Hybrid Fordon (RUN ) Syfte: Fördjupade studier av förutsättningarna för att bygga kompetens m h a en samverkansarena. Ta initiala steg för att bygga upp arenan samt genomföra en pilot för att prova arenakonceptet. Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer 3 2 Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande 15 5 Antal nyskapande nätverk 1 1 Övriga resultat: Kylteknikföretag har etablerat samverkan med fordonsaktörer. Jämställdhet, miljö och integration: Videokonferenser som metod för möten. Projektägare: Innovatum AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (99%) Övriga finansiärer: Direktfinansiering: Lindholmen Science Park, NIBE AB, Cool Engineering AB. Svenskt forsknings- och bränslecellcentrum (RUN ) Syfte: Etablera testlaboratorium som öppen resurs för testning av bränsleceller i anslutning till PowerCells bränslecellstillverkning. Företag och organisationer som deltagit i aktiviteter/projekt 10 7 Projekt som startas upp 10 1 Antal publikationer Övriga resultat: Projektet har skapat förutsättning för att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut satsar stort på bränslecellstestning som nytt affärsområde, samt att Chalmers Tekniska Högskola via avdelningen för oorganisk kemi förbereder etablering av ett akademisk centrum för bränslecellsforskning. Chalmerscentrat utnyttjar och drar samman forskare från Chalmers styrkeområden: Energi, Material och Transport. Infrastrukturen som projektet etablerat kopplas nu samman med SPs och CTHs insatser. Sammantaget centreras

15 för närvarande bränslecellsutveckling i Sverige till Västra Götaland. Detta var också projektets ursprungliga syfte. Organisering för samverkan drivs i nuläget av Sveriges Teknisk Forskningsinstitut. Fortsatta insatser inom området ligger i linje med Handlingsprogram för hållbara transporter och Handlingsprogram för hållbar energi. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet avser infrastrukturinvesteringar. Projektägare: Energiteknikcentrum för Batterier och Bränsleceller Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (54%) Övriga finansiärer: Direktfinansiering: Powercell. Livslångt lärande Delregional samordning inom Kompetensplattform Västra Götaland (RUN ) Syfte: Syftet med projektet är att möjliggöra för Fyrbodals kommunalförbund att arbeta med Kompetensplattform Västra Götaland avseende samordning och utveckling inom ramen för den handlingsplan som antagits av BHU. Antal nya metoder, modeller & strategier 4 4 Antal nya utbildningar 5 4 Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar Övriga resultat: Kompetensplattform Västra Götaland är en långsiktig strategisk satsning där mycket tid och resurser initialt avsatts för nätverksbyggande och upprättande av strukturer på regional, delregional och lokal nivå. Mycket av det arbete som gjorts kommer därmed att ge större effekter på lång sikt och därmed bidra till en ökad samordning i Västra Götaland. Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdhet som integration är centrala perspektiv i kompetensplattformsarbetet. Såväl social som könsrelaterad snedrekrytering vid utbildningsval samt tillvaratagande av invånarnas kompetens är nycklar för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig arbetsmarknad. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västa Götalandsregionen miljöpolicy. Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 60% Kollektivtrafik/infrastruktur Insatser för att förbättra kollektivtrafiken med anledning av situationen för före detta SAAB-anställda (RUN ) Syfte: Att skapa bättre möjligheter för arbetspendling med kollektivtrafik mellan Trollhättan Volvo Torslanda

16 Utökning till 500 sittplatser i varje tågavgång (12 st) Bussavgång Älvängen Volvo TK ank 08: Bussavgång Volvo TK Älvängen avg ca 16: Övriga resultat: Minskad restid, ca 20 min, ökad komfort för resenärerna genom att antalet stående minskat radikalt. Avlastning av linje 129 i Göteborg. Nya busslinjen väl utnyttjad på morgonen, ca 50 resenärer per tur, färre på eftermiddagen. Lett till förlängning av tåglinjen till Vänersborg och efter projektperioden en fortsatt trafikering nu med buss mellan Bohus och Volvo Torslanda med ännu kortare restider. Projektägare: Västtrafik Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98% Övriga finansiärer: Särskilt avtal finns med regeringen

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Koncernavdelning data och analys Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsningar och definitioner...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer