Rapport från arbetsgruppen Lokaler till Tallets föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från arbetsgruppen Lokaler till Tallets föreningar"

Transkript

1 Rapport från arbetsgruppen Lokaler till Tallets föreningar

2 Läkarstationen Futurum Gästis /Thornska skolan PRO-lokalen Sporthallens övervåning Bibliotekets övervåning Lokal i friställd del av bibliotekets nederdel ingående som en del av ett framtida informationscenter. Arbetsgruppen överlämnar härmed sin framtagna utredning om lämpliga lokaler till Tallets föreningar och en första översyn av lokaler i Bräkne- Hoby. Utredningen kompletterad Kullåkra bordtennisklubbs lokalfråga efter Ronneby kommuns avyttring av Kulleryd skola. Den grundläggande tanken i det lämnade förslaget är att föreningarna skall hållas skadelösa på grund av Ronneby kommuns lokalavyttringar samt att förändringarna blir långsiktigt bra och skapar utveckling för de berörda föreningarna och Bräknebygden. Arbetsgruppen förordar följande alternativ: Flytta verksamheterna som finns i Tallet till läkarstationen!! Låt biblioteket vara kvar i befintlig byggnad och hyr ut övervåningen till BBAB. Gör huset till ett komplett informationscenter!! Se över möjligheterna att hyra in Tallets MF i Gästis alt Thornska skolan och Scouterna i övre lokalen på Sporthallen. Att Ronneby kommun är behjälplig med att lösa lokalfrågan för Kullåkra Bordtennisklubb, som avser att hyra ersättningslokaler i Blekinge Landstings folkhögskola. Förening Tallets MF 1 2/3 Scouterna Bräknebygden AB 1 Bygd i Samverkan 1 Tabell: Prioriteringsordning lokaler per förening

3 Deltagare: Ola Pagels (ordförande i Bygd i Samverkan), Ola Svensson (ordförande i Hobyskolans föräldraråd), Jan-Åke Nilsson (ordförande i Tallets Musikförening), Cornelia Kronlund (ordförande i scouterna) och Tommy Johansson, fritidschef i Ronneby kommun. Stormötet och arbetsgruppens tillkomst: Arbetsgruppen tillsattes vid ett stormöte för Bräknebygdens föreningar den 6 mars 2013 angående förslaget att biblioteket skulle flyttas till idrottshallen för att bereda plats för Tallets musikförening i gamla kommunhuset. Stormötet initierades av Bygd i Samverkan och Hobyskolans föräldraråd och i samråd med fritidschef Tommy Johansson den 14 februari vid ett informellt möte i idrottshallen i Bräkne-Hoby. Mötet avhölls i Hobyskolans matsal den 6 mars vid vilket de flesta av Bräknebygdens föreningar var representerade. Ola Svensson (moderator), Hobyskolans föräldraråd, och Ola Pagels, ordförande i Bygd i Samverkan, ledde mötet. Från Ronneby kommun deltog fritidschef Tommy Johansson Fritidsnämndens förste vice ordförande Claes Diurhuus-Gundersen och andre vice ordförande Håkan Robertsson. Övriga medverkande föreningar: Rid o KS Sporren, Hoby badmintonklubb, Hoby Gif Fotboll, Hoby Gif Gymnastik, SPF, Lions, Företagarföreningen, Thomas Håkansson centern, Samhällsföreningen, PRO, Representanter från personalen på Hobyskolan, m.fl. Vad framkom vid stormötet: Biblioteket ska vara kvar i Bräkne-Hobys gamla kommunhus. Idrottshallen ska användas till idrottsverksamhet och inte bibliotek. Gamla läkarstationen är tänkbar plats för Tallets Musikförening och scouterna. Arbetsgruppens fortsatta arbete: 7 mars: Kontakt med Tomas Masseck för klargörande när skolan lämnar Gamla Kommunhuset. Disponerar där 4 rum. 7 mars: Besök på Thornska Villan av Ola Pagels. Kontakt med Hans Hedström Hushållningssällskapet. 12 mars: Gamla Läkarstationen visades av Ola Pagels för Tallets Musikförening. 13 mars: Gamla Läkarstationen visades av Ola Pagels för scouterna och Tallets Musikförening. 18 mars: Möte: Deltagare: Ola Pagels, Tommy Johansson och Tobias Lindström. Besök i skolkökslokalen på Hobyskolan. 21 mars: Besök på Folkhögskolans gamla elevhem. Deltagare: Tommy Johansson, Ola Pagels och rektor Jan Olof Henriksson. 21 mars: Möte på Tallet: Deltagare: Tommy Johansson, Ola Pagels, Cornelia Kronlund och Jan Åke Nilsson.

4 30 mars: Kontakt med ordförande Börje Svensson i Kullåkra Bordtennisklubb som på grund av Ronneby kommuns försäljning av Kulleryd gamla skola avser att hyra ersättningslokaler i Blekinge Landstings folkhögskola. Bakgrund och omvärldsfaktorer med betydelse för frågans Lösning. Byggnaden Tallet är utdömd och skall säljas eller rivas. I byggnaden finns Musikföreningen Tallet och Bräkne-Hoby scoutkår. Musikföreningen disponerar 10 rum. Detta innefattar samlingslokal och replokaler. Scouterna disponerar klubblokal. I gamla kommunhuset finns biblioteket och Hobyskolans rektorsexpedition på ovanvåningen. Rektorsexpeditionen flyttas vid höstterminens början upp till Hobyskolan på andra sidan vägen. En politiskt sammansatt grupp har utrett Blekinge folkhögskolas framtid. I utredningen sägs att Blekinge folkhögskola ska utvecklas och få en tydligare profil mot hälsa och kultur. Utredningen är klar och det råder politisk samstämmighet om det framlagda förslaget. Bland annat föreslås en koncentration av verksamheten till huvudbyggnaden samt en tillbyggnad. Huvudbyggnaden behöver renoveras och nya internatboenden byggas. Dessutom föreslår utredarna att folkhögskolan lämnar tre byggnader som idag används för utbildningsverksamhet: Thornska villan, före detta lanthushållsskolan och Gästis. Totalt motsvarar de åtgärder som föreslås för att få ändamålsenliga lokaler, kostnader på cirka 150 miljoner kronor. I arbetet med den nya landstingsplanen och budget för de kommande åren kommer utredningsförslaget att ingå. Det innebär att landstingsfullmäktige kommer att ta ställning till utredningen i samband med junisammanträdet, måndagen den 17 juni. Bräknebygden AB, vars huvudsyfte är att bli en motor i bygdens utveckling, har sitt kontor i fastigheten ABRI:s fabrikslokaler. Kontorslokalen är ur arbetsmiljösynpunkt inte lämpad till kontorslokal. Bolaget är intresserat av att hyra de lokaler, som Hobyskolan lämnar till hösten. Framtida handlingsplan för utvecklingen i Bräknebygden kombinerat med en översyn av lokalanvändningen: Ronneby kommun äger många lokaler i Bräkne-Hoby och önskar en rationell lokalanvändning. Eventuella förändringar bör ske med eftertanke och tillsammans med Bräknebygdens föreningar. Genom ett stort engagemang från lokala krafter är den negativa utvecklingen för Bräknebygden på väg att vända. Tidigare paroll Det går inte har ersatts av Inget är omöjligt om man tar tag i sin framtid. För att stimulera detta bör Ronneby kommuns företrädare sätta sig ned tillsammans med bygdens föreningar och diskutera hur Ronneby kommun kan hjälpa till att förstärka den utveckling som de lokala krafterna initierat. Viktigaste delen i detta är att tillsammans med bygdens föreningar hitta konkreta förslag hur vi gör bygden attraktivare för företag, boende och besökare. I detta sammanhang är naturligtvis lokalfrågorna en viktig del. De förändringar som görs ska stimulera till utveckling av västra kommundelen och då givetvis av hela Ronneby kommun.

5 Kommunstyrelsen i Ronneby kommun beslöt att sälja Kulleryd gamla skola den 6 november Den aktive huvudhyresgästen Kullåkra Bordtennisklubb, som haft aktiv verksamhet i över 40 år och med en fin ungdomsverksamhet söker nya lokaler för sin verksamhet på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby. Beskrivning av Tallets musikförenings- och Bräkne-Hoby scoutkårs lokalbehov. Tallets Musikförening: 10 stycken rum varav 8 styck rum till replokaler (15 m 2 ) 1 konsertlokal och en Cafeteria. Närhet till Folkhögskolan ses som en viktig del i samband med val av ny lokal. Man önskar också att lokalerna finns i samma byggnad. Bräkne-Hoby scoutkår: 1 styck rejäl möteslokal cirka 60 m 2 med möjlighet att förvara material och torka utrustning. Vii helst ha en egen klubblokal. Viktigt med bra utomhusmiljö för sin verksamhet. Närhet till skog eller övrig natur ett stort plus. Beskrivning av befintliga lokaler. Bräkne-Hoby gamla kommunhus: 3 kontorsrum och ett något större sammanträdesrum på ovanvåningen samt bibliotekets lokaler på nedervåningen. Vid en eventuell omstrukturering av biblioteket bör här kunna inredas både sammanträdesrum alternativt möteslokal. Gamla läkarstationen: 13 rum 310 m 2. Tomtareal: m 2. Driftskostnad kr. Idealisk för scouterna och fungerar för Tallets Musikförening efter mindre justeringar. Skolkökslokalen på Hobyskolan: Modern befintlig skolkökslokal i mycket gott skick samt några mindre rum. Ligger i källarutrymme. Idrottshallen: Fikarummet. Användes vid tävlingar mm. Olämplig som bibliotekslokal. Lokal på ovanvåningen lika stor som fikarummet cirka 60 m 2. Kan vara lämplig till Bräkne-Hoby scoutkår. PRO lokalen: Lokalen användes av PRO pensionärsförening och Unga Örnar. Saknas rum för eventuell användning av scouterna. Thornska Villan: Kommer troligtvis att försäljas om Blekinge Landsting tar beslut enligt lämnat utredningsförslag. Beslut den 17 juni Här finns idag Hushållningssällskapet med 8 medarbetare och Landtingets projekt Klara Livet. Vid samtal med Hans Hedström Hushållningssällskapet har man hyreskontrakt till sista augusti. Man trivs bra i sina lokaler men lokalerna är i behov av renovering. Viktigt för bygden att Hushållningssällskapet blir kvar. Gästis: Används idag av teaterlinjen på Folkhögskolan. Närheten till Folkhögskolan borde vara perfekt för framtida samarbete med en Folkhögskola som profilerar sig på kultur. Lokalutrymmen:

6 1. Nedre våningen: Ett större rum cirka 80 m 2, ett mindre rum cirka 40 m2, 3 rum cirka 25 m2 vardera. 2. Övre våningen: 7 styck rum ca m 2., Kök, toalett. Arbetsgruppens förslag: Ronneby kommun avvaktar med beslut om att försälja eller riva Tallet. Motivering: Genom den beskrivning som lämnats framgår att flera viktiga frågor finns på agendan för Bräknebygdens framtida utveckling. Den 17 juni fattar Blekinge landstingsfullmäktige beslut om framtida satsningar 150 miljoner på Bräkne-Hoby Folkhögskola. Om denna satsning görs kommer Landstinget att avyttra tre stycken byggnader som kan vara ett alternativ för Tallets Musikförening. På så sätt skulle Tallets Musikförenings verksamhet kunna utvecklas. Samtidigt undersöker Bräknebygden AB möjligheten att hyra ovanvåningen på gamla kommunhuset. Detta som ett led att lösa sin akuta lokalfråga enligt ovan. Ronneby kommun stoppar försäljningen av Gamla läkarstationen och upplåter dessa lokaler till Tallets Musikförening och Bräkne-Hoby scoutkår. Två alternativ. 1. Byggnaden hyrs ut till dessa föreningar på lång sikt och förändras för att passa verksamheterna. 2. Byggnaden används av föreningarna som en övergångslösning i väntan på att lokaler närmare Folkhögskolan kan tas i anspråk. Tallets Musikförening hyr ovanvåningen på Gamla kommunhuset. Följdeffekter Genom detta måste föreningen ha verksamheter på två ställen. Tallets Musikförenings styrelse har fattat beslut att man vill ha sin verksamhet samlad. Gästis omvandlas till ett kulturhus med Tallets Musikförening som hyresgäst. Motivering En mer långsiktig lösning av Tallets Musikförenings lokalbehov kan vara att och drivs i samarbete mellan Ronneby kommun, Blekinge Läns Landsting och Tallets Musikförening. Här skulle vi kunna göra något riktigt bra som står ut och som skulle främja både Tallets Musikförening, folkhögskolans kulturliv på elevernas skoltid och fritid.

7 Tänkbara lösningar. För Bräkne-Hoby scoutkår. 1. Den bästa lösningen är den gamla läkarstationen. Här finns en fin utemiljö i den stora trädgården. Här finns möjlighet att använda källarutrymmen till förvaringsutrymme. Hoby Ekbacke ligger nära för utomhusaktiviteter. 2. En annan lösning är att använda rummen på ovanvåningen i idrottshallen. Här finns dock ingen närmiljö för utomhusaktiviteter. Ytterligare saker som varit uppe till diskussion är bibliotekets framtida placering. 1. Biblioteket kvar i gamla kommunhuset efter omstrukturering. För tretton år sedan lanserades Bräkne-Hoby som världens första by på nätet. Om detta var en aning överdrift var dock verkligheten att bygden var väldigt tidigt med i den internetutveckling som skedde. Byn var också en av de första byarna utanför stadscentra som fick ADSL bredband. Långt före övriga samhällen i Ronneby kommun. Nu står vi inför en ny utveckling inom biblioteksområdet. Låt oss vara med i denna utveckling och omvandla nedre delen av det gamla kommunhuset till ett bibliotek och informationscenter med Bygd i Samverkan och låt Bräknebygdens föreningar vara med i denna omvandlingsprocess. Genom den kreativitet som finns i bygden bör vi kunna lyckas med denna process. 2. Biblioteket flyttas till Hobyskolans skolkök. Ett annat alternativ som diskuterats som alternativ för i biblioteket är Hobyskolans skolkök, som stått, i princip, oanvänt efter nedläggningen. Detta skulle eventuellt kunna användas till bibliotek efter en ombyggnad. Skolköket är i väldigt fint skick och det vore dock kapitalförstöring att förstöra denna fina resurs. Låt istället bygdens föreningar tillsammans med Ronneby kommun sätta sig ned och fundera på en framtida användning. Biblioteket ligger i källarplan och känns inte som det framtida informationscenter ett bibliotek ska vara. Hobyskolans föräldraråd motsätter sig att lokaler inom skolans område blir allmänna vilket skulle innebära att personalen har en ännu svårare uppgift att kontrollera vilka som rör sig tillsammans med våra skolbarn. Bräkne-Hoby den 30 mars 2013 Arbetsgruppen Lokaler till Tallets föreningar. Genom Ola Pagels Bygd i Samverkan och Ola Svenssons Hobyskolans föräldraråd.

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Drömmen om ett annat liv

Drömmen om ett annat liv Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010

Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010 Moderaterna om Vaxholm Arena Frågor och svar inför valet 2010 Vi har under en lång tid haft ett stort behov av att ersätta och utveckla våra lokaler för skolidrott och dessutom en ökad efterfrågan av lokaler

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer