Års redovisning GöteborgsLokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års redovisning 2012. GöteborgsLokaler"

Transkript

1 Års redovisning 2012 GöteborgsLokaler

2 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen som är helägd av Göteborgs Stad. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa trivsamma, trygga, tillgängliga torg med ett gott utbud av det som göteborgaren behöver i sin vardag. På så sätt bidrar GöteborgsLokaler till stadens infrastruktur och till att bygga ett hållbart Göteborg i korthet Förvaltade ytor kvm Förvaltade hyresavtal avtal Outhyrt, m²... 6,7 % Totala hyresintäkter kr Fastighetsvärde kr Fastighetsresultat kr Resultat efter finansnetto kr Soliditet...49 % Hyresgästindex Motiverad medarbetarindex GöteborgsLokaler årsredovisning

3 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse GöteborgsLokalers affärsidé Framtidenkoncernens affärsidé och vision Mål och styrning... 5 Policyer och riktlinjer Intern kontroll och riskanalys Självdeklaration Koncerngemensamma fokusområden Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2012 Omvärld och marknad... 8 Omvärlden Lokalmarknaden i Göteborg Handelns etableringar och utveckling Fastigheterna Externförvaltning Ägda fastigheter Vakans Hyresgäster Kontraktens löptid Planerat underhåll Miljö och energi Fastighetsvärdering Trygghet och säkerhet Våra handelsplatser och större fastigheter Organisation och medarbetare Organisation Medarbetare HÅLLBARHETSREDOVISNING Vår värdegrund Ekologiskt ansvarstagande Socialt ansvarstagande Ekonomiskt ansvarstagande Risk- och känslighetsanalys Utsikter för Förslag till vinstdisposition Fem år i sammandrag Definitioner Finansiella rapporter Resultaträkning Kommentarer till resultaträkning Balansräkning Kommentarer till balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse och revisorer Företagsledning Fastighetsförteckning GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

4 VD har ordet Vi är en del av stadens utveckling När vi lämnar 2012 bakom oss har flera stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborg tagit ordentlig fart. Göteborgs Lokaler är en av många aktörer och vi finns med i flera sammanhang. Vid Selma Lagerlöfs Torg och projektet Framtidens Selma har de första markanvisningarna påbörjats för etapp 1 av omdaningen av torget och dess omgivningar. I samarbete med Utveckling Nordost fortsätter vi att verka för att nordöstra Göteborg ska få ett mer utvecklat näringsliv. Arbetet med Kortedala Torg fortsätter också och nya bostäder ska börja byggas. Vi finns även med i de mer centrala utvecklingsområdena och närmast i tid ligger Södra Älvstranden. Där planerar vi, tillsammans med systerbolagen i koncernen, för fastigheter som ska innehålla både bostäder och kommersiella lokaler. Tankar finns om att skapa en mysig miljö med handel, café och service i en härlig blandning, lite som i Haga. Kanske får vi så småningom läsa om Södra Älvstranden också i de stora, internationella tidningarna. Haga omnämndes ju i The New York Times den 5 oktober, som ett lockande resmål: Then stroll through the charming cobblestone streets of the historic Haga neighborhood, which is peppered with classic Swedish cafes ( ) that sell absurdly oversize kanelbullar (cinnamon buns) known as Hagabullar. En stor förändring för många göteborgare är den nya trängselskatten. När det här skrivs har vi levt med den i en månad. Snart kan vi se hur och om den har påverkat handeln på våra torg. Vi är särskilt uppmärksamma på utvecklingen på Dr Fries Torg och Selma Lagerlöfs Torg. Selma kan eventuellt gynnas av trängselskatten, medan Dr Fries snarare kan hamna i kläm. Men framtiden får utvisa hur torgens kunder väljer att göra. För det är ju för dem vi utvecklar och förädlar våra torg. Vi vill att torgen ska vara mötesplatser där man inte bara byter pengar mot varor och tjänster, utan också skapar relationer. Som fastighetsförvaltare är det viktigt för oss med goda relationer till alla som hyr våra lokaler. Bland annat ordnar vi sedan några år tillbaka mycket populära utbildningar för lokalhyresgästerna. Genomsnittsbetyget ligger på 4,5 på en femgradig skala så vi vet att kurserna är mycket uppskattade. Under året har vi förberett oss för att kunna miljöcertifiera GöteborgsLokaler, förhoppningsvis under Vi har dessutom anställt en energiingenjör för att få en tydligare helhetssyn och kontinuitet i arbetet med att effektivisera energianvändningen. Vi har också skaffat två elbilar för att göra våra leveranser miljövänligare. Det är några av våra bidrag till stadens miljömål. Vi bidrar också till att minska bristen på studentbostäder. Ett äldreboende på Lisa Sass gata i Backa ska byggas om till ett 100-tal studentlägenheter i samarbete med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, SGS. Under året fick vi förtroendet att ansvara för uthyrningen av systerbolaget Parkeringsbolagets kommersiella lokaler. I egenskap av koncernens gemensamma IT-support, Framtidens IT, har vi arbetat med att uppgradera och modernisera koncernens servermiljö. Jag har många gånger under året kunnat konstatera att problemlösning är i fokus för IT-supportens medarbetare. Problem som de tar sig an med gedigen kompetens och stort engagemang. Som alltid hade inget av detta varit möjligt utan en stabil ekonomi och professionella medarbetare som är målinriktade och handlingskraftiga. Att få känna arbetsglädje och tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag hjälper oss alla att göra ett bra jobb. Göteborg 5 februari 2013 Robert Hörnquist VD för GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler årsredovisning

5 förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som har Göteborgs Stad som ensam ägare. GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butiker, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun. En stor del av lokalerna är koncentrerade kring olika stadsdelstorg. Sammanlagt omfattar bolagets verksamhet cirka m² kommersiella ytor. Av dessa äger bolaget m² och cirka m² externförvaltas för annan ägare. Till största delen är fastigheterna byggda under 1950-, och 1970-talet. Styrelsen och verkställande direktören för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, organisationsnummer , avger härmed redovisning av bolagets verksamhet under GöteborgsLokalers affärsidé GöteborgsLokaler erbjuder ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager. Vi utvecklar och förvaltar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling och samverkar brett för att skapa goda förutsättningar för våra lokalhyresgäster och en trevlig och trygg närmiljö för deras kunder. Med känsla och tanke formar vi framtidens nära handels- och mötesplatser i Göteborg. GöteborgsLokaler gör göteborgarens vardag enklare. Vår på Kortedala Torg. Framtidenkoncernens affärsidé och vision Framtidenkoncernen ska vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Framtidenkoncernen ska erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter, utveckla torg- och mötesplatser med ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager samt tillhandahålla attraktiva parkeringsmöjligheter. Framtidenkoncernen ska ständigt söka vägar att ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden. 4 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

6 förvaltningsberättelse Mål och styrning Grunden i planeringen av GöteborgsLokalers verksamhetsår är Göteborgs Stads budget, koncernens affärsplan och årets förutsättningar, bolagets affärsplan 2015, resultat från genomförda undersökningar samt omvärldsanalyser. Utifrån detta tar bolaget fram inriktningen för GöteborgsLokaler. Därefter görs för varje handelsplats en faktasammanställning som kompletteras med handlingsplaner och målsättningar. Dessa aggregeras sedan till bolagsnivå och redovisas i den årliga verksamhetsplanen, som följs upp vid tre prognostillfällen under året. GöteborgsLokaler planerar, arbetar och följer upp verksamheten enligt balanserad styrning och de fyra perspektiven hyresgäst, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Hyresgästperspektivet bygger på torgindex. Torgindex baseras på Framtidenkoncernens undersökning bland bostadshyresgästerna, det vill säga torgens kunder, som svarar på frågor om sitt lokala torg. Under 2012 förbereddes upphandlingen av en ny kundundersökning och därför finns inget värde för året. GöteborgsLokalers verksamhetsår Verksamhetsplan och budget Internkontrollplan och självdeklaration Medarbetarperspektivet definieras med motiverade medarbetarindex, MMI. Den första MMI-mätningen gjordes 2011 och GöteborgsLokaler fick index 77. Nästa undersökning görs sommaren Ekonomiperspektivet bygger på fastighetsresultat. Det består av driftsöverskott plus övriga intäkter och kostnader, minskat med centrala kostnader, exklusive poster av jämförelsestörande karaktär såsom utökat underhåll, fastighetsförsäljningar och koncernledningsarvode. Fastighetsresultat för 2012 uppgick till 42,3 mnkr, och målet var 38,7. Verksamhetsperspektivet består av två mätetal, hyresgästindex och miljö. Hyresgästindex baseras på en årlig undersökning bland kunderna, det vill säga verksamheterna på handelsplatserna. Indexet delas in i kundvård och service, lokalerna, inflytande samt trygghet. Bolagets hyresgästindex för 2012 uppgick till 63. Målet var 65. Miljö utgörs av total energimängd som är fjärrvärme plus el (ej hyresgästel eller egenproducerad el) köpt energi. Värdet för 2012 är 161 kwh/m 2. Målet var 152. Mellan 2011 och 2012 har beräkningssättet förändrats. dec Bokslut och uppföljning mot föregående års verksamhetsplan Prognos 1 Policyer och riktlinjer I GöteborgsLokalers verksamhetshandbok finns regler, riktlinjer och rutiner som uppdateras regelbundet. Nya regler och rutiner kommuniceras till samtliga medarbetare och intressenter. Under året har bolagets policyer antagits av styrelsen efter den årliga översynen. Policyer finns inom följande områden: personal och ledare finans ekonomi och investering skatt miljö kvalitet IT kommunikation sponsring inköp och upphandling arbetsmiljö säkerhet jämställdhet löner affärsetik Intern kontroll och riskanalys Bolaget har under året gjort en företagsövergripande riskanalys som identifierat, analyserat, kategoriserat och utvärderat möjligheter och hot som påverkar GöteborgsLokaler på både strategisk och operationell nivå. Huvudsyftet med analysen är att säkerställa att verksamhetens mål kommer att uppnås. Väsentliga risker har presenterats i bolagets internkontrollplan och därefter har olika åtgärder vidtagits. Självdeklaration Prognos 3 Handlingsplan per handelsplats och större fastighet Faktasammanställning och målsättningar per handelsplats sept juni mars Prognos 2 Hyresgästundersökning Koncernens affärsplan Revidering av bolagets affärsplan Göteborgs Stad har antagit en handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet. Den innefattar bland annat en självdeklaration, som är ett frågeformulär att besvara, samt en extra revisionsfunktion. Under hösten 2012 har förra årets självdeklaration inom området inköp verifierats. Resultatet från denna granskning visar att GöteborgsLokaler har en mycket god ordning i bolaget. GöteborgsLokaler årsredovisning

7 förvaltningsberättelse Koncerngemensamma fokusområden Framtidenkoncernen har ett antal koncerngemensamma fokusområden, vilka är fleråriga och följs upp vid varje prognostillfälle. Nyproduktion GöteborgsLokalers primära affär är att anpassa redan ägda kommersiella fastigheter till nya hyresgästers behov, samt att tillfredsställa de närboendes krav på en god närservice. När nyproduktion sker i systerbolagen, de kommunala bostadsbolagen, skapar bolagen tillsammans tidigt i planeringen förutsättningar för en god närservice. På Lorensbergsgatan projekteras en påbyggnad på en befintlig fastighet för skapa 15 lägenheter, vilka ska hyras ut till lägenhetshotell. Underhåll En stor del av GöteborgsLokalers fastigheter är byggda på 1950-, och 1970-talet. Fastigheterna moderniseras invändigt i takt med hyresgästernas behov. Övrigt underhåll, såsom tak, fasader, fönster och tekniska installationer, planeras långsiktigt för varje fastighet. Fastigheternas tekniska installationer har kartlagts för att på ett tidigt stadium kunna planera åtgärder inom ramen för bolagets egna resurser. GöteborgsLokalers nya underhållssystem ger bolaget möjligheter att på ett mer effektivt sätt planera och prioritera det planerade underhållet. Miljö och energi Se kapitel Miljö och energi samt Hållbarhetsredovisningen. Socialt ansvar och sysselsättning Sysselsättningsprojekt Projektet Trygghetsinformatörerna startade i januari Under sex månader besökte två trygghetsinformatörer alla bolagets hyresgäster och informerade om brandskydd, torgvärdar, torgsamverkan och torgvandring, vilket är Göteborgs- Lokalers form av trygghetsvandring runt torget. Detta har ökat hyresgästernas kunskaper om trygghets- och säkerhetsfrågor. Feriearbete Under året har fyra feriearbetare erbjudits arbete under sommaren. De var anställda av Park- och naturförvaltningen medan GöteborgsLokaler kompletterade med att anställa en arbetsledare. Feriearbetarna putsade fönster och snyggade till i lediga lokaler men arbetade även till viss del med utomhusmiljön. Praktikanter Under året har bolaget tagit emot två praktikanter från Fastighetsakademin (yrkeshögskola) samt en från KY-utbildningen Sälj och marknad, under utbildningsmomentet Lärande I Arbete (LIA). LIA har till syfte att tydliggöra yrkesprofilen och ge studenten goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. För bolagets del är det viktigt att, både internt och externt, vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Att ta emot praktikanter är viktigt för att säkerställa framtida kompetenser och underlätta rekryteringar. Sysselsättning för unga arbetslösa Ica-skolan Ica-skolan fortsätter och har flyttat från Bergsjön till Hjällbo. Skolan är ett brett samarbete med syfte att utbilda och ge ungdomar mellan 18 och 24 år arbete. Arbetslösa ungdomar går en sex månader lång driftsutbildning, med både teori och praktik, för butik. GöteborgsLokaler har finansierat utbildningen. Alla ungdomar har varit arbetslösa under lång tid och har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sommar i Hjällbo Centrum 6 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

8 förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2012 Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stad. I budgeten finns prioriterade mål och de viktigaste inriktningarna och prioriteringarna anges. Här nedan redovisas de prioriterade mål där GöteborgsLokaler har möjlighet att bidra med förbättringar. Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet ska öka. Full behovstäckning i förskolan. Andelen elever med godkända betyg ska öka. Äldres inflytande över sin vardag ska öka. Integrationen, såsom den uttrycks i styrkortet för integration, ska öka. Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka. Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka. Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning. El-effektiviteten ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka. Genom stöd till olika aktiviteter och ständiga förbättringar av utemiljöer för gemensamma aktiviteter skapas förutsättningar för att utveckla föreningslivet och intresset att vara engagerad. I anslutning till stadsdelstorgen finns också lokaler för möten som folkets hus, bibliotek och kulturhus, fritidsgårdar m.m. Bolaget har inventerat alla potentiella lokaler som skulle kunna passa till förskola och överlämnat förslagen till Lokalsekretariatet för fortsatt ställningstagande. GöteborgsLokaler samarbetar med Ung företagsamhet. GöteborgsLokalers handelsplatser är en naturlig mötesplats i stadsdelen och genom trivsamma miljöer skapas förutsättningar för äldre göteborgare att delta i en mänsklig och trevlig samvaro. Varje år görs en mängd olika aktiviteter och engagemang som skapar tillfälliga generationsöverskridande mötesplatser, till exempel torgdagar, marknader och julfirande. Aktiviteterna görs ofta tillsammans med andra, såsom handlarna på torgen, stadsdelsförvaltningarna, skola och privata aktörer. Torget är navet i stadsdelen som tillhandahåller handel och service till de boende. Den koncerngemensamma uthyrningspolicyn för kommersiella lokaler syftar till att, för såväl interna som externa målgrupper, klarlägga koncernens övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa och uppfylla ägarens krav. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en lokal. Bolaget ska verka för mångfald och integration. Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsmässighet samt särskilda avtal och överenskommelser. Företaget tar fram, arbetar med och följer upp jämställdhetsplanen. Se också punkten ovan angående uthyrningspolicyn. Arbete pågår hur detta ska bli ett krav vid entreprenadupphandling. Utredning pågår kring hur detta kan lösas utifrån LOU och administration. Bolaget omvandlar lämpliga lokaler till bostäder för målgruppen i samarbete med stadsdelsförvaltningar. GöteborgsLokaler jobbar med driftsoptimering av befintliga anläggningar och vid nyinstallation är målet att få så eleffektiva lösningar som möjligt. Bolagets egna fordon är samtliga miljöfordon. Resurshushållning syftar till att hushålla med olika materiella och naturliga resurser som exempelvis vatten och el. Detta gör bolaget genom att optimera olika resursslag, främja återvinning och ha en dialog med hyresgästerna kring miljö och energi. Marknad i Haga Loppmarknad i Rannebergen Centrum Invigning av solbänken på Kyrkbytorget GöteborgsLokaler årsredovisning

9 förvaltningsberättelse Omvärld och marknad GöteborgsLokalers fastighetsbestånd är geografiskt placerat inom Göteborgs kommun. Göteborg tillhör en region som växer och som förväntas växa. Tillsammans med de övriga bolagen i Framtidenkoncernen är GöteborgsLokaler en av de större aktörerna på den kommersiella lokalmarknaden och en viktig part för det lokala näringslivet i Göteborg. Omvärlden Enligt Konjunkturinstitutets rapport från hösten 2012 har svensk ekonomi utvecklats starkt de senaste kvartalen. Bedömningen är att tillväxten försvagas och en återhämtning på arbetsmarknaden dröjer. Den svenska ekonomin har hittills visat motståndskraft medan många länder haft en svag tillväxt. BNP för helåret 2012 beräknas öka med måttliga 1,3 procent. Den svaga utvecklingen i omvärlden tillsammans med den starka kronan, innebär att en återhämtning av den svenska konjunkturen får jämförelsevis liten draghjälp av exporten. Tillväxten kommer därför att drivas av inhemsk efterfrågan, vilket också har varit fallet de senaste åren. Tillväxten 2012 och 2013 är för svag Framtidenkoncernen FÖRVALTAD KONTORS- OCH HANDELSYTA I GÖTEBORG, varav GöteborgsLokaler m 2 för att arbetsmarknadsläget ska förbättras. Istället förväntas arbetslösheten att stiga till närmare 8 procent i slutet av 2013 för att därefter minska. Det svaga konjunkturläget och den starka kronan dämpar inflationstrycket. Lokalmarknaden i Göteborg Göteborg har inte upplevt någon större nedgång i efterfrågan på kontorslokaler under året. Både efterfrågan och hyresnivåerna bedöms vara stabila. De kontorslokaler som efterfrågas är framför allt moderna och yteffektiva. Trängselskatten kan komma att påverka var företag väljer att etablera sig någonstans. Vakansgraden för kontorslokaler i Storgöteborg uppskattades under kvartal två 2012 till 9 procent och har nyligen börjat öka. Den förväntade utbyggnaden av kontor för de kommande tre åren är begränsad och motsvarar 1,8 procent av total kontorsyta i Storgöteborg m 2 ny kontorsyta har tillkommit i innerstaden (exkl. CBD 1 ) under Under 2013 förväntas m 2 inom CBD och m 2 på Lindholmen blir färdigt. m 2 De mest attraktiva butikslägena i Göteborg utgörs av de centrala stråken inom vallgraven såsom Nordstan, Fredsgatan och Kungsgatan. I de bästa butikslägena är vakansgraden i princip obefintlig. (Läs mer om handelns etableringar och utveckling på nästa sida.) Enligt NAI Svefas analys av lokalmarknaden i Göteborg hösten 2012 ser hyresspridningen ut enligt tabellen. KONTOR Hyra kr/kvm AA-läge A-läge B-läge C-läge BUTIK Hyra kr/kvm AA-läge A-läge B-läge C-läge Ägarstruktur De ägare av kommersiella fastigheter som, utöver Framtidenkoncernen, dominerar marknaden är börsnoterade fastighetsbolag och institutioner. De största kommersiella fastighetsbestånden inom kontor och handel innehas av Framtiden (varav GöteborgsLokaler förvaltar m²), Vasakronan, Wallenstam, Castellum, Balder och Platzer. Wallenstam Vasakronan Castellum Balder Platzer 1. CBD = Central Business District 8 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

10 förvaltningsberättelse Handel i Hjällbo Centrum Handelns etableringar och utveckling För att få en bild av handelns etableringar och utveckling i Göteborg har bolaget inventerat vilka planprojekt som pågår på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. En stor del av utvecklingsplanerna gäller sällanköpsvaror och volymhandel där påverkan på stadsdelstorgen är liten. De planer som innehåller verksamheter inom dagligvaruområdet kan i större utsträckning påverka de lokala torgens förutsättningar. I Göteborgs Stads budget för 2012 och 2013 betonas vikten av lokala handelsplatser och att Göteborg inte ska bygga nya externa köpcentra. Staden ska bidra till att de lokala torgen utvecklas till levande närmiljöer och sociala mötesplatser. Angered Centrum planerar att bygga ut med m² handel till I planförslaget finns utbyggnadsplaner för närsjukhus, handel, hotell och bostäder. Beroende på fördelningen av handelsytorna kan detta komma att påverka torgen i nordost. Vid Backaplan byggs det just nu nya bostäder vid Östra Kvillebäcken. Här ska bostäder blandas med gaturum, torg och grönstråk samt inslag av viss handel och verksamheter. Inom Backaplan finns också planer på utbyggnad, bland annat med dagligvaror. Den planerade expansionen vid Backa plan och dess närområde kommer sannolikt att påverka de lokala stadsdelstorgen på Hisingen, framför allt Brunnsbotorget och Wieselgrensplatsen, då planerna inkluderar dagligvaruhandel. På senare år har utbudet på Bäckebol breddats inom framför allt sport och konfektion och nu arbetar KF-fastigheter med att fortsätta att bredda utbudet. Selma Lagerlöfs Torg och Brunnsbotorget kan komma att påverkas av utvecklingen i Bäckebol, framför allt om det sker tillskott inom dagligvaruhandeln. Frölunda Torg har under året stärkt sin ställning och expanderat kraftigt både till yta och till antal verksamheter. Idag har torget cirka 200 butiker och cirka m² butiksyta. I Sisjön/Högsbo-området pågår planarbete. Syftet med förslaget är att skapa en centrummiljö i Sisjön som ett första steg i en omdaning av området i stort. Planerna innefattar handel, service, kontor, hotell och bostäder. På södra delen av kvarteret planeras etablering av m² byggvaruhus. I området planläggs också för m² handel, service och kontorshotell. Kv. Eknöudde (före detta Billhälls) föreslås få m² utökad byggrätt inom gällande planändamål. De torg som kan påverkas av den expansion som sker i västra Göteborg är Axel Dahlströms Torg och Radiotorget. I Gamlestan pågår förberedelser vilka omfattar SKF:s gamla industriområde Nya Kulan samt kvarteret Makrillen norr om Artillerigatan. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service med mera i den gamla fabriksmiljön m² planeras för handel, därutöver ytterligare m² i centrumverksamhet. Det finns anledning att följa utvecklingen för Kortedala Torg, som med sin närhet till Gamlestaden kommer att få betydligt starkare konkurrens. GöteborgsLokaler årsredovisning

11 förvaltningsberättelse Fastigheterna GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning arbetar utifrån två uppdrag: externförvaltning fastighetsförvaltning med driftsnettoansvar eller med intäktsansvar ägda fastigheter förvaltning av eget bestånd tabell 1 GöteborgsLokalers totala förvaltning Antal kontrakt Yta, kvm Hyresvärde* mnkr Ytvakans % Externförvaltning ,2 Ägda fastigheter , ,7 * Hyresvärde avser 2013 års hyror Externförvaltning Externförvaltningen omfattar lokaler i bostadshus där samarbetsavtal finns med systerföretagen i koncernen och Gärdsås Torgbolag. I avtalen ingår ansvar för uthyrning och förädling av lokalbeståndet, men ingen teknisk förvaltning. Externförvaltningen omfattar även förvaltning med driftsnettoansvar. Här ingår Landala Torg och delar av Wieselgrensplatsen, som ägs av Fastighetskontoret, fastigheterna Scandinavium och Frölundaborg, som ägs av Scandinaviumbolaget, samt Rysåsens fastighet i Backa. Nytt förvaltningsuppdrag för året är från systerbolaget Parkeringsbolaget. Den uthyrningsbara ytan för externförvaltningen uppgår till m². Ägda fastigheter GöteborgsLokalers ägda fastigheter finns i hela Göteborg och omfattar lokaler vid 13 stadsdelstorg samt vårdcentraler och kontorsfastigheter. Oftast är bolaget den dominerande fastighetsägaren i respektive område vilket ger en betydelsefull position. Företaget är starkt representerat i nordost och på Hisingen. Fastigheterna är främst byggda under 1950-, och 1970-talen, samtidigt som bostadsbyggandet tog fart i Göteborg. De är till sin karaktär formade efter den tidens behov av handel och service. Det innebär att fastigheterna ligger centralt i stadsdelarna, men en bit från trafiklederna. De kommersiella lokalerna i ägda fastigheter består i huvudsak av kontor, butiker och lager samt fritids- och samlingslokaler. Den uthyrningsbara ytan uppgår till m². tabell 2 Externförvaltning Antal kontrakt Yta, kvm Hyresvärde* mnkr Ytvakans % Poseidon ,2 Familjebostäder ,0 Gårdstensbostäder ,6 Gärdsås Torgbolag ,8 Fastighetskontoret, Göteborgs Stad ,6 Bostadsbolaget ,4 Parkeringsbolaget ,0 Rysåsen ,3 Scandinaviumbolaget ,0 * Hyresvärde avser 2013 års hyror tabell 3 Användning ägda fastigheter ,2 Antal kontrakt Yta kvm Hyresvärde* mnkr Ytvakans brutto % Ytvakans reell % Bilplats/garage ,0 0,0 Butik ,8 6,7 Fritid, samlingslokal ,3 0,8 Industri, verkstad ,7 54,7 Kontor ,5 5,5 Lager ,7 17,8 Restaurang ,0 0,0 Utbildning, vård, omsorg ,0 0,0 Övrigt ,7 74,7 * Hyresvärde avser 2013 års hyror Vakans Bruttoytvakansen har minskat från 9,5 till 7,6 procent vilket motsvarar cirka m² (16 450). En del av vakansen, ,6 5,5 cirka m², är strategiskt avställda i väntan på ombyggnad. Den justerade bruttovakansen till reell vakans blir 5,5 procent (4,5). 10 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

12 förvaltningsberättelse Hyresgäster Hyresgäststrukturen domineras av Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens verksamheter. Det är framför allt kontor för stadsdelsförvaltningar, skolor, bibliotek, förskolor, samlingslokaler, badanläggningar, vårdcentraler, mödravårdcentraler, barnavårdcentraler samt tandvård som är exempel på verksamheter i förhyrda lokaler. På livsmedelssidan är Ica och Axfood de stora hyresgästerna. Kontraktens löptid Den största delen av kontrakten löper på tre år. Cirka 6 procent av kontrakten löper till och med 2016 eller längre. Större lokalhyresgäster har ofta längre kontrakt, fem till tio år, medan mindre oftast har kontraktstider på tre år. Hyreskontraktens förfallotid i hyresvärde visas i tabell 5. De flesta hyreskontrakt förfaller inom ett till tre år. GöteborgsLokalers hyresintäkter är till största delen kopplade till konsumentprisindex. Planerat underhåll Arbetet med att uppdatera/byta driftundercentraler i fastigheterna för att möjliggöra en effektivare driftsoptimering har även under detta år varit ett prioriterat område. Som en följd av GöteborgsLokalers energiarbete har bolaget tidigarelagt byten av flera ventilationsaggregat. Under året har även anpassningen av hissarna till Boverkets krav H10 fortsatt. Ökad tillgänglighet till fastigheter och torg har företaget också lagt mycket kraft på, exempelvis genom markanpassning på två torg, förbättrad tillgänglighet från allmänna kommunikationer, cykel- och bilparkering. Fasad-, fönster- och takrenoveringar har gjorts på sex fastigheter. Ett antal större lokalanpassningar har genomförts för hyresgästerna. tabell 4 Tio största hyresgästerna Hyresvärde*, mnkr Hyresvärde, % Göteborg Stad Västra Götalandsregionen, Primärvården Göteborg ICA 7 4 Axfood 7 4 Polismyndigheten i Västra Götaland 6 4 Bostadsbolaget 5 3 Folktandvården Göteborg 5 3 Göteborg Vatten 3 2 Gatubolaget 3 2 Systembolaget * Hyresvärde avser 2013 års hyror inklusive ombyggnadstillägg tabell 5 Kontraktens slutförfalloår Antal kontrakt Yta, kvm Hyresvärde*, mnkr Hyresvärde, % * Hyresvärde avser 2013 års hyror inklusive ombyggnadstillägg Miljö och energi Öppen redovisning av klimatpåverkan Klimatförändringarna är en av samhällets största utmaningar och är numera i fokus inom politiken liksom i näringslivet. Klimatförändringarna har inte bara potential att ändra ekosystemen, utan kommer även i hög grad att påverka mänskliga samhällen över hela jorden. GöteborgsLokaler bedriver ett aktivt arbete för att minimera klimatpåverkan. Att öppet redovisa bolagets koldioxidutsläpp är ett led i det arbetet. Detta görs i en årlig klimatredovisning som läggs ut på GöteborgsLokalers webbplats. Syftet med klimatredovisningen är att dels få en samlad bild av företagets totala klimatpåverkan, dels kunna jämföra klimatpåverkan från företagets olika aktiviteter. ton CO 2 /år KOLDIOXIDUTSLÄPP TOTALT Tjänsteresor Elanvändning Uppvärmning GöteborgsLokaler årsredovisning

13 förvaltningsberättelse Redovisningen utgår från den internationella standarden ISO och Greenhouse Gas Protocol samt Miljöstyrningsrådets standarder för miljövarudeklarationer (EPD). Utsläppen beräknas genom emissionsfaktorer. Inga direkta mätningar av koldioxidutsläppen görs. De dominerande utsläppen kom från uppvärmning som stod för 98,7 procent av de totala utsläppen. Den näst största kategorin var tjänsteresor med bil som uppgick till 1,0 procent, medan utsläppen från fastighetsel uppgick till 0,2 procent. Total mängd koldioxidutsläpp i ton uppgick 2011 till (1 959). Uppföljning av miljömål För att minska utsläppen av växthusgaser arbetar GöteborgsLokaler aktivt med att minska energiförbrukningen. Detta sker både genom avtal med olika leverantörer av driftsövervaknings- och optimeringstjänster samt med egen driftspersonal. Energioptimering Bolaget har under 2012 arbetat vidare med sin energiplan och dess energimål. Exempel på åtgärder genomförda under året är: Installation av LED-belysning i fastigheten på Engelbrektsgatan Injusteringar av värmesystem i ett flertal fastigheter. Konvertering av värmesystem till fjärrvärme på Virvelvindsgatan 8B. Installation av ny högeffektiv ventilation i fastigheten på Selma Lagerlöfs Torg Utbyten av gamla datorundercentraler (ducar) till modernare typ i ett flertal fastigheter. Ny högeffektiv kylmaskin installerad i fastigheten på Engelbrektsgatan Nyanställning av en energiingenjör i bolaget. Utfallet för 2012 blev sämre än förväntat och det uppsatta målet nåddes inte. Detta berodde i huvudsak på att ett flertal åtgärder som var planerade 2011 inte hanns med, utan fick flyttas fram, vilket innebär att de tänkta besparingarna inte slog igenom i nyckeltalen Dessutom uppstod problem vid bytet av ducar som ledde till en kraftigt höjd förbrukning av värme och el i ett flertal fastigheter. kwh/m GÖTEBORGSLOKALERS ENERGIMÅL (FASTIGHETSEL OCH FJÄRRVÄRME) (Reviderad inför är referensår. År är verkligt utfall) Ändring av beräkningsgrund För att kunna jämföra fjärrvärmeförbrukningen mellan åren används olika beräkningsmetoder för att kompensera för temperatur och klimat. Framtidenkoncernen beslutade under 2012 att alla bolag ska använda energiindex vid beräkning av fjärrvärmeförbrukning. Tidigare har GöteborgsLokaler använt graddagar/ Säve som beräkningsmetod. Denna ändring har gjort att de historiska värdena har ändrats och att energimålen fram till 2020 har uppdaterats efter de nya förutsättningarna. Fjärrvärme Utfallet blev 121,6 kwh/m² för Jämfört med 2011 har värmeförbrukningen stigit med 7,6 kwh/m², vilket ger en ökning av förbrukningen med totalt 6,6 procent. Fastighetsel Utfallet blev 39,5 kwh/m² för Jämfört med 2011 har elförbrukningen stigit med 0,6 kwh/m², vilket ger en ökning av förbrukningen med totalt 1,5 procent. Kallvatten Utfallet blev 695 l/m² för Jämfört med 2011 har kallvattenförbrukningen ökat med 30 l/m², vilket ger en ökning av förbrukningen med totalt 4,3 procent kwh/m 2 kwh/m 2 liter/m FJÄRRVÄRME, KLIMATKOMPENSERAD kwh/m FASTIGHETSEL kwh/m KALLVATTEN liter/m GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

14 förvaltningsberättelse Fastighetsvärdering GöteborgsLokalers fastigheter internvärderas årligen och interna avkastningsvärden fastställs. Syftet med värderingen är att möta kraven i årsredovisningslagen om individuell fastighetsvärdering samt beräkna fastigheternas värdemässiga utveckling och bolagets justerade soliditet. Värderingsmodellen bygger på varje fastighets förväntade kassaflöde (exklusive lokalanpassning) under tio år samt ett beräknat restvärde för år elva. Till detta värde har restvärdet av respektive lokalanpassning lagts till för att få fram ett internt avkastningsvärde per fastighet. Antaganden Intäkterna har baserats på respektive fastighets nuvarande hyresintäkter (exklusive lokalanpassning), som generellt räknats upp med 70 procent av KPI. Sistnämnda har bedömts uppgå till 2 procent per år. Den faktiska utgående vakansen belastar första årets kalkyl, varefter vakansen successivt under tre års tid anpassas till för läget marknadsmässig vakans. Mot dessa intäkter har normaliserade drifts- och underhållskostnader samt faktisk fastighetsskatt ställts i värderingen. De normaliserade drifts- och underhållskostnaderna varierar med hänsyn till varje fastighets läge och ålder. För hela beståndet har de normaliserade drifts- och under hållskostnaderna antagits uppgå till i genomsnitt 384 kr/m² (374), med en lägsta kostnad på 49 kr/m² (47) och en högsta på 429 kr/m² (418). Direktavkastningskraven varierar från 6,00 procent (6,25) för fastigheter i bästa läge till 9,00 procent (9,00) i sämsta marknadsläge, med ett generellt påslag på 2 procent för samtliga lägen för fastställande av kalkylräntor. Fastigheternas värde Med dessa parametrar och denna värderingsmodell som grund fick bolagets fastighetsbestånd vid utgången av 2012 ett avkastningsvärde på 815 mnkr (852). Detta värde överstiger det bokförda värdet plus restvärde av de finansiella anläggningstillgångarna med 364 mnkr. Jämfört med föregående år innebär årets avkastningsvärde en minskning med 37 mnkr. I årets bokslut efter värdering får nedskrivning göras med -4,6 mnkr. Det totala värdet på 815 mnkr motsvarar kr/m² (4 898). Utifrån ovanstående beräknade avkastningsvärden uppgår bolagets justerade egna kapital till 527 mnkr (529) efter uppskjuten skatt, som är beräknad till 22 (26,3) procent. Detta ger en justerad soliditet på 58 procent jämfört med föregående års 57 procent. Förändringar i värdet förklaras av: Investeringar i fastigheter 32 mnkr Investeringar i lokalanpassningar 12 mnkr Amortering lokalanpassningar 13 mnkr Försäljning 3 mnkr Övrig värdeförändring 65 mnkr Trygghet och säkerhet Trygghetsskapande Tryggheten på torgen är en viktig fråga för både handlare och kunder. Göteborgs- Lokalers övergripande mål är att skapa trygghet för företagets hyresgäster. För att nå detta mål måste de egna medarbetarna känna sig trygga. Därför är det interna trygghetsarbetet, riktat till medarbetarna, grunden i trygghetsarbetet. Bolaget har under åren byggt upp förebyggande arbete, ledningsförmåga och krisstöd till en mycket god nivå. GöteborgsLokalers möjligheter att påverka tryggheten är bland annat genom planering och förändring av den fysiska miljön samt genom att utveckla utbudet av verksamheter och dess öppettider. Trygghetsaktiviteter GöteborgsLokaler har under 2012 arbetat med ett antal trygghetsaktiviteter. Torgsamverkan syftar till att öka samverkan för att förebygga rån och öka säkerheten i butiker (utbildning, riskinventering och certifiering). Torgvärdar (ordningsvakter) finns på handelsplatserna när butikerna är öppna. Torgvärdarnas uppgift är att ansvara för tryggheten genom att skapa kontakt, ingripa och dokumentera händelser. Efter hyresgästernas önskemål har bevakningstjänsten förskjutits mot eftermiddag/kväll. Torgvandring är en trygghetsvandring som genomförs på handelsplatsen och i dess omedelbara närhet. Trygghetsbilen är ett bevakningskoncept som planeras och genomförs tillsammans med andra fastighetsägare. Samverkan med brottsförebyggande råd och olika lokala samverkansgrupper. Säkerhetsmöten genomförs på initiativ av GöteborgsLokaler, företagarföreningen eller enskilda handlare. Vid mötena analyseras nuläge och därefter beslutas om eventuella åtgärder. Enskilda säkerhetsmöten och konsultationer sker på initiativ från GöteborgsLokaler eller hyresgäst. Vårväderstorget GöteborgsLokaler årsredovisning

15 förvaltningsberättelse Våra handelsplatser och större fastigheter Utifrån de affärsplaner och handlingsplaner som tas fram för respektive handelsplats arbetar Göteborgs- Lokaler under året med en mängd olika frågor. Här presenteras några händelser på torgen från året som gått. Rannebergen Centrum Gårdsten Centrum Hammarkulletorget Hjällbo Lillgata 1 5 Hjällbo Centrum Tuve Torg Bergsjön Centrum Selma Lagerlöfs Torg Kortedala Torg Länsmanstorget Brunnsbotorget Wieselgrensplatsen Nordhagsvägen 2 A Höstvädersgatan 1 Olskrokstorget Virvelvindsgatan 8 A Vårväderstorget Kvilletorget Karl Johansgatan 12 Haga Kyrkogata 6 Engelbrektsgatan Haga Kungsportsavenyn 18 Landalagången 3 Linné Landala Torg Axel Dahlströms Torg Dr Fries Torg Radiotorget Topasgatan 58 Brattenvägen 13 Axel Dahlströms Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Fastigheten där en cykelhandlare hyr har setts över för att optimera lokalernas användning. Utbud: På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett stadsdelstorg samt gym och fiskbil. Torget är fullt uthyrt, men en generationsväxling kan förväntas de närmaste åren. Utomhusmiljö: Arbete pågår med Park- och naturförvaltningen, som äger torgytan, om upprustning. Nya hänvisningsskyltar har satts upp, plantering och dekor har smyckat torget efter årstid. Trygghet och säkerhet: Torgsamverkan och trygghetsvandringar har genomförts. Torget upplevs idag som tryggt. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter, till exempel torgkalas, höstfest och julaktivitet, har anordnats tillsammans med företagarföreningen. Möten har hållits med företagarföreningen, hyresgäster samt fastighetsägaren Familjebostäder. Bergsjön Centrum Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Samarbete pågår med vårdcentralen i Bergsjön och Familjebostäder för att utöka vårdcentralens verksamhet. Inom fastighetsägareföreningen Bergsjön 2021 har gemensamt beslut tagits om nybyggnation av bostäder vid Komettorget och vid sjön samt utveckling av service och handel runt Rymdtorget. Tid för samråd och detaljplanearbete är reserverat under Utbud: Samarbete har inletts med projekt Utveckling Nordost och Familjebostäder för att stärka egenföretagandet. Två butiker på Rymdtorget 1 kan hyras ut till nya hyresgäster som startlokal. Utomhusmiljö: Säsongsblommor har planterats och inne i centret har fler gröna växter placerats. Till julen fick Bergsjön Centrums utsida ytterligare juldekor. Trygghet och säkerhet: Rutinen för ordningsvakter har ändrats och utvärdering kommer att ske under våren Arbete pågår i parkeringsdäcket tillsammans med Parkeringsbolaget och Familjebostäder i syfte att förstärka brandskyddet. Aktiviteter, kundvård och service: Företagarföreningen och GöteborgsLokaler har genomfört ett antal aktiviteter tillsammans med olika samarbetspartners, bland annat Sommarunderhållningen med SDF Östra Göteborg och Kulturförvaltningen. Ett arbete med att skapa ett marknadsråd på torget har startat. Sommarleken samt sommarjobbarna har genomförts i samarbete med Familjebostäder. Brunnsbotorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Dialog med hyresgäster pågår i centrumbyggnaden om omdisponering av lokalytorna. Centrumbyggnaden har storstädats, samtliga ljuskällor inne och utomhus är genomgångna. Lastkajen är renoverad och soprumsdörr är utbytt. Fönster och fasadpartier är utbytta för bättre energihushållning och estetik. Utbud: Torget har ett bra grundutbud. Under året har insamlingsboxar för kläder tillkommit. Utomhusmiljö: Markbeläggningen på torgytan renoveras. Belysning i träden är monterad på framsidan. Ny takbelysning för belysning året om har satts upp. Sedvanliga blomsterarrangemang under året. Ny juldekor utomhus. Trygghet och säkerhet: Trygghetsvandringar har genomförts. Torgvärdar gör besök enligt schema. Bolaget har genomfört säkerhetsseminarier tillsammans med handlarna. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter tillsammans med företagarföreningen såsom Sommarunderhållningen, Brunnsbodagen, klockstapeltändning inför julen samt pepparkakshustävling. Möten med företagarföreningen och Bostadsbolagets distrikt har hållits kontinuerligt. Dr Fries Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Ett gym har flyttat in på torget. Möjlig expansion för Folktandvårdens utreds. Utbud: Torget är idag fullt uthyrt och har kompletterats med ett gym under Utomhusmiljö: Torgets skötsel och underhåll är uppdelat på flera olika aktörer. Arbete pågår för att försöka samordna så att en av dessa ska ansvara för hela torgets skötsel. Planering av upprustning av parkeringen har påbörjats. Trygghet och säkerhet: Dialogmöte med företagarföreningen angående hur handlarna upplever torget när det gäller trygghet och säkerhet. Trygghetsvandring lokalt på torget har genomförts. 14 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

16 förvaltningsberättelse Aktiviteter, kundvård och service: Loppis och torgkalas har ägt rum. Traditionsenlig grantändning med glögg och körsång arrangerades av företagarföreningen och Guldhedskyrkan. Möten med företagarföreningen hålls löpande under året, liksom brukarmöten med alla hyresgäster och samverkansmöten mellan fastighetsägarna på och kring torget. Haga Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: För att ge butikerna på sidogator till Haga Nygata bättre förutsättningar behövs fler verksamheter som kan stötta varandra. En delning av en lokal på Östra Skansgata är under utredning. Göteborgs- Lokaler har fått i uppdrag från Parkeringsbolaget att förvalta Haga 31:5, Axesshuset. Ett plan står tomt och ska hyra ut under Fastighetsägarna på Haga Nygata har målat en fasad. Utbud: I Haga finns ett brett utbud av många mindre butiker. Inga stora kedjor finns representerade vilket är en styrka och gör området unikt. Här finns till exempel antikviteter, barnkläder, leksaker, blommor, böcker, caféer, restauranger, hattbutiker, hantverk och smycken, heminredning och presenter, hälsa och skönhet, mat och delikatesser, modekläder och skor, second hand och vintage samt cykelverkstad. Utomhusmiljö: GöteborgsLokaler i samverkan med andra aktörer har under året samordnat så att till exempel städning och snöröjning fungerar effektivare. Trygghet och säkerhet: Citypolisen har ökat närvaron i Haga till följd av att företagarföreningen tagit upp en tätare kontakt med polisen. Det har också resulterat i informationsmöten med handlarna i Haga. Aktiviteter, kundvård och service: Påskmarknad i april med musik, Bondens marknad varje lördag från mitten av augusti till oktober, loppis i september, julljuständning i november med glögg och körsång och den traditionella julmarknaden under fem helger innan jul, med utställare längs hela Haga Nygata. Företagarföreningsmöten har hållits, med fokus på Hagas marknadsföring. Nyhetsblad till samtliga handlare med information om pågående projekt och nya verksamheter. Strategimöten med fastighetsägarna Poseidon och Bostadsbolaget. Hammarkulletorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Diskussion pågår om att bygga fler utbildningslokaler på torget. En del befintliga butiker behöver större lokaler för att även kunna utveckla sina verksamheter. På Hammarhus äldreboende pågår en totalrenovering av storköket. Nya skyltar har satts upp på fasaden vid Folkets hus. Utbud: Torgets utbud uppfyller baskrav men skulle kunna utökas med mer livsmedel samt vårdcentral. Utomhusmiljö: Nya orienterings- och hänvisningsskyltar har satts upp. Årstidsplantering i urnorna på torget. Roliga fågelholkar i tallarna. I år har torget blivit extra juldekorerat med nya ljusslingor under taket samt nya snöflingor i träden. Ett ljusträd är monterat. Trygghet och säkerhet: Regelbundna träffar med polis och övriga fastighetsägare i området för att stämma av vad som händer. Trygghetsvandringar. Aktiviteter, kundvård och service: I april Vårstädardag, en aktivitet som är ett samarbete med skolor och förskolor i Hammarkullen. Barnen städar i Hammarkullen och sedan bjuds på glass och underhållning på torget. Dansens dag firades för andra året i rad. Barnen kommer till torget som förvandlas till ett dansgolv. Sommarunderhållningen med Kulturförvaltningen, Bostadsbolaget och stadsdelsförvaltningen har blivit en tradition. Sveriges nationaldag firades också. Luciafirande med Göteborgs Lucia och fackeltåg. Företagarföreningen annonserade i tidningen Nordost. En almanacka producerades och delades ut till kunder. Företagarföreningsmöten och fastighetsägarmöten hölls löpande under året. Hjällbo Centrum Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Parkeringen har byggts om och fått fler parkeringsplatser för att möta ett växande kundunderlag. Bergsgårdsgärdet 69 byggs om för att kunna inrymma fritidsgården Funhouse. Byggnaden som fritidsgården ligger i nu kommer att rivas. Den tomma ytan ska bli en del av ett demokratioch inflytandearbete då boende och verksamma i Hjällbo kommer att bjudas in till en workshop om hur man vill använda ytan. Fasaden utanför pizzerian har fått en väggmålning med association till restaurangen. Belysningen har förstärkts utanför pizzerian och vid gångbron. Dessutom har belysningen utanför videobutiken och den libanesiska restaurangen förstärkts då dessa har varit mörka platser. Arbetet med att förbättra sophanteringen fortgår och handlarna är engagerade i frågan. Utbud: På torget finns ett brett utbud som väl uppfyller önskemålen för en bra bostadsnära handel. Till detta kan läggas vårdcentral, folktandvård, bibliotek, second handbutik, dataservice och fotograf. Utomhusmiljö: Nya orienterings- och hänvisningsskyltar har satts upp. Årstidsplantering i urnorna på torget. För att förstärka barnperspektivet har sittbänkar placerats inne i centrum utformade som björnar med lagom sitthöjd för barn. Trygghet och säkerhet: Vandring runt torget med handlarna har genomförts för att definiera var belysning bör förstärkas för att öka tryggheten. Aktiviteter, kundvård och service: Välgörenhetsevenemanget Ge Tillbaka och Hjällbo Kalaset Vär(l) dens Dag, arrangerades. Miljöutbildning av företagarföreningen tillsammans med Renova. Företagarföreningsmöten hölls löpande under året. Kortedala Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Under 2012 har Kortedala Torg 6 sålts till Egnahemsbolaget. På fastigheten kommer nya bostäder att byggas. Viss omflyttning av hyresgäster har genomförts under 2012 för att optimera användningen av butikslokalerna. Under 2012 har skärmtaken på Kortedala Torg 3 och 7 målats om. Upphandling av ny ventilationsanläggning, för kontorsplan Kortedala Torg 7, har påbörjats och beräknas utföras under första halvåret Utbud: På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett stadsdelstorg. Under 2012 har fyra nya verksamheter tillkommit: gym, fastighetsmäklare, fotvård och second hand. Utomhusmiljö: Arbete pågår tillsammans med Park- och naturförvaltningen för att förstärka städningen av den nedsänkta delen av torget. Säsongsblommor har planterats och julbelysningen har förstärkts. Trygghet och säkerhet: GöteborgsLokaler har infört ny rutin för ordningsvakter och gett hyresgästerna möjlighet att påkalla hjälp kl Nya planteringar samt beskärning av buskage för att öka tryggheten utmed p-däcket på Första Majgatan. Aktiviteter, kundvård och service: Tillsammans med företagarföreningen har ett antal aktiviteter genomförts, till exempel Sommarunderhållningen, påskfirande och julaktivitet. Möten har hållits med företagarföreningen och brukare. Samarbete pågår med Projekt 100 och Ica-skolan. Kyrkbytorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Samarbete pågår med Egnahemsbolaget om förtätning av bostäder kring torget. Utbud: Strategin är att aktivt verka för att få in verksamheter på torget som har potential att klara sig genom att vara nischade. Citatet Fler unga entreprenörer satsar på Kyrkbytorget från tidningen Hisingen i december 2012, tyder på att det varit en uppmärksammad satsning. Under året har verksamheter som handarbetsbutik, kafé och smådjurspensionat etablerats. Utomhusmiljö: Samarbetet med Poseidon, Bostadsbolaget, Park- och naturförvaltningen har genererat solbänken och ytterligare en bänk vid biblioteket. Tillsammans med andra intressenter har GöteborgsLokaler under Miljöfesten planterat vårlökar i en större mängd. Blomsterprakt i nya krukor pryder torget. Trygghet och säkerhet: Torgsamverkan och trygghetsvandring. Torget upplevs som tryggt. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter tillsammans med företagarföreningen, Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och SDF Lundby såsom Miljöfesten, vårmarknad och traditionsenlig grantändning. Möten har hållits med företagarföreningen och med fastighetsägarna Bostadsbolaget och Poseidon. Landala Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Projektering inför ombyggnad av torgytan är genomförd. Framtagning av förfrågningshandlingar pågår. Utomhustrappan vid livsmedelsbutiken är klar. GöteborgsLokaler årsredovisning

17 förvaltningsberättelse Upprustning av den stora entrén och trapphallen vad gäller rivning, målning samt belysning blev klart under december. Utbud: Utbudet på torget och i närområdet är stort. De flesta verksamheter som förväntas på ett torg finns på Landala. Torget är fullt uthyrt. Utomhusmiljö: Diskussion förs om den framtida förvaltningen av parken som ligger bredvid torget. Detta skapar nya möjligheter att binda samman parken och torget. Trygghet och säkerhet: Viss otrygghet upplevs av torgets besökare på grund av personer som uppehåller sig i parken. På torget finns torgvärdar som ronderar och hyresgästerna kan ringa om hotfulla situationer uppstår. Aktiviteter, kundvård och service: Det finns ingen företagarförening vilket medför att det inte gemensamt anordnas aktiviteter. Detta har diskuterats vid brukarmöten och det finns intresse från handlarna att starta företagarförening eller torggrupp. Brukarmöte har hållits under året med fastighetens hyresgäster. Linné Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Göteborgs- Lokaler har initierat ett nätverk med fastighetsägare kring Järntorget. Nätverket ska utveckla handeln, servicen och bidra till en attraktiv stadsmiljö i området. Ett första samarbete resulterade i ny julbelysning. Underhåll och skötsel hanteras av fastighetsägaren Poseidon. Systembolagets ventilationsanläggning har bytts ut och effektiviserats. Utbud: GöteborgsLokaler förvaltar lokalerna som gränsar mot Haga och sträcker sig från Ernst Jungens plats till Järntorget. Utbudet är stort och varierat med bland annat systembolag, apotek, tobak, frisör, blommor, restaurang, kaféer och modebutiker både för herrar och damer. Under året har en ny concept store öppnat. Utomhusmiljö: På Linnégatan präglas utomhusmiljön av gatumiljön, en klassisk blandstad med vackra fasader. I år hade Linné premiär för julbelysningen på Järntorget i ett samarbete med Julstaden Göteborg och övriga fastighetsägare runt torget. Utöver det har stråket dekorerats med julljus och även plantering av blomsteramplar har utökats. Trygghet och säkerhet: Frukostmöte med polisen samt utbildningar med fokus på tryggheten i butik är några aktiviteter som anordnats under året. Aktiviteter, kundvård och service: Premiär för JärnJul, en kreativ julmarknad på Järntorget som genomfördes av företagarföreningen tillsammans med Konsthantverkscentrum och Folk & Form. Möten har hållits med företagarföreningen samt brukarna. GöteborgsLokaler har haft samverkansmöten med fastighetsägarna Bostadbolaget och Poseidon. Länsmanstorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Larmen är utbytta och moderniserade. Konstruktionen på delar av fastighetens tak är förstärkt. Utbud: På torget finns de verksamheter som förväntas på ett mindre torg. Till detta kan läggas uttagsautomat och post i butik samt en second handbutik. Utomhusmiljö: Torget smyckas med blommor och juldekor. Barnperspektivet har implementerats på inomhustorget genom lektavlor. Samtliga torgskyltar har bytts ut. Trygghet och säkerhet: Torgsamverkan och trygghetsvandring har genomförts. Dialog förs med områdespolisen som är behjälpliga i det trygghetsskapande arbetet. GöteborgsLokalers samarbete med Park- och naturförvaltningen har genererat trygghetsskapande åtgärder utomhus, bland annat har träd fällts. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter har anordnats tillsammans med företagarföreningen vid påsk och jul liksom den på Länsmanstorget obligatoriska och mycket uppskattade grillfesten. Möten med företagarföreningen där alla handlare ingår har hållits. Olskroken Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Skisser med förslag på restaurang vid torget finns framme. Nytt gestaltningsprogram om att eventuellt ta bort skärmtak samt förnya fasader pågår. Ny ventilation i de lokaler som Västra Götalandsregionen hyr håller på att injusteras. Utbud: På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett torg, till detta kan läggas gym och fiskbodar samt specialbutiker som ostaffär, cigarrbutik, med mera. Ny hyresgäst under året är en rehabshop. Utomhusmiljö: Det är många parter inblandade i torgytan och det finns en samverkansgrupp med syfte att hitta gemensamma projekt att arbeta med. I samverkan med övriga fastighetsägare placerades under julen åtta ljusgranar längs med Redbergsvägen. Företagarföreningen planterar vår-, sommar- och höstblommor på torget. Trygghet och säkerhet: Fastighetsägarens arbete med kontrastmarkeringar på mark och handtag har färdigställts under hösten. Ett projekt pågår när det gäller förstärkning av belysningen på såväl Redbergsvägen som torgytan. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter tillsammans med företagarföreningen såsom Olskrokens dag, samt vid jul. Företagarföreningsmöten, brukarmöte med hyresgästerna, möte med fastighetsägaren, samt samverkansmöte med de andra fastighetsägarna. Radiotorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Tillsammans med fastighetsägaren Bostadsbolaget arbetar GöteborgsLokaler med de handelsrelaterade frågorna kring planerna på att förtäta med bostäder på och kring Radiotorget. Utbud: Torgets grundutbud är lågt. Det saknas bland annat en livsmedelsbutik. En ny förening finns på plats i gamla forumlokalen. I övrigt finns bland annat sportbutik, tobak, konditori, fiskaffär och foto. Ett stenkast från torget byggs en ny livsmedelsbutik. En ny populär restaurang har öppnat under året. Utomhusmiljö: Torget får gott betyg gällande utomhusmiljön. Det finns förslag framme om att få restaurangens uteservering mer centrerad på torget. Trygghet och säkerhet: Torgsamverkan och trygghetsvandringar. Senaste trygghetsvandringen resulterade i att komplettera med belysning för ökad trygghet. Aktiviteter, kundvård och service: Vårfest, Livets Goda med loppis samt julaktivitet. Företagarföreningsmöten, brukarmöte med hyresgästerna samt möte med fastighetsägaren Bostadsbolaget om torgets utveckling. Rannebergen Centrum Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Rannebergen ligger på gränsen till vildmarksleden och en utveckling av torget med inriktning på friluftsliv är tänkbar i framtiden. I dag finns inga lediga ytor. Reparation av tak och fasaddelar utanför skolan har varit nödvändiga på grund av skadegörelse. Fler uthyrningsbara p-platser för hyresgästerna har skapats. Målningsarbeten har gjorts på fasaderna. Utbud: Torgets utbud uppfyller baskraven. Utomhusmiljö: Nya skyltar och årstidsplanteringar. Fågelholkar monterades i träd framför centret. Säsongsvis dekor i centrum förnyades med detaljer i kransar på taket. Trygghet och säkerhet: Regelbundna träffar med gruppen fastighetsägare i Angered där gruppen stämmer av vad som händer i omgivande områden. Kameror uppsatta på taket utanför skolan för att bevaka att ingen tar sig upp på taket och kan skadas eller skada egendom. Aktiviteter, kundvård och service: Vårens Loppis med bus & skoj blev ett bra samarbete med Bostadsbolaget. Rosa Rannebergen i samarbete med bröstcancerföreningen Johanna. Luciatåg är en återkommande uppskattad aktivitet. Selma Lagerlöfs Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Lokalanpassningar för ett flertal verksamheter på torget pågår. Nytt golv i galleriaentrén, ny belysning i lokaler och under skärmtak, målning av undersidan av skärmtak, renovering av takytor, målning galleriadel, utbyte plank vid lastintag, installation av kundtoalett hos en hyresgäst. Utbud: Nyöppnade verksamheter under 2012 är en stor second handbutik, frukt- och gröntbutik, glasögonbutik, godis/tobak. På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett stadsdelstorg, dock finns fortfarande tre vakanta lokaler. Det är svårt att attrahera nya hyresgäster innan visionen för Framtidens Selma är spikad. Utomhusmiljö: Nya papperskorgar och nya blomsterarrangemang. Utbyte av bord och bänkar utomhus. Dekor i tomma lokaler samt förstärkt juldekor. Alla gamla skyltar på fasaden har tagits bort. Trygghet och säkerhet: Trygghetsvandringar. För ökad trygghet på torget har närvaron av torgvärdar ökats och den allmänna belysningen förstärkts. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter så som Backadagen, familjedagen och jul på torget. Företagarföreningsmöten och brukarmöte med hyresgäster och utvecklingsmöten med fastighetsägaren Familjebostäder har hållits. Nära samarbete med stadsdelens verksamheter för att ta tillvara de boendes intressen på torget. Tuve Torg Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Torget byggdes om för några år sedan och är i ett gott skick. Miljöhuset är uppfräschat exteriört. Förstärkt skyltbelysning på fasad för ökad exponering. Utbud: På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett stadsdelstorg. Torget är i dag fullt uthyrt. Utomhusmiljö: Nya papperskorgar har monterats. Inomhus har GöteborgsLokaler installerat nya bänkar samt ett cosy corner. Bolaget har sett över barnperspektivet och installerat en barnbänk vid befintlig lekbil. Nya anslagstavlor inne i gallerian. Ny entréfasadskylt monterad. Trygghet och säkerhet: Trygghetsvandringar i egen och i stadsdelens regi. Torget uppfattas som tryggt. Samarbete med olika aktörer i området om tryggheten. 16 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

18 förvaltningsberättelse Större fastigheter Engelbrektsgatan Ny kylanläggning handlades upp och entreprenaden slutbesiktigades i somras. Ny handikapphiss togs i bruk i augusti. Under året har Göteborgs- Lokaler tagit fram en energiutredning för att kunna driftsoptimera fastigheten. Landalagången 3 Projektering för utbyte av ventilationsanläggningen pågår dels som ett led i bolagets underhållsplan, dels för att på ett mer optimalt sätt kunna driftstyra fastigheten. Kungsportsavenyn 18 Projektering och upphandling av byggentreprenör för lokalanpassning av tre våningsplan för nya hyresgäster. Byte av ventilationssystem i fastigheten är genomfört. Karl Johansgatan 12 Inga större underhållsprojekt i fastigheten under Diskussioner pågår med nya intressenter om förhyrning i fastigheten. Miljöfest på Kyrkbytorget. Aktiviteter, kundvård och service: Traditionella aktiviteter, såsom Tuvedagen, Sommarunderhållningen och Julkul på torget, har arrangerats. Företagarföreningsmöten, brukarmöte med hyresgästerna, strategimöte med bostädernas fastighetsägare Bostadsbolaget har hållits. Vårväderstorget Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Omflyttning har skett av tre befintliga hyresgäster till nya lokaler i enlighet med strategin att öka kundflödena. Del av parkeringsytan har fått såväl nytt bärlager samt ny asfalt. Garaget har fått ny port. Stolp- och fasadarmaturer har bytts ut och kompletterats runt torget. Två gavelfasader har renoverats. Brandlarmet hos biblioteket är utbytt till modern standard. Utbud: På torget finns alla de verksamheter som förväntas på ett stadsdelstorg. Till detta kan läggas till exempel gym, elektronikbutik, kläder och halalkött. Utomhusmiljö: Arbete pågår med Park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och Trygg & Vacker stad om att bygga en mötes- och lekplats i anslutning till torget under GöteborgsLokaler har sett över barnperspektivet och har kompletterat med lektavlor, barnbänkar och en ny lekmodul. Trapphusen till bibliotek, Folkhögskolan och folktandvård har dekorerats med målningar av tandtroll och läslusar. Inför julen smyckades torget och kompletterades med julbelysning för att bli ett ljustak över hela torgytan. Trygghet och säkerhet: Trygghetsvandring har genomförts tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Säkerhetsmöte har genomförts med handlarna. Tillstånd för kameraövervakning prövas av Länsstyrelsen. Torgvärdarnas tider har ändrats och ronder genomförs nu under sena eftermiddagar/kvällar. Aktiviteter, kundvård och service: Sommarunderhållning, gemensam annonsering samt ett gemensamt utbildningsprojekt för handlarna har genomförts. Dialogmöten med handlarna angående gemensam marknadsföring har genomförts. En aktiv dialog förs kontinuerligt med Västra Götalandsregionen samt stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. Wieselgrensplatsen Fastighetsutveckling, underhåll och skötsel: Ombyggnaden av en av livsmedelsbutikerna är klar. En av de andra livsmedelsbutikerna blev färdig med första delen av sin ombyggnad i december På Lundby sjukhus är en ny dialysavdelning i full drift i de ombyggda lokalerna. Sjukhusets entré har också byggts om och hissarna har bytts. I bowlinghallen byggs sex nya banor för allsvenskt spel. Utbud: Apotek kommer att flytta in som ny butik på Wieselgrensplatsen. Arbetet har påbörjats. Utomhusmiljö: Dialysbarackerna är nu borta och där ska det bli cirka 40 nya parkeringsplatser. Lanternin på torget är färdig med nya sittbänkar runt om. Trygghet och säkerhet: Samarbete med räddningstjänsten om återsamlingsplatser och med polisen i förebyggande aktiviteter. På torget sköts bevakningen i samarbete med övriga fastighetsägare på torget. Aktiviteter, kundvård och service: Nyinvigning av torget efter en tid av markrenoveringar. Varje månad hålls knallemarknad på torget. Julspårvagnen gick till Wieselgrensplatsen december. Brukarmöte med hyresgästerna och deltagande i den lokala företagarföreningen. Haga Kyrkogata 6 Anpassning av lokaler efter önskemål från kund. Höstvädersgatan 1 Fastigheten är efter en nyinhyrning av SDF Västra Hisingen fullt uthyrd. GöteborgsLokaler har byggt om den före detta sessionssalen till nytt personallunchrum samt delvis gjort en ny rumsbildning på plan 3 och 4. Projektering är även klar för att bygga om det befintliga personallunchrummet på plan 3 och arbetet har påbörjats. Fastighetens trapphus, viloplan samt hissar är målade och ett antal nya toaletter har satts in. Topasgatan 58 Under 2012 har stamventiler bytts ut på värmesidan. Båda trapphusen har målats om. Utöver det har närvarostyrd belysning i trapphusen satts upp för att spara el och öka tryggheten. Brattenvägen 13 Panel på fasad har bytts ut på lågdelen av fastigheten. Resterande kommer att åtgärdas efter hand under Virvelvindsgatan 8A Ny parkeringsmätare med möjlighet att betala med kort har installerats. Fjärrvärme är ansluten till fastigheten, apparatrummet är ombyggt, ny utrustning monterad; pumpar, värmeväxlare och undercentral. Nordhagsvägen 2A Ombyggnationen av vårdcentralen är i det närmaste klar och har gått helt enligt planerna med ett mycket uppskattat och gott resultat. Även utsidan har fått sig en ansiktslyftning då fönster och all träbeklädnad på fastigheten är ommålad och delvis utbytt. Hjällbo Lillgata 1 5 SDF Angered har flyttat in i nya receptionen som nu är gemensam för alla hyresgäster i huset. Fastighetens driftsystem (ducar) har bytts ut. Befintligt ventilationsaggregat har energieffektiviseras och resultatet håller på att utvärderas. Utvärderingen ska vara underlag för att bedöma om samtliga ventilationsaggregat ska åtgärdas. GöteborgsLokaler årsredovisning

19 förvaltningsberättelse Organisation och medarbetare GöteborgsLokalers organisation delas in i en bolagsgemensam och en koncerngemensam del. Merparten av bolagets 54 anställda finns inom den bolagsgemensamma delen. Organisation Förvaltning Uppdraget inom förvaltning omfattar både fastigheter som GöteborgsLokaler äger och extern förvaltning. De ägda fastigheterna är uteslutande kommersiella fastigheter, huvudsakligen för handel, vård och kontor. Huvuduppgiften är att utveckla handeln, för att öka boendekvaliteten i de stadsdelar där bolaget är aktör. Externförvaltning handlar om lokaler belägna i fastigheter som ägs av Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder, Fastighetskontoret, Parkeringsbolaget, Scandinavium och Fastighets AB Rysåsen. För extern- BOLAGS- GEMENSAMMA Förvaltning Teknik & miljö Marknad & kommunikation Säkerhet & internkontroll Ekonomi & personal Styrelse VD KONCERN- GEMENSAMMA Framtidens IT Skatt förvaltningen har GöteborgsLokaler ett uthyrnings- och intäktsansvar. Förvaltning bidrar även till att stadsdelarna utvecklas genom stadsdelsförnyelseprojekt. Teknik och miljö Teknik och miljö arbetar övergripande med energifrågor genom bland annat driftsoptimering av bolagets fastigheter. Avdelningen har även ansvaret för miljö, inköp/upphandling och kvalitet. Marknad och kommunikation Marknad arbetar med den gemensamma marknadsföringen av handelsplatserna tillsammans med företagarföreningarna via egna anställda centrumutvecklare. Marknad arbetar också med varumärket GöteborgsLokaler och att företaget ska vara känt som en aktiv och engagerad fastighetsförvaltare. Inom marknadsfunktionen finns även uthyrning. Säkerhet och internkontroll Den bolagsgemensamma säkerhetsfunktionen arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor för bolagets hyresgäster och dess personal samt frågor kring internkontroll och arbetsmiljö. Ekonomi och personal Inom ekonomi finns stödfunktionerna för redovisning, personal, hyres- och förvaltningsadministration samt växel och receptionsservice. Framtidens IT Framtidens IT ansvarar för drift och support av infrastruktur, kommunikation och basapplikationer för samtliga bolag inom Framtidenkoncernen. Sedan starten 2001 har IT-verksamheten vuxit kraftigt och förändrats. Framtidens IT sköter för närvarande driften av närmare 200 servrar, kommunikation till cirka olika punkter i Framtidenkoncernens fastigheter och supporten för drygt användare. Genomlysning av IT-verksamheten I maj 2012 togs beslut om en genomlysning av IT-verksamheten inom Framtidenkoncernen. Denna genomlysning, som genomfördes av en extern part, blev klar i december I rapporten framkommer rekommendationer för Framtidenkoncernens IT-verksamhet. Outlook/Sharepoint Våren 2011 fattades beslut om att ersätta mailsystem och övrig funktionalitet i Lotus Notes med motsvarande funktionalitet i Outlook och Sharepoint. Under 2012 har Outlook implementerats som mail- och kalendersystem för koncernens samtliga användare. Parallellt med detta har kravspecifikationer för följande system tagits fram: Intranät System för behörighetshantering Diarie- och ärendehantering En förutsättning för att övergången från Lotus Notes till Outlook och Sharepoint skulle kunna genomföras är att användarna även i fortsättningen kan ha tillgång till Lotus Notes när det gäller samarbete med Göteborgs Stad. Framtidens bredband I takt med utbyggnaden av fibernätet för Framtidens Bredband så kommer all intern kommunikation inom koncernens bolag att flyttas över till egen fiber i bredbandsnätet. Detta gäller både kommunikationen mellan kontor samt de tekniska systemen i fastigheterna. Under utbyggnaden kommer cirka 120 kontor och olika anslutningspunkter för de tekniska systemen att anslutas. De tekniska systemen består av styr- och reglersystem, system för avläsning av eloch vattenmätare, kameraövervakning, informationstavlor, låssystem etc. Skatt Skattefunktionen har ett övergripande ansvar för skatte- och momsfrågor inom koncernen. 18 GöteborgsLokaler årsredovisning 2012

20 förvaltningsberättelse Medarbetare GöteborgsLokalers framgång bygger i hög grad på de egna medarbetarnas kompetens och engagemang, samt att organisationen optimalt utnyttjar den samlade kunskap och erfarenhet som de anställda erbjuder. För att nå och helst överträffa uppsatta mål, krävs att företaget är flexibelt och lyhört för marknadens krav och kontinuerligt anpassar organisationen till de yttre förutsättningar som påverkar verksamheten. Framgångsfaktorer Medarbetarundersökningarna i GöteborgsLokaler visar att medarbetarna är mycket nöjda, motiverade, engagerade och stolta. Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, känner sig respekterade av sina arbetskamrater och är nöjda med sin närmaste chefs sätt att leda verksamheten. De är stolta över att arbeta i bolaget och skulle gärna rekommendera andra att arbeta här. Medarbetarna känner sig delaktiga och värdefulla och upplever att deras kompetens tas tillvara på ett bra sätt. De har tydliga mål och de vet hur de bidrar till att målen nås. Förtroendet för GöteborgsLokalers ledning är utbrett och man känner sig välinformerad om vad som sker i bolaget. GöteborgsLokaler har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa, såväl fysisk som psykisk, ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter. Bolaget jobbar också aktivt med friskvård samt att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Flera utbildningar har genomförts under året. GöteborgsLokaler har bland annat utbildat medarbetarna i HBTQ-frågor, inköp/lou, miljö, internkontroll, brand-/ hjärtlungräddning samt ecodriving. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgick 2012 till 2,0 procent (2,1) av den totala arbetstiden. Det innebär en minskning med 0,1 procentenheter mot föregående år. Bolagets mål för sjukfrånvaron ligger på 2 procent eller lägre. Mångfald, jämställdhet och värdegrund Med mångfald menar GöteborgsLokaler allt som gör en människa unik. Det innefattar egenskaper, kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder, värderingar och nätverk. Den mångfaldsorienterade organisationen har förmåga att, utifrån GöteborgsLokalers värdegrund, respektera, värdesätta, ta tillvara och utveckla mångfalden bland medarbetare, kunder och samarbetspartners. Arbetet med att skapa en mångfaldig och jämställd arbetsplats handlar bland annat om kunskap. Anställda inom GöteborgsLokaler utbildas i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Detta är ett sätt att hålla frågorna aktuella och skapa en förståelse hos all personal om hur viktigt jämställdhets- och mångfaldsarbetet är för att skapa en framgångsrik organisation. GöteborgsLokalers grundläggande uppfattning är att ett gott ledar- och medarbetarskap förutsätter förtroende, ansvar, befogenheter, inflytande och öppenhet. Samtliga anställda förutsätts att i sitt arbete tillämpa en god etik, som bygger på gällande normer och lagstiftning. SJUKFRÅNVARO procent ÅLDERSFÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN år år år år år 1 antal män kvinnor FÖRDELNING BEFATTNINGAR KVINNOR OCH MÄN antal Administration Förvaltning IT-support Ledning Marknad män Övrigt 1 kvinnor GöteborgsLokaler årsredovisning

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav STYRELSEHANDLING nr 8 2016-09-26 Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav Anteckning Till styrelsen för anteckning 2016-09-14 PM angående

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2009

Delårsrapport januari augusti 2009 Delårsrapport januari augusti 2009 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 2,70-2,93 procent för bostadsföretagen i koncernen. Hyresintäkterna

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Bokslut Framtidenkoncernen 2015

Bokslut Framtidenkoncernen 2015 Styrelsehandling nr 9 c 2016-02-12 Bokslut Framtidenkoncernen 2015 Sammanfattning Sammantaget redovisar Framtidenkoncernen ett resultat efter finansnetto om 407, vilket är nivå med prognos. Fastighetsresultatet

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer