Samspelet mellan forskning och praktik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet mellan forskning och praktik"

Transkript

1 -\t sr-urenor S\NPT,INKIER Krprrul 14 Samspelet mellan forskning och praktik I ltileglåencle kapitel har påpekats, hrtl under hela 1900-talct prodrtktivitetcn hos iantbnrkets huscljur kontinuerligt ökat \'{-jirlk 2\'kastninijen pcr ko och å[ \ar t ex 1999 mer rin tre giinger-sil hög sorn I'icl scklets biirjan. Samtidigt lrar.iordbrukcts slrtrkttlr och kr-eatursslocken5 samlnansättning för iindrat! drzrmaliskt. C)tlvandlingetl av ltusdjursskötseln birr ses sonl en intcgrera.l del al clen allruänna process, genom lilken ht:lzr clet sr,cnska sambä11et föråndrats Orsakc'rna till förvancllingcrr är tlångrt. En gcrnensarn nämnale ttl-dc vara clctr ökadc och alltjärrr irkirnde ktrnskapen onr dc tekniskzr och birr krgiska faktorer-, sorn styr produktiviteten, inte n.rinst inorn jordbrtlk och husclilrrsskiit sel. Forskning inoni landet och i rttlatrdet hal fortliipande gcnererat nv ktrnskap, men tor-skning lcder intc to(omatiskt till Produktiorsstegl-ingil.. Resultiitell miiste anpassas och infogas ipraktiskt tillårrpban s,vsterrt Ett samspel behör'ef utvecklas melltrn +orskrring tich praktik, dår infor-mation fliiclar i båda riktningarnir. Det måsle ocksui finnas ekouomiska ilcitamcn t fijr ftir'ändr-ingar' Förr'ånaDsr'ärt lite Zir lljor1 för 21tt snr.lcril sanrspelet rnellau forskning och praktik inolr 1:rntbmket och santspelets betl'delse ltir ploduktivitetsökningcn. För htrscljurs skötscln flnns några relelatrta rrnrlcr^sökrringar, och en itv dessa skall bchandlas l iir,r'igt skail \,i rrtnltlja cle sakförh;illandr:n. sonr bell'sts i ticligar-c kapitel om cleu forsk 'r rrq\ollr.kr llor lr,l, trllirrrprri rq.rr.utrr,i{t r-urn. T1rär'r'k;rn clet ei bli fiåga om en djuplodande auirll's. En sådan liggel rrtanför ramen av ett populär'vetenskapligt vel k zrr cton typ soln clen här bokeu representcriu. Dct ail emellcrtjd rrirjligt att något be'lvsa den rtill, som ett antal nyckelpclloner oclt riktiga organisationel spclat föt- ornvandlingsplocessen, och de svstemfiiråndringar i samspelc't som ägt mm. Som ticligare tlera gångcr PåPekats är inrc genetik och avcl de cncla vetenskapsornr'åden sorn pår,erkirt huscii ursproduktionen. FramsteEi inon näringsflsiologilr och!cterinärmedicilen spelar ocksii en rr-r,vcker viktig roll. De stora fzrrsoterua ttrberlittlos och rrrrit t'arrr ka.tttitrq IrhLl, e\rlrri'rl\ i. Ill r"l.rl. \,id 1900 talets mitt. Dert iikandc specialiscriupien hzrr också haft algirlancle betldelse. I 990-talets clj urupplödale iir skickliga specialistcr', rneclan deras l rkesbrirdcr ocir s1'stt ati början pi seklet rirr mångs,r'sslirrc lvlau torde inte ta alltför m-vckel lel ol)l man 21n1af, att eener-clll iuorr htlscljrtlsprociuktionen hal' r.rngeliir cn 11årdedel ar, plodlrktionsöknirrgeii untler 1900-talet berott på Iörbättringar inom r,ar clera ar,el, urfbdring, samt inhl'srting,' lr.kör* I :rr djttt, tt inlltt.ire t, t, rirt rlrrr, dicinen, rnedau den restelandc qårdedclerl ber-or pä sarnspel rnellirn clessa tre faktorcr: Dct är allclele's t Lpl ler rbart :rtt ett satnspel löre ligger. För att ctt diur, som scnonr,\'el f:itt eocla anlirg för pr-odrtktion, rerkligen skall ge ijod alkastnjnb, lirlclras också tillräcklig utlbdring och bra omvårclnacl. '2\'7

2 Hushållninsssällskapens och de kapitalstarka godsäsarnas epok De \iktigiiste altörcl-nn iut\ccklingeu av sr ersk huscljrllsalcl It:rr skiltat mecl ticlcn. L. ncler- senarc hiillien ar' 1S0(ltalct or:h en bra bit ir pii lix)(ltalct spelacle lrushållnirrgs sillslapcrr ide enskilcla lånel crr avgör.irrrclc loll, och der-as insutsel sleclclc olia i sarnspel rnc<l 1i-nnrstiicnde goclsriuar-e. \ri behöver. l,,r'.' rr'rrrlr.r i l,r,rt, tlr, lr l,ri,\trilqel.r\ olikl ln rsdjru slasc r-, clår'siirskilt sällskapen i rli: sr,clliga och rneilurrrsvenska liirrc-n spelaclc en aktir r-oll- För'clcn sirrtliga r-asltilclningen korrr clocl fi)l llötk.eatltr ticlt svirr cnskilcla uridsiigl e' att ö\'i! ett a giiranclc inll\ tuudc. Bildarrclct av RSB-rascn, Iiilegrinsare till r'ar. nrrr':rlande SRB ras, har lteskr-ilits ingricnde i kapitel I och i lakt:rluta l. Slapancler av RSll r-asen karr i hii-- glacl riliskri\as dc insirrsr-r-sorn qjordes a! godsäua e Iirut (iassei pl \tj.rr'.rttrd i \.ir(, trr lil rr.rrrde rr..rr. in,,rrr :r'inaveln. sotn cj besklilits ticligar.c i clelllr lrok, Lrtfilr clcs :l eoclsägar-el Pct-Bonclesson ( I ) på Svaliri islirrrc.l Flcr-a utlåndskl sr irrlascl h:rcle urrtler-slrr tct av I800 tller inrpolreral\ till Skiine pi priurt initiirtir cller-3..euorn cle nii lmshåll, rrin5-ssällskapen i llrrclskapel. lleslrllatcu lrlr t lr-r nlle Prr L.i,,rrd-..otr i.rl,,rrrlr,r cle i flcr-a onrrii sllr rrncler 181.1(!tllt t cljnr-at clclr stora \ ilit clrqelsla lascrr eller. r or-kshir.e rill.ir'q,rr,l. 'l,i' i',rrrr,,lj,,r,ljrrr, rr. rrr.rl och ur cl gcltolnlör clcs..\r-betct l>lel ltrckct I r. r r r r r:. r t I l ' t i ( r.,,, lr "tr rrrlr, tli{ \t, lrr',r gocla ploduktiiinsegerrskaper rllr cclilacles. I'el Boltlcssorr (fig. 1.1:l ) och dcr av honolr glurrcllcle Pel Btinde:sorr L:rnLbruks,\B liorri att trrtcler_ fieta iiltionclel dt)lttiltefi1 \!rkshirc iiveln. sonr Iiam till ornklins 1950 lar- Sveli ges viktieaste svinr-as. DeL fiir-cligger- srola likheter^ rncllan cle n å "r-aspion jär cr-na K[ut Casse] och l)er Boli dessou. i\'crr om clen lirr-r-e rirr 2.1 år- älclr c och dcn senare llilde elt betvdligt edklal-( socialt rrrsp urrg^. Båcla var driltigajolclbr-ukare och ekonomiskl klurnigir och ir amgångsrika. f)c t()g rnr ckct lirlie del i hembrgclcrrs.,,,r,.r1:r,,, 1 l,^l'ri.l.,i liv n,'r r.rr.,.t \.rin,,nr lespektive llins hushålln ilgss:iilskap och : nriin!:a nnclla liil-eningirl och s:i1lslap. Oassr blcr' larr11:tirrgsntan och lcdantot uv litr-sr., karrrnrarcrr ( I lt(i7-69 och l ), clrir- hiir: iiir-etr-iiclclc li-ih antlclsr iinl iga risikter-. Bol.lessou var ocksii landstilgsm:rrr och r-ik.- {lagsman i firr-sta karnrrrar-en ( I X)7 r,i.ir lr,rr.rrr.l,'r. - rillilr lor l r\.rti\e l,.i tie t. Biicle Cilsscl och Borrclcsson sirklu.le fi)r.- rni:ll utitilthtitrg i huscljrilsirrel. bl.:r. at clcn enkla lrrleclningen ltt siidan rrtbilclninc krrepplst finns irtt 1li. Borrdesson hacle eu d:rsl scnonrsrirr lirlkskolt. Biida kånclc tlock s:rnrrolikt tili ilrbelel al cle engelska atelrpionjär'clrra Balelcll och brirdcma (iollirrg. I rar-je fall anriirrclc cle likaltade avelsrrrc, tocler, c1r's. r'iss irrelel på fi arrrsthenclc- inclilider, plocl r Lk tiorrsko n tlol1 och s1r'ärrgt ut.r'al. (Jlsaki:n till att (iasscl och Bonclcsson bler 1:igut 14:1. I:örtgingsntanntn inat j(d.diitlrit dto-,ani.ti Ja,/))in! i;]riw, gndsiigan,tt oth riksiagt trn)tn.n n).n. lh IJontlt:;tn (1t4J l92l). Rond?s.\on i;1){tar 1)id ttnga åt lrirlunqdrdcn i SuliiJ oå on)!attdltlt rltnna tnrltt ot t'tntioitig. ut*.sanlu,t t ) I I t I t ) i) n.\ t ti a) tl b) uh n ul Jia n n å? n tu ) t i;! h *,.t t u t.s atlt ntinl..tiillni pnr Hatt kan rc.t so t \LtlnN a1) drn.ntn:ha tarhsltintay,n o.lt i'at ).v,n\.l)iirt.t!l Jarttii.latr tt)ttin Dtin.r ad. l ilspl()itlaael' tf( s\efitdc. ()r.l('lra s:r goll luv sirrl djltr'. 1 r ille kottsolic 1l iigil olll (ia harr vat rtte birra blcl sii. :tvrlsaflrclet t fesultat ()ch s errdra tljr rt'ri spclirrle alltsir clet ar cle tlli qhir-e. Dc ko: r icl lionsohck cr'dil i;\'er lar I iiiiga orr s(rn Lons( )li, fascr i st()1 rl siillskaperrs r' g( )lliridsr'ilsl larrcls hushri sr edska hr'lst sh rts a\ arbc ten pa \\'ing hrrsirirllnirtg liin e r i. Dt n tidig.. Lonr ocksa i lri)inirrgssrill htu dessa ltl rjurförerrin! filr-tlcliiclc st fir r_enirr ger_t r Lollerr li r ltti pcu. skctlclt mclllur slillr] fir-enirrgat-t lrtlshiillr ring' huscljttrskor hctelrlr till t()fn. (;cllol I AlSOltl)ll(L niira k()lrtirl orn siillsknpt tlle(lel. LrPll stiltlii.l.il llli hetcrr bir-ja, d jlu skotrsrrl?{i8

3 s.ll\kap och i a1:kap. Oassel L:ll, )t a\' iörsta l-, { r. clär.han :.iktcr-. Bon r:r och liks- I :92-t 907), rrcr iltil'a Paf- :.;knacle for- 1. cl.r. al den n irtbilchtiltg s',n hacle cn- ; ii.1r rcle clock : -tl:ka avels.ele (iollirrg. adc llrclsrne- :.nrlc indilii::itdgt Ltr-val, n:icisoll ble\ r-aspioljriler- är' oklar-. De lal siikert cljurintresscl-adc. och sorn (hrktih-a Ii;retagtle \ille de ha så llott e kolonriskt trör''te som rnirjligt ar sina djur-. Det iir sarrrrolikt ltt Bonclesson lille konsoliclera lor-kshirc rasen i Sr erige. I iiliga on C:isst'l firrns inget sont angcr-att han \'ar-rrtc cf'tcr- :ltt skapa en nl ras. Det bara blev så. I bacla Iallcrr lccldc enellertid lulclsartetet till r-asbildii[g, gott cl<rrrorniskl r-esrrltat och stolt irtresse ocb elterliiljd liiin aldra djuråb..ele. Hushållnirrgssållskirpen spelacle alltsii ilgen algörande r.oll vid bildanclet av de t\'å rascrna llsb oclt slcnsk r,ot k- shilc. Dc kom enreller-ticl att ektivt dcltlgir lid korrsolicleriugen och sltridningen irl riis erna iiver lanclct. I fi åga om hiistaleln har-sziliil rasbilclanclet sold Lonsolideringen a\' \'iil-a tr,:i irrhcrlska ftrscl i rtol rltslriickning skett i hrrshiillnings srillskapcls lc'gi. I)en ticlipja utlecklingen al sotlandsnrsset skeclclc rrrcd stiid från (]o1- larrcls h Lrsh ål1rr ingssållskap, och.lcn nord slenska hästclls utreclling hal i hirg gr-ad str lts al ar-bctct pii hirrgstlqrpfiichrilgsansta)- rr rr Pa \\.rrrle.r. snrrr r :rrt,r,l-. li irriri.rtir,r' hrrs h allnilgssållska pe n i cle t\,r'a norclliga liine n. Dor tidiga utvccklingen ar JrLLscljrrrsrleln Lom ocksli i iilr-igt irtt stal kt piivclkas a\ hrlshiil)ningssiillskapen. \'i har- titligar-c bcsklir it hur- clcssa lrkli\1 (lellog i or-ga[iselanclet ar' tjrrrltir-crrirrgar', hlailple lill r icl tju r'ulet och fii clelade statliga stiicl och egna rdeclel till firr-enirig:u-rli.,\'cn onr rnjölkboskapskon t- r oller lornrellt virr 1l-istiiende 1r-iin srillska pen, skcclclc ocksli tllil elt näril samarbele nellln siillsk:rpens tiainstclll2ir oclr kontlolllire[illsaria. [rnde. l{)20-talet inraittaclc hrrshrillningssrillsknlrel sårskil(la 1 jänster sorr lirrscijrtlskonsrrlenter-, r'ilkct iikaclc utöjlig hctcr-rra till r'åclgirrring inonr hrrscljur-sscli i()fr. L;enolr sin:i lalrla sor kcrr och pasto r atsorrrbucl lradc h rrsh iilltringssiilskapen nlir-a kontakt rucd liilrets böncler. och rilen rrrr siillskripen var starlit Ilcroclldc av slalliga rr., rlr L rrpl't;tt,r'l-.,1..:rtrtt,,lilt itr r'.urrr lllur(liil h e Le r. \iir seminr'el ksallr 'tatli{.t.r heten birr-jaclc bli uktrrcll. clellog nrånga hrts cljru skonsrrlentcr- t)cll ulrdl rl lijlelrädiue lijr hushållnidgssällskapen nl)ckct aktivt i skapanclet av nva sedrinföreningar. Htts djttlskonsulenter-na lirlgelade o1i!! solr sel<r-etcrar-c i rtr'bjldacle föreninear-. C;ctrrlu liirinclringarrra i dcn statliga lantbruksor!{?t nisrltioren på och 6(ltalcn (se kapitel 7) ninsliadc s:illskapens mö-jligheter Ii;r in salser inom huscljulsavelu. I 1öreliggancle,]ll'ere lr.tl 'ler illre \:ll it mi,jliqt irlt qörn Fn irrtr-ärrgancle zrlail s a\- bemdelsen al hushiill n ingssåll skapens arbctc firi htrsdjursayelns fi rirrrjandc. Tidcn bor-de r,ara nlogen för cll ellel iler-a agrarhistor-iska doktorsavhancllingal härorn. Forskzrrna börj ar påverka Lrtlecklingen omkring 1 9 2ir Sorn flarngått i1\ tidigare kapitcl intlc clc ';, rr, ri.k: l, (rr, r'llir lllepl'ir:l tral,,n itr ler-kan p:r clen praktiska huscljtu sar eln liile l!)25. Areln anr'äncle sig ar'lrcpli)r'ad cr' falcrrlict ocli clc ructoder sour låg- bakon cle ti.liga eng-elska alclsrnrilrtens fi irmgång:rr-- S:Lmticligt brggcle man rrpp inli-rstrukttrl liir alkastnirrgskorrtroll (rttlölllol och slin) sam t jncli\ idprö\'ning (h zistprc rniclingirr). l'å l920talct fick htrscljrllsgene1iken tre ener'--iska filr-etriclar-c sorri pzir'cr kaclc rrl vecklirgeu i Srelige, nlimligen nor-r-rrraruicrr Clrr-istiarr \\'r-icclt oclr!r'edskatd:t (let-t Bottnicr-och har-.loharrssou (se kapitel 3, lakt:r- Iutorra III, \i och Vlll). Dc hrcle alla tlet eemensamt, att cle gcrrorrr bcsök pli olika inrtitutiolel i USA komnrit i kontalit mccl gcnetikcd och insctt dess möjlibheler liir ulvecklingen ar hrrsdjrrr-salcln. l)clirs bucl.l r1, r. r lrl.. r, t. \[arrl,otil. k rn, r'rlr'r'...ir på ckorrorniskt liktiga egenskaper och stnlnta i or iltiga siilchig som lär-g och tcckling. li,r, ;, r sl,rl' r \(rr,.i lrr rrlr trr,it,r. t',' tljuret själrt, skulle man fiirsrikir tillimpa :ilclsliir-clcrirrg gcuorn ar Lornmebedijmniug. Dcrr glingse uppfattllingen, a1l anor och ras r-enhet i nriinga led hadc stol beb clelse. borcle rnodilier-as. \'[an bc-hix dc irrtc gii lälgre tillbaka i illollra än till lar-och lllor. oln clcssa lar olclcrtligt ar elsr'å r'de r-aclc. (lhr-is tian \\'r-icclt arlcd galska rlng. reclan 1{)29, 2(i9

4 lnen kom gcnoll silt dl naurisk:r personlig het att pår'er-ka utlinga riidgir,are och frrrskarc i hela Nolden. Bonuicr och.fohansson kom att t:rla inonr husdjut.sg^enetiken mvcket l;,irrr-re. S,,m led.rre li,r lrr.titt, I t^, l r\rljrtt\- fiir-äcllirrc, \Viad. inrr-oducer.licle Bonnicr ntc toclen rr ecl enligui gir nötkreaturslr,illin gar l.r rtrr'lir I d\ \DFi ilrld rrriljätakr,rr, rs irrr,.rkln pi djrrrcrrs utvcckling och prochrkticin. Han var-också dclt som tog initiatitet till rttre, llirr'1r'tr a\ (le,r Jl trlr, i.ll,r irr.-rrrirr.rri,. ucn i Sr,er-igc. Scmintckn ikcn miijliggjor-dc en eflekri\: :ivclsr'år(leriug a\ scntidtjltrarn;r gctlotn a\ krimrrtebediimnine firr- nrjiijkavkastnidg. ( ir-unclerna lijl hut- at kornmebecliirrrinirrl4r._tr bolcle Lrtfiir':ts lades il lvar-.fohar.issotr och hatrs clår':u ancle elc\'r\r.tllr I lansson. proles sor_e lr ta.foltansson och Borrnier. r,ar i iler :r olngillg-ar inbegripnu i diskussioncr ocli ai\,eflzieeuinear lned repr-eselttantef för SllB_ fiireningen, om hut- en avkontrnebecliim ning- ar, SRIS-I jrrr':u- borde utfblrnas. FIer ir g:ingcr konr rnan fi.lm tiil iivel-enskomulelsef, sonl scdall re\.s ltpp av slvrelsen.r Ni.if uran liser orn fiir.loppct fär man kauske irr_ trlck av fcn obstr-rrktion. Sii illa var.det rrog iute. Uppfatnringarnir lar hclt errkelt mvck r'r,'lil; irrlrl SRB li,rerrirrq, rr. L,.,f.,r,,1- iör'ctråclal-e fi)r- rascn ljlirracle storä perrgar. pri Iörsäljninu ar,alelstljrrr. r\{rrr r,illc helt enkelt inte h:r cn åuclring i clct nidenclc s\:stcrrlet, d:ir cxter.iören!ar l görird.le fölavelspoiingen. En objektir, lvelsviirclerine bier, nröjlie fiir-sr dii serninr.ijr-eiscn (ltss) luxit sis så st:rrk, art dcn Lurrcle tä gelriir.förcn pi Ietcnsklpligl gr.urrder. trtlor.rnacl :rrkornrrcbedörnning gerrorn samalbelsor-ga rlcr \:inirilrll l;lt,r\ki,lnrr hirl;,rrrrrirre ar t jular- (N.\T). I Ndt insick fdreträdare ibr statliga murdighcter. scmin\'erksamhetell. hrr.lr.rllrrirre...ill'lnl,rl (,, lr r,rrtör,.rrir,, rrne, ocll dessuft)rn adjlr lle-el.acles vctenskaplig..rpcrtis. l'arjohatrssod k()ln lltt Vet-lia srim huscljurgcnelikel i nrirnrarc iio år-. Fhn lar fiirsl liän 1925 r.1. pr-oleslor i husdjurslär.a vicl f,rltun:r lantbrlrksinstitut och sctlau profcssor i avcls- och r-asliira yid l,antbnrkshiir,- 2'i0 skolan i?.1 år'. L)e hllsd-jur-skolsltlerrter sorn virr vcrksanru:r nnder 194(! r-rch 50 taleu. dir clerr sverrska hrrd-jurravcln börjaclc modcr-niscras och seminalelll llck sitt gcnotnbrott. hade Jrr:rktiskt tirset alla haft h.lr.-jol.ranssorr som liirarc-. Gcnorn ilet.ir av clcssa konsltlcll_ 1el fick.len nlodcrna avelslär-atr. sorn rled Lrtli)rrnats i h'ar.fohanssods föreliisningat och skriftcr-, ivriua firresprlikare. f)ct torcle intc r-åcla niison tvekan ortr art cle fiitiincl rirrgar', sotrr genornfi)rdes inolr aveln, och de rneloder fiil lvkornmebcclörnning oclr allnall avels\'ärd cj-ittg. sorti i n tro d rrccr-ades undcr I951)- och 60-talen, sklrlle hali l.rvcket \\:,' r t ' a \i ird, r i pt. r.. orll,.j I.r,lerr iri r'ålutbiltladc huscljur.skrirsuleutcr oclr Imscljtrr-sJärare stött refirr.rner-na. I etr beskrirrring av gcnelikcns inllvtancle 1'.r,1, n ridiq,.rerr.la I r r r.il j r r r.r r e I r r lu,r,u L- så lterrl Erikssons insntser omnårnnas. Han oj<ir-clc sig k:incl son cxpcr-t inom hristaveln. diil had gjor-dc idsatser'liir un.ecklingcrr ar derr nor-clsvcnska hästen. l{ecllrr I927 Lrt Iörcle han cn ornlathnde stlrdic al faktor^c,rsom pil'erkadc olika kr.oppsrnlitl hos dcn no clsr,enska hiistcn, och följancic år. intr.cr ducerirdes undcr- irirrrs ledning dragprov firr. ulshingsral på \'tjången. f)c't r,ar. zrlltså fi-ågr om ett tidigr exentpcl på adviindbarhets tcster i a\ eln, vit(l sorn nl brrrkar kallas fiu<> r p',.r.ll-r irr,lir rd r-.'. I r il.w,n 4,, r rlr,,r l _.a c,trtl.rlt,rrrd,.lrldiet /\ rr, d,irrtringrrr., gonaclhvpoplasi inonr Slili-rasen. Något sonr iir viktigt och Lrrrikt fi)r sirr rid iir al1 srudicn fiiljtles trpp av etl pr-aktiskt teslpr-osram. crtr-rr rillr I det.l,rerr. Iilr, k,rnr:r lrrrrrlr br-ingts till så låa nivri, at clen ej l:inar-e bler ar, ekorrornisk belvdelse. Seminverksamheten skapar n,va möiligherer L)e laslör'cning:il sonr vcr-kadc uncler- I90(! ialets för-sra hiilli ldrretriidclc i huvucisak irttresserra ltos lter.stiner sont iirclcle upp ar elsdjur' 1ör- firrsål jning. I avelsfi-åeor hadc iör cnllgilrltlls l-epr-ltseutantcr ofil nyckct kol sen atir :r iirdcr-inglr, sorn knappast'ittn:rde onr någon sliirre föl-ståclse för (len n\,:i ltusdjursgcrrctiker \:erksarrhetcrls aveln och bilclr RSS bölade er llss såg sorn sir rr.jiilkprodrrccr re prodoklions Sorn bcsklirils intresse Ii;r-att lvse. av data iir pr-oduktion ocl niel r,al en tid ccrrtlalolganisi trtreclningal_, ( sekr-elerar-e. Bi ltt stzirka rlct ( tidigar-e n:irnn seminorganisal tlal på \\'iad. H utvecklingen: som mecl hjri$ alll bäure datat na mcd i fbr nrjiilkpr-odukti, Inrättandet a blev en viktig rr härigt:nonr tid skapli!i grlrnd tjur-al sorl arn\'ä hand beg-rurrcl cles, mås1e mln age.ade nr,vckr lctcnskapliga g toden hadc rcr och clen irrtcr Eieuetjkerrr r\l2r rringt'l Limna, n()mlllcr-adc A fiil hrs(ilutionc dehring på \\'il a! avkommcllc ter ingäende Il med iiir-eträcla hrrscljursalcll i pen, och mecl e sl\ felsed sonr lccliunöter av r kompctcns i ltr ett arrtrl cxper'

5 -: _. : :.'..-.. i-l\t, rr'c:...: ;]lir, - ::':,1oI fir: l-.::.i 1r.tq..- ::.:,-rlhet lcrtir - : :cit,rck- :_, -i_::fc n er \:.:',t.,ortr.::.tlltliet: :: r' ){t lilt1. :-:: lltnclc.:::: c lllc'. D.lr' : :-i: i!r r, : ::. r:rl'.ri.:--:r.1\.1* -- -:Lir- i,:_ r..c: l,,r..:. t::t.tdr : :'.r lrtl.- djulsgenetikcrts rnirjlighetcr. l\'ied serrin r,erksarnhe{ens tiarnr'åx1 iuom rrötkr-eatut-s errln,', lr [r I,l,rnrlr r at r'rl.,,rtani:.rti,rrretr RSS bi;r-jade en nv kraft göra sig gälhnde. RSS såg sorn sin uppgil't rtt slödja de r,arrligil rnji)lkproducentemr, s:i att dc skulle 1ä biitt re produktionsdjur- och ladtrgirrdsckorrrtmi. Sorr besklivits ikapitcl 8. visacle RSS tidi5lt ir)tlesse li)r att krrnn:r giira fir lirpaude ana lvscr_ itv data irr,cl de seurinauslutlta Lornas produktion och sexrtalfutrktioner-. (lclt BottnicL var en tidit förespr-åkarc'för eu stark cen tralor gan isation, sorn ktrnde gör'a irvelsr r I r'rd r r i I I q/ I.,', lr st;ir Id, urq in i.:rri,,r ', rr'., lr, ter,'r-. tsötje Ol.*,rr. i d, rrrr.. str,ir.rtt arf stärka clet centlalir selt et:rt-i:ttc't.'r Sont ridigarc Dänrnts uppriitlades 1950 en fötsenrinorg:rrt jsittiouet-ua gettrensam datacetltr al på \\Iiacl. Llår'rrecl lat- gt ttnclen lagd fiir r. rlr llitrq, rt ar R:: rill.r orqerli. rlir,rr. som rrtcd hjiilp al ruocleru och fot tlöpandc, allr biiltrc datalekiik kuncle betiäna biincler'- na mecl iniirr-rlation om dclits kor ocli m jiilkplocluktion. lnr:irt/ndrl.rt \ \ I h, ilörn r;rrqrn J\ lirlr':r' blcl crr liktig milsto$e. Sverigcs böucler'lick lririq, rrurrr ridigr rillq.irrt till ert n.t r, terrskapligj grrurd utfijrd alelsr'är-clcritrg av dc: tjurar som iln\'ändes i ileln. Nät-mau i c'ftelhand begr undar hur rcfolltetr geuomfötclcs, niiste marr sriga at1 RSS och Börje Olsson zrgclacle mlckct skickligt och klokt. Den!ererr.l.rpl'3.r qtrtn,lr"r lör I'edälllllilrt.rrreloden haclc rloga Lrtl_ctts av h ar.f ohanssr.rr t och den internationellt clkiiucle skotske genctikeln,'\larr llobertsort. Detrljtttfirt-rttningerr lännacles till clel likaledcs viilrenornrnelaclc Ar'trrr Ilanss()lr. sorn vat_ chcf liir lnstitrriioneu tiil husdjur-sibr-ätllings ar' delning på \{iacl. Detr zrllrniinna ledtrirtgjeo a\' avkodl]nebedörnnin gen anfi;r'troddes el tel ingåclde fiir-handlingat äl eu nätlutl, rrrd 1öletr.r(ldt, tilr olila intt,..-r' in,,ttt husdj ursaveln inklusir e httshiillrrirrgssällska pen, och nrcd en ör,er-dir-cktöt på Lantbltrlsst)r-elsen soln ordförande. Då nåundcns ledarnijter al naturliga skzil cj hade topp kompetcrrs i h usdjur-sgcrtetik, acl jungerades ett antal cxper-let-bl.a. Arttrr Hanssort rlclt senarc också Nils Iiorkrnan till niilnnden. AvkonrrlebcdörnningsrcstrltaLen publicerades seclan i särskilda s.k. NAl]rnedclelauclcrr. I llss:s egen ticlskrift, Ladugårtlrz. redogjorclcs också ingåendc för' N,\I mctoclen och lesultaten fi ån cle ojika bcdörrningsonrgångarrrir. Tldskriltcn Latlugrirlett b;ttle nägrn ir ticlig2ue övel tagits ar RSS och fick genonr blockprcurulet ationcr av de olikii sctlittliireningarna stol spridlling. NAT-metoclen fick tidigt stol acceptans. Fr-ank I'cnini publicerade 19tj6 en stuclie av oljka innolationcrs (n1'hetcrs) spriclnings takt inornjorclbnrkct.r Den baserirdes på en enkät tiil saurtliga.jor-dbr-trkirre i Uppsall län rnecl gårdar på rnellan 20 och l00 he åkcr. Del s.k. F-talct, sorn enlig-t NAI+netodcrl är ctt uttr-\'ck [irr-tjnrl nas avclsvär'cle (se kap. Io r. irgi, I {rnr, n d\ Iinrr,,r,rti,'rrer irttr tlcrsirknin gen.,\r' clc.jordbrukarc, sonl h:rcle siiih rekrvierande mjiilkbesäuningar, hade in'er 50-olo :ir 1964, civs. l2 år cliel N-\'Lrnctoclers infiilirnde, börjat ta hänsyn till Flalet i dct egra avelsirlbctet. Pelrini konklr.rdet at' bl.a. irtt "r'issa inno\,ationer nårtrrast Sta.ka- \or rc tcr'\i 1,.,,rI lbrl:.,1lrlll. r trrrlrirraq,'tt rrrårr också F-talet. accepter.as rr]'ckct hastigt rr lr nrrrerl-lb.rrr". I dcn \r rrpp irrrror;ti,'n, t. sorn prigrilt omkriug 13 år', iann I'ctrini viclarc, att Ftalet snabbast f2itt accept2uls och oått 50?å-niviin på nästan hälltcn sri kor-t tid sorrr Lc\. irrl,rr:rrr,l t.'r retttil.rtiurr.trrltr'tttr i ladugiirclen. Ittli,r.rrr'ler.-rr \ \l rrrern,lett rrl{i-'r erl br-ltpurrkt i srersk huscl.jut salel. L)c htrs-,ljrrr.een.risk; lut.lrrinur tr fir L ltiris-tt',rtt dirckt genomslag i ctt n.tlionellt ut\'ecklingspr-og-ram. Tr oliit-dighetcrt liil båc1c l{ss oclt h Lrsd jnlsgenctikc'n bland praktikerna iikacle solrr ett resultat av clt't lyckadc ilrlör:rlldet. Elter- sarrrgrien clet I 959 rnellan avc'lsför' r"r:r'q,rrn,t,', lr \r'lllrrrl,,rr trtlllt,rrtrj i,,lqa nisationen Slcr)!k Iluscljulsskötsel, SHS, fick \r, r ier -tr.la,;l.rlriq, r"rr r alorq:rnis rt:,,r' fii utleckling a! Ilötkt eatrtt-sskölseln. SHS inriittadc tidigt olika kommitt6er. drir pr-aktiker, tjiillstetrrän och fot skare kurtcle lllötas för att diskntcrir irkltrella 1'r igot-. NIan orcltrade ocks:i konttrerser-. biide nalionella och 2Jt

6 mecl utliindska cleltagale, lirr att belvsa rrrirj ligheter och ploblern. SIIS korn attuppmärk sammas inter-natiolellt bl.ir. fiit- sin tidig-a in te l.irli(in mellarr scrrrirt cich avelsverksamlrrt,' lr I'rnilrrkti,,rrrL'rrtrull. Orea rir.rtio rer Iick stå moclell ltlr fler-a liknande sarnnranslut ning:rr-i Europr. Det år l!)60 ai SHS irrr'ättade alelsråclet ruccl Nils Iio kman som or-clfir ancle ble! en liktig ruiitcsplats för- fbrskare och ltrr-etr-äcla r- lär,l-rr pr,rlri.l.r:rrrlrr. \o'r' nirnrt. i bl.;r. fakt:rr^rrta X hade Ktirkmiin. sonr bl.ir. rrrir d,'r ctr. i.rr,l..,, lr rarlår.r irrritten I,r 19501a1e1, blir,it chef fiir- huscljulsbl'rån i Lnrrtbr-trkss tvlelsen. (lenom sina uppdr-ag i SFIS lick han eri ccntral position, både iderl snlliga lantbl-ul$aclrniuist ationen och i den pfaktiskir htsdjur-sskiitscln. Når svjuirvelstrirgol b)ev en clel ai SHS:s ansvarsorttliicle, irrrilttides err svin:,elsr-åcl. också rrrcd Ko k man sonl or(lfairarrdc. Gelorl dessa t åcl och irnclra Lomnrittder och lcrksaruhetel korr SHS :itt trnder' lleri! decennier!erlia som ctt nav i olika nlin clk niellao for-skare, rå.lgilar-e och pr-aktiker-. I Böle Olssons visioner'lirr SHS irrgick. alt organisatiouclr sktrlle insatnia tekniskzr och cliouomiskir clata liiin hrrscljursskiitschr, lilka eiier statistisk behandjing skrtlle krtttna ge llintbnrkar-ul irrforrnatior oclr r äg..leclnirrg i clelas s1r:ivan att Ii;l-blittl-u produk tiolslcsultr te n. I)essa dara stiillclcs till fols kam:rs lirr-lirgarrdc fiil irnalr'sel al olik:r slag och rrlgjor-cle i llcr-a firll gltrnclen liir rle vetenskapligir under-siikrrirrgal som beskt irs i kapitcl Diskussioner mellan liir-ctrii clale lirr SHS och folskale ledcle seclen till clc trtriclgnirg:ir- i slstenrcn firl avclsvlilclelirrg, soru disklrterats ticligar-e. Nziner-li lik rr.rr,-le,-lc r -,,rr lirrr. irrt, SITS:r ir't onu-iiclc korn seclan ntt ll ggas npp zilcl firr' lrdr-a cljrrrslag. Den nordiska modellen - hög produktion och god djurhälsa l-'nder- 1!)00 tirlets li r-a sista clcccrirricl lorl rl:rrr,il,rr t :r., li t,r.,,r't,1r'.irt ri rrret. r' t-t itt.it rziscuclet och iirrskrrilger alll Inel-a zltt 2i2 in tr-esser-a sig liir- liir-bättrad dj uronrr'årclnacl föl irl1 minska sjukclorlsliirckornsten. Insatscr']ta korlce trerades mer och r cr pa sjukdomsför'ebi 5;gande åtgår'cler Detta farr Lu-ingssått blcv logiskt, når r'ål de stora krca Ir trsf arsoter_na. tnberlnft rs och smittsam kastuing, eliminer.als fiån lanclet r,id scklcts rlitt. I kapitcl 9 disktrtcr ade r i ett flertal uncler-sirk ni[ga som visade. att ar\,ct hi]de ett Påtagligt inllrtancle inte ban på liir-ckornstcn ar r-cproduktiorrsstirrr)inga Lrlan också på in f ektions.sjukdomar soin mastit hos uötkfeatur-och ltrnginflammirtion hos svin. Rcsulta ten ledcle till eu irkat irrtrcssc för'alel sonr etr led i clen för-ebr,ggancle h iilsolrirclel. N,{å1- sättninger.r blt'r'irtt avh ltil både fiirbättr-acl pr-tiduktiorr och cljurhiilsur. Er vikrig begr-:in.,rrtrle l.rl.t,,t var, m, ll, rtid..rtt (lrl \rnr lrlsträckning saknldes data orn crrskilcla djtns sjtrlclomsbenigenhet. som liurrdc ligsa Lill grurrd 1ör' ulval. Den hiiga 1i-ekrcnscu n kahrtingssvår-ig. betel och clirclfiiclsel som birr-jadc tör'ekonrrra, fi iirnst hos Sl,R-kligor men också i dt allt larrligalc laskrilsnilgnlna, gjor-de att clessa problern fick irkacl uppnrirksardhet (se kap. 10). Philipssol och medarbetarr konstluelade leclan l i)75 ett avclsirtclex liir' tjlrrar, sord forlrtoln nr.jiilkavkastning och tillliixt ocksli irrkluclerlcle hondjurens liuki samhet och liir-ekonist ar dirclföclslirr samt reg e [sk:rpe r-. tempera[rcltt rtt.rtt. hos -jrrr'e!ulcls clöttr-irr'.i Uppgiltenra er-hiills gcrronr sarnkil niug ar clatl fr'ån n jiilkkokontr-ollcrt och seurinboktirlilgeu.,\r'elsintlexet lisadc sig fi anrgångsr-ikt och konr scdiirr ittl r tter-- Iigrr c för'triittlls. En beglirrsandc I'al<tol r irr' att nerr liiin kokoutloller och seminbok fiilingen encinst kundc konunit åt delat ar hrilsoploblemeo nrcn ej i nfclitiolssj uk- '1,'llldl.,'rll mlr.tit, ll, t.itrrrrr'',rrr'..rtritrq. sti)rllirgllr sonl ketos. Det var d2iffilr [a1urligl att eri cliskussiorr konr igring inom SHS och blzrncl lirr-skar_c. lrtrr_ulicla rran svstelllil tiskt skrrlle krurna anllincla (listrikls\ elerirriir-cr-rtrs sjrrkclouscliagnoset- Iirr- att icientilier-a sjukclorrrsbeuiisenheien htis cnskilcla kor'. ftngeliir sanrticligt korn en liknancle dis ' rr,.iorr ii:rnq i \, 'r1,., r'r'tr.tlnrc:rtri.r.ti,, l liir nötkr-calursave långe hadc e1t nair NoLttnäncn star sökspr-ogr-am firr.s f,vlken, och i Sveri s;nrhet i Skar-abor' de ett natiorlellt 1975.r I Sverige gicl cliskussioncr nred mentct som LRF. l r,äncla av stateu kor medcl för rilclarr varande verkstlilli r,ar både Ll{I och en biirjirn negativr clcs bl.a. not regii enskilda bcsåttnin registrering til)rnii clen omuämndcs i giingen 1974, för; mrnde terna. tillr shott 1!18+. L nde hckats rnobilise u avtal mecl.f ordbn f-antbruksstrtelser donsregistrering a de statlif-t avlöna( Särskilda blankctl hjzilp SHS kundc cliagnoserna på e uppgifterna necl Philipsson och mt publjcerlrt reslrltal Skarabor-gs rnater siga sjtlktkrntsregi det fanns tillräckli tensen nr()t mastil att dct skulle varil virl. i Nlotslånclskrr räkras till gruppe för bluksegcnska avelsarbetet i alla år' krinnetecktraur rnodcllen. Norge til r,ikt läggs på I mlrk oc!r Sverige h;lrseende. mccl slörre vikt på avka bruksegenskaper

7 ' firr- nijtkreatursarcl, mcd r,ilkcn SHS scclan liirtce hacle ctt nät-a sarnarbcte. Nor-rmäneD startade hösten I g70 ctt fiir sökspr-ogrant för.sj Lrkclomsreeistrerinc i tvii filken, och i Sverigc startacles fijr-söksr,er.k_ samhet i Skirrabotgs låu I Nor-ge kun_.ie ett nirtionellt progr:un kornma igång 1975.'' I Svcrige gick clct trösare. SHS irrleclclc cliskussionel mecl sår,iil Jordbnrk!depar-telnentet sodt LRF. Blancl anr.rnt t,illc SI{S errr:inda a\' staten kontr.oller-ncle s.k. r-eglcrings,rrllel li,r å rd;n,.'j-r. I rrligr SlJs:r tijrrirlararrrle vcr-ks1ällancle clir.ektör- Arne l{oos lal biicle LRF och distr-iktsvcter^irriir.enra till err början neg:rl ivir. Inlegr-itetsskäl fi-antfirr_ rles bl.a. mot reaistr.er.irrger.r ar, sjtrkclornar i enskilcla besåttrringar: Frågiin oru sjlrkdoms resistrering tilllnätrcs av SHS sådan rikr, att cien onurämnclcs i SHS:s år-sberiittelser liirsrr gånser) 11171, fiir att sedarl vara cff åtcr-korn rnandc tellra, tills man slutligen kom till skott Liltler r.csans eiinc haclc StIS lr ckats rnobilisera sröd fi'rin Ll{F. som slirt avtal ned Jor-dbnlksdepartemeo tct om aft l,itntbltrksse relscn skulle qcrrr)mfor:r eu sjukdomsregistr-erins ar, rriitkrcartrr mecl hjiilp av,lr.t.rt jiil.rr l,lrraje,li.rr ilr.r, tdlliirrt.n,r. Siir-skildzr blalketler. utfbrmades rnecl r,ilkas h1ä$ SHS kundc ciar ar-esis tr cr-a sjukrlonrsdirgnoscrna pii enskilcla djur-och s:uriköra uppgifter-na med an.lrll cljur.regisrcr. Jirrr Philipsson och rncd:rrbet:rre hacle clli r.eclan publicelat r-esultrrtet frårr ruclcr-si'rkrringirr al Sklr-aborgs-rratcrialet ör er. tlen försöksmlissiga sjukdojrsr-cgiitl cringen, sour visade alt clet fnrrns tilhzicklig senctisk \nr-iatiou i r.esistensen rrot lrastit och anclra sjrrkdornar-1ör ;'t,l.r.lrrll, \?re lti nilt:lllll :rrr ei,rr rrr lal.i Nlotsklnclskr.zrft lnot sjukdomar bnlkalräkrras till uluppen bruksegcnskrper. L rlal fiir-bltrkseaenskapcr-år rn ert viktis clei ar, iivels2rrbctct i alla cle uorcliska läldcrna och lir- kånnetecknanclc lör den nor-cliska :rvelsmodellerr. Norgc iir-clct lancl, då. sriirsr r.clalil rikt lzicgs pii bruksegerrskapcrna. Dan, rnark och Svcr-ige är-istort sett lika i dett2r häuseenclc, meda n Firrl:rncl läuger-nåoot stirrle rikt p:i arliaslninsen rnen lägre vikt på bnrkscgenskapema (iaktanrta X\r). I perioclcn r'iincle sig clen huscl jrrrsgcrretiska for-skrrin gerr oftir di rekr rill djlu rigarna rnecl sirra restrltar och teser Irar.foharrssorr, Bonnier och i viss mårr Artur- Flanssorr hijll miinscler ar fi)r-edrag och skl-e\,- nl,ulgit aitiklar. fiir- lantbrukar-e. Scnare har fblskarrra rlet-och mer inr-iktat sina råclgir,nirrgsiusatser p:i alelns ccn lrtlorgalrisirtioner-. Sj Lrkdornsregistr-er.irigeu oclr irleln fiir-baittre djrrrhälsa kan 1as som cxerupel pri derr r-iktling. i rilkerr sarnspelet rnelhn Ior.skuirr3- och plakrik Lrn ecklades ctier Alltrner ill a\ elsliaurstegct best,inls ll iitgär.cler som Lltlörs av dcn ccntrala at,elsledniugen i organisatioucr- som Svcnsk N{jiilL, Sr,ensk Alel ellcr- Svenska Får.avelsfirrenit.rgen. tr{ctrr cler_na 1b r_ irvelsr':ircler ingen saml un,:rlet och anr tirrcl:rndet av hirncl jtlr.cn best:imrncr i mvckct Iröe gr.acl fiir-iinch.ing-stakren, och dessa iitgär-cler kontrollems helt cller dch.is al den ccnlr^ala avclsleclrringen. Den natur. liea sam al lle tspal-ten liir forsknirr!:en hal-,l;i r l';, r lriir ir d,,rlil.j, errrrl,rrg;rris.rri,,ner nas lörtr'oendemärr ocir tjånstcm:il När.crr,, nll.rll,t q.rrri.dill,h ir ;;\,.t 1\c,rd,,lrr.rlt \ i..,1 nla irvclsåtqär'dcr bör I idtas eller^ linclrinuar i lziclanclc svstcm skall gcnoltföras. blil-det t:entr':llorganisationcns uppuili irtt iörarrkr-a åtgiir-clerla lros lantbr-ukarna sirrnt. orrr nijcl rlincligt. forhanclla mecl mvndiehete r-na. Forskninssfinansierinsen Fil 1,,1r1rr;,'* t,'r,lr'a. tr nq/r. Frrr;n.rrlinten ar'ltrlskningen har alltid varit ett sr,år-t kapilel. Linder- ig00-ralcrs första hälft lar rilluånocn pil lirrskrrin gsrnedel mvckct bear.änsad. Soru tidisare niimnts klaurcle h,ar.fo hanssori i siua trr i n nesskriftc r bitter-lipcrr iilel de rrsla resllrserna vid clen r.rvi n r-littl cl e I(ungl. Lantbr-rrLshiisskolan. \,issa rneclel krrlclc ntan iå ft.iin slifteiser och aklclelticr. t.cx. Kurrgl. Lan tbluksirkaclemicn. Kuut ocir Alice \\'al)errhelgs sriftelse sjorde en rnvcker rilril invr. eerr,,m rrlrll,rrarriler,,, lr l..rarrsieringen al. IDstitrLtct liir. husdjlrrsl iiräclling (kap. I ), som lämlracle firrskningsr-esultat ar stor pr-aktisk betr,clelse fiir- h rlsdjrrrsskiitselrr och blev en tidig "plarrtskola" Iirr. n-v:r ibr s 21'3

8 kargcnel-rtionel-. Stiftelsen hlr- seclan visat lirrtsatt 1r'amsr,nthet genorr satsrringa på nva områden 1.ex. irrm rrnogenetik, en sirts ning sorn sed?ln ga\ Lrpphor också till biokc rnisk genetik iuom husdjur-sornriidct. Llnderscklcts sista zir biirjadc \\Iallcnberssstiitelsen också ge långsiktigr stiid lill molek\l:irgene tisk fblskning på husdjrrr. Ancha fondcr-har tillkomurit, bl.a. L,r'ik Philip Sir-cnscns stilielsc lirr l'ränjancle al genetisk och humanistisk vetenskaplie lblskning, sorl gjlit aktivt stöd till undclsöknir.rgar- av hiistens genetik. Det statliga firr-skningsstödet ökade påragligt fr-ån shltet ar' 1940-tllet gcncirrr inr-ättanclet ar, lor-dbmkets Folskninssr-åd. l-tnder I 980- taht börj:rde r-åclet att koncenllen stödct till rnerr prrrrrdl.iggarr,lr lor.lrrrrrl irr,'rn.itt allsvar sorn rlid c. vilkct ställdc den mera tilllärnpaclc lirrskningcn i ett sr':ir-t liige. Jor-dbmket och dess organisationer- r isacle rrncler iiirsta h.;illien a\' l!100-talet ett ulvchcr ljtirnt intrcssc fiil att stirdja lantbnrkslbr-skrrirrg rncd direkte penningtillskott. \[an menacle all lbrskningsslöcl vrr cl statlig angeliige'rthct, cftcl rjorn cll rrilckct stor- del.rr l.rtr,lct. b, l,'lkrrirrq ti' L \:r lärsörjrirg fi:in lanlbnrket. I)ennl rrpjrfirttning fcrr-tsat tc att r':i(la :incla in på 1980-talet, men trrr rned moliveringen. atl prissåttnirlgcn på jorclbltrkcts protiuktcr- sattes g-enom den s.k..jorclbmksr-eglerinsen efiel förhancllingrr' mellan jor-dbltrkets organisalioner ocl) sta ten. ProdtrLti o n sökr ingirr och alldl-a ratio r)?rlisclingar bcliiuaclc diirf iir inte bala.jorclbr ukrrrra uun liorn hcla lirlkhushå1let ti11 goclo genom lägle priser. Orl jortlblukct skllllc!tödja sljccifik folsklirrg^, skul1e pengarna komma liiin s.k. r-egler-ingsmedel, sorrr enligt löretrådanra för- jordbrlrket Lrusågs vitra pcngiu tillltöriga jordbrukct. Ilenna uppfattning kon niycket tvdligt liant i diskussionelna orn inr'ättalrdct a ctt hah,statligt institut firl husdjursföräclling Lrnder' 2i1 l95il och 60 talen (kap. 7). Jordbruker. fijreträdarc var positiva till att stiidja derl husclj ursgenetiska fbrsknineen, men me(llcn skulle komma fiån reglelirrgskasson:r. Den liirsta djur'ägalgrupp sorn lisade intr-esse atl ge medel lör gcuctisk folskrrirrg r ar pålsd.jrirsuppliidarna. Redan i shrlet av l93g talet biir-jacle deras riksorganisation bekosil lad lnan nu kajlirl uppclr-agsforskrring rid [.antbrlrkshögskolans Institution 1ör ale].' och raslärl. En omfnllancle lbr-skoing konr ig..ång ör,el får'gncclärvning^ och reproduktiorrsfi siologi. Forskningetr bidlog verksalnt ti11 pälsdjlrrsskölsells utlcckling och till 2tr Svclige unclcr 195(l och 6(ltalen ble! ert a\ clc lcdancle minkskinnsploducerande liincler'- na i llir-lclen. Pälscljursuppföclar-rrr rrtgjor-cle en lile annollunda gr-upp än.jorclbnrkama i gel))eu och lar-ber-edcla att betala för den irtfolrttittion de behiivcle. lnsiliten onr fbrskllin ieus betvdelse tillt.rg blantl jolclblukcts organisationer- under' andla hälftcn a\' I90(lta1et. Når- staten btirjade lisa tenclenser att vil.ja nilska alslagell till l;ntblrrksforskrrirrgcn, slir-skilt den me-rt 'illi rr1,.rcl,. I r'.1;it i,'r, llrr rrlrr.,,r s,a)ri.rr ioner mecl I-RF i spetscn irtt bilda Stiftclscu LanLbruksfrirsknine (iiir-st kallacl l,antbnrkets Foncl), som tillloll på 1980 äler. Stifrel.err.rrrr."lr, t,rr rr,irlr rn, d br;rr., lr,,rs.rni.a tiolefuir i boncielirlelse n. och samr-äd sker rncd bcrirr-da organisalioner. innan ansökninear beliljas eller avsiäs. Pii gnrnd a\, forsk llillee r\ I'rl\drl.r lr;t I i..rr hrt.,ljrtt.,'t Satri.n rinr-r' ' ', lr,ir r rr l;l r:i I r ingrl', 'l"e ir rr:itt:rt cgna forslninssr-åd, som anslår uedel till specif ika lirrskningsprojckt. Det ske'r- alltsii nurriera intc bara ett utb\,te a! icl6er mellan l, ir, r.i,la r - lör hrsdjrrr.,rrgarris,rti,'rretrr,r,,, h,'r\knirgen. I rrrirrga lall \llr,ler L,lq.rri..rti,,rrerr.r,,, l.r tilljrnpa,l I'rr:lnirrq irr,rm sina intr_esseonrråclen. Kcprrnt- 1 Tänkar I tidigale avsnit och öv ga kraf stora slegrillgel drrktir.iter, sonr talet. Nliölkl!k: l acle k()rlla hara ( kg iir l90i) år' ett sekel sen likar-tad hos får. ligt att stirlla li-å art fortsätta Pii logi speriocl e ellcl ektnornisl gräns firns de1 s l'r-uktliist att lirr' Vi skirll dår-crntr cliskutera vilka kornmcl alt lar iiren. Dt reclarn llndcl l ruppu)ä1-ksarnh( sig ökande irltr( rlliar och dess ti ;;ä d.e n genelish samt de cliriru/ gcr uppirov til) Llenteknik o kuterades i kal att endast kort ve.kau På clc fr har direlrot e tidipjat-c och kt nlcr a ingåendt starkt produkl mera hobbvbe

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 au Ronny Petter.tson Dcn fö!ande fiarnställningen beskriver någr:r lrnvr,rdlinjer i skogsnäringcns utveckling uncler^ tiden 1950

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 -" PnruomN 1925-50 Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 Den allmänna utvecklinsen Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900- trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll i jordbruks-

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils I,i-,rprrnr. 20 Algen - ett skogsbruksproblem på gott och ont n,t Per Pn s.sott. Förord Jag tr-riffuclc Stig sista gziugcn i slutct al sclr tenrbel ir-2(x)2 str-lr innan h:rn skrrlie iiler'- i:irrtla till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Nyu utgångspunkter för beståndsvården

Nyu utgångspunkter för beståndsvården KA.prrEr. 8 Nyu utgångspunkter för beståndsvården I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort Ilntlcr slutel al) attoithlltldrakrll a;iadt ft1?t1la)1 (n.ik?r snabll ath då lå ängcns bekastnad. Den t,artliga letan i lelb l.tlöjes nul /.tlob dragen ar h-1, hiistar (fato i KonDtrunarkil)?t i ljånutj

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Yiri 196(ltalets slut hacle lrrn på de 11esta hrill inorri skogsbrukct komrnit till insikt onr bc:- holel al en r-adikal ltirändling :t. skogsocllirrgsalbctct. Litr,ccklirrscrr

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Brf Haren ii Krokslätt. Ársredovisning. för. räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Haren ii Krokslätt. Ársredovisning. för. räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Haren ii Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysniJigar

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande PROTOKOLL LAG Datum Plats Tid Ninarande Besluiande GAster: Kansli Anmilt fdrhinder 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00 Per Jonsson, Kjell-Arne Ottosson, Torgny Arvidsson. Carina Bohm (deltog

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

;rn. orn. Allt du behöver veta lnför lönesamtalen. Försrktige Boma ns ma ktspel på banken. Lägg dig inte i ancras proolem. clc. '\) f oa oj.

;rn. orn. Allt du behöver veta lnför lönesamtalen. Försrktige Boma ns ma ktspel på banken. Lägg dig inte i ancras proolem. clc. '\) f oa oj. TA IEDARSKAPSTIDNING Försrktige Boma ns ma ktspel på banken Lägg dig inte i ancras proolem Allt du behöver veta lnför lönesamtalen fa clc orn -l-l I ;rn 6;, Z +F - (/, '\) f oa oj. Att reda ut andras problem

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen ÄnsnnDovlSNING Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 32 ;"322 (Otgnr. 716403-3966) Räknskapsåret 20%$L01--201å.12J1 r..,.%!" 1 Styrelsen fir Bostadsrättsfiireningen fynäsvägen 320-322 avger håirmed redovisning

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI!! RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen. Scciarr_ Eskilstune Flyrklubb fijrra iret toq popul;ira se*elflygtrofd. Och en sidan har nran heru Culdvinqen f6r

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer

ARSREDoVISNING 201 4. ry' t%,.. Brf Fasanen Org nr 745000-0331. ik t! *'.ffi*r,&,- i.r' t,irc r'* "_/a. ",iåi d:1r+1t. HSB - där möjligheterna bor

ARSREDoVISNING 201 4. ry' t%,.. Brf Fasanen Org nr 745000-0331. ik t! *'.ffi*r,&,- i.r' t,irc r'* _/a. ,iåi d:1r+1t. HSB - där möjligheterna bor i.r' t,irc r'* i., U wr ",iåi d:1r+1t M I l _* tr v - I 3 ik t! ry' t%,.. t J \ *'.ffi*r,&,- w' '!- å- " {.trr r "_/a k ARSREDoVISNING 21 4 Org nr 745-331 @ HSB - där möjligheterna bor * AnSneDoVISNING,

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

,'rr:ier.r. \,\ v\\ /. aef

,'rr:ier.r. \,\ v\\ /. aef ,'rr:ier.r. \,\ v\\ /. aef Elt nrogert troll...... kan vara tecken på god kondition. Lds om Din fysiska arbetsförmåga på 'id. 14. Tidningen "Bergtrollet mår däremot bättre om läsekretsen hjälper redaktörennred"trollnäring"

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

-;* 3twi"; \3u kwhrurb#r I RG. I. 954 Nr7. tiskt k'drl d sfdr{s s et tl. D Ent* icra

-;* 3twi; \3u kwhrurb#r I RG. I. 954 Nr7. tiskt k'drl d sfdr{s s et tl. D Ent* icra @ ;* 3twi"; \3u kwhrurb#r I D Ent* icra tiskt k'drl d sfdr{s s et tl A RG. I 954 Nr7 6 FOTKREPTJBLIKHN I{å hj Å5 "or I I.Tlr t t t'k I r{ }'t { J.rv de Förenta Nationernas reger:ingar den z6 juni r94t.

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse I-2 Resultatriikning 3 Balansråikning 4-5 Noter 6-9 Budget 10

för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse I-2 Resultatriikning 3 Balansråikning 4-5 Noter 6-9 Budget 10 Årsredovisning för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 212-1-1-212-12-3t Styrelsen får hiirmed avge ftiljande redovisning fbr ftirvaltningen av Brf Pagen 15 fiir riikenskapsaret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

"wd. #ri # Nr 3-4 1964. Arsöns 16. ffi,fl. Pris I kr. iffi' {il: tr. :s*{::: # jt, '..ffi',r, ,;lif;,ii itl. ,ui,'li*+niri.r,,,r... !"9.ffi i.

wd. #ri # Nr 3-4 1964. Arsöns 16. ffi,fl. Pris I kr. iffi' {il: tr. :s*{::: # jt, '..ffi',r, ,;lif;,ii itl. ,ui,'li*+niri.r,,,r... !9.ffi i. Nr 3-4 1964 Arsöns 16 Pris I kr. jt, '..ffi',r,,;lif;,ii itl #ri # :s*{::: # ffi,fl!"9.ffi i iffi' {il: tr "wd ::i:i:::',ååf',ui,'li*+niri.r,,,r... { GENOM ATT BL. A. AVSTÄ från efterrätt bereder eleverna

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Otg.t1r. 556429-117 Styrelsen och verkstålladde direktören ffu härmcd rvlämdå årsredovisnidg för räkenskapsåret 29-r-r -- 29-12-3r. Inn håll

Läs mer

Nr 3 1969. Årsåns 21. Pris 2:50. S,ti F;/ s$c. sl si. '.d* o'*, *' ::: .llr. iiii L;, \.NlLrsS\l. ,n -: :,l. ::.\r.(\i

Nr 3 1969. Årsåns 21. Pris 2:50. S,ti F;/ s$c. sl si. '.d* o'*, *' ::: .llr. iiii L;, \.NlLrsS\l. ,n -: :,l. ::.\r.(\i Nr 3 1969 Årsåns 21 Pris 2:50 '* F;/ '.d* s$c _' s\ iiii L;, i o'*, *' * \.NlLrsS\l S,ti (i :.,n : :,l :::.llr sl si i r; rs '$ = ri ::.\r.(\i.,, Svenska Kvinnors Vänsterförbund Svenska kvinnors vänsterförbund

Läs mer

MEDIAFAKTA 2013. livs form. spurta INNEHÅLL LÄR DIG. Kom i ditt FAKTA PRISER STORLEKAR VIKTIGA DATUM PRISER LEVERANSER DÄRFÖR GÅR DET TRÖGT

MEDIAFAKTA 2013. livs form. spurta INNEHÅLL LÄR DIG. Kom i ditt FAKTA PRISER STORLEKAR VIKTIGA DATUM PRISER LEVERANSER DÄRFÖR GÅR DET TRÖGT CYKELTIDNINGEN KADENS MED: 01.2013 livs form Kom i ditt MEDIAFAKTA 2013 LISA NORDÉN 0.009 sekunder från OS-guld. Eller? INNEHÅLL LÄR DIG spurta DÄRFÖR GÅR DET TRÖGT! t t ä r Sitt TEST! BÄSTA SKIVBROMSARNA

Läs mer

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978 M7786-00311A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71:181177 1977-11-21 Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol

Läs mer

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Svalövs Brukshundklub tr hrufr.sfiunr{frfu66 Närv'aran«le: Ordf. Mats Jarl, v ordf. Björn Stenmark" sekr. Christina Andersson, kassör Christel Jonsson, ledamötema Len:rart Fernebro,

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Åtltto F 10 KAMRATFORENING

Åtltto F 10 KAMRATFORENING D,41 H moden - Noffköping - Stocknolm (cå ss mir) Åtltto F 10 KAMRATFORENING 19-22augusti 1993 Tänk vilken fin kombination - både Åland och Stockholm på samma resa Dagens etapp går på snabba uågur n;"rr

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

1f:.Ea E Eqlri.rkr s:rr:(;r : re..! WVlTr'. AEf. SC. f:,,' r*j' ,, ;r

1f:.Ea E Eqlri.rkr s:rr:(;r : re..! WVlTr'. AEf. SC. f:,,' r*j' ,, ;r 1f:.Ea E Eqlri.rkr s:rr:(;r : re..! WVlTr'. AEf. SC f:,,',, ;r r*j' DRAGSTER PÄ ARBOGA FLYGFATT 1.fi0 uilrla hiistkrat'ter son clrar u1t1t dragstcril pti sttiitlzttn 1a2 nlcter till ett n.del Irtrt dv

Läs mer

rere ÖNH.sjuksköterskor Tonsillcancer finns dct? sammenkonsl i [.meå

rere ÖNH.sjuksköterskor Tonsillcancer finns dct? sammenkonsl i [.meå L,A'RY lrg'ing 30. Nr 1 2001 SvBNsxr LrnYNcröRtrN'Dur I{,rNsLr & R0D,rl(ltor lxrkr ljiig 14. 1-r011Sotra Ttr. 0N 655 81 10 [,\r. 08 655 16 ]0 rnltnl 08 655,il l0 [.posr ]xrn gi0rbundct@ielin.conr PG 3t

Läs mer

Vem äger. o (n. bostadsrätten? Om lagar. 0srrvNr. fi;rordningar \,#@ I{SB. tu;:

Vem äger. o (n. bostadsrätten? Om lagar. 0srrvNr. fi;rordningar \,#@ I{SB. tu;: Vem äger gh o (n bostadsrätten? Om lagar 3c h fi;rordningar 0srrvNr K ry \,#@ \r tu;: I{SB Makar och sammanboende? m du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt.

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer