Samspelet mellan forskning och praktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet mellan forskning och praktik"

Transkript

1 -\t sr-urenor S\NPT,INKIER Krprrul 14 Samspelet mellan forskning och praktik I ltileglåencle kapitel har påpekats, hrtl under hela 1900-talct prodrtktivitetcn hos iantbnrkets huscljur kontinuerligt ökat \'{-jirlk 2\'kastninijen pcr ko och å[ \ar t ex 1999 mer rin tre giinger-sil hög sorn I'icl scklets biirjan. Samtidigt lrar.iordbrukcts slrtrkttlr och kr-eatursslocken5 samlnansättning för iindrat! drzrmaliskt. C)tlvandlingetl av ltusdjursskötseln birr ses sonl en intcgrera.l del al clen allruänna process, genom lilken ht:lzr clet sr,cnska sambä11et föråndrats Orsakc'rna till förvancllingcrr är tlångrt. En gcrnensarn nämnale ttl-dc vara clctr ökadc och alltjärrr irkirnde ktrnskapen onr dc tekniskzr och birr krgiska faktorer-, sorn styr produktiviteten, inte n.rinst inorn jordbrtlk och husclilrrsskiit sel. Forskning inoni landet och i rttlatrdet hal fortliipande gcnererat nv ktrnskap, men tor-skning lcder intc to(omatiskt till Produktiorsstegl-ingil.. Resultiitell miiste anpassas och infogas ipraktiskt tillårrpban s,vsterrt Ett samspel behör'ef utvecklas melltrn +orskrring tich praktik, dår infor-mation fliiclar i båda riktningarnir. Det måsle ocksui finnas ekouomiska ilcitamcn t fijr ftir'ändr-ingar' Förr'ånaDsr'ärt lite Zir lljor1 för 21tt snr.lcril sanrspelet rnellau forskning och praktik inolr 1:rntbmket och santspelets betl'delse ltir ploduktivitetsökningcn. För htrscljurs skötscln flnns några relelatrta rrnrlcr^sökrringar, och en itv dessa skall bchandlas l iir,r'igt skail \,i rrtnltlja cle sakförh;illandr:n. sonr bell'sts i ticligar-c kapitel om cleu forsk 'r rrq\ollr.kr llor lr,l, trllirrrprri rq.rr.utrr,i{t r-urn. T1rär'r'k;rn clet ei bli fiåga om en djuplodande auirll's. En sådan liggel rrtanför ramen av ett populär'vetenskapligt vel k zrr cton typ soln clen här bokeu representcriu. Dct ail emellcrtjd rrirjligt att något be'lvsa den rtill, som ett antal nyckelpclloner oclt riktiga organisationel spclat föt- ornvandlingsplocessen, och de svstemfiiråndringar i samspelc't som ägt mm. Som ticligare tlera gångcr PåPekats är inrc genetik och avcl de cncla vetenskapsornr'åden sorn pår,erkirt huscii ursproduktionen. FramsteEi inon näringsflsiologilr och!cterinärmedicilen spelar ocksii en rr-r,vcker viktig roll. De stora fzrrsoterua ttrberlittlos och rrrrit t'arrr ka.tttitrq IrhLl, e\rlrri'rl\ i. Ill r"l.rl. \,id 1900 talets mitt. Dert iikandc specialiscriupien hzrr också haft algirlancle betldelse. I 990-talets clj urupplödale iir skickliga specialistcr', rneclan deras l rkesbrirdcr ocir s1'stt ati början pi seklet rirr mångs,r'sslirrc lvlau torde inte ta alltför m-vckel lel ol)l man 21n1af, att eener-clll iuorr htlscljrtlsprociuktionen hal' r.rngeliir cn 11årdedel ar, plodlrktionsöknirrgeii untler 1900-talet berott på Iörbättringar inom r,ar clera ar,el, urfbdring, samt inhl'srting,' lr.kör* I :rr djttt, tt inlltt.ire t, t, rirt rlrrr, dicinen, rnedau den restelandc qårdedclerl ber-or pä sarnspel rnellirn clessa tre faktorcr: Dct är allclele's t Lpl ler rbart :rtt ett satnspel löre ligger. För att ctt diur, som scnonr,\'el f:itt eocla anlirg för pr-odrtktion, rerkligen skall ge ijod alkastnjnb, lirlclras också tillräcklig utlbdring och bra omvårclnacl. '2\'7

2 Hushållninsssällskapens och de kapitalstarka godsäsarnas epok De \iktigiiste altörcl-nn iut\ccklingeu av sr ersk huscljrllsalcl It:rr skiltat mecl ticlcn. L. ncler- senarc hiillien ar' 1S0(ltalct or:h en bra bit ir pii lix)(ltalct spelacle lrushållnirrgs sillslapcrr ide enskilcla lånel crr avgör.irrrclc loll, och der-as insutsel sleclclc olia i sarnspel rnc<l 1i-nnrstiicnde goclsriuar-e. \ri behöver. l,,r'.' rr'rrrlr.r i l,r,rt, tlr, lr l,ri,\trilqel.r\ olikl ln rsdjru slasc r-, clår'siirskilt sällskapen i rli: sr,clliga och rneilurrrsvenska liirrc-n spelaclc en aktir r-oll- För'clcn sirrtliga r-asltilclningen korrr clocl fi)l llötk.eatltr ticlt svirr cnskilcla uridsiigl e' att ö\'i! ett a giiranclc inll\ tuudc. Bildarrclct av RSB-rascn, Iiilegrinsare till r'ar. nrrr':rlande SRB ras, har lteskr-ilits ingricnde i kapitel I och i lakt:rluta l. Slapancler av RSll r-asen karr i hii-- glacl riliskri\as dc insirrsr-r-sorn qjordes a! godsäua e Iirut (iassei pl \tj.rr'.rttrd i \.ir(, trr lil rr.rrrde rr..rr. in,,rrr :r'inaveln. sotn cj besklilits ticligar.c i clelllr lrok, Lrtfilr clcs :l eoclsägar-el Pct-Bonclesson ( I ) på Svaliri islirrrc.l Flcr-a utlåndskl sr irrlascl h:rcle urrtler-slrr tct av I800 tller inrpolreral\ till Skiine pi priurt initiirtir cller-3..euorn cle nii lmshåll, rrin5-ssällskapen i llrrclskapel. lleslrllatcu lrlr t lr-r nlle Prr L.i,,rrd-..otr i.rl,,rrrlr,r cle i flcr-a onrrii sllr rrncler 181.1(!tllt t cljnr-at clclr stora \ ilit clrqelsla lascrr eller. r or-kshir.e rill.ir'q,rr,l. 'l,i' i',rrrr,,lj,,r,ljrrr, rr. rrr.rl och ur cl gcltolnlör clcs..\r-betct l>lel ltrckct I r. r r r r r:. r t I l ' t i ( r.,,, lr "tr rrrlr, tli{ \t, lrr',r gocla ploduktiiinsegerrskaper rllr cclilacles. I'el Boltlcssorr (fig. 1.1:l ) och dcr av honolr glurrcllcle Pel Btinde:sorr L:rnLbruks,\B liorri att trrtcler_ fieta iiltionclel dt)lttiltefi1 \!rkshirc iiveln. sonr Iiam till ornklins 1950 lar- Sveli ges viktieaste svinr-as. DeL fiir-cligger- srola likheter^ rncllan cle n å "r-aspion jär cr-na K[ut Casse] och l)er Boli dessou. i\'crr om clen lirr-r-e rirr 2.1 år- älclr c och dcn senare llilde elt betvdligt edklal-( socialt rrrsp urrg^. Båcla var driltigajolclbr-ukare och ekonomiskl klurnigir och ir amgångsrika. f)c t()g rnr ckct lirlie del i hembrgclcrrs.,,,r,.r1:r,,, 1 l,^l'ri.l.,i liv n,'r r.rr.,.t \.rin,,nr lespektive llins hushålln ilgss:iilskap och : nriin!:a nnclla liil-eningirl och s:i1lslap. Oassr blcr' larr11:tirrgsntan och lcdantot uv litr-sr., karrrnrarcrr ( I lt(i7-69 och l ), clrir- hiir: iiir-etr-iiclclc li-ih antlclsr iinl iga risikter-. Bol.lessou var ocksii landstilgsm:rrr och r-ik.- {lagsman i firr-sta karnrrrar-en ( I X)7 r,i.ir lr,rr.rrr.l,'r. - rillilr lor l r\.rti\e l,.i tie t. Biicle Cilsscl och Borrclcsson sirklu.le fi)r.- rni:ll utitilthtitrg i huscljrilsirrel. bl.:r. at clcn enkla lrrleclningen ltt siidan rrtbilclninc krrepplst finns irtt 1li. Borrdesson hacle eu d:rsl scnonrsrirr lirlkskolt. Biida kånclc tlock s:rnrrolikt tili ilrbelel al cle engelska atelrpionjär'clrra Balelcll och brirdcma (iollirrg. I rar-je fall anriirrclc cle likaltade avelsrrrc, tocler, c1r's. r'iss irrelel på fi arrrsthenclc- inclilider, plocl r Lk tiorrsko n tlol1 och s1r'ärrgt ut.r'al. (Jlsaki:n till att (iasscl och Bonclcsson bler 1:igut 14:1. I:örtgingsntanntn inat j(d.diitlrit dto-,ani.ti Ja,/))in! i;]riw, gndsiigan,tt oth riksiagt trn)tn.n n).n. lh IJontlt:;tn (1t4J l92l). Rond?s.\on i;1){tar 1)id ttnga åt lrirlunqdrdcn i SuliiJ oå on)!attdltlt rltnna tnrltt ot t'tntioitig. ut*.sanlu,t t ) I I t I t ) i) n.\ t ti a) tl b) uh n ul Jia n n å? n tu ) t i;! h *,.t t u t.s atlt ntinl..tiillni pnr Hatt kan rc.t so t \LtlnN a1) drn.ntn:ha tarhsltintay,n o.lt i'at ).v,n\.l)iirt.t!l Jarttii.latr tt)ttin Dtin.r ad. l ilspl()itlaael' tf( s\efitdc. ()r.l('lra s:r goll luv sirrl djltr'. 1 r ille kottsolic 1l iigil olll (ia harr vat rtte birra blcl sii. :tvrlsaflrclet t fesultat ()ch s errdra tljr rt'ri spclirrle alltsir clet ar cle tlli qhir-e. Dc ko: r icl lionsohck cr'dil i;\'er lar I iiiiga orr s(rn Lons( )li, fascr i st()1 rl siillskaperrs r' g( )lliridsr'ilsl larrcls hushri sr edska hr'lst sh rts a\ arbc ten pa \\'ing hrrsirirllnirtg liin e r i. Dt n tidig.. Lonr ocksa i lri)inirrgssrill htu dessa ltl rjurförerrin! filr-tlcliiclc st fir r_enirr ger_t r Lollerr li r ltti pcu. skctlclt mclllur slillr] fir-enirrgat-t lrtlshiillr ring' huscljttrskor hctelrlr till t()fn. (;cllol I AlSOltl)ll(L niira k()lrtirl orn siillsknpt tlle(lel. LrPll stiltlii.l.il llli hetcrr bir-ja, d jlu skotrsrrl?{i8

3 s.ll\kap och i a1:kap. Oassel L:ll, )t a\' iörsta l-, { r. clär.han :.iktcr-. Bon r:r och liks- I :92-t 907), rrcr iltil'a Paf- :.;knacle for- 1. cl.r. al den n irtbilchtiltg s',n hacle cn- ; ii.1r rcle clock : -tl:ka avels.ele (iollirrg. adc llrclsrne- :.nrlc indilii::itdgt Ltr-val, n:icisoll ble\ r-aspioljriler- är' oklar-. De lal siikert cljurintresscl-adc. och sorn (hrktih-a Ii;retagtle \ille de ha så llott e kolonriskt trör''te som rnirjligt ar sina djur-. Det iir sarrrrolikt ltt Bonclesson lille konsoliclera lor-kshirc rasen i Sr erige. I iiliga on C:isst'l firrns inget sont angcr-att han \'ar-rrtc cf'tcr- :ltt skapa en nl ras. Det bara blev så. I bacla Iallcrr lccldc enellertid lulclsartetet till r-asbildii[g, gott cl<rrrorniskl r-esrrltat och stolt irtresse ocb elterliiljd liiin aldra djuråb..ele. Hushållnirrgssållskirpen spelacle alltsii ilgen algörande r.oll vid bildanclet av de t\'å rascrna llsb oclt slcnsk r,ot k- shilc. Dc kom enreller-ticl att ektivt dcltlgir lid korrsolicleriugen och sltridningen irl riis erna iiver lanclct. I fi åga om hiistaleln har-sziliil rasbilclanclet sold Lonsolideringen a\' \'iil-a tr,:i irrhcrlska ftrscl i rtol rltslriickning skett i hrrshiillnings srillskapcls lc'gi. I)en ticlipja utlecklingen al sotlandsnrsset skeclclc rrrcd stiid från (]o1- larrcls h Lrsh ål1rr ingssållskap, och.lcn nord slenska hästclls utreclling hal i hirg gr-ad str lts al ar-bctct pii hirrgstlqrpfiichrilgsansta)- rr rr Pa \\.rrrle.r. snrrr r :rrt,r,l-. li irriri.rtir,r' hrrs h allnilgssållska pe n i cle t\,r'a norclliga liine n. Dor tidiga utvccklingen ar JrLLscljrrrsrleln Lom ocksli i iilr-igt irtt stal kt piivclkas a\ hrlshiil)ningssiillskapen. \'i har- titligar-c bcsklir it hur- clcssa lrkli\1 (lellog i or-ga[iselanclet ar' tjrrrltir-crrirrgar', hlailple lill r icl tju r'ulet och fii clelade statliga stiicl och egna rdeclel till firr-enirig:u-rli.,\'cn onr rnjölkboskapskon t- r oller lornrellt virr 1l-istiiende 1r-iin srillska pen, skcclclc ocksli tllil elt näril samarbele nellln siillsk:rpens tiainstclll2ir oclr kontlolllire[illsaria. [rnde. l{)20-talet inraittaclc hrrshrillningssrillsknlrel sårskil(la 1 jänster sorr lirrscijrtlskonsrrlenter-, r'ilkct iikaclc utöjlig hctcr-rra till r'åclgirrring inonr hrrscljur-sscli i()fr. L;enolr sin:i lalrla sor kcrr och pasto r atsorrrbucl lradc h rrsh iilltringssiilskapen nlir-a kontakt rucd liilrets böncler. och rilen rrrr siillskripen var starlit Ilcroclldc av slalliga rr., rlr L rrpl't;tt,r'l-.,1..:rtrtt,,lilt itr r'.urrr lllur(liil h e Le r. \iir seminr'el ksallr 'tatli{.t.r heten birr-jaclc bli uktrrcll. clellog nrånga hrts cljru skonsrrlentcr- t)cll ulrdl rl lijlelrädiue lijr hushållnidgssällskapen nl)ckct aktivt i skapanclet av nva sedrinföreningar. Htts djttlskonsulenter-na lirlgelade o1i!! solr sel<r-etcrar-c i rtr'bjldacle föreninear-. C;ctrrlu liirinclringarrra i dcn statliga lantbruksor!{?t nisrltioren på och 6(ltalcn (se kapitel 7) ninsliadc s:illskapens mö-jligheter Ii;r in salser inom huscljulsavelu. I 1öreliggancle,]ll'ere lr.tl 'ler illre \:ll it mi,jliqt irlt qörn Fn irrtr-ärrgancle zrlail s a\- bemdelsen al hushiill n ingssåll skapens arbctc firi htrsdjursayelns fi rirrrjandc. Tidcn bor-de r,ara nlogen för cll ellel iler-a agrarhistor-iska doktorsavhancllingal härorn. Forskzrrna börj ar påverka Lrtlecklingen omkring 1 9 2ir Sorn flarngått i1\ tidigare kapitcl intlc clc ';, rr, ri.k: l, (rr, r'llir lllepl'ir:l tral,,n itr ler-kan p:r clen praktiska huscljtu sar eln liile l!)25. Areln anr'äncle sig ar'lrcpli)r'ad cr' falcrrlict ocli clc ructoder sour låg- bakon cle ti.liga eng-elska alclsrnrilrtens fi irmgång:rr-- S:Lmticligt brggcle man rrpp inli-rstrukttrl liir alkastnirrgskorrtroll (rttlölllol och slin) sam t jncli\ idprö\'ning (h zistprc rniclingirr). l'å l920talct fick htrscljrllsgene1iken tre ener'--iska filr-etriclar-c sorri pzir'cr kaclc rrl vecklirgeu i Srelige, nlimligen nor-r-rrraruicrr Clrr-istiarr \\'r-icclt oclr!r'edskatd:t (let-t Bottnicr-och har-.loharrssou (se kapitel 3, lakt:r- Iutorra III, \i och Vlll). Dc hrcle alla tlet eemensamt, att cle gcrrorrr bcsök pli olika inrtitutiolel i USA komnrit i kontalit mccl gcnetikcd och insctt dess möjlibheler liir ulvecklingen ar hrrsdjrrr-salcln. l)clirs bucl.l r1, r. r lrl.. r, t. \[arrl,otil. k rn, r'rlr'r'...ir på ckorrorniskt liktiga egenskaper och stnlnta i or iltiga siilchig som lär-g och tcckling. li,r, ;, r sl,rl' r \(rr,.i lrr rrlr trr,it,r. t',' tljuret själrt, skulle man fiirsrikir tillimpa :ilclsliir-clcrirrg gcuorn ar Lornmebedijmniug. Dcrr glingse uppfattllingen, a1l anor och ras r-enhet i nriinga led hadc stol beb clelse. borcle rnodilier-as. \'[an bc-hix dc irrtc gii lälgre tillbaka i illollra än till lar-och lllor. oln clcssa lar olclcrtligt ar elsr'å r'de r-aclc. (lhr-is tian \\'r-icclt arlcd galska rlng. reclan 1{)29, 2(i9

4 lnen kom gcnoll silt dl naurisk:r personlig het att pår'er-ka utlinga riidgir,are och frrrskarc i hela Nolden. Bonuicr och.fohansson kom att t:rla inonr husdjut.sg^enetiken mvcket l;,irrr-re. S,,m led.rre li,r lrr.titt, I t^, l r\rljrtt\- fiir-äcllirrc, \Viad. inrr-oducer.licle Bonnicr ntc toclen rr ecl enligui gir nötkreaturslr,illin gar l.r rtrr'lir I d\ \DFi ilrld rrriljätakr,rr, rs irrr,.rkln pi djrrrcrrs utvcckling och prochrkticin. Han var-också dclt som tog initiatitet till rttre, llirr'1r'tr a\ (le,r Jl trlr, i.ll,r irr.-rrrirr.rri,. ucn i Sr,er-igc. Scmintckn ikcn miijliggjor-dc en eflekri\: :ivclsr'år(leriug a\ scntidtjltrarn;r gctlotn a\ krimrrtebediimnine firr- nrjiijkavkastnidg. ( ir-unclerna lijl hut- at kornmebecliirrrinirrl4r._tr bolcle Lrtfiir':ts lades il lvar-.fohar.issotr och hatrs clår':u ancle elc\'r\r.tllr I lansson. proles sor_e lr ta.foltansson och Borrnier. r,ar i iler :r olngillg-ar inbegripnu i diskussioncr ocli ai\,eflzieeuinear lned repr-eselttantef för SllB_ fiireningen, om hut- en avkontrnebecliim ning- ar, SRIS-I jrrr':u- borde utfblrnas. FIer ir g:ingcr konr rnan fi.lm tiil iivel-enskomulelsef, sonl scdall re\.s ltpp av slvrelsen.r Ni.if uran liser orn fiir.loppct fär man kauske irr_ trlck av fcn obstr-rrktion. Sii illa var.det rrog iute. Uppfatnringarnir lar hclt errkelt mvck r'r,'lil; irrlrl SRB li,rerrirrq, rr. L,.,f.,r,,1- iör'ctråclal-e fi)r- rascn ljlirracle storä perrgar. pri Iörsäljninu ar,alelstljrrr. r\{rrr r,illc helt enkelt inte h:r cn åuclring i clct nidenclc s\:stcrrlet, d:ir cxter.iören!ar l görird.le fölavelspoiingen. En objektir, lvelsviirclerine bier, nröjlie fiir-sr dii serninr.ijr-eiscn (ltss) luxit sis så st:rrk, art dcn Lurrcle tä gelriir.förcn pi Ietcnsklpligl gr.urrder. trtlor.rnacl :rrkornrrcbedörnning gerrorn samalbelsor-ga rlcr \:inirilrll l;lt,r\ki,lnrr hirl;,rrrrrirre ar t jular- (N.\T). I Ndt insick fdreträdare ibr statliga murdighcter. scmin\'erksamhetell. hrr.lr.rllrrirre...ill'lnl,rl (,, lr r,rrtör,.rrir,, rrne, ocll dessuft)rn adjlr lle-el.acles vctenskaplig..rpcrtis. l'arjohatrssod k()ln lltt Vet-lia srim huscljurgcnelikel i nrirnrarc iio år-. Fhn lar fiirsl liän 1925 r.1. pr-oleslor i husdjurslär.a vicl f,rltun:r lantbrlrksinstitut och sctlau profcssor i avcls- och r-asliira yid l,antbnrkshiir,- 2'i0 skolan i?.1 år'. L)e hllsd-jur-skolsltlerrter sorn virr vcrksanru:r nnder 194(! r-rch 50 taleu. dir clerr sverrska hrrd-jurravcln börjaclc modcr-niscras och seminalelll llck sitt gcnotnbrott. hade Jrr:rktiskt tirset alla haft h.lr.-jol.ranssorr som liirarc-. Gcnorn ilet.ir av clcssa konsltlcll_ 1el fick.len nlodcrna avelslär-atr. sorn rled Lrtli)rrnats i h'ar.fohanssods föreliisningat och skriftcr-, ivriua firresprlikare. f)ct torcle intc r-åcla niison tvekan ortr art cle fiitiincl rirrgar', sotrr genornfi)rdes inolr aveln, och de rneloder fiil lvkornmebcclörnning oclr allnall avels\'ärd cj-ittg. sorti i n tro d rrccr-ades undcr I951)- och 60-talen, sklrlle hali l.rvcket \\:,' r t ' a \i ird, r i pt. r.. orll,.j I.r,lerr iri r'ålutbiltladc huscljur.skrirsuleutcr oclr Imscljtrr-sJärare stött refirr.rner-na. I etr beskrirrring av gcnelikcns inllvtancle 1'.r,1, n ridiq,.rerr.la I r r r.il j r r r.r r e I r r lu,r,u L- så lterrl Erikssons insntser omnårnnas. Han oj<ir-clc sig k:incl son cxpcr-t inom hristaveln. diil had gjor-dc idsatser'liir un.ecklingcrr ar derr nor-clsvcnska hästen. l{ecllrr I927 Lrt Iörcle han cn ornlathnde stlrdic al faktor^c,rsom pil'erkadc olika kr.oppsrnlitl hos dcn no clsr,enska hiistcn, och följancic år. intr.cr ducerirdes undcr- irirrrs ledning dragprov firr. ulshingsral på \'tjången. f)c't r,ar. zrlltså fi-ågr om ett tidigr exentpcl på adviindbarhets tcster i a\ eln, vit(l sorn nl brrrkar kallas fiu<> r p',.r.ll-r irr,lir rd r-.'. I r il.w,n 4,, r rlr,,r l _.a c,trtl.rlt,rrrd,.lrldiet /\ rr, d,irrtringrrr., gonaclhvpoplasi inonr Slili-rasen. Något sonr iir viktigt och Lrrrikt fi)r sirr rid iir al1 srudicn fiiljtles trpp av etl pr-aktiskt teslpr-osram. crtr-rr rillr I det.l,rerr. Iilr, k,rnr:r lrrrrrlr br-ingts till så låa nivri, at clen ej l:inar-e bler ar, ekorrornisk belvdelse. Seminverksamheten skapar n,va möiligherer L)e laslör'cning:il sonr vcr-kadc uncler- I90(! ialets för-sra hiilli ldrretriidclc i huvucisak irttresserra ltos lter.stiner sont iirclcle upp ar elsdjur' 1ör- firrsål jning. I avelsfi-åeor hadc iör cnllgilrltlls l-epr-ltseutantcr ofil nyckct kol sen atir :r iirdcr-inglr, sorn knappast'ittn:rde onr någon sliirre föl-ståclse för (len n\,:i ltusdjursgcrrctiker \:erksarrhetcrls aveln och bilclr RSS bölade er llss såg sorn sir rr.jiilkprodrrccr re prodoklions Sorn bcsklirils intresse Ii;r-att lvse. av data iir pr-oduktion ocl niel r,al en tid ccrrtlalolganisi trtreclningal_, ( sekr-elerar-e. Bi ltt stzirka rlct ( tidigar-e n:irnn seminorganisal tlal på \\'iad. H utvecklingen: som mecl hjri$ alll bäure datat na mcd i fbr nrjiilkpr-odukti, Inrättandet a blev en viktig rr härigt:nonr tid skapli!i grlrnd tjur-al sorl arn\'ä hand beg-rurrcl cles, mås1e mln age.ade nr,vckr lctcnskapliga g toden hadc rcr och clen irrtcr Eieuetjkerrr r\l2r rringt'l Limna, n()mlllcr-adc A fiil hrs(ilutionc dehring på \\'il a! avkommcllc ter ingäende Il med iiir-eträcla hrrscljursalcll i pen, och mecl e sl\ felsed sonr lccliunöter av r kompctcns i ltr ett arrtrl cxper'

5 -: _. : :.'..-.. i-l\t, rr'c:...: ;]lir, - ::':,1oI fir: l-.::.i 1r.tq..- ::.:,-rlhet lcrtir - : :cit,rck- :_, -i_::fc n er \:.:',t.,ortr.::.tlltliet: :: r' ){t lilt1. :-:: lltnclc.:::: c lllc'. D.lr' : :-i: i!r r, : ::. r:rl'.ri.:--:r.1\.1* -- -:Lir- i,:_ r..c: l,,r..:. t::t.tdr : :'.r lrtl.- djulsgenetikcrts rnirjlighetcr. l\'ied serrin r,erksarnhe{ens tiarnr'åx1 iuom rrötkr-eatut-s errln,', lr [r I,l,rnrlr r at r'rl.,,rtani:.rti,rrretr RSS bi;r-jade en nv kraft göra sig gälhnde. RSS såg sorn sin uppgil't rtt slödja de r,arrligil rnji)lkproducentemr, s:i att dc skulle 1ä biitt re produktionsdjur- och ladtrgirrdsckorrrtmi. Sorr besklivits ikapitcl 8. visacle RSS tidi5lt ir)tlesse li)r att krrnn:r giira fir lirpaude ana lvscr_ itv data irr,cl de seurinauslutlta Lornas produktion och sexrtalfutrktioner-. (lclt BottnicL var en tidit förespr-åkarc'för eu stark cen tralor gan isation, sorn ktrnde gör'a irvelsr r I r'rd r r i I I q/ I.,', lr st;ir Id, urq in i.:rri,,r ', rr'., lr, ter,'r-. tsötje Ol.*,rr. i d, rrrr.. str,ir.rtt arf stärka clet centlalir selt et:rt-i:ttc't.'r Sont ridigarc Dänrnts uppriitlades 1950 en fötsenrinorg:rrt jsittiouet-ua gettrensam datacetltr al på \\Iiacl. Llår'rrecl lat- gt ttnclen lagd fiir r. rlr llitrq, rt ar R:: rill.r orqerli. rlir,rr. som rrtcd hjiilp al ruocleru och fot tlöpandc, allr biiltrc datalekiik kuncle betiäna biincler'- na mecl iniirr-rlation om dclits kor ocli m jiilkplocluktion. lnr:irt/ndrl.rt \ \ I h, ilörn r;rrqrn J\ lirlr':r' blcl crr liktig milsto$e. Sverigcs böucler'lick lririq, rrurrr ridigr rillq.irrt till ert n.t r, terrskapligj grrurd utfijrd alelsr'är-clcritrg av dc: tjurar som iln\'ändes i ileln. Nät-mau i c'ftelhand begr undar hur rcfolltetr geuomfötclcs, niiste marr sriga at1 RSS och Börje Olsson zrgclacle mlckct skickligt och klokt. Den!ererr.l.rpl'3.r qtrtn,lr"r lör I'edälllllilrt.rrreloden haclc rloga Lrtl_ctts av h ar.f ohanssr.rr t och den internationellt clkiiucle skotske genctikeln,'\larr llobertsort. Detrljtttfirt-rttningerr lännacles till clel likaledcs viilrenornrnelaclc Ar'trrr Ilanss()lr. sorn vat_ chcf liir lnstitrriioneu tiil husdjur-sibr-ätllings ar' delning på \{iacl. Detr zrllrniinna ledtrirtgjeo a\' avkodl]nebedörnnin gen anfi;r'troddes el tel ingåclde fiir-handlingat äl eu nätlutl, rrrd 1öletr.r(ldt, tilr olila intt,..-r' in,,ttt husdj ursaveln inklusir e httshiillrrirrgssällska pen, och nrcd en ör,er-dir-cktöt på Lantbltrlsst)r-elsen soln ordförande. Då nåundcns ledarnijter al naturliga skzil cj hade topp kompetcrrs i h usdjur-sgcrtetik, acl jungerades ett antal cxper-let-bl.a. Arttrr Hanssort rlclt senarc också Nils Iiorkrnan till niilnnden. AvkonrrlebcdörnningsrcstrltaLen publicerades seclan i särskilda s.k. NAl]rnedclelauclcrr. I llss:s egen ticlskrift, Ladugårtlrz. redogjorclcs också ingåendc för' N,\I mctoclen och lesultaten fi ån cle ojika bcdörrningsonrgångarrrir. Tldskriltcn Latlugrirlett b;ttle nägrn ir ticlig2ue övel tagits ar RSS och fick genonr blockprcurulet ationcr av de olikii sctlittliireningarna stol spridlling. NAT-metoclen fick tidigt stol acceptans. Fr-ank I'cnini publicerade 19tj6 en stuclie av oljka innolationcrs (n1'hetcrs) spriclnings takt inornjorclbnrkct.r Den baserirdes på en enkät tiil saurtliga.jor-dbr-trkirre i Uppsall län rnecl gårdar på rnellan 20 och l00 he åkcr. Del s.k. F-talct, sorn enlig-t NAI+netodcrl är ctt uttr-\'ck [irr-tjnrl nas avclsvär'cle (se kap. Io r. irgi, I {rnr, n d\ Iinrr,,r,rti,'rrer irttr tlcrsirknin gen.,\r' clc.jordbrukarc, sonl h:rcle siiih rekrvierande mjiilkbesäuningar, hade in'er 50-olo :ir 1964, civs. l2 år cliel N-\'Lrnctoclers infiilirnde, börjat ta hänsyn till Flalet i dct egra avelsirlbctet. Pelrini konklr.rdet at' bl.a. irtt "r'issa inno\,ationer nårtrrast Sta.ka- \or rc tcr'\i 1,.,,rI lbrl:.,1lrlll. r trrrlrirraq,'tt rrrårr också F-talet. accepter.as rr]'ckct hastigt rr lr nrrrerl-lb.rrr". I dcn \r rrpp irrrror;ti,'n, t. sorn prigrilt omkriug 13 år', iann I'ctrini viclarc, att Ftalet snabbast f2itt accept2uls och oått 50?å-niviin på nästan hälltcn sri kor-t tid sorrr Lc\. irrl,rr:rrr,l t.'r retttil.rtiurr.trrltr'tttr i ladugiirclen. Ittli,r.rrr'ler.-rr \ \l rrrern,lett rrl{i-'r erl br-ltpurrkt i srersk huscl.jut salel. L)c htrs-,ljrrr.een.risk; lut.lrrinur tr fir L ltiris-tt',rtt dirckt genomslag i ctt n.tlionellt ut\'ecklingspr-og-ram. Tr oliit-dighetcrt liil båc1c l{ss oclt h Lrsd jnlsgenctikc'n bland praktikerna iikacle solrr ett resultat av clt't lyckadc ilrlör:rlldet. Elter- sarrrgrien clet I 959 rnellan avc'lsför' r"r:r'q,rrn,t,', lr \r'lllrrrl,,rr trtlllt,rrtrj i,,lqa nisationen Slcr)!k Iluscljulsskötsel, SHS, fick \r, r ier -tr.la,;l.rlriq, r"rr r alorq:rnis rt:,,r' fii utleckling a! Ilötkt eatrtt-sskölseln. SHS inriittadc tidigt olika kommitt6er. drir pr-aktiker, tjiillstetrrän och fot skare kurtcle lllötas för att diskntcrir irkltrella 1'r igot-. NIan orcltrade ocks:i konttrerser-. biide nalionella och 2Jt

6 mecl utliindska cleltagale, lirr att belvsa rrrirj ligheter och ploblern. SIIS korn attuppmärk sammas inter-natiolellt bl.ir. fiit- sin tidig-a in te l.irli(in mellarr scrrrirt cich avelsverksamlrrt,' lr I'rnilrrkti,,rrrL'rrtrull. Orea rir.rtio rer Iick stå moclell ltlr fler-a liknande sarnnranslut ning:rr-i Europr. Det år l!)60 ai SHS irrr'ättade alelsråclet ruccl Nils Iio kman som or-clfir ancle ble! en liktig ruiitcsplats för- fbrskare och ltrr-etr-äcla r- lär,l-rr pr,rlri.l.r:rrrlrr. \o'r' nirnrt. i bl.;r. fakt:rr^rrta X hade Ktirkmiin. sonr bl.ir. rrrir d,'r ctr. i.rr,l..,, lr rarlår.r irrritten I,r 19501a1e1, blir,it chef fiir- huscljulsbl'rån i Lnrrtbr-trkss tvlelsen. (lenom sina uppdr-ag i SFIS lick han eri ccntral position, både iderl snlliga lantbl-ul$aclrniuist ationen och i den pfaktiskir htsdjur-sskiitscln. Når svjuirvelstrirgol b)ev en clel ai SHS:s ansvarsorttliicle, irrrilttides err svin:,elsr-åcl. också rrrcd Ko k man sonl or(lfairarrdc. Gelorl dessa t åcl och irnclra Lomnrittder och lcrksaruhetel korr SHS :itt trnder' lleri! decennier!erlia som ctt nav i olika nlin clk niellao for-skare, rå.lgilar-e och pr-aktiker-. I Böle Olssons visioner'lirr SHS irrgick. alt organisatiouclr sktrlle insatnia tekniskzr och cliouomiskir clata liiin hrrscljursskiitschr, lilka eiier statistisk behandjing skrtlle krtttna ge llintbnrkar-ul irrforrnatior oclr r äg..leclnirrg i clelas s1r:ivan att Ii;l-blittl-u produk tiolslcsultr te n. I)essa dara stiillclcs till fols kam:rs lirr-lirgarrdc fiil irnalr'sel al olik:r slag och rrlgjor-cle i llcr-a firll gltrnclen liir rle vetenskapligir under-siikrrirrgal som beskt irs i kapitcl Diskussioner mellan liir-ctrii clale lirr SHS och folskale ledcle seclen till clc trtriclgnirg:ir- i slstenrcn firl avclsvlilclelirrg, soru disklrterats ticligar-e. Nziner-li lik rr.rr,-le,-lc r -,,rr lirrr. irrt, SITS:r ir't onu-iiclc korn seclan ntt ll ggas npp zilcl firr' lrdr-a cljrrrslag. Den nordiska modellen - hög produktion och god djurhälsa l-'nder- 1!)00 tirlets li r-a sista clcccrirricl lorl rl:rrr,il,rr t :r., li t,r.,,r't,1r'.irt ri rrret. r' t-t itt.it rziscuclet och iirrskrrilger alll Inel-a zltt 2i2 in tr-esser-a sig liir- liir-bättrad dj uronrr'årclnacl föl irl1 minska sjukclorlsliirckornsten. Insatscr']ta korlce trerades mer och r cr pa sjukdomsför'ebi 5;gande åtgår'cler Detta farr Lu-ingssått blcv logiskt, når r'ål de stora krca Ir trsf arsoter_na. tnberlnft rs och smittsam kastuing, eliminer.als fiån lanclet r,id scklcts rlitt. I kapitcl 9 disktrtcr ade r i ett flertal uncler-sirk ni[ga som visade. att ar\,ct hi]de ett Påtagligt inllrtancle inte ban på liir-ckornstcn ar r-cproduktiorrsstirrr)inga Lrlan också på in f ektions.sjukdomar soin mastit hos uötkfeatur-och ltrnginflammirtion hos svin. Rcsulta ten ledcle till eu irkat irrtrcssc för'alel sonr etr led i clen för-ebr,ggancle h iilsolrirclel. N,{å1- sättninger.r blt'r'irtt avh ltil både fiirbättr-acl pr-tiduktiorr och cljurhiilsur. Er vikrig begr-:in.,rrtrle l.rl.t,,t var, m, ll, rtid..rtt (lrl \rnr lrlsträckning saknldes data orn crrskilcla djtns sjtrlclomsbenigenhet. som liurrdc ligsa Lill grurrd 1ör' ulval. Den hiiga 1i-ekrcnscu n kahrtingssvår-ig. betel och clirclfiiclsel som birr-jadc tör'ekonrrra, fi iirnst hos Sl,R-kligor men också i dt allt larrligalc laskrilsnilgnlna, gjor-de att clessa problern fick irkacl uppnrirksardhet (se kap. 10). Philipssol och medarbetarr konstluelade leclan l i)75 ett avclsirtclex liir' tjlrrar, sord forlrtoln nr.jiilkavkastning och tillliixt ocksli irrkluclerlcle hondjurens liuki samhet och liir-ekonist ar dirclföclslirr samt reg e [sk:rpe r-. tempera[rcltt rtt.rtt. hos -jrrr'e!ulcls clöttr-irr'.i Uppgiltenra er-hiills gcrronr sarnkil niug ar clatl fr'ån n jiilkkokontr-ollcrt och seurinboktirlilgeu.,\r'elsintlexet lisadc sig fi anrgångsr-ikt och konr scdiirr ittl r tter-- Iigrr c för'triittlls. En beglirrsandc I'al<tol r irr' att nerr liiin kokoutloller och seminbok fiilingen encinst kundc konunit åt delat ar hrilsoploblemeo nrcn ej i nfclitiolssj uk- '1,'llldl.,'rll mlr.tit, ll, t.itrrrrr'',rrr'..rtritrq. sti)rllirgllr sonl ketos. Det var d2iffilr [a1urligl att eri cliskussiorr konr igring inom SHS och blzrncl lirr-skar_c. lrtrr_ulicla rran svstelllil tiskt skrrlle krurna anllincla (listrikls\ elerirriir-cr-rtrs sjrrkclouscliagnoset- Iirr- att icientilier-a sjukclorrrsbeuiisenheien htis cnskilcla kor'. ftngeliir sanrticligt korn en liknancle dis ' rr,.iorr ii:rnq i \, 'r1,., r'r'tr.tlnrc:rtri.r.ti,, l liir nötkr-calursave långe hadc e1t nair NoLttnäncn star sökspr-ogr-am firr.s f,vlken, och i Sveri s;nrhet i Skar-abor' de ett natiorlellt 1975.r I Sverige gicl cliskussioncr nred mentct som LRF. l r,äncla av stateu kor medcl för rilclarr varande verkstlilli r,ar både Ll{I och en biirjirn negativr clcs bl.a. not regii enskilda bcsåttnin registrering til)rnii clen omuämndcs i giingen 1974, för; mrnde terna. tillr shott 1!18+. L nde hckats rnobilise u avtal mecl.f ordbn f-antbruksstrtelser donsregistrering a de statlif-t avlöna( Särskilda blankctl hjzilp SHS kundc cliagnoserna på e uppgifterna necl Philipsson och mt publjcerlrt reslrltal Skarabor-gs rnater siga sjtlktkrntsregi det fanns tillräckli tensen nr()t mastil att dct skulle varil virl. i Nlotslånclskrr räkras till gruppe för bluksegcnska avelsarbetet i alla år' krinnetecktraur rnodcllen. Norge til r,ikt läggs på I mlrk oc!r Sverige h;lrseende. mccl slörre vikt på avka bruksegenskaper

7 ' firr- nijtkreatursarcl, mcd r,ilkcn SHS scclan liirtce hacle ctt nät-a sarnarbcte. Nor-rmäneD startade hösten I g70 ctt fiir sökspr-ogrant för.sj Lrkclomsreeistrerinc i tvii filken, och i Sverigc startacles fijr-söksr,er.k_ samhet i Skirrabotgs låu I Nor-ge kun_.ie ett nirtionellt progr:un kornma igång 1975.'' I Svcrige gick clct trösare. SHS irrleclclc cliskussionel mecl sår,iil Jordbnrk!depar-telnentet sodt LRF. Blancl anr.rnt t,illc SI{S errr:inda a\' staten kontr.oller-ncle s.k. r-eglcrings,rrllel li,r å rd;n,.'j-r. I rrligr SlJs:r tijrrirlararrrle vcr-ks1ällancle clir.ektör- Arne l{oos lal biicle LRF och distr-iktsvcter^irriir.enra till err början neg:rl ivir. Inlegr-itetsskäl fi-antfirr_ rles bl.a. mot reaistr.er.irrger.r ar, sjtrkclornar i enskilcla besåttrringar: Frågiin oru sjlrkdoms resistrering tilllnätrcs av SHS sådan rikr, att cien onurämnclcs i SHS:s år-sberiittelser liirsrr gånser) 11171, fiir att sedarl vara cff åtcr-korn rnandc tellra, tills man slutligen kom till skott Liltler r.csans eiinc haclc StIS lr ckats rnobilisera sröd fi'rin Ll{F. som slirt avtal ned Jor-dbnlksdepartemeo tct om aft l,itntbltrksse relscn skulle qcrrr)mfor:r eu sjukdomsregistr-erins ar, rriitkrcartrr mecl hjiilp av,lr.t.rt jiil.rr l,lrraje,li.rr ilr.r, tdlliirrt.n,r. Siir-skildzr blalketler. utfbrmades rnecl r,ilkas h1ä$ SHS kundc ciar ar-esis tr cr-a sjukrlonrsdirgnoscrna pii enskilcla djur-och s:uriköra uppgifter-na med an.lrll cljur.regisrcr. Jirrr Philipsson och rncd:rrbet:rre hacle clli r.eclan publicelat r-esultrrtet frårr ruclcr-si'rkrringirr al Sklr-aborgs-rratcrialet ör er. tlen försöksmlissiga sjukdojrsr-cgiitl cringen, sour visade alt clet fnrrns tilhzicklig senctisk \nr-iatiou i r.esistensen rrot lrastit och anclra sjrrkdornar-1ör ;'t,l.r.lrrll, \?re lti nilt:lllll :rrr ei,rr rrr lal.i Nlotsklnclskr.zrft lnot sjukdomar bnlkalräkrras till uluppen bruksegcnskrper. L rlal fiir-bltrkseaenskapcr-år rn ert viktis clei ar, iivels2rrbctct i alla cle uorcliska läldcrna och lir- kånnetecknanclc lör den nor-cliska :rvelsmodellerr. Norgc iir-clct lancl, då. sriirsr r.clalil rikt lzicgs pii bruksegerrskapcrna. Dan, rnark och Svcr-ige är-istort sett lika i dett2r häuseenclc, meda n Firrl:rncl läuger-nåoot stirrle rikt p:i arliaslninsen rnen lägre vikt på bnrkscgenskapema (iaktanrta X\r). I perioclcn r'iincle sig clen huscl jrrrsgcrretiska for-skrrin gerr oftir di rekr rill djlu rigarna rnecl sirra restrltar och teser Irar.foharrssorr, Bonnier och i viss mårr Artur- Flanssorr hijll miinscler ar fi)r-edrag och skl-e\,- nl,ulgit aitiklar. fiir- lantbrukar-e. Scnare har fblskarrra rlet-och mer inr-iktat sina råclgir,nirrgsiusatser p:i alelns ccn lrtlorgalrisirtioner-. Sj Lrkdornsregistr-er.irigeu oclr irleln fiir-baittre djrrrhälsa kan 1as som cxerupel pri derr r-iktling. i rilkerr sarnspelet rnelhn Ior.skuirr3- och plakrik Lrn ecklades ctier Alltrner ill a\ elsliaurstegct best,inls ll iitgär.cler som Lltlörs av dcn ccntrala at,elsledniugen i organisatioucr- som Svcnsk N{jiilL, Sr,ensk Alel ellcr- Svenska Får.avelsfirrenit.rgen. tr{ctrr cler_na 1b r_ irvelsr':ircler ingen saml un,:rlet och anr tirrcl:rndet av hirncl jtlr.cn best:imrncr i mvckct Iröe gr.acl fiir-iinch.ing-stakren, och dessa iitgär-cler kontrollems helt cller dch.is al den ccnlr^ala avclsleclrringen. Den natur. liea sam al lle tspal-ten liir forsknirr!:en hal-,l;i r l';, r lriir ir d,,rlil.j, errrrl,rrg;rris.rri,,ner nas lörtr'oendemärr ocir tjånstcm:il När.crr,, nll.rll,t q.rrri.dill,h ir ;;\,.t 1\c,rd,,lrr.rlt \ i..,1 nla irvclsåtqär'dcr bör I idtas eller^ linclrinuar i lziclanclc svstcm skall gcnoltföras. blil-det t:entr':llorganisationcns uppuili irtt iörarrkr-a åtgiir-clerla lros lantbr-ukarna sirrnt. orrr nijcl rlincligt. forhanclla mecl mvndiehete r-na. Forskninssfinansierinsen Fil 1,,1r1rr;,'* t,'r,lr'a. tr nq/r. Frrr;n.rrlinten ar'ltrlskningen har alltid varit ett sr,år-t kapilel. Linder- ig00-ralcrs första hälft lar rilluånocn pil lirrskrrin gsrnedel mvckct bear.änsad. Soru tidisare niimnts klaurcle h,ar.fo hanssori i siua trr i n nesskriftc r bitter-lipcrr iilel de rrsla resllrserna vid clen r.rvi n r-littl cl e I(ungl. Lantbr-rrLshiisskolan. \,issa rneclel krrlclc ntan iå ft.iin slifteiser och aklclelticr. t.cx. Kurrgl. Lan tbluksirkaclemicn. Kuut ocir Alice \\'al)errhelgs sriftelse sjorde en rnvcker rilril invr. eerr,,m rrlrll,rrarriler,,, lr l..rarrsieringen al. IDstitrLtct liir. husdjlrrsl iiräclling (kap. I ), som lämlracle firrskningsr-esultat ar stor pr-aktisk betr,clelse fiir- h rlsdjrrrsskiitselrr och blev en tidig "plarrtskola" Iirr. n-v:r ibr s 21'3

8 kargcnel-rtionel-. Stiftelsen hlr- seclan visat lirrtsatt 1r'amsr,nthet genorr satsrringa på nva områden 1.ex. irrm rrnogenetik, en sirts ning sorn sed?ln ga\ Lrpphor också till biokc rnisk genetik iuom husdjur-sornriidct. Llnderscklcts sista zir biirjadc \\Iallcnberssstiitelsen också ge långsiktigr stiid lill molek\l:irgene tisk fblskning på husdjrrr. Ancha fondcr-har tillkomurit, bl.a. L,r'ik Philip Sir-cnscns stilielsc lirr l'ränjancle al genetisk och humanistisk vetenskaplie lblskning, sorl gjlit aktivt stöd till undclsöknir.rgar- av hiistens genetik. Det statliga firr-skningsstödet ökade påragligt fr-ån shltet ar' 1940-tllet gcncirrr inr-ättanclet ar, lor-dbmkets Folskninssr-åd. l-tnder I 980- taht börj:rde r-åclet att koncenllen stödct till rnerr prrrrrdl.iggarr,lr lor.lrrrrrl irr,'rn.itt allsvar sorn rlid c. vilkct ställdc den mera tilllärnpaclc lirrskningcn i ett sr':ir-t liige. Jor-dbmket och dess organisationer- r isacle rrncler iiirsta h.;illien a\' l!100-talet ett ulvchcr ljtirnt intrcssc fiil att stirdja lantbnrkslbr-skrrirrg rncd direkte penningtillskott. \[an menacle all lbrskningsslöcl vrr cl statlig angeliige'rthct, cftcl rjorn cll rrilckct stor- del.rr l.rtr,lct. b, l,'lkrrirrq ti' L \:r lärsörjrirg fi:in lanlbnrket. I)ennl rrpjrfirttning fcrr-tsat tc att r':i(la :incla in på 1980-talet, men trrr rned moliveringen. atl prissåttnirlgcn på jorclbltrkcts protiuktcr- sattes g-enom den s.k..jorclbmksr-eglerinsen efiel förhancllingrr' mellan jor-dbltrkets organisalioner ocl) sta ten. ProdtrLti o n sökr ingirr och alldl-a ratio r)?rlisclingar bcliiuaclc diirf iir inte bala.jorclbr ukrrrra uun liorn hcla lirlkhushå1let ti11 goclo genom lägle priser. Orl jortlblukct skllllc!tödja sljccifik folsklirrg^, skul1e pengarna komma liiin s.k. r-egler-ingsmedel, sorrr enligt löretrådanra för- jordbrlrket Lrusågs vitra pcngiu tillltöriga jordbrukct. Ilenna uppfattning kon niycket tvdligt liant i diskussionelna orn inr'ättalrdct a ctt hah,statligt institut firl husdjursföräclling Lrnder' 2i1 l95il och 60 talen (kap. 7). Jordbruker. fijreträdarc var positiva till att stiidja derl husclj ursgenetiska fbrsknineen, men me(llcn skulle komma fiån reglelirrgskasson:r. Den liirsta djur'ägalgrupp sorn lisade intr-esse atl ge medel lör gcuctisk folskrrirrg r ar pålsd.jrirsuppliidarna. Redan i shrlet av l93g talet biir-jacle deras riksorganisation bekosil lad lnan nu kajlirl uppclr-agsforskrring rid [.antbrlrkshögskolans Institution 1ör ale].' och raslärl. En omfnllancle lbr-skoing konr ig..ång ör,el får'gncclärvning^ och reproduktiorrsfi siologi. Forskningetr bidlog verksalnt ti11 pälsdjlrrsskölsells utlcckling och till 2tr Svclige unclcr 195(l och 6(ltalen ble! ert a\ clc lcdancle minkskinnsploducerande liincler'- na i llir-lclen. Pälscljursuppföclar-rrr rrtgjor-cle en lile annollunda gr-upp än.jorclbnrkama i gel))eu och lar-ber-edcla att betala för den irtfolrttittion de behiivcle. lnsiliten onr fbrskllin ieus betvdelse tillt.rg blantl jolclblukcts organisationer- under' andla hälftcn a\' I90(lta1et. Når- staten btirjade lisa tenclenser att vil.ja nilska alslagell till l;ntblrrksforskrrirrgcn, slir-skilt den me-rt 'illi rr1,.rcl,. I r'.1;it i,'r, llrr rrlrr.,,r s,a)ri.rr ioner mecl I-RF i spetscn irtt bilda Stiftclscu LanLbruksfrirsknine (iiir-st kallacl l,antbnrkets Foncl), som tillloll på 1980 äler. Stifrel.err.rrrr."lr, t,rr rr,irlr rn, d br;rr., lr,,rs.rni.a tiolefuir i boncielirlelse n. och samr-äd sker rncd bcrirr-da organisalioner. innan ansökninear beliljas eller avsiäs. Pii gnrnd a\, forsk llillee r\ I'rl\drl.r lr;t I i..rr hrt.,ljrtt.,'t Satri.n rinr-r' ' ', lr,ir r rr l;l r:i I r ingrl', 'l"e ir rr:itt:rt cgna forslninssr-åd, som anslår uedel till specif ika lirrskningsprojckt. Det ske'r- alltsii nurriera intc bara ett utb\,te a! icl6er mellan l, ir, r.i,la r - lör hrsdjrrr.,rrgarris,rti,'rretrr,r,,, h,'r\knirgen. I rrrirrga lall \llr,ler L,lq.rri..rti,,rrerr.r,,, l.r tilljrnpa,l I'rr:lnirrq irr,rm sina intr_esseonrråclen. Kcprrnt- 1 Tänkar I tidigale avsnit och öv ga kraf stora slegrillgel drrktir.iter, sonr talet. Nliölkl!k: l acle k()rlla hara ( kg iir l90i) år' ett sekel sen likar-tad hos får. ligt att stirlla li-å art fortsätta Pii logi speriocl e ellcl ektnornisl gräns firns de1 s l'r-uktliist att lirr' Vi skirll dår-crntr cliskutera vilka kornmcl alt lar iiren. Dt reclarn llndcl l ruppu)ä1-ksarnh( sig ökande irltr( rlliar och dess ti ;;ä d.e n genelish samt de cliriru/ gcr uppirov til) Llenteknik o kuterades i kal att endast kort ve.kau På clc fr har direlrot e tidipjat-c och kt nlcr a ingåendt starkt produkl mera hobbvbe

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Seminöreningar (RSS) blir Svensk

Seminöreningar (RSS) blir Svensk PnRroneN sprtn 1950 Kapitel 8 Riksorganisationen Sveriges Seminöreningar (RSS) blir Svensk Hus{ursskotsel (SHS) -{nslutningcn till seminverksanheterna for-tsatte att öka kraftigt i södra och mellersta

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 -" PnruomN 1925-50 Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 Den allmänna utvecklinsen Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900- trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll i jordbruks-

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

att utiöpa den 31 december 1g26. Arbetarna krävde förhöjlyg

att utiöpa den 31 december 1g26. Arbetarna krävde förhöjlyg Gruvindustrikonf likten. Avtalen för de mellansvenska gruvorpa gällande mellan Gruvindustriarbetareförbundet och Järnbruksförbundet samt }rerlansvenska Gruvförbundet uppsades av båda parter i vederbörlig

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 au Ronny Petter.tson Dcn fö!ande fiarnställningen beskriver någr:r lrnvr,rdlinjer i skogsnäringcns utveckling uncler^ tiden 1950

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils I,i-,rprrnr. 20 Algen - ett skogsbruksproblem på gott och ont n,t Per Pn s.sott. Förord Jag tr-riffuclc Stig sista gziugcn i slutct al sclr tenrbel ir-2(x)2 str-lr innan h:rn skrrlie iiler'- i:irrtla till

Läs mer

,$[H, Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

,$[H, Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,$[H, S(l-\:s histolia tirrder- pct-ioclcr l!)2!l-78 har ingåcncle l)ehanclliits lr olika Iör'lattar-e i.jubilerrmsskr-iftcr "SO\

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Kqrrrnl 13 Naturlig föryngring

Kqrrrnl 13 Naturlig föryngring Kqrrrnl 1 Naturlig föryngring Blädningen och marbuskarna Mecl tiden fick blädning-sförespråkarna dct allt sr,år irre att försvzrra skogsbruksmctoded, t)' cle negativa följderna lirr skogstillständct hlev

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BRF KAVROHUSEN Protokoll rr 2O1Ll8 fört vid sammanträde med styrelsen i Bostadsrättsföreningen KAVRÖHUSEN i Åhus, onsdagen den L5 juni 2011 KI09.00-1,1..30 Plats: Gästhuset, Kavröväge n 33,Åhus Närvarande:

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Myndigheterna har ordet

Myndigheterna har ordet a lonkim ztott schede, christirt Rodell olgnc, Mntswernrrholn och Arutiktt öht1z,ist Myndigheterna har ordet Under konferensen fick de myndiglrcter som arbetar för rotner tillfrille att informern otn sina

Läs mer

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln I!'.'4.,&l}ä' 5 - -'irq!si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm Lr!n.brreCs :\i :ärf st. sii ' l-:: _ [,* Ar!e ho Is a ygrlseln l,åss eh. rs l,il::li Tra.spoi.T.il r ' l/l i: M lärmuseel

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r.

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r -- '- i\..- - -...!\ - --/-' + ii,r.i -- i,,t,: ',-F=t Bengt Bt-r'te Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. ----+- C.L. OBBARUS En nydanare

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Nyu utgångspunkter för beståndsvården

Nyu utgångspunkter för beståndsvården KA.prrEr. 8 Nyu utgångspunkter för beståndsvården I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Engelbrektsbladet. Engelbrekt. och srikcrt. l)en d:ir pirrarrde hiinslan av att inte vara srikcl på att bli fijrstådd och att leta sig fi'l.r.r ocl.

Engelbrektsbladet. Engelbrekt. och srikcrt. l)en d:ir pirrarrde hiinslan av att inte vara srikcl på att bli fijrstådd och att leta sig fi'l.r.r ocl. Engelbrektsbladet SENIORERNA.-,/ Engelbrekt Nr 97 Augusti 2015 Atg.25. Grundad 1981 Om att resa \J.rr rrr.rr \r'r etr lircl l'.rrt' Itt,,,.r I \ 'ir.r 1ör'rr.rcg ;ir J(t,'(rL) ligt hul snarr det rreil

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

r ["ry*-*, Fr qevir,q r.*gnrqoirf#iiiffi,;iiil -**J ^-.---r r.'rii-grhdavseddf

r [ry*-*, Fr qevir,q r.*gnrqoirf#iiiffi,;iiil -**J ^-.---r r.'rii-grhdavseddf i1;rl'i:i' sstyrels en Beslut Daturr. 20! i03i3o r:lr:;.lrr r' : -:. : : t.. ll'i: : Yästerbotten l(5) Ä*r4chqiqlanin&ji:l Zq ;rstsrzqis ;it::'ll.r;t.ri: ;;: :; ii!.'.::i.: :i.' i' ;t: ::' Ii #.ifshmpffi

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

fw'*f."^*(\q ,'lørølr, Earz* OCH TVTATERTAL I SPRÅI(BAD ôli1 Citha Gra rdell, Nina Hovi, Britt Kaskela-Nortamo, Karita Mard & Tina Young (red.

fw'*f.^*(\q ,'lørølr, Earz* OCH TVTATERTAL I SPRÅI(BAD ôli1 Citha Gra rdell, Nina Hovi, Britt Kaskela-Nortamo, Karita Mard & Tina Young (red. Citha Gra rdell, Nina Hovi, Britt Kaskela-Nortamo, Karita Mard & Tina Young (red.) 5g,rntr,Êór -nd jrb ør ôli1 fw'*f."^*(\q l l a ìë f TgEÎODER SOM STöDER SPMnnNG OCH TVTATERTAL SPRÅ(BAD Arbetssätt och

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Köp Föreningen P5 prylar!

Köp Föreningen P5 prylar! Nr 212006 Argang 13 Da 'spt'lurinte,.s'å,;tol'rtll lorföt.cningatlp5ttpp1rtidar,dontdrttrti lsigtppntit.k.sumlta t,ndealll'u hct. jn o1tuttriutttsdrl'4tttitlgcttt,iutttintlasiirda.s:pårhrl.smiitlltitt'skorot'ltntittdt't'tlfiarcjtila

Läs mer

6.2 Granska statisti k

6.2 Granska statisti k -.- 6.2 Granska statisti k När man granskar statistik studerar man statistikens kvalitet. Tvai faktorer som är viktigir för kvaliteten är tidsnspekten och tillforlitligheten. För det mesta vill man ha

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Nr 7 1963. Argång. 75 öre. Pris

Nr 7 1963. Argång. 75 öre. Pris Nr 7 1963 Argång Pris 15 75 öre nont t oo t sen sis/ FREDRIKA-BRtrMtrR-FÖRBUNDET har vänt sig till de svensl

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

þ' ;,ril,'. 11 /tt/ / tt),i'/:/l,tilt::,,!ill"l l]-/)t i,)'/ i/ilt.f ^ ) i,tj 1.,t::1:y': i r'/,.j,,' '' l,j.:/{..,,t:-.t, t,,..r,,,,t fi:ynslme$s FËygptrmts &tr$ s 1 FTRMA lìola ;cts firma är Fyrstads

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

ffim:ffifl'"t DET AR VI SKARABORG

ffim:ffifl't DET AR VI SKARABORG ffim:ffifl'"t SKARABORG TT DET AR VI VÅR ADRESS: SRF SKARABORG SKARABORGSGATAN 34 D 532 30 SKARA Tfn:0511 347970 E-post: i nfo@srfsksraborq.r.se H-sida : www.srfskaraborq. r.se I över hundra år har vi

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne t{ Kommu njör bundet 5kå ne 2011-03-14 Dff 11-6-24 Kommulema i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Förvaltningscheferna rned ansvar ör

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Yiri 196(ltalets slut hacle lrrn på de 11esta hrill inorri skogsbrukct komrnit till insikt onr bc:- holel al en r-adikal ltirändling :t. skogsocllirrgsalbctct. Litr,ccklirrscrr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

KAROD- HEDE (3ladet nr 6 : 1995

KAROD- HEDE (3ladet nr 6 : 1995 aa KAROD- HEDE 3ladet nr 6 : 1995 Organ för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckleby, Orust. C Dagens barn - och ungdomskull livskraftig, fö rv änt ansfu ll stövlar frarn rnot okänt mål i vår tid av blod och

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

F RKLARINGAR SYSTEMHANDLING A K E V B L LA. V N OMBYGGNAD PLAN 3 MM PLAN 1 DEL a

F RKLARINGAR SYSTEMHANDLING A K E V B L LA. V N OMBYGGNAD PLAN 3 MM PLAN 1 DEL a F RRIR Planritningen r inte uppdaterad. Mindre avvikelser f rekommer. SRFFRD PTSR SR: 11 PRRISPTSR TI HTR 7 PRRISPTSR TI OMFTTI R RD R T SD SI FIHT 4473 - OFOT 1 DRSS HOR 2 -F OX 95 162 12 IY T. 08/598

Läs mer

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte 1 l \ / öyteknlk 1-f--- hamnarbe varförbundet Karl Hallgren Göteborg Hej Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte låta

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer