Samspelet mellan forskning och praktik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet mellan forskning och praktik"

Transkript

1 -\t sr-urenor S\NPT,INKIER Krprrul 14 Samspelet mellan forskning och praktik I ltileglåencle kapitel har påpekats, hrtl under hela 1900-talct prodrtktivitetcn hos iantbnrkets huscljur kontinuerligt ökat \'{-jirlk 2\'kastninijen pcr ko och å[ \ar t ex 1999 mer rin tre giinger-sil hög sorn I'icl scklets biirjan. Samtidigt lrar.iordbrukcts slrtrkttlr och kr-eatursslocken5 samlnansättning för iindrat! drzrmaliskt. C)tlvandlingetl av ltusdjursskötseln birr ses sonl en intcgrera.l del al clen allruänna process, genom lilken ht:lzr clet sr,cnska sambä11et föråndrats Orsakc'rna till förvancllingcrr är tlångrt. En gcrnensarn nämnale ttl-dc vara clctr ökadc och alltjärrr irkirnde ktrnskapen onr dc tekniskzr och birr krgiska faktorer-, sorn styr produktiviteten, inte n.rinst inorn jordbrtlk och husclilrrsskiit sel. Forskning inoni landet och i rttlatrdet hal fortliipande gcnererat nv ktrnskap, men tor-skning lcder intc to(omatiskt till Produktiorsstegl-ingil.. Resultiitell miiste anpassas och infogas ipraktiskt tillårrpban s,vsterrt Ett samspel behör'ef utvecklas melltrn +orskrring tich praktik, dår infor-mation fliiclar i båda riktningarnir. Det måsle ocksui finnas ekouomiska ilcitamcn t fijr ftir'ändr-ingar' Förr'ånaDsr'ärt lite Zir lljor1 för 21tt snr.lcril sanrspelet rnellau forskning och praktik inolr 1:rntbmket och santspelets betl'delse ltir ploduktivitetsökningcn. För htrscljurs skötscln flnns några relelatrta rrnrlcr^sökrringar, och en itv dessa skall bchandlas l iir,r'igt skail \,i rrtnltlja cle sakförh;illandr:n. sonr bell'sts i ticligar-c kapitel om cleu forsk 'r rrq\ollr.kr llor lr,l, trllirrrprri rq.rr.utrr,i{t r-urn. T1rär'r'k;rn clet ei bli fiåga om en djuplodande auirll's. En sådan liggel rrtanför ramen av ett populär'vetenskapligt vel k zrr cton typ soln clen här bokeu representcriu. Dct ail emellcrtjd rrirjligt att något be'lvsa den rtill, som ett antal nyckelpclloner oclt riktiga organisationel spclat föt- ornvandlingsplocessen, och de svstemfiiråndringar i samspelc't som ägt mm. Som ticligare tlera gångcr PåPekats är inrc genetik och avcl de cncla vetenskapsornr'åden sorn pår,erkirt huscii ursproduktionen. FramsteEi inon näringsflsiologilr och!cterinärmedicilen spelar ocksii en rr-r,vcker viktig roll. De stora fzrrsoterua ttrberlittlos och rrrrit t'arrr ka.tttitrq IrhLl, e\rlrri'rl\ i. Ill r"l.rl. \,id 1900 talets mitt. Dert iikandc specialiscriupien hzrr också haft algirlancle betldelse. I 990-talets clj urupplödale iir skickliga specialistcr', rneclan deras l rkesbrirdcr ocir s1'stt ati början pi seklet rirr mångs,r'sslirrc lvlau torde inte ta alltför m-vckel lel ol)l man 21n1af, att eener-clll iuorr htlscljrtlsprociuktionen hal' r.rngeliir cn 11årdedel ar, plodlrktionsöknirrgeii untler 1900-talet berott på Iörbättringar inom r,ar clera ar,el, urfbdring, samt inhl'srting,' lr.kör* I :rr djttt, tt inlltt.ire t, t, rirt rlrrr, dicinen, rnedau den restelandc qårdedclerl ber-or pä sarnspel rnellirn clessa tre faktorcr: Dct är allclele's t Lpl ler rbart :rtt ett satnspel löre ligger. För att ctt diur, som scnonr,\'el f:itt eocla anlirg för pr-odrtktion, rerkligen skall ge ijod alkastnjnb, lirlclras också tillräcklig utlbdring och bra omvårclnacl. '2\'7

2 Hushållninsssällskapens och de kapitalstarka godsäsarnas epok De \iktigiiste altörcl-nn iut\ccklingeu av sr ersk huscljrllsalcl It:rr skiltat mecl ticlcn. L. ncler- senarc hiillien ar' 1S0(ltalct or:h en bra bit ir pii lix)(ltalct spelacle lrushållnirrgs sillslapcrr ide enskilcla lånel crr avgör.irrrclc loll, och der-as insutsel sleclclc olia i sarnspel rnc<l 1i-nnrstiicnde goclsriuar-e. \ri behöver. l,,r'.' rr'rrrlr.r i l,r,rt, tlr, lr l,ri,\trilqel.r\ olikl ln rsdjru slasc r-, clår'siirskilt sällskapen i rli: sr,clliga och rneilurrrsvenska liirrc-n spelaclc en aktir r-oll- För'clcn sirrtliga r-asltilclningen korrr clocl fi)l llötk.eatltr ticlt svirr cnskilcla uridsiigl e' att ö\'i! ett a giiranclc inll\ tuudc. Bildarrclct av RSB-rascn, Iiilegrinsare till r'ar. nrrr':rlande SRB ras, har lteskr-ilits ingricnde i kapitel I och i lakt:rluta l. Slapancler av RSll r-asen karr i hii-- glacl riliskri\as dc insirrsr-r-sorn qjordes a! godsäua e Iirut (iassei pl \tj.rr'.rttrd i \.ir(, trr lil rr.rrrde rr..rr. in,,rrr :r'inaveln. sotn cj besklilits ticligar.c i clelllr lrok, Lrtfilr clcs :l eoclsägar-el Pct-Bonclesson ( I ) på Svaliri islirrrc.l Flcr-a utlåndskl sr irrlascl h:rcle urrtler-slrr tct av I800 tller inrpolreral\ till Skiine pi priurt initiirtir cller-3..euorn cle nii lmshåll, rrin5-ssällskapen i llrrclskapel. lleslrllatcu lrlr t lr-r nlle Prr L.i,,rrd-..otr i.rl,,rrrlr,r cle i flcr-a onrrii sllr rrncler 181.1(!tllt t cljnr-at clclr stora \ ilit clrqelsla lascrr eller. r or-kshir.e rill.ir'q,rr,l. 'l,i' i',rrrr,,lj,,r,ljrrr, rr. rrr.rl och ur cl gcltolnlör clcs..\r-betct l>lel ltrckct I r. r r r r r:. r t I l ' t i ( r.,,, lr "tr rrrlr, tli{ \t, lrr',r gocla ploduktiiinsegerrskaper rllr cclilacles. I'el Boltlcssorr (fig. 1.1:l ) och dcr av honolr glurrcllcle Pel Btinde:sorr L:rnLbruks,\B liorri att trrtcler_ fieta iiltionclel dt)lttiltefi1 \!rkshirc iiveln. sonr Iiam till ornklins 1950 lar- Sveli ges viktieaste svinr-as. DeL fiir-cligger- srola likheter^ rncllan cle n å "r-aspion jär cr-na K[ut Casse] och l)er Boli dessou. i\'crr om clen lirr-r-e rirr 2.1 år- älclr c och dcn senare llilde elt betvdligt edklal-( socialt rrrsp urrg^. Båcla var driltigajolclbr-ukare och ekonomiskl klurnigir och ir amgångsrika. f)c t()g rnr ckct lirlie del i hembrgclcrrs.,,,r,.r1:r,,, 1 l,^l'ri.l.,i liv n,'r r.rr.,.t \.rin,,nr lespektive llins hushålln ilgss:iilskap och : nriin!:a nnclla liil-eningirl och s:i1lslap. Oassr blcr' larr11:tirrgsntan och lcdantot uv litr-sr., karrrnrarcrr ( I lt(i7-69 och l ), clrir- hiir: iiir-etr-iiclclc li-ih antlclsr iinl iga risikter-. Bol.lessou var ocksii landstilgsm:rrr och r-ik.- {lagsman i firr-sta karnrrrar-en ( I X)7 r,i.ir lr,rr.rrr.l,'r. - rillilr lor l r\.rti\e l,.i tie t. Biicle Cilsscl och Borrclcsson sirklu.le fi)r.- rni:ll utitilthtitrg i huscljrilsirrel. bl.:r. at clcn enkla lrrleclningen ltt siidan rrtbilclninc krrepplst finns irtt 1li. Borrdesson hacle eu d:rsl scnonrsrirr lirlkskolt. Biida kånclc tlock s:rnrrolikt tili ilrbelel al cle engelska atelrpionjär'clrra Balelcll och brirdcma (iollirrg. I rar-je fall anriirrclc cle likaltade avelsrrrc, tocler, c1r's. r'iss irrelel på fi arrrsthenclc- inclilider, plocl r Lk tiorrsko n tlol1 och s1r'ärrgt ut.r'al. (Jlsaki:n till att (iasscl och Bonclcsson bler 1:igut 14:1. I:örtgingsntanntn inat j(d.diitlrit dto-,ani.ti Ja,/))in! i;]riw, gndsiigan,tt oth riksiagt trn)tn.n n).n. lh IJontlt:;tn (1t4J l92l). Rond?s.\on i;1){tar 1)id ttnga åt lrirlunqdrdcn i SuliiJ oå on)!attdltlt rltnna tnrltt ot t'tntioitig. ut*.sanlu,t t ) I I t I t ) i) n.\ t ti a) tl b) uh n ul Jia n n å? n tu ) t i;! h *,.t t u t.s atlt ntinl..tiillni pnr Hatt kan rc.t so t \LtlnN a1) drn.ntn:ha tarhsltintay,n o.lt i'at ).v,n\.l)iirt.t!l Jarttii.latr tt)ttin Dtin.r ad. l ilspl()itlaael' tf( s\efitdc. ()r.l('lra s:r goll luv sirrl djltr'. 1 r ille kottsolic 1l iigil olll (ia harr vat rtte birra blcl sii. :tvrlsaflrclet t fesultat ()ch s errdra tljr rt'ri spclirrle alltsir clet ar cle tlli qhir-e. Dc ko: r icl lionsohck cr'dil i;\'er lar I iiiiga orr s(rn Lons( )li, fascr i st()1 rl siillskaperrs r' g( )lliridsr'ilsl larrcls hushri sr edska hr'lst sh rts a\ arbc ten pa \\'ing hrrsirirllnirtg liin e r i. Dt n tidig.. Lonr ocksa i lri)inirrgssrill htu dessa ltl rjurförerrin! filr-tlcliiclc st fir r_enirr ger_t r Lollerr li r ltti pcu. skctlclt mclllur slillr] fir-enirrgat-t lrtlshiillr ring' huscljttrskor hctelrlr till t()fn. (;cllol I AlSOltl)ll(L niira k()lrtirl orn siillsknpt tlle(lel. LrPll stiltlii.l.il llli hetcrr bir-ja, d jlu skotrsrrl?{i8

3 s.ll\kap och i a1:kap. Oassel L:ll, )t a\' iörsta l-, { r. clär.han :.iktcr-. Bon r:r och liks- I :92-t 907), rrcr iltil'a Paf- :.;knacle for- 1. cl.r. al den n irtbilchtiltg s',n hacle cn- ; ii.1r rcle clock : -tl:ka avels.ele (iollirrg. adc llrclsrne- :.nrlc indilii::itdgt Ltr-val, n:icisoll ble\ r-aspioljriler- är' oklar-. De lal siikert cljurintresscl-adc. och sorn (hrktih-a Ii;retagtle \ille de ha så llott e kolonriskt trör''te som rnirjligt ar sina djur-. Det iir sarrrrolikt ltt Bonclesson lille konsoliclera lor-kshirc rasen i Sr erige. I iiliga on C:isst'l firrns inget sont angcr-att han \'ar-rrtc cf'tcr- :ltt skapa en nl ras. Det bara blev så. I bacla Iallcrr lccldc enellertid lulclsartetet till r-asbildii[g, gott cl<rrrorniskl r-esrrltat och stolt irtresse ocb elterliiljd liiin aldra djuråb..ele. Hushållnirrgssållskirpen spelacle alltsii ilgen algörande r.oll vid bildanclet av de t\'å rascrna llsb oclt slcnsk r,ot k- shilc. Dc kom enreller-ticl att ektivt dcltlgir lid korrsolicleriugen och sltridningen irl riis erna iiver lanclct. I fi åga om hiistaleln har-sziliil rasbilclanclet sold Lonsolideringen a\' \'iil-a tr,:i irrhcrlska ftrscl i rtol rltslriickning skett i hrrshiillnings srillskapcls lc'gi. I)en ticlipja utlecklingen al sotlandsnrsset skeclclc rrrcd stiid från (]o1- larrcls h Lrsh ål1rr ingssållskap, och.lcn nord slenska hästclls utreclling hal i hirg gr-ad str lts al ar-bctct pii hirrgstlqrpfiichrilgsansta)- rr rr Pa \\.rrrle.r. snrrr r :rrt,r,l-. li irriri.rtir,r' hrrs h allnilgssållska pe n i cle t\,r'a norclliga liine n. Dor tidiga utvccklingen ar JrLLscljrrrsrleln Lom ocksli i iilr-igt irtt stal kt piivclkas a\ hrlshiil)ningssiillskapen. \'i har- titligar-c bcsklir it hur- clcssa lrkli\1 (lellog i or-ga[iselanclet ar' tjrrrltir-crrirrgar', hlailple lill r icl tju r'ulet och fii clelade statliga stiicl och egna rdeclel till firr-enirig:u-rli.,\'cn onr rnjölkboskapskon t- r oller lornrellt virr 1l-istiiende 1r-iin srillska pen, skcclclc ocksli tllil elt näril samarbele nellln siillsk:rpens tiainstclll2ir oclr kontlolllire[illsaria. [rnde. l{)20-talet inraittaclc hrrshrillningssrillsknlrel sårskil(la 1 jänster sorr lirrscijrtlskonsrrlenter-, r'ilkct iikaclc utöjlig hctcr-rra till r'åclgirrring inonr hrrscljur-sscli i()fr. L;enolr sin:i lalrla sor kcrr och pasto r atsorrrbucl lradc h rrsh iilltringssiilskapen nlir-a kontakt rucd liilrets böncler. och rilen rrrr siillskripen var starlit Ilcroclldc av slalliga rr., rlr L rrpl't;tt,r'l-.,1..:rtrtt,,lilt itr r'.urrr lllur(liil h e Le r. \iir seminr'el ksallr 'tatli{.t.r heten birr-jaclc bli uktrrcll. clellog nrånga hrts cljru skonsrrlentcr- t)cll ulrdl rl lijlelrädiue lijr hushållnidgssällskapen nl)ckct aktivt i skapanclet av nva sedrinföreningar. Htts djttlskonsulenter-na lirlgelade o1i!! solr sel<r-etcrar-c i rtr'bjldacle föreninear-. C;ctrrlu liirinclringarrra i dcn statliga lantbruksor!{?t nisrltioren på och 6(ltalcn (se kapitel 7) ninsliadc s:illskapens mö-jligheter Ii;r in salser inom huscljulsavelu. I 1öreliggancle,]ll'ere lr.tl 'ler illre \:ll it mi,jliqt irlt qörn Fn irrtr-ärrgancle zrlail s a\- bemdelsen al hushiill n ingssåll skapens arbctc firi htrsdjursayelns fi rirrrjandc. Tidcn bor-de r,ara nlogen för cll ellel iler-a agrarhistor-iska doktorsavhancllingal härorn. Forskzrrna börj ar påverka Lrtlecklingen omkring 1 9 2ir Sorn flarngått i1\ tidigare kapitcl intlc clc ';, rr, ri.k: l, (rr, r'llir lllepl'ir:l tral,,n itr ler-kan p:r clen praktiska huscljtu sar eln liile l!)25. Areln anr'äncle sig ar'lrcpli)r'ad cr' falcrrlict ocli clc ructoder sour låg- bakon cle ti.liga eng-elska alclsrnrilrtens fi irmgång:rr-- S:Lmticligt brggcle man rrpp inli-rstrukttrl liir alkastnirrgskorrtroll (rttlölllol och slin) sam t jncli\ idprö\'ning (h zistprc rniclingirr). l'å l920talct fick htrscljrllsgene1iken tre ener'--iska filr-etriclar-c sorri pzir'cr kaclc rrl vecklirgeu i Srelige, nlimligen nor-r-rrraruicrr Clrr-istiarr \\'r-icclt oclr!r'edskatd:t (let-t Bottnicr-och har-.loharrssou (se kapitel 3, lakt:r- Iutorra III, \i och Vlll). Dc hrcle alla tlet eemensamt, att cle gcrrorrr bcsök pli olika inrtitutiolel i USA komnrit i kontalit mccl gcnetikcd och insctt dess möjlibheler liir ulvecklingen ar hrrsdjrrr-salcln. l)clirs bucl.l r1, r. r lrl.. r, t. \[arrl,otil. k rn, r'rlr'r'...ir på ckorrorniskt liktiga egenskaper och stnlnta i or iltiga siilchig som lär-g och tcckling. li,r, ;, r sl,rl' r \(rr,.i lrr rrlr trr,it,r. t',' tljuret själrt, skulle man fiirsrikir tillimpa :ilclsliir-clcrirrg gcuorn ar Lornmebedijmniug. Dcrr glingse uppfattllingen, a1l anor och ras r-enhet i nriinga led hadc stol beb clelse. borcle rnodilier-as. \'[an bc-hix dc irrtc gii lälgre tillbaka i illollra än till lar-och lllor. oln clcssa lar olclcrtligt ar elsr'å r'de r-aclc. (lhr-is tian \\'r-icclt arlcd galska rlng. reclan 1{)29, 2(i9

4 lnen kom gcnoll silt dl naurisk:r personlig het att pår'er-ka utlinga riidgir,are och frrrskarc i hela Nolden. Bonuicr och.fohansson kom att t:rla inonr husdjut.sg^enetiken mvcket l;,irrr-re. S,,m led.rre li,r lrr.titt, I t^, l r\rljrtt\- fiir-äcllirrc, \Viad. inrr-oducer.licle Bonnicr ntc toclen rr ecl enligui gir nötkreaturslr,illin gar l.r rtrr'lir I d\ \DFi ilrld rrriljätakr,rr, rs irrr,.rkln pi djrrrcrrs utvcckling och prochrkticin. Han var-också dclt som tog initiatitet till rttre, llirr'1r'tr a\ (le,r Jl trlr, i.ll,r irr.-rrrirr.rri,. ucn i Sr,er-igc. Scmintckn ikcn miijliggjor-dc en eflekri\: :ivclsr'år(leriug a\ scntidtjltrarn;r gctlotn a\ krimrrtebediimnine firr- nrjiijkavkastnidg. ( ir-unclerna lijl hut- at kornmebecliirrrinirrl4r._tr bolcle Lrtfiir':ts lades il lvar-.fohar.issotr och hatrs clår':u ancle elc\'r\r.tllr I lansson. proles sor_e lr ta.foltansson och Borrnier. r,ar i iler :r olngillg-ar inbegripnu i diskussioncr ocli ai\,eflzieeuinear lned repr-eselttantef för SllB_ fiireningen, om hut- en avkontrnebecliim ning- ar, SRIS-I jrrr':u- borde utfblrnas. FIer ir g:ingcr konr rnan fi.lm tiil iivel-enskomulelsef, sonl scdall re\.s ltpp av slvrelsen.r Ni.if uran liser orn fiir.loppct fär man kauske irr_ trlck av fcn obstr-rrktion. Sii illa var.det rrog iute. Uppfatnringarnir lar hclt errkelt mvck r'r,'lil; irrlrl SRB li,rerrirrq, rr. L,.,f.,r,,1- iör'ctråclal-e fi)r- rascn ljlirracle storä perrgar. pri Iörsäljninu ar,alelstljrrr. r\{rrr r,illc helt enkelt inte h:r cn åuclring i clct nidenclc s\:stcrrlet, d:ir cxter.iören!ar l görird.le fölavelspoiingen. En objektir, lvelsviirclerine bier, nröjlie fiir-sr dii serninr.ijr-eiscn (ltss) luxit sis så st:rrk, art dcn Lurrcle tä gelriir.förcn pi Ietcnsklpligl gr.urrder. trtlor.rnacl :rrkornrrcbedörnning gerrorn samalbelsor-ga rlcr \:inirilrll l;lt,r\ki,lnrr hirl;,rrrrrirre ar t jular- (N.\T). I Ndt insick fdreträdare ibr statliga murdighcter. scmin\'erksamhetell. hrr.lr.rllrrirre...ill'lnl,rl (,, lr r,rrtör,.rrir,, rrne, ocll dessuft)rn adjlr lle-el.acles vctenskaplig..rpcrtis. l'arjohatrssod k()ln lltt Vet-lia srim huscljurgcnelikel i nrirnrarc iio år-. Fhn lar fiirsl liän 1925 r.1. pr-oleslor i husdjurslär.a vicl f,rltun:r lantbrlrksinstitut och sctlau profcssor i avcls- och r-asliira yid l,antbnrkshiir,- 2'i0 skolan i?.1 år'. L)e hllsd-jur-skolsltlerrter sorn virr vcrksanru:r nnder 194(! r-rch 50 taleu. dir clerr sverrska hrrd-jurravcln börjaclc modcr-niscras och seminalelll llck sitt gcnotnbrott. hade Jrr:rktiskt tirset alla haft h.lr.-jol.ranssorr som liirarc-. Gcnorn ilet.ir av clcssa konsltlcll_ 1el fick.len nlodcrna avelslär-atr. sorn rled Lrtli)rrnats i h'ar.fohanssods föreliisningat och skriftcr-, ivriua firresprlikare. f)ct torcle intc r-åcla niison tvekan ortr art cle fiitiincl rirrgar', sotrr genornfi)rdes inolr aveln, och de rneloder fiil lvkornmebcclörnning oclr allnall avels\'ärd cj-ittg. sorti i n tro d rrccr-ades undcr I951)- och 60-talen, sklrlle hali l.rvcket \\:,' r t ' a \i ird, r i pt. r.. orll,.j I.r,lerr iri r'ålutbiltladc huscljur.skrirsuleutcr oclr Imscljtrr-sJärare stött refirr.rner-na. I etr beskrirrring av gcnelikcns inllvtancle 1'.r,1, n ridiq,.rerr.la I r r r.il j r r r.r r e I r r lu,r,u L- så lterrl Erikssons insntser omnårnnas. Han oj<ir-clc sig k:incl son cxpcr-t inom hristaveln. diil had gjor-dc idsatser'liir un.ecklingcrr ar derr nor-clsvcnska hästen. l{ecllrr I927 Lrt Iörcle han cn ornlathnde stlrdic al faktor^c,rsom pil'erkadc olika kr.oppsrnlitl hos dcn no clsr,enska hiistcn, och följancic år. intr.cr ducerirdes undcr- irirrrs ledning dragprov firr. ulshingsral på \'tjången. f)c't r,ar. zrlltså fi-ågr om ett tidigr exentpcl på adviindbarhets tcster i a\ eln, vit(l sorn nl brrrkar kallas fiu<> r p',.r.ll-r irr,lir rd r-.'. I r il.w,n 4,, r rlr,,r l _.a c,trtl.rlt,rrrd,.lrldiet /\ rr, d,irrtringrrr., gonaclhvpoplasi inonr Slili-rasen. Något sonr iir viktigt och Lrrrikt fi)r sirr rid iir al1 srudicn fiiljtles trpp av etl pr-aktiskt teslpr-osram. crtr-rr rillr I det.l,rerr. Iilr, k,rnr:r lrrrrrlr br-ingts till så låa nivri, at clen ej l:inar-e bler ar, ekorrornisk belvdelse. Seminverksamheten skapar n,va möiligherer L)e laslör'cning:il sonr vcr-kadc uncler- I90(! ialets för-sra hiilli ldrretriidclc i huvucisak irttresserra ltos lter.stiner sont iirclcle upp ar elsdjur' 1ör- firrsål jning. I avelsfi-åeor hadc iör cnllgilrltlls l-epr-ltseutantcr ofil nyckct kol sen atir :r iirdcr-inglr, sorn knappast'ittn:rde onr någon sliirre föl-ståclse för (len n\,:i ltusdjursgcrrctiker \:erksarrhetcrls aveln och bilclr RSS bölade er llss såg sorn sir rr.jiilkprodrrccr re prodoklions Sorn bcsklirils intresse Ii;r-att lvse. av data iir pr-oduktion ocl niel r,al en tid ccrrtlalolganisi trtreclningal_, ( sekr-elerar-e. Bi ltt stzirka rlct ( tidigar-e n:irnn seminorganisal tlal på \\'iad. H utvecklingen: som mecl hjri$ alll bäure datat na mcd i fbr nrjiilkpr-odukti, Inrättandet a blev en viktig rr härigt:nonr tid skapli!i grlrnd tjur-al sorl arn\'ä hand beg-rurrcl cles, mås1e mln age.ade nr,vckr lctcnskapliga g toden hadc rcr och clen irrtcr Eieuetjkerrr r\l2r rringt'l Limna, n()mlllcr-adc A fiil hrs(ilutionc dehring på \\'il a! avkommcllc ter ingäende Il med iiir-eträcla hrrscljursalcll i pen, och mecl e sl\ felsed sonr lccliunöter av r kompctcns i ltr ett arrtrl cxper'

5 -: _. : :.'..-.. i-l\t, rr'c:...: ;]lir, - ::':,1oI fir: l-.::.i 1r.tq..- ::.:,-rlhet lcrtir - : :cit,rck- :_, -i_::fc n er \:.:',t.,ortr.::.tlltliet: :: r' ){t lilt1. :-:: lltnclc.:::: c lllc'. D.lr' : :-i: i!r r, : ::. r:rl'.ri.:--:r.1\.1* -- -:Lir- i,:_ r..c: l,,r..:. t::t.tdr : :'.r lrtl.- djulsgenetikcrts rnirjlighetcr. l\'ied serrin r,erksarnhe{ens tiarnr'åx1 iuom rrötkr-eatut-s errln,', lr [r I,l,rnrlr r at r'rl.,,rtani:.rti,rrretr RSS bi;r-jade en nv kraft göra sig gälhnde. RSS såg sorn sin uppgil't rtt slödja de r,arrligil rnji)lkproducentemr, s:i att dc skulle 1ä biitt re produktionsdjur- och ladtrgirrdsckorrrtmi. Sorr besklivits ikapitcl 8. visacle RSS tidi5lt ir)tlesse li)r att krrnn:r giira fir lirpaude ana lvscr_ itv data irr,cl de seurinauslutlta Lornas produktion och sexrtalfutrktioner-. (lclt BottnicL var en tidit förespr-åkarc'för eu stark cen tralor gan isation, sorn ktrnde gör'a irvelsr r I r'rd r r i I I q/ I.,', lr st;ir Id, urq in i.:rri,,r ', rr'., lr, ter,'r-. tsötje Ol.*,rr. i d, rrrr.. str,ir.rtt arf stärka clet centlalir selt et:rt-i:ttc't.'r Sont ridigarc Dänrnts uppriitlades 1950 en fötsenrinorg:rrt jsittiouet-ua gettrensam datacetltr al på \\Iiacl. Llår'rrecl lat- gt ttnclen lagd fiir r. rlr llitrq, rt ar R:: rill.r orqerli. rlir,rr. som rrtcd hjiilp al ruocleru och fot tlöpandc, allr biiltrc datalekiik kuncle betiäna biincler'- na mecl iniirr-rlation om dclits kor ocli m jiilkplocluktion. lnr:irt/ndrl.rt \ \ I h, ilörn r;rrqrn J\ lirlr':r' blcl crr liktig milsto$e. Sverigcs böucler'lick lririq, rrurrr ridigr rillq.irrt till ert n.t r, terrskapligj grrurd utfijrd alelsr'är-clcritrg av dc: tjurar som iln\'ändes i ileln. Nät-mau i c'ftelhand begr undar hur rcfolltetr geuomfötclcs, niiste marr sriga at1 RSS och Börje Olsson zrgclacle mlckct skickligt och klokt. Den!ererr.l.rpl'3.r qtrtn,lr"r lör I'edälllllilrt.rrreloden haclc rloga Lrtl_ctts av h ar.f ohanssr.rr t och den internationellt clkiiucle skotske genctikeln,'\larr llobertsort. Detrljtttfirt-rttningerr lännacles till clel likaledcs viilrenornrnelaclc Ar'trrr Ilanss()lr. sorn vat_ chcf liir lnstitrriioneu tiil husdjur-sibr-ätllings ar' delning på \{iacl. Detr zrllrniinna ledtrirtgjeo a\' avkodl]nebedörnnin gen anfi;r'troddes el tel ingåclde fiir-handlingat äl eu nätlutl, rrrd 1öletr.r(ldt, tilr olila intt,..-r' in,,ttt husdj ursaveln inklusir e httshiillrrirrgssällska pen, och nrcd en ör,er-dir-cktöt på Lantbltrlsst)r-elsen soln ordförande. Då nåundcns ledarnijter al naturliga skzil cj hade topp kompetcrrs i h usdjur-sgcrtetik, acl jungerades ett antal cxper-let-bl.a. Arttrr Hanssort rlclt senarc också Nils Iiorkrnan till niilnnden. AvkonrrlebcdörnningsrcstrltaLen publicerades seclan i särskilda s.k. NAl]rnedclelauclcrr. I llss:s egen ticlskrift, Ladugårtlrz. redogjorclcs också ingåendc för' N,\I mctoclen och lesultaten fi ån cle ojika bcdörrningsonrgångarrrir. Tldskriltcn Latlugrirlett b;ttle nägrn ir ticlig2ue övel tagits ar RSS och fick genonr blockprcurulet ationcr av de olikii sctlittliireningarna stol spridlling. NAT-metoclen fick tidigt stol acceptans. Fr-ank I'cnini publicerade 19tj6 en stuclie av oljka innolationcrs (n1'hetcrs) spriclnings takt inornjorclbnrkct.r Den baserirdes på en enkät tiil saurtliga.jor-dbr-trkirre i Uppsall län rnecl gårdar på rnellan 20 och l00 he åkcr. Del s.k. F-talct, sorn enlig-t NAI+netodcrl är ctt uttr-\'ck [irr-tjnrl nas avclsvär'cle (se kap. Io r. irgi, I {rnr, n d\ Iinrr,,r,rti,'rrer irttr tlcrsirknin gen.,\r' clc.jordbrukarc, sonl h:rcle siiih rekrvierande mjiilkbesäuningar, hade in'er 50-olo :ir 1964, civs. l2 år cliel N-\'Lrnctoclers infiilirnde, börjat ta hänsyn till Flalet i dct egra avelsirlbctet. Pelrini konklr.rdet at' bl.a. irtt "r'issa inno\,ationer nårtrrast Sta.ka- \or rc tcr'\i 1,.,,rI lbrl:.,1lrlll. r trrrlrirraq,'tt rrrårr också F-talet. accepter.as rr]'ckct hastigt rr lr nrrrerl-lb.rrr". I dcn \r rrpp irrrror;ti,'n, t. sorn prigrilt omkriug 13 år', iann I'ctrini viclarc, att Ftalet snabbast f2itt accept2uls och oått 50?å-niviin på nästan hälltcn sri kor-t tid sorrr Lc\. irrl,rr:rrr,l t.'r retttil.rtiurr.trrltr'tttr i ladugiirclen. Ittli,r.rrr'ler.-rr \ \l rrrern,lett rrl{i-'r erl br-ltpurrkt i srersk huscl.jut salel. L)c htrs-,ljrrr.een.risk; lut.lrrinur tr fir L ltiris-tt',rtt dirckt genomslag i ctt n.tlionellt ut\'ecklingspr-og-ram. Tr oliit-dighetcrt liil båc1c l{ss oclt h Lrsd jnlsgenctikc'n bland praktikerna iikacle solrr ett resultat av clt't lyckadc ilrlör:rlldet. Elter- sarrrgrien clet I 959 rnellan avc'lsför' r"r:r'q,rrn,t,', lr \r'lllrrrl,,rr trtlllt,rrtrj i,,lqa nisationen Slcr)!k Iluscljulsskötsel, SHS, fick \r, r ier -tr.la,;l.rlriq, r"rr r alorq:rnis rt:,,r' fii utleckling a! Ilötkt eatrtt-sskölseln. SHS inriittadc tidigt olika kommitt6er. drir pr-aktiker, tjiillstetrrän och fot skare kurtcle lllötas för att diskntcrir irkltrella 1'r igot-. NIan orcltrade ocks:i konttrerser-. biide nalionella och 2Jt

6 mecl utliindska cleltagale, lirr att belvsa rrrirj ligheter och ploblern. SIIS korn attuppmärk sammas inter-natiolellt bl.ir. fiit- sin tidig-a in te l.irli(in mellarr scrrrirt cich avelsverksamlrrt,' lr I'rnilrrkti,,rrrL'rrtrull. Orea rir.rtio rer Iick stå moclell ltlr fler-a liknande sarnnranslut ning:rr-i Europr. Det år l!)60 ai SHS irrr'ättade alelsråclet ruccl Nils Iio kman som or-clfir ancle ble! en liktig ruiitcsplats för- fbrskare och ltrr-etr-äcla r- lär,l-rr pr,rlri.l.r:rrrlrr. \o'r' nirnrt. i bl.;r. fakt:rr^rrta X hade Ktirkmiin. sonr bl.ir. rrrir d,'r ctr. i.rr,l..,, lr rarlår.r irrritten I,r 19501a1e1, blir,it chef fiir- huscljulsbl'rån i Lnrrtbr-trkss tvlelsen. (lenom sina uppdr-ag i SFIS lick han eri ccntral position, både iderl snlliga lantbl-ul$aclrniuist ationen och i den pfaktiskir htsdjur-sskiitscln. Når svjuirvelstrirgol b)ev en clel ai SHS:s ansvarsorttliicle, irrrilttides err svin:,elsr-åcl. också rrrcd Ko k man sonl or(lfairarrdc. Gelorl dessa t åcl och irnclra Lomnrittder och lcrksaruhetel korr SHS :itt trnder' lleri! decennier!erlia som ctt nav i olika nlin clk niellao for-skare, rå.lgilar-e och pr-aktiker-. I Böle Olssons visioner'lirr SHS irrgick. alt organisatiouclr sktrlle insatnia tekniskzr och cliouomiskir clata liiin hrrscljursskiitschr, lilka eiier statistisk behandjing skrtlle krtttna ge llintbnrkar-ul irrforrnatior oclr r äg..leclnirrg i clelas s1r:ivan att Ii;l-blittl-u produk tiolslcsultr te n. I)essa dara stiillclcs till fols kam:rs lirr-lirgarrdc fiil irnalr'sel al olik:r slag och rrlgjor-cle i llcr-a firll gltrnclen liir rle vetenskapligir under-siikrrirrgal som beskt irs i kapitcl Diskussioner mellan liir-ctrii clale lirr SHS och folskale ledcle seclen till clc trtriclgnirg:ir- i slstenrcn firl avclsvlilclelirrg, soru disklrterats ticligar-e. Nziner-li lik rr.rr,-le,-lc r -,,rr lirrr. irrt, SITS:r ir't onu-iiclc korn seclan ntt ll ggas npp zilcl firr' lrdr-a cljrrrslag. Den nordiska modellen - hög produktion och god djurhälsa l-'nder- 1!)00 tirlets li r-a sista clcccrirricl lorl rl:rrr,il,rr t :r., li t,r.,,r't,1r'.irt ri rrret. r' t-t itt.it rziscuclet och iirrskrrilger alll Inel-a zltt 2i2 in tr-esser-a sig liir- liir-bättrad dj uronrr'årclnacl föl irl1 minska sjukclorlsliirckornsten. Insatscr']ta korlce trerades mer och r cr pa sjukdomsför'ebi 5;gande åtgår'cler Detta farr Lu-ingssått blcv logiskt, når r'ål de stora krca Ir trsf arsoter_na. tnberlnft rs och smittsam kastuing, eliminer.als fiån lanclet r,id scklcts rlitt. I kapitcl 9 disktrtcr ade r i ett flertal uncler-sirk ni[ga som visade. att ar\,ct hi]de ett Påtagligt inllrtancle inte ban på liir-ckornstcn ar r-cproduktiorrsstirrr)inga Lrlan också på in f ektions.sjukdomar soin mastit hos uötkfeatur-och ltrnginflammirtion hos svin. Rcsulta ten ledcle till eu irkat irrtrcssc för'alel sonr etr led i clen för-ebr,ggancle h iilsolrirclel. N,{å1- sättninger.r blt'r'irtt avh ltil både fiirbättr-acl pr-tiduktiorr och cljurhiilsur. Er vikrig begr-:in.,rrtrle l.rl.t,,t var, m, ll, rtid..rtt (lrl \rnr lrlsträckning saknldes data orn crrskilcla djtns sjtrlclomsbenigenhet. som liurrdc ligsa Lill grurrd 1ör' ulval. Den hiiga 1i-ekrcnscu n kahrtingssvår-ig. betel och clirclfiiclsel som birr-jadc tör'ekonrrra, fi iirnst hos Sl,R-kligor men också i dt allt larrligalc laskrilsnilgnlna, gjor-de att clessa problern fick irkacl uppnrirksardhet (se kap. 10). Philipssol och medarbetarr konstluelade leclan l i)75 ett avclsirtclex liir' tjlrrar, sord forlrtoln nr.jiilkavkastning och tillliixt ocksli irrkluclerlcle hondjurens liuki samhet och liir-ekonist ar dirclföclslirr samt reg e [sk:rpe r-. tempera[rcltt rtt.rtt. hos -jrrr'e!ulcls clöttr-irr'.i Uppgiltenra er-hiills gcrronr sarnkil niug ar clatl fr'ån n jiilkkokontr-ollcrt och seurinboktirlilgeu.,\r'elsintlexet lisadc sig fi anrgångsr-ikt och konr scdiirr ittl r tter-- Iigrr c för'triittlls. En beglirrsandc I'al<tol r irr' att nerr liiin kokoutloller och seminbok fiilingen encinst kundc konunit åt delat ar hrilsoploblemeo nrcn ej i nfclitiolssj uk- '1,'llldl.,'rll mlr.tit, ll, t.itrrrrr'',rrr'..rtritrq. sti)rllirgllr sonl ketos. Det var d2iffilr [a1urligl att eri cliskussiorr konr igring inom SHS och blzrncl lirr-skar_c. lrtrr_ulicla rran svstelllil tiskt skrrlle krurna anllincla (listrikls\ elerirriir-cr-rtrs sjrrkclouscliagnoset- Iirr- att icientilier-a sjukclorrrsbeuiisenheien htis cnskilcla kor'. ftngeliir sanrticligt korn en liknancle dis ' rr,.iorr ii:rnq i \, 'r1,., r'r'tr.tlnrc:rtri.r.ti,, l liir nötkr-calursave långe hadc e1t nair NoLttnäncn star sökspr-ogr-am firr.s f,vlken, och i Sveri s;nrhet i Skar-abor' de ett natiorlellt 1975.r I Sverige gicl cliskussioncr nred mentct som LRF. l r,äncla av stateu kor medcl för rilclarr varande verkstlilli r,ar både Ll{I och en biirjirn negativr clcs bl.a. not regii enskilda bcsåttnin registrering til)rnii clen omuämndcs i giingen 1974, för; mrnde terna. tillr shott 1!18+. L nde hckats rnobilise u avtal mecl.f ordbn f-antbruksstrtelser donsregistrering a de statlif-t avlöna( Särskilda blankctl hjzilp SHS kundc cliagnoserna på e uppgifterna necl Philipsson och mt publjcerlrt reslrltal Skarabor-gs rnater siga sjtlktkrntsregi det fanns tillräckli tensen nr()t mastil att dct skulle varil virl. i Nlotslånclskrr räkras till gruppe för bluksegcnska avelsarbetet i alla år' krinnetecktraur rnodcllen. Norge til r,ikt läggs på I mlrk oc!r Sverige h;lrseende. mccl slörre vikt på avka bruksegenskaper

7 ' firr- nijtkreatursarcl, mcd r,ilkcn SHS scclan liirtce hacle ctt nät-a sarnarbcte. Nor-rmäneD startade hösten I g70 ctt fiir sökspr-ogrant för.sj Lrkclomsreeistrerinc i tvii filken, och i Sverigc startacles fijr-söksr,er.k_ samhet i Skirrabotgs låu I Nor-ge kun_.ie ett nirtionellt progr:un kornma igång 1975.'' I Svcrige gick clct trösare. SHS irrleclclc cliskussionel mecl sår,iil Jordbnrk!depar-telnentet sodt LRF. Blancl anr.rnt t,illc SI{S errr:inda a\' staten kontr.oller-ncle s.k. r-eglcrings,rrllel li,r å rd;n,.'j-r. I rrligr SlJs:r tijrrirlararrrle vcr-ks1ällancle clir.ektör- Arne l{oos lal biicle LRF och distr-iktsvcter^irriir.enra till err början neg:rl ivir. Inlegr-itetsskäl fi-antfirr_ rles bl.a. mot reaistr.er.irrger.r ar, sjtrkclornar i enskilcla besåttrringar: Frågiin oru sjlrkdoms resistrering tilllnätrcs av SHS sådan rikr, att cien onurämnclcs i SHS:s år-sberiittelser liirsrr gånser) 11171, fiir att sedarl vara cff åtcr-korn rnandc tellra, tills man slutligen kom till skott Liltler r.csans eiinc haclc StIS lr ckats rnobilisera sröd fi'rin Ll{F. som slirt avtal ned Jor-dbnlksdepartemeo tct om aft l,itntbltrksse relscn skulle qcrrr)mfor:r eu sjukdomsregistr-erins ar, rriitkrcartrr mecl hjiilp av,lr.t.rt jiil.rr l,lrraje,li.rr ilr.r, tdlliirrt.n,r. Siir-skildzr blalketler. utfbrmades rnecl r,ilkas h1ä$ SHS kundc ciar ar-esis tr cr-a sjukrlonrsdirgnoscrna pii enskilcla djur-och s:uriköra uppgifter-na med an.lrll cljur.regisrcr. Jirrr Philipsson och rncd:rrbet:rre hacle clli r.eclan publicelat r-esultrrtet frårr ruclcr-si'rkrringirr al Sklr-aborgs-rratcrialet ör er. tlen försöksmlissiga sjukdojrsr-cgiitl cringen, sour visade alt clet fnrrns tilhzicklig senctisk \nr-iatiou i r.esistensen rrot lrastit och anclra sjrrkdornar-1ör ;'t,l.r.lrrll, \?re lti nilt:lllll :rrr ei,rr rrr lal.i Nlotsklnclskr.zrft lnot sjukdomar bnlkalräkrras till uluppen bruksegcnskrper. L rlal fiir-bltrkseaenskapcr-år rn ert viktis clei ar, iivels2rrbctct i alla cle uorcliska läldcrna och lir- kånnetecknanclc lör den nor-cliska :rvelsmodellerr. Norgc iir-clct lancl, då. sriirsr r.clalil rikt lzicgs pii bruksegerrskapcrna. Dan, rnark och Svcr-ige är-istort sett lika i dett2r häuseenclc, meda n Firrl:rncl läuger-nåoot stirrle rikt p:i arliaslninsen rnen lägre vikt på bnrkscgenskapema (iaktanrta X\r). I perioclcn r'iincle sig clen huscl jrrrsgcrretiska for-skrrin gerr oftir di rekr rill djlu rigarna rnecl sirra restrltar och teser Irar.foharrssorr, Bonnier och i viss mårr Artur- Flanssorr hijll miinscler ar fi)r-edrag och skl-e\,- nl,ulgit aitiklar. fiir- lantbrukar-e. Scnare har fblskarrra rlet-och mer inr-iktat sina råclgir,nirrgsiusatser p:i alelns ccn lrtlorgalrisirtioner-. Sj Lrkdornsregistr-er.irigeu oclr irleln fiir-baittre djrrrhälsa kan 1as som cxerupel pri derr r-iktling. i rilkerr sarnspelet rnelhn Ior.skuirr3- och plakrik Lrn ecklades ctier Alltrner ill a\ elsliaurstegct best,inls ll iitgär.cler som Lltlörs av dcn ccntrala at,elsledniugen i organisatioucr- som Svcnsk N{jiilL, Sr,ensk Alel ellcr- Svenska Får.avelsfirrenit.rgen. tr{ctrr cler_na 1b r_ irvelsr':ircler ingen saml un,:rlet och anr tirrcl:rndet av hirncl jtlr.cn best:imrncr i mvckct Iröe gr.acl fiir-iinch.ing-stakren, och dessa iitgär-cler kontrollems helt cller dch.is al den ccnlr^ala avclsleclrringen. Den natur. liea sam al lle tspal-ten liir forsknirr!:en hal-,l;i r l';, r lriir ir d,,rlil.j, errrrl,rrg;rris.rri,,ner nas lörtr'oendemärr ocir tjånstcm:il När.crr,, nll.rll,t q.rrri.dill,h ir ;;\,.t 1\c,rd,,lrr.rlt \ i..,1 nla irvclsåtqär'dcr bör I idtas eller^ linclrinuar i lziclanclc svstcm skall gcnoltföras. blil-det t:entr':llorganisationcns uppuili irtt iörarrkr-a åtgiir-clerla lros lantbr-ukarna sirrnt. orrr nijcl rlincligt. forhanclla mecl mvndiehete r-na. Forskninssfinansierinsen Fil 1,,1r1rr;,'* t,'r,lr'a. tr nq/r. Frrr;n.rrlinten ar'ltrlskningen har alltid varit ett sr,år-t kapilel. Linder- ig00-ralcrs första hälft lar rilluånocn pil lirrskrrin gsrnedel mvckct bear.änsad. Soru tidisare niimnts klaurcle h,ar.fo hanssori i siua trr i n nesskriftc r bitter-lipcrr iilel de rrsla resllrserna vid clen r.rvi n r-littl cl e I(ungl. Lantbr-rrLshiisskolan. \,issa rneclel krrlclc ntan iå ft.iin slifteiser och aklclelticr. t.cx. Kurrgl. Lan tbluksirkaclemicn. Kuut ocir Alice \\'al)errhelgs sriftelse sjorde en rnvcker rilril invr. eerr,,m rrlrll,rrarriler,,, lr l..rarrsieringen al. IDstitrLtct liir. husdjlrrsl iiräclling (kap. I ), som lämlracle firrskningsr-esultat ar stor pr-aktisk betr,clelse fiir- h rlsdjrrrsskiitselrr och blev en tidig "plarrtskola" Iirr. n-v:r ibr s 21'3

8 kargcnel-rtionel-. Stiftelsen hlr- seclan visat lirrtsatt 1r'amsr,nthet genorr satsrringa på nva områden 1.ex. irrm rrnogenetik, en sirts ning sorn sed?ln ga\ Lrpphor också till biokc rnisk genetik iuom husdjur-sornriidct. Llnderscklcts sista zir biirjadc \\Iallcnberssstiitelsen också ge långsiktigr stiid lill molek\l:irgene tisk fblskning på husdjrrr. Ancha fondcr-har tillkomurit, bl.a. L,r'ik Philip Sir-cnscns stilielsc lirr l'ränjancle al genetisk och humanistisk vetenskaplie lblskning, sorl gjlit aktivt stöd till undclsöknir.rgar- av hiistens genetik. Det statliga firr-skningsstödet ökade påragligt fr-ån shltet ar' 1940-tllet gcncirrr inr-ättanclet ar, lor-dbmkets Folskninssr-åd. l-tnder I 980- taht börj:rde r-åclet att koncenllen stödct till rnerr prrrrrdl.iggarr,lr lor.lrrrrrl irr,'rn.itt allsvar sorn rlid c. vilkct ställdc den mera tilllärnpaclc lirrskningcn i ett sr':ir-t liige. Jor-dbmket och dess organisationer- r isacle rrncler iiirsta h.;illien a\' l!100-talet ett ulvchcr ljtirnt intrcssc fiil att stirdja lantbnrkslbr-skrrirrg rncd direkte penningtillskott. \[an menacle all lbrskningsslöcl vrr cl statlig angeliige'rthct, cftcl rjorn cll rrilckct stor- del.rr l.rtr,lct. b, l,'lkrrirrq ti' L \:r lärsörjrirg fi:in lanlbnrket. I)ennl rrpjrfirttning fcrr-tsat tc att r':i(la :incla in på 1980-talet, men trrr rned moliveringen. atl prissåttnirlgcn på jorclbltrkcts protiuktcr- sattes g-enom den s.k..jorclbmksr-eglerinsen efiel förhancllingrr' mellan jor-dbltrkets organisalioner ocl) sta ten. ProdtrLti o n sökr ingirr och alldl-a ratio r)?rlisclingar bcliiuaclc diirf iir inte bala.jorclbr ukrrrra uun liorn hcla lirlkhushå1let ti11 goclo genom lägle priser. Orl jortlblukct skllllc!tödja sljccifik folsklirrg^, skul1e pengarna komma liiin s.k. r-egler-ingsmedel, sorrr enligt löretrådanra för- jordbrlrket Lrusågs vitra pcngiu tillltöriga jordbrukct. Ilenna uppfattning kon niycket tvdligt liant i diskussionelna orn inr'ättalrdct a ctt hah,statligt institut firl husdjursföräclling Lrnder' 2i1 l95il och 60 talen (kap. 7). Jordbruker. fijreträdarc var positiva till att stiidja derl husclj ursgenetiska fbrsknineen, men me(llcn skulle komma fiån reglelirrgskasson:r. Den liirsta djur'ägalgrupp sorn lisade intr-esse atl ge medel lör gcuctisk folskrrirrg r ar pålsd.jrirsuppliidarna. Redan i shrlet av l93g talet biir-jacle deras riksorganisation bekosil lad lnan nu kajlirl uppclr-agsforskrring rid [.antbrlrkshögskolans Institution 1ör ale].' och raslärl. En omfnllancle lbr-skoing konr ig..ång ör,el får'gncclärvning^ och reproduktiorrsfi siologi. Forskningetr bidlog verksalnt ti11 pälsdjlrrsskölsells utlcckling och till 2tr Svclige unclcr 195(l och 6(ltalen ble! ert a\ clc lcdancle minkskinnsploducerande liincler'- na i llir-lclen. Pälscljursuppföclar-rrr rrtgjor-cle en lile annollunda gr-upp än.jorclbnrkama i gel))eu och lar-ber-edcla att betala för den irtfolrttittion de behiivcle. lnsiliten onr fbrskllin ieus betvdelse tillt.rg blantl jolclblukcts organisationer- under' andla hälftcn a\' I90(lta1et. Når- staten btirjade lisa tenclenser att vil.ja nilska alslagell till l;ntblrrksforskrrirrgcn, slir-skilt den me-rt 'illi rr1,.rcl,. I r'.1;it i,'r, llrr rrlrr.,,r s,a)ri.rr ioner mecl I-RF i spetscn irtt bilda Stiftclscu LanLbruksfrirsknine (iiir-st kallacl l,antbnrkets Foncl), som tillloll på 1980 äler. Stifrel.err.rrrr."lr, t,rr rr,irlr rn, d br;rr., lr,,rs.rni.a tiolefuir i boncielirlelse n. och samr-äd sker rncd bcrirr-da organisalioner. innan ansökninear beliljas eller avsiäs. Pii gnrnd a\, forsk llillee r\ I'rl\drl.r lr;t I i..rr hrt.,ljrtt.,'t Satri.n rinr-r' ' ', lr,ir r rr l;l r:i I r ingrl', 'l"e ir rr:itt:rt cgna forslninssr-åd, som anslår uedel till specif ika lirrskningsprojckt. Det ske'r- alltsii nurriera intc bara ett utb\,te a! icl6er mellan l, ir, r.i,la r - lör hrsdjrrr.,rrgarris,rti,'rretrr,r,,, h,'r\knirgen. I rrrirrga lall \llr,ler L,lq.rri..rti,,rrerr.r,,, l.r tilljrnpa,l I'rr:lnirrq irr,rm sina intr_esseonrråclen. Kcprrnt- 1 Tänkar I tidigale avsnit och öv ga kraf stora slegrillgel drrktir.iter, sonr talet. Nliölkl!k: l acle k()rlla hara ( kg iir l90i) år' ett sekel sen likar-tad hos får. ligt att stirlla li-å art fortsätta Pii logi speriocl e ellcl ektnornisl gräns firns de1 s l'r-uktliist att lirr' Vi skirll dår-crntr cliskutera vilka kornmcl alt lar iiren. Dt reclarn llndcl l ruppu)ä1-ksarnh( sig ökande irltr( rlliar och dess ti ;;ä d.e n genelish samt de cliriru/ gcr uppirov til) Llenteknik o kuterades i kal att endast kort ve.kau På clc fr har direlrot e tidipjat-c och kt nlcr a ingåendt starkt produkl mera hobbvbe

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort Ilntlcr slutel al) attoithlltldrakrll a;iadt ft1?t1la)1 (n.ik?r snabll ath då lå ängcns bekastnad. Den t,artliga letan i lelb l.tlöjes nul /.tlob dragen ar h-1, hiistar (fato i KonDtrunarkil)?t i ljånutj

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

gyllene år 1886-1,921

gyllene år 1886-1,921 Keprrul3 Far och son von Feilitzen och Svenska Mosskulturföreningens gyllene år 1886-1,921 Erland Mårald Det finnes ett namn, välkändt, aktadt och kärt för alla vänner och idkare afmosskultur i Sverige

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Hur var förutsättningarna för

Hur var förutsättningarna för til adasl ont Bö\kt.ttay. llbh: (; I996 ) Hu va föutsättningana fö j odbuk? lle vlt.e fö'uts?iltdigana tö att bccli,a.lkebuk,a-intc säskilt glnnsamna på I3j ii-chalviin. Dct liangå ydligt av jo^d e ningspotokoll

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Landstingets rev iso rer 03 32 20 10-02- 15 Land stingsstyrelsen G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Vi har under 2009 genomfört en granskning som bl a haft till syfte att

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer