PROTOKOLL 1 (28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S) Yvonne Wahlberg (S) Åsa Stenlund-Björk (S) Robert Eskelinen (S) Inger Sundbom (FP) Deltar inte i 157 Johan Söderberg (M) Deltar inte i 157 Sonja Hedqvist (C) Elin Segerstedt-Söderberg (M) tjänstgjorde för Charlotta Enqvist (KD) Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Eddy Lindström, avd.chef administrativa avd. Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavd. Anette Andersson, nämndsadministratör Ersättare Eva Eriksson (S) Jonna Lundgren (S) Rickard Dahlström (S) Christoffer Engström (FP) Hans Brettschneider (MP) Deltar inte i 173 Justerare Paragrafer Åsa Stenlund-Björk (S) Underskrifter Daniel Ådin, ordförande Anette Andersson, nämndsadministratör Åsa Stenlund-Björk, protokolljusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsadministratör

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring gällande 157, som behandlades Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Fredrik Långström(S) ersattes av Rickard Dahlström (S) Yvonne Wahlberg (S) ersattes av Jonna Lundgren (S) Joakim Wallström (V) ersattes av Hans Brettschneider (MP) Johan Söderberg (M) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Inger Sundbom (FP) ersattes av Ewa Eriksson (S)

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fällfors Folkets Hus Fällfors Folkets Hus har gått i konkurs. Ärendet är nu hos konkursförvaltaren. En nybildad ideell förening har för avsikt att köpa före detta Folkets Husanläggningen. Föreingen har hört sig för om bidragsvillkor efter eventuellt köp. Fritidskontoret föreslår att omställningsbidrag beviljas i händelse av köp av före detta Folkets Husanläggningen under en period om fyra år enligt nedanstående: År 2013 År 2014 År 2015 År kronor kronor kronor kronor På grund av jäv deltar inte Inger Sundbom (FP) och Johan Söderberg (M) i ärendets handläggning. 1. Anta förslag till bidragsgivning vid ett eventuellt köp av fd Fällfors Folkets Hus. 2. Föreslå kommunstyrelsen att Skellefteå kommun avstår sin panträtt under förutsättning att byggnaden säljs till en förening som avser nyttja den som allmän samlingslokal. Ajournering Ordförande begär att mötet ajourneras för att återupptas kl Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Charlotta Enqvist (KD) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Joakim Wallström (V) återinträder i tjänst Yvonne Wahlberg (S) återinträder i tjänst Fredrik Långström (S) återinträder i tjänst

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dagordningen fastställs Vid dagordningens fastställande anmäldes Tre rapporter En övrig fråga samt Ett extraärende Omdisposition av investeringsbudget Därefter fastställdes dagordningen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Svar på motion (5/13) om att utveckla Åbyälven till en levande laxälv Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige, Petter Ershag (KD), föreslår i en motion att förutsättningarna för att utveckla Åbyälven till att vara en laxproducerande älv utreds och därmed ta tillvara dess hela potential ur ett ekologiskt som turistiskt perspektiv. Det bör också utarbetas en handlingsplan för att utveckla vildlaxbeståndet i Åbyälven. Motionen remitterades till fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (5/13) godkänns. Remissen KS au (Dnr. KS ) Kommunstyrelsen Administrativa avdelningen (FRKTSOD)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inklusive projekt. Ekonomirapporten visar på att fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , ska redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. I bilaga till den aktuella rapporten redovisas nettoförändringar av kommunbidraget hittills under Förändringen fram till utgörs av kompletteringsbudgeten 2013 på kronor, kronor för vattenbaren vid stadsfesten och fördelning ur sociala investeringsfonden för insats A, sommaröppna fritidsgårdar med föreningsinslag, kronor för fem (5) år. Ett överskott på kronor prognostiseras där merparten är eftersläpning vad gäller bidragsutbetalningar. svis följer ekonomiredovisningen per erfarenhets- och riktpunktsvärden. Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fördelning av internbudget för år 2014 Förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 enligt följande: VHT 2301 VHT 2302 VHT 2303 VHT 2634 VHT 3002 VHT 3004 VHT 3007 VHT 3401 VHT 3402 VHT 3403 VHT 3404 VHT 3405 VHT 3500 VHT 5209 VHT 5684 Camping Butiker Informationsverksamhet Folkhälsa Allmänna fritidsmiljöer Föreningsbidrag, allmänna Samlingslokaler Anläggningar för utomhusidrott Sporthallar Tempererade utebad Badanläggningar, inomhus Naturbad Fritidsgårdar (kan inte redovisas ännu, bearbetning pågår) Föreningsbidrag, Handikappföreningar FRIS 1. Godkänna förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 gällande ovan redovisade verksamheter 2. Kontoret får i uppdrag att arbeta vidare med VHT 3500, fritidsgårdar, och presentera detta vid senare fritidsnämndsmöte. Budgetfördelningen för nämnda verksamheter

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Genomgång av investeringsbudget, egen ram, och medelsbehov i ett långtidsperspektiv Under planeringsdagarna diskuteras, inför kommande planeringsperiod ( ), tänkt innehåll i den egna ramen på 10 Mkr/år (exkl. camping), campinginvesteringarna (se bilagor) samt eventuellt ytterligare medelsbehov i ett långtidsperspektiv. Kontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet och presentera detta vid fritidsnämndens decembermöte. Bilaga ur VEP investeringar (exkl. camping) Fördelning investeringsram 2014 (exkl. camping) FN Bilaga ur VEP investeringar camping Fördelning investeringsram 2014, camping FN

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av ismaskin Skellefteå Kraft Arena har i och med uppförande av träningshall C tre isytor som ska skötas. I dagsläget har Fritid Skellefteå tre ismaskiner varav den äldsta är av årsmodell I och med den utökade verksamheten behöver den bytas ut. Beräknad investering ca kronor. Ärendet är förberett enligt checklistan. Av 1100 ungdomar som utövar ishockey och konståkning är ca 10 procent tjejer. Uppdra inköpsavdelningen att upphandla en ny ismaskin. VHT 3401 OBJEKT Inköpsavdelningen Förening och idrott (FRKHPEO)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Medborgarförslag: Bygg en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle (45/13) Förslagsställaren föreslår att man anlägger en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle. Fritid Skellefteå har varit i kontakt med tekniska kontoret som ansvarar för området. Tekniska kontoret svarar att en inlines- /landhockeybana av denna karaktär klassas som en besöksanläggning och medför vissa krav vid uppförande. Tekniska kontoret har ingen budget, för tillfället, att anlägga en bana för detta ändamål. Vidare förklarar tekniska kontoret att denna typ av anläggning inte uppförs i bostadsområden. Fritid Skellefteå hänvisar till inlines-/landhockeybanan som finns vid Balderskolan. Avslå ansökan på grund av att Fritid Skellefteå inte ansvarar för området och i övrigt hänvisa till tekniska kontorets yttrande. Inskickat medborgarförslag Förslagsställaren Förening och Idrott (FRKMREM)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Tennisplaner vid Sjungande Dalens idrottsplats Det finns två tennisbanor på Sjungande dalens idrottsplats, banorna är byggda i början av 70-talet och har ett stort renoveringsbehov. Nytt nät runt, ny beläggning och en allmän uppfräschning av området. Beräknad kostnad ca kronor. I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Arbetsutskottet tog, , beslut om att riva nätet runt tennisbanorna. Lägga ny beläggning och byta nätet på Sjungande dalens tennisbanor - VHT 3401 OBJEKT Foton av tennisbanor. Förening och Idrott (FRKHPEO)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Byte av liten traktor, IP Centralorten Skellefteå kommun har den principen att större fordon leasas av tekniska kontoret och mindre maskiner investeras i den egna förvaltningen. IP-centralortens lilla traktor behöver bytas av arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Kostnad ca kronor I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Upphandla en liten traktor som klarar IP-centralortens behov - VHT 3401 OBJEKT Förening och idrott (FRKHPEO)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av plog till området Skelleftehamn / Ursviken Området Skelleftehamn/Ursviken behöver en ny plog för att klara skötseln av idrottsplatsen. En plog som klarar av att sköta både ishockeyplaner och parkeringar. En ny plog kostar ca kronor Upphandla en plog som klarar sköta ishockeyplaner och parkeringar. VHT 3401 OBJEKT Förening och Idrott (FRKHPEO)

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förslag till ändring av instruktionerna när man använder Checklista för jämställdhet Utifrån fritidsnämndens beslut och efter diskussion bland berörda tjänstemän föreslås att: Tjänstemännen noterar att ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhet under rubriken Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen. Detta genom att skriva antingen Ärendet är förberett enligt checklistan eller I detta ärende är checklistan inte tillämplig. Under denna rubrik, Beskrivning av ärendet, utvecklar du också ditt resonemang utifrån checklistans frågor. Tidigare beslut från ändras enligt ovanstående Berörda tjänstemän Samtliga ledamöter i fritidsnämnden Stab (FRKENIN)

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Underlag för serviceförklaring Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nämnderna aktivt ska arbeta med Serviceförklaringar. Med anledning av detta beslutade fritidsnämnden att det skulle formuleras en Serviceförklaring för Eddahallen. Fritidskontoret genomförde en dialog med utvalda medborgare/ kunder i form av metoden Fokusgrupp 16 januari För att få ett bredare underlag samtalade även politiker och tjänstemän med kunder på Eddahallen en lördag eftermiddag 23 mars Med utgångspunkt i det som kom fram vid dessa två tillfällen tog Eddahallens personal först fram fyra förslag (29 maj 2013) som sedan blev två förslag (18 september och 23 september 2013). De två förslagen framgår av bilaga 1. Senast vid fritidsnämndens möte i december besluta om vilken Serviceförklaring som ska gälla för Eddahallen. KF Dnr FN Bilaga 1 Ledningsgruppen Stab (FRKENIN)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Återuppbyggnad av tennishallen Offerter och kostnadsberäkningar visar att det kostar ca 5,5 miljoner kronor att bygga upp tennishallen med nytt underlag och belysning. Tennisklubben har i dag ett eget kapital på 4,6 miljoner kronor och saknar ca 1 miljon kronor för att kunna göra detta. Utöver detta behövs en förlängning av det ränte- och amorteringsfria lånet på 4 miljoner kronor. 1. Föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett anslag på 1,5 miljoner kronor till fritidsnämnden som sedan ger detta i bidrag till Skellefteå tennisklubb. 2. Föreslå kommunstyrelsen att efterskänka 2 miljoner kronor av de 4 miljoner kronor som finns i lån. 3. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden får begära, som motprestation, nyttjanderätten för den fjärde banan och hyra ut den till föreningsverksamhet. 4. Föreslå kommunstyrelsen att för de återstående 2 miljonerna kronor i lån bevilja räntefrihet i ytterligare tre år och amorteringsfrihet i fem år. 5. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden tar 25% av driftskostnaden för hallen samt minskar driftsbidraget till Tennisklubben med 25%. 6. Föreslå kommunstyrelsen att fritidskontoret får i uppdrag att teckna avtal med Skellefteå Tennisklubb gällande nyttjanderätt, drift och eventuell lösen från nyttjanderätten. Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN INFORMATIONSÄRENDE: Utökad alkoholservering - Restaurang Rinkside, Skellefteå Kraft Arena Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet har skickat in handlingar som rör utökad alkoholservering i Skellefteå Kraft Arena och begärt in yttrande från fritidskontoret. De har angett att yttrandet särskilt bör avse huruvida servering kan medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet vill ha skriftligt yttrande senast Arbetsutskottets beslut/yttrande 1. Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. 2. Denna paragraf är omedelbart justerad. Yrkande Ordförande föreslår att yttrandet ska lyda: Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. Johan Söderberg (M) yrkar att yttrandet ska lyda: Arbetsutskottet motsätter sig inte föreslagen placering men vill att Skellefteå AIK hockey, vid användningen av lokalen, beaktar andra föreningars nyttjande. Ordföranden ställer sitt förslag och Johan Söderbergs yrkande var för sig under proposition och finner att arbetsutskottet bifallit ordförandes förslag. Inskickad remiss från bygg- och miljökontorets tillståndsenhet. Notera informationen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Eventuell försäljning av Bovikens havsbads camping Fritidsnämnden beslutade i samband med Plan för utvecklat näringslivsklimat att undersöka och värdera möjligheterna till försäljning av campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Fritidskontoret har sett över den nuvarande driftformen och funnit den gynna näringslivet i Skellefteå bäst. Fritidsnämnden har inga intentioner av att driva anläggningen i kommunal regi och en försäljning kan medföra negativa konsekvenser för turismomsättningen. Motivet är att den är utarrenderad till privat entreprenör som i sin tur anlitar ytterligare en entreprenör för matservering. Kommunens enda engagemang är själva ägandet av byggnad och mark. Men fritidsnämnden kan genom driftavtal reglera verksamheten så att den ger optimal nytta för turismomsättningen i kommunen. De nuvarande hyresgästerna har sagt upp kontraktet och kommer inte att driva anläggningen nästa sommar. Därför behöver driftansvarig sökas. Enligt kontraktet kan fritidsnämnden lösa ut gjorda investeringar från hyresgästen med faktisk kostnad minus avskrivning. Fritidskontoret anser att inlösen av redovisade investeringar bör göras enligt avskrivningsvärdering. På grund av jäv deltar inte Hans Brettschneider (MP) i ärendets behandling. 1. Fritidsnämnden kommer inte att bjuda ut campingplatsen vid Bovikens havsbad till försäljning i nuläget. 2. Utannonsera driften av Bovikens havsbads camping enligt samma principer som tidigare men med en justerad lägsta nivå på hyran. 3. Uppdra till fritidskontoret att inköpa redovisad byggnad och inventarier till en kostnad som motsvarar inköpspris minus skälig avskrivning.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Tidigare arrendatorn Camping / Stab (FRKLGUN)

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Hyra för föreningen "Hjärnkraft" Föreningen Hjärnkraft hyr ett kontor på Storgatan 50 och betalar 100% i hyra för detta eftersom de inte har någon anställd. Enligt beslut i FN Hyran för det kontor som Hjärnkraft hyr är kronor/ kvartal. Totalt kronor/år. De vill förhandla om en sänkning av hyran då de tycker att det är en orimlig hyra. Andra handikappföreningar som inte har någon anställd hyr ett kontor tillsammans. 1. Ingen omförhandling av hyran 2. Föreningen får erbjudande att hyra en del i det gemensamma kontoret och bli en så kallad garderobsförening. Hyran för en garderobsförening är år 2013, kronor/år. Brev till Daniel Ådin FN beslut Föreningen Hjärnkraft Verksamhetsavdelningen (FRKHROM)

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Justering av FAR-taxor Fritidsnämnden har tidigare beslutat att för de besökare som har FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) ska ungdomstaxa gälla. Ett problem som uppstått är att det inte tidigare funnits någon ungdomstaxa för vattengympan på Eddahallen. Dessa förändringar innebär en del konsekvensändringar i övriga taxor och fritidskontoret föreslår att de får ändras utifrån den taxemodell som fastställts i beslutet enligt punkt Från och med införs ett ungdomspris på vattengympan vid Eddahallen. 2. Priset är 45 kronor för enstaka besök och för övriga gäller att vattengympa ingår i badkort som omfattar viss tid, exempelvis årskort. Verksamhetsavdelningen (FRKOLON)

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Motion om plats för graffitikonst med mera (28/11) Kommunstyrelseledamoten Daniel Ådin (S) föreslår i en motion att kommunen tar fram lämpliga platser för laglig graffitimålning, till exempel i gång- och cykeltunnlar. Det bör också enligt honom utredas om graffiti kan få en plats i det kommande kulturhuset. Motionen remitterades till fritidsnämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (28/11) godkänns. Remissen KS au Kommunstyrelsen FRIS (FRKSBEN) FRIS (FRKMKAR)

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Meddelanden till fritidsnämnden Detta för att fritidsnämnden ska ha möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Materialet kan sedan läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Invigning av utegymmen den 21 september 2013 hur gick det för ledamötena? Daniel var i Bureå och vädret var strålande vackert, mycket folk var där och allt gick bara finfint till dess det var dags att åka hem då kom regnet men vad gjorde det när själva invigningen gick så bra? Gunilla var i Kåge och en instruktör från Eddahallen var där och visade hur man skulle använda gymmet. Det upplevde Gunilla som mycket bra. Robert var i Burträsk och där var vädret emot och lite folk var det där också. Hans var vid Sunnanås utegym och det var lite folk som kom dit. Jonna var i Ursviken och där regnade det. Jonna tyckte att man kanske kunde ha kombinerat invigningen med någon sorts gruppverksamhet som kanske hade tilltalat en större grupp. Jonna tyckte också att det skulle finnas lådor uppsatta där man kunde lägga i sitt namn när man varit där och gymmat en utlottning kunde ske och det skulle kunna göra gymmet mer känt. Inger var i Byske (tillsammans med Ewa och Joakim) och vädret var bra. Det kanske inte var så mycket folk där men många passerade och tittade till. Joakim var i Byske och han tyckte att det var bra att det satt uppe bilder så att man kunde se hur redskapen skulle användas. Stockholm och kommunala gym Leif berättade att han varit i Stockholm och att de där har försökt att lägga ut kommunala gym till privat drift men inte lyckats utan alla gym är fortfarande i kommunal drift. FRIS senaste möte 12 september Joakim och Johan var på FRIS senaste möte i september och nämner följande: Arbetslösheten bland ungdomar i Skellefteå ligger under snittet för riket. Polisen hade informerat om att, ur en polisiär synvinkel, så har sommaren varit lugn. Det har inte varit några enskilt större händelser som hänt. Få har blivit frihetsberövade.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Hösten har startat upp på ett mer negativt sätt. Man har påträffat ett flertal fester där minderåriga och alkohol förekommit. Arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska programmet är i full gång. Arbetsgruppen som är ansvariga för att arbeta fram ett förslag för målområde 11 funderar på att föreslå att kommunens alkohol och drogpolitiska program implementeras i det folkhälsopolitiska programmet under mål 11.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor De utredningsuppdrag som nedtecknats under fritidsnämndens planeringsdagar och som lämnas till fritidskontoret presenteras. Vad gäller uppdragen så borde statistikuppdragen kunna redovisas vid november månads fritidsnämnd medan övriga, i möjligaste mån, borde redovisas vid december månads fritidsnämnd. S-gruppen Vi vill se en sammanställning av lagsporternas utveckling de senaste åren. Antal lag, antal utövare, olika sporter osv. Hur ser utbudet ut för individuella fritidssysselsättningar i serviceorterna? Vi behöver se en plan över behovet av konstgräs i framtiden. Vi behöver se en plan för reinvesteringar av konstgräsen (bl a kostnad per år) och en plan för att minska gräsytorna (och/eller bidragen till föreningarnas gräsplaner). Vad kostar ett golv till den nya hallen i tennisklubbens lokaler ifall vi skulle välja cheer/parkour, basket eller annat? Alliansen Scarinsområdet Vad blir Skellefteå Fritids ansvar när arbetet på den gamla Scharinsområdet drar igång?

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Omdisposition av investeringsbudget 2014 Fritidsnämnden beslutade att disponera investeringsramarna för 2014 utifrån ram på 10 Mkr för investeringar exkl. camping och 13 Mkr för campinginvesteringar. När investeringsprojekten ska inrapporteras i ekonomisystemet framgår av kommunfullmäktiges budgetbeslut att det formella beslutet är formulerat som en ram för investeringar exkl. camping, medan campinginvesteringarna är detaljangivna per projekt. Fritidsnämndens disposition av campingramen avviker från det ursprungliga äskandet/kommunfullmäktiges beslut. Föreslå kommunfullmäktige att omdisponera investeringsbudgeten för campinginvesteringar 2014 inom given ram på 13 Mkr enligt bilaga. FN:s protokoll per Kommunstyrelsen Ledamöter i fritidsnämnden

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 Fritidsnämnden Plats och tid Lövångers folkets hus - kl. 08.00-16.20 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena, kl. 09.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 15.20 Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11

PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11 PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11 Plats och tid Öppenheten kl 13:15-15:00 Beslutande Stefan Bergman (s) ordförande Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Margareta Lundström

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-24 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.20 ande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Ibrahim Candemir (KD) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-15.35 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn Skogberth (s) Billy

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer