PROTOKOLL 1 (28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S) Yvonne Wahlberg (S) Åsa Stenlund-Björk (S) Robert Eskelinen (S) Inger Sundbom (FP) Deltar inte i 157 Johan Söderberg (M) Deltar inte i 157 Sonja Hedqvist (C) Elin Segerstedt-Söderberg (M) tjänstgjorde för Charlotta Enqvist (KD) Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Eddy Lindström, avd.chef administrativa avd. Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavd. Anette Andersson, nämndsadministratör Ersättare Eva Eriksson (S) Jonna Lundgren (S) Rickard Dahlström (S) Christoffer Engström (FP) Hans Brettschneider (MP) Deltar inte i 173 Justerare Paragrafer Åsa Stenlund-Björk (S) Underskrifter Daniel Ådin, ordförande Anette Andersson, nämndsadministratör Åsa Stenlund-Björk, protokolljusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsadministratör

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring gällande 157, som behandlades Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Fredrik Långström(S) ersattes av Rickard Dahlström (S) Yvonne Wahlberg (S) ersattes av Jonna Lundgren (S) Joakim Wallström (V) ersattes av Hans Brettschneider (MP) Johan Söderberg (M) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Inger Sundbom (FP) ersattes av Ewa Eriksson (S)

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fällfors Folkets Hus Fällfors Folkets Hus har gått i konkurs. Ärendet är nu hos konkursförvaltaren. En nybildad ideell förening har för avsikt att köpa före detta Folkets Husanläggningen. Föreingen har hört sig för om bidragsvillkor efter eventuellt köp. Fritidskontoret föreslår att omställningsbidrag beviljas i händelse av köp av före detta Folkets Husanläggningen under en period om fyra år enligt nedanstående: År 2013 År 2014 År 2015 År kronor kronor kronor kronor På grund av jäv deltar inte Inger Sundbom (FP) och Johan Söderberg (M) i ärendets handläggning. 1. Anta förslag till bidragsgivning vid ett eventuellt köp av fd Fällfors Folkets Hus. 2. Föreslå kommunstyrelsen att Skellefteå kommun avstår sin panträtt under förutsättning att byggnaden säljs till en förening som avser nyttja den som allmän samlingslokal. Ajournering Ordförande begär att mötet ajourneras för att återupptas kl Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Charlotta Enqvist (KD) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Joakim Wallström (V) återinträder i tjänst Yvonne Wahlberg (S) återinträder i tjänst Fredrik Långström (S) återinträder i tjänst

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dagordningen fastställs Vid dagordningens fastställande anmäldes Tre rapporter En övrig fråga samt Ett extraärende Omdisposition av investeringsbudget Därefter fastställdes dagordningen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Svar på motion (5/13) om att utveckla Åbyälven till en levande laxälv Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige, Petter Ershag (KD), föreslår i en motion att förutsättningarna för att utveckla Åbyälven till att vara en laxproducerande älv utreds och därmed ta tillvara dess hela potential ur ett ekologiskt som turistiskt perspektiv. Det bör också utarbetas en handlingsplan för att utveckla vildlaxbeståndet i Åbyälven. Motionen remitterades till fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (5/13) godkänns. Remissen KS au (Dnr. KS ) Kommunstyrelsen Administrativa avdelningen (FRKTSOD)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inklusive projekt. Ekonomirapporten visar på att fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , ska redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. I bilaga till den aktuella rapporten redovisas nettoförändringar av kommunbidraget hittills under Förändringen fram till utgörs av kompletteringsbudgeten 2013 på kronor, kronor för vattenbaren vid stadsfesten och fördelning ur sociala investeringsfonden för insats A, sommaröppna fritidsgårdar med föreningsinslag, kronor för fem (5) år. Ett överskott på kronor prognostiseras där merparten är eftersläpning vad gäller bidragsutbetalningar. svis följer ekonomiredovisningen per erfarenhets- och riktpunktsvärden. Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fördelning av internbudget för år 2014 Förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 enligt följande: VHT 2301 VHT 2302 VHT 2303 VHT 2634 VHT 3002 VHT 3004 VHT 3007 VHT 3401 VHT 3402 VHT 3403 VHT 3404 VHT 3405 VHT 3500 VHT 5209 VHT 5684 Camping Butiker Informationsverksamhet Folkhälsa Allmänna fritidsmiljöer Föreningsbidrag, allmänna Samlingslokaler Anläggningar för utomhusidrott Sporthallar Tempererade utebad Badanläggningar, inomhus Naturbad Fritidsgårdar (kan inte redovisas ännu, bearbetning pågår) Föreningsbidrag, Handikappföreningar FRIS 1. Godkänna förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 gällande ovan redovisade verksamheter 2. Kontoret får i uppdrag att arbeta vidare med VHT 3500, fritidsgårdar, och presentera detta vid senare fritidsnämndsmöte. Budgetfördelningen för nämnda verksamheter

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Genomgång av investeringsbudget, egen ram, och medelsbehov i ett långtidsperspektiv Under planeringsdagarna diskuteras, inför kommande planeringsperiod ( ), tänkt innehåll i den egna ramen på 10 Mkr/år (exkl. camping), campinginvesteringarna (se bilagor) samt eventuellt ytterligare medelsbehov i ett långtidsperspektiv. Kontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet och presentera detta vid fritidsnämndens decembermöte. Bilaga ur VEP investeringar (exkl. camping) Fördelning investeringsram 2014 (exkl. camping) FN Bilaga ur VEP investeringar camping Fördelning investeringsram 2014, camping FN

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av ismaskin Skellefteå Kraft Arena har i och med uppförande av träningshall C tre isytor som ska skötas. I dagsläget har Fritid Skellefteå tre ismaskiner varav den äldsta är av årsmodell I och med den utökade verksamheten behöver den bytas ut. Beräknad investering ca kronor. Ärendet är förberett enligt checklistan. Av 1100 ungdomar som utövar ishockey och konståkning är ca 10 procent tjejer. Uppdra inköpsavdelningen att upphandla en ny ismaskin. VHT 3401 OBJEKT Inköpsavdelningen Förening och idrott (FRKHPEO)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Medborgarförslag: Bygg en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle (45/13) Förslagsställaren föreslår att man anlägger en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle. Fritid Skellefteå har varit i kontakt med tekniska kontoret som ansvarar för området. Tekniska kontoret svarar att en inlines- /landhockeybana av denna karaktär klassas som en besöksanläggning och medför vissa krav vid uppförande. Tekniska kontoret har ingen budget, för tillfället, att anlägga en bana för detta ändamål. Vidare förklarar tekniska kontoret att denna typ av anläggning inte uppförs i bostadsområden. Fritid Skellefteå hänvisar till inlines-/landhockeybanan som finns vid Balderskolan. Avslå ansökan på grund av att Fritid Skellefteå inte ansvarar för området och i övrigt hänvisa till tekniska kontorets yttrande. Inskickat medborgarförslag Förslagsställaren Förening och Idrott (FRKMREM)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Tennisplaner vid Sjungande Dalens idrottsplats Det finns två tennisbanor på Sjungande dalens idrottsplats, banorna är byggda i början av 70-talet och har ett stort renoveringsbehov. Nytt nät runt, ny beläggning och en allmän uppfräschning av området. Beräknad kostnad ca kronor. I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Arbetsutskottet tog, , beslut om att riva nätet runt tennisbanorna. Lägga ny beläggning och byta nätet på Sjungande dalens tennisbanor - VHT 3401 OBJEKT Foton av tennisbanor. Förening och Idrott (FRKHPEO)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Byte av liten traktor, IP Centralorten Skellefteå kommun har den principen att större fordon leasas av tekniska kontoret och mindre maskiner investeras i den egna förvaltningen. IP-centralortens lilla traktor behöver bytas av arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Kostnad ca kronor I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Upphandla en liten traktor som klarar IP-centralortens behov - VHT 3401 OBJEKT Förening och idrott (FRKHPEO)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av plog till området Skelleftehamn / Ursviken Området Skelleftehamn/Ursviken behöver en ny plog för att klara skötseln av idrottsplatsen. En plog som klarar av att sköta både ishockeyplaner och parkeringar. En ny plog kostar ca kronor Upphandla en plog som klarar sköta ishockeyplaner och parkeringar. VHT 3401 OBJEKT Förening och Idrott (FRKHPEO)

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förslag till ändring av instruktionerna när man använder Checklista för jämställdhet Utifrån fritidsnämndens beslut och efter diskussion bland berörda tjänstemän föreslås att: Tjänstemännen noterar att ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhet under rubriken Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen. Detta genom att skriva antingen Ärendet är förberett enligt checklistan eller I detta ärende är checklistan inte tillämplig. Under denna rubrik, Beskrivning av ärendet, utvecklar du också ditt resonemang utifrån checklistans frågor. Tidigare beslut från ändras enligt ovanstående Berörda tjänstemän Samtliga ledamöter i fritidsnämnden Stab (FRKENIN)

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Underlag för serviceförklaring Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nämnderna aktivt ska arbeta med Serviceförklaringar. Med anledning av detta beslutade fritidsnämnden att det skulle formuleras en Serviceförklaring för Eddahallen. Fritidskontoret genomförde en dialog med utvalda medborgare/ kunder i form av metoden Fokusgrupp 16 januari För att få ett bredare underlag samtalade även politiker och tjänstemän med kunder på Eddahallen en lördag eftermiddag 23 mars Med utgångspunkt i det som kom fram vid dessa två tillfällen tog Eddahallens personal först fram fyra förslag (29 maj 2013) som sedan blev två förslag (18 september och 23 september 2013). De två förslagen framgår av bilaga 1. Senast vid fritidsnämndens möte i december besluta om vilken Serviceförklaring som ska gälla för Eddahallen. KF Dnr FN Bilaga 1 Ledningsgruppen Stab (FRKENIN)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Återuppbyggnad av tennishallen Offerter och kostnadsberäkningar visar att det kostar ca 5,5 miljoner kronor att bygga upp tennishallen med nytt underlag och belysning. Tennisklubben har i dag ett eget kapital på 4,6 miljoner kronor och saknar ca 1 miljon kronor för att kunna göra detta. Utöver detta behövs en förlängning av det ränte- och amorteringsfria lånet på 4 miljoner kronor. 1. Föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett anslag på 1,5 miljoner kronor till fritidsnämnden som sedan ger detta i bidrag till Skellefteå tennisklubb. 2. Föreslå kommunstyrelsen att efterskänka 2 miljoner kronor av de 4 miljoner kronor som finns i lån. 3. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden får begära, som motprestation, nyttjanderätten för den fjärde banan och hyra ut den till föreningsverksamhet. 4. Föreslå kommunstyrelsen att för de återstående 2 miljonerna kronor i lån bevilja räntefrihet i ytterligare tre år och amorteringsfrihet i fem år. 5. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden tar 25% av driftskostnaden för hallen samt minskar driftsbidraget till Tennisklubben med 25%. 6. Föreslå kommunstyrelsen att fritidskontoret får i uppdrag att teckna avtal med Skellefteå Tennisklubb gällande nyttjanderätt, drift och eventuell lösen från nyttjanderätten. Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN INFORMATIONSÄRENDE: Utökad alkoholservering - Restaurang Rinkside, Skellefteå Kraft Arena Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet har skickat in handlingar som rör utökad alkoholservering i Skellefteå Kraft Arena och begärt in yttrande från fritidskontoret. De har angett att yttrandet särskilt bör avse huruvida servering kan medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet vill ha skriftligt yttrande senast Arbetsutskottets beslut/yttrande 1. Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. 2. Denna paragraf är omedelbart justerad. Yrkande Ordförande föreslår att yttrandet ska lyda: Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. Johan Söderberg (M) yrkar att yttrandet ska lyda: Arbetsutskottet motsätter sig inte föreslagen placering men vill att Skellefteå AIK hockey, vid användningen av lokalen, beaktar andra föreningars nyttjande. Ordföranden ställer sitt förslag och Johan Söderbergs yrkande var för sig under proposition och finner att arbetsutskottet bifallit ordförandes förslag. Inskickad remiss från bygg- och miljökontorets tillståndsenhet. Notera informationen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Eventuell försäljning av Bovikens havsbads camping Fritidsnämnden beslutade i samband med Plan för utvecklat näringslivsklimat att undersöka och värdera möjligheterna till försäljning av campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Fritidskontoret har sett över den nuvarande driftformen och funnit den gynna näringslivet i Skellefteå bäst. Fritidsnämnden har inga intentioner av att driva anläggningen i kommunal regi och en försäljning kan medföra negativa konsekvenser för turismomsättningen. Motivet är att den är utarrenderad till privat entreprenör som i sin tur anlitar ytterligare en entreprenör för matservering. Kommunens enda engagemang är själva ägandet av byggnad och mark. Men fritidsnämnden kan genom driftavtal reglera verksamheten så att den ger optimal nytta för turismomsättningen i kommunen. De nuvarande hyresgästerna har sagt upp kontraktet och kommer inte att driva anläggningen nästa sommar. Därför behöver driftansvarig sökas. Enligt kontraktet kan fritidsnämnden lösa ut gjorda investeringar från hyresgästen med faktisk kostnad minus avskrivning. Fritidskontoret anser att inlösen av redovisade investeringar bör göras enligt avskrivningsvärdering. På grund av jäv deltar inte Hans Brettschneider (MP) i ärendets behandling. 1. Fritidsnämnden kommer inte att bjuda ut campingplatsen vid Bovikens havsbad till försäljning i nuläget. 2. Utannonsera driften av Bovikens havsbads camping enligt samma principer som tidigare men med en justerad lägsta nivå på hyran. 3. Uppdra till fritidskontoret att inköpa redovisad byggnad och inventarier till en kostnad som motsvarar inköpspris minus skälig avskrivning.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Tidigare arrendatorn Camping / Stab (FRKLGUN)

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Hyra för föreningen "Hjärnkraft" Föreningen Hjärnkraft hyr ett kontor på Storgatan 50 och betalar 100% i hyra för detta eftersom de inte har någon anställd. Enligt beslut i FN Hyran för det kontor som Hjärnkraft hyr är kronor/ kvartal. Totalt kronor/år. De vill förhandla om en sänkning av hyran då de tycker att det är en orimlig hyra. Andra handikappföreningar som inte har någon anställd hyr ett kontor tillsammans. 1. Ingen omförhandling av hyran 2. Föreningen får erbjudande att hyra en del i det gemensamma kontoret och bli en så kallad garderobsförening. Hyran för en garderobsförening är år 2013, kronor/år. Brev till Daniel Ådin FN beslut Föreningen Hjärnkraft Verksamhetsavdelningen (FRKHROM)

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Justering av FAR-taxor Fritidsnämnden har tidigare beslutat att för de besökare som har FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) ska ungdomstaxa gälla. Ett problem som uppstått är att det inte tidigare funnits någon ungdomstaxa för vattengympan på Eddahallen. Dessa förändringar innebär en del konsekvensändringar i övriga taxor och fritidskontoret föreslår att de får ändras utifrån den taxemodell som fastställts i beslutet enligt punkt Från och med införs ett ungdomspris på vattengympan vid Eddahallen. 2. Priset är 45 kronor för enstaka besök och för övriga gäller att vattengympa ingår i badkort som omfattar viss tid, exempelvis årskort. Verksamhetsavdelningen (FRKOLON)

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Motion om plats för graffitikonst med mera (28/11) Kommunstyrelseledamoten Daniel Ådin (S) föreslår i en motion att kommunen tar fram lämpliga platser för laglig graffitimålning, till exempel i gång- och cykeltunnlar. Det bör också enligt honom utredas om graffiti kan få en plats i det kommande kulturhuset. Motionen remitterades till fritidsnämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (28/11) godkänns. Remissen KS au Kommunstyrelsen FRIS (FRKSBEN) FRIS (FRKMKAR)

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Meddelanden till fritidsnämnden Detta för att fritidsnämnden ska ha möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Materialet kan sedan läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Invigning av utegymmen den 21 september 2013 hur gick det för ledamötena? Daniel var i Bureå och vädret var strålande vackert, mycket folk var där och allt gick bara finfint till dess det var dags att åka hem då kom regnet men vad gjorde det när själva invigningen gick så bra? Gunilla var i Kåge och en instruktör från Eddahallen var där och visade hur man skulle använda gymmet. Det upplevde Gunilla som mycket bra. Robert var i Burträsk och där var vädret emot och lite folk var det där också. Hans var vid Sunnanås utegym och det var lite folk som kom dit. Jonna var i Ursviken och där regnade det. Jonna tyckte att man kanske kunde ha kombinerat invigningen med någon sorts gruppverksamhet som kanske hade tilltalat en större grupp. Jonna tyckte också att det skulle finnas lådor uppsatta där man kunde lägga i sitt namn när man varit där och gymmat en utlottning kunde ske och det skulle kunna göra gymmet mer känt. Inger var i Byske (tillsammans med Ewa och Joakim) och vädret var bra. Det kanske inte var så mycket folk där men många passerade och tittade till. Joakim var i Byske och han tyckte att det var bra att det satt uppe bilder så att man kunde se hur redskapen skulle användas. Stockholm och kommunala gym Leif berättade att han varit i Stockholm och att de där har försökt att lägga ut kommunala gym till privat drift men inte lyckats utan alla gym är fortfarande i kommunal drift. FRIS senaste möte 12 september Joakim och Johan var på FRIS senaste möte i september och nämner följande: Arbetslösheten bland ungdomar i Skellefteå ligger under snittet för riket. Polisen hade informerat om att, ur en polisiär synvinkel, så har sommaren varit lugn. Det har inte varit några enskilt större händelser som hänt. Få har blivit frihetsberövade.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Hösten har startat upp på ett mer negativt sätt. Man har påträffat ett flertal fester där minderåriga och alkohol förekommit. Arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska programmet är i full gång. Arbetsgruppen som är ansvariga för att arbeta fram ett förslag för målområde 11 funderar på att föreslå att kommunens alkohol och drogpolitiska program implementeras i det folkhälsopolitiska programmet under mål 11.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor De utredningsuppdrag som nedtecknats under fritidsnämndens planeringsdagar och som lämnas till fritidskontoret presenteras. Vad gäller uppdragen så borde statistikuppdragen kunna redovisas vid november månads fritidsnämnd medan övriga, i möjligaste mån, borde redovisas vid december månads fritidsnämnd. S-gruppen Vi vill se en sammanställning av lagsporternas utveckling de senaste åren. Antal lag, antal utövare, olika sporter osv. Hur ser utbudet ut för individuella fritidssysselsättningar i serviceorterna? Vi behöver se en plan över behovet av konstgräs i framtiden. Vi behöver se en plan för reinvesteringar av konstgräsen (bl a kostnad per år) och en plan för att minska gräsytorna (och/eller bidragen till föreningarnas gräsplaner). Vad kostar ett golv till den nya hallen i tennisklubbens lokaler ifall vi skulle välja cheer/parkour, basket eller annat? Alliansen Scarinsområdet Vad blir Skellefteå Fritids ansvar när arbetet på den gamla Scharinsområdet drar igång?

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Omdisposition av investeringsbudget 2014 Fritidsnämnden beslutade att disponera investeringsramarna för 2014 utifrån ram på 10 Mkr för investeringar exkl. camping och 13 Mkr för campinginvesteringar. När investeringsprojekten ska inrapporteras i ekonomisystemet framgår av kommunfullmäktiges budgetbeslut att det formella beslutet är formulerat som en ram för investeringar exkl. camping, medan campinginvesteringarna är detaljangivna per projekt. Fritidsnämndens disposition av campingramen avviker från det ursprungliga äskandet/kommunfullmäktiges beslut. Föreslå kommunfullmäktige att omdisponera investeringsbudgeten för campinginvesteringar 2014 inom given ram på 13 Mkr enligt bilaga. FN:s protokoll per Kommunstyrelsen Ledamöter i fritidsnämnden

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer