PROTOKOLL 1 (28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S) Yvonne Wahlberg (S) Åsa Stenlund-Björk (S) Robert Eskelinen (S) Inger Sundbom (FP) Deltar inte i 157 Johan Söderberg (M) Deltar inte i 157 Sonja Hedqvist (C) Elin Segerstedt-Söderberg (M) tjänstgjorde för Charlotta Enqvist (KD) Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Eddy Lindström, avd.chef administrativa avd. Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavd. Anette Andersson, nämndsadministratör Ersättare Eva Eriksson (S) Jonna Lundgren (S) Rickard Dahlström (S) Christoffer Engström (FP) Hans Brettschneider (MP) Deltar inte i 173 Justerare Paragrafer Åsa Stenlund-Björk (S) Underskrifter Daniel Ådin, ordförande Anette Andersson, nämndsadministratör Åsa Stenlund-Björk, protokolljusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsadministratör

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring gällande 157, som behandlades Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Fredrik Långström(S) ersattes av Rickard Dahlström (S) Yvonne Wahlberg (S) ersattes av Jonna Lundgren (S) Joakim Wallström (V) ersattes av Hans Brettschneider (MP) Johan Söderberg (M) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Inger Sundbom (FP) ersattes av Ewa Eriksson (S)

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fällfors Folkets Hus Fällfors Folkets Hus har gått i konkurs. Ärendet är nu hos konkursförvaltaren. En nybildad ideell förening har för avsikt att köpa före detta Folkets Husanläggningen. Föreingen har hört sig för om bidragsvillkor efter eventuellt köp. Fritidskontoret föreslår att omställningsbidrag beviljas i händelse av köp av före detta Folkets Husanläggningen under en period om fyra år enligt nedanstående: År 2013 År 2014 År 2015 År kronor kronor kronor kronor På grund av jäv deltar inte Inger Sundbom (FP) och Johan Söderberg (M) i ärendets handläggning. 1. Anta förslag till bidragsgivning vid ett eventuellt köp av fd Fällfors Folkets Hus. 2. Föreslå kommunstyrelsen att Skellefteå kommun avstår sin panträtt under förutsättning att byggnaden säljs till en förening som avser nyttja den som allmän samlingslokal. Ajournering Ordförande begär att mötet ajourneras för att återupptas kl Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring Åsa Stenlund-Björk (S) valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. Ordinarie ledamöters frånvaro och dennes ersättare Charlotta Enqvist (KD) ersattes av Elin Segerstedt-Söderberg (M) Joakim Wallström (V) återinträder i tjänst Yvonne Wahlberg (S) återinträder i tjänst Fredrik Långström (S) återinträder i tjänst

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dagordningen fastställs Vid dagordningens fastställande anmäldes Tre rapporter En övrig fråga samt Ett extraärende Omdisposition av investeringsbudget Därefter fastställdes dagordningen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Svar på motion (5/13) om att utveckla Åbyälven till en levande laxälv Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige, Petter Ershag (KD), föreslår i en motion att förutsättningarna för att utveckla Åbyälven till att vara en laxproducerande älv utreds och därmed ta tillvara dess hela potential ur ett ekologiskt som turistiskt perspektiv. Det bör också utarbetas en handlingsplan för att utveckla vildlaxbeståndet i Åbyälven. Motionen remitterades till fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (5/13) godkänns. Remissen KS au (Dnr. KS ) Kommunstyrelsen Administrativa avdelningen (FRKTSOD)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inklusive projekt. Ekonomirapporten visar på att fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , ska redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. I bilaga till den aktuella rapporten redovisas nettoförändringar av kommunbidraget hittills under Förändringen fram till utgörs av kompletteringsbudgeten 2013 på kronor, kronor för vattenbaren vid stadsfesten och fördelning ur sociala investeringsfonden för insats A, sommaröppna fritidsgårdar med föreningsinslag, kronor för fem (5) år. Ett överskott på kronor prognostiseras där merparten är eftersläpning vad gäller bidragsutbetalningar. svis följer ekonomiredovisningen per erfarenhets- och riktpunktsvärden. Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fördelning av internbudget för år 2014 Förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 enligt följande: VHT 2301 VHT 2302 VHT 2303 VHT 2634 VHT 3002 VHT 3004 VHT 3007 VHT 3401 VHT 3402 VHT 3403 VHT 3404 VHT 3405 VHT 3500 VHT 5209 VHT 5684 Camping Butiker Informationsverksamhet Folkhälsa Allmänna fritidsmiljöer Föreningsbidrag, allmänna Samlingslokaler Anläggningar för utomhusidrott Sporthallar Tempererade utebad Badanläggningar, inomhus Naturbad Fritidsgårdar (kan inte redovisas ännu, bearbetning pågår) Föreningsbidrag, Handikappföreningar FRIS 1. Godkänna förslag på fördelning av internbudget/-årsbudget för år 2014 gällande ovan redovisade verksamheter 2. Kontoret får i uppdrag att arbeta vidare med VHT 3500, fritidsgårdar, och presentera detta vid senare fritidsnämndsmöte. Budgetfördelningen för nämnda verksamheter

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Genomgång av investeringsbudget, egen ram, och medelsbehov i ett långtidsperspektiv Under planeringsdagarna diskuteras, inför kommande planeringsperiod ( ), tänkt innehåll i den egna ramen på 10 Mkr/år (exkl. camping), campinginvesteringarna (se bilagor) samt eventuellt ytterligare medelsbehov i ett långtidsperspektiv. Kontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet och presentera detta vid fritidsnämndens decembermöte. Bilaga ur VEP investeringar (exkl. camping) Fördelning investeringsram 2014 (exkl. camping) FN Bilaga ur VEP investeringar camping Fördelning investeringsram 2014, camping FN

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av ismaskin Skellefteå Kraft Arena har i och med uppförande av träningshall C tre isytor som ska skötas. I dagsläget har Fritid Skellefteå tre ismaskiner varav den äldsta är av årsmodell I och med den utökade verksamheten behöver den bytas ut. Beräknad investering ca kronor. Ärendet är förberett enligt checklistan. Av 1100 ungdomar som utövar ishockey och konståkning är ca 10 procent tjejer. Uppdra inköpsavdelningen att upphandla en ny ismaskin. VHT 3401 OBJEKT Inköpsavdelningen Förening och idrott (FRKHPEO)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Medborgarförslag: Bygg en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle (45/13) Förslagsställaren föreslår att man anlägger en inlines- /landhockeybana på Södergatans grönområde på Sörböle. Fritid Skellefteå har varit i kontakt med tekniska kontoret som ansvarar för området. Tekniska kontoret svarar att en inlines- /landhockeybana av denna karaktär klassas som en besöksanläggning och medför vissa krav vid uppförande. Tekniska kontoret har ingen budget, för tillfället, att anlägga en bana för detta ändamål. Vidare förklarar tekniska kontoret att denna typ av anläggning inte uppförs i bostadsområden. Fritid Skellefteå hänvisar till inlines-/landhockeybanan som finns vid Balderskolan. Avslå ansökan på grund av att Fritid Skellefteå inte ansvarar för området och i övrigt hänvisa till tekniska kontorets yttrande. Inskickat medborgarförslag Förslagsställaren Förening och Idrott (FRKMREM)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Tennisplaner vid Sjungande Dalens idrottsplats Det finns två tennisbanor på Sjungande dalens idrottsplats, banorna är byggda i början av 70-talet och har ett stort renoveringsbehov. Nytt nät runt, ny beläggning och en allmän uppfräschning av området. Beräknad kostnad ca kronor. I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Arbetsutskottet tog, , beslut om att riva nätet runt tennisbanorna. Lägga ny beläggning och byta nätet på Sjungande dalens tennisbanor - VHT 3401 OBJEKT Foton av tennisbanor. Förening och Idrott (FRKHPEO)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Byte av liten traktor, IP Centralorten Skellefteå kommun har den principen att större fordon leasas av tekniska kontoret och mindre maskiner investeras i den egna förvaltningen. IP-centralortens lilla traktor behöver bytas av arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Kostnad ca kronor I detta ärende är inte checklistan tillämplig. Upphandla en liten traktor som klarar IP-centralortens behov - VHT 3401 OBJEKT Förening och idrott (FRKHPEO)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Inköp av plog till området Skelleftehamn / Ursviken Området Skelleftehamn/Ursviken behöver en ny plog för att klara skötseln av idrottsplatsen. En plog som klarar av att sköta både ishockeyplaner och parkeringar. En ny plog kostar ca kronor Upphandla en plog som klarar sköta ishockeyplaner och parkeringar. VHT 3401 OBJEKT Förening och Idrott (FRKHPEO)

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förslag till ändring av instruktionerna när man använder Checklista för jämställdhet Utifrån fritidsnämndens beslut och efter diskussion bland berörda tjänstemän föreslås att: Tjänstemännen noterar att ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhet under rubriken Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen. Detta genom att skriva antingen Ärendet är förberett enligt checklistan eller I detta ärende är checklistan inte tillämplig. Under denna rubrik, Beskrivning av ärendet, utvecklar du också ditt resonemang utifrån checklistans frågor. Tidigare beslut från ändras enligt ovanstående Berörda tjänstemän Samtliga ledamöter i fritidsnämnden Stab (FRKENIN)

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Underlag för serviceförklaring Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nämnderna aktivt ska arbeta med Serviceförklaringar. Med anledning av detta beslutade fritidsnämnden att det skulle formuleras en Serviceförklaring för Eddahallen. Fritidskontoret genomförde en dialog med utvalda medborgare/ kunder i form av metoden Fokusgrupp 16 januari För att få ett bredare underlag samtalade även politiker och tjänstemän med kunder på Eddahallen en lördag eftermiddag 23 mars Med utgångspunkt i det som kom fram vid dessa två tillfällen tog Eddahallens personal först fram fyra förslag (29 maj 2013) som sedan blev två förslag (18 september och 23 september 2013). De två förslagen framgår av bilaga 1. Senast vid fritidsnämndens möte i december besluta om vilken Serviceförklaring som ska gälla för Eddahallen. KF Dnr FN Bilaga 1 Ledningsgruppen Stab (FRKENIN)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Återuppbyggnad av tennishallen Offerter och kostnadsberäkningar visar att det kostar ca 5,5 miljoner kronor att bygga upp tennishallen med nytt underlag och belysning. Tennisklubben har i dag ett eget kapital på 4,6 miljoner kronor och saknar ca 1 miljon kronor för att kunna göra detta. Utöver detta behövs en förlängning av det ränte- och amorteringsfria lånet på 4 miljoner kronor. 1. Föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett anslag på 1,5 miljoner kronor till fritidsnämnden som sedan ger detta i bidrag till Skellefteå tennisklubb. 2. Föreslå kommunstyrelsen att efterskänka 2 miljoner kronor av de 4 miljoner kronor som finns i lån. 3. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden får begära, som motprestation, nyttjanderätten för den fjärde banan och hyra ut den till föreningsverksamhet. 4. Föreslå kommunstyrelsen att för de återstående 2 miljonerna kronor i lån bevilja räntefrihet i ytterligare tre år och amorteringsfrihet i fem år. 5. Föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämnden tar 25% av driftskostnaden för hallen samt minskar driftsbidraget till Tennisklubben med 25%. 6. Föreslå kommunstyrelsen att fritidskontoret får i uppdrag att teckna avtal med Skellefteå Tennisklubb gällande nyttjanderätt, drift och eventuell lösen från nyttjanderätten. Kommunstyrelsen Camping / Stab (FRKLGUN)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN INFORMATIONSÄRENDE: Utökad alkoholservering - Restaurang Rinkside, Skellefteå Kraft Arena Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet har skickat in handlingar som rör utökad alkoholservering i Skellefteå Kraft Arena och begärt in yttrande från fritidskontoret. De har angett att yttrandet särskilt bör avse huruvida servering kan medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bygg- och miljökontorets tillståndsenhet vill ha skriftligt yttrande senast Arbetsutskottets beslut/yttrande 1. Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. 2. Denna paragraf är omedelbart justerad. Yrkande Ordförande föreslår att yttrandet ska lyda: Föreslagen placering är olämplig, och KFUM och Skellefteå Friidrotts synpunkter bör beaktas. Johan Söderberg (M) yrkar att yttrandet ska lyda: Arbetsutskottet motsätter sig inte föreslagen placering men vill att Skellefteå AIK hockey, vid användningen av lokalen, beaktar andra föreningars nyttjande. Ordföranden ställer sitt förslag och Johan Söderbergs yrkande var för sig under proposition och finner att arbetsutskottet bifallit ordförandes förslag. Inskickad remiss från bygg- och miljökontorets tillståndsenhet. Notera informationen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Eventuell försäljning av Bovikens havsbads camping Fritidsnämnden beslutade i samband med Plan för utvecklat näringslivsklimat att undersöka och värdera möjligheterna till försäljning av campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Fritidskontoret har sett över den nuvarande driftformen och funnit den gynna näringslivet i Skellefteå bäst. Fritidsnämnden har inga intentioner av att driva anläggningen i kommunal regi och en försäljning kan medföra negativa konsekvenser för turismomsättningen. Motivet är att den är utarrenderad till privat entreprenör som i sin tur anlitar ytterligare en entreprenör för matservering. Kommunens enda engagemang är själva ägandet av byggnad och mark. Men fritidsnämnden kan genom driftavtal reglera verksamheten så att den ger optimal nytta för turismomsättningen i kommunen. De nuvarande hyresgästerna har sagt upp kontraktet och kommer inte att driva anläggningen nästa sommar. Därför behöver driftansvarig sökas. Enligt kontraktet kan fritidsnämnden lösa ut gjorda investeringar från hyresgästen med faktisk kostnad minus avskrivning. Fritidskontoret anser att inlösen av redovisade investeringar bör göras enligt avskrivningsvärdering. På grund av jäv deltar inte Hans Brettschneider (MP) i ärendets behandling. 1. Fritidsnämnden kommer inte att bjuda ut campingplatsen vid Bovikens havsbad till försäljning i nuläget. 2. Utannonsera driften av Bovikens havsbads camping enligt samma principer som tidigare men med en justerad lägsta nivå på hyran. 3. Uppdra till fritidskontoret att inköpa redovisad byggnad och inventarier till en kostnad som motsvarar inköpspris minus skälig avskrivning.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Tidigare arrendatorn Camping / Stab (FRKLGUN)

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Hyra för föreningen "Hjärnkraft" Föreningen Hjärnkraft hyr ett kontor på Storgatan 50 och betalar 100% i hyra för detta eftersom de inte har någon anställd. Enligt beslut i FN Hyran för det kontor som Hjärnkraft hyr är kronor/ kvartal. Totalt kronor/år. De vill förhandla om en sänkning av hyran då de tycker att det är en orimlig hyra. Andra handikappföreningar som inte har någon anställd hyr ett kontor tillsammans. 1. Ingen omförhandling av hyran 2. Föreningen får erbjudande att hyra en del i det gemensamma kontoret och bli en så kallad garderobsförening. Hyran för en garderobsförening är år 2013, kronor/år. Brev till Daniel Ådin FN beslut Föreningen Hjärnkraft Verksamhetsavdelningen (FRKHROM)

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Justering av FAR-taxor Fritidsnämnden har tidigare beslutat att för de besökare som har FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) ska ungdomstaxa gälla. Ett problem som uppstått är att det inte tidigare funnits någon ungdomstaxa för vattengympan på Eddahallen. Dessa förändringar innebär en del konsekvensändringar i övriga taxor och fritidskontoret föreslår att de får ändras utifrån den taxemodell som fastställts i beslutet enligt punkt Från och med införs ett ungdomspris på vattengympan vid Eddahallen. 2. Priset är 45 kronor för enstaka besök och för övriga gäller att vattengympa ingår i badkort som omfattar viss tid, exempelvis årskort. Verksamhetsavdelningen (FRKOLON)

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Motion om plats för graffitikonst med mera (28/11) Kommunstyrelseledamoten Daniel Ådin (S) föreslår i en motion att kommunen tar fram lämpliga platser för laglig graffitimålning, till exempel i gång- och cykeltunnlar. Det bör också enligt honom utredas om graffiti kan få en plats i det kommande kulturhuset. Motionen remitterades till fritidsnämnden. Fritidskontorets förslag till svar på motionen framgår av bilaga till ärendet. Fritidskontorets förslag till svar på motionen (28/11) godkänns. Remissen KS au Kommunstyrelsen FRIS (FRKSBEN) FRIS (FRKMKAR)

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Meddelanden till fritidsnämnden Detta för att fritidsnämnden ska ha möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Materialet kan sedan läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Invigning av utegymmen den 21 september 2013 hur gick det för ledamötena? Daniel var i Bureå och vädret var strålande vackert, mycket folk var där och allt gick bara finfint till dess det var dags att åka hem då kom regnet men vad gjorde det när själva invigningen gick så bra? Gunilla var i Kåge och en instruktör från Eddahallen var där och visade hur man skulle använda gymmet. Det upplevde Gunilla som mycket bra. Robert var i Burträsk och där var vädret emot och lite folk var det där också. Hans var vid Sunnanås utegym och det var lite folk som kom dit. Jonna var i Ursviken och där regnade det. Jonna tyckte att man kanske kunde ha kombinerat invigningen med någon sorts gruppverksamhet som kanske hade tilltalat en större grupp. Jonna tyckte också att det skulle finnas lådor uppsatta där man kunde lägga i sitt namn när man varit där och gymmat en utlottning kunde ske och det skulle kunna göra gymmet mer känt. Inger var i Byske (tillsammans med Ewa och Joakim) och vädret var bra. Det kanske inte var så mycket folk där men många passerade och tittade till. Joakim var i Byske och han tyckte att det var bra att det satt uppe bilder så att man kunde se hur redskapen skulle användas. Stockholm och kommunala gym Leif berättade att han varit i Stockholm och att de där har försökt att lägga ut kommunala gym till privat drift men inte lyckats utan alla gym är fortfarande i kommunal drift. FRIS senaste möte 12 september Joakim och Johan var på FRIS senaste möte i september och nämner följande: Arbetslösheten bland ungdomar i Skellefteå ligger under snittet för riket. Polisen hade informerat om att, ur en polisiär synvinkel, så har sommaren varit lugn. Det har inte varit några enskilt större händelser som hänt. Få har blivit frihetsberövade.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Hösten har startat upp på ett mer negativt sätt. Man har påträffat ett flertal fester där minderåriga och alkohol förekommit. Arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska programmet är i full gång. Arbetsgruppen som är ansvariga för att arbeta fram ett förslag för målområde 11 funderar på att föreslå att kommunens alkohol och drogpolitiska program implementeras i det folkhälsopolitiska programmet under mål 11.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor De utredningsuppdrag som nedtecknats under fritidsnämndens planeringsdagar och som lämnas till fritidskontoret presenteras. Vad gäller uppdragen så borde statistikuppdragen kunna redovisas vid november månads fritidsnämnd medan övriga, i möjligaste mån, borde redovisas vid december månads fritidsnämnd. S-gruppen Vi vill se en sammanställning av lagsporternas utveckling de senaste åren. Antal lag, antal utövare, olika sporter osv. Hur ser utbudet ut för individuella fritidssysselsättningar i serviceorterna? Vi behöver se en plan över behovet av konstgräs i framtiden. Vi behöver se en plan för reinvesteringar av konstgräsen (bl a kostnad per år) och en plan för att minska gräsytorna (och/eller bidragen till föreningarnas gräsplaner). Vad kostar ett golv till den nya hallen i tennisklubbens lokaler ifall vi skulle välja cheer/parkour, basket eller annat? Alliansen Scarinsområdet Vad blir Skellefteå Fritids ansvar när arbetet på den gamla Scharinsområdet drar igång?

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Omdisposition av investeringsbudget 2014 Fritidsnämnden beslutade att disponera investeringsramarna för 2014 utifrån ram på 10 Mkr för investeringar exkl. camping och 13 Mkr för campinginvesteringar. När investeringsprojekten ska inrapporteras i ekonomisystemet framgår av kommunfullmäktiges budgetbeslut att det formella beslutet är formulerat som en ram för investeringar exkl. camping, medan campinginvesteringarna är detaljangivna per projekt. Fritidsnämndens disposition av campingramen avviker från det ursprungliga äskandet/kommunfullmäktiges beslut. Föreslå kommunfullmäktige att omdisponera investeringsbudgeten för campinginvesteringar 2014 inom given ram på 13 Mkr enligt bilaga. FN:s protokoll per Kommunstyrelsen Ledamöter i fritidsnämnden

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 Fritidsnämnden Plats och tid Odenrummet, TK - kl. 13:00 16.00 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 17.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande (13.00 16.55) Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2014-10-28

PROTOKOLL 1 (27) 2014-10-28 PROTOKOLL 1 (27) 2014-10-28 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13:00 16:05 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-04-06 Fritidsnämnden Plats och tid Hotell Wasa, Umeå, konferenslokal Ängen kl. 13.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 Fritidsnämnden Plats och tid Femtioettan kl. 13:00 16:30 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) 258-270 Gun Sundberg (S) Tjänstgjorde för Joakim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23)

PROTOKOLL 1 (23) PROTOKOLL 1 (23) 2013-11-19 Fritidsnämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet - kl. 13.00 16.10 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 Fritidsnämnden Plats och tid Lövångers folkets hus - kl. 08.00-16.20 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Fritidsnämnden Plats och tid: Medelfors kl. 13.00 16.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Gun

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-02-08 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Oden, f d tekniska kontoret. Klockan 14.00-15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena, kl. 09.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00-16.20 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Gun Edlund (S) Daniel

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 15.20 Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2010-01-19 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Örnsköldsvik Beslutande Leif Öberg, Ordf Joakim Wallström, vice ordf Gunilla Lindström Gun Edlund Daniel Ådin Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2015-10-23 Fritidsnämnden Plats och tid Bolidens brukshotell kl. 13:30 16:10 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) Yvonne Wahlberg (S) Tjänstgjorde för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00.

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00. 2008-09-22 67 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00 Beslutande Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson (s) 2:e vice ordförande Tony Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21)

PROTOKOLL 1 (21) PROTOKOLL 1 (21) 2014-01-21 Fritidsnämnden Plats och tid 51:an - kl. 13:00 16:15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S) Yvonne

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Travmuseet, Biblioteket, den 8 december kl. 16.30 18.10 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S), Deltar ej 82, jäv Magnus

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2005-10-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2005-10-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-15.50 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Bitte Ekersund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-10-18 103. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-10-18 103. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45 2011-10-18 103 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45 Beslutande Axel Paulsson (C) tjg ordförande Jill Andersson (S) 2:e vice ordförande Mikael Sparrhult (FP) Anja Edén (MP) Simon

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande 1 (13) Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Johan Ahlberg (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-04-20 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Samhällsbyggnad Oden, Odenrummet. Klockan 08.00-15.00. Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice ordförande

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13 Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Budget 2011... 5 Ungdomspolitiskt program... 6 Verksamhetsberättelse 2010... 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer