Svenska Pappersbruket AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pappersbruket AB"

Transkript

1 1 Ref. : Christer Jönsson Mb: Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Grundtillståndet för verksamheten är från miljöskyddslagen tid och omprövning av tillståndet skall göras enligt meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr , till miljöbalkens hänsynsregler. Vidare att gällande anmälningar för Brukets Industri Park (BIP) blir tillståndspliktiga. Mot denna bakgrund har SPAB upprättat nedanstående underlag att användas som utgångspunkt vid diskussioner med olika intressenter under de samrådsmöten som ingår som ett led i SPAB: s arbete med att ta fram för omprövningen nödvändiga handlingar. 2. Uppgifter om företaget a) Administrativa uppgifter: Företag Postadress Klippan Besöksadress Fastighetsbeteckning Klippan 3:32 Huvudman Organisationsnummer Kontrollprogramsansvarig Christer Jönsson, Miljö- och Kvalitetschef Telefon , Mb Telefax Platsnummer SNI kod (Lst beslut , ) Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Kommun Klippans kommun, Skåne Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län

2 2 3. Planerad verksamhet omfattning och utformning Aktuell version av Teknisk Beskrivning (TB ) finns tillgänglig vid samrådsmötet. Ägarförhållanden, produktion mm I samband med konkursen i KLIPPAN AB 2006 framkom tidigt för de nya tre ägarna insikten om att tillverka tre olika produktinriktningar inom finpapper som gjordes tidigare i Klippans bruk ej var tillräckligt specialiserat. Under de senaste åren har en rad olika pappersbruk i Europa lagts ned eller specialiserat verksamheten ytterligare. För Svenska Pappersbruket innebär detta att konkurrensen ytterligare ökat inom specialprodukter vilket innebär att de nya ägarna nu enbart fokuserar verksamheten till Tissue och främst färgat. Lokaler som inte används för pappersverksamhet kan nu användas för andra ändamål. Den fortsatta fokusen är att tillverka färgat Tissue på den kvarvarande pappersmaskinen PM 9 samt att etablera ny verksamhet i de tomma lokalerna under benämningen Brukets Industripark BIP. Fokus för BIP är: - Lagerverksamhet av produkter som ej påverkar miljön annat än transporter. - Företag som hyr kontor för administrativ verksamhet. - Företag som hyr lokaler och utrustning för egen verksamhet, produktion, förvaring mm. - Legotillverkning med hantering, blandning eller förvaring av torra eller flytande produkter. Verksamheten genomförs idag under 330 Driftsdygn men vill ge framtida möjligheter till 349 driftsdygn med 5-skifts produktion. Produktionsvolymen för Tissue är f.n på c:a ton/år ( c:a 28 ton/dygn, maskinhast 930 m/min, maskinbredd 1,7 m), men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för Tissue produktionen fördelar sig enl.följande : Inom Sverige c:a 30 %, övriga Europa 65 % samt övriga världen 5 %.. Brukets industripark genomför verksamheten i huvudsak på dagtid under c:a 300 driftsdygn. Produktionsvolymen för Beredningsverksamheten är f.n. c:a ton/år men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för BIP är meranvändning av befintlig utrustning enl. följande : Beredningsverksamhet c:a 30 %, uthyrning av kontor / lager c:a 50 % samt uthyrning av produktionslokaler c:a 15 %.

3 3 4. Verksamhetskod Företaget avser i omprövningen ansöka om följande verksamhetskoder : Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Blandning Panna / Sedimenteringsbassäng Platsnummer : Förslag till lokalisering Befintlig lokalisering Ansökan avser dels en befintlig verksamhet som funnits på plats från 1600 talet. Klippans kommun och Svenska Pappersbruket i Klippan är starkt för knippat med Rönneå sträckning från Ringsjöarna till havet i Skälderviken, Laholmsbukten. Källa Rönneå Vattenråd 2009

4 4 Svenska Pappersbruket s placering utefter Rönneå och centrum av samhället framgår av bild 2 I denna underrättelse anges att vid att all exploatering av området med industriell verksamhet ( avslutad eller påbörjad ) bör försiktighet iakttas oavsett riskklass. Kommunen har för ett antal år sedan, inför upprättandet av en översiktsplan, efter initiativ från Bolaget, förklarat att markanvändningen i närheten av verksamheten skall anpassas till denna. Bolagets verksamhet har alltså givits prioritet från kommunal planeringssynpunkt. Några särskilt störningskänsliga miljöer eller konflikter finns inte heller i omgivningen. Eventuell alternativ lokalisering Bl.a. följande motiv talar för att utveckla verksamheten vid : Produktionen kan förhållandevis snabbt ökas genom effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur i vägar, lokaler, naturgas, el- nät. Den befintliga produktionsutrustningen är väl anpassad för den aktuella produktionen av specialpapper i förhållandevis små kvantiteter per order, men den totala produktionsvolymen behöver ökas för att uppnå god kostnadseffektivitet. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka skador på miljön till följd av den befintliga verksamheten. Produktionsökningen bedöms inte komma att medföra märkbart ändrad miljöbelastning på närområdet. Begreppet bästa tillgängliga teknik redovisas utförligare längre fram i rapporten. Tillgång till utbildad arbetskraft på orten. Bra infrastruktur med närhet till stora landsvägar (Riksväg 21 och Riksväg 13) för biltransporter.

5 5 Industriell verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1600-talet och området är planlagt för industri. Unik fabriksmiljö för nya verksamheter att fabriksanläggningarna och den intilliggande bebyggelsen är klassificerade som riksintresse för kulturmiljövården och ger därmed unik kulturell och social fabriksmiljö för nya verksamheter Påverkan på t.ex. bruksområdet är liten eftersom expansionen sker med användning av befintliga byggnader. Påverkan på Rönne å kommenteras i Beskrivning av miljöförhållande i Rönne å, ThE, Någon alternativ lokalisering av såväl befintlig som ansökt verksamhet, som skulle innebära någon väsentlig fördel ur miljösynpunkt, har inte kunnat hittas. Ytterligare faktorer som talar för nuvarande lokalisering är bruksmiljö historisk betydelse. Detta uttalas bl.a. i Byggnadsantikvarisk rapport 2010:1 angående Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser. Till detta kan också tilläggas att Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet har uttalat att Brukets skorsten är av Riksintresse och bör bevaras. De argument som talar för skorstenens bevarande och områdets karaktäristiska siluettbild i området försvinner. Skorstenen kopmmer ej helelr att vara det betydande landmärket för flyget som den varit i alla tider och därmed det angivna Riksintresset. 6. Allmänna intressen Natura 2000 närmaste Natura 2000-områden (Herrevadskloster och Klövahallar) är belägna ca 7 km från bruket. närmaste nationalpark (Söderåsen) är belägen ca 9 km söder om bruket. närmaste naturreservat (Linneröd) är belägen ca 10 km öster om bruket. närmaste riksintressen för miljövården är Rönneå (som passerar fabriksområdet) och Söderåsen (med närmsta del belägen ca 3 km från bruket). närmaste riksintresse för friluftslivet (Vedby strövområde) är beläget ca 3,5 km nordost om bruket. att närmaste nyckelbiotop är belägen 3 km sydväst om från bruket.

6 6 närmaste område med naturvårdsavtal är belägen knappt 1 km öster om bruket. Inget av de ovan nämnda natur- och kulturskyddade områdena bedöms komma att påverkas nämnvärt av den framtida verksamheten. 7. Förutsedd miljöpåverkan Om svenska skogsindustrin Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så definieras begreppet hållbar utveckling i den så kallade Brundtlandkommissionens rapport från Hållbar utveckling har blivit en viktig inriktning såväl inom näringslivet som för samhället som helhet. Det bygger på ett långsiktigt tänkande där de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna vägs samman. För svensk skogsnäring är denna långsiktighet naturlig. De träd som nu planteras ska komma våra barn och barnbarn till nytta och de nya pappersmaskiner och såglinjer som byggs ska fungera i decennier. Därför är det också naturligt att svensk skogsindustri ser hållbar utveckling som ett branschgemensamt åtagande. Produkter: Skogsindustrins produkter fyller viktiga behov och de är tillverkade av förnybar råvara på ett miljöanpassat sätt. Därmed har branschen en betydande roll i ett hållbart samhälle. Ekonomi: Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för att klara samhällsekonomins framtida åtaganden. För att nå ett nationellt tillväxtmål måste även skogsnäringen växa. Den svenska skogsindustrins ambition är att stärka sin konkurrenskraft internationellt och utveckla sin verksamhet i Sverige. Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning. Lönsamma företag kan investera i ny teknik som ger bättre miljö och i ny verksamhet som skapar arbetstillfällen. Miljö: Svensk skogsindustri har i en avsiktsförklaring slagit fast att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn där skog, processer och produkter ingår i ett uthålligt kretslopp. Skogsindustrin ska använda vedråvara från uthålligt brukade skogar där den biologiska mångfalden bevaras. Miljöarbetet ska inriktas mot ständiga förbättringar. Det slås också fast att skogsindustrin ska hushålla med resurser och energi och verka för att återanvändningen av returpapper ses som en miljöanpassad del av kretsloppssamhället. Forskarnas och industrins vision är den ekologiskt balanserade fabriken, ett skogsindustriellt system som står helt i samklang med naturens kretslopp. Socialt ansvar: Branschen har tillsammans med de fackliga parterna satt som mål att komma till rätta med ohälsoproblem, minska sjukskrivningarna och reducera antalet arbetsplatsolyckor. Parterna driver också ett gemensamt arbete med kompetensutveckling och jämställdhet.

7 7 Bakgrund äger och driver pappersbruket. Enligt gällande miljötillstånd får bruket producera upp till ton papper per år (Nollalternativet). har fått meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr avseende: Omprövning av tillstånd från miljöskyddslagens tid. Huvudargumenten för omprövning av gamla miljöskyddslagstillstånd är att dessa inte är anpassade till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Svenska Pappersbrukets framtida inriktning är dels färgat Tissue och skiljer sig därmed från tidigare pappers tillverkning och dels etablering av en industripark (BIP) av annan verksamhet. Ansökan avser ton Tissue och ton kemikalieberedning. Anläggningarna lokalisering Svenska Pappersbruket är beläget på en industrifastighet i Klippans kommun i Skåne län. Bruket är beläget vid en mindre tätort ca 2 km från centralorten Klippan. Fastigheten gränsar i norr mot Rönneå, i öster mot bostäder och i söder mot Riksväg 13/Riksväg 21. Bruket har varit lokaliserad på denna plats sedan 1600-talet. Miljöpåverkan och miljöskyddsåtgärder I det följande ges en sammanfattande bedömning av den relativa förändring som den ansökta produktionen om årston jämfört med den idag lovgivna produktionen årston, nollalternativet. Fiberråvara och kemikalier Förbrukningen kommer minska med nivån % jämfört med nollalternativet. Bolaget har ambitionen att bl.a. förbättra den interna fiberåtervinningen. Energiförbrukning Förbrukningen av naturgas och el minskar med nivån % jämfört med nollalternativet. Energiförbrukning är ett nyckeltal som följs upp inom ramen för bolagets miljöledningssystem ISO Utsläpp till vatten Bolaget hämtar vatten till processen från Rönneå och processvattenöverskottet avleds efter rening tillbaka till ån. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att sammanvägt begränsa utsläppen till Rönneå. Den ansökta produktionsökningen bedöms medföra minskade utsläpp räknat per ton produkt i och med att processen utvecklas och vattenförbrukningen relativt minskar per ton. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik enligt BAT som återges för specialbruk enligt IPPC- BREF. Gällande villkor för utsläpp till vatten meddelades av Miljödomstolen. Berört område av Rönneå är enligt gällande regler laxfiskevatten med krav på högsta halter av olika ämnen. Utsläppen från SPAB kommer ej påverka dessa miljökvalitetsparametrar.

8 8 Utsläpp till luft Utsläppen till luft kommer minska med nivån 25 % jämfört med nollalternativet. Vid bruket finns en gaspanna samt som reserv två oljeeldade ångpannor varav den ena kan eldas med naturgas. Huvudsakliga utsläppen är av kväveoxider och koldioxid från anläggningarna medan såväl stoft som svavel innehåller mindre mängder då naturgas är att betrakta som ett relativt rent fossilbränsle jämfört med olja. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik. Utsläppen till luft bedöms komma att ändras proportionellt med framtida produktionsökning. De maximala föroreningshalter som kan uppstå i omgivningen bedöms med god marginal komma att ligga under de normer som har införts till skydd för människors hälsa. Transporter Transporter till/från fabriksområdet sker med lastbil och därutöver används 2 dieseldrivna och ett antal batteritruckar för transporter inom fabriksområdet. Det totala transportarbetet av råvaror och produkter till/från/inom fabriksområdet beräknas likvärdet med dagen villkorsgiven verksamhet. Antalet transporter kommer vara oförändrat mellan den ansökta produktionen och nuvarande nollalternativ då Tissue verksamheten ger färre transporter med ca 25 % mot nollalternativet medan BIP ger ett ökat antal transporter jämfört med nollalternativet. Buller Bullernivån vid bostäder ligger under nuvarande villkor. Bullernivån bedöms inte komma att ändras märkbart till följd av den ansökta produktionen jämfört med nollalternativet. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Avfall Avfallet som uppkommer i verksamheten källsorteras och återvinns när så är möjligt. Den totala mängden avfall bedöms komma minskas 20 % jämfört med nollalternativet. Miljöriskanalys En miljöriskanalys har utförts i syfte att identifiera händelser som kan medföra risker för miljön. Åtgärder planeras komma att genomföras så att ingen händelse ska ha en beräknad risk som överstiger vad som brukar användas som norm för denna typ av analys. Bullermätning enl. Kontrollprogram och underlag till Miljörapport är genomförd Bullerfrågor Buller genereras av till- och frånluftsfläktar, pannor samt interna och externa transporter. Ventilationen är igång dygnet runt. Lastbilstransporter till och från företaget sker i huvudsak under dagtid, kl , men förekommer även under kvällar och nätter. Antalet interna/externa transporter redovisas i avsnitt Transporter. En dominerande bullerkälla i omgivningen är vattenbrus från Rönne å. Enligt kontrollprogrammet ska en kontrollmätning av ljudnivån i omgivningen genomföras en gång per år under dag, kväll och natt. Kontrollmätningar bifogas miljörapporterna.

9 9 Gällande villkor enligt Koncessionsnämndens beslut Samtliga riktvärden innehålls. En lägre ljudnivå har uppmätts de senaste två åren jämfört med tidigare. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Närfelsmätning med beräkning har genomförs Luftvårdsfrågor Följande utsläpp till luft sker från anläggningen: Förbränningsgaser från eldning med naturgas Vattenånga från papperstillverkning Eventuellt läckage av köldmedia använder normalt endast den nya ångpannan på 4,8 MW, panna 4, som togs i drift i januari Pannan har påkopplats en extern economiser innan rökgasen släpps ut och värmen i rökgaserna används för uppvärmning av lokalerna. De pannor som användes tidigare finns ännu så länge kvar som reserver, panna 1 på 15 MW och som är ombyggd för gaseldning samt panna 2 på 15 MW och panna 3 på 12 MW för oljeeldning. En gång per månad genomförs en kontrollmätning avseende utsläpp av kväveoxider från panna 4 och samtidigt sker service av pannans brännare. En gång per år genomför dessutom Miljölaboratoriet i Trelleborg AB en kontrollmätning av rökgaserna från pannan med avseende på NO x och CO. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av erhållet resultat 2008 då panna 1 eldades med naturgas resp då endast panna 4 användes. Rapporter från kontrollmätningarna har bifogats de årliga miljörapporterna. Enligt gällande villkor får utsläppet av stoft från oljeeldningen som riktvärde ej överstiga 1 g/kg olja och utsläppet av kväveoxider, omräknat till kvävedioxid, får som riktvärde inte överskrida 75 mg/mj tillfört bränsle. Efter övergång till naturgas är enbart riktvärdet avseende kvävedioxid tillämpbart. Erhållna resultat vid kontrollmätningarna 2008 och 2009 ligger under gällande riktvärde. I samband med de årliga miljörapporterna har även det beräknade utsläppet av kväveoxider och koldioxid redovisats. Det finns en drift- och skötselinstruktion för internkontroll av koldioxid. I samband med konvertering av panna 1 från olja till naturgas och de förändringar som detta innebar, inkom med en ny ansökan avseende tillstånd till utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen lämnade beslut i ärendet och utsläppsrätterna är fastställda t.o.m Företaget har kunnat sälja en del utsläppsrätter avseende 2010, eftersom utsläppen minskat.

10 10 har anmält till Naturvårdsverket att företagets anläggningar för utsläpp av NO x har en kapacitet under MWh per år och därmed behövs inga NO x - avgifter betalas och några jämförande kontrollmätningar av mätsystemet behöver ej ske i fortsättningen. Lukt. Lukt kan förekomma i samband med viss produktion och från slamhanteringen. Avfallsfrågor Avfallsförordningen (2001:1063) ska tillämpas både när det gäller farligt avfall resp. övrigt avfall. Allt farligt avfall omhändertas separat. Konventionellt avfall källsorteras. Farligt avfall Det finns en drift- och skötselinstruktion för hanteringen av farligt avfall. I tabellen nedan anges de typer av farligt avfall som skickades från anläggningen samt transportör och mottagare: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Emulsion Sydspol AB NSR AB Oljeförorenat Sydspol AB NSR AB vatten Lysrör Svenska Pappersbruket Kommunens miljöstation I samband med att det farliga avfallet lämnar företaget undertecknas ett transportdokument. En kopia på transportdokumentet sparas på företaget. Transportdokument för det farliga avfall som skickats iväg arkiveras i minst fem år resp. bifogas den årliga miljörapporten. transporterar själva lysrör till miljöstationen. De egna transporterna är godkända av Länsstyrelse (gäller t.o.m ). En journal förs över det farliga avfall som företaget själva transporterar bort. Företaget kontrollerar att de transportörer och mottagare som anlitas har erforderliga tillstånd. Den person som ansvarar för avsändning av farligt avfall har gått en endagars farligt gods utbildning. Företaget omfattas i dagsläget inte av kravet på säkerhetsrådgivare. Övrigt avfall I tabellen nedan anges det övriga avfall som skickades från anläggningen under, transportör, mottagare samt typ av omhändertagande: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Omhändertagande Slam Akka Frakt Econova Täckmtrl. deponi Brännbart SITA NÅRAB/NSR Förbränning avfall Bobiner SITA IL Service Återvinning

11 11 Avvattnat slam från reningsanläggningen omhändertas av Econova, som i sin tur använder det som täckmaterial på en deponi i Herrebro. Slammet analyserades med avseende på tungmetaller och resultatet redovisas. lämnar i dagsläget inget avfall för deponering. Producentansvar är anslutna till REPA-registret avseende de förpackningsslag som används. Transporter Antalet lastbils leveranser av råvaror/kemiska produkter samt antalet utleveranser uppskattas till totalt ca 5 per dygn. För interna transporter används 2 stycken dieseldrivna truckar och 14 mindre batteridrivna truckar. Dominoeffekt De domioeffekter som kan förekomma är förenade med fordonstrafik på Riksväg 21 samt vid infart till Klippan via Bruksallén. 8. Samrådets omfattning Redogörelse för planerade och genomförda samrådskontakter: - Dialog har kontinuerligt genomförts med Lst och detta kommer att fortgå. - Informationsmöte är genomfört med Lst, Söderåsens Miljöförb, Klippans Kommun ( Kommunalrådet, Plan och Bygg samt Räddningstjänsten. Tekn förvaltningen VA informerades per mail och lämnade godkännande för fortsatt verksamhet underförutsättning att nuvarande villkor bibehålls. - Samråd är planerat att genomföras senast febr. mån Samma målgrupp som redovisats ovan. - Utökat samråd är planerat att genomföras senast april mån Information och inbjudan till utökat samråd kommer att göras genom annons. Sakägare kommer att tillskrivas. Närboende kommer att informeras via Informationsblad. Ansökan till Miljödomstolen är planerad att lämnas in maj 2011.

12 12 Aktuell version av Miljökonsekvensbeskrivning ( MKB ), Teknisk beskrivning (TB) samt Ansökningshandling finns tillgänglig vid samrådsmötet. Övrigt underlag för utformning av MKB har följande möten, utredningar och undersökningar genomförts ( finns också tillgänglig vid samrådsmötet ): - Grundvattenprovtagning 1, * - Undersökning Stackarpsdammen, Kontrollprogram SPAB, * - Bildserie delgiven och godkänd vid Styrelse- och Ledningsgruppsmöte, Bildserie delgiven vid Informtionsmöte med Lst och Klippans Kommun, Periodisk undersökning, * - Grundvattenprovtagning 2, * - Lst Underrättelse angående Riskklassning av förorenade områden * - Skorstenens status och renoveringsbehov, 2010 ( Bevarandekrav m.h.t Riksintresset ) - Byggnadsinventering, Biologisk uppföljning, * - Beskrivning av miljöförhållanden i Rönne å, ThE, * - Bullermätning Närfelsberäkning, * - Kontrollrapport Köldmedia ( genomförs årligen. exempel ) - Vattenkontroll Rönne å ( genomförs årligen. Exempel 2009 ) - Bullermätning ( genomförs årligen exempel ) - Egenkontroll utsläpp årligen ( exempel 2010 ) - Månadsrapportering till Lst ( exempel ) SPAB önskar kommentar från Tillsynsmyndigheten vilka av ovanstående utredningar eller dokument som skall / bör / önskas bifogade till Ansökan. 9. Samråd Syftet med samrådsskedet är att sökanden tidigt i planeringen av omprövningen av verksamheten ska få möjlighet att fånga upp och ta hänsyn till de kunskaper, synpunkter och invändningar som kan finnas. Länsstyrelsen förväntas att vid samrådet vidimera sitt tidigare ställningstagande med hjälp av förordningen ( 1998:905 ) 3 p.1,2,3 och 4 att angiven verksamhet medför en betydande miljöpåverkan. SPAB önskar också ett uttalande huruvida Lst anser att genomfört samråd motsvarar i ställda krav och kan anses ha inlett arbetet med en omprövning

13 Anteckningar under samrådet. Representant ur SPAB för anteckningar under samrådet. 11. Ansökan Disposition av ansökan sker enlig Lst anvisningar och rubricering. 12. Synpunkter Synpunkter med anledning av de uppgifter som redovisas i detta underlag kan framställas till SPAB för beaktande i företagets fortsatta arbete med aktuell omprövningsansökan. Sådana synpunkter lämnas skriftligen eller muntligen till SPAB på ovan angiven adress eller telefonnummer senast den 18 April Klippan dag som ovan Ronnie Pålsson Platschef Christer Jönsson Miljö- Kvalitetschef

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping JONAS LARSSON KTH Kemiteknik Examensarbete Stockholm 2006 Jonas Larsson MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÖVER AGA:S GASFYLLNINGSENHET I ENKÖPING.

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer