Svenska Pappersbruket AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pappersbruket AB"

Transkript

1 1 Ref. : Christer Jönsson Mb: Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Grundtillståndet för verksamheten är från miljöskyddslagen tid och omprövning av tillståndet skall göras enligt meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr , till miljöbalkens hänsynsregler. Vidare att gällande anmälningar för Brukets Industri Park (BIP) blir tillståndspliktiga. Mot denna bakgrund har SPAB upprättat nedanstående underlag att användas som utgångspunkt vid diskussioner med olika intressenter under de samrådsmöten som ingår som ett led i SPAB: s arbete med att ta fram för omprövningen nödvändiga handlingar. 2. Uppgifter om företaget a) Administrativa uppgifter: Företag Postadress Klippan Besöksadress Fastighetsbeteckning Klippan 3:32 Huvudman Organisationsnummer Kontrollprogramsansvarig Christer Jönsson, Miljö- och Kvalitetschef Telefon , Mb Telefax Platsnummer SNI kod (Lst beslut , ) Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Kommun Klippans kommun, Skåne Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län

2 2 3. Planerad verksamhet omfattning och utformning Aktuell version av Teknisk Beskrivning (TB ) finns tillgänglig vid samrådsmötet. Ägarförhållanden, produktion mm I samband med konkursen i KLIPPAN AB 2006 framkom tidigt för de nya tre ägarna insikten om att tillverka tre olika produktinriktningar inom finpapper som gjordes tidigare i Klippans bruk ej var tillräckligt specialiserat. Under de senaste åren har en rad olika pappersbruk i Europa lagts ned eller specialiserat verksamheten ytterligare. För Svenska Pappersbruket innebär detta att konkurrensen ytterligare ökat inom specialprodukter vilket innebär att de nya ägarna nu enbart fokuserar verksamheten till Tissue och främst färgat. Lokaler som inte används för pappersverksamhet kan nu användas för andra ändamål. Den fortsatta fokusen är att tillverka färgat Tissue på den kvarvarande pappersmaskinen PM 9 samt att etablera ny verksamhet i de tomma lokalerna under benämningen Brukets Industripark BIP. Fokus för BIP är: - Lagerverksamhet av produkter som ej påverkar miljön annat än transporter. - Företag som hyr kontor för administrativ verksamhet. - Företag som hyr lokaler och utrustning för egen verksamhet, produktion, förvaring mm. - Legotillverkning med hantering, blandning eller förvaring av torra eller flytande produkter. Verksamheten genomförs idag under 330 Driftsdygn men vill ge framtida möjligheter till 349 driftsdygn med 5-skifts produktion. Produktionsvolymen för Tissue är f.n på c:a ton/år ( c:a 28 ton/dygn, maskinhast 930 m/min, maskinbredd 1,7 m), men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för Tissue produktionen fördelar sig enl.följande : Inom Sverige c:a 30 %, övriga Europa 65 % samt övriga världen 5 %.. Brukets industripark genomför verksamheten i huvudsak på dagtid under c:a 300 driftsdygn. Produktionsvolymen för Beredningsverksamheten är f.n. c:a ton/år men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för BIP är meranvändning av befintlig utrustning enl. följande : Beredningsverksamhet c:a 30 %, uthyrning av kontor / lager c:a 50 % samt uthyrning av produktionslokaler c:a 15 %.

3 3 4. Verksamhetskod Företaget avser i omprövningen ansöka om följande verksamhetskoder : Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Blandning Panna / Sedimenteringsbassäng Platsnummer : Förslag till lokalisering Befintlig lokalisering Ansökan avser dels en befintlig verksamhet som funnits på plats från 1600 talet. Klippans kommun och Svenska Pappersbruket i Klippan är starkt för knippat med Rönneå sträckning från Ringsjöarna till havet i Skälderviken, Laholmsbukten. Källa Rönneå Vattenråd 2009

4 4 Svenska Pappersbruket s placering utefter Rönneå och centrum av samhället framgår av bild 2 I denna underrättelse anges att vid att all exploatering av området med industriell verksamhet ( avslutad eller påbörjad ) bör försiktighet iakttas oavsett riskklass. Kommunen har för ett antal år sedan, inför upprättandet av en översiktsplan, efter initiativ från Bolaget, förklarat att markanvändningen i närheten av verksamheten skall anpassas till denna. Bolagets verksamhet har alltså givits prioritet från kommunal planeringssynpunkt. Några särskilt störningskänsliga miljöer eller konflikter finns inte heller i omgivningen. Eventuell alternativ lokalisering Bl.a. följande motiv talar för att utveckla verksamheten vid : Produktionen kan förhållandevis snabbt ökas genom effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur i vägar, lokaler, naturgas, el- nät. Den befintliga produktionsutrustningen är väl anpassad för den aktuella produktionen av specialpapper i förhållandevis små kvantiteter per order, men den totala produktionsvolymen behöver ökas för att uppnå god kostnadseffektivitet. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka skador på miljön till följd av den befintliga verksamheten. Produktionsökningen bedöms inte komma att medföra märkbart ändrad miljöbelastning på närområdet. Begreppet bästa tillgängliga teknik redovisas utförligare längre fram i rapporten. Tillgång till utbildad arbetskraft på orten. Bra infrastruktur med närhet till stora landsvägar (Riksväg 21 och Riksväg 13) för biltransporter.

5 5 Industriell verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1600-talet och området är planlagt för industri. Unik fabriksmiljö för nya verksamheter att fabriksanläggningarna och den intilliggande bebyggelsen är klassificerade som riksintresse för kulturmiljövården och ger därmed unik kulturell och social fabriksmiljö för nya verksamheter Påverkan på t.ex. bruksområdet är liten eftersom expansionen sker med användning av befintliga byggnader. Påverkan på Rönne å kommenteras i Beskrivning av miljöförhållande i Rönne å, ThE, Någon alternativ lokalisering av såväl befintlig som ansökt verksamhet, som skulle innebära någon väsentlig fördel ur miljösynpunkt, har inte kunnat hittas. Ytterligare faktorer som talar för nuvarande lokalisering är bruksmiljö historisk betydelse. Detta uttalas bl.a. i Byggnadsantikvarisk rapport 2010:1 angående Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser. Till detta kan också tilläggas att Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet har uttalat att Brukets skorsten är av Riksintresse och bör bevaras. De argument som talar för skorstenens bevarande och områdets karaktäristiska siluettbild i området försvinner. Skorstenen kopmmer ej helelr att vara det betydande landmärket för flyget som den varit i alla tider och därmed det angivna Riksintresset. 6. Allmänna intressen Natura 2000 närmaste Natura 2000-områden (Herrevadskloster och Klövahallar) är belägna ca 7 km från bruket. närmaste nationalpark (Söderåsen) är belägen ca 9 km söder om bruket. närmaste naturreservat (Linneröd) är belägen ca 10 km öster om bruket. närmaste riksintressen för miljövården är Rönneå (som passerar fabriksområdet) och Söderåsen (med närmsta del belägen ca 3 km från bruket). närmaste riksintresse för friluftslivet (Vedby strövområde) är beläget ca 3,5 km nordost om bruket. att närmaste nyckelbiotop är belägen 3 km sydväst om från bruket.

6 6 närmaste område med naturvårdsavtal är belägen knappt 1 km öster om bruket. Inget av de ovan nämnda natur- och kulturskyddade områdena bedöms komma att påverkas nämnvärt av den framtida verksamheten. 7. Förutsedd miljöpåverkan Om svenska skogsindustrin Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så definieras begreppet hållbar utveckling i den så kallade Brundtlandkommissionens rapport från Hållbar utveckling har blivit en viktig inriktning såväl inom näringslivet som för samhället som helhet. Det bygger på ett långsiktigt tänkande där de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna vägs samman. För svensk skogsnäring är denna långsiktighet naturlig. De träd som nu planteras ska komma våra barn och barnbarn till nytta och de nya pappersmaskiner och såglinjer som byggs ska fungera i decennier. Därför är det också naturligt att svensk skogsindustri ser hållbar utveckling som ett branschgemensamt åtagande. Produkter: Skogsindustrins produkter fyller viktiga behov och de är tillverkade av förnybar råvara på ett miljöanpassat sätt. Därmed har branschen en betydande roll i ett hållbart samhälle. Ekonomi: Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för att klara samhällsekonomins framtida åtaganden. För att nå ett nationellt tillväxtmål måste även skogsnäringen växa. Den svenska skogsindustrins ambition är att stärka sin konkurrenskraft internationellt och utveckla sin verksamhet i Sverige. Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning. Lönsamma företag kan investera i ny teknik som ger bättre miljö och i ny verksamhet som skapar arbetstillfällen. Miljö: Svensk skogsindustri har i en avsiktsförklaring slagit fast att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn där skog, processer och produkter ingår i ett uthålligt kretslopp. Skogsindustrin ska använda vedråvara från uthålligt brukade skogar där den biologiska mångfalden bevaras. Miljöarbetet ska inriktas mot ständiga förbättringar. Det slås också fast att skogsindustrin ska hushålla med resurser och energi och verka för att återanvändningen av returpapper ses som en miljöanpassad del av kretsloppssamhället. Forskarnas och industrins vision är den ekologiskt balanserade fabriken, ett skogsindustriellt system som står helt i samklang med naturens kretslopp. Socialt ansvar: Branschen har tillsammans med de fackliga parterna satt som mål att komma till rätta med ohälsoproblem, minska sjukskrivningarna och reducera antalet arbetsplatsolyckor. Parterna driver också ett gemensamt arbete med kompetensutveckling och jämställdhet.

7 7 Bakgrund äger och driver pappersbruket. Enligt gällande miljötillstånd får bruket producera upp till ton papper per år (Nollalternativet). har fått meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr avseende: Omprövning av tillstånd från miljöskyddslagens tid. Huvudargumenten för omprövning av gamla miljöskyddslagstillstånd är att dessa inte är anpassade till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Svenska Pappersbrukets framtida inriktning är dels färgat Tissue och skiljer sig därmed från tidigare pappers tillverkning och dels etablering av en industripark (BIP) av annan verksamhet. Ansökan avser ton Tissue och ton kemikalieberedning. Anläggningarna lokalisering Svenska Pappersbruket är beläget på en industrifastighet i Klippans kommun i Skåne län. Bruket är beläget vid en mindre tätort ca 2 km från centralorten Klippan. Fastigheten gränsar i norr mot Rönneå, i öster mot bostäder och i söder mot Riksväg 13/Riksväg 21. Bruket har varit lokaliserad på denna plats sedan 1600-talet. Miljöpåverkan och miljöskyddsåtgärder I det följande ges en sammanfattande bedömning av den relativa förändring som den ansökta produktionen om årston jämfört med den idag lovgivna produktionen årston, nollalternativet. Fiberråvara och kemikalier Förbrukningen kommer minska med nivån % jämfört med nollalternativet. Bolaget har ambitionen att bl.a. förbättra den interna fiberåtervinningen. Energiförbrukning Förbrukningen av naturgas och el minskar med nivån % jämfört med nollalternativet. Energiförbrukning är ett nyckeltal som följs upp inom ramen för bolagets miljöledningssystem ISO Utsläpp till vatten Bolaget hämtar vatten till processen från Rönneå och processvattenöverskottet avleds efter rening tillbaka till ån. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att sammanvägt begränsa utsläppen till Rönneå. Den ansökta produktionsökningen bedöms medföra minskade utsläpp räknat per ton produkt i och med att processen utvecklas och vattenförbrukningen relativt minskar per ton. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik enligt BAT som återges för specialbruk enligt IPPC- BREF. Gällande villkor för utsläpp till vatten meddelades av Miljödomstolen. Berört område av Rönneå är enligt gällande regler laxfiskevatten med krav på högsta halter av olika ämnen. Utsläppen från SPAB kommer ej påverka dessa miljökvalitetsparametrar.

8 8 Utsläpp till luft Utsläppen till luft kommer minska med nivån 25 % jämfört med nollalternativet. Vid bruket finns en gaspanna samt som reserv två oljeeldade ångpannor varav den ena kan eldas med naturgas. Huvudsakliga utsläppen är av kväveoxider och koldioxid från anläggningarna medan såväl stoft som svavel innehåller mindre mängder då naturgas är att betrakta som ett relativt rent fossilbränsle jämfört med olja. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik. Utsläppen till luft bedöms komma att ändras proportionellt med framtida produktionsökning. De maximala föroreningshalter som kan uppstå i omgivningen bedöms med god marginal komma att ligga under de normer som har införts till skydd för människors hälsa. Transporter Transporter till/från fabriksområdet sker med lastbil och därutöver används 2 dieseldrivna och ett antal batteritruckar för transporter inom fabriksområdet. Det totala transportarbetet av råvaror och produkter till/från/inom fabriksområdet beräknas likvärdet med dagen villkorsgiven verksamhet. Antalet transporter kommer vara oförändrat mellan den ansökta produktionen och nuvarande nollalternativ då Tissue verksamheten ger färre transporter med ca 25 % mot nollalternativet medan BIP ger ett ökat antal transporter jämfört med nollalternativet. Buller Bullernivån vid bostäder ligger under nuvarande villkor. Bullernivån bedöms inte komma att ändras märkbart till följd av den ansökta produktionen jämfört med nollalternativet. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Avfall Avfallet som uppkommer i verksamheten källsorteras och återvinns när så är möjligt. Den totala mängden avfall bedöms komma minskas 20 % jämfört med nollalternativet. Miljöriskanalys En miljöriskanalys har utförts i syfte att identifiera händelser som kan medföra risker för miljön. Åtgärder planeras komma att genomföras så att ingen händelse ska ha en beräknad risk som överstiger vad som brukar användas som norm för denna typ av analys. Bullermätning enl. Kontrollprogram och underlag till Miljörapport är genomförd Bullerfrågor Buller genereras av till- och frånluftsfläktar, pannor samt interna och externa transporter. Ventilationen är igång dygnet runt. Lastbilstransporter till och från företaget sker i huvudsak under dagtid, kl , men förekommer även under kvällar och nätter. Antalet interna/externa transporter redovisas i avsnitt Transporter. En dominerande bullerkälla i omgivningen är vattenbrus från Rönne å. Enligt kontrollprogrammet ska en kontrollmätning av ljudnivån i omgivningen genomföras en gång per år under dag, kväll och natt. Kontrollmätningar bifogas miljörapporterna.

9 9 Gällande villkor enligt Koncessionsnämndens beslut Samtliga riktvärden innehålls. En lägre ljudnivå har uppmätts de senaste två åren jämfört med tidigare. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Närfelsmätning med beräkning har genomförs Luftvårdsfrågor Följande utsläpp till luft sker från anläggningen: Förbränningsgaser från eldning med naturgas Vattenånga från papperstillverkning Eventuellt läckage av köldmedia använder normalt endast den nya ångpannan på 4,8 MW, panna 4, som togs i drift i januari Pannan har påkopplats en extern economiser innan rökgasen släpps ut och värmen i rökgaserna används för uppvärmning av lokalerna. De pannor som användes tidigare finns ännu så länge kvar som reserver, panna 1 på 15 MW och som är ombyggd för gaseldning samt panna 2 på 15 MW och panna 3 på 12 MW för oljeeldning. En gång per månad genomförs en kontrollmätning avseende utsläpp av kväveoxider från panna 4 och samtidigt sker service av pannans brännare. En gång per år genomför dessutom Miljölaboratoriet i Trelleborg AB en kontrollmätning av rökgaserna från pannan med avseende på NO x och CO. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av erhållet resultat 2008 då panna 1 eldades med naturgas resp då endast panna 4 användes. Rapporter från kontrollmätningarna har bifogats de årliga miljörapporterna. Enligt gällande villkor får utsläppet av stoft från oljeeldningen som riktvärde ej överstiga 1 g/kg olja och utsläppet av kväveoxider, omräknat till kvävedioxid, får som riktvärde inte överskrida 75 mg/mj tillfört bränsle. Efter övergång till naturgas är enbart riktvärdet avseende kvävedioxid tillämpbart. Erhållna resultat vid kontrollmätningarna 2008 och 2009 ligger under gällande riktvärde. I samband med de årliga miljörapporterna har även det beräknade utsläppet av kväveoxider och koldioxid redovisats. Det finns en drift- och skötselinstruktion för internkontroll av koldioxid. I samband med konvertering av panna 1 från olja till naturgas och de förändringar som detta innebar, inkom med en ny ansökan avseende tillstånd till utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen lämnade beslut i ärendet och utsläppsrätterna är fastställda t.o.m Företaget har kunnat sälja en del utsläppsrätter avseende 2010, eftersom utsläppen minskat.

10 10 har anmält till Naturvårdsverket att företagets anläggningar för utsläpp av NO x har en kapacitet under MWh per år och därmed behövs inga NO x - avgifter betalas och några jämförande kontrollmätningar av mätsystemet behöver ej ske i fortsättningen. Lukt. Lukt kan förekomma i samband med viss produktion och från slamhanteringen. Avfallsfrågor Avfallsförordningen (2001:1063) ska tillämpas både när det gäller farligt avfall resp. övrigt avfall. Allt farligt avfall omhändertas separat. Konventionellt avfall källsorteras. Farligt avfall Det finns en drift- och skötselinstruktion för hanteringen av farligt avfall. I tabellen nedan anges de typer av farligt avfall som skickades från anläggningen samt transportör och mottagare: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Emulsion Sydspol AB NSR AB Oljeförorenat Sydspol AB NSR AB vatten Lysrör Svenska Pappersbruket Kommunens miljöstation I samband med att det farliga avfallet lämnar företaget undertecknas ett transportdokument. En kopia på transportdokumentet sparas på företaget. Transportdokument för det farliga avfall som skickats iväg arkiveras i minst fem år resp. bifogas den årliga miljörapporten. transporterar själva lysrör till miljöstationen. De egna transporterna är godkända av Länsstyrelse (gäller t.o.m ). En journal förs över det farliga avfall som företaget själva transporterar bort. Företaget kontrollerar att de transportörer och mottagare som anlitas har erforderliga tillstånd. Den person som ansvarar för avsändning av farligt avfall har gått en endagars farligt gods utbildning. Företaget omfattas i dagsläget inte av kravet på säkerhetsrådgivare. Övrigt avfall I tabellen nedan anges det övriga avfall som skickades från anläggningen under, transportör, mottagare samt typ av omhändertagande: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Omhändertagande Slam Akka Frakt Econova Täckmtrl. deponi Brännbart SITA NÅRAB/NSR Förbränning avfall Bobiner SITA IL Service Återvinning

11 11 Avvattnat slam från reningsanläggningen omhändertas av Econova, som i sin tur använder det som täckmaterial på en deponi i Herrebro. Slammet analyserades med avseende på tungmetaller och resultatet redovisas. lämnar i dagsläget inget avfall för deponering. Producentansvar är anslutna till REPA-registret avseende de förpackningsslag som används. Transporter Antalet lastbils leveranser av råvaror/kemiska produkter samt antalet utleveranser uppskattas till totalt ca 5 per dygn. För interna transporter används 2 stycken dieseldrivna truckar och 14 mindre batteridrivna truckar. Dominoeffekt De domioeffekter som kan förekomma är förenade med fordonstrafik på Riksväg 21 samt vid infart till Klippan via Bruksallén. 8. Samrådets omfattning Redogörelse för planerade och genomförda samrådskontakter: - Dialog har kontinuerligt genomförts med Lst och detta kommer att fortgå. - Informationsmöte är genomfört med Lst, Söderåsens Miljöförb, Klippans Kommun ( Kommunalrådet, Plan och Bygg samt Räddningstjänsten. Tekn förvaltningen VA informerades per mail och lämnade godkännande för fortsatt verksamhet underförutsättning att nuvarande villkor bibehålls. - Samråd är planerat att genomföras senast febr. mån Samma målgrupp som redovisats ovan. - Utökat samråd är planerat att genomföras senast april mån Information och inbjudan till utökat samråd kommer att göras genom annons. Sakägare kommer att tillskrivas. Närboende kommer att informeras via Informationsblad. Ansökan till Miljödomstolen är planerad att lämnas in maj 2011.

12 12 Aktuell version av Miljökonsekvensbeskrivning ( MKB ), Teknisk beskrivning (TB) samt Ansökningshandling finns tillgänglig vid samrådsmötet. Övrigt underlag för utformning av MKB har följande möten, utredningar och undersökningar genomförts ( finns också tillgänglig vid samrådsmötet ): - Grundvattenprovtagning 1, * - Undersökning Stackarpsdammen, Kontrollprogram SPAB, * - Bildserie delgiven och godkänd vid Styrelse- och Ledningsgruppsmöte, Bildserie delgiven vid Informtionsmöte med Lst och Klippans Kommun, Periodisk undersökning, * - Grundvattenprovtagning 2, * - Lst Underrättelse angående Riskklassning av förorenade områden * - Skorstenens status och renoveringsbehov, 2010 ( Bevarandekrav m.h.t Riksintresset ) - Byggnadsinventering, Biologisk uppföljning, * - Beskrivning av miljöförhållanden i Rönne å, ThE, * - Bullermätning Närfelsberäkning, * - Kontrollrapport Köldmedia ( genomförs årligen. exempel ) - Vattenkontroll Rönne å ( genomförs årligen. Exempel 2009 ) - Bullermätning ( genomförs årligen exempel ) - Egenkontroll utsläpp årligen ( exempel 2010 ) - Månadsrapportering till Lst ( exempel ) SPAB önskar kommentar från Tillsynsmyndigheten vilka av ovanstående utredningar eller dokument som skall / bör / önskas bifogade till Ansökan. 9. Samråd Syftet med samrådsskedet är att sökanden tidigt i planeringen av omprövningen av verksamheten ska få möjlighet att fånga upp och ta hänsyn till de kunskaper, synpunkter och invändningar som kan finnas. Länsstyrelsen förväntas att vid samrådet vidimera sitt tidigare ställningstagande med hjälp av förordningen ( 1998:905 ) 3 p.1,2,3 och 4 att angiven verksamhet medför en betydande miljöpåverkan. SPAB önskar också ett uttalande huruvida Lst anser att genomfört samråd motsvarar i ställda krav och kan anses ha inlett arbetet med en omprövning

13 Anteckningar under samrådet. Representant ur SPAB för anteckningar under samrådet. 11. Ansökan Disposition av ansökan sker enlig Lst anvisningar och rubricering. 12. Synpunkter Synpunkter med anledning av de uppgifter som redovisas i detta underlag kan framställas till SPAB för beaktande i företagets fortsatta arbete med aktuell omprövningsansökan. Sådana synpunkter lämnas skriftligen eller muntligen till SPAB på ovan angiven adress eller telefonnummer senast den 18 April Klippan dag som ovan Ronnie Pålsson Platschef Christer Jönsson Miljö- Kvalitetschef

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 8 Information Aktuella regler: Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken och 21 SFS 1998:899 reglerar anmälningsskyldighet för ny eller ändring av verksamhet som klassas som C-anläggning. 5 SFS 1998:899

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 9 kapitlet 6 miljöbalken (SFS 1998:808) 1. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer: Anläggningens namn Telefon Utdelningsadress Telefax

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in.

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in. ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn.

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Anmälan om etableringen eller ändring av miljöfarlig verksamhet

Anmälan om etableringen eller ändring av miljöfarlig verksamhet Miljöenheten Anmälan om etableringen eller ändring av miljöfarlig verksamhet Datum Anmälan om miljöfarlig verksamhet Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Administrativa uppgifter Bransch/verksamhet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer