Svenska Pappersbruket AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pappersbruket AB"

Transkript

1 1 Ref. : Christer Jönsson Mb: Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Grundtillståndet för verksamheten är från miljöskyddslagen tid och omprövning av tillståndet skall göras enligt meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr , till miljöbalkens hänsynsregler. Vidare att gällande anmälningar för Brukets Industri Park (BIP) blir tillståndspliktiga. Mot denna bakgrund har SPAB upprättat nedanstående underlag att användas som utgångspunkt vid diskussioner med olika intressenter under de samrådsmöten som ingår som ett led i SPAB: s arbete med att ta fram för omprövningen nödvändiga handlingar. 2. Uppgifter om företaget a) Administrativa uppgifter: Företag Postadress Klippan Besöksadress Fastighetsbeteckning Klippan 3:32 Huvudman Organisationsnummer Kontrollprogramsansvarig Christer Jönsson, Miljö- och Kvalitetschef Telefon , Mb Telefax Platsnummer SNI kod (Lst beslut , ) Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Kommun Klippans kommun, Skåne Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län

2 2 3. Planerad verksamhet omfattning och utformning Aktuell version av Teknisk Beskrivning (TB ) finns tillgänglig vid samrådsmötet. Ägarförhållanden, produktion mm I samband med konkursen i KLIPPAN AB 2006 framkom tidigt för de nya tre ägarna insikten om att tillverka tre olika produktinriktningar inom finpapper som gjordes tidigare i Klippans bruk ej var tillräckligt specialiserat. Under de senaste åren har en rad olika pappersbruk i Europa lagts ned eller specialiserat verksamheten ytterligare. För Svenska Pappersbruket innebär detta att konkurrensen ytterligare ökat inom specialprodukter vilket innebär att de nya ägarna nu enbart fokuserar verksamheten till Tissue och främst färgat. Lokaler som inte används för pappersverksamhet kan nu användas för andra ändamål. Den fortsatta fokusen är att tillverka färgat Tissue på den kvarvarande pappersmaskinen PM 9 samt att etablera ny verksamhet i de tomma lokalerna under benämningen Brukets Industripark BIP. Fokus för BIP är: - Lagerverksamhet av produkter som ej påverkar miljön annat än transporter. - Företag som hyr kontor för administrativ verksamhet. - Företag som hyr lokaler och utrustning för egen verksamhet, produktion, förvaring mm. - Legotillverkning med hantering, blandning eller förvaring av torra eller flytande produkter. Verksamheten genomförs idag under 330 Driftsdygn men vill ge framtida möjligheter till 349 driftsdygn med 5-skifts produktion. Produktionsvolymen för Tissue är f.n på c:a ton/år ( c:a 28 ton/dygn, maskinhast 930 m/min, maskinbredd 1,7 m), men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för Tissue produktionen fördelar sig enl.följande : Inom Sverige c:a 30 %, övriga Europa 65 % samt övriga världen 5 %.. Brukets industripark genomför verksamheten i huvudsak på dagtid under c:a 300 driftsdygn. Produktionsvolymen för Beredningsverksamheten är f.n. c:a ton/år men inom en 5-årsperiod kommer volymen att öka till c:a ton/år. Det framtida behovet planeras bli c:a ton/år. Marknaden för BIP är meranvändning av befintlig utrustning enl. följande : Beredningsverksamhet c:a 30 %, uthyrning av kontor / lager c:a 50 % samt uthyrning av produktionslokaler c:a 15 %.

3 3 4. Verksamhetskod Företaget avser i omprövningen ansöka om följande verksamhetskoder : Ointegrerad tillverkning av papper, produktion mer än 7000 ton/år Blandning Panna / Sedimenteringsbassäng Platsnummer : Förslag till lokalisering Befintlig lokalisering Ansökan avser dels en befintlig verksamhet som funnits på plats från 1600 talet. Klippans kommun och Svenska Pappersbruket i Klippan är starkt för knippat med Rönneå sträckning från Ringsjöarna till havet i Skälderviken, Laholmsbukten. Källa Rönneå Vattenråd 2009

4 4 Svenska Pappersbruket s placering utefter Rönneå och centrum av samhället framgår av bild 2 I denna underrättelse anges att vid att all exploatering av området med industriell verksamhet ( avslutad eller påbörjad ) bör försiktighet iakttas oavsett riskklass. Kommunen har för ett antal år sedan, inför upprättandet av en översiktsplan, efter initiativ från Bolaget, förklarat att markanvändningen i närheten av verksamheten skall anpassas till denna. Bolagets verksamhet har alltså givits prioritet från kommunal planeringssynpunkt. Några särskilt störningskänsliga miljöer eller konflikter finns inte heller i omgivningen. Eventuell alternativ lokalisering Bl.a. följande motiv talar för att utveckla verksamheten vid : Produktionen kan förhållandevis snabbt ökas genom effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur i vägar, lokaler, naturgas, el- nät. Den befintliga produktionsutrustningen är väl anpassad för den aktuella produktionen av specialpapper i förhållandevis små kvantiteter per order, men den totala produktionsvolymen behöver ökas för att uppnå god kostnadseffektivitet. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka skador på miljön till följd av den befintliga verksamheten. Produktionsökningen bedöms inte komma att medföra märkbart ändrad miljöbelastning på närområdet. Begreppet bästa tillgängliga teknik redovisas utförligare längre fram i rapporten. Tillgång till utbildad arbetskraft på orten. Bra infrastruktur med närhet till stora landsvägar (Riksväg 21 och Riksväg 13) för biltransporter.

5 5 Industriell verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1600-talet och området är planlagt för industri. Unik fabriksmiljö för nya verksamheter att fabriksanläggningarna och den intilliggande bebyggelsen är klassificerade som riksintresse för kulturmiljövården och ger därmed unik kulturell och social fabriksmiljö för nya verksamheter Påverkan på t.ex. bruksområdet är liten eftersom expansionen sker med användning av befintliga byggnader. Påverkan på Rönne å kommenteras i Beskrivning av miljöförhållande i Rönne å, ThE, Någon alternativ lokalisering av såväl befintlig som ansökt verksamhet, som skulle innebära någon väsentlig fördel ur miljösynpunkt, har inte kunnat hittas. Ytterligare faktorer som talar för nuvarande lokalisering är bruksmiljö historisk betydelse. Detta uttalas bl.a. i Byggnadsantikvarisk rapport 2010:1 angående Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser. Till detta kan också tilläggas att Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet har uttalat att Brukets skorsten är av Riksintresse och bör bevaras. De argument som talar för skorstenens bevarande och områdets karaktäristiska siluettbild i området försvinner. Skorstenen kopmmer ej helelr att vara det betydande landmärket för flyget som den varit i alla tider och därmed det angivna Riksintresset. 6. Allmänna intressen Natura 2000 närmaste Natura 2000-områden (Herrevadskloster och Klövahallar) är belägna ca 7 km från bruket. närmaste nationalpark (Söderåsen) är belägen ca 9 km söder om bruket. närmaste naturreservat (Linneröd) är belägen ca 10 km öster om bruket. närmaste riksintressen för miljövården är Rönneå (som passerar fabriksområdet) och Söderåsen (med närmsta del belägen ca 3 km från bruket). närmaste riksintresse för friluftslivet (Vedby strövområde) är beläget ca 3,5 km nordost om bruket. att närmaste nyckelbiotop är belägen 3 km sydväst om från bruket.

6 6 närmaste område med naturvårdsavtal är belägen knappt 1 km öster om bruket. Inget av de ovan nämnda natur- och kulturskyddade områdena bedöms komma att påverkas nämnvärt av den framtida verksamheten. 7. Förutsedd miljöpåverkan Om svenska skogsindustrin Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så definieras begreppet hållbar utveckling i den så kallade Brundtlandkommissionens rapport från Hållbar utveckling har blivit en viktig inriktning såväl inom näringslivet som för samhället som helhet. Det bygger på ett långsiktigt tänkande där de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna vägs samman. För svensk skogsnäring är denna långsiktighet naturlig. De träd som nu planteras ska komma våra barn och barnbarn till nytta och de nya pappersmaskiner och såglinjer som byggs ska fungera i decennier. Därför är det också naturligt att svensk skogsindustri ser hållbar utveckling som ett branschgemensamt åtagande. Produkter: Skogsindustrins produkter fyller viktiga behov och de är tillverkade av förnybar råvara på ett miljöanpassat sätt. Därmed har branschen en betydande roll i ett hållbart samhälle. Ekonomi: Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för att klara samhällsekonomins framtida åtaganden. För att nå ett nationellt tillväxtmål måste även skogsnäringen växa. Den svenska skogsindustrins ambition är att stärka sin konkurrenskraft internationellt och utveckla sin verksamhet i Sverige. Ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning. Lönsamma företag kan investera i ny teknik som ger bättre miljö och i ny verksamhet som skapar arbetstillfällen. Miljö: Svensk skogsindustri har i en avsiktsförklaring slagit fast att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn där skog, processer och produkter ingår i ett uthålligt kretslopp. Skogsindustrin ska använda vedråvara från uthålligt brukade skogar där den biologiska mångfalden bevaras. Miljöarbetet ska inriktas mot ständiga förbättringar. Det slås också fast att skogsindustrin ska hushålla med resurser och energi och verka för att återanvändningen av returpapper ses som en miljöanpassad del av kretsloppssamhället. Forskarnas och industrins vision är den ekologiskt balanserade fabriken, ett skogsindustriellt system som står helt i samklang med naturens kretslopp. Socialt ansvar: Branschen har tillsammans med de fackliga parterna satt som mål att komma till rätta med ohälsoproblem, minska sjukskrivningarna och reducera antalet arbetsplatsolyckor. Parterna driver också ett gemensamt arbete med kompetensutveckling och jämställdhet.

7 7 Bakgrund äger och driver pappersbruket. Enligt gällande miljötillstånd får bruket producera upp till ton papper per år (Nollalternativet). har fått meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län , dnr avseende: Omprövning av tillstånd från miljöskyddslagens tid. Huvudargumenten för omprövning av gamla miljöskyddslagstillstånd är att dessa inte är anpassade till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Svenska Pappersbrukets framtida inriktning är dels färgat Tissue och skiljer sig därmed från tidigare pappers tillverkning och dels etablering av en industripark (BIP) av annan verksamhet. Ansökan avser ton Tissue och ton kemikalieberedning. Anläggningarna lokalisering Svenska Pappersbruket är beläget på en industrifastighet i Klippans kommun i Skåne län. Bruket är beläget vid en mindre tätort ca 2 km från centralorten Klippan. Fastigheten gränsar i norr mot Rönneå, i öster mot bostäder och i söder mot Riksväg 13/Riksväg 21. Bruket har varit lokaliserad på denna plats sedan 1600-talet. Miljöpåverkan och miljöskyddsåtgärder I det följande ges en sammanfattande bedömning av den relativa förändring som den ansökta produktionen om årston jämfört med den idag lovgivna produktionen årston, nollalternativet. Fiberråvara och kemikalier Förbrukningen kommer minska med nivån % jämfört med nollalternativet. Bolaget har ambitionen att bl.a. förbättra den interna fiberåtervinningen. Energiförbrukning Förbrukningen av naturgas och el minskar med nivån % jämfört med nollalternativet. Energiförbrukning är ett nyckeltal som följs upp inom ramen för bolagets miljöledningssystem ISO Utsläpp till vatten Bolaget hämtar vatten till processen från Rönneå och processvattenöverskottet avleds efter rening tillbaka till ån. Vid bruket tillämpas bästa tillgängliga teknik för att sammanvägt begränsa utsläppen till Rönneå. Den ansökta produktionsökningen bedöms medföra minskade utsläpp räknat per ton produkt i och med att processen utvecklas och vattenförbrukningen relativt minskar per ton. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik enligt BAT som återges för specialbruk enligt IPPC- BREF. Gällande villkor för utsläpp till vatten meddelades av Miljödomstolen. Berört område av Rönneå är enligt gällande regler laxfiskevatten med krav på högsta halter av olika ämnen. Utsläppen från SPAB kommer ej påverka dessa miljökvalitetsparametrar.

8 8 Utsläpp till luft Utsläppen till luft kommer minska med nivån 25 % jämfört med nollalternativet. Vid bruket finns en gaspanna samt som reserv två oljeeldade ångpannor varav den ena kan eldas med naturgas. Huvudsakliga utsläppen är av kväveoxider och koldioxid från anläggningarna medan såväl stoft som svavel innehåller mindre mängder då naturgas är att betrakta som ett relativt rent fossilbränsle jämfört med olja. Utsläppen ligger väl i nivå med vad som anges som bästa tillgängliga teknik. Utsläppen till luft bedöms komma att ändras proportionellt med framtida produktionsökning. De maximala föroreningshalter som kan uppstå i omgivningen bedöms med god marginal komma att ligga under de normer som har införts till skydd för människors hälsa. Transporter Transporter till/från fabriksområdet sker med lastbil och därutöver används 2 dieseldrivna och ett antal batteritruckar för transporter inom fabriksområdet. Det totala transportarbetet av råvaror och produkter till/från/inom fabriksområdet beräknas likvärdet med dagen villkorsgiven verksamhet. Antalet transporter kommer vara oförändrat mellan den ansökta produktionen och nuvarande nollalternativ då Tissue verksamheten ger färre transporter med ca 25 % mot nollalternativet medan BIP ger ett ökat antal transporter jämfört med nollalternativet. Buller Bullernivån vid bostäder ligger under nuvarande villkor. Bullernivån bedöms inte komma att ändras märkbart till följd av den ansökta produktionen jämfört med nollalternativet. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Avfall Avfallet som uppkommer i verksamheten källsorteras och återvinns när så är möjligt. Den totala mängden avfall bedöms komma minskas 20 % jämfört med nollalternativet. Miljöriskanalys En miljöriskanalys har utförts i syfte att identifiera händelser som kan medföra risker för miljön. Åtgärder planeras komma att genomföras så att ingen händelse ska ha en beräknad risk som överstiger vad som brukar användas som norm för denna typ av analys. Bullermätning enl. Kontrollprogram och underlag till Miljörapport är genomförd Bullerfrågor Buller genereras av till- och frånluftsfläktar, pannor samt interna och externa transporter. Ventilationen är igång dygnet runt. Lastbilstransporter till och från företaget sker i huvudsak under dagtid, kl , men förekommer även under kvällar och nätter. Antalet interna/externa transporter redovisas i avsnitt Transporter. En dominerande bullerkälla i omgivningen är vattenbrus från Rönne å. Enligt kontrollprogrammet ska en kontrollmätning av ljudnivån i omgivningen genomföras en gång per år under dag, kväll och natt. Kontrollmätningar bifogas miljörapporterna.

9 9 Gällande villkor enligt Koncessionsnämndens beslut Samtliga riktvärden innehålls. En lägre ljudnivå har uppmätts de senaste två åren jämfört med tidigare. Det har varken till företaget eller till myndigheterna framförts några klagomål på buller från närboende. Närfelsmätning med beräkning har genomförs Luftvårdsfrågor Följande utsläpp till luft sker från anläggningen: Förbränningsgaser från eldning med naturgas Vattenånga från papperstillverkning Eventuellt läckage av köldmedia använder normalt endast den nya ångpannan på 4,8 MW, panna 4, som togs i drift i januari Pannan har påkopplats en extern economiser innan rökgasen släpps ut och värmen i rökgaserna används för uppvärmning av lokalerna. De pannor som användes tidigare finns ännu så länge kvar som reserver, panna 1 på 15 MW och som är ombyggd för gaseldning samt panna 2 på 15 MW och panna 3 på 12 MW för oljeeldning. En gång per månad genomförs en kontrollmätning avseende utsläpp av kväveoxider från panna 4 och samtidigt sker service av pannans brännare. En gång per år genomför dessutom Miljölaboratoriet i Trelleborg AB en kontrollmätning av rökgaserna från pannan med avseende på NO x och CO. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av erhållet resultat 2008 då panna 1 eldades med naturgas resp då endast panna 4 användes. Rapporter från kontrollmätningarna har bifogats de årliga miljörapporterna. Enligt gällande villkor får utsläppet av stoft från oljeeldningen som riktvärde ej överstiga 1 g/kg olja och utsläppet av kväveoxider, omräknat till kvävedioxid, får som riktvärde inte överskrida 75 mg/mj tillfört bränsle. Efter övergång till naturgas är enbart riktvärdet avseende kvävedioxid tillämpbart. Erhållna resultat vid kontrollmätningarna 2008 och 2009 ligger under gällande riktvärde. I samband med de årliga miljörapporterna har även det beräknade utsläppet av kväveoxider och koldioxid redovisats. Det finns en drift- och skötselinstruktion för internkontroll av koldioxid. I samband med konvertering av panna 1 från olja till naturgas och de förändringar som detta innebar, inkom med en ny ansökan avseende tillstånd till utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen lämnade beslut i ärendet och utsläppsrätterna är fastställda t.o.m Företaget har kunnat sälja en del utsläppsrätter avseende 2010, eftersom utsläppen minskat.

10 10 har anmält till Naturvårdsverket att företagets anläggningar för utsläpp av NO x har en kapacitet under MWh per år och därmed behövs inga NO x - avgifter betalas och några jämförande kontrollmätningar av mätsystemet behöver ej ske i fortsättningen. Lukt. Lukt kan förekomma i samband med viss produktion och från slamhanteringen. Avfallsfrågor Avfallsförordningen (2001:1063) ska tillämpas både när det gäller farligt avfall resp. övrigt avfall. Allt farligt avfall omhändertas separat. Konventionellt avfall källsorteras. Farligt avfall Det finns en drift- och skötselinstruktion för hanteringen av farligt avfall. I tabellen nedan anges de typer av farligt avfall som skickades från anläggningen samt transportör och mottagare: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Emulsion Sydspol AB NSR AB Oljeförorenat Sydspol AB NSR AB vatten Lysrör Svenska Pappersbruket Kommunens miljöstation I samband med att det farliga avfallet lämnar företaget undertecknas ett transportdokument. En kopia på transportdokumentet sparas på företaget. Transportdokument för det farliga avfall som skickats iväg arkiveras i minst fem år resp. bifogas den årliga miljörapporten. transporterar själva lysrör till miljöstationen. De egna transporterna är godkända av Länsstyrelse (gäller t.o.m ). En journal förs över det farliga avfall som företaget själva transporterar bort. Företaget kontrollerar att de transportörer och mottagare som anlitas har erforderliga tillstånd. Den person som ansvarar för avsändning av farligt avfall har gått en endagars farligt gods utbildning. Företaget omfattas i dagsläget inte av kravet på säkerhetsrådgivare. Övrigt avfall I tabellen nedan anges det övriga avfall som skickades från anläggningen under, transportör, mottagare samt typ av omhändertagande: Avfallstyp Avfallskod Transportör Mottagare Omhändertagande Slam Akka Frakt Econova Täckmtrl. deponi Brännbart SITA NÅRAB/NSR Förbränning avfall Bobiner SITA IL Service Återvinning

11 11 Avvattnat slam från reningsanläggningen omhändertas av Econova, som i sin tur använder det som täckmaterial på en deponi i Herrebro. Slammet analyserades med avseende på tungmetaller och resultatet redovisas. lämnar i dagsläget inget avfall för deponering. Producentansvar är anslutna till REPA-registret avseende de förpackningsslag som används. Transporter Antalet lastbils leveranser av råvaror/kemiska produkter samt antalet utleveranser uppskattas till totalt ca 5 per dygn. För interna transporter används 2 stycken dieseldrivna truckar och 14 mindre batteridrivna truckar. Dominoeffekt De domioeffekter som kan förekomma är förenade med fordonstrafik på Riksväg 21 samt vid infart till Klippan via Bruksallén. 8. Samrådets omfattning Redogörelse för planerade och genomförda samrådskontakter: - Dialog har kontinuerligt genomförts med Lst och detta kommer att fortgå. - Informationsmöte är genomfört med Lst, Söderåsens Miljöförb, Klippans Kommun ( Kommunalrådet, Plan och Bygg samt Räddningstjänsten. Tekn förvaltningen VA informerades per mail och lämnade godkännande för fortsatt verksamhet underförutsättning att nuvarande villkor bibehålls. - Samråd är planerat att genomföras senast febr. mån Samma målgrupp som redovisats ovan. - Utökat samråd är planerat att genomföras senast april mån Information och inbjudan till utökat samråd kommer att göras genom annons. Sakägare kommer att tillskrivas. Närboende kommer att informeras via Informationsblad. Ansökan till Miljödomstolen är planerad att lämnas in maj 2011.

12 12 Aktuell version av Miljökonsekvensbeskrivning ( MKB ), Teknisk beskrivning (TB) samt Ansökningshandling finns tillgänglig vid samrådsmötet. Övrigt underlag för utformning av MKB har följande möten, utredningar och undersökningar genomförts ( finns också tillgänglig vid samrådsmötet ): - Grundvattenprovtagning 1, * - Undersökning Stackarpsdammen, Kontrollprogram SPAB, * - Bildserie delgiven och godkänd vid Styrelse- och Ledningsgruppsmöte, Bildserie delgiven vid Informtionsmöte med Lst och Klippans Kommun, Periodisk undersökning, * - Grundvattenprovtagning 2, * - Lst Underrättelse angående Riskklassning av förorenade områden * - Skorstenens status och renoveringsbehov, 2010 ( Bevarandekrav m.h.t Riksintresset ) - Byggnadsinventering, Biologisk uppföljning, * - Beskrivning av miljöförhållanden i Rönne å, ThE, * - Bullermätning Närfelsberäkning, * - Kontrollrapport Köldmedia ( genomförs årligen. exempel ) - Vattenkontroll Rönne å ( genomförs årligen. Exempel 2009 ) - Bullermätning ( genomförs årligen exempel ) - Egenkontroll utsläpp årligen ( exempel 2010 ) - Månadsrapportering till Lst ( exempel ) SPAB önskar kommentar från Tillsynsmyndigheten vilka av ovanstående utredningar eller dokument som skall / bör / önskas bifogade till Ansökan. 9. Samråd Syftet med samrådsskedet är att sökanden tidigt i planeringen av omprövningen av verksamheten ska få möjlighet att fånga upp och ta hänsyn till de kunskaper, synpunkter och invändningar som kan finnas. Länsstyrelsen förväntas att vid samrådet vidimera sitt tidigare ställningstagande med hjälp av förordningen ( 1998:905 ) 3 p.1,2,3 och 4 att angiven verksamhet medför en betydande miljöpåverkan. SPAB önskar också ett uttalande huruvida Lst anser att genomfört samråd motsvarar i ställda krav och kan anses ha inlett arbetet med en omprövning

13 Anteckningar under samrådet. Representant ur SPAB för anteckningar under samrådet. 11. Ansökan Disposition av ansökan sker enlig Lst anvisningar och rubricering. 12. Synpunkter Synpunkter med anledning av de uppgifter som redovisas i detta underlag kan framställas till SPAB för beaktande i företagets fortsatta arbete med aktuell omprövningsansökan. Sådana synpunkter lämnas skriftligen eller muntligen till SPAB på ovan angiven adress eller telefonnummer senast den 18 April Klippan dag som ovan Ronnie Pålsson Platschef Christer Jönsson Miljö- Kvalitetschef

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Klippans Bruk. Papermaking since 1573

Klippans Bruk. Papermaking since 1573 Klippans Bruk Klippans Bruk Papermaking since 1573 Klippan är en ort med lång papperstradition. Ända sedan 1573, då den världsberömde astronomen Tycho Brahes morbror började producera papper av lump vid

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Verksamhet vid Setra Trävaror AB i Skutskär Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende befintlig anläggning för tillverkning av träprodukter, Älvkarleby kommun

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer