FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010"

Transkript

1 Årsfakta

2 B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

3 Årsfakta

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas förfallotidpunkter 14 Nyttjanderätter åt Försvarsmakten 16 Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter 16 Fastighetsbestånd 18 Lokalinnehav 18 Olika lokaltypers fördelning över landet 2 Markinnehav 22 Tekniska försörjningssystem 22 Övnings- och skjutfält 24 Nyckeltal för lokaler 25 Kostnadsutvecklingen för Fortifikationsverket 25 Jämförelse med andra offentliga fastighetsorganisationer 29 Nyckeltal för sex lokalkategorier 3 Kaserner Förläggningsbyggnader 36 Utbildning 41 Kontor 45 Militärrestauranger 49 Materieluppställning 53 Materielunderhåll 57 Försvarsanläggningar och andra skyddande objekt 61 Försvarsanläggningar 61 Kunder 62 Investering 63 Ekonomi 63 Domän 64 Skog 64 Jakt-, fiske- och jordbruksarrenden 66 Investering 68 Den totala volymen för avslutade investeringsprojekt 69 Brukar- respektive ägarrelaterade investeringar 69 Många små projekt 7 Andel byggherrekostnader 7 Avyttring 72 Minskat lokalbehov för Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarssektorn 72 Försäljning 72 Större avyttringar under 72 Avyttring av försvarsanläggningar och förädling 74 Ekonomiskt resultat 74 Begrepp och Definitioner 76

5 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter. För att lyckas krävs att vi driver en verksamhet som strävar efter att prestera bästa möjliga resultat ur kundernas och uppdragsgivarnas synvinkel. Ett verktyg i detta arbete är den skrift du nu håller i din hand Årsfakta. Årsfakta är ett dokument som Fortifikationsverket har tagit fram de senaste tio åren. Skriften presenterar Fortifikationsverket med hjälp av nyckeltal och verksamhetsstatistik. Fokus ligger på nyckeltal som beskriver fastighetsbestånd, uthyrning, kostnadseffektivitet och ekonomi. Skriften vänder sig till läsare både inom och utanför verket. Internt skall skriften vara ett verktyg för jämförelser och en inspirationskälla för att arbeta med egna nyckeltalsanalyser. Ett viktigt hjälpmedel för att nå ökad effektivitet är att fördjupa sig i verksamhetens resultat på olika sätt. Fortifikationsverkets verksamhet är geografiskt spridd över hela landet och förutsättningarna att förvalta fastighetsbeståndet skiljer sig åt mellan orterna. Med hjälp av de fakta och nyckeltal som redovisas i denna skrift kan man mera ingående analysera den interna verksamheten och hitta de bästa vägarna för att vidareutveckla och ytterligare effektivisera. Interna och externa jämförelser är en framgångsfaktor i effektiviseringsarbetet och arbetet med att ständigt höja kvalitén i verksamheten. Eskilstuna i juni 211 Lena Jönsson Generaldirektör FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 3

6 4 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

7 SAMMANFATTNING Sammanfattning Fortifikationsverket är en fastighetsförvaltande myndighet med stor variation i verksamheten. Uppdraget är att förvalta delar av statens fastighetsbestånd mark, byggnader, försvarsanläggningar, vägar m.m. Verket har även uppgiften att bedriva fortifikatoriskt utvecklings arbete för det svenska samhällets behov av kompetens inom skydds- och anläggningsteknik och bedriver uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Ekonomi Den totala omsättningen före finansiella intäkter och bidrag var 3 33 miljoner kronor, varav fastighetsförvaltningen svarade för 2 33 miljoner kronor (7 %), uppdragsverksamheten för 767 miljoner kr (23 %) och avyttring av fastigheter inklusive realisationsvinster för 232 miljoner kronor (7 %) av omsättningen. Driftskostnaden för lokaler som omfattar tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll har ökat med 2 procent från 41 kr/kvm till 42 kr/kvm mellan 29 och. Den totala energianvändningen för lokaler 29 var 435 GWh, medan siffran för var 48 GWh. Det motsvarar en ökning på 45 GWh eller 1 %. Verket redovisar i Årsfakta kostnaderna för sex olika typer av byggnader ur det totala beståndet. I diagrammet nedan redovisas de senaste fem årens årskostnaderna i kr per kvm BTA i löpande priser för dessa byggnadstyper. Under hyrde verket ut mer än 3 miljoner kvm BTA till främst Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarssektorn. Uthyrningsgraden har de senaste åren legat på drygt 9 %. De senaste 13 åren har verkets lokalbestånd halverats från 6,8 miljoner kvm BTA till 3,4 miljoner kvm BTA. Under samma period har markarealen minskat med 2 % från 473 ha till 376 ha. Under var investeringarna i fast egendom 896 miljoner kronor. Årsfakta I Årsfakta är det framförallt det öppna fastighetsbeståndet som redovisas. Av Årsfakta framgår att: Lokalbeståndet omfattar cirka 3,4 miljoner kvm bruttoarea och är ett av de största lokalbestånden i Sverige. Hälften av beståndet består av förråd av olika slag samt hangarer. Under perioden 23 till har kostnaderna för administration samt energi och vatten ökat realt medan drift haft en realt sjunkande trend. Administrationskostnaderna för var 26 kr/ kvm och är oförändrade jämfört med 29. Årskostnader i kr/kvm och per byggnadskategori för perioden 26. Baserat på schablonfördelad kostnad för planerat underhåll. Kr/kvm BTA, Kaserner Utbildning Kontor Materialuppställning Militärrestauranger Materialunderhåll FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 5

8 Om Fortifikationsverket Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsförvaltare, specialiserad på försvarsfastigheter ändamålsfastigheter speciellt anpassade för försvarssektorn. Kärnkompetensen är att skapa och tillhandahålla funktionella arbetsmiljöer för dessa myndigheter, allt från utbildnings- och kontorslokaler till testanläggningar, övningsområden och försvarsanläggningar. Verket har omfattande uppdragsverksamhet och genomför fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerhetsställas. Fortifikationsverket är ett statligt verk under Socialdepartementet. Bland verkets kunder återfinns bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. Verkets fastigheter och anläggningar finns spridda över hela Sverige. Fastighetsbeståndet omfattade vid utgången av år 3,4 miljoner kvm bruttoarea (BTA) vilket motsvarar cirka 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA). Därtill förvaltade verket 376 ha mark samt cirka 7 3 försvarsanläggningar. På grund av de neddragningar som har skett inom Försvarsmakten och för andra hyresgäster de senaste åren, har lokalbestånd och förvaltad mark minskat. Sammanställningen på motstående sida tillsammans med bilden av verkets organisation i figur 1 ger en koncentrerad bild av Fortifikationsverket. Figur 1. Fortifikationsverkets organisation. Fastighetsavdelning Syd Revinge Karlskrona Ronneby Halmstad Göteborg Såtenäs Skövde Karlsborg Småland Internrevision Juridiska staben Administrativa staben Fastighetsavdelning Norr Kungsängen Enköping Uppsala Södertörn Linköping Boden Luleå Kommunikationsstaben Centrum för skyddsteknik Styrelse Generaldirektör Ekonomistaben Norr Syd Mitt Projektledning Teknik Analys & kontroll Internationella camper Bygg -avdelningen Planering Projektledning HR-staben Staben för uppföljning, planering och säkerhet Markavdelningen Försäljning Domän Fastighetsinformation Förädling 6 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

9 OM FORTIFIKATIONSVERKET Fortifikationsverket i korthet Uppdrag och kunder En av Sveriges största fastighetsförvaltare Specialiserade på skydds- och anläggningsteknik Bland kunderna finns Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, Pliktverket, Luftfartsverket och Polisen Har en omfattande uppdragsverksamhet avseende nyttjanderätter som vidareupplåts till Försvarsmakten, fastighetsnära tillläggstjänster, drift av andras fastigheter och skydds- och anläggningsteknik En myndighet under Socialdepartementet Bildades 1 juli 1994 som en följd av riksdagens fastighetsreform Cirka 65 anställda Skövde garnison Fortifikationsverket förvaltar 7 2 byggnader Två tredjedelar uppvärmda byggnader, bland annat kaserner, administrations-, undervisnings-, övnings- och servicelokaler, militärrestauranger, verkstäder, hangarer, garage samt bostäder och fritidshus En tredjedel ouppvärmda byggnader, främst kallförråd Drygt 3 statliga byggnadsminnen 3,4 miljoner kvm bruttoarea (BTA) lokaler vilket motsvarar 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA) 7 3 befästningar och försvarsanläggningar 11 flygfält 376 ha mark, varav ungefär 1 ha utgör planlagd skogsareal Cirka 35 mil vägar Hamnar, skjutbanor och olika övningsanordningar Mer än 1 2 objekt i form av värmeverk, vattenverk, avloppsanläggningar och yttre försörjning för värme, elektricitet, vatten m.m. Fortifikationsverket i ekonomiska termer Omsättning 3,3 miljarder kronor Verksamhetsresultat 293 miljoner kronor Investeringsutgifter 896 miljoner kronor Sålde fastigheter för 17 miljoner kronor FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 7

10 OM FORTIFIKATIONSVERKET Figur 2. Sveriges tretton största fastighetsförvaltare rangordnade efter uthyrbar area. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar. Jämförelser med några andra fastighetsförvaltande organisationer I figur 2 och 3 jämförs Fortifikationsverket med några av de största fastighetsförvaltarna i Sverige. Av den totala uthyrbara arean var Fortifikationsverket en av de största aktörerna i landet under. Ser man till hyresintäkterna var verket inte lika stort, men en av de största. Skillnaden beror bland annat på att Fortifikationsverkets hyror, till skillnad från många andra hyresvärdar, är kostnadsbaserade och att fastighetsbeståndet till cirka 22 % består av enklare förråd som har låga kostnader och därmed också en låg hyra. Övriga aktörer tillämpar marknadsbaserad hyra för hela eller större delen av sitt bestånd. I figur 4 och 5 jämförs Fortifikationsverket med de största statliga fastighetsförvaltarna av ändamålsfastigheter. Fortifikationsverket Akademiska hus Vasakronan (AP Fastigheter) Svenska Bostäder Locum Stockholmshem Västfastigheter Statens Fastighetsverk Familjebostäder Stockholm Wihlborgs Diligentia Fabege Specialfastigheter 2,1 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 29,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Figur 3. Fortifikationsverkets lokalinnehav jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar. 2,4 2,8 3,2 3,4 Fortifikationsverket 3,4 Akademiska hus 3,2 Statens Fastighetsverk 1,7 29 Specialfastigheter 1,1,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 8 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

11 OM FORTIFIKATIONSVERKET Figur 4. Sveriges största fastighetsägare rangordnade efter hyresintäkter Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar. Vasakronan (AP Fastigheter) Akademiska hus Svenska Bostäder Locum Fortifikationsverket Diligentia Statens Fastighetsverk Fabege Stockholmshem Familjebostäder Stockholm Västfastigheter Specialfastigheter Wihlborgs Figur 5. Fortifikationsverkets hyresintäkter jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar. Akademiska hus Fortifikationsverket Statens Fastighetsverk Specialfastigheter FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 9

12 Kunder lokalbehov Fortifikationsverket ska tillhandahålla mark, ändamålsenliga lokaler och anordningar samt försvarsanläggningar åt hyresgästen. Från och med 27 har verket även uppdraget att hyra in lokaler och arrendera mark från andra fastighetsägare åt Försvarsmakten. Fortifikationsverkets hyresgäster Fortifikationsverkets hyresgäster är främst Försvarsmakten och andra myndigheter och organisationer inom försvarsområdet. Försvarsmakten hyr cirka 84 % av den lokal yta verket Tabell 1. Uthyrda lokaler per kund/kundgrupp Upplåten area, tusental kvm BTA Kund/kundgrupp hyr ut. Det motsvarar nästan 2,9 mil joner kvm av den totala arean lokaler verket förvaltar. Andra större hyresgäster är Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det finns även ett antal andra hyresgäster i verkets lokaler såsom Polisen och Luftfartsverket. Andel Förändr 9 1 Trend 6 1 Försvarsmakten % 1,8% m Försvarets materielverk %,% g Försvarets radioanstalt %,% g Totalförsvarets forskningsinstitut %,7% m Övriga statliga myndigheter * ,3% 153% k Övriga kunder % 1,8% k Summa % 1,6% m Under avyttring % 18,5% k Övrigt % 55,% m Summa lokalbestånd % 1,6% m Lokalarean uppgick till 3,4 miljoner kvm bruttoarea vid utgången av år. Till följd av lokalanpassning hos hyresgästerna har den uthyrda lokalarean minskat med drygt 183 kvm bruttoarea (6,9 %) under perioden 26 till. Det är framförallt Försvarsmaktens lokalbehov som har minskat trots den nyproduktion som har skett med anledning av bland annat Försvarsbeslut 24. De senaste åren har däremot uthyrningen av lokaler till andra hyresgäster ökat. I många fall avser det tomställda lokaler som inte är avskiljbara eller sådana lokaler där man måste ta särskild hänsyn till säkerhet och sekretess. Fortifikationsverket hyr även ut bostäder och fritidshus när dessa inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens eller andra hyresgästers verksamhet. Den ökade uthyrningen till andra hyresgäster innebär att andelen hyresintäkter från andra ökar. Uthyrningsgraden har de senaste fem åren legat på drygt 9 %. Fortifikationsverket upplåter även stora markarealer till kunder inom försvarssektorn. Försvarsmakten och Försvarets materielverk är de två stora markarrendatorerna. Försvarsmaktens markområden utgörs bland annat av skjut- och övningsfält, såsom Älvdalens skjutfält i Dalarna. Försvarets materielverk arrenderar bland annat robotförsöksplatsen i Vidsel i Norrbotten. Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. 1 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

13 KUNDER LOKALBEHOV Den upplåtna markarealen har under de senaste fem åren minskat med 1,3 % eller 5 91 ha. Behovet av övnings- och skjutfält har minskat i betydligt långsammare takt än behovet av lokaler. Det tar också lång tid att återställa mark som har använts som skjutfält och där man kan ha problem med oexploderad ammunition. Världsarvet Bastion Aurora, Karlskrona. Tabell 2. Upplåten markareal i ha per kund/kundgrupp Upplåten markareal, hektar. Kund/kundgrupp Andel Förändring 9 1 Trend 6-1 Försvarsmakten ,2%,6% m Försvarets materielverk ,9%,% g Totalförsvarets forskningsinstitut ,2%,1% g Försvarets radioanstalt ,1%,1% g Polisen * * * 1 1,% 5,8% k Anläggningsarrenden * * ,%,3% m Bostadsarrenden * * ,% 2,7% m Jordbruksarrenden * * ,3% 4,4% g Lägenhetsarrenden * * ,1% 16,1% m Övriga kunder * * * Summa ,7%,2% g Ej uthyrt ,3% 14,5% m Summa markareal %,4% g * innebär att uppgift saknas. Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 11

14 Hyres- och arrendeintäkter Redovisningen inkluderar ersättningar för arrenden, hyror, övriga nyttjanderätter och direktavskrivna anläggningar. Sammanställningen visar att: De totala intäkterna var miljoner kronor och ökade med 18 miljoner jämfört med föregående år. Försvarsmakten är den klart största kunden med totala intäkter på 2 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 21 miljoner kronor, vilket motsvarar en intäktsökning på drygt 1 %. Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut är den näst största intäktsgruppen. Intäkterna från dessa myndigheter var cirka 122 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var knappt 1,7 miljoner kronor eller drygt 1 %. Interiör, Berga Örlogsskolor. Intäkterna från övriga myndigheter och verk var 32 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 1 % av intäkterna. Det är 1 miljoner lägre intäkter än föregående år. 12 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

15 KUNDER LOKALBEHOV Tabell 3. Hyres- och arrendeintäkter per kund/kundgrupp., miljoner kronor Sammanställningen baseras på redovisade intäkter per intäktskonto och kund. Kund/kundgrupp Andel Förändring 9 1 Trend 6 1 Försvarsmakten ,6% 1,% k Försvarets materielverk 7,9 72,1 73,9 76,5 77,8 3,5% 1,7% k Försvarets radioanstalt 3,8 26,6 24,4 25, 25,7 1,1% 2,8% m Totalförsvarets forskningsinstitut 19,7 2,2 15,8 19,2 18,9,8% 1,6% m Statens fastighetsverk 3,3 9,1 1,5 2,,1% 81% k Polisen 2,4 7,5 9,4 8,8 8,2,4% 6,8% k Länsstyrelsen Norrbotten 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5,2% % g Energimyndigheten 4,4 4, 3,3 3,4 3,4,2% % m Pliktverket 4,3 4,2 3,1 3,1,1% % m Sjöfartsverket 3,5 2,8 2,5,1% 1,7% m Kustbevakningen 1,7 2,5 2,3 2,2 2,2,1% % k Luftfartsverket 1,1 2,1 2, 1,7 1,5,1% 11,8% k Övriga statliga myndigheter 5,8 8,1 3,4 4, 3,7,2% 7,5% m Övriga 33,4 39,8 6,8 73,8 8,1 3,6% 8,5% k Summa hyresintäkt %,8% k Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. Intäkterna från övriga kunder var 8 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,6 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 6,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,5 %. Intäkterna har ökat med 46,7 miljoner kronor sedan 26, vilket över perioden ger en ökning med 14 %. De ökade intäkterna från kunder utanför staten är följden av en medveten strategi. Verket hyr ut byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet till företag. Syftet är att säkra utvecklingen och kompetensen inom området. Dessutom begränsas verkets kostnader för rivning och rasering. Vidare minskar Försvarsmaktens hyreskostnader genom uthyrning av de objekt som inte kan avyttras på grund av Försvarsmaktens övriga verksamhet. Hyrorna för bostäder, fritidshus, jakt- och fiskearrenden m.m. har marknadsanpassats successivt sedan 22 då Fortifikationsverket tog över uppgiften. Se även kommentarerna under avsnittet Fortifikationsverkets hyresgäster. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 13

16 KUNDER LOKALBEHOV Fortifikationsverkets kontor och driftlokaler Karlskrona. Upplåtelsernas förfallotidpunkter Fortifikationsverket tillämpar för närvarande en hyresmodell med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt som innebär att: Ersättningen är kostnadsbaserad. Rörliga reglerbara mediakostnader (värme, elektricitet, vatten, kyla etc.) stäms av i efterhand mot faktiskt utfall. Det medför att hyresgästerna får ett incitament att hushålla. Upplåtelseavtalen är maximalt 6 år långa. Kontrakterade hyresintäkter för 211, enligt upplåtelseavtalen, är 1 84 miljoner kronor. Efter 1 år finns miljoner kronor kvar av den kontrakterade hyressumman. Sedan minskar den kontrakterade hyressumman successivt. För 217 finns för närvarande ingen kontrakterad hyressumma på grund av att upplåtelseavtalen avser maximalt 6 år. De största hyresbeloppen förfaller efter 3 respektive 5 år (212 respektive 215). Dessa upplåtelseavtal liksom de som förfaller 213 och 214 är i de flesta fall avtal med en löptid på sex år, men de är tecknade vid olika tidpunkter. Av de upplåtelseavtal som finns med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt löper 63 % ut redan efter 1 år. 14 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

17 KUNDER LOKALBEHOV Ombyggda kontorslokaler, Kavallerikasern fd K1, Stockholm. Dynamiska Flygsimulatorbyggnaden på Malmen utanför Linköping. Figur 6. Struktur och storlek på upplåtelseavtalen med Försvarsmakten, För svarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. 2 Gällande upplåtelseavtal per Ersättning i tkr, antal avtal och förfallotid. 4 2 Hyresbelopp mkr Antal upplåtelseavtal Staplarna visar de hyresbelopp som är avtalade för respektive år. Punkterna anger antalet upplåtelseavtal. Belopp i miljoner kronor. Redovisningen avser bara det öppna beståndet. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 15

18 KUNDER LOKALBEHOV Nyttjanderätter åt Försvarsmakten Fortifikationsverket har sedan år 27 förvaltningsansvaret för nyttjanderätter till fast egendom åt Försvarsmakten. Verksamheten omfattar avtal avseende lokaler, bostäder, parkeringar, arrenden och övriga nyttjanderätter samt även samfälligheter och servitut. Verket ingår avtalen med tredje part och vidareupplåter därefter nyttjanderätterna till Försvarsmakten. Ett stort antal arrenden och övriga nyttjanderätter avser rättigheter kopplade till Fortifikationsverkets fastigheter och byggnader på ofri grund. Framställningen i det följande avser bara nyttjanderätter inom det öppna beståndet. Under hanterade verket 527 arrenden med en total areal på cirka 1 hektar. Införhyrningar av lokaler omfattade 5 avtal med en lokalarea på cirka 611 kvm LOA. Det senare motsvarar nästan 22 % av det lokalbestånd som Fortifikationsverket hyr ut till Försvarsmakten. Därutöver hanterades ett stort antal övriga nyttjanderätter, samfälligheter och servitut för Försvarsmaktens verksamhet. Tabell 4 visar omfattningen av denna verksamhet. Under har verket ingått, omförhandlat och sagt upp ett stort antal nyttjanderättsavtal åt Försvarsmakten. Omförhandlade avtal har ofta inneburit mer fördelaktiga villkor och lägre kostnader för Försvarsmakten. Tabell 5 visar avtal med störst ekonomisk förpliktelse. I och med att verket har det totala förvaltningsansvaret för nyttjanderätter blir det lättare att jämföra och avväga införhyrningar i förhållande till ny-, till- och ombyggnad av lokaler i verkets egen regi. Detta skapar större möjligheter till kostnadseffektivitet i Försvarsmaktens lokalförsörjning. Försvarsmaktens totala ersättning för hyror och arrenden till andra fastighetsägare inklusive media, drift m.m. var 567 miljoner kronor. Motsvarande ersättning till Fortifikationsverket var 2 15 miljoner kronor. Av Försvarsmaktens totala hyreskostnad avsåg således 78 % ersättning till verket och 22 % ersättning till andra fastighetsägare. Ersättningen för nyttjanderätter ökade med 32 miljoner kronor (6 %) från föregående år. En av anledningarna är förhyrningen och driftsättningen av det nya centrallagret i Arboga. Tabell 4. Omfattningen av nyttjanderätter åt Försvarsmakten inom det öppna beståndet. År Hyra lokaler Hyra bostäder Bilplatser Arrenden Övriga nyttjanderätter Summa Antal avtal Hyra/Arrendeavgift tkr/år Yta kvm * * * Hyra kr/kvm * * * * Areal ha * * * * Arrendeavgift kr/ha * * * 63 * * 16 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

19 KUNDER LOKALBEHOV Tabell 5. Avtalade nyttjanderätter åt Försvarsmakten Avtal med en ekonomisk förpliktelse överstigande 1 miljoner kronor. Belopp redovisas i tkr. Fastighetsägare/Hyresvärd Ort Hyra i tkr Storlek i kvm LOA Specialfastigheter Sverige AB Högkvarteret, Stockholm Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Centrallager, Arboga Försvarsfastigheter Sverige AB/FMV Tre Vapen, Stockholm Statens fastighetsverk Karlsborgs fästning, Karlsborg Kungsleden Friab AB/Kryddgården HB Stenvreten, Enköping GE Real Estate för Brännkammaren 4 AB Tegeluddsv. 64, Stockholm Fastighets AB Melker Skandiag. 3, Arboga Statens fastighetsverk Befälsgatan, Karlsborg Statens fastighetsverk Flottiljvägen, Karlsborg Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter Det framgår av figur 7 att: De totala förvaltningsintäkterna hyror, arrenden och skog utgör miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Uppdragsintäkterna är totalt 767 miljoner kronor, vilket är 23 % av intäkterna. Den största delen av uppdragsintäkterna utgör nyttjanderätter åt Försvarsmakten 567 miljoner eller 66 % av uppdragsintäkterna. Avyttringsintäkterna utgör 232 miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Övriga intäkter är storleksmässigt blyg samma. Figur 7. Fortifikationsverkets intäkter (miljoner kronor). Exklusive finansiella intäkter och bidrag, fördelande på olika verksamheter. De totala intäkterna var 3 33 Mkr. Hyror och arrenden, Mkr Nyttjanderätter åt Försvarsmakten, 567 Mkr Avyttringsintäkter, 232 Mkr Intäkter uppdrag, 2 Mkr Skogsintäkter, 67 Mkr Övriga intäkter, 15 Mkr FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 17

20 Fastighetsbestånd I det här avsnittet redovisas Fortifikationsverkets bestånd av lokaler och mark. Lokalinnehav Vid utgången av omfattade Fortifikationsverkets lokalinnehav inom det öppna beståndet cirka 7 2 byggnader. Den sammanlagda bruttoarean var 3,4 miljoner kvm. Detta är en minskning med cirka 2 % jämfört med föregående år. Under perioden 26 minskade Fortifikationsverkets lokalinnehav med knappt 267 kvm vilket motsvarar cirka 8 %. Fördelning efter användning Inom Fortifikationsverket klassas alla byggnader och anläggningar efter huvudsakligt användningsområde. Den största gruppen är byggnader avsedda för förråd och materieluppställning. Dessa utgör nästan hälften av det totala beståndet. Gruppen innefattar många olika typer av byggnader, allt från enkla kalla förråd till avancerade hangarer. Enkla, ouppvärmda förråd utgör cirka 22 % av verkets totala bruttoarea. Av tabell 6 framgår att materialunderhållsbyggnader, förplägnadsbyggnader, utbildningsbyggnader och kaserner visar en ökande trend mellan 26 och medan Hälso- och sjukvårdsbyggnader samt kontor håller en jämn nivå. Övriga byggnadstyper har en trendmässig minskning. Fördelning per län Byggnadsbeståndet är fördelat över hela landet, se tabell 7. Fortifikationsverket har byggnader i alla län och i 61 % av alla kommuner. De största bestånden finns i Västra Götalands, Norrbottens och Stockholms län. Även i Blekinge, Uppsala, Skåne och Östergötlands län finns det bestånd större än 2 kvm bruttoarea. Den kommun där verket har enskilt störst bruttoarea är Boden, se tabell 8. Andra kommuner där verket har stor andel bruttoarea är Karlskrona och Skövde. I 15 av landets kommuner har Fortifikationsverket ett bestånd överstigande 1 kvm bruttoarea. Den största minskningen av lokalbeståndet i absoluta tal har skett i Norrbottens län med cirka 11 kvm medan den procentuella minskningen är störst i Värmlands- och Gotlands län med 22 %. I Örebro och Västra Tabell 6. Lokalinnehav fördelat efter huvudsaklig användning. Tusentals kvadratmeter BTA Byggnadstyp Förändr 9 1 Trend 6 1 Förråd och materieluppställning ,3% m Kaserner ,5% k Utbildning ,9% k Kontor ,% g Materielunderhåll ,8% k Förplägnad ,9% k Bostad ,5% m Kultur och fritid ,1% m Hälso- och sjukvård ,2% g Bevakning/skydd ,% m Övrigt ,2% m Summa ,9% m Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. 18 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

21 FASTIGHETSBESTÅND Tabell 7. Lokalfördelning per län. Tusentals kvadratmeter BTA Län Förändr 9 1 Trend 6 1 Västra Götalands län ,3% k Norrbottens län % m Stockholms län % m Blekinge län ,2% k Uppsala län % m Skåne län % m Östergötlands län % k Jönköpings län % g Hallands län ,4% m Västerbottens län % m Jämtlands län % m Västmanlands län % m Dalarnas län % m Örebro län % m Västernorrlands län % m Kronobergs län % m Värmlands län % m Gotlands län % m Södermanlands län % m Gävleborgs län % m Kalmar län % m Övrigt % m Summa % m Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. Karlbergs slott, Stockholm. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 19

22 FASTIGHETSBESTÅND Tabell 8. Kommuner med stora arealer förråd och andra byggnader för Tabell materieluppställning 8 Förråd/materialuppställning Area, kvm Kommun Boden Luleå Skövde Lidköping Linköping Tabell 9. Län med stora ytor förråd och andra byggnader för materieluppställning Förråd/materialuppställning Area, kvm Län Norrbottens län Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Blekinge län Uppsala län Östergötlands län Tabell 1. Kommuner med stora ytor kontor Kontor Area, kvm Kommun Linköping Karlskrona Boden Delsummor i tabellerna är avrundat värde. Götalands län har minskningen av lokalarean varit runt 9 kvm per län. I Uppsala och Östergötlands län har lokalinnehavet ökat jämfört med 29. Redovisning per län och kommun görs via registerfastigheten som byggnaden tillhör. Byggnader som i dataunderlaget saknar koppling till registerfastighet återfinns under övrigt i tabell 7. Olika lokaltypers fördelning över landet Förråd materieluppställning Förråd, hangarer och andra lokaler för materieluppställning är den enskilt största gruppen byggnader. Totalt utgör denna grupp kvm. Den kommun som har störst yta för förråd och materieluppställning är Boden där 8 % av det totala innehavet ligger. Övriga kommuner med stora volymer är Luleå, Skövde, Lidköping och Linköping. Som en jämförelse kan nämnas att Centrallagret som hyrs in i Arboga har en yta på cirka 42 kvm. De län som har störst area för förråd och materieluppställning är Norrbotten, Västra Götaland och Stockholm. Vid nedläggning av regementen följer inte förrådsomställningen med i samma takt. Man ser att i de län där övrig verksamhet har lämnats finns förrådsbestånd fortfarande kvar. Exempel på detta är Sörmland, Gotland och Jämtland. Dock minskar arean förråd även där. 2 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

Årsfakta verksamhetsåret 2009

Årsfakta verksamhetsåret 2009 Fortifikationsverket Kungsgatan 43 63189 Eskilstuna Tel 1-4444 www.fortv.se Fortifikationsverket Årsfakta 29 Årsfakta verksamhetsåret 29 Årsfakta Verksamhetsåret 29 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Om

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2006

Årsfakta verksamhetsåret 2006 Årsfakta verksamhetsåret 26 Årsfakta 26 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Anders Ingelmark Förvaltningsutvecklingsenheten,

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2007

Årsfakta verksamhetsåret 2007 Årsfakta verksamhetsåret 27 Årsfakta 27 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Carl Elfving Centrum för Skyddsteknik,

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2004

Årsfakta verksamhetsåret 2004 Årsfakta verksamhetsåret 2004 Årsfakta verksamhetsåret 2004 Innehåll Förord 4 Om Fortifikationsverket 5 Kunder och lokalbehov 8 Fastighetsbestånd 12 Ekonomi 15 Energi och miljö 19 Lokaler och mark 21

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut IV:11 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/7507/SFÖ S2013/9067/SAM(delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:1

Policy Brief Nummer 2014:1 Policy Brief Nummer 2014:1 Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer