FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010"

Transkript

1 Årsfakta

2 B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

3 Årsfakta

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas förfallotidpunkter 14 Nyttjanderätter åt Försvarsmakten 16 Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter 16 Fastighetsbestånd 18 Lokalinnehav 18 Olika lokaltypers fördelning över landet 2 Markinnehav 22 Tekniska försörjningssystem 22 Övnings- och skjutfält 24 Nyckeltal för lokaler 25 Kostnadsutvecklingen för Fortifikationsverket 25 Jämförelse med andra offentliga fastighetsorganisationer 29 Nyckeltal för sex lokalkategorier 3 Kaserner Förläggningsbyggnader 36 Utbildning 41 Kontor 45 Militärrestauranger 49 Materieluppställning 53 Materielunderhåll 57 Försvarsanläggningar och andra skyddande objekt 61 Försvarsanläggningar 61 Kunder 62 Investering 63 Ekonomi 63 Domän 64 Skog 64 Jakt-, fiske- och jordbruksarrenden 66 Investering 68 Den totala volymen för avslutade investeringsprojekt 69 Brukar- respektive ägarrelaterade investeringar 69 Många små projekt 7 Andel byggherrekostnader 7 Avyttring 72 Minskat lokalbehov för Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarssektorn 72 Försäljning 72 Större avyttringar under 72 Avyttring av försvarsanläggningar och förädling 74 Ekonomiskt resultat 74 Begrepp och Definitioner 76

5 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter. För att lyckas krävs att vi driver en verksamhet som strävar efter att prestera bästa möjliga resultat ur kundernas och uppdragsgivarnas synvinkel. Ett verktyg i detta arbete är den skrift du nu håller i din hand Årsfakta. Årsfakta är ett dokument som Fortifikationsverket har tagit fram de senaste tio åren. Skriften presenterar Fortifikationsverket med hjälp av nyckeltal och verksamhetsstatistik. Fokus ligger på nyckeltal som beskriver fastighetsbestånd, uthyrning, kostnadseffektivitet och ekonomi. Skriften vänder sig till läsare både inom och utanför verket. Internt skall skriften vara ett verktyg för jämförelser och en inspirationskälla för att arbeta med egna nyckeltalsanalyser. Ett viktigt hjälpmedel för att nå ökad effektivitet är att fördjupa sig i verksamhetens resultat på olika sätt. Fortifikationsverkets verksamhet är geografiskt spridd över hela landet och förutsättningarna att förvalta fastighetsbeståndet skiljer sig åt mellan orterna. Med hjälp av de fakta och nyckeltal som redovisas i denna skrift kan man mera ingående analysera den interna verksamheten och hitta de bästa vägarna för att vidareutveckla och ytterligare effektivisera. Interna och externa jämförelser är en framgångsfaktor i effektiviseringsarbetet och arbetet med att ständigt höja kvalitén i verksamheten. Eskilstuna i juni 211 Lena Jönsson Generaldirektör FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 3

6 4 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

7 SAMMANFATTNING Sammanfattning Fortifikationsverket är en fastighetsförvaltande myndighet med stor variation i verksamheten. Uppdraget är att förvalta delar av statens fastighetsbestånd mark, byggnader, försvarsanläggningar, vägar m.m. Verket har även uppgiften att bedriva fortifikatoriskt utvecklings arbete för det svenska samhällets behov av kompetens inom skydds- och anläggningsteknik och bedriver uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Ekonomi Den totala omsättningen före finansiella intäkter och bidrag var 3 33 miljoner kronor, varav fastighetsförvaltningen svarade för 2 33 miljoner kronor (7 %), uppdragsverksamheten för 767 miljoner kr (23 %) och avyttring av fastigheter inklusive realisationsvinster för 232 miljoner kronor (7 %) av omsättningen. Driftskostnaden för lokaler som omfattar tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll har ökat med 2 procent från 41 kr/kvm till 42 kr/kvm mellan 29 och. Den totala energianvändningen för lokaler 29 var 435 GWh, medan siffran för var 48 GWh. Det motsvarar en ökning på 45 GWh eller 1 %. Verket redovisar i Årsfakta kostnaderna för sex olika typer av byggnader ur det totala beståndet. I diagrammet nedan redovisas de senaste fem årens årskostnaderna i kr per kvm BTA i löpande priser för dessa byggnadstyper. Under hyrde verket ut mer än 3 miljoner kvm BTA till främst Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarssektorn. Uthyrningsgraden har de senaste åren legat på drygt 9 %. De senaste 13 åren har verkets lokalbestånd halverats från 6,8 miljoner kvm BTA till 3,4 miljoner kvm BTA. Under samma period har markarealen minskat med 2 % från 473 ha till 376 ha. Under var investeringarna i fast egendom 896 miljoner kronor. Årsfakta I Årsfakta är det framförallt det öppna fastighetsbeståndet som redovisas. Av Årsfakta framgår att: Lokalbeståndet omfattar cirka 3,4 miljoner kvm bruttoarea och är ett av de största lokalbestånden i Sverige. Hälften av beståndet består av förråd av olika slag samt hangarer. Under perioden 23 till har kostnaderna för administration samt energi och vatten ökat realt medan drift haft en realt sjunkande trend. Administrationskostnaderna för var 26 kr/ kvm och är oförändrade jämfört med 29. Årskostnader i kr/kvm och per byggnadskategori för perioden 26. Baserat på schablonfördelad kostnad för planerat underhåll. Kr/kvm BTA, Kaserner Utbildning Kontor Materialuppställning Militärrestauranger Materialunderhåll FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 5

8 Om Fortifikationsverket Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsförvaltare, specialiserad på försvarsfastigheter ändamålsfastigheter speciellt anpassade för försvarssektorn. Kärnkompetensen är att skapa och tillhandahålla funktionella arbetsmiljöer för dessa myndigheter, allt från utbildnings- och kontorslokaler till testanläggningar, övningsområden och försvarsanläggningar. Verket har omfattande uppdragsverksamhet och genomför fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerhetsställas. Fortifikationsverket är ett statligt verk under Socialdepartementet. Bland verkets kunder återfinns bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. Verkets fastigheter och anläggningar finns spridda över hela Sverige. Fastighetsbeståndet omfattade vid utgången av år 3,4 miljoner kvm bruttoarea (BTA) vilket motsvarar cirka 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA). Därtill förvaltade verket 376 ha mark samt cirka 7 3 försvarsanläggningar. På grund av de neddragningar som har skett inom Försvarsmakten och för andra hyresgäster de senaste åren, har lokalbestånd och förvaltad mark minskat. Sammanställningen på motstående sida tillsammans med bilden av verkets organisation i figur 1 ger en koncentrerad bild av Fortifikationsverket. Figur 1. Fortifikationsverkets organisation. Fastighetsavdelning Syd Revinge Karlskrona Ronneby Halmstad Göteborg Såtenäs Skövde Karlsborg Småland Internrevision Juridiska staben Administrativa staben Fastighetsavdelning Norr Kungsängen Enköping Uppsala Södertörn Linköping Boden Luleå Kommunikationsstaben Centrum för skyddsteknik Styrelse Generaldirektör Ekonomistaben Norr Syd Mitt Projektledning Teknik Analys & kontroll Internationella camper Bygg -avdelningen Planering Projektledning HR-staben Staben för uppföljning, planering och säkerhet Markavdelningen Försäljning Domän Fastighetsinformation Förädling 6 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

9 OM FORTIFIKATIONSVERKET Fortifikationsverket i korthet Uppdrag och kunder En av Sveriges största fastighetsförvaltare Specialiserade på skydds- och anläggningsteknik Bland kunderna finns Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, Pliktverket, Luftfartsverket och Polisen Har en omfattande uppdragsverksamhet avseende nyttjanderätter som vidareupplåts till Försvarsmakten, fastighetsnära tillläggstjänster, drift av andras fastigheter och skydds- och anläggningsteknik En myndighet under Socialdepartementet Bildades 1 juli 1994 som en följd av riksdagens fastighetsreform Cirka 65 anställda Skövde garnison Fortifikationsverket förvaltar 7 2 byggnader Två tredjedelar uppvärmda byggnader, bland annat kaserner, administrations-, undervisnings-, övnings- och servicelokaler, militärrestauranger, verkstäder, hangarer, garage samt bostäder och fritidshus En tredjedel ouppvärmda byggnader, främst kallförråd Drygt 3 statliga byggnadsminnen 3,4 miljoner kvm bruttoarea (BTA) lokaler vilket motsvarar 3,1 miljoner kvm bruksarea (BRA) 7 3 befästningar och försvarsanläggningar 11 flygfält 376 ha mark, varav ungefär 1 ha utgör planlagd skogsareal Cirka 35 mil vägar Hamnar, skjutbanor och olika övningsanordningar Mer än 1 2 objekt i form av värmeverk, vattenverk, avloppsanläggningar och yttre försörjning för värme, elektricitet, vatten m.m. Fortifikationsverket i ekonomiska termer Omsättning 3,3 miljarder kronor Verksamhetsresultat 293 miljoner kronor Investeringsutgifter 896 miljoner kronor Sålde fastigheter för 17 miljoner kronor FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 7

10 OM FORTIFIKATIONSVERKET Figur 2. Sveriges tretton största fastighetsförvaltare rangordnade efter uthyrbar area. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar. Jämförelser med några andra fastighetsförvaltande organisationer I figur 2 och 3 jämförs Fortifikationsverket med några av de största fastighetsförvaltarna i Sverige. Av den totala uthyrbara arean var Fortifikationsverket en av de största aktörerna i landet under. Ser man till hyresintäkterna var verket inte lika stort, men en av de största. Skillnaden beror bland annat på att Fortifikationsverkets hyror, till skillnad från många andra hyresvärdar, är kostnadsbaserade och att fastighetsbeståndet till cirka 22 % består av enklare förråd som har låga kostnader och därmed också en låg hyra. Övriga aktörer tillämpar marknadsbaserad hyra för hela eller större delen av sitt bestånd. I figur 4 och 5 jämförs Fortifikationsverket med de största statliga fastighetsförvaltarna av ändamålsfastigheter. Fortifikationsverket Akademiska hus Vasakronan (AP Fastigheter) Svenska Bostäder Locum Stockholmshem Västfastigheter Statens Fastighetsverk Familjebostäder Stockholm Wihlborgs Diligentia Fabege Specialfastigheter 2,1 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 29,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Figur 3. Fortifikationsverkets lokalinnehav jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kvadratmeter. Källa: Årsredovisningar. 2,4 2,8 3,2 3,4 Fortifikationsverket 3,4 Akademiska hus 3,2 Statens Fastighetsverk 1,7 29 Specialfastigheter 1,1,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 8 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

11 OM FORTIFIKATIONSVERKET Figur 4. Sveriges största fastighetsägare rangordnade efter hyresintäkter Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar. Vasakronan (AP Fastigheter) Akademiska hus Svenska Bostäder Locum Fortifikationsverket Diligentia Statens Fastighetsverk Fabege Stockholmshem Familjebostäder Stockholm Västfastigheter Specialfastigheter Wihlborgs Figur 5. Fortifikationsverkets hyresintäkter jämfört med de största statliga förvaltarna av ändamålsfastigheter. Miljoner kronor. Källa: Årsredovisningar. Akademiska hus Fortifikationsverket Statens Fastighetsverk Specialfastigheter FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 9

12 Kunder lokalbehov Fortifikationsverket ska tillhandahålla mark, ändamålsenliga lokaler och anordningar samt försvarsanläggningar åt hyresgästen. Från och med 27 har verket även uppdraget att hyra in lokaler och arrendera mark från andra fastighetsägare åt Försvarsmakten. Fortifikationsverkets hyresgäster Fortifikationsverkets hyresgäster är främst Försvarsmakten och andra myndigheter och organisationer inom försvarsområdet. Försvarsmakten hyr cirka 84 % av den lokal yta verket Tabell 1. Uthyrda lokaler per kund/kundgrupp Upplåten area, tusental kvm BTA Kund/kundgrupp hyr ut. Det motsvarar nästan 2,9 mil joner kvm av den totala arean lokaler verket förvaltar. Andra större hyresgäster är Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det finns även ett antal andra hyresgäster i verkets lokaler såsom Polisen och Luftfartsverket. Andel Förändr 9 1 Trend 6 1 Försvarsmakten % 1,8% m Försvarets materielverk %,% g Försvarets radioanstalt %,% g Totalförsvarets forskningsinstitut %,7% m Övriga statliga myndigheter * ,3% 153% k Övriga kunder % 1,8% k Summa % 1,6% m Under avyttring % 18,5% k Övrigt % 55,% m Summa lokalbestånd % 1,6% m Lokalarean uppgick till 3,4 miljoner kvm bruttoarea vid utgången av år. Till följd av lokalanpassning hos hyresgästerna har den uthyrda lokalarean minskat med drygt 183 kvm bruttoarea (6,9 %) under perioden 26 till. Det är framförallt Försvarsmaktens lokalbehov som har minskat trots den nyproduktion som har skett med anledning av bland annat Försvarsbeslut 24. De senaste åren har däremot uthyrningen av lokaler till andra hyresgäster ökat. I många fall avser det tomställda lokaler som inte är avskiljbara eller sådana lokaler där man måste ta särskild hänsyn till säkerhet och sekretess. Fortifikationsverket hyr även ut bostäder och fritidshus när dessa inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens eller andra hyresgästers verksamhet. Den ökade uthyrningen till andra hyresgäster innebär att andelen hyresintäkter från andra ökar. Uthyrningsgraden har de senaste fem åren legat på drygt 9 %. Fortifikationsverket upplåter även stora markarealer till kunder inom försvarssektorn. Försvarsmakten och Försvarets materielverk är de två stora markarrendatorerna. Försvarsmaktens markområden utgörs bland annat av skjut- och övningsfält, såsom Älvdalens skjutfält i Dalarna. Försvarets materielverk arrenderar bland annat robotförsöksplatsen i Vidsel i Norrbotten. Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. 1 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

13 KUNDER LOKALBEHOV Den upplåtna markarealen har under de senaste fem åren minskat med 1,3 % eller 5 91 ha. Behovet av övnings- och skjutfält har minskat i betydligt långsammare takt än behovet av lokaler. Det tar också lång tid att återställa mark som har använts som skjutfält och där man kan ha problem med oexploderad ammunition. Världsarvet Bastion Aurora, Karlskrona. Tabell 2. Upplåten markareal i ha per kund/kundgrupp Upplåten markareal, hektar. Kund/kundgrupp Andel Förändring 9 1 Trend 6-1 Försvarsmakten ,2%,6% m Försvarets materielverk ,9%,% g Totalförsvarets forskningsinstitut ,2%,1% g Försvarets radioanstalt ,1%,1% g Polisen * * * 1 1,% 5,8% k Anläggningsarrenden * * ,%,3% m Bostadsarrenden * * ,% 2,7% m Jordbruksarrenden * * ,3% 4,4% g Lägenhetsarrenden * * ,1% 16,1% m Övriga kunder * * * Summa ,7%,2% g Ej uthyrt ,3% 14,5% m Summa markareal %,4% g * innebär att uppgift saknas. Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 11

14 Hyres- och arrendeintäkter Redovisningen inkluderar ersättningar för arrenden, hyror, övriga nyttjanderätter och direktavskrivna anläggningar. Sammanställningen visar att: De totala intäkterna var miljoner kronor och ökade med 18 miljoner jämfört med föregående år. Försvarsmakten är den klart största kunden med totala intäkter på 2 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 21 miljoner kronor, vilket motsvarar en intäktsökning på drygt 1 %. Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut är den näst största intäktsgruppen. Intäkterna från dessa myndigheter var cirka 122 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var knappt 1,7 miljoner kronor eller drygt 1 %. Interiör, Berga Örlogsskolor. Intäkterna från övriga myndigheter och verk var 32 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 1 % av intäkterna. Det är 1 miljoner lägre intäkter än föregående år. 12 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

15 KUNDER LOKALBEHOV Tabell 3. Hyres- och arrendeintäkter per kund/kundgrupp., miljoner kronor Sammanställningen baseras på redovisade intäkter per intäktskonto och kund. Kund/kundgrupp Andel Förändring 9 1 Trend 6 1 Försvarsmakten ,6% 1,% k Försvarets materielverk 7,9 72,1 73,9 76,5 77,8 3,5% 1,7% k Försvarets radioanstalt 3,8 26,6 24,4 25, 25,7 1,1% 2,8% m Totalförsvarets forskningsinstitut 19,7 2,2 15,8 19,2 18,9,8% 1,6% m Statens fastighetsverk 3,3 9,1 1,5 2,,1% 81% k Polisen 2,4 7,5 9,4 8,8 8,2,4% 6,8% k Länsstyrelsen Norrbotten 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5,2% % g Energimyndigheten 4,4 4, 3,3 3,4 3,4,2% % m Pliktverket 4,3 4,2 3,1 3,1,1% % m Sjöfartsverket 3,5 2,8 2,5,1% 1,7% m Kustbevakningen 1,7 2,5 2,3 2,2 2,2,1% % k Luftfartsverket 1,1 2,1 2, 1,7 1,5,1% 11,8% k Övriga statliga myndigheter 5,8 8,1 3,4 4, 3,7,2% 7,5% m Övriga 33,4 39,8 6,8 73,8 8,1 3,6% 8,5% k Summa hyresintäkt %,8% k Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. Intäkterna från övriga kunder var 8 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,6 % av intäkterna. Ökningen från föregående år var 6,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,5 %. Intäkterna har ökat med 46,7 miljoner kronor sedan 26, vilket över perioden ger en ökning med 14 %. De ökade intäkterna från kunder utanför staten är följden av en medveten strategi. Verket hyr ut byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet till företag. Syftet är att säkra utvecklingen och kompetensen inom området. Dessutom begränsas verkets kostnader för rivning och rasering. Vidare minskar Försvarsmaktens hyreskostnader genom uthyrning av de objekt som inte kan avyttras på grund av Försvarsmaktens övriga verksamhet. Hyrorna för bostäder, fritidshus, jakt- och fiskearrenden m.m. har marknadsanpassats successivt sedan 22 då Fortifikationsverket tog över uppgiften. Se även kommentarerna under avsnittet Fortifikationsverkets hyresgäster. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 13

16 KUNDER LOKALBEHOV Fortifikationsverkets kontor och driftlokaler Karlskrona. Upplåtelsernas förfallotidpunkter Fortifikationsverket tillämpar för närvarande en hyresmodell med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt som innebär att: Ersättningen är kostnadsbaserad. Rörliga reglerbara mediakostnader (värme, elektricitet, vatten, kyla etc.) stäms av i efterhand mot faktiskt utfall. Det medför att hyresgästerna får ett incitament att hushålla. Upplåtelseavtalen är maximalt 6 år långa. Kontrakterade hyresintäkter för 211, enligt upplåtelseavtalen, är 1 84 miljoner kronor. Efter 1 år finns miljoner kronor kvar av den kontrakterade hyressumman. Sedan minskar den kontrakterade hyressumman successivt. För 217 finns för närvarande ingen kontrakterad hyressumma på grund av att upplåtelseavtalen avser maximalt 6 år. De största hyresbeloppen förfaller efter 3 respektive 5 år (212 respektive 215). Dessa upplåtelseavtal liksom de som förfaller 213 och 214 är i de flesta fall avtal med en löptid på sex år, men de är tecknade vid olika tidpunkter. Av de upplåtelseavtal som finns med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt löper 63 % ut redan efter 1 år. 14 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

17 KUNDER LOKALBEHOV Ombyggda kontorslokaler, Kavallerikasern fd K1, Stockholm. Dynamiska Flygsimulatorbyggnaden på Malmen utanför Linköping. Figur 6. Struktur och storlek på upplåtelseavtalen med Försvarsmakten, För svarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt. 2 Gällande upplåtelseavtal per Ersättning i tkr, antal avtal och förfallotid. 4 2 Hyresbelopp mkr Antal upplåtelseavtal Staplarna visar de hyresbelopp som är avtalade för respektive år. Punkterna anger antalet upplåtelseavtal. Belopp i miljoner kronor. Redovisningen avser bara det öppna beståndet. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 15

18 KUNDER LOKALBEHOV Nyttjanderätter åt Försvarsmakten Fortifikationsverket har sedan år 27 förvaltningsansvaret för nyttjanderätter till fast egendom åt Försvarsmakten. Verksamheten omfattar avtal avseende lokaler, bostäder, parkeringar, arrenden och övriga nyttjanderätter samt även samfälligheter och servitut. Verket ingår avtalen med tredje part och vidareupplåter därefter nyttjanderätterna till Försvarsmakten. Ett stort antal arrenden och övriga nyttjanderätter avser rättigheter kopplade till Fortifikationsverkets fastigheter och byggnader på ofri grund. Framställningen i det följande avser bara nyttjanderätter inom det öppna beståndet. Under hanterade verket 527 arrenden med en total areal på cirka 1 hektar. Införhyrningar av lokaler omfattade 5 avtal med en lokalarea på cirka 611 kvm LOA. Det senare motsvarar nästan 22 % av det lokalbestånd som Fortifikationsverket hyr ut till Försvarsmakten. Därutöver hanterades ett stort antal övriga nyttjanderätter, samfälligheter och servitut för Försvarsmaktens verksamhet. Tabell 4 visar omfattningen av denna verksamhet. Under har verket ingått, omförhandlat och sagt upp ett stort antal nyttjanderättsavtal åt Försvarsmakten. Omförhandlade avtal har ofta inneburit mer fördelaktiga villkor och lägre kostnader för Försvarsmakten. Tabell 5 visar avtal med störst ekonomisk förpliktelse. I och med att verket har det totala förvaltningsansvaret för nyttjanderätter blir det lättare att jämföra och avväga införhyrningar i förhållande till ny-, till- och ombyggnad av lokaler i verkets egen regi. Detta skapar större möjligheter till kostnadseffektivitet i Försvarsmaktens lokalförsörjning. Försvarsmaktens totala ersättning för hyror och arrenden till andra fastighetsägare inklusive media, drift m.m. var 567 miljoner kronor. Motsvarande ersättning till Fortifikationsverket var 2 15 miljoner kronor. Av Försvarsmaktens totala hyreskostnad avsåg således 78 % ersättning till verket och 22 % ersättning till andra fastighetsägare. Ersättningen för nyttjanderätter ökade med 32 miljoner kronor (6 %) från föregående år. En av anledningarna är förhyrningen och driftsättningen av det nya centrallagret i Arboga. Tabell 4. Omfattningen av nyttjanderätter åt Försvarsmakten inom det öppna beståndet. År Hyra lokaler Hyra bostäder Bilplatser Arrenden Övriga nyttjanderätter Summa Antal avtal Hyra/Arrendeavgift tkr/år Yta kvm * * * Hyra kr/kvm * * * * Areal ha * * * * Arrendeavgift kr/ha * * * 63 * * 16 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

19 KUNDER LOKALBEHOV Tabell 5. Avtalade nyttjanderätter åt Försvarsmakten Avtal med en ekonomisk förpliktelse överstigande 1 miljoner kronor. Belopp redovisas i tkr. Fastighetsägare/Hyresvärd Ort Hyra i tkr Storlek i kvm LOA Specialfastigheter Sverige AB Högkvarteret, Stockholm Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Centrallager, Arboga Försvarsfastigheter Sverige AB/FMV Tre Vapen, Stockholm Statens fastighetsverk Karlsborgs fästning, Karlsborg Kungsleden Friab AB/Kryddgården HB Stenvreten, Enköping GE Real Estate för Brännkammaren 4 AB Tegeluddsv. 64, Stockholm Fastighets AB Melker Skandiag. 3, Arboga Statens fastighetsverk Befälsgatan, Karlsborg Statens fastighetsverk Flottiljvägen, Karlsborg Verkets ersättningar fördelat på olika verksamheter Det framgår av figur 7 att: De totala förvaltningsintäkterna hyror, arrenden och skog utgör miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Uppdragsintäkterna är totalt 767 miljoner kronor, vilket är 23 % av intäkterna. Den största delen av uppdragsintäkterna utgör nyttjanderätter åt Försvarsmakten 567 miljoner eller 66 % av uppdragsintäkterna. Avyttringsintäkterna utgör 232 miljoner kronor, vilket är 7 % av intäkterna. Övriga intäkter är storleksmässigt blyg samma. Figur 7. Fortifikationsverkets intäkter (miljoner kronor). Exklusive finansiella intäkter och bidrag, fördelande på olika verksamheter. De totala intäkterna var 3 33 Mkr. Hyror och arrenden, Mkr Nyttjanderätter åt Försvarsmakten, 567 Mkr Avyttringsintäkter, 232 Mkr Intäkter uppdrag, 2 Mkr Skogsintäkter, 67 Mkr Övriga intäkter, 15 Mkr FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 17

20 Fastighetsbestånd I det här avsnittet redovisas Fortifikationsverkets bestånd av lokaler och mark. Lokalinnehav Vid utgången av omfattade Fortifikationsverkets lokalinnehav inom det öppna beståndet cirka 7 2 byggnader. Den sammanlagda bruttoarean var 3,4 miljoner kvm. Detta är en minskning med cirka 2 % jämfört med föregående år. Under perioden 26 minskade Fortifikationsverkets lokalinnehav med knappt 267 kvm vilket motsvarar cirka 8 %. Fördelning efter användning Inom Fortifikationsverket klassas alla byggnader och anläggningar efter huvudsakligt användningsområde. Den största gruppen är byggnader avsedda för förråd och materieluppställning. Dessa utgör nästan hälften av det totala beståndet. Gruppen innefattar många olika typer av byggnader, allt från enkla kalla förråd till avancerade hangarer. Enkla, ouppvärmda förråd utgör cirka 22 % av verkets totala bruttoarea. Av tabell 6 framgår att materialunderhållsbyggnader, förplägnadsbyggnader, utbildningsbyggnader och kaserner visar en ökande trend mellan 26 och medan Hälso- och sjukvårdsbyggnader samt kontor håller en jämn nivå. Övriga byggnadstyper har en trendmässig minskning. Fördelning per län Byggnadsbeståndet är fördelat över hela landet, se tabell 7. Fortifikationsverket har byggnader i alla län och i 61 % av alla kommuner. De största bestånden finns i Västra Götalands, Norrbottens och Stockholms län. Även i Blekinge, Uppsala, Skåne och Östergötlands län finns det bestånd större än 2 kvm bruttoarea. Den kommun där verket har enskilt störst bruttoarea är Boden, se tabell 8. Andra kommuner där verket har stor andel bruttoarea är Karlskrona och Skövde. I 15 av landets kommuner har Fortifikationsverket ett bestånd överstigande 1 kvm bruttoarea. Den största minskningen av lokalbeståndet i absoluta tal har skett i Norrbottens län med cirka 11 kvm medan den procentuella minskningen är störst i Värmlands- och Gotlands län med 22 %. I Örebro och Västra Tabell 6. Lokalinnehav fördelat efter huvudsaklig användning. Tusentals kvadratmeter BTA Byggnadstyp Förändr 9 1 Trend 6 1 Förråd och materieluppställning ,3% m Kaserner ,5% k Utbildning ,9% k Kontor ,% g Materielunderhåll ,8% k Förplägnad ,9% k Bostad ,5% m Kultur och fritid ,1% m Hälso- och sjukvård ,2% g Bevakning/skydd ,% m Övrigt ,2% m Summa ,9% m Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. 18 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

21 FASTIGHETSBESTÅND Tabell 7. Lokalfördelning per län. Tusentals kvadratmeter BTA Län Förändr 9 1 Trend 6 1 Västra Götalands län ,3% k Norrbottens län % m Stockholms län % m Blekinge län ,2% k Uppsala län % m Skåne län % m Östergötlands län % k Jönköpings län % g Hallands län ,4% m Västerbottens län % m Jämtlands län % m Västmanlands län % m Dalarnas län % m Örebro län % m Västernorrlands län % m Kronobergs län % m Värmlands län % m Gotlands län % m Södermanlands län % m Gävleborgs län % m Kalmar län % m Övrigt % m Summa % m Summa och delsumma i tabellen är avrundat värde. Karlbergs slott, Stockholm. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 19

22 FASTIGHETSBESTÅND Tabell 8. Kommuner med stora arealer förråd och andra byggnader för Tabell materieluppställning 8 Förråd/materialuppställning Area, kvm Kommun Boden Luleå Skövde Lidköping Linköping Tabell 9. Län med stora ytor förråd och andra byggnader för materieluppställning Förråd/materialuppställning Area, kvm Län Norrbottens län Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Blekinge län Uppsala län Östergötlands län Tabell 1. Kommuner med stora ytor kontor Kontor Area, kvm Kommun Linköping Karlskrona Boden Delsummor i tabellerna är avrundat värde. Götalands län har minskningen av lokalarean varit runt 9 kvm per län. I Uppsala och Östergötlands län har lokalinnehavet ökat jämfört med 29. Redovisning per län och kommun görs via registerfastigheten som byggnaden tillhör. Byggnader som i dataunderlaget saknar koppling till registerfastighet återfinns under övrigt i tabell 7. Olika lokaltypers fördelning över landet Förråd materieluppställning Förråd, hangarer och andra lokaler för materieluppställning är den enskilt största gruppen byggnader. Totalt utgör denna grupp kvm. Den kommun som har störst yta för förråd och materieluppställning är Boden där 8 % av det totala innehavet ligger. Övriga kommuner med stora volymer är Luleå, Skövde, Lidköping och Linköping. Som en jämförelse kan nämnas att Centrallagret som hyrs in i Arboga har en yta på cirka 42 kvm. De län som har störst area för förråd och materieluppställning är Norrbotten, Västra Götaland och Stockholm. Vid nedläggning av regementen följer inte förrådsomställningen med i samma takt. Man ser att i de län där övrig verksamhet har lämnats finns förrådsbestånd fortfarande kvar. Exempel på detta är Sörmland, Gotland och Jämtland. Dock minskar arean förråd även där. 2 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA

Årsfakta verksamhetsåret 2009

Årsfakta verksamhetsåret 2009 Fortifikationsverket Kungsgatan 43 63189 Eskilstuna Tel 1-4444 www.fortv.se Fortifikationsverket Årsfakta 29 Årsfakta verksamhetsåret 29 Årsfakta Verksamhetsåret 29 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Om

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2007

Årsfakta verksamhetsåret 2007 Årsfakta verksamhetsåret 27 Årsfakta 27 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Carl Elfving Centrum för Skyddsteknik,

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Fastighetsavdelning Norr

Fastighetsavdelning Norr Fastighetsavdelning Norr Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer