Effekter av ny hyresmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av ny hyresmodell"

Transkript

1 Revisionskontoret PM NR 10/2014 Effekter av ny hyresmodell Fredrik Ljunggren Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Metod och genomförande Den nya hyresmodellen Regionservices erfarenheter Granskningsområden och resultat Vilka effekter har noterats sedan den nya hyresmodellen infördes? Utifrån hyresgästernas perspektiv? Utifrån regionservices perspektiv? Hur har hyresintäkterna fördelats, vilka är vinnare respektive förlorare? Vilken uthyrningsgrad har regionen idag jämfört med tidigare och hur hanteras outhyrda lokaler? Har syftet med den nya modellen uppnåtts?... 11

3 3 1. Sammanfattning Förstudiens övergripande frågeställning har varit att undersöka vilka effekter den nya hyresmodellen, som infördes 2013, haft vad gäller förhyrning av lokaler för Region Skånes förvaltningar som hyresgäster. Det är ännu för tidigt att utvärdera om syftet med den nya hyresmodellen uppnåtts fullt ut. Det tycks dock som fokus på lokalkostnader ökade 2013 då modellen infördes och att därmed kostnadsmedvetenheten ute i verksamheten blivit högre. Det är positivt att det nu finns en regiongemensam modell eftersom fördelar uppnås då exempelvis bättre jämförelser mellan vård på Regionens olika sjukhus kan genomföras. Det är viktigt att poängtera att det i egentlig mening inte fanns någon gammal hyresmodell före 2013 åtminstone inte utifrån koncern- eller regionperspektiv. Mycket tyder på att det hade behövts mer information och kommunikationen om syfte och förväntade effekter med den nya hyresmodellen före införandet Acceptansen för modellen har nu ökat sedan även ansvariga ute på förvaltningarna ser fördelar med en gemensam modell vid t ex jämförelser av kostnader mellan vårdavdelningar på olika sjukhus inom Region Skåne. En del brister påtalas med den nya modellen men Regionservice är medveten om detta och styrgruppen arbetar vidare med att förfina och justera modellen. Vid införandet 2013 fick Centralsjukhuset i Kristianstad, Lasarettet i Ystad, Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen, Trelleborg lasarett, Hässleholms sjukhusorganisation, LabMedicin Skåne, Ängelholms sjukhus, Regionservice samt Revisionskontoret kraftigt ökade hyror vilket dessa förvaltningar tvingades hantera inom given budgetram utan kompensation. Förstudien föranleder inte en fördjupad granskning men utvecklingen av modellen bör följas framöver. Förhoppningarna om effektivare lokalanvändning i Regionen bör också följas noggrant framöver då ännu inget av detta har kunnat påvisas i Regionservices statistik. 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Region Skånes koncernledning beslutade om en ny hyresmodell inför Syftet med den nya hyresmodellen är att hitta en kostnadsfördelning som är transparent och upplevs som förutsägbar och lätt att förstå. Modellen ska ge incitament till ekonomiskt ansvarstagande för investeringar och leda till ett effektivt nyttjande av lokaler. Vidare ska även hyresmodellen möta de ökade krav på konkurrensneutralitet som uppkommit i och med förändringar inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt outsourcing av verksamheter.

4 4 Revisorerna har genomfört denna förstudie med det övergripande syftet att undersöka vilka effekter den nya hyresmodellen haft vad gäller förhyrning av lokaler för Region Skånes förvaltningar med Regionservice som hyresvärd. De frågor som revisorerna vill ha belysta är: 1. Vilka effekter har noterats sedan den nya hyresmodellen infördes? a. Utifrån hyresgästernas perspektiv? b. Utifrån Regionservices perspektiv? c. Hur har hyresintäkterna fördelats? Vilka är vinnare respektive förlorare? 2. Vilken uthyrningsgrad har regionen idag jämfört med tidigare och hur hanteras outhyrda lokaler? 3. Har syftet med den nya modellen uppnåtts? 2.2 Revisionskriterier Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier och dokument har använts i denna förstudie: Beslut om ny hyresmodell 2013, Fastighets- och servicenämnden hösten 2013 Hyresmodell 2013 regelverk, Koncernkontoret Utvärdering nya hyresmodellen, augusti 2013, Regionservice Beslut Hyresmodellens uppföljning, Fastighets- och servicenämnden 26 sep 2013 Hyresmodell 2013 regelverk, reviderad för 2014, Koncernkonoret 2.3 Metod och genomförande Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda medarbetare inom Region Skåne. Intervjuer har genomförts med nuvarande ordföranden för styrgruppen som ansvarar för hyresmodellen Jan Eric Andersson och fd ordförandanden Helene Manger som var ansvarig vid modellens införande. Regionservice har bistått med data och några företrädare för verksamheterna har ombetts lämna synpunkter på Regionservice som hyresvärd och den nya hyresmodellen. Revisorskollegiets kontaktperson har varit Anders Arenhag och revisionskontorets projektledare för förstudien har varit Fredrik Ljunggren. 3. Den nya hyresmodellen Region Skånes hyresmodell har tagits fram på uppdrag av Region Skånes koncernledning. Modellen tillämpas i sin helhet från och med Syftet med ny hyresmodell är att hitta en kostnadsfördelning som är transparent och upplevs som

5 5 förutsägbar och enkel att förstå. En hyresfördelning som bättre harmonierar med ersättningsmodellen för hälso- och sjukvård ökar förutsättningarna för att hyresfördelningen upplevs som rättvisande. Det ska också finnas incitament till ekonomiskt ansvarstagande för investeringar och effektivt nyttjande av lokaler. Den nya hyresfördelningen ska också möta de krav på konkurrensneutralitet som uppkommit i och med förändringar inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt outsourcing av verksamheter. I den nya hyresmodellen är det Regionservice som fullt ut är hyresvärd för samtliga ägda och inhyrda lokaler. Det innebär således att förvaltningar eller motsvarande inte äger rätt att teckna hyreskontrakt med fastighetsägare utan i stället tecknar andrahandshyreskontrakt med Regionservice och att förvaltningarna själva inte har rätt att i sin tur hyra ut i andra eller tredje hand. I samband med denna förändring har även principerna över hur beräkningarna av kvadratmeter ändrats från tidigare Bruttoarea (BTA) till Bruksarea (BRA). Detta medför att kvadratmeterangivelser i tidigare kontrakt inte är direkt jämförbara med nuvarande. Hyreskostnaden fördelas nu också som kallhyra med separat faktura för det Regionservice benämner som media (vatten, el och uppvärmning). Fördelning av hyreskostnad sker enligt två principer - en för ej konkurrensutsatt verksamhet och en för konkurrensutsatt verksamhet. Hyresfördelningen för den ej konkurrensutsatta verksamheten sker enligt principen hyran som tjänst och lika hyra för lika typ av lokal. Detta innebär att hyran debiteras utifrån information på rumsnivå. Detta görs med hjälp av koefficienter som beskriver rummet utifrån komplexitet efter rumsfunktionskod och funktionalitet efter fastighetens ålder (Se bilaga tabell 1 och 2). För att kunna åstadkomma detta genomfördes ett stort projekt 2012 då samtliga ritningar lästes in i fastighetsdatabasen Landlord. Informationen är nu tillgänglig för hyresgäster och hyresvärd där samtliga rum har kodats med någon form av rumskod. I den nya hyran för ej konkurrensutsatt verksamhet kommer kostnader som tidigare legat ute på förvaltningen att ingå. Då driftskostnader för gemensamma ytor och kostnader för fastighetsägarinvesteringar nu ingår kan en högre hyresnivå bli följden. Hyreskostnad för konkurrensutsatt verksamhet bygger på prissättning enligt marknadspris samt marknadslika kontrakt. Hyresnivån regleras årligen med konsumentprisindex (KPI). 3.1 Regionservices erfarenheter Regionservice har dels erfarenheter utifrån sin egen organisation/verksamhet dels synpunkter från kunderna då en utvärdering av modellen genomförts. Regionservice menar att de positiva effekterna i huvudsak har uppnåtts, nämligen en kostnadsfördelning som är transparent och upplevs som förutsägbar och enkel att förstå. Särskilt betydelsefullt har varit att respektive hyresgäst på ett bättre sätt får kännedom om vad man hyr och kostnadskonsekvenser. En viss ökad uppsägning av lokaler tyckte sig Regionservice se enligt utvärderingen som gjordes i augusti 2013.

6 6 Regionservice konstaterar i utvärderingen att efter en del informationsinsatser och möten mellan hyresgäster, Regionservice och i vissa fall koncernledningen har kunskapen om och förståelsen för modellen ökat successivt sedan införandet. Modellen upplevs från Regionservice sida som accepterad. Regionservice roll mot förvaltningar/hyresgäster har tydliggjorts genom att Regionservice nu har ansvar för all lokalförsörjning i Region Skåne och är hyresvärd för samtliga ägda och inhyrda lokaler. Arbetet med att konsolidera inhyrningsavtal pågick under stora delar av Det har inte kommit till Regionservice kännedom att övriga förvaltningar numera tecknar egna inhyrningsavtal. Hyressättning för externa hyresgäster samt för konkurrensutsatt verksamhet sker genom marknadshyra och fungerar relativt väl enligt Regionservice utvärdering. Exempel på konkurrensutsatt verksamhet är hälsovalsenheterna inom primärvården och tandvårdsklinikerna inom Folktandvården Skåne AB. Hyran är där enligt marknadspris eftersom den fasställs enligt metoden för konkurrensutsatt verksamhet. I tabell 4 (bilaga) finns uppgifter om bashyran per kvadratmeter för några orter där Folktandvården Skåne har verksamhet. Vad gäller ej konkurrensutsatt verksamhet sker hyressättning med hjälp av budgethyran och därmed uträknad hyra per värdearea. Utvärderingen pekade på en del brister och utvecklingsområden som både hyresgästerna och Regionservice själv identifierat. Komplexitetskoefficienten (koefficienten som baseras på byggnadsår) upplevs som stel och delvis orättvis men Regionservice bedömde att det var den enda genomförbara metoden vid införandet. Koefficienten behöver utvecklas för att kunna hantera genomgripande ombyggnad av delar av en byggnad och kanske t o m ner på allra lägsta rumsnivå konsterar Regionservice. Utfärderingen efter augusti 2013 påtalade också följande brister: Koefficienten för funktionalitet omfattar för närvarande ca 150 olika koder. Detta har medfört vissa problem. Hur många koder skall det finnas och vad ska egentligen ett rum uppfylla för att tilldelas en viss kod? Det är inte självklart att hyresgästen väljer lokaler i ägda fastigheter före inhyrda eftersom hyresgästen i vilket fall som helst inte drabbas av högre hyra än den för året fastställda grundhyran. Eventuellt överskjutande del betalas solidariskt av all icke konkurrensutsatt verksamhet. Hantering av gemensamma areor är inte fullt kvalitetssäkrad och det förekommer viss kritik och synpunkter från hyresgästerna. Frågan innefattar bland annat hur fördelning av korridorareor skall delas mellan hyresgäster. En effekt med inhyrningar i modellen är att kostnaden för inhyrningen med tiden ökar med KPI medan modellen säger att hyran internt skall sjunka med ökande ålder (ålderskoefficienten). På sikt uppstår därmed en diskrepans som slås ut på samtliga hyresgäster. Det förekommer att förvaltningen/hyresgästen vill definiera delar av verksamheten inom konkurrensutsatt verksamhet som ej konkurrensutsatt för att kunna tillämpa denna kategoris regler och hyressättning på inhyrningar.

7 7 Den nya hyresmodellen är inte statisk utan utvecklas för att bli bättre. Styrgruppens ordförande Jan Eric Andersson förklarar att investeringskostnader nu kommer att hanteras via tilläggskontrakt. Detta görs för att finansiera ny-, om- och tillbyggnader där kostnaden löper utanför den vanliga hyran och är tidsbegränsad. Tilläggskontraktens löptid anpassas till investeringens nyttjandetid (max fem år) och löses ut eller löper vidare även om det ursprungliga hyresavtalet sägs upp och avslutas. Tanken med tilläggskontrakten är både att göra fördelningen av nyinvesteringar mer rättvis men också att få verksamheterna att bromsa och undvika onödiga om- och tillbyggnader då kostnaderna för detta mer direkt drabbar den egna verksamhetens eller avdelningens budget. 4. Granskningsområden och resultat Nedan presenteras iakttagelser och bedömningar avseende de frågor som denna förstudie skall besvara. 4.1 Vilka effekter har noterats sedan den nya hyresmodellen infördes? Stort fokus riktades på den nya hyresmodellen då den infördes Förändringen av hyreskostnaderna ställde till med en del problem i samband med budgetarbetet inför Nedan redogörs för de olika perspektiven utifrån hyresgästerna/förvaltningarnas generella åsikter och utifrån Regionservices perspektiv Utifrån hyresgästernas perspektiv? Iakttagelser Utifrån information inhämtad från ansvariga på de nuvarande fyra stora förvaltningarna samt deras erfarenheter från de befattningar de hade i den dåvarande organisationen 2012/2013 då modellen infördes har följande generella synpunkter inkommit. Positiva saker med den nya hyresmodellen: Transparens i frågan om konkurrensutsatt verksamhet. Enhetlig modell för hela regionen. Kritik har framförts om att den nya modellen förändrade kostnadsfördelningen mellan förvaltningar även om totalen var oförändad. Vissa förvaltningar fick då högre kostnader och detta var en fråga som inte tydligt hanterats innan modellen infördes. Det har även riktats kritik mot den komplexa redovisningen av lokalkostnader som enligt många ansvariga inte har blivit enklare sedan modellen infördes. Synpunkter har även framförts på hanteringen av externt inhyrda lokaler. Då dessa är inhyrda till markandspris så måste hyresmodellen kunna hantera att inte för stora slag sker. Detta gäller då koefficientsättningen (ålder samt komplexitet) men även incitamentet att teckna avtal på kort eller lång sikt. Lång sikt kan innebära lägre hyra för Regionservice men som genom hyresmodellen försvinner för hyresgästen i nästa steg.

8 8 Detta skulle då kunna få den effekten att förvaltningen hyr på kort sikt med högre hyra för Region Skåne, men detta drabbar inte förvaltningen, då denna effekt fördelas på samtliga hyresgäster. Ett sådant beteende gynnar inte Regionen som helhet Utifrån Regionservices perspektiv? Iakttagelser Regionservice menar att de positiva effekterna i huvudsak har uppnåtts nämligen en kostnadsfördelning som är transparent och upplevs som förutsägbar och enkel att förstå. Dock framgår av Regionservices utvärdering en del kritik som motsäger detta. Det framförs t ex att det finns väldigt många koder för funktionalitet och att dessa ibland upplevs ha tilldelats en lokal godtyckligt. Det uppges vidare i dokumenten från utvärderingen (aug 2013) att kostnadsmedvetenheten ökat och en viss ökad uppsägning kan ses. Det har inte gått att få fram några data som bekräftar detta påstående nu, hösten 2014, utan ansvariga på koncernkontoret menar att det är för tidigt att se några klara effekter av detta ännu. Det tar tid både för verksamheterna att planera om sitt lokalanvändande och sen ytterligare tid för Regionservice att avveckla kostnaderna för eventuellt överflödiga lokaler. Anledningen till detta är svårigheten att hitta nya hyresgäster eller säga upp hyreskontrakt med flera års löptid alternativt sälja/avveckla lokaler och byggnader vilket tar tid. På sikt kommer dessa effekter att synas menar Jan Eric Andersson och Helene Manger då medvetenheten och kopplingen till den egna budgeten blivit tydlig och kännbar hela vägen ner på avdelnings- och klinknivå Hur har hyresintäkterna fördelats, vilka är vinnare respektive förlorare? Iakttagelser Enligt Regionservice är alla vinnare på att det nu finns en gemensam modell för hyrorna i hela Regionen. Det blir nu enklare att jämföra kostnader för samma vårdinsats mellan de olika sjukhusen. Tidigare fanns exempel på att några sjukhus valt att ta större delen av hyreskostnaden centralt medan andra sjukhus använt en mer avancerad metod för att tydligt fördela ut hela hyreskostnaden på respektive avdelning/klinik. Jan Eric Andersson framför att den nya gemensamma hyresmodellen nu skapar förutsättningar för att t ex beräkna kostnad per patient (KPP) som också går att jämföra mellan de olika sjukhusen i Regionen. Styrgruppens fd ordförande Helen Manger framförde att projektgruppen vid införandet av den nya hyresmodellen föreslog att modellen skulle fasas in på tre år. Detta görs för att mildra effekterna av de kraftiga hyresförändringar som framgår av tabellen nedan. Koncernledningen valde emellertid att införa den nya hyresmodellen skarpt från och med 1 januari Ett konkret exempel är Revisionskontoret som fram till 2012 hade Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) som hyresvärd. Hyran inklusive media (uppvärmning, el och vatten) var då 224 tkr för hela våningsplan två i Hus 19 med en yta på 472 kvadratmeter bruksarea (BRA) enligt kontraktet. När den nya hyresmodellen infördes blev Regionservice hyresvärd och ytan räknades om och fastställdes till 399 kvadratmeter bruksarea (BRA). Desto viktigare blev nu beräkningen av den nya värdearean som fastställdes till 360 kvadratmeter. Den nya hyran från Regionservice förmedlades i samband med övriga budgetposter från Regionservice i okt/nov 2012 och var då i princip fastställd enligt koncernkontorets nya hyresmodell. Revisionskontorets hyra

9 9 blev nu 464 tkr vilket var en ökning med ca 107 %. Då inte längre media ingick tillkom ytterligare kostnad vilket medförde att budgeterad hyra blev 526 tkr för 2013 en ökning med nästan 135 %. Effekter av den nya hyresmodellen vid införandet 2013 Kallhyra 2012 Mkr Kallhyra 2012 Ny förd Differen s Mkr Differens % BRA m2 BRA m2 pris 2012 BRA m2 pris ny förd kr CSK % HBG % YST % LKR % HAB % TBG % HLM % SUS % LAB % PSYK % ÄHM % Övriga % REGSERV % Revisionen 0,224 0,464 0,24 107% % Tabellen visar vilka effekter den nya hyresmodellen förväntades få på Region Skånes förvaltningar enligt Regionservices beräkningar hösten Rödmarkerade förvaltningar får ökad hyreskostnad med % medan övriga får minskad hyreskostnad med 1-23 %. I posten Övriga ingår Regionstyrelsen, Patientnämnd mfl. Den inramade rutan visar data för Revisionskontoret och har tillförts Regionservices tabell som ett jämförande exempel. Betraktar man hyran som exempelvis revisionskontoret haft för sina lokaler före 2013 kan man konstatera att den varit orimligt låg jämfört med andra förvaltningars hyra. Även efter att den nya hyresmodellen är införd och revisionskontorets hyra mer än fördubblats är den fortfarande relativt låg jämfört med andra. Hyran för revisionskontoret beräknas enligt formeln bashyra x FK x KK x värdearea. Funktionskoefficient blir lägsta möjliga eftersom åldern på byggnaden är äldre än 25 år FK=1 (se bilaga tabell 1). Vidare har kontorsrum låg komplexitetkoefficient KK=1 (se bilaga tabell 2). I detta exempel blir det bara bashyran multiplicerat med ytan kvar som kostnadsdrivare för kontorsdelen av lokalhyran. Sedan tillkommer förstås beräkningar för korridorer, WC och kök som har andra rumskoder. Revisionskontoret valde att säga upp ca 30 % av lokalerna för att reducera sina kostnader. Efter att Regionservice godkänt att lokalerna revisonkontoret ville säga upp var uthyrningsbara (egen ingång etc) kunde effektiviseringen verkställas per den 1 mars De uppsagda lokalerna stod sedan tomma i lite drygt ett år. Efter renovering flyttade Smittskydd Skåne ner en våning och vindsvåningen i hus 19 står nu tom men har frigjorts för en ny hyresgäst. Exemplet visar på effektivisering men också på att denna ännu inte syns på Regionnivå trots att den påbörjades omedelbart i början av 2013.

10 10 Bedömning Hyran ökade dramatiskt för Centralsjukhuset i Kristianstad, Lasarettet i Ystad, Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen, Trelleborgs lasarett, Hässleholms sjukhusorganisation, LabMedicin Skåne, Ängelholms sjukhus, Regionservice samt Revisionskontoret vilka då framstod som förlorare när den nya hyresmodellen infördes. Det går förstås också att resonera tvärtom (om man erkänner den nya hyresmodellen som rättvis) och hävda att de har varit vinnare tidigare, då de i många år haft en låg hyra jämfört med vissa andra förvaltningar. Efter att den nya modellen införts har spridningen mellan förvaltningarnas hyror blivit något jämnare och det är dessutom både möjligt och enklare att förklara orsaken till enskilda avvikelser. Både exemplet ovan och den kritik som framförts från förvaltningar tyder på att dialog och kommunikation om effekterna av den nya hyresmodellen före införandet 2013 varit bristfällig. Verksamheterna kände till att en ny hyresmodell var på väg men förväntade sig inte dramatiska hyreshöjningar som man dessutom tvingades att hantera inom redan given budgetram. Ett alternativ vore naturligtvis att beakta förslaget från styrguppen om att införa modellen stegvis över tre år. 4.2 Vilken uthyrningsgrad har regionen idag jämfört med tidigare och hur hanteras outhyrda lokaler? Iakttagelser Regionservice har utrett frågan om ytan av tomma lokaler i förhållande till totalt antal kvm och idag. Totalt hade Regionservice ca kvm BRA per den 31:e december Andelen tomma lokaler var då ca 2,2 % ( kvm BRA) vilket ger en uthyrningsgrad på ca 97,8 %. Det som komplicerar jämförelsen är att från 2013 tog Regionservice över alla förvaltningars egna kontrakt på inhyrda lokaler vilket är en starkt bidragande faktor till att den totala ytan ökat till kvm BRA idag. Regionservice har inga uppgifter om hur dessa inhyrda lokaler använts tidigare och uppger också att under 2013 kunde förvaltningarna säga upp dessa lokaler med tre månaders varsel. En del av dessa lokaler kan nu stå tomma med hyreskontrakt som har uppsägningstider på flera år. Andelen tomma lokaler idag, , är ca 3,5 % ( kvm BRA) vilket ger en uthyrningsgrad på 96,5 %.. En del av dessa tomma lokaler nu 2014 kan ha ett samband med de omfattande utvecklingsprojekten som pågår i Helsingborg och Malmö. Bedömning Enligt de uppgifter som inhämtats från Regionservice är uthyrningsgraden i stort oförändrad sedan införandet av den nya hyresmodellen Den ökade andelen tomma lokaler som syns i siffrorna kommer enligt Regionservice till största delen från de kontrakt som togs över i samband med att modellen infördes. Hyreskontrakten till dessa överflödiga lokaler sägs nu upp när de löper ut men det kommer ta flera år innan det syns ekonomiska vinster från dessa åtgärder.

11 Har syftet med den nya modellen uppnåtts? Iakttagelser Ännu har inte Regionservice eller koncernkontoret kunnat påvisa de förväntade effekterna som borde uppstå om förvaltningarna börjat nyttja sina lokaler mer effektivt samt ökat sitt ekonomiska ansvarstagande för investeringar. Investeringar för om- och tillbyggnad etc tar Regionservice itu med i och med arbetet med de nya tilläggskontrakt som nu införs. Däremot menar Regionservice att de positiva effekterna i huvudsak har uppnåtts nämligen en kostnadsfördelning som är transparent och upplevs som förutsägbar och enkel att förstå. Vidare är det nu Regionservice som är den enda part som hyresgästen behöver vända sig till när det gäller lokalfrågor. Gränsdragningen mellan konkurrens- och icke konkurrensutsatt verksamhet är genomförd utifrån principer som stämmer överrens med gällande lagstiftning. Hälsovalsenheter inom primärvård och tandvårdskliniker inom folktandvården verkar på den konkurrensutsatta marknaden och får därför betala den hyra som råder på den marknad de verkar i. I Tabell 4 i bilagan finns exempel hämtade från folktandvården på vad hyreskostnaden kan vara på olika orter i Regionen. Bedömning Det är ännu för tidigt att utvärdera om syftet med den nya hyresmodellen uppnåtts fullt ut. Det tycks dock som fokus på lokalkostnader ökade 2013 då modellen infördes och att därmed kostnadsmedvetenheten blivit högre. Förhoppningen är att effekterna ska få genomslag på sikt när denna ökade kostnadsmedvetenhet når hela vägen ut och påverkar budgeten på avdelnings- och kliniknivå. Det är positivt att det nu finns en regiongemensam modell eftersom fördelar uppnås då bättre jämförelser mellan vård på Regionens olika sjukhus kan genomföras. Det är viktigt att poängtera att det i egentlig mening inte fanns någon gammal hyresmodell före 2013 åtminstone inte utifrån koncern- eller regionperspektiv. Mycket tyder på att det hade behövts mer information och kommunikationen om syfte och förväntade effekter med den nya hyresmodellen före införandet Acceptansen för modellen har nu ökat sedan även ansvariga ute på förvaltningarna ser fördelar med en gemensam modell vid t ex jämförelser av kostnader mellan vårdavdelningar på olika sjukhus inom Region Skåne. En del brister påtalas med den nya modellen men Regionservice är medveten om detta och styrgruppen arbetar vidare med att förfina och justera modellen... Fredrik Ljunggren Yrkesrevisor Certifierad kommunal revisor

12 12 Bilaga Tabell 1 Funktionskoefficienten (FK) för olika byggnaders ålder Funktion (FK) Funktion (FK), benämning Faktor 1 Byggandsålder: yngre än 5 år 2,00 2 Byggnadsålder: 5 till 9 år 1,80 3 Byggnadsålder: 10 till 14 år 1,60 4 Byggnadsålder: 15 till 19 år 1,40 5 Byggnadsålder: 20 till 24 år 1,20 6 Byggnadsålder: äldre än 25 år 1,00 Tabell 1 visar hur funktionskoefficient (FK) påverkas av byggnadens ålder. Nybyggda lokaler blir här en tydlig kostnadsdrivare i den nya hyresmodellen. Tabell 2 Komplexitetskoefficient (KK) för några utvalda funktionsrum Rumsfunktionsbenämning Komplexitet (KK) OPERATIONSUTRYMME 2,2 FÖRLOSSNINGSRUM 2,0 LABORATORIE 2,0 RÖNTGEN 2,0 UPPVAKNING/ÖVERVAKNING 1,9 TANDVÅRDSUTRYMME 1,7 UNDERSÖKNING-/BEHANDLINGSRUM 1,6 OBDUKTIONSRUM / KYLRUM 1,5 PROVTAGNINGSRUM 1,5 SPECIALAVDELNING OSPEC. 1,5 VÅRDRUM-1PAT 1,4 ISOLERINGSRUM 1,3 KÖK 1,2 AMBULANSHALL 1,1 BADRUM 1,1 FÖRELÄSNINGSSAL 1,1 ANHÖRIGRUM 1,0 KONTOR 1,0 VÄNTRUM 1,0 ENTRÉ 0,8 KORRIDOR 0,8 TRAPPA/TRAPPLAN 0,8 ALTAN/BALKONG 0,5 HISSCHAKT 0,5 Tabell 2 visar några utvalda rumsfunktionsbeskrivningar för att illustrera hur faktorn komplexitet (KK) påverkar hyran i den nya hyresmodellen.

13 13 Tabell 3 Genomsnittlig kostnad för några utvalda funktionsrum Rumsfunktionsbenämning Kompl medelv kr/vkvm,år kr/vkvm,år OPERATIONSUTRYMME FÖRLOSSNINGSRUM LABORATORIE RÖNTGEN UPPVAKNING/ÖVERVAKNING TANDVÅRDSUTRYMME UNDERSÖKNING-/BEHANDLINGSRUM OBDUKTIONSRUM / KYLRUM PROVTAGNINGSRUM SPECIALAVDELNING OSPEC. VÅRDRUM-1PAT ISOLERINGSRUM KÖK AMBULANSHALL BADRUM FÖRELÄSNINGSSAL ANHÖRIGRUM KONTOR VÄNTRUM ENTRÉ KULVERT TRAPPA/TRAPPLAN ALTAN/BALKONG HISSCHAKT KK FK Bashyra "Snittpris" 2,2 1, ,0 1, ,0 1, ,0 1, ,9 1, ,7 1, ,6 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,4 1, ,3 1, ,2 1, ,1 1, ,1 1, ,1 1, ,0 1, ,0 1, ,0 1, ,8 1, ,8 1, ,8 1, ,5 1, ,5 1, Tabell 3 illustrerar vad årshyran blir per värdekvadratmeter för några utvalda funktionsrum (KK). Ålderskoefficienten (FK) är här satt till ett medelvärde utifrån den uppskattade åldern på Regionens samtliga fastigheter. Kolumnen längst till höger visar såldes en uppskattad genomsnittlig hyreskostnad för dessa utvalda funktionsrum. Hyran beräknas genom formeln Bashyra x KK x FK x värdeyta.

14 14 Tabell 4 Exempel konkurrensutsatt verksamhet Folktandvården Skåne AB Kontrakt Angiven area Total bashyra Bashyra kr/m² år Kommun Hyresvärdsnamn RI ,00 m² ,00 kr 3 100,00 kr Malmö Annehem Hyllie Point 1 AB RI ,00 m² ,00 kr 2 903,11 kr Lund Lumen AB RI ,00 m² ,00 kr 2 697,72 kr Helsingborg Wihlborgs Fastigheter AB RI ,00 m² ,00 kr 1 902,03 kr Höör Höörs Byggnads AB RI ,00 m² ,00 kr 1 812,90 kr Eslöv Bert Andersson Fastigheter RI ,00 m² ,00 kr 1 549,65 kr Ängelholm Melin Förvaltnings AB RI ,00 m² ,00 kr 1 378,25 kr Höganäs WPA Fastighets AB RI ,00 m² ,00 kr 1 357,33 kr Lomma Öresundslokaler AB RI ,00 m² ,00 kr 1 200,00 kr Hässleholm Hässleholms Kommun RI ,00 m² ,00 kr 1 168,04 kr Svalöv AB Svalövsbostäder RI ,00 m² ,00 kr 1 165,00 kr Landskrona HSB brf Sturegården RI ,00 m² ,00 kr 1 164,81 kr Svedala Hälsomed. Cent. Svedala AB RI ,00 m² ,00 kr 1 132,00 kr Osby EWJ Fastigheter AB RI ,00 m² ,00 kr 1 116,43 kr Kävlinge Löddekärnan AB RI ,00 m² ,00 kr 1 107,75 kr Landskrona AB Landskronahem RI ,00 m² ,00 kr 1 100,00 kr Staffanstorp Staffanstorps Kommunfastighete RI ,00 m² ,00 kr 1 077,00 kr Östra Göinge Göingehem AB RI ,00 m² ,00 kr 1 033,18 kr Vellinge Velinge Exploaterings AB RI ,00 m² ,00 kr 970,40 kr Svedala Volito Fastigheter AB RI ,00 m² ,00 kr 964,56 kr Lomma Paulssons fastigheter RI ,00 m² ,00 kr 925,00 kr Hörby Hörby Kommun RI ,00 m² ,00 kr 923,09 kr Lund Lunds Kommun, Lundafastigheter RI ,00 m² ,00 kr 900,00 kr Sjöbo AB Sjöbohem RI ,00 m² ,00 kr 874,35 kr Åstorp Balder Prasolit AB RI ,00 m² ,00 kr 866,48 kr Vellinge Vellinge Kommun RI ,00 m² ,00 kr 842,15 kr Höganäs Berggren Fastighets AB RI ,00 m² ,00 kr 809,33 kr Kävlinge Kävlinge kom. bostadsbolag AB RI ,00 m² ,00 kr 803,17 kr Trelleborg AB Trelleborgshem RI ,00 m² ,00 kr 800,00 kr Tomelilla Tomelilla Tallen 13 AB RI ,00 m² ,00 kr 791,34 kr Simrishamn Frisk nr 6 Fastighets AB RI ,00 m² ,00 kr 731,03 kr Staffanstorp KGM Fastigheter AB RI ,00 m² ,00 kr 711,57 kr Perstorp Perstorps Bostäder AB RI ,00 m² ,00 kr 645,36 kr Helsingborg Kärnfastigheter RI ,00 m² ,00 kr 597,48 kr Malmö Malmö Stadsfastigheter Tabell 4 visar uppgifter om bashyran per kvadratmeter för några orter där Folktandvården Skåne har verksamhet. Hyran är här enligt marknadspris eftersom den fasställs enligt metoden för konkurrensutsatt verksamhet. På större orter t ex Malmö, Lund och Helsingborg finns flera enheter (hyreskontrakt) och då har högsta (blåmarkerade) respektive lägsta (rödmarkerade) hyra på orten tagits med i tabellen för att ge en uppfattning om hyresintervallet.

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-06 Dnr 99190000 0053 1998-0113 / 252C 1 (7) Försäljning av fastigheter

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal Regionstyrelsen Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 Ingemar.A.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-25 Dnr 0902057 1 (7) Regionstyrelsen Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Datum 2013-11-07 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Datum 2013-11-07 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal Regionstyrelsen Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 Ingemar.A.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-07 Dnr 0902057 1 (11) Regionfullmäktige Försäljning av fastigheter - godkännande av

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC)

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) 2014-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/525-293 Kommunstyrelsen Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta en ny hyresmodell

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Riskbedömning av. Intern kontroll. Granskningsrapport nr 16/2014 mars 2015. Revisionskontoret

Riskbedömning av. Intern kontroll. Granskningsrapport nr 16/2014 mars 2015. Revisionskontoret Revisionskontoret Riskbedömning av Intern kontroll Granskningsrapport nr 16/2014 mars 2015 Revisionskontoret Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklare Elisabeth Andersson Alice Lindström Klas Göran Björk Förvaltare externa fastigheter Börje Fennhagen Micael Holm Sandra Björkholtz Region Skåne

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Granskning av Personalfrågor -

Granskning av Personalfrågor - Granskning av Personalfrågor - anställdas bisysslor och tjänstledighet med lön i Granskningsrapport nr 21 December 2009 Jan-Åke Leijon Fredrik Ljunggren Greger Nyberg Helena Olsson Postadress: Skånehuset,

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Ny hyresmodell och prissättningsmodell för service

Ny hyresmodell och prissättningsmodell för service LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 9 Dnr PS 2011-0101 Ny hyresmodell och prissättningsmodell för service Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

Region Skåne Förstudie Demokratiprocessen. Teodora Heim, Revisor Roland Svensson, Kvalitetssäkring

Region Skåne Förstudie Demokratiprocessen. Teodora Heim, Revisor Roland Svensson, Kvalitetssäkring Region Skåne Förstudie Demokratiprocessen Teodora Heim, Revisor Roland Svensson, Kvalitetssäkring Januari 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 3. Förstudiens resultat revisorernas frågor...

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta

Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta Värdkommunträff vår 2009 Läns-MBK Trelleborg 2009 Värdkommunträff höst 2009 Läns-MBK Höganäs 2009 Alternativnamn och Platsnamn Alternativnamn och Platsnamn

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer