Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE I LOKALFÖRSÖRJNING 3 STYRANDE DOKUMENT 3 ANSVARSFÖRDELNING 3 SAMVERKAN 4 ARBETSSÄTT MED AVTAL 5 AVTAL MED EXTERNA FASTIGHETSÄGARE 5 FASTIGHETSANSVAR I FÖRVALTNINGARNA 6 ADMINISTRATION AV AVTAL 6 ERFARENHETER 6 ANALYS FRÅN LEVERANTÖRSRESKONTRA 7 REVISIONELL BEDÖMNING 9 SAMARBETE I LOKALFÖRSÖRJNING 9 AVTAL MED EXTERNA UTFÖRARE 9 INTERNA HYRESAVTAL 10 ADMINISTRATION AV AVTAL 10 Halmstads kommun

3 Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag att granska avtal för fastigheter som kommunen hyr in. Revisionsfrågan för granskningen: Är Fastighetsnämndens inhyrning av externa lokaler ändamålsenlig? Vårt svar är att Fastighetsnämndens inhyrning av externa lokaler inte i alla delar är ändamålsenlig. Vår bedömning grundar sig i följande iakttagelser: Enligt vår bedömning är kommunens samarbete i arbetet med lokalförsörjningen inte helt ändamålsenligt. Vi bygger vår bedömning på att det finns styrande principer och tydliga ansvarsförhållanden avseende samarbetet i kommunen. Vi ser positivt på att samordningen och arbetet med att effektivisera användningen av kommunens lokaler har stärkts. Enligt gällande riktlinjer ska förvaltningarna beskriva sina verksamhetsbehov och utifrån behoven för Fastighetskontoret dialog med de externa fastighetsägarna. I granskningen har det framkommit att gällande riktlinjer inte alltid följs eftersom det förekommer att förvaltningar för diskussioner med externa fastighetsförvaltare. Vår bedömning är att tecknande av avtal med externa fastighetsägare följer ansvarsfördelning i kommunen och sker enligt delegationsordning. I denna granskning har vi inte spårat någon princip för kommunens ägande av fastigheter, om kommunen i första hand ska äga fastigheter som egna verksamheterna bedrivs i. Vår rekommendation är att Kommunstyrelsen tar initiativ till att utarbeta en vägledande princip för verksamhetsnämnderna. Enligt vår bedömning följer ansvars- och kostnadsfördelningen kommunens anvisningar för internhyra. Interna hyresavtal upprättas mellan Fastighetskontoret och verksamhetförvaltningarna för var och en av de externa avtal som ingås. Vid förändringar som görs inom inhyrda fastigheter kompletteras avtalen med tilläggsavtal som verksamhetsnämnderna kompenseras för i budgeten. Vi anser att administrationen av avtal är ändamålsenlig. Avtalen för externa inhyrningar av lokaler administreras av Samhällsbyggnadskontoret gemensamt för Fastighetskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Nämnderna får underlag i budgetararbetet om framtida lokalkostnader. Halmstads kommun 1 av 10

4 Bakgrund Uppdrag Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag att granska avtal för fastigheter som kommunen hyr in externt. Halmstads kommun äger fastigheter för den egna verksamheten. Samtidigt hyr kommunen fastigheter för en kortare eller längre tid som komplement till de egna fastigheterna. Fastighetsnämnden har ansvar för genomförandet kommunens lokalförsörjning vilket innefattar inhyrning av lokaler. Fastighetsnämnden tecknar avtal med externa hyresvärdar samt interna hyrsavtal med de verksamhetsnämnder som ska använda dessa lokaler för sin verksamhet. Revisorerna har i tidigare granskning noterat att det råder oklarheter i ansvarsfördelningen, bland annat när det gäller kontakter och möjligheter att ingå överenskommelser med externa hyresvärdar. Med utgångspunkt från riskanalysen vill revisorerna nu granska kommunens inhyrning av externa lokaler för verksamhetsnämndernas behov. Revisionsfrågan för granskningen: Är Fastighetsnämndens inhyrning av externa lokaler ändamålsenlig? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Reglementen Principer för tecknande av interna hyresavtal Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: Fastighetsnämndens samarbete i lokalförsörjning är ändamålsenligt. Tecknande av avtal med externa fastighetsägare följer ansvarsfördelning i kommunen och sker enligt delegationsordning. Interna hyresavtal är ändamålsenliga; ansvars- och kostnadsfördelningen mellan Fastighetsnämnden och berörd verksamhetsnämnd är ändamålsenlig. Administrationen av avtal är ändamålsenlig. Genomförande Granskningen avgränsas till Fastighetsnämnden. Granskningen omfattar: en genomgång av styrande dokument inom området de fem senaste externa avtalen för verksamheter inom Hemvårdsnämnden, Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden respektive Utbildnings- och arbetslivsnämnden Intervjuer med personer inom Fastighetskontoret, Samhällsbyggnadskontoret och i de berörda förvaltningarna som svarar för lokalförsörjning inom förvaltningarna Analys från leverantörsreskontra, för år 2013 och till och med augusti 2014, för att verifiera kontrollområdena enligt ovan Halmstads kommun 2 av 10

5 Iakttagelser Samarbete i lokalförsörjning Styrande dokument Kommunfullmäktige fastställde i april 2013 Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna, under rubriken Fastigheter och lokaler, anges flera punkter som rör denna granskning: Kommunens lokaler ska utnyttjas i första hand Hyreskontrakt ska finnas mellan kommunens centrala fastighetsförvaltning och respektive förvaltning Förhyrande förvaltning skall på eget initiativ och med kort framförhållning ha möjlighet att återlämna lokaler till kommunens centrala fastighetsförvaltning Kommunens centrala fastighetsförvaltning ansvarar för kontrakt med externa hyresvärdar Om hyresgäster önskar skall avtal om tilläggstjänster kunna träffas och regleras i hyreskontrakten Kommunen bör ej göra investeringar i förhyrda fastigheter Fastighetskontorets Anvisning för interhyra togs fram Under rubriken Externt förhyrda lokaler samt rubriken Lokalbank behandlas motsvarande skrivningar som i Kommunfullmäktiges riktlinjer enligt ovan. Fastighetsnämnden fastställde i december 2013 Rutiner gällande extern förhyrning av verksamhetslokaler. Rutinerna omfattar bland annat: Uppdrag om extern förhyrning av verksamhetslokaler. Uppdrag ska lämnas av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott till Fastighetsnämnden. Tecknande av hyresavtal. Fastighetsnämnden ansvarar för att teckna externa avtal. Bevakning av befintliga externa förhyrningar. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott bevakar, genom fastighetsstrategen, avtal som förfaller inom två år. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för beredningen av ärende hur lokalbehov som är beslutade av nämnder ska tillfredsställas. På Samhällsbyggnadskontoret finns en tjänst som fastighetsstrateg med uppgift att tillgodose att verksamheterna i kommunen har tillgång till lokaler. I uppgiften ingår att ha en överblick av kommunens fastighetsbehov och fastighetsbestånd, effektivisera kommunens fastighetsanvändning samt vid behov förbereda underlag för beslut om extern inhyrning. I de fall någon förvaltning behöver externa lokaler vänder de sig till Samhällsbyggnadskontoret som efter en prövning ger klartecken till Fastighetskontoret som i sin tur tecknar avtal. Halmstads kommun 3 av 10

6 Fastighetsnämndens ansvar behandlades av kommunfullmäktige senast i februari I reglementet framgår att Fastighetsnämnden ansvarar för genomförande av kommunens lokalförsörjning samt förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Det innebär bland annat att Fastighetskontoret tecknar avtal med externa hyresvärdar och har ansvar för att bevaka avtal med externa kontrakt som kommer att gå ut och eventuellt ska sägas upp. Kommunstyrelsen tar varje år beslut om en strategi för lokaler. Strategin omfattar de fastigheter där avtalen med externa hyrsvärdar går ut inom två år. Underlaget tas fram i samarbete med förvaltningarna. Avsikten är att på sikt kunna minska kommunens inhyrning av lokaler och effektivisera användning av de egna lokalerna inom kommunen. Det strategiska arbetet har lett fram till relativt omfattande omflyttningar av kommunens förvaltningar. Samverkan Lokalplaneringsgruppen startade vintern 2013/2014. Gruppen leds av fastighetsstrategen och i gruppen ingår en representant från var och en av förvaltningarna. Gruppen träffades mer frekvent i det inledande skedet och planerar att träffas ett par gånger per halvår. Enligt intervjuerna fyller lokalplaneringsgruppen ett behov när det gäller att samordna lokalfrågor i kommunen. Framförhållningen anges ha förbättrats och gruppen medverkar i att ta fram underlag för att välja mellan att effektivisera användningen i befintliga lokaler, hyra internt eller externt och eventuellt bygga nytt. Genom det arbete som bedrivs i gruppen kan förvaltningarna samordna behov av lokaler och minska behovet att anlita externa fastighetsägare. Lokalbanken administreras av Fastighetskontorets ekonomifunktion. Förvaltningarna kan säga upp hela eller delar av fastigheter till Fastighetskontoret. Fastighetskontoret för sedan vidare uppgifterna till Stadskontoret. Syftet är att stimulera förvaltningarna att säga upp och frigöra även delar av fastigheter. Förvaltningarna får behålla en del av budgeterade medel för lokaler som sägs upp. Enligt anvisningar för internhyra får förvaltningen behålla mellan 0 och 20 procent, där den sistnämnda procentsatsen är huvudregel. Om lokaler kan användas av annan verksamhet eller avvecklas kan förvaltningen få behålla en större del av hyresbudgeten. Varje förvaltning har tagit fram ett verksamhets- och funktionsprogram. Några förvaltningar, Socialförvaltningen och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, har tagit fram en mer detaljerad inventering av befintliga lokaler och lokalbehov. Andra har tagit fram typmodeller för specifika lokaler som finns i verksamheten, till exempel en förskola eller en lokal för hemtjänstgrupper inom äldreomsorgen. Programmen aktualiseras när det sker förändringar som berör lokalanvändningen. Enligt intervjuerna är programmen ett levande instrument i planeringen av verksamheten. Tidigare var det vanligare att förvaltningarna tecknade egna avtal med externa fastighetsägare. Enligt intervjuerna har kommunens arbete med lokalförsörjning förbättrats sedan den nuvarande ordningen med central lokalplaneringsgrupp och lokalbank (interna lokaler) infördes samt att Samhällsbyggnadskontoret tagit det Halmstads kommun 4 av 10

7 konkreta ansvaret för samordningen. Analysen av de senaste fem externa avtal inom respektive verksamhetsförvaltning visar att delegationsbestämmelserna följs. Arbetssätt med avtal Enligt ansvarfördelningen tecknar Fastighetskontoret avtal med den externa fastighetsägaren. Verksamhetsförvaltningarna tecknar i sin tur internt avtal med Fastighetskontoret. Avtal med externa fastighetsägare I detta avsnitt redovisas vilka fastigheter som de förvaltningar som ingår i granskningen hyr från externa fastighetsägare. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har avtal med externa fastighetsägare för lokaler till daglig verksamhet som är från 90-talet. Nio av lokalerna ägs av kommunen medan sex hyrs av privata fastighetsägare. De äldre avtalen har kompletterats när det gäller el, snöröjning och grönytevård. Bland dessa finns avtal som inte har kompletterats sedan de ingicks. Socialförvaltningen har drygt 50 gruppbostäder samt kontor. Lokalerna är kommunens egna eller hyrs av HFAB. Kommunen äger och svarar för kostnaderna för de gruppbostäder som de externa utförarna bedriver verksamhet i. Hemvårdsförvaltningen bedriver verksamhet i ett boende som kommunen äger. Hemvårdsförvaltningen hyr samtliga serviceboenden av HFAB, förutom ett som hyrs av Rikshem. Privata fastighetsägare äger övriga särskilda boenden. Det finns idag ett särskilt boende som drivs privat enligt Lagen om Valfrihet och ytterligare beräknas tillkomma. Detta skapar konkurrens för verksamheten och osäkerhet i planeringen av boendet som drivs i egen regi. För de lokaler kommunen inte äger är ansvaret enligt avtalen tydligt medan ansvarstagandet i praktiken kan vara komplicerat. Det gäller bland annat fastighetsägare som i sin tur anlitar entreprenörer för driften av fastigheten. Vid försäljning av kommunens äldreboende skrevs hyresavtal där Fastighetskontoret ansvarar för drift och skötsel i de fastigheter som kommunen tidigare ägt. Det råder delade meningar om ansvarsförhållandet vid investeringar i nybyggnader. Hemvårdsförvaltningen uppger att ansvaret för helheten saknas, till exempel i ombyggnad av Olsgården har det funnits oklarhet i vad som ingår i avtalet och vem som bevakar att fastigheten utförs på det sätt som avtalats. Enligt Fastighetskontoret framgår gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen av hyresavtalet som tagits fram i samråd mellan fastighetskontoret och hemvårdsförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen strävar efter att kommunen ska äga fastigheter för driften av de egna verksamheterna inom förskola och grundskola. Fristående förskolor och grundskolor äger till största delen sina fastigheter och får bidrag för detta genom barn- och elevpeng, det finns några friskolor som hyr fastighet av kommunen. Förvaltningen hyr in några förskolor och lokaler för administration av privata fastighetsägare. Ett arbeta med att effektivisera lokalanvändningen inom förskolan har pågått en tid genom att förskolor med endast en avdelning avvecklas. För verksamheten inom förskolan hyrs paviljonger in, vilket uppges vara dyrare än Halmstads kommun 5 av 10

8 att bygga egna lokaler. Behovet av lokaler inom förskolan är stort och kommunen har en eftersläpning i byggandet av förskolor. Fastighetsansvar i förvaltningarna På de förvaltningar som ingår i granskningen finns personer med ett strategiskt och långsiktigt ansvar för att lokalfrågor inom respektive förvaltning. Personerna svarar för kontakter med externa fastighetsägare, fastighetskontoret och samhällsbyggnadskontoret samt ingår i lokalsamordningsgruppen. Enligt gällande riktlinjer ska förvaltningarna beskriva sina verksamhetsbehov och utifrån behoven för Fastighetskontoret dialog med de externa fastighetsägarna. Inom Hemvårdsförvaltningen svarar fastighetsansvarig för dialog med externa fastighetsägare, till exempel när det gäller förändringar inom befintliga fastigheter. Inom Barn- och ungdomsförvaltningen anlitas Fastighetskontoret från början när behovet av ändringar som leder till tilläggsavtal ska genomföras. Förändringar resulterar i tilläggsavtal som Fastighetskontoret administrerar. I huvudsak är det förvaltningarna själva som letar efter lämpliga lokaler bland externa fastighetsägare. I förvaltningarna är ofta chefer med ansvar för verksamheterna aktiva med att se över sitt lokalbehov och leta möjliga lokaler hos externa fastighetsägare. Administration av avtal Samtliga externa avtal administreras av ekonom placerad på Samhällsbyggnadskontoret. Ekonomen servar Fastighetskontoret och Samhällsbyggnadskontoret med ett gemensamt avtalsregister. Ursprungliga avtal och tilläggsavtal är samlade under en och samma mapp. En gång per månad gör ekonomen ett utdrag ur registret med uppgifter om vilka avtal som är på väg att gå ut och eventuellt sägas upp. Uppsägningar av avtal kan också initieras av verksamhetsförvaltningarna. Enligt intervjuerna med förträdare för verksamhetsförvaltningarna har kommunens administration av avtalen blivit bättre under de senare åren. De externa avtalen har blivit mer enhetliga, till exempel när det gäller kostnader för el, trädgårdskötsel och snöröjning. När det sker inbrott i lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare är det inte klart vem som ansvarar för kostnaderna. Enligt fastighetskontoret framgår detta av hyresavtalen. Förvaltningar får också underlag från Fastighetskontoret tidigare än innan, vilket ger dem bättre möjligheter att beräkna lokalkostnaderna i budgetarbetet. När det gäller inhyrning som sker med kort framförhållning, till exempel inhyrning av paviljonger till förskoleverksamheten, erhålls kostnadsunderlaget senare. Det gäller bland annat kostnader för att ställa i ordning mark eller att färdigställa en skolgård. Erfarenheter I vissa fall behöver verksamheterna ha tillgång till lokaler med kortare framförhållning än budgetprocessen tillåter. På grund av konflikter i omvärlden kan inflyttningen till kommunen på kort tid bli tillfälligt stor. Detta skapar behov av lokaler Halmstads kommun 6 av 10

9 inom förskola och skola eller för ensamkommande flyktingbarn. I dessa fall hör förvaltningarna först med fastighetsstrategen om det finns lediga lokaler inom kommunens fastighetsbestånd. Om det inte finns några lokaler att tillgå och det krävs en akut lösning letar förvaltningarna efter lediga lokaler och lämnar förslag till Fastighetskontoret. Fastighetskontoret tecknar sedan avtalet med den externa fastighetsägaren. Tilläggsavtal tecknas när verksamheterna behöver ändra något i lokalerna som inte ingår i de ordinarie avtalen. I dessa fall är det företrädare för verksamheterna som avgör behoven och tar fram underlag. Fastighetskontoret tecknar avtal med den externa fastighetsägaren och verksamheten tecknar i sin tur internt avtal med Fastighetskontoret. Nämnderna kompenseras i budgeten för de kostnader som tilläggavtalen skapar. Det finns variationer mellan förvaltningar i hur mycket fastighetsansvariga arbetar med förändringar i lokaler och tilläggsavtal som följd av förändringarna. Detta berör också arbetsfördelningen mellan verksamhetsförvaltningarna och Fastighetskontoret. I granskningen har vi också mött olika uppfattningar om arbetsformerna för samverkan med Fastighetskontoret, bland annat beroende på hur omorganisationen till områdesansvar påverkat förvaltningarna. Till exempel kan ett område inom Barn- och ungdomsförvaltningen möta tre personer från Fastighetsförvaltningen mot tidigare en. Analys från leverantörsreskontra Samtliga externa avtal finns registrerade i en Excelfil som administreras av ekonom på Samhällsbyggnadskontoret. För att få en uppfattning över hur förvaltningarna följer aktuella ansvarsfördelningar har en matchning av leverantörsreskontran mot avtalsregistret gjorts. Vi har utgått från kontogruppen lokalhyror och exkluderat parkering, tillfällig hyra och garage. Matchningen har gjorts på leverantörsnummer för perioden till I nedanstående tabell redovisas resultatet av matchningen. Beloppen avser betalda hyror som inte motsvaras av fastighetsägare i avtalsregistret. Kommentarer är förvaltningarnas förklaringar till resultatet. Halmstads kommun 7 av 10

10 Nämnd Belopp Kommentar (tkr) Hemvårdsnämnden 81 Felaktigt betalda fakturor, har reglerats Socialnämnden Tillfälliga lokaler, felkontering, enskilda vuxna har avtal med fastighetsägare men Socialförvaltningen gör utbetalningen samt speciallösningar vid bidrag då hyrorna inte kan internfaktureras. Barn- och ungdomsnämnden 223 Förhyrning av Sannarpshallen, där vissa tider och dagar hyrs för skolans verksamhet Utbildnings- och arbetslivsnämnden och felkonteringar. 385 Förhyrning av Sannarpshallen, där vissa tider och dagar hyrs för skolans verksamhet. Hyrde tidigare en del av arbetsförmedlingens lokaler, gammalt avtal som inte finns längre. Tillfälliga förhyrningar till flyktingar. Övriga Listan över avtal är inte alltid uppdaterad efter leverantörsnummer och ändringar görs istället på företagsnamnet. Därav kunde största delen avskrivas och finns med på avtalslistan. Felkontering som avser hyror för parkeringshus uppgick till cirka 11 miljoner kronor. Totalt Stickprovet och analysen visar att förvaltningarna inte tecknat några avtal med externa fastighetsägarna som strider mot kommunens rutiner för extern förhyrning av verksamhetslokaler. Trots detta har det i intervjuer framkommit att förvaltningarna för diskussioner och förhandlingar med externa fastighetsägare. Enligt stickproven finns det inget som visar att förvaltningarna sluter avtalen. Halmstads kommun 8 av 10

11 Revisionell bedömning I denna granskning har revisionsfrågan formulerats enligt följande: Är Fastighetsnämndens inhyrning av externa lokaler ändamålsenlig? Vårt svar är att Fastighetsnämndens inhyrning av externa lokaler inte i alla delar är ändamålsenlig. Vi vill lämna följande kommentarer kring granskningens kontrollområden. Samarbete i lokalförsörjning Enligt vår bedömning är kommunens samarbete i arbetet med lokalförsörjningen inte helt ändamålsenligt. I denna granskning har vi noterat att ansvarsfördelning i kommunen, riktlinjer och rutiner som rör inhyrning av externa fastigheter nyligen har setts över. Vi ser positivt på att samordningen och arbetet med att effektivisera användningen av kommunens lokaler har stärkts. Enligt gällande riktlinjer ska förvaltningarna beskriva sina verksamhetsbehov och utifrån behoven för Fastighetskontoret dialog med de externa fastighetsägarna. I granskningen har det framkommit att gällande riktlinjer inte alltid följs eftersom det förekommer att förvaltningar för diskussioner med externa fastighetsförvaltare. Avtal med externa utförare Vår bedömning är att tecknande av avtal med externa fastighetsägare följer ansvarsfördelning i kommunen och sker enligt delegationsordning. I granskningen har vi mött en stor variation när det gäller ägandet av fastigheter och driften av verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hyr in lokaler där de bedriver daglig verksamhet. Socialnämnden betalar hyran för samtliga gruppbostäder som ägs av kommunen, även de där entreprenörer bedriver verksamheten. Hemvårdsnämnden hyr in en betydande del av de fastigheter som kommunen bedriver verksamhet i samt, inom Lagen om valfrihet inom särskilt boende, äger privata utförare de fastigheter de bedriver verksamhet i. Barn- och ungdomsnämnden äger de allra flesta lokaler som den bedriver egen verksamhet i och kompletterar dessa vid tillfälliga behov. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden lämmar dessutom bidrag till fristående utövare där ersättningen för lokalkostnader och verksamhet ingår i ersättningen. Variationerna som beskrivs ovan beror till viss del på lagstiftningar som Lagen om offentligt upphandling, Lagen om valfrihet och Skollagen. Variationerna är dock, med denna reservation, stora. I denna granskning har vi inte spårat någon princip för kommunens ägande av fastigheter, om kommunen i första hand ska äga fastigheter som egna verksamheterna bedrivs i. Vår rekommendation är att Kommunstyrelsen tar initiativ till att utarbeta en sådan vägledande princip för verksamhetsnämnderna. Halmstads kommun 9 av 10

12 Interna hyresavtal Enligt vår bedömning följer ansvars- och kostnadsfördelningen kommunens anvisningar för internhyra. Interna hyresavtal upprättas mellan Fastighetskontoret och verksamhetförvaltningarna för var och en av de externa avtal som ingås. Vid förändringar som görs inom inhyrda fastigheter kompletteras avtalen med tilläggsavtal. Verksamhetsnämnderna kompenseras i budgeten för de kostnader som tilläggsavtalen skapar. Administration av avtal Enligt vår bedömning är administrationen ändamålsenlig. Avtalen för externa inhyrningar av lokaler administreras av Samhällsbyggnadskontoret gemensamt för Fastighetskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Nämnderna får idag underlag i budgetararbetet om framtida lokalkostnader. XX november Bo Thörn Projektledare Carl-Magnus Stenehav Uppdragsledare Halmstads kommun 10 av 10

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Plats och tid: Scandic Crown, Göteborg, kl. 15:10-17:00 ande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av investeringsplanering

Granskning av investeringsplanering Revisionsrapport Granskning av investeringsplanering Halmstads kommun Rebecca Andersson Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset Revisionsrapport KPMG Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 2. Inledande process och beslutsunderlag 1 2.1 Politisk hantering

Läs mer

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer