Taktil massage som behandling för ungdomar med anorexia nervosa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taktil massage som behandling för ungdomar med anorexia nervosa"

Transkript

1 Taktil massage som behandling för ungdomar med anorexia nervosa Eva Axelsson, RN Sylvia Määttä, RN, PhD TACTILE TOUCH AS TREAT- MENT FOR YOUTHS SUFFE- RING FROM ANOREXIA NERVOSA. ABSTRACT Tactile touch is one of the complementary methods used in Child and Youth Psychiatry Clinics for youths suffering from anorexia nervosa. A qualitative study, aiming to describe how youths diagnosed with anorexia nervosa experienced tactile touch, was carried out. Ten youths, years old, two men and eight women, participated. They received ten occasions of massage treatment, lasting 30 to 60 minutes. After the last treatment, an interview was undertaken. The interviews were tape recorded and analysed according to a qualitative method. The analysis contains the following three themes: «To feel relaxed», «To be aware of the body» and «To affirm the body». The results showed that the tactile touch had an influence on the ability to feel relaxed. The youths expressed that they sensed a feeling of existence during the massage. They also experienced a gaining feeling for the body. In everyday life, the massage influenced their capacity to sleep, as it helped to recall the feeling during the massage, which gave them a sense of relaxation. To conclude: tactile touch gives a sense of relaxation and offers a relief and a pause in the course of having anorexia nervosa KEY WORDS: Anorexia nervosa, tactile touch, youth s experiences. Då är det väldigt skönt att finnas liksom, då kan man slappna av och lägga dom andra problemen åt sidan och bara va då behöver man inte tänka på någonting annat utan bara lyssna på musiken och känna massagen och så och det tycker jag är skönt och finnas, när man bara kan göra det Bakgrund Taktil massage är en av de komplementära behandlingsmetoder som på senare tid har fått allt större användningsområden, exempelvis inom palliativ vård (1), strokevård (2), förlossningsvård (3) och vid vård av patienter med bulimi (4). Studier visar att taktil massage brukas ganska ofta vid barn och ungdomars olika sjukdomstillstånd (5), bland annat i vården av barn med cancer (6), och att användningen tycks öka (7). Metoden används också inom Barn- och ungdomspsykiatri, men det är okänt i vilken utsträckning, till vilka grupper och med vilka erfarenheter och upplevelser. Vid taktil massage berörs det taktila sinne som finns i huden och som är det första sinnet som utvecklas under fostertiden (8). Forskning och erfarenhet har visat att barn kan överleva utan intryck från syn- hörsel- lukt- och smaksinnen, men dör utan beröring (8). De senaste årens forskning har visat att det finns receptorer för kroppsuppfattning inbäddade i huden (8). Det innebär att vi måste röra oss, och också bli berörda för att få kroppskartan definierad. Detta sker naturligt när vi vaggar, bär och vyssjar det lilla barnet och när det hoppar leker och klättrar för att lära känna världen. Rörelse och att bli berörd är nödvändiga inslag för att bilda en jaguppfattning och är viktiga pusselbitar för att utveckla en adekvat självkänsla (8). Taktil massage är en form av beröring som aktiverar det parasympatiska nervsystemet och kan leda till stärkt kroppsuppfattning, avslappning, lugn och ro, bättre sömn, stärkt självkänsla, minskad aggressivitet och självdestruktivitet och ökad förmåga till kommunikation (8). Taktil massage innebär lätta strykningar över huden och innefattar inte underliggande vävnad. Under massagen används olja, som kan ha olika dofter. Under behandlingen blottas endast den kroppsdel som för tillfället masseras. I utbildningssammanhang poängteras att den personliga integriteten är mycket viktig och att massören hela tiden ska vara fokuserad på personen som masseras och vara lyhörd för eventuella reaktioner. Massören ska skapa trygghet och tillit kring massagestunden. Taktil massage betraktas enligt flera forskare som ett sätt att konkretisera god omvårdnad (9). Följande studie är ett försök att bidra till att exemplifiera på vilket sätt taktil massage används och hur ungdomar med ätstörningar kan uppleva att få massage. Studien utfördes vid en BUP-klinik där taktil massage har använts sedan På kliniken fanns tre medarbetare som genomgått sju dagars utbildning, vilket erfordras för att bli diplomerad massör (8). Den patientgrupp som erhållit taktil massage i denna studie är ungdomar med diagnosen anorexia nervosa. Sjukdomen anorexia nervosa (AN) har funnits som diagnos sedan mitten av talet, men symtomen finns beskrivna ännu längre tillbaka. I en svensk studie från 1989 var det 0,94 procent bland flickor i 17- årsåldern och knappt 0,1 procent bland pojkarna som hade symptom på anorexia nervosa (10). Under de senaste 40 åren har AN haft en tredubblad ökning (10). Sjukdomen startar ofta med en period av bantning. Debuten sker oftast under tonåren men kan också ske tidigare och fall har rapporterats bland barn i 9-årsåldern. Personligheten beskrivs vanligen som präglad av perfektionism, tvångsmässighet, negativ självbild och extrem lydighet (10). Vid kroppslig undersökning ser man att det finns en generell avmagring. För att ställa diagnosen enligt DSM IV (11) skall viktminskningen vara minst 15 % under förväntad vikt för ålder och kön. Vid AN ser man ofta insjunkna kinder, smala extremiteter, insjunken bröstkorg och platt insjunken mage. Hudtemperaturen är ofta nedsatt och huden är torr och ibland gulfärgad. Patienterna kan också ha perifer cyanos och nedsatta perifera pulsar. De kan också ha utvecklat lagunohår, dvs. fin behåring i nacke, på armar och ben (10). Faktorer som bevarar sjukdomsbeteendet är ofta psykologiska men även biologiska processer bidrar till att bibehålla ätstörningssymtomen (10). Ätstörningar påverkar både kropp och själ. Många av dem som söker vård har haft ätstörningar under lång tid. De inser inte alltid allvaret i problemet eller vill lösa sina problem själva och kan ha svårt att tro på att hjälp kan finnas (10). För att dölja sin magerhet klär de sig ofta i för stora kläder och före vägning förekommer det att de dricker vatten för att tillfälligt öka sin kroppsvikt. Människor med ätstörning har vanligen en avvikande upplevelse av sin kroppsstorlek och är mer missnöjda med sin kropp än friska individer (10). Sjukdomen innebär ofta en nedsatt kontakt med kroppen och signaler för hunger och mättnad. Den inre bilden av kroppen förändras inte alltid automatiskt med ökad vikt. Det är därför viktigt att arbeta med kroppen för att de anorektiska patienterna ska lära känna sin kropp och börja tycka om den. Det finns olika sätt att göra detta på. Sjukgymnasterna har arbetat fram olika instrument, som de använder för att mäta hur individen uppfattar kroppen (10). Att ge kroppsinriktad behandling har som mål att minska rädslan och det avstånd som patienten tar från den egna kroppen, för att istället öka patientens psykiska närvaro i sin kropp. För att göra detta används träning i kroppskännedom, andningsövningar, avspänningsövningar, kroppsterapi och fysisk aktivitet och även beröringsterapi. Endast en vetenskaplig studie som behandlar taktil massage vid tillstånd av anorexia nervosa har, trots upprepade sökningar, påträf- 35

2 36 fats. En randomiserad studie med 19 unga kvinnor med AN visade märkbara förbättringar för de kvinnor som fått massage. Massagegruppen rapporterade lägre stress- och orosnivåer och under de fem veckor de fick massage ökade även deras kroppstillfredsställelse jämfört med en kontrollgrupp (12). Sammanfattningsvis tycks det som att taktil massage kan ha positiva effekter för individer med AN. Det saknas dock kunskap om hur patienterna själva upplever att få taktil massage. Syfte Syftet med denna studie är att studera hur ungdomar med anorexia nervosa upplever att få taktil massage. Metod För att kunna öka förståelsen för hur ungdomar med anorexia nervosa upplever att få taktil massage har en kvalitativ intervjumetod, grundad i ett livsvärldsperspektiv, använts. I en forskningsintervju är syftet att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld som sedan används till att tolka de beskrivna fenomenens mening (13). Kvalitativa studier bygger på ett öppet och följsamt förhållningssätt. Forskaren skall ha ett öppet sinne och sträva efter att sätta sin tidigare erfarenhet av den studerade företeelsen åt sidan (14). Deltagare I studien ingick 10 ungdomar som rekryterades vid en ungdomsmottagning och vid en Barn- och ungdomsklinik i Västsverige. Åldern varierade mellan 16 och 25 år. Samtliga (åtta flickor och två pojkar) hade diagnosen anorexia nervosa. Studien avgränsades till ungdomar med ett BMI (Body Mass Index) mellan De som av läkare bedömdes vara psykosnära eller att ha annan allvarlig psykisk störning uteslöts. I studien inkluderades totalt femton ungdomar. Fem av dem kunde inte slutföra studien. En blev inlagd på en vårdavdelning på grund av alltför kraftig avmagring. Fyra andra ungdomar gjorde mer än fyra veckors uppehåll mellan behandlingarna och uteslöts därför. Anledningarna till uppehållet var att en massör blev sjuk, eller att ungdomarna av privata orsaker inte infann sig på inbokade tider. Det är dock värt att notera att alla uppgav att de önskat fortsatt massage. De mottagningar som var tillfrågade om deltagande i studien meddelade studieansvarig sjuksköterska att det fanns en ungdom med den utvalda diagnosen, som var villig delta i studien. Första mötet skedde på mottagningen, och det gavs muntlig och skriftlig information. De tillfrågade ungdomarna hade möjlighet att överväga om de ville delta och uppmanades också att informera sina föräldrar/vårdnadshavare. Vid det första mötet berättade massören om hur massagetillfällena var upplagda och «solsagan» som var den första massagen, gavs. Inför sista massagen bokades tid för intervju. Intervjun utfördes i ett enskilt rum på kliniken. Massagebehandlingarna gavs efter ett schema innebärande stegvis ökande av de kroppsdelar som skulle masseras. Under de sista fem gångerna gavs helkroppsmassage. Massörerna var instruerade att inte samtala med ungdomarna om annat än det som rörde massagen. Ville ungdomarna tala kunde massören lyssna eller säga att vi talar om detta efter massagen. Ungdomarna informerades också om att det var viktigt att de höll kontakt med sin ordinarie behandlare för att ha en samtalspartner om tankar som behövde bearbetas kom upp under massagen. Intervjuer Efter det att ungdomarna fått 10 behandlingar genomfördes en intervju av en av författarna (EA), som spelades in på band. Intervjun startade med en inledande fråga: Hur har du upplevt att få taktil massage? Därefter gjordes följdfrågor beroende av svaren. Intervjuerna gjordes inom en vecka efter avslutad behandling. Tiden för intervjuerna varierade mellan 20 och 50 minuter, avhängigt av hur mycket ungdomarna hade att berätta. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant och analyserades av båda författarna. Analys av intervjuerna Intervjuerna har tolkats med en kvalitativ metod, beskriven i Dahlberg (13). Analysen av den text som intervjumaterialet bildade skedde i tre faser. I den första, bekantgörande, fasen lästes texten flera gånger. Därigenom skapades en förståelse och bild av helheten som i den andra, analyserande, fasen delades in i meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna bildade teman. I den tredje fasen behandlades texten återigen som en helhet. Under alla faserna rörde sig analysen fram och tillbaka, i en förståelse mellan textens helhet och dess delar (13). Studien är en del av ett större projekt som bedrivs på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Tillstånd har givits av forskningsetisk nämnd (Dnr ) samt av verksamhetschef för den aktuella BUP-kliniken. Resultat Tre teman träder fram i resultatet: «Att slappna av», «Att känna kroppen» och «Att bejaka känslor». Att slappna av Alla ungdomar säger sig ha upplevt att massagen har gett dem utrymme att slappna av och att de under massagen har kunnat släppa tankarna runt sin sjukdom. Detta uttryckte de med formuleringar som att «Under massagen kan jag slappna av», «Jag kan släppa tankar» eller «Jag kan tänka på annat». Då är det väldigt skönt att finnas liksom, då kan man slappna av och lägga dom andra problemen åt sidan och bara va då behöver man inte tänka på nånting annat, utan bara lyssna på musiken och känna massagen och så och det tycker jag är skönt och finnas, när man bara kan göra det (B). Den djupa avslappningen kom för de flesta successivt och växte fram efter några gångers massage. Till en början upplevde ungdomarna hur tankar kunde göra det svårt för dem att slappna av. När de fick massagen hade de tid att tänka och tankarna kunde någon gång vara oroande. En av ungdomarna beskrev hur tankarna vandrade mellan att fokusera på musiken och hur massagen kändes på kroppen. Någon ungdom ansåg att det inledningsvis kunde vara svårt att veta hur han/hon skulle koppla av och bara vara, även i hjärnverksamheten. «Det är svårt att släppa saker men de sista gångerna här har jag fått förlika mig med att jag kan låta hjärnan få arbeta, men ändå få ut något av massagen.» (I).. Efter några massagetillfällen ökade emellertid avslappningen och en bit in i behandlingen var det inte ovanligt att vissa ungdomar var så avslappnade att de somnade under massagetillfällena. De som somnade eller slumrade beskrev att de upplevde sig som «långt borta». En ungdom uppgav att hon/han ansträngde sig för att hålla sig vaken då hon/han inte ville sova och därmed riskera att inte vara med och känna massagen. Massagen gav dem en vila som kändes lyxig. Det kunde också uppkomma minne från förr, förknippade med beröring. En av ungdomarna mindes tillfällen då hennes/hans mamma kammade håret då hon/han var liten, och en annan VÅRD I NORDEN 3/2007. PUBL. NO. 85 VOL. 27 NO. 3 PP 35 39

3 kommer ihåg mysiga stunder då jämnåriga och hon/han masserade varandra i soffan framför TV. Under massagen spelades lugn musik som bidrog till stämningen i rummet och var en hjälp för ungdomarna att slappna av. Den lugna musiken var passande, även för den som aldrig annars lyssnade på den sortens musik. Om musiken byttes påverkade det upplevelsen och störde. Nya ljud och vissa ljud kunde upplevas hotande. «Det [musiken] är bra, fast en del hade lite åskmuller och sånt och det var lite oroväckande, så då blev man inte så avslappnad». (A) Också att britsen bäddades med lakan, täcke, kuddar och handdukar, bidrog till avslappningen. Några av informanterna uppskattade att ha en så kallad värmekatt under täcket. Oljan som användes under massagen kunde ha olika dofter, och valet av olja blev det som upplevdes bäst av ungdomen. Någon höll sig till samma doft, medan någon annan ville prova på andra dofter. Oljan gav också en speciell doft i rummet. Schemat för hur massagen utökades upplevdes som ett bra sätt att vänja sig vid att massören rörde vid och såg kroppen, menade ungdomarna. En ungdom uttryckte sin uppfattning om att massagen gradvis utökades med orden: «Bra, jag hade nog inte kunnat ta emot allting på samma sätt om jag börjat hårt, liksom» (F). Avslappningen kom successivt och ungdomarna behövde tid att vänja sig och få tillit till massören. En av dem ville ha helkroppsmassage direkt, för det var så skönt. Förändringar under massagetillfället påverkade graden av avslappning och glömde massören en kroppsdel uppstod en rädsla för att hon skulle glömma igen. Noggrannhet och information var viktigt för att skapa tillit och trygghet under massagen. Flera ungdomar erfor också att massagen hade påverkat deras nattsömn. Insomningen hade underlättats då de vid sänggåendet återskapat känslan av avslappning. Massagen hade givit dem en erfarenhet och lärdom om hur det kändes att vara avslappnad och genom att gå tillbaka och erinra sig massagen hade den blivit en hjälp till att slappna av. Också sömnens kvalitet hade förbättrats och flera ungdomar sade att de hade sovit mycket bättre natten efter ett massagetillfälle. För en av ungdomarna påverkades frekvensen av mardrömmar. Denna ungdom uttryckte en stark förvåning över att mardrömmarna efter massagen hade försvunnit. Ungdomen var inte helt klar över att det enbart var massagen som var den verksamma faktorn bakom mardrömmarnas försvinnande, men trodde att massagen haft en stor del i det. «Ja, innan hade jag så mycket mardrömmar, men jag vet inte om det beror på det». (H) Att känna kroppen Under analysen av intervjuerna framkom att ungdomarnas upplevelser av kroppen kunde vara olika intensiva och att olika kroppsdelar kunde förmedla olika upplevelser. En av dem berättade att det börjat kurra i magen och att hon/han direkt efter massagen behövde uppsöka toaletten. En annan sade att massagen ledde till att hon/han fick lugn ända in i magen och ut i hela kroppen. En ungdom hade ofta ont i magen och för henne/honom var magen ett område som behövde skyddas. För några av ungdomarna innebar emellertid massage på magen en uppskattad upplevelse. När massören masserade magen, beskrev en av dem: då känner man att det är liksom OK att man har, skulle ha lite hull liksom på magen det är liksom OK på nåt sätt och då kan det liksom vara OK att titta på också det behöver inte vara liksom katastrof. (G) En av ungdomarna upptäckte under ett massagetillfälle att hon/han var kittlig på magen. Det var en ny upplevelse. Det var dock inte obehagligt utan gav denna ungdom en mer medveten kroppskännedom. För någon var bröstkorgen extra besvärlig att få massage på men för flera av ungdomarna har massage på magen varit det svåraste partiet. «Man inbillar sig att hon tänker: vad stor mage, eller så.» (E) Massage på andra kroppsdelar upplevdes mer odelat positivt. Att få massagen på ryggen upplevdes som skön. Där kunde massagen kännas lite mer och effekten blev att det uppkom en närvarokänsla. Massagen beskrevs som en «mastig övning» eller som «pampig och fruktansvärt skön» när massören svepte över hela ryggen. Massage på händer, fingrar och handleder upplevdes som lugnande och under de momenten kunde vissa ungdomar somna eller känna sig långt borta. Vid ett tillfälle kände sig en ungdom till och med osäker på «hur många fingrar handen har» (A). Upplevelsen var dock behaglig, särskilt vid upptäckten av att handen hade fler fingrar än hon/han känt. Massagen på benen gjorde att en informant kände sig längre än vad hon/han tidigare trott sig vara. Det var för henne/honom en god upplevelse då hon/han uppgav sig ha stora komplex för sin längd. Också massage av fötterna upplevdes som lugnande. När massören boade in patienterna och tog om fötterna beskrev ungdomarna att det kändes som att kroppen hade ett slut och att det kändes bra. Någon kände sig smalare och att hon/han var lång. Ungdomarna uttryckte att de erfor en känsla av att vara omhändertagna. Under massagen kunde av dem också skapa sig en inre bild. «Man ligger där och kopplar av, så får man kanske liksom en inre bild i stället, tittar på sig själv, fast liksom inifrån och ut på nåt sätt.» (G) I det detta tillstånd kunde tankar om hur massören uppfattade kroppen uppstå. Några ungdomar undrade om inte massören tyckte att de var för tjocka. Varje massagetillfälle var heller inte lika givande. En av ungdomarna hade vid ett massagetillfälle mått så dåligt, varit så deppig och tänkt så mycket under tiden, att det inte hjälpt med massage. Att bejaka känslor Flera av ungdomarna upplevde att massagen har påverkat dem även i vardagslivet. En av dem uttryckte det som att hon/han fått lite mera känslor i vardagen, blivit mera känslosam och fått det lättare att säga till när något var orättvist. En annan beskrev att hon/han kunde lyssna mera innan hon/han brusade upp, blev arg och tjatade mot. Andra ungdomar beskrev av att de kände sig lugnare och inte stressade upp sig lika fort som de tidigare gjort. Detta lugn kunde få goda påföljder. Ett konkret uttryck för detta gav den ungdom som beskrev hur hon/han efter en massagebehandling gått till skolan och klarat ett viktigt prov mycket bra. Lugnet fanns inte bara i kroppen, utan också i ett förändrat tänkande och som ledde till funderingar om «vad jag vill göra och varför jag gör. Hur jag sätter mig själv sist och försöker vara alla andra till lags.» (F) Massagen hade i ungdomarnas vardagstillvaro också givit dem en säkrare kroppskänsla och en känsla av att finnas till på ett skönt sätt. Rörelsebehovet hade för någon minskat, i alla fall under dagen för massagetillfället. Även tankarna på maten var lugnare och i några fall hade tankarnas ständiga kretsande kring mat och rörelse minskat något: «Jag mår mycket bättre, tänker mindre på alla sådana där saker som hör till alltså mat och träning och sånt tar mindre del.» (G) 37

4 38 Diskussion I analysen av intervjuerna framträder bilden av massagen som en paus från sjukdomen och ett tillfälle där ungdomarna tillåts att bara «vara». Den väckte hos ungdomarna en existentiell känsla av varandet. Att beröring kan framkalla den existentiella dimensionen bekräftas också av andra studier. I en artikel av fysioterapeuten Lima de Faria lyfts huden fram som en länk från vårt inre till omgivningen. Om beröring sker med kunskap, omsorg och lyhördhet kan den förmedla ett lugn som hjälper patienten att vila i sitt varande (15). Massage av huden är dock inte alltid av godo, beröring kan också vara smärtsam och tidigare erfarenheter kan sätta gränser för hur nära hudkontakt som tillåts. Men med en uppmärksam och inkännande hållning kan beröring vara ett lämpligt redskap för all vårdpersonal. Den paus som ungdomarna erfor under massagen kunde ungdomarna överföra också till andra situationer. Denna paus i vardagen blir en erfarenhet som de kan ta tillvara och använda sig av i vardagen. Känslan av avslappning och lugn kunde stanna kvar under kvällen och bli en hjälp till att somna. Flera av ungdomarna med sömnsvårigheter menar att massagen hjälpte till vid insomningen. De kunde tänka tillbaka på hur det kändes att vara avslappnad och använda sig av den känslan när de skulle sova. Massagens goda påverkan på nattsömn bekräftas i andra studier (16). Också i andra ansträngande eller utmanande lägen kunde ungdomarna återerinra sig känslan av avslappning som ett sätt återkalla känslan av lugn och ro. De beskriver att innan de kom till massagetillfället kunde de vara stressade, men bara genom att komma in i rummet började de att slappna av för att till slut kanske somna under massagen. En av ungdomarna berättar om att hon/han skulle göra ett viktigt prov i skolan. Hon/han fick massage samma morgon och provet klarades av mycket bra. Här kan lung- och ro hormonet oxytocin ha spelat en roll. Inlärning är svårt under stress, men då oxytocin enligt Uvnäs Moberg frigörs under massagen underlättas inlärning när stressen minskas. Massagen har för ungdomarna alltså blivit ett lärande i hur det känns att vara avslappnad, vilket är en särskilt viktigt kunskap för patientgrupper med ätstörningsproblematik. Patienter med ätstörningsproblematik har ett stort kontrollbehov, vilket kan vara så framträdande att det kan vara svårt att överskatta den oro och ångest personer med ätstörningar genomlider, menar Uvnäs Moberg (17). Avslappningssystemet är, poängterar hon, lika viktigt som kamp och flyktsystemet och massagen kan vara en hjälp att hitta en balans mellan dessa poler. Det är därför av stor betydelse att ge ungdomar med denna problematik ett redskap att kunna slappna av och ge dem tillfällen där de vågar släppa kontrollen. Massagen tycks även positivt påverka ungdomarnas upplevelse av den egna kroppen, vilket också styrks i artikeln av Lima de Faria (15). Beröring har, menar hon, stor betydelse för kroppsupplevelser och kroppsbild. Den inre kroppsbilden förtydligas av massage och kan ge patienter en upplevelse av avgränsning och helhetssammanhang (15). I föreliggande studie beskriver ungdomarna, på lite olika sätt, sina kroppsliga upplevelser av avslappning, från upplevelser av specifika kroppsdelar till hur svårt det inledningsvis kunde vara att hitta avslappningen och bara vara. Studiens resultat visar därmed på betydelsen av lyhördhet och att massagens utförande behöver anpassas till den enskilda individen. En ungdom ville ha massagen gjord med ett fastare tryck, medan en annan föredrog en lättare beröring. Också anpassning av massagen till de olika kroppsdelarna är väsentlig. Särskilt magen framstår som ett extra känsligt område för beröring, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på ungdomarnas specifika problematik. Det tycks dock vara väsentligt att massören får tillträde till att massera magen, eftersom beröring av mage och bröst enligt Lund ger en ökad utsöndring av oxytocin (16). Sammanfattningsvis visar studien att vid taktil massage fick kroppen en annan betydelse för ungdomarna. Ungdomarna kunde bejaka kroppen, känna att den var deras och under massagen kunde de stundtals till och med njuta av den. En sådan erfarenhet är givetvis av stor betydelse för ungdomar med denna typ av problematik. Ökas oxytocinet regelbundet genom massagen blir effekten större, påstår Uvnäs Moberg (17). Om vi hade haft möjlighet att ge massage under längre tid, hade ungdomarna kanske kommit en bit längre på väg till läkning. Vi behöver se denna metod som ett viktigt komplement till övrig terapi. Det tycks nämligen som att en kombination av massage och samtalsterapi är fördelaktig. Massage kan väcka känslor, minnen och associationer genom icke-verbala kanaler, vilket i sig kan öka mottagligheten för andra terapeutiska former, däribland samtalsterapi. I detta sammanhang kan nämnas att det i litteraturen framkommer att massage och beröring kan framkalla minnen av olika känslomässig valör (15). Ofta framställs det som att massagen väcker minnen av svåra och obehagliga situationer eller känslor. Hos de ungdomar som ingick i studien framkallade dock massagen endast sparsamt med minnen, och vid de tillfällen som de mindes något var minnena relaterade till behagliga stunder. I dagspressen kommer med jämna mellanrum varningar för att antalet ungdomar med ätstörningsproblematik ökar och att sjukdomen debuterar allt tidigare (18, 19). Till detta kommer att anorektiska problem tycks öka också bland kvinnor inom äldre åldersgrupper. Här tycks det finnas ett samband mellan populära tv-serier som Desperate housewives. Forskare och samhällskritiker enas i tanken på en koppling mellan upplevelsen av ökad press att vara smal, vacker och framgångsrik och ökning av ätstörningsproblematik. Uvnäs Moberg misstänker att det finns ett ännu inte helt klarlagt hormonellt samband mellan ätstörningsproblematik, överätning, bulimi och anorexi, och oxytocin. «Många som lider av ätstörningar har tillgripit detta beteende just för att hantera ångestkänslor. Förhoppningsvis kan fortsatt forskning på detta område på sikt leda till att nya metoder utvecklas som hjälper dessa människor att uppnå det eftersträvansvärda lugnet och harmonin, utan att drabbas av övervikt eller ätstörningar» (17, s.169). Taktil massage kan vara en av de metoder som efterlyses. Slutsatser Taktil massage räknas till de komplementära och icke-verbala behandlingarna. Att få kontakt med en annan människa utan att själv behöva prestera och bara ta emot, att inte behöva prata, kan vara ett sätt för dem som har ätstörningsproblematik att kunna släppa på kontrollen och bara vara. För många av de ungdomar som har en ätstörning är det svårt att i ett samtal uttrycka sig och samtalet kan också kännas som en prestation. Under massagen tycks ungdomarna uppfatta det som tillåtet att bara vara och att inga krav ställs. Mot denna bakgrund är det vår förhoppning att det skapas resurser för att använda denna metod för ungdomar med ätstörningsproblematik. Ett stort tack till BUP-kliniken i Borås och till massageterapeu- VÅRD I NORDEN 3/2007. PUBL. NO. 85 VOL. 27 NO. 3 PP 35 39

5 terna, utan vars stora kunnighet och engagemang denna studie aldrig hade kommit till stånd. Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg och FöreningsSparbanken Sjuhärads stiftelse för vetenskaplig forskning vid Borås och Skene sjukhus tackas för ekonomiska medel för att kunna genomföra studien. Sist men inte minst vill vi tacka ungdomarna som delade med sig av sina upplevelser. Godkjent for publisering Leg sjuksköterska Eva Axelsson Akutavdelningen Barn- och Ungdoms Psykiatriska kliniken Södra Älvsborgs Sjukhus SE Borås +46 (0) , +46 (0) Forskningsledare Sylvia Määttä,. Södra Älvsborgs Sjukhus Samaritvägen 11, plan 3 SE Borås +46 (0) (0) Referenser 1. Alexandersson M., Dehlén C., Johansson I., Petersson I., Langius-Eklöf A., Taktil massage som komplement i omvårdnadsarbetet i palliativ vård. Vård i Norden 2003;67(23): Olsson I., Rahm V., Högberg H.: Taktil massage vid stroke och livskvalitet. Vård i Norden 2004;72(24): Burman I. Bulemic Adolencents benefit from massage therapy. Adolescence 1998; 331(31), San Diego, Libra Publishers. 5. Losier A., Taylor B., Frenandez C V., Use of alternative therapies by patient presenting to a pediatric emergency department. The Journal of Emergency Medicine 2005;28(3): Martel D., Bussiéres J-M., Théorêt Y., Lebel D., Kish S., Moghrabi A., Laurier C., Use of Alternative and Complementary Therapies in Children With Cancer. Pediatr Blood Cancer 2005;44: Braun C A., Bearinger L H., Halcón L L., Pettingell s L., Adolescent use of complementary therapies. Journal of Adolescent Health 2005;37, Ardeby, S. När orden inte räcker. Stockholm: Ambosantus AB, Henricson M., Berglund A-L., Määttä S., Segesten K., A transition from nurse to touch therapist A study of preparation before giving tactile touch in an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing 2006;22(4), Clinton, D, Norring, C. (red) Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Danderyd: Pilgrim Press, Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, Lima de Faria, H. Beröring en hjälp att hitta sin kraft och sitt sanna själv. Nordisk Fysioterapi 2000; Volym 4, Lund, I. Beröring, massage och behandlingseffekter. Nordisk Fysioterapi 2000; 4, Uvnäs Moberg, K. Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Falköping: Natur och Kultur, Göteborgs-Posten Anorexiexpert: Oroande ökning av ätstörningar bland unga. Ninni Hjalmers Dagens Nyheter Allt yngre barn får anorexi. Artikel i nätupplagan Andrén, K, Störholt, L, Lundgren, I. Kvinnors upplevelser av taktil massage under förlossningens latensfas. Vård i Norden 2005;24(4): Hart, S, Field, T, Hernandez-Rief, M. & Nearing, G. Anorexia Nervosa Symptoms are Reduced by Massage Therapy. Eating Disorders 2001;9: Field T., Shanberg S., Kuhn C., Field T., Fierro K., Henteleff T., Mueller C., Yando R., Shaw S., 13. Dahlberg, K. Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur, 1993.

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad 1 Fastställt av: Områdeschefer inom äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen i

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

HUR GÖR DJUR? Teoretisk del Bearbetning av resultat från djurstudien

HUR GÖR DJUR? Teoretisk del Bearbetning av resultat från djurstudien HUR GÖR DJUR? Teoretisk del Bearbetning av resultat från djurstudien Historiskt perspektiv. Ordet etologi kommer från det grekiska ordet ethos som betyder vana, sed och logos som betyder lära. När man

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Ämnesordsmöte 2007-10-25 Protokoll

Ämnesordsmöte 2007-10-25 Protokoll Ämnesordsmöte 2007-10-25 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg (som skrev), Eva Björling, Taissia Guiourinova, Marco Lagunas Léon, Britt-Marie Larsson, Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg Allmänt 1. Taissia Guiourinova

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013

PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013 PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013 Kinna, januari 2013 1(7) Kasthalls nya kollektion för år 2013 kännetecknas av ett kreativt och inspirerande möte mellan färger, strukturer och mönster. Vi lägger

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010. Ord. öppettider Öppet under påskhelgen. Glad påsk. k mpassen. Glad påsk! Önskar vi på EL-iT

Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010. Ord. öppettider Öppet under påskhelgen. Glad påsk. k mpassen. Glad påsk! Önskar vi på EL-iT Orsa Annonsorgan för Orsa med omnejd Nr 6 Vecka 13 Årg.02 Tisdagen den 30 mars 2010 Mån lör 9 20 Sön 10 18 Ord. öppettider Öppet under påskhelgen Långfredagen 10 18 Påskafton 9 18 Söndag 10 18 Måndag 10

Läs mer

VALT KONCEPT. Varför hunden? Den mest passande till Rfid. Vill pröva ut vibrotaktil feedback - därför handhålld

VALT KONCEPT. Varför hunden? Den mest passande till Rfid. Vill pröva ut vibrotaktil feedback - därför handhålld VALT KONCEPT Varför hunden? Den mest passande till Rfid Vill pröva ut vibrotaktil feedback - därför handhålld Bärbar feedback kan ge ny upplevelse i rum Stenarna kan behållas som spelpjäser i ett rumsligt

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Phonaks hörapparater är högfunktionella lösningar med syfte att återansluta människor till ljudvärlden. Även om ny teknik gör det möjligt att

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom?

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur är vardagen?-vad lärare och andra bör veta Sanna Gröndahl, pedagogisk handledare susanna.grondahl@karkulla.fi Det som avviker, och därmed är onormalt, måste

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Testprotokoll. Utvärdering av RVS-Technology -Gel. REWITEC GmbH Cranachstraße 7. D-35578 Wetzlar. avseende följande projekt: December 2003

Testprotokoll. Utvärdering av RVS-Technology -Gel. REWITEC GmbH Cranachstraße 7. D-35578 Wetzlar. avseende följande projekt: December 2003 Testprotokoll REWITEC GmbH Cranachstraße 7 D-35578 Wetzlar avseende följande projekt: Utvärdering av RVS-Technology -Gel December 2003 Bearbetat av: Dipl.-Ing. Markus Haid 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....

Läs mer

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011. Insamling via minnesblad, Pg 90 2002-5 och bankgiro 902-0025, gav 534.056 kr år 2011 (jfr 538.425 år-10, 1.643.753 år-09, 777.913 kr år-08, 845.376 kr

Läs mer

Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre?

Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Visuell perception Tips på vad man kan göra i klassen. Mona-Lisa Möller Andra reviderade versionen Tack: Blinda barns stödförening r.f. De Blindas Vänner r.f.

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer