Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?"

Transkript

1 Arbetsrapport 2001:6 STOCKHOLM 2001 ISSN ISRN KTH BYT / AR - 01/6 - SE Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Erfarenheter från Småhusskadenämnden Folke Björk, Bertil Mattsson och Gudni Jóhannesson Avd för byggnadsteknik Inst för byggvetenskap Kungl. Tekniska Högskolan Stockholm 1

2 2

3 Sammanfattning Kommer dagens småhus att ruttna? Risker för skador finns med de vanligaste sätten att bygga idag. Småhusskadenämndens arbete gäller över tiotusen svenska hus där ägaren har sett behov av åtgärder. Erfarenheterna av detta kan sammanfattas med dessa punkter: Bygg inte med uteluftsventilerad krypgrund. Använd inte impregnerat virke i huskonstruktioner. Impregnering skyddar inte mot mögel och luktproblem. Att man måste välja impregnerat virke i huset visar att konstruktionen är för osäker. Konstruktionen för golvvärme kräver fukt- och värmeteknisk specialistkompetens. Särskilt i äldre byggnader med dålig isolering mot golv och mot mark kan problem uppkomma. Låt inte tilläggsisolering eller konvertering till fjärrvärme bli orsaker till att huset skadas. Fuktskador på tilläggsisolerade vindar förekommer ofta. Småhusskadenämnden har gett Avd för Byggnadsteknik vid KTH uppdraget att undersöka erfarenheterna. Dessa erhölls genom att intervjua och skicka enkäter till ett stort antal konsulter som gjort uppdrag åt Småhusskadenämnden. En genomgång av Småhusskadenämndens register fördjupade bilden. Avsikten är att utnyttja erfarenheterna för framtida byggande. 3

4 4

5 Att lära av Småhusskadenämnden Vad kan man lära av Småhusskadenämndens arbete? Småhusskadenämnden (Den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus mm.) är en myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i en- och tvåfamiljshus. Bidrag kan ges till hus byggda före 1989, men som är yngre än 25 år. Över hundra skadekonsulter har genom åren bedömt cirka tiotusen skadeärenden där husägaren sökt stöd för åtgärder. Stöd ges inte till alla typer av skador. Därför räcker inte genomgång av de ärenden som erhållit stöd för att undersöka läget. Kunskap om vilka skador som kommit fram den senaste tiden, eller som drabbar den yngsta delen av byggnadsbeståndet, finns framför allt hos personer som är aktiva som utredare. Arbetet har gjorts genom följande delar. Fem utredare av skador intervjuades om erfarenheter och praktik beträffande skador och problem i småhus. En enkät ställdes samman och skickades ut till över etthundra konsulter som gjort uppdrag åt Småhusskadenämnden. En fördjupning av bilden av skadeläget erhölls med denna enkät. Utgångspunkten för frågorna var resultaten av intervjuerna. Svar kom från 95 konsulter. Med samma frågor som i enkäten utvärderades akter i Småhusskadenämndens arkiv. Etthundra akter valdes med tyngdpunkt mot de nyaste husen. Intervjuer med arkitekter eller teknikansvariga hos ett antal småhustillverkare gav information om vad som är dagens tekniska lösningar för grunder. Vad visar Småhusskadenämndens erfarenheter? Huvudproblemen Byggnader ska stå under lång tid. Brister i konstruktionen visar sig då någon form av skador uppkommer alldeles för tidigt. Vanvård av byggnaden kan också leda till skador. Skillnaden kan vara mycket liten mellan de tekniska utföranden som bidrar till skador och de som ger god funktion under lång tid. Slarv och fusk kan ibland vara förklaringen till ett skadedrabbat utförande. Att den tekniska utvecklingen inte är tillräcklig kan också vara förklaringen. Slarv och fusk kan finnas i alla branscher, och finns även i byggbranschen. Då byggnaden inte är utförd som planerat är detta orsaken. Det kan ge skador både 5

6 efter kort tid och efter lång tid. Otillräcklig teknisk utveckling leder till skador i hus som utförts som planerat. Ständigt ändras och utvecklas tekniken. Olika krav från samhälle och byggnaders användare driver på detta. Idag byggs kanske hus med konstruktioner som ger problem i framtiden. Detta är särskilt viktigt att avslöja. Problem i hus idag kan orsakas av brister i den teknik som tillämpades för ganska lång tid sedan. Skador orsakade av vanvård är synnerligen beklagliga. Hur riktig skötsel ska vara förstår byggnadens brukare inte alltid. Tillhör problemet gårdagen, nuet eller framtiden? Vissa skador är vanliga men kan förknippas med äldre teknik. Andra skador är ovanliga men kan förknippas med dagens teknik. Sådana skador riskerar att bli vanligare i framtiden. Modernisering av äldre hus kan också orsaka skador. Att huset inte ska skadas måste vara ett grundläggande krav vid all modernisering. Seriebyggda problem Många likadant byggda småhus i ett och samma område är ett sätt att rationalisera byggandet och pressa kostnaderna. Ofta finns samma problem i många av husen i seriebyggda områden. Vilka problemen blir skiftar beroende på konstruktionen och förutsättningarna på platsen. En betydligt ökad risk för en speciell skada blir alltså resultatet om tekniska lösningar har svagheter. I påståendet I områden med många likadana hus återkommer samma slags skador i många av husen instämmer 90 av 95 konsulter i enkäten. Förhållandet gäller för åtta av de 100 genomgångna akterna från Småhusskadenämndens arkiv. Elak lukt Det är oftast när huset luktar illa som brukaren bestämmer sig för att göra något åt skadorna. Orsakerna till lukten kan skifta men förekomsten av elak lukt upplevs 6

7 som så besvärande att en åtgärd krävs. I påståendet Skador i byggnader yttrar sig ofta genom elak lukt instämmer 90 av 95 konsulter i enkäten. I 71 av de 100 genomgångna akterna i Småhusskadenämndens register ses elak lukt som ett problem. Högt fukttillskott Risken för fuktskador blir större då mängden fukt som kommer in i byggnaden ökar. Vanlig andning, dusch och tvätt är sådant som gör huset fuktigare. Människan behöver frisk luft. Ständigt utbyte ska ske av luften i en byggnad genom ventilation. Ventilationen ger oss den friska luft vi behöver. Fukt som kommer in i byggnaden tas också bort med ventilation. Människor med ett aktivt liv tillför byggnaden mer fukt än de som lever stillsamt. Ägarbyte medför ofta en plötslig ökning av fukten i huset. Äldre stillsamma människor lämnar huset och aktiva yngre människor flyttar in. Ventilationen måste då anpassas så att byggnaden inte skadas. I påståendet Byggnader med stort fukttillskott har ofta problem instämmer 89 av 95 konsulter i enkäten. Några av konsulterna påpekar särskilt problemen vid ägarbyten och då de som bor i huset lever ett aktivt liv. Data på fukttillskott finns endast sällan i utredningarna i Småhusskadenämndens arkiv. Brist på kunskap för skötsel och underhåll Det är ibland vanskligt och svårt att sköta ett hus. Många problem undviks med god skötsel. Problem kan skapas av dålig skötsel. Små tecken på skador kan lätt förbises tills de utvecklats till en svår skada. Skötselns betydelse påpekas av flera konsulter i enkäten. Ökande komplexitet i tekniska system i moderna småhus kan göra skötseln svårare. Skador som beror på kunskapsbrist kommer sannolikt att fortsätta att finnas. 7

8 Skador hos moderna konstruktioner Dessa problem kommer hus som byggs idag att få. Kryprumsgrundläggning Grundläggning med kryprum, eller torpargrund framstår som ett av de problem som de flesta av konsulterna har erfarenhet av. Klimatet i kryprummet kan bli kylskåpskallt eftersom all sol skärmas av. Markens kyla gör blindbotten kall. Att huset är välisolerat har också betydelse. Kryprummet ventileras med luft utifrån. Kryprummet blir långsamt varmare på sommaren eftersom marken värms upp, också ventilationsluften hjälper till att värma. Fukt från marken kan göra krypgrunden fuktig. Kyla och fuktbelastning kan bli särskilt stor om synligt berg finns i krypgrunden. Fukt från ventilationsluften bidrar till ännu högre fuktighet. Fukten kondenserar under blindbottnen. Mögel och röta på blindbottnen blir resultatet. Elak lukt uppkommer och kan spridas in i huset. Volymelementbyggande förutsätter vanligen kryprumsgrundläggning. Tomter med besvärliga förhållanden (ojämna eller med bergknallar) motiverar också kryprumsgrundläggning. Tack vare flitigt volymelementbyggande kan problemet dyka upp i hus som byggs idag. Branta och bergiga tomter är vad som återstår i områden där många vill bygga. Problemet är aktuellt också därför. Inspekterbarhet och underlättade reparationer efter fuktskador anges av en stor svensk hustillverkare som fördelar med krypgrunder. Mycket värme läckte i äldre tider ned i grunden, då husen var sämre isolerade och fundament till eldstäder fanns i grunderna. Problemen i krypgrunder kan därför vara större nu än förr eftersom vi blivit bättre på att spara energi. Förbättrad isolering av marken och bättre styrd ventilation av krypgrunden kan lösa problemen. Krypgrunder behöver därför inte vara ett problem i framtiden. 8

9 Huvuddelen av konsulterna i enkäten (89 av 95) instämmer i påståendet Uteluftsventilerade krypgrunder drabbas ofta av skador. Femton av de 100 undersökta ärendena i arkivet har skadan. I påståendet Krypgrunder med synligt berg har ofta skador instämmer 60 av de 95 konsulterna i enkäten. Tryckimpregnerat virke och elak lukt Röta drabbar trä som under längre tid utsätts för fukt. Tryckimpregnering skyddar trä från röta. När rötrisken är stor används därför tryckimpregnerat virke. Syllar ingjutna i betong är ett exempel. Även mögel uppstår på trä som länge står fuktigt. Tryckimpregneringen ger inte träet mögelskydd. Mögligt virke luktar illa. När tryckimpregnerat virke möglar menar många att lukten blir värre än om virket inte hade varit tryckimpregnerat. Att virket monteras på utsatta ställen är problemet. Tryckimpregneringen är ett otillräckligt skydd mot skador. Miljöhänsyn har medfört stora förändringar i vilka skyddskemikalier som används. När man väljer att använda impregnerat virke verkar man ha en så pass riskabel konstruktion att problem lätt uppstår. I påståendet Skadat impregnerat virke luktar mer än skadat oimpregnerat virke instämmer 90 av 95 konsulter i enkäten. I Småhusskadenämndens arkiv finns skadan hos 30 av 100 undersökta ärenden. 9

10 Golvvärme Varma golv är ett vanligt önskemål hos dagens husägare. När man bygger nytt vill man därför ha golvvärme. När allt fler hus värms med golvvärme bör de problem som kan uppstå bli vanligare. Fuktskador kan uppstå i betongplattor då golvvärmen sommartid är avstängd. Markfukt från jorden under betongplattan kan kondensera i betongplattan och göra den fuktig. Energiförbrukningen kan bli förhållandevis hög med golvvärmesystem om temperaturregleringen inte fungerar eller om konstruktionen under huset inte är välisolerad. Reparationerna blir kostsamma om golvvärmesystemet inte samverkar bra med byggnaden. I påståendet Golvvärme är ofta förenat med skador instämmer 22 av 95 konsulter i enkäten. Flera konsulter har kommenterat med att problem uppkommer då golvvärme installerats i efterhand och om endast delar av huset försetts med golvvärme. Mikrobtillväxt på fasader Mikrober (mikroorganismer som alger och mögel) missfärgar ofta fasader. Detta har blivit ett omfattande problem de senaste åren. Bakgrunden till detta är oklar. Behovet att finna förklaringar och lösningar är stort. Minskat kemiskt skydd i färgerna kan vara en orsak. Ovanligt regniga somrar kan också ha bidragit. Fasadens missfärgning behöver inte betyda skada på byggnaden. I påståendet Påväxt med missfärgningar på fasader har blivit ett vanligare problem under senare år instämmer 80 av 95 konsulter i enkäten. 10

11 Skador med anknytning till renovering Renovering idag kan ge dessa problem. Kallvindar Ett modernt välisolerat kallvindsutrymme kan vara kyligt och fuktigt under ganska stor del av året. Om fuktig luft inifrån huset läcker ut i kallvindsutrymmet, eller om det finns någon liten läcka i taket så kan fuktigheten bli mycket större. I äldre hus är vindsbjälklagen sällan täta. Om kallvinden tilläggsisoleras utan att bjälklaget säkras mot fukt- och luftläckage blir risken för fuktskador stor. Skador på virke och träbaserade skivmaterial som plywood och träfiberskivor blir följden. Främst tilläggsisolerade vindar, men även kallvindar i nybyggda hus kan drabbas av skador. En orsak kan vara att materialet står kallt och fuktigt under lång tid. Fortfarande tilläggsisoleras många äldre hus. Nya hus byggs mycket ofta med kallvind. Problem med skador på kallvindar kommer därför att fortsätta att uppkomma. I påståendet Fuktproblem kommer ofta efter tilläggsisolering av vindar instämmer 83 av 95 konsulter i enkäten. Särskilt underlagstak av träfiberskivor utpekas som skadedrabbade. Skadan kan inte utläsas ur Småhusskadenämndens register eftersom denna typ av skador normalt inte får stöd. I påståendet Ventilerade vindar har ofta problem instämmer 53 av 95 konsulter i enkäten. Kalla skorstenar Skorstenen kommer att bli kall i fortsättningen när hus byggs om för uppvärmning med fjärrvärme eller el. Husets funktion förändras då på flera sätt. Om den varma skorstenen bidrog till ventilationen, så gör den inte det längre. Fukt kan kondensera på skorstenen i huset och bidra till fuktskador. Skorstensfundamentet gav tidigare en viss uppvärmning av kryprum eller källare. Blir här kallare så ökar också risken för fuktskador. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet gör att fler skorstenar kommer att stå kalla. Fler skador av denna typ kommer därför i framtiden. 11

12 Påpekandet att kalla skorstenar i byggnader med förändrade uppvärmningssystem skapar problem kom från flera av konsulterna som svarade på enkäten. Däremot visade inte Småhusskadenämndens register denna skadeorsak. Andra problem i småhus Många hus får dessa skador, men de är inte utmärkande för dagens nybyggande. Skador på hus med platta på mark och ovanliggande isolering En träkonstruktion var under och 1970-talen det normala då isolering monterades ovanpå bottenplattor i småhus. Mögel och röta drabbar virke placerat ovanpå, eller ingjutet i, en kall betongplatta. Resultatet blir i första hand elak lukt. Det illaluktande tryckimpregnerade virket är en viktig del av detta problem. Byggskräp som blivit kvar på bottenplattan tillhör också luktkällorna. I påståendet Platta på mark med ovanliggande isolering drabbas ofta av skador instämmer 88 av 95 konsulter i enkäten. Förhållandet gäller 44 av de 100 genomgångna akterna i Småhusskadenämndens register. Skador i inredda källare I kontakt med fuktig eller kall betong skadas trä. Vid inredning av källare under och 1970-talen användes ofta träreglar i kontakt med betong. Numera undviks detta tack vare erfarenheten av de många skadefallen. Mindre riskabla konstruktioner kommer att göra att skadorna i källare blir färre i framtiden. I påståendet Det är ofta skador i inredda källare instämde samtliga konsulter i enkäten. I utvärderingen av registret fanns skadan i 16 av 100 genomgångna akter. 12

13 Skalmurar Regnvatten kan tränga igenom tegelväggar ganska lätt. Solsken på en regnfuktig fasad kan också driva in fukt i väggen. Fasader murade av tegel eller kalksandsten finns på många småhus som har trästomme. Bakom fasadmuren ska en luftspalt hindra fukten från att flöda vidare in i konstruktionen. Spill av bruk fyller ofta denna luftspalt och vattnet sugs via bruket vidare in i konstruktionen. Vattenånga från tegelfasaden kan också skada träkonstruktionen även om luftspalten är korrekt utförd. Påståendet Tegelfasader har ofta problem instämmer 40 av 95 konsulter i, medan 50 inte instämmer. Problem finns i 7 av 100 undersökta ärenden i Småhusskadenämndens arkiv. Kommentarer gjordes om detta av många konsulter i enkäten. Fasader av kalksandsten pekades ut som särskilt problematiska. Trånga luftspalter, tilläggsisolering och skador på syllar nämndes som orsaker. Som särskilt bekymmersfyllda ses fasader med både trä och tegel. Snedtak Den vanligaste hustypen i Sverige är säkerligen 11/2-planshuset. Problem liknande dem i kallvindar kan uppkomma i snedtaket eftersom det är svårt att ventilera. I påståendet Byggnader med inredd vind har ofta problem i snedtaket instämde 56 av 95 konsulter i enkäten. Fyrtiofyra instämde i att Problem är vanliga när snedtaket är mineralullsisolerat medan 18 instämde i Problem är vanliga när snedtaket har äldre typer av spånisolering. 13

14 Kompakta tak med låg lutning har problem Vatten rinner mycket lättare in genom tak med låg lutning än genom branta tak. Vattentäthet krävs därför av tätskiktet på låglutande tak. Ett brant tak behöver endast vara vattenavledande. Eftersatt underhåll är en vanlig orsak när tak läcker. I påståendet Kompakta tak med låg lutning har problem instämmer 86 av 95 konsulter i enkäten. Vattenläckage vid fönster I påståendet Vattenläckage vid fönster är ett vanligt problem instämmer 41 av 94 konsulter i enkäten. I kommentarerna påpekas att detta gäller kustnära områden (blåsigt) och när plåtarbetena är mindre väl utförda. Radon i småhus Radongasen är smakfri och luktfri och därför svår att upptäcka. Inträngande luft från jorden är den viktigaste radonkällan om till exempel radioaktivt grus finns under huset. Radon från radioaktiv blåbetong kan förekomma i äldre hus. Alla hus med källare kan alltså drabbas men också andra konstruktioner kan få radonproblem. Det är sällan som en småhusägare anlitar experter vid radonproblem eftersom gasen inte märks. Överlåtelsebesiktningar bör vara tillfällen för analys av radonrisken. Det är svårt att veta vad som är verkligheten när det gäller radonproblemen. I påståendet Radon är ett vanligt problem i småhus instämde 32 av 95 konsulter, medan 32 inte instämde. En kommentar var I övervägande delen av småhus jag besiktat i samband med köp har godtagbara radonvärden mätts upp. Våtrum Stora fukt- och vattenbelastningar gör våtrummen mycket utsatta för skador. Bristande underhåll och övertro på våtrummets fuktskydd kan ytterligare förvärra situationen. I påståendet Våtrum har ofta problem instämmer 85 av 95 konsulter i enkäten. 14

15 Kondens på kallvattenrör Material i konstruktionen fuktas upp med risk för skador då vatten kondenserar på kallvattenrör. Störst är skaderisken om rören ligger dolda i övergolv eller uppreglade golv på betongplatta mot mark. Om luftfuktigheten inne är hög så är risken större för problem. Golvmattor limmade på betong Elak lukt från golvlim eller golvmattor blir resultatet när fukt sugs upp genom betongplattor och når fastlimmade golvmattor. Särskilt utsatta har vissa byggprodukter varit, t.ex. kaseinhaltigt flytspackel i golv. Golvmattan kan också lossna även om den inte luktar illa. I påståendet Golvmattor limmade på betong drabbas ofta av skador instämde 69 av 95 konsulter i enkäten. Byggfukt Byggfukt är den fukt som finns i byggmaterialen under byggprocessen, samt det vatten som hamnar i byggnaden under byggtiden. Det kommer alltid att finnas byggfukt. Byggfukt kan skapa problem eftersom de flesta byggmaterial skadas av att vara fuktiga under lång tid. Slarv och fusk samt okunskap bidrar till problem med byggfukt. Ständig beredskap krävs för att byggfuktproblem inte ska uppkomma. Problem med byggfukt är kända sedan länge, därför var detta inte någon särskild fråga i enkäten till konsulterna. Något måste göras Det är oacceptabelt att en husköpare inte kan vara helt säker på att det nya huset byggs med pålitlig teknik. Att hus snabbare bryts ned och förstörs sedan de renoverats är också oacceptabelt. Slarv och fusk inom byggandet är tydligen inte ovanligt. Myndighetskraven inom byggandet och de krav som finns på ansvarig byggledare tycks inte ge tillräcklig effekt. Förstår verkligen de som bygger småhus kundens behov av problemfria byggnader till rimligt pris? Något måste göras för att människor ska kunna lita på sina småhus, och för att byggandet ska kunna bli den motor i samhällsekonomin som det kan vara. 15

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll. PRO 1(6) Tak, vind Nederbord, Regn, snö och slagregn Stående vatten A-40.0-201 Taktyp: Sågtak, taklutning 10 o respektive 20 o Takbeläggning: Plastbelagda överläggs-plattor av metalliserad stålplåt i hela

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB 3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader Lars Hammarborg CondoConsult AB Riskkonstruktioner / Fukt i byggnader Grunder Fasader Fönster dörrar Tak & Vindar Byggfukt Mattlim som utsätts för höga fuktnivåer

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 KARLEBO ROM 1 LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 Överlåtelsebesiktning för säljare December 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

LINKÖPING BANKEBERG 4:19

LINKÖPING BANKEBERG 4:19 IDUNGATAN 4 B LINKÖPING BANKEBERG 4:19 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Rosenborg Marstrand 214, Färjestaden

Rosenborg Marstrand 214, Färjestaden www.sandelinab.se M ÖRBYLÅNGA GUNNAR S TORP 5:4 Rosenborg Marstrand 214, 386 90 Färjestaden Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-30 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Stallet 1 Nävervägen 1, Hagfors Hagfors Kommun FAST Projektledning AB Fabriksgatan 12, 681 30 Kristinehamn Tel: 070-301 39 80 Organisations Nummer: 556684-8262 www.fastprojekt.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Råseglet 2 Namn: André Roos Gatuadress: Radargatan 18 Postadress: Radargatan 18 Ort: Norrköping Postnr: 603 61 Kommun: Norrköping

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej A8465 Enskiftet 57 Enskiftesvägen 14 Norsborg Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning : Uppdragsgivare Enskiftet 57 Namn: Milad Josef Gatuadress: Enskiftesvägen 14 Postadress:

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

BOE:s besiktningstjänst för husköpare

BOE:s besiktningstjänst för husköpare Vi tar reda på om innemiljön är mögelkontaminerad. Vi tar reda på byggnadens skick och bedömer risker, skador, fel och brister. Vi tar fram en övergripande plan för underhåll och kostnader vad behöver

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Kavelbron 33 Träkolsgränd 6, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2016-05-04 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag och objekt

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3223 Bålsta 3 275 Spovvägen 26 Bålsta Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Bålsta 3:275 Namn: Henrik Karlsson Gatuadress: Spovvägen 26 Postadress: Spovvägen

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Nynäs 1:7, Hus 2 Namn: Irene Tunudds dbo Gatuadress: Nynäs 45 Postadress: Ort: Björklinge Postnr: Kommun: Uppsala Ort:

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Fastighetens adress: HERMESVÄGEN 7 981 44 KIRUNA Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: LÖJAN 15 Fastighetens adress: SLÄTTÖVÄGEN 10 352 44 VÄXJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET Detta exempelprotokoll har vi på Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB sammanställt för att underlätta för er säljare och köpare. En överlåtelsebesiktning

Läs mer

Läckagelokalisering. Dolda rörsystem

Läckagelokalisering. Dolda rörsystem Läckagelokalisering Dolda rörsystem När du vet vad som läcker, men inte var det läcker. Aquademica lokaliserar läckage i allt från kall- och varmvatten, värme- och kylsystem, avloppsledningar, fjärrvärmerör

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Kålltorp 64:7 Åkerrensgatan 22, 416 53 Göteborg L Söderström Bygg & Fastighetsförvaltning AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521-60900 Organisation Nummer:

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer