Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?"

Transkript

1 INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Husets skador yttrar sig olika beroende på vilken typ av grund det står på Krypgrund (torpargrund) Krypgrundens fuktkällor Markfukt Luftfuktighet Vilka skador kan fukten leda till och hur upptäcker jag dem Platta på mark, två olika utföranden Platta utan underliggande isolering Platta med underliggande isolering Vilka vanliga skador kan fukten leda till och hur upptäcker jag dem Källargrund Källarens påverkan av fukt Varför uppstår skadorna Vindsutrymmen (kallvindar) Hur upptäcker jag skadorna på kallvinden Våtutrymmen/badrum Kakel och klinker Våtrumsmatta Ord och begrepp som är bra att känna till... 8 RF: Relativ fuktighet Livsvillkor för mögel, blånadssvamp och rötsvampar Mögelsvamp Blånadssvamp Rötsvampar Hussvamp Källarsvamp Några viktiga värden att lägga på minnet Helt nyrenoverat hus till salu, drömhuset eller? Checklista inför husköp Inför Ankomsten Ankomst utvändig genomgång Villaägarnas Riksförbund

3 Fyra typer av hus (grundläggning Invändig genomgång Allmänna frågor Allmänna reflektioner Slutord Villaägarnas Riksförbund

4 1. INLEDNING Ett husköp föregås som regel av man tittar på ett flertal hus innan man slutligen bestämmer sig. När det rätta objektet infinner sig bör man anlita en besiktningsman, i vart fall om man inte har väldigt goda kunskaper på området. Det är av ekonomiska och praktiska skäl inte genomförbart att anlita en besiktningsman för samtliga objekt. Med lite kännedom om, var och hur man upptäcker de vanligaste och mest allvarliga felen, kan man på egen hand sortera bort de sämsta objekten. Denna informationsskrift handlar huvudsakligen om fuktrelaterade skador, dels för att dessa skador är de vanligast förekommande samt dessutom väldigt kostsamma att åtgärda om de inte upptäcks i tid. Skriften ger ingen vägledning i hur brister och fel skall åtgärdas utan har endast till syfte att göra köparen uppmärksam på hur felen kan upptäckas samt i viss mån också en orsaksförklaring. Fuktskador kan ha sin orsak i bristande underhåll så som trasiga hängrännor, stuprör, uttjänade ytskikt i badrum m.m. Skadorna kan också vara orsakade på grund av felaktigt utförda arbeten i exempelvis våtrum samt även mindre lyckade konstruktioner, det sist nämnda gäller framför allt byggnadens grund. För att veta vad man skall vara extra observant på, är det därför viktigt att känna till några av de vanligaste hus/grundkonstruktionerna samt de skador, fel och brister som dessa kan vara behäftade med. Även om fuktrelaterade skador som regel orsakar störst skada och är kostsammast att åtgärda, skall du självklart vara observant även på andra typer av fel och brister. Exempelvis brister i el och värmeanläggningar, sättningsskador m.m. 2. HUSETS SKADOR YTTRAR SIG OLIKA BEROENDE PÅ VILKEN TYP AV GRUND DET STÅR PÅ. 2.1 Krypgrund (torpargrund) Den traditionella uteluftsventilerade krypgrunden har funnits sedan länge i Sverige, den moderna krypgrundens funktionssätt skiljer sig däremot betydligt från äldre krypgrunder. Den moderna krypgrunden är i betydligt högre utsträckning förknippad med fuktproblem i jämförelse med sin föregångare vilket till stora delar har sin förklaring i följande. Äldre hus byggdes i högre utsträckning än idag på torrare platser, ofta på förhöjningar i landskapet som inte var lämplig till odlingsmark. I dag styrs valet av placering till stor del av billigaste tänkbara tillgängliga mark, inte alltför sällan gamla sjöbottnar. Äldre hus hade betydligt mindre värme isolering i golvbjälklaget, vilket medförde värmeläckage till krypgrunden. Det eldades i spisarna året runt vilket medförde att skorstenen värmde krypgrunden, bägge dessa faktorer bidrog till ett torrare klimat under huset. Plastmattor förekom inte vilket underlättade för eventuell instängd fukt att torka ut. Villaägarnas Riksförbund

5 2.2 Krypgrundens fuktkällor 2.3 Markfukt Hur mycket markfukt som belastar krypgrunden styrs av faktorer som husets placering i terrängen om det står på en kulle eller i en svacka, grundvattennivån, hur pass effektiv dräneringen är etc. För att markmaterialet i krypgrunden inte skall hålla kvar fukten och bilda grogrund för mögel och röta, skall organiskt material såsom jord, papper, trä eller annat spill från byggtiden hållas borta från krypgrunden. Om avdunstningen från marken helt kan förhindras i kryputrymmet, (vilket kräver speciella åtgärder såsom plastintäckning eller markisolering) så är det ånghalten i utomhusluften och temperaturen i krypgrunden som avgör hur hög den relativa fuktigheten blir, se nedan. 2.4 Luftfuktighet Under sommartid utsätts många krypgrunder för hög fuktbelastning, när den varma fuktiga sommarluften kommer in i den relativt sett kalla krypgrunden, blir följden att den relativa luftfuktigheten drastiskt ökar. Exempel: En fuktig sommardag kan luften som kommer in i krypgrunden ha en relativfuktighet på 80 % och en temperatur på + 20 grader. För att kondens (100 %) luftfuktighet skall uppstå räcker det med att luften kyls ner endast 3,8 grader det vill säga till + 16,2 grader. Ett enkelt sätt att åskådliggöra hur krypgrunden fungerar under sommartiden, är att göra en liknelse med kylskåpet. De flesta har nog gjort iakttagelsen hur kondensvatten bildas på exempelvis en ölburk, ändå tydligare blir det om burken tas ut, då dropparna på burken tydligt ger sig till känna. 2.5 Vilka skador kan fukten leda till och hur upptäcker jag dem. Mögel: Kännetecknas av lukter som kan vara väldigt varierande både till styrka och karaktär beroende på typ av mögelsvamp. Utseendet kan skifta i färg från svart, vitt, grönt etc beroende på typ av mögel. Möglet kan vara svårt att se, då det ibland är dolt/inkapslat i konstruktionen. Röta: Kännetecknas av att träet smulas sönder, vid kraftiga angrepp bildas ofta kubliknande mönster samt att träet får en brunaktig färg. Indikationer på att golvbjälklaget eller syllen (nedersta delen av väggen) är angripet av röta, kan visa sig som onormalt mycket golvsvikt, onormalt mycket golvknarr samt sättningar i bjälklaget som gör sig synbara genom att springor uppstår mellan innergolv och sockel. Inspektera kryputrymmet, lys med ficklampa och var uppmärksam på unkna lukter, missfärgningar (mögel), rötskadat virke samt att inte utrymmet användes som upplag. Allt organiskt material så som papper trä m. m är en grogrund för mögel. I krypgrunder med bjälklag av lättbetong leder höga fuktnivåer till rostangrepp på armeringsjärn. När järn rostar ökar det i volym, vilket kan leda till sprickbildning i bjälklaget. Villaägarnas Riksförbund

6 3. PLATTA PÅ MARK, TVÅ OLIKA UTFÖRANDEN. 3.1 Platta utan underliggande isolering Hus byggda före mitten av 1980-talet saknar som regel isolering under betongplattan Denna konstruktion förekommer huvudsakligen i två utföranden. 1. Flytande golv, vilket innebär att en cellplastisolering samt spånskivan ligger direkt på betongen. 2. Uppreglat golv, med isolering mellan reglarna som ligger direkt på betongen. Dessa två konstruktioner har i stor utsträckning drabbats av mögel och fuktproblem, i synnerhet nr Platta med underliggande isolering Hus byggda efter 1985 har i betydligt högre utsträckning utförts med isolering under betongplattan. Rätt utförd är denna konstruktion relativt problemfri. 3.3 Vilka vanliga skador kan fukten leda till och hur upptäcker jag dem. Mögel, kännetecken se under rubriken krypgrund, punkt 2.5 Emission (avgivande av gaser) t ex formaldehyd från spånskivor, illaluktande gaser mjukgörare i PVC mattor, ammoniak från flytspackel. Röta i syllar (nedersta delen på väggen) och eventuella uppreglade golv. Kännetecken se under rubriken krypgrund punkt 2.5. Kryp på knä och lukta i övergång mellan golv/vägg speciellt i hörnor mot ytterväggar samt var uppmärksam på missfärgningar, färgsläpp m m. 4. KÄLLARGRUND Bland hus försedda med källare tas här upp endast källarkonstruktioner vars väggar är gjorda av betong eller någon form av mursten samt försedda med betonggolv. Med källare avses här också en grundkonstruktion som helt eller delvis är belägen under marknivå. Suteränghus är en hustyp som ligger i sluttande terräng där delar av huset som regel är beläget under marknivå. Vad som nedan sägs kan till stora delar således tillämpas även på dessa hus. 4.1 Källarens påverkan av fukt I en källare med enbart kala golv och väggar är fukten som regel inga problem.. En förutsättning för att inreda källarvåningen med organiska material såsom trä, papperstapeter, filmbildande färger etc, är att fukt inte får tillåtas ta sig in via golv eller väggar. Om dessa väggar och golv inte är fuktsäkrade, och källaren inreds är risken att samma problem med fukt och mögelskador uppstår som beskrivs under rubriken platta på mark. Villaägarnas Riksförbund

7 4.2 Varför uppstår skadorna Fukt och mögel problem som är förknippade med hus som är grundlagda med platta på markkonstruktion, tillika också hus med inredda källare, har sin förklaring i följande: En vägg/golv som isoleras på insidan, och saknar utanpåliggande/underliggande isolering intar i stort sett samma höga relativa fuktighet som råder i markens porer det vill säga 100 %. Fukten tar sig in i golvet/väggen huvudsakligen på två följande sätt. 1. Kapillärt vilket innebär att vatten sugs in i väggen/golvet. Detta kan förhindras genom att en kapillärbrytande skikt appliceras på källarväggens utsida respektive golvets undersida, det sist nämnda är dock inte genomförbart på ett befintligt hus. Man bör självklart också se till att man har en fungerande dränering. 2. Diffusion vilket innebär att fukt vandrar in i väggen/golvet i form av ånga. För att den vattenånga som finns i markens porer inte skall vandra in i källarväggen/golvet måste väggen/golvet ha en högre temperatur än utanför liggande mark. Drivkraften, alltså det som får ångan att vilja förflytta sig mellan två punkter eller två skilda rumsvolymer är skillnaden i ånghalt mellan dessa två punkter. Ju varmare ett material eller snarare luften i dess porer är, ju mer ånga förmår porerna hålla. Denna ånga strävar sedan i den riktning där lägre ånghalt råder, det vill säga utåt eftersom det är kallare åt detta håll, förutsatt att isoleringen sitter på utsidan. Om isoleringen sätts på insidan blir följden att källarväggen/golvet i stort sett intar samma temperatur som marken utanför. Den nödvändiga temperaturskillnaden uteblir och därmed också den utåtriktade ångvandringen. För att undvika fuktproblem och i stället uppnå torrast möjliga klimat i källarvåningar skall isolering göras på källarväggens utsida respektive golvets undersida. 5. VINDSUTRYMMEN (KALLVINDAR) Fuktskador på vindsutrymmen är ofta orsakade av luftläckage i vindsbjälklaget. Varm inomhusluft innehåller mycket vatten ånga, om den varma luften läcker igenom bjälklaget ut på den kalla vinden uppstår kondens på grund av temperaturskillnaden. Denna typ av skada är mycket vanlig på äldre hus som är tilläggsisolerade, under förutsättning att dessa samtidigt har brister i lufttätheten. Frånvaron av en varm skorsten kan förvärra dessa problem ytterligare, exempelvis i hus där man övergått från olja eller vedeldning och satt in en värmepump. Ju mer isolering vindsbjälklaget har desto kallare blir vindsutrymmet och därmed blir också kondensproblemet större om läckage föreligger. Vanliga ställen där otätheter råder är vid genomgångar i taket vid exempelvis ventilationsrör, skorstenar, vindsluckor samt övergång mellan vägg och tak. Läckagen kan även ske genom otäta material, exempelvis en spontad brädpanel som saknar bakomliggande ångspärr. Självklart kan också fuktskador på vindsutrymmen vara orsakade av läckage utifrån, tillika också från läckande expansionskärl. 5.1 Hur upptäcker jag skadorna på kallvinden Fuktskador orsakade av luftläckage. Kontrollera yttertakets insida (nedsida), speciellt ovanför eventuell vindslucka, kring skorsten, ventilationsrör och övriga genomföringar. Skador orsakade av läckage utifrån är speciellt vanligt i ränndalar (takvinklar), kring Villaägarnas Riksförbund

8 skorsten och genomgående ventilationsrör. Dessa skador visar sig i första hand på yttertakets insida, beroende på omfattningen på läckaget är det dock inget ovanligt att även underliggande vindsbjälklag är skadat. Skadorna från ett läckande expansionskärl visar sig som regel lokalt kring kärlet. Lyft på omkringliggande isolering. Beroende på omfattningen av läckagen kan fuktskadorna yttra sig som både mögel och rötskador. Se kännetecken för dessa under rubriken krypgrund, punkt VÅTUTRYMMEN/BADRUM Materialen i ett våtrum utsätts för hög fuktbelastning, först och främst från vatten men också på grund av hög luftfuktighet speciellt om ventilationen är bristfällig. Detta kan ge fuktskador utöver nedanstående punkter också på fönsterkarmar, bågträ m.m. 6.1 Kakel och klinker Missfärgade fogar (kan vara mögel orsakad av bristfällig fuktspärr, men också ytlig smuts som möglat). Lösa plattor, bom i plattor (plattor som håller på att släppa) Glipande fogar, frånvaro av fogbruk, silikontätningar i hörnor Rörgenomgångar, lyft på eventuella manschetter (ringar/muffar där exempelvis handfatets avlopp går ner i golvet) Kolla också brunnens anslutning till klinkerplattor 6.2 Våtrumsmatta Kontrollera att mattans svetsar/fogar är hela, att mattan sitter fast i underlaget, speciellt i anslutning till golvbrunn. Lyft på brunnslocket, kontrollera att mattan sitter fast med klämring. Rörgenomgångar (se ovan under kakel) Titta även under badkar/duschkabin (gäller självklart också klinkergolv) Om våtrummet är byggt/renoverat från sent 80-tal och framåt, fråga om det är gjort enligt gällande branschstandard. För kakel/klinker gäller PERs branschregler, för tätskikt av plast gäller GVKs råd och anvisningar. Dessa går att läsa på respektive 7. ORD OCH BEGREPP SOM ÄR BRA ATT KÄNNA TILL. Inför ett husköp bör man anlita en certifierad besiktningsman. Beroende på husets tillstånd/skick, kan besiktningsmannen ibland rekommendera en fortsatt teknisk utredning med mätning av fuktnivåer m m. Det är då viktigt att känna till innebörden av de ord och begrepp som nedan följer. Villaägarnas Riksförbund

9 RF: Relativ fuktighet. Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga, hur mycket ånga luften kan innehålla beror på temperaturen, ju högre temperatur desto mer ånga förmår luften att hålla. Exempelvis vid 20 plusgrader kan luften max innehålla 17,3 g/kubikmeter och vid 5 minusgrader endast 3,2 g/kubikmeter. En given temperatur har således en mättnadsånghalt (daggpunkt) och när denna är nådd så är alltså den relativa fuktigheten lika med 100 %, dvs kondens uppstår. När luften kyls så stiger den relativa fuktigheten, exempelvis vid 80 % relativ fuktighet och en lufttemperatur av + 20 grader räcker det med att sänka temperaturen 3.8 grader dvs till 16.2 grader för att kondens skall uppstå. Den relativa fuktighetens dygnsmedelvärde utomhus varierar från % på sommaren till % på vintern. Ånghaltens medelvärde varierar från 7-11 g/kubikmeter på sommaren och 1,5-4 g/kubikmeter på vintern. Den relativa fuktigheten är alltså högst på vintern medan ånghalten är högst på sommaren. Inomhus gäller det omvända förhållandet med den relativa luftfuktigheten, från ca 30 % på vintern till ca 60% på sommaren. Fuktkvot (u) Anger viktförhållandet mellan fuktinnehåll och mängden torrt material Fukthalt (w) Anger hur många kg vatten det finns per kubikmeter av materialet Mikrobiell tillväxt Konstaterande av tillväxt av mikroorganismer, av en ännu inte definierad art, exempelvis någon sorts mögelsvamp Emission Gaser från exempelvis lim, flytspackel, mjukgörare i PVC mattor m.m. Bjälklag Benämning på den konstruktion som utgör golv eller takyta och som avgränsar våningsplanen, exempelvis mellanbjälklag, vindsbjälklag eller golvbjälklag. Blindbotten (trossbotten) Undre delen av golvbjälklaget som håller upp isoleringen i bjälklaget, exempelvis i en krypgrund. Syll Nedersta träregeln som utgör en ram på vilken väggen står på. 8. LIVSVILLKOR FÖR MÖGEL, BLÅNADSSVAMP OCH RÖTSVAMPAR 8.1 Mögelsvamp Kräver minst % RF. Växer som bäst över 95 % RF Kräver minst en temperatur av C. Växer som bäst mellan C. Dör vid ca 50+C. Fuktkvoter, ingen risk mindre än15 %, måttlig risk15-20 %, stor risk mer än 20 %. Näring, organiskt material. Mögelsvampen är mer beroende av luftens fuktighet än virkets fuktkvot. Vissa sporer är mycket värmetåliga, tål nedfrysning, angriper och skadar inte vedcellerna och påverkar således inte hållfastheten, men banar däremot väg för rötsvampar. Kan lukta mycket illa speciellt i tryckimpregnerat virke. Villaägarnas Riksförbund

10 8.2 Blånadssvamp Svampen kräver fritt vatten för sporernas groning. Fuktkvot % för tillväxt. Växer mellan 3 och + 40 C Optimum ph 2-7. Vissa arter kan dock växa vid temperaturer över + 40 C. Tål ej lång tids uttorkning. Pigmentbildning kan utebli vid låga temperaturer, men tar snabbt fart vid temperaturhöjning. Ingen lukt under tillväxten. Vid blånadsangrepp har virket svårare att torka ut och banar därmed väg för andra svampar. Vanligtvis påverkas inte virkets hållfasthet. 8.3 Rötsvampar Beroende på rötsvamparnas sätt att angripa vedcellerna delar man in angreppen i tre olika typer, brunröta, vitröta och softrot. Generellt för rötsvampar är att de angriper och bryter ned vedceller som en effekt av svamparnas enzymutsöndring. Rötsvampen kräver tillgång på fritt vatten för att porerna ska gro och en tillräckligt hög fuktkvot i materialet för att tillväxt ska ske med en påföljande nedbrytning. De flesta rötsvampar kräver en fuktkvot på % men när de väl etablerats kan 20 % vara tillräckligt. 8.4 Hussvamp Hussvampen är den mest fruktade brunrötsvampen inomhus och kan på bara några månader ställa till stora skador. Det är en mycket speciell typ av rötsvamp som kan växa i förhållandevis torrt trä. Genom sitt mycel kan den transportera vatten från platser långt från själva angreppsstället. Den kan också producera vatten genom nedbrytning av cellulosan i träet. Fuktkvot 20 % kan räcka för hussvamp. Växer mellan 0-40 C. Hussvampen har sitt optimum vid 21 C maximum ca 30 C. Tål nedfrysning under långa perioder. Fruktkroppen är brun, brungul och pannkaksliknande ca 1cm tjock och ca 1-3 kvadrat dm stor, kan i vissa fall bli betydligt större. Det växande mycelet är vitt och vaddliknande som med tiden övergår till ett hinnliknande överdrag med guldbrun till grå färg. I fuktig atmosfär avsöndrar svampen droppar av rent vatten, där av smeknamnet den gråtande svampen. Ger ifrån sig ett brunt pulver (sporer) som lägger sig på möbler, golv etc. Brunrötan som svampen orsakar kännetecknas av sprickbildning vinkelrätt mot fiberriktningen så att ett kubliknande mönster bildas. Hussvampen påträffas framför allt i dåligt ventilerade krypgrunder, källare och golv under våtutrymmen. 8.5 Källarsvamp Bland rötsvampar är källarsvampen en av de vanligaste, fruktkroppen är 5-10 cm, mycket tunn och växer tätt intill träytan. Färgen är gulbrun till olivbrun med en ljus gulvit kant. Det trådliknande mycelet är i ung ålder grågult men vid åldrandet övergår färgen till mörkbrunt och svart. De rikt förgrenade 1-2 mm tjocka myceltrådarna är i regel det som avslöjar pågående angrepp eftersom fruktkroppen sällan uppenbarar sig. Svampen fordrar hög fuktkvot i träet, trivs bäst vid % fuktkvot, vilket alltså är en betydlig högre fuktkvot än vad enbart hög luftfuktighet kan åstadkomma. Den optimala temperaturen är C och maximal ca 35 C. Till skillnad från hussvampens kubmönster blir källarsvampens mönster i det rötskadade träet mera som små tärningar (tätare mellan sprickorna). Vanliga orsaker till angrepp är små vattenläckage som inte uppmärksammas i tid, träet utsetts då för långvarig och extremt hög fuktkvot. Villaägarnas Riksförbund

11 9. NÅGRA VIKTIGA VÄRDEN ATT LÄGGA PÅ MINNET När man mäter fukt i betong, mäter man som regel den relativa fuktigheten i betongens porsystem. Hus som är grundlagda med platta på mark utan underliggande isolering kan ofta bli aktuella för fuktmätning. Kritisk gräns varvid risk för mikrobiell tillväxt föreligger (mögeltillväxt) är alltså % RF. När man mäter fukt i trä, är det som regel fuktkvot (u) som mäts, där kritisk gräns är 15 % för mikrobiell tillväxt. Rötsvampen kräver som tidigare nämnts % men överlever dock på betydlig lägre fuktkvot när den väl har etablerat sig. De flesta byggmaterial kan ta upp och avge fukt från omgivande luft. Hur mycket fukt som kan tas upp varierar i hög grad mellan olika material. Om trä omges av en luftfuktighet på %, kommer träet efter en viss tid att befinna sig i jämvikt med den rådande luftfuktigheten. Eftersom det krävs en viss tid för träet att komma i jämvikt är det mer lämpligt att mäta fuktkvoten i trä om man vill veta vilket fukttillstånd som råder i en krypgrund. Trä uppnår nämligen en fuktkvot på ca 15 % vid % relativ fuktighet. RF värdena i luft kan variera stort från dag till dag beroende på väderleken. En förutsättning för att en mätning av endast RF värdet i en krypgrund skall ge någon värdefull information, är att denna görs under en längre tid. 10. HELT NYRENOVERAT HUS TILL SALU, DRÖMHUSET ELLER? Det är definitivt ingen överdrift att påstå, att det inom få branscher förekommer så mycket okvalificerad arbetskraft som just inom byggbranschen. Alla typer av hantverk utövas, av allt från den händige och även den mindre händige husägaren själv, till den mindre kunnige eller mindre seriösa entreprenören. Detta faktum gör att man bör vara extra observant när det gäller hus som är renoverade eller ombyggda. Vad döljer sig exempelvis bakom den nyuppsatta panelen eller tapeten? Är tilläggsisoleringen av vinden fackmässigt utförd? Vilken typ av färg har använts till de nymålade fönstren? Många är de fönster som blivit förstörda av latexfärg (allmänt kallad plastfärg). Det går att dölja mycket med nya fräscha material. Fuktskador orsakade av felaktiga konstruktioner eller mindre lämpliga materialval, tar som regel en längre tid innan skadorna ger sig till känna. Ett slitet hus med eftersatt underhåll kan ge signaler om att man bör undersöka huset extra noga, men ger också ett naknare och ärligare intryck eftersom inget är dolt bakom nya fräscha färger eller andra beklädnader. 11. CHECKLISTA INFÖR HUSKÖP Inför Ankomsten Ha en uppgjord plan för systematisk genomgång av huset samt även omkringliggande mark Rejäl ficklampa Inta ett kritisk sinnelag, använd dig av lukt och känselsinnen, var frågvis. Oömma kläder Villaägarnas Riksförbund

12 Ankomst utvändig genomgång Markförhållanden, marken skall luta från huset, hus som ligger i svackor utsätts för högre fuktbelastning. Dränering, brister visar sig i form av vattensjuk mark som i sin tur kan ge fuktskador på grunden och husets nedre delar. Grund, sprickor, sättningar och fuktskador. Fasader/träpaneler, sprickor, färgsläpp, rötskador, var speciellt observant på fasadens nedre delar samt under fönster och kring stuprör/hängrännor. Om fasaden har rötskador, är risken att innanför liggande stomme också är skadad. Tegel och putsade fasader, sprickor och trasiga stenar (kan vara tecken på sättningar). Fönster, kittning, färgsläpp, rötskador var speciellt observant på fönsterbågens samt karmens nedre delar. Plåtbeslag, fönsterbläck eventuell rost och otätheter. Takavvattning, eventuell rost och läckage från hängrännor, stuprör, bortledning av vatten från husgrunden. Takbeläggning, rostig plåt, trasiga pannor, hur är skicket på underlagspapp och bärläkt. Läckage i papptak Skorsten, sprickor, bortfall av murbruk/stenar, kondensskador och frostskador Vind, om denna är åtkomlig utifrån, fuktskador Fyra typer av hus (grundläggning) Platta på mark (PPM) utan underliggande isolering. Risk för mögel och fuktskador (oftast hus byggda före ca 1985) PPM med underliggande isolering. Betydligt mer problemfri Källarförsedda hus. Extra observant på inredda källarvåningar, mögel och fuktskador Krypgrund. Risk för mögel och rötskador. Invändig genomgång Källare, bottenvåning, fläckar, lukter, ytskikt. Våtrum, missfärgningar i kakelfogar, lösa kakel, klinker, mattor, golvbrunn, fråga när senaste renovering är utförd. Diskbänk öppna luckor, fuktfläckar, lukter. Garderober och vindsskrubbar, fuktfläckar. Lyft på mattor, fuktfläckar. Vindsutrymmen, expansionskärl, läckage, kondensfukt, mögel, röta. VVS, typ av uppvärmningssystem, driftkostnader, ålder, rost, läckage. EL-dragning, ålder, skick, storlek på huvudsäkring. Fönster, kittning, färgsläpp, rötskador. Dörrar. Skeva dörrar och sprickor i tapeter kan vara indikeringar på sättningsskador Onormalt mycket golvsvikt/golvknarr, kan vara indikation på rötskador. Främmande obehagliga lukter, kan vara mögel eller emissioner. Vatten. Eget vatten eller kommunalt, kvalitet. Villaägarnas Riksförbund

13 Allmänna frågor Ombyggnader och renoveringar, hur såg huset ursprungligen ut, finns ritningar bevarade. Tidigare problem, fuktskador, sättningar, avlopp, el, värmesystem. Dränering, har det utförts på senare tid. Radon, har mätningar utförts. Nuvarande bestämmelser år 2005 är 200Bq/kubikmeter i inomhusluften. Radon förekommer dels i byggmaterial, framförallt i blå lättbetong som tillverkades under åren samt även i form av markradon och i vatten från egna brunnar. Allmänna reflektioner Nymålat/tapetserat kan dölja fuktskador. Slitet intryck kan ge signaler att viktiga underhållsarbeten ej är utförda, men ger även ett ärligt intryck då det är svårare att dölja exempelvis fuktfläckar. 12. SLUTORD Vid fastighetsköp har köparen en omfattande undersökningsplikt. Fel som köparen bort märka vid en noggrann undersökning av huset kan denne inte med framgång åberopa mot säljaren, då de inte anses som dolda fel. Det är därför av synnerlig vikt att köparen undersöker huset noggrant för att kunna fastställa dess kondition. I rättspraxis har man ställt höga krav på vad köparen bör märka vid sin undersökning. För en närmare redogörelse om fel i fastighet hänvisas till Rådgivningsavdelningens informationsskrift Fel i fastighet. Eftersom bostadshus är tekniskt komplicerade produkter, krävs i de flesta fall teknisk kompetens för att bedöma husets kondition. En bagatellartad skavank kan dölja ett fel som hotar husets goda bestånd och är kostsamt att avhjälpa. Det är därför tillrådigt att man anlitar en sakkunnig person, en besiktningsman, för att göra en överlåtelsebesiktning. (även benämnd "jordabalksbesiktning"). Kravet på utförandet av besiktning av fastighet har i domstolspraxis ställts så högt att särskild sakkunskap i praktiken krävs hos den som utför besiktningen. Har Du ytterligare frågor om fastighetsköpet kan du ringa till Villaägarnas byggtekniska eller juridiska rådgivning på tfn Rådgivningsavdelningen har telefontid vardagar kl För juridisk rådgivning gäller även måndag-torsdag Du kan även ta del av informationsskrifterna Fastighetsköpet och Överlåtelsebesiktning Villaägarnas Riksförbund

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Krypgrund & torpargrund. Åtgärder mot fukt, mögel och röta

Krypgrund & torpargrund. Åtgärder mot fukt, mögel och röta INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Krypgrund & torpargrund Åtgärder mot fukt, mögel och röta Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

schildts i åstorp ab

schildts i åstorp ab Exemplet 1, Småstad Överlåtelsebesiktning för köpare schildts i åstorp ab 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Granskning av tillhandahållna handlingar samt information om byggnaden. 2. Okulär besiktning 3. Riskanalys

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Besiktningsnr:24731101 SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-03-28 Postadress Box 543 192 05 SOLLENTUNA Telefon 08-410 096 70 Fax 08-625 22 90 Org. nr. 556590-7531

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Rådgivningsavdelningen informerar om Överlåtelsebesiktning September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lisselby 1:12, Färentunavägen 270, Färentuna, Ekerö Kommun Lagfaren ägare Gunvor Margareta Andersson Uppdragsgivare Gunvor Margareta Anderssons dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun Lagfaren ägare Bim Lindton Peter Lindton Uppdragsgivare Bim Lindton Närvarande vid besiktningen Bim Lindton Per Lundman,

Läs mer

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skuld 18, Norevägen 17, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Eric Gellerstedts dödsbo Uppdragsgivare Eric Gellerstedts dödsbo Närvarande vid besiktningen Christina

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

I Besiktningar in Focus I

I Besiktningar in Focus I I Besiktningar in Focus I U P P S AL A NÅNTUNA 25:18 Spetsvägen 36 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2012 Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll Utgiven av: Länsstyrelserna Utgivningsår: 2015 Copyright: Länsstyrelserna Diarienummer: 5591-2015 ISBN/ISSN-nr:

Läs mer

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun. Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-06-09 / 2014-0114

BESIKTNINGSOBJEKTET. Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun. Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-06-09 / 2014-0114 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun Lagfaren ägare Judit Sand Uppdragsgivare Judit Sand Närvarande vid besiktningen Per Lundman, kort del av tiden Besiktningsman

Läs mer

H EMSE GAN N ARV E 7:22

H EMSE GAN N ARV E 7:22 Sida 1 av 11 H EMSE GAN N ARV E 7:22 Hemse Gannarve 920 623 50 Hemse Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-01 Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Tobias Ekman Veronica Rodhe Ekman Uppdragsgivare Veronica Rodhe Ekman Närvarande vid besiktningen Veronica

Läs mer

D J U P V I K 1:55. Erlands gata 6 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

D J U P V I K 1:55. Erlands gata 6 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson D J U P V I K 1:55 Erlands gata 6 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-01 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-121 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-08-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

F ÖRA 3:27. Oll Matts gata 23 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB

F ÖRA 3:27. Oll Matts gata 23 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB HMP Karlsson s AB F ÖRA 3:27 Oll Matts gata 23 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-071 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR

Läs mer

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning plus Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM HÖRLÖSA 3:18 Skräddartorpsvägen 9-11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 1300 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr.

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr. 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjödjuret 3, Lomvägen 15, Sjöberg, Sollentuna kommun Lagfaren ägare Jari Arilampi Julia S:t Clair Renard Uppdragsgivare Julia S.t Clair Renard Närvarande vid besiktningen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun Lagfaren ägare Britta Fritzdorf Åke Fritzdorf Uppdragsgivare Åke Fritzdorfs dödsbo Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:43 Slandrom 410, 832 93 Frösön Datum 15 06 02 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer