Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN 1 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74 Luleå kommun säljer via öppen budgivning fastigheten Rutvik 14:74. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och har tidigare använts som förskola. För översiktskarta, se bilaga 1. Fastighetens läge, se bilaga 2. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Rutvik 14:74 Adress: Antbergsvägen 3 Areal: Taxeringsvärde: Inteckningar Fastighetens areal är 1210 kvm, se utdrag ur fastighetsregistret bilaga 3. Fastigheten kommer att minskas med ca 40 kvm på grund av rådande markförhållanden. Se streckat område på bilaga 2. Saknas Fastigheten belastas inte av några penninginteckningar. Gemensamhetsanläggning: Ändamål väg, se utdrag ur fastighetsregistret bilaga 3. Planförhållanden: Aktuell fastighet omfattas av detaljplan, se bilaga 4. Bebyggelse: Hus i ett plan utan källare, byggt Bruksarean är ca 187 kvm, se ritningar bilaga 5.

2 LULEÅ KOMMUN 2 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Byggteknisk fakta Grund: Stomme: Fasad: Fönster: Yttertak: Uppvärmning: Ventilation: platta på mark trä trä 2+1 glas tegelpannor vattenburen el roterande värmeväxlare Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

3 LULEÅ KOMMUN 3 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Bilagor Översiktskarta Bilaga 1 Fastighetens läge Bilaga 2 Utdrag ur fastighetsregistret Bilaga 3 Detaljplan Bilaga 4 Ritningar Bilaga 5 Energideklaration Bilaga 6 Överlåtelsen Fastigheten inklusive byggnader överlåts i befintligt skick. Tillträde Tillträde snarast möjligt, enligt överenskommelse. Visning Visning av fastigheten kommer att ske torsdagen den 28 november kl Tekniska frågor För tekniska frågor kontakta förvaltare Stefan Marksved, tfn eller Upplysningar Beträffande budgivningsförfarandet kontakta Renée Rosell, stadsbyggnadskontoret, tfn Budgivning Budgivningen påbörjas efter visningen torsdagen den 28 november. Bud lämnas via telefon till Renée Rosell, stadsbyggnadskontoret, tfn eller Jonas Nilsson, stadsbyggnadskontoret, tfn Under budgivningen visas högsta budet på Luleå kommuns hemsida, se

4 LULEÅ KOMMUN 4 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Fri prövningsrätt förbehålles.

5 Bilaga 1

6 Bilaga 2

7 Bilaga 3

8

9

10 Bilaga 4

11 Bilaga 5

12

13 Bilaga 6 Energideklaration Version: Dekl.id: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Luleå Kommun Adress Luleå Kommun Organisationsnummer Postnummer Postort Luleå Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk adress E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Rutvik 14:74 Husnummer 1 Adress Antbergsvägen 3 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Postnummer Postort Luleå Huvudadress i

14 Byggnaden - Egenskaper Typkod Specialenhet, skolbyggnad Byggnadens komplexitet Enkel i Komplex Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 177 Avarmgarage Antal källarplan uppvärmda till >10 C (exkl.garageplan) 0 Antal våningsplan ovan mark 1 Antal trapphus Antal bostadslägenheter Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader 6 m 2 m 2 Byggnadstyp Friliggande Verksamhet Fördela enligt nedan: 6 Byggnadskategori Lokalbyggnader Nybyggnadsår 1986 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Vård, dygnet runt Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) Finns installerad eleffekt >10 W/m 2 för uppvärmning och varmvattenproduktion l/s,m 2 Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) 100 i Ja i Nej Nej Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Ja enligt 3 kap KML Ja enligt SBM-förordningen Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 PBL? i Nej Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmerlse Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet - ange vad Summa 100 Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning

15 Energianvändning Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) Mätt Fördelat värde värde Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja /m 3 Naturgas Stadsgas /1 000 m 3 Pellets /1 000 m 3 (effektivt värmevärde) /ton, beroende av träslag och fukthalt Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. El (vattenburen) (7) i Ja Ja El (direktverkande) (8) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepump-frånluft (el) (11) Värmepump-luft/luft (el) (12) Värmepump-luft/ vatten (el) (13) Energi för uppvärmning och varmvatten 1 (Σ1) Varav energi till varmvattenberedning Finns solvärme? i Nej Finns solcellssystem? i Nej Ort (graddagar) Fjärrkyla (14) Ange solfångararea 2473 i m 2 Ange solcellsarea m 2 Beräknad energiproduktion /år Beräknad elproduktion Normalårskorrigerat värde (graddagar) /år Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fastighetsel 2 (15) Hushållsel 3 (16) Verksamhetsel 4 (17) El för komfortkyla (18) Tillägg komfortkyla 5 (19) Byggnadens energianvändning 6 (Σ3) Byggnadens elanvändning 7 (Σ4) Ort (Energi-Index) 3540 i 5500 i Luleå Flygplats Luleå Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Mätt Fördelat värde värde Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) 8 Referensvärde 2 (statistiskt intervall) /m 2,år /m 2,år /m 2,år - /m 2,år 1 Summa 1-13 (Σ1) 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, (Σ3)) 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4)) 8 Underlag för energiprestanda

16 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? i Ja Nej Typ av ventilationssystem b FTX FT F med återvinning b F Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för Självdrag energideklarationen? i Ja Nej Delvis 10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat 10 % utan anmärkning Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja i Nej Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? i Ja Nej Radonhalt Typ av mätning 170 Bq/m 3 Långtidsmätning enligt SSM 6 Datum för radonmätning

17 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Åtgärdsförslag (Dekl.id:571989) Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk Värme Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Annan åtgärd Ventilation Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Installation av solceller Annan åtgärd b Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte/installation av värmepump Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Byte/installation av energieffektivare Komplettering fönster/fönsterdörrar värmekälla med innerruta Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Installation av solvärme Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Annan åtgärd Minskad energianvändning 2966 Beskrivning av åtgärden Kostnad per sparad 0,29 /år kr/ tilläggsisolering av vindsbjälklag med 100 mm lösull

18 Åtgärdsförslag (Dekl.id:571989) Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk Värme b b Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Annan åtgärd Ventilation Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Installation av solceller Annan åtgärd Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte/installation av värmepump Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Byte/installation av energieffektivare Komplettering fönster/fönsterdörrar värmekälla med innerruta Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Installation av solvärme Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Annan åtgärd Minskad energianvändning 2682 Beskrivning av åtgärden Kostnad per sparad 0,33 /år kr/ Injustering av värmesystem samt byte av radiatortermostater.

19 Åtgärdsförslag (Dekl.id:571989) Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk Värme Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Annan åtgärd Ventilation Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd b Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Installation av solceller Annan åtgärd Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte/installation av värmepump Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Byte/installation av energieffektivare Komplettering fönster/fönsterdörrar värmekälla med innerruta Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Installation av solvärme Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Annan åtgärd Minskad energianvändning Beskrivning av åtgärden Kostnad per sparad 0,34 /år kr/ Byte av värmedistribution till bergvärme.

20 Övrigt Har byggnaden deklarerats tidigare? Ja i Ja i Nej Har byggnaden besiktigats på plats? Nej Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos Byggnadsägare 6 Kommentar Byggnaden besiktades Kontrollorgan och tekniskt ansvarig Ackrediterat företag Tyréns AB Förnamn Sara Efternamn Lundin Organisationsnummer E-postadress Ackrediteringsnummer 7787 Expert Förnamn Sara Datum för godkännande Efternamn Lundin E-postadress

21 Dekl.id: Husets energianvändning Liten Stor Energideklaration för Antbergsvägen 3, Luleå Detta hus använder 216 /m² och år, varav el 216 /m². Liknande hus /m² och år, nya hus 95 /m². Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd. Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren Se även: Energideklaration utförd av: Sara Lundin, Tyréns AB Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

22 Rapport energideklaration Rutvik 14:74 1 (10) Rebecca Thulesson Energideklaration Rapport Rutvik 14: Beställare: Luleå kommun Uppdrag: Energideklaration Uppdragsnummer: _01 Upprättad av: Kontrollerad av: Rebecca Thulesson, energiinventerare Sara Lundin, Certifierad energiexpert

23 Rapport energideklaration Rutvik 14:74 2 (10) Rebecca Thulesson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH UPPDRAG DEFINITIONER RESERVATIONER BESKRIVNING AV BYGGNADEN ENERGIFÖRBRUKNING UTFÖRDA ENERGISPARÅTGÄRDER OBSERVATIONER KLIMATSKAL TAKVIND... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4.3 BELYSNING VATTENANVÄNDNING VENTILATION UPPVÄRMNING ÅTGÄRDER OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET KLIMATSKAL TAKVIND... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 5.3 VATTENANVÄNDNING UPPVÄRMNING ENERGIUPPFÖLJNING... 7 BILAGA 1. ÅTGÄRDSFÖRSLAG, TILLÄGGSISOLERING AV VIND... 8 BILAGA 2. ÅTGÄRDSFÖRSLAG, INJUSTERING OCH BYTE AV TERMOSTATER... 9 BILAGA 3. ÅTGÄRDSFÖRSLAG, BYTE TILL BERGVÄRME... 10

24 Rapport energideklaration 3 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Bakgrund och uppdrag Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen innehåller en skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi. Deklarationen ska elektroniskt skickas in till Boverket, på av dem framtagen blankett, som sedan upprättar ett register för ändamålet. Tyréns AB har fått i uppdrag av Luleå kommun, Stefan marksved, att utföra en energideklaration av fastigheten Rutvik 14: Definitioner Byggnadens energianvändning är den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras till en byggnad (faktisk förbrukning) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar eller dylikt) och övrig fastighetsel. Byggnadens energiprestanda, uttryckt i /m 2 och år, skall anges som den normalårskorrigerade uppmätta energianvändning i byggnaden, fördelat per A temp exklusive eventuell area för varmgarage i byggnaden, om inte varmgaraget är en egen byggnad. A temp är den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10 grader och som är begränsade av klimatskärmens insida. A temp skall anges i m 2. Hushållsel är den el (eller annan energi) som används för hushållsändamål. Exempel för detta är elanvändning för spis, kyl och frys och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt. Transmissionsförlust är den värme som förloras till en kallare omgivning genom ett material eller en byggnadsdel. U-värdet är ett värmegenomgångstal som representerar ett materials eller en byggnadsdels värmeledningsförmåga vilken styr hur stora transmissionsförlusterna blir. 1.2 Reservationer Fastighetsägaren har lämnat uppgifter om använd energi för värme, vattenanvändning och fastighetsel.

25 Rapport energideklaration Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Beskrivning av byggnaden Bild 1. Husets långsida inkl. tak Bild 2. Husets långsida inkl. tak På adressen Antbergsvägen 3 i Rutvik, Luleå kommun, ligger en enplansbyggnad. Byggnadens BRAarea är 187 m2 och uppmätt Atemp är 177 m2. Huset uppfördes år 1986 och värms upp via vattenburen el. Husets grundläggning är platta på mark och fasaden är träpanel. Taket är ett sadeltak med tegelpannor. En lågtidsradonmätning är utförd år 2012 och visade på max 170 Bq/m3. Byggnaden har ventilation via mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare, så kallat FTX-system samt separat frånluftsventilation i kök. Byggnadsnummer Byggnad 1 Byggnad ATemp [m2] Adress Antbergsvägen 3 (Förråd som rivits) Energiförbrukning Information om värme- och tappvarmvatten gäller för året 2012 och tillhandahölls av fastighetsägaren. Fastighetselanvändningen och verksamhetselanvändningen är schabloniserad utifrån uppgifter om fastigheten. Byggnad nr 1 Byggnad nr 1 Värmeanvändning [] inkl vv Varmvattenanvändning [] 2473 (106 m3) Energiprestanda [/m2år] 216 Fastighetsel [] 3540 Referensvärde Statistisk intervall [/m2år] (10)

26 Rapport energideklaration Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Utförda energisparåtgärder Följande energisparåtgärder är utförda på fastigheten: Skymningsrelä för utomhusbelysning Tidur och temperaturgivare för motorvärmare Nya fönster delvis under år 2008, 2009 och Observationer 4.1 Klimatskal Grunden, taket och fasaden såg ut att vara i bra skick utan synlig mögelpåväxt eller andra problem. Färgen har dock börjat släppa lite på vissa delar av panelen. Bild 3. Fönster Bild 4. Ytterdörren saknar tätning Alla fönster är 3-glasfönster med isolerkasett. Det inspekterade fönstren är i bra skick. Tätningslist på ytterdörren saknades men på fönster och balkongdörren var tätningslisterna hela och fräscha. Bild 5. Ytterdörr Bild 6. Tak 5 (10)

27 Rapport energideklaration 6 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Vindsbjälklag Isoleringen på kallvinden kunde inte inspekteras pga. begränsad tillgänglighet till byggnadens fasadlucka. Isoleringens tjocklek och typ är antagen utifrån byggnadens ålder. D.v.s. träbjälklag med isolerinade mineralullsskivor i flera lager. 4.3 Belysning Utomhus finns belysning längst med långsidan och vid ytterdörren som styrs via skymningsrelä. 4.4 Vattenanvändning I badrummen finns snålspolande blandare med enhandsgrepp för tappvatten. Toaletterna är inte av snålspolande typ. 7. Toalett Bild 8. Ventilationsaggregat Bild 9. Elpanna 4.5 Ventilation Byggnadens ventilations är ett FTX-system, där till- och frånluft styrs av fläktar och värmeväxlare för värmeåtervinning samt F-system för köket utan återvinning. Frånluftsventilerna var rena och fräscha. Senaste injustering av ventilationssystemet ägde rum Uppvärmning Huset värms upp via vattenburen el. Radiatorer och termostater är troligtvis från byggnadsåret 1986.

28 Rapport energideklaration 7 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Åtgärder och kostnadseffektivitet En god inomhusmiljö skall beaktas vid utförande av åtgärder. T.ex. vid sänkning av temperaturen inomhus kan hyresgästerna behöva konsulteras för att få en heltäckande bild av värmekomforten inomhus. 5.1 Klimatskal Komplettera ytterdörren med en ny tätningslist för att undvika kalldrag. 5.2 Vindsbjälklag Takvinden kan tilläggsisoleras med 10 cm lösull. Det skulle göra att det befintliga u-värdet uppskattat till om 0,35 W/(m²K) förbättras till 0,16 W/(m²K). Arean som går att tilläggsisolera är ca 140 m 2. Detta är en kostnadseffektiv åtgärd som ger en vinst på ca SEK på 30 år. Se bilaga 1 för kostnadskalkyl. 5.3 Vattenanvändning Byte av äldre toaletter rekommenderas för att minska vattenanvändningen. En sådan åtgärd är dock svår att beräkna kostnadseffektivitet på eftersom det beror på hur mycket vatten som används vid respektive källa. 5.4 Uppvärmning Vid byte av termostater kan uppvärmningsbehovet minskas med upp till 10 %. Med förutsättningen att vinsten blir 8 %, är detta en ändå en kostnadseffektiv åtgärd som genererar en vinst på ca SEK på 20 år. Se bilaga 4 för kostnadsanalys. Vid byte av värmedistribution till bergvärme så bedöms energibehovet för värme och varmvatten minska med ca 67 %. Denna energisparande åtgärd är kostnadseffektiv och ger en vinst på ca SEK på 15 år som ensam åtgärd. Beräknat på ett nytt värmebehov efter utbyte av termostater är ändå vinster på ca SEK på 15 år. Se bilaga 2 för kostnadskalkyl. 5.5 Energiuppföljning I dagsläget mäts hela byggnadens energianvändning i en enda stor klumpsumma. Uppvärmningen, verksamhetsel resp. fastighetsel bör separeras för att på ett effektivt sätt kunna härleda var energin används i byggnaden.

29 Rapport energideklaration 8 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Bilaga 1. Åtgärdsförslag, tilläggsisolering av vind LCC- kalkyl. Tilläggsisolering av vind. Kalkylperiod 30 år Investeringskostnader: Kalkylränta 6 % Tilläggsisolering 100 mm 95 SEK/m 2 Energiprisökning 3 % Arbetskostnad 25 SEK/m 2 Gradtimmar Energipris st 1,00 SEK Nusummefaktor 19,6 Tabell 3-1 Takarea 140 m 2 SIS sidan 43 U-värde bef U-värde nytt 0,35 W/m 2 K 0,16 W/m 2 K R (tilläggsisolering) 3 m 2 *K/W Tabell 4-1 SIS handbok sidan 58 LCC nuläget Trans. Förluster Energikostnader /år kr (30 år) LCC efter åtgärd Trans. Förluster Energikostnader Investeringskostnader Summa kostnader /år SEK (30 år) SEK SEK Vinst SEK (30 år) Årlig energibesparing Besparning per m SEK/m 2 (30 år) Lönsamt

30 Rapport energideklaration 9 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Bilaga 2. Åtgärdsförslag, injustering och byte av termostater LCC- kalkyl. Injustering och nya termostater Kalkylperiod 20 år Investeringskostnader: Kalkylränta 6 % Nya termostater 895 SEK/st Energiprisökning 3 % Inkl. jobb och justering Energipris 1,00 SEK Nusummefaktor 14,88 SIS sid 43 Nuvarande förbrukning Ny förbrukning /år /år Vinst* SEK (20 år) Årlig energibesparing Lönsamt *Beräknat på 20 st termostater

31 Rapport energideklaration 10 (10) Rutvik 14:74 Rebecca Thulesson Bilaga 3. Åtgärdsförslag, byte till bergvärme LCC- kalkyl. Byte av värmesystem till bergvärme Kalkylperiod 15 år Investeringskostnader: Kalkylränta 6 % Borrning SEK Energiprisökning 3 % Värmepump SEK Energipris el 1,00 SEK Underhåll 5000 SEK Nuvarande förbrukning ,00 /år Nusummefaktor 11,94 SIS sid 43 Ny förbrukning ,00 /år Besparing energi SEK (15 år) Årlig energibesparing /år Vinst efter investering SEK (15 år) Lönsamt LCC- kalkyl. Byte av värmesystem till bergvärme Kalkylperiod 15 år Investeringskostnader: Kalkylränta 6 % Borrning SEK Energiprisökning 3 % Värmepump SEK Energipris el 1,00 SEK Underhåll 5000 SEK Nuvarande förbrukning ,00 /år Nusummefaktor 11,94 SIS sid 43 Ny förbrukning ,00 /år Besparing energi SEK (15 år) Årlig energibesparing /år Vinst efter investering SEK (15 år) Lönsamt

Energideklaration. Organisationsnummer 716417-5957. Postnummer 113 37. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716417-5957. Postnummer 113 37. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 504986 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fatet 3 Adress Torsgatan 73 Organisationsnummer 7647-5957 Postnummer 3 37 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 48708 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Liljan 35 Adress Sankt Eriksgatan 92 Organisationsnummer 769623-2599 Postnummer 362 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34501-16. Orsak till avvikelse

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34501-16. Orsak till avvikelse Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 426444 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Solbacken Adress Box 316 Land E-postadress Goteborg@Riksbyggen.se Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 645 33. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 645 33. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 24355 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MKB VVS-teknik AB Adress Regementsgatan 18 Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda:

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: , sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Uppvärmningssystem: Radonmätning: Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 247312 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245

ENERGIDEKLARATION. Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245 Energiprestanda: 81 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909

ENERGIDEKLARATION. Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909 Energiprestanda: 153 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten ENERGIDEKLARATION UTFÖRD AV MÄLARDALEN GODKÄNDA BOSTÄDER AB Energimärkning byggnad Fastighetsbeteckning: Nyttan 2 /m²² A - 35 B 35-52,5 C 52,5-70 D 70-94,5 E 94,5-126 F 126-164,5 G 164,5 - Nybyggnadskrav

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 465878. Version: Dekl.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 465878. Version: Dekl. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 4878 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kålltorp 8:11 Husnummer 1 Adress Ängsvaktaregatan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125

ENERGIDEKLARATION. Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125 Energiprestanda: 94 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 181 40

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 181 40 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 539870 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ripan 23 Husnummer 1 Adress Svalvägen 22A Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 299812 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF MARGRETELUND Adress Fakturaservice 22530 Personnummer/Organisationsnummer 716417-9439 Postnummer Postort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976

ENERGIDEKLARATION. Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976 Energiprestanda: 182 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. Drottningstorp 1:31. Drottningstorp Norrgården

Energideklaration. Drottningstorp 1:31. Drottningstorp Norrgården Energideklaration Drottningstorp 1:31 Drottningstorp Norrgården Åkersvägen 2 568 30 Skillingaryd 0370-704 80 070-272 37 10 www.climeco.se info@climeco.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottningstorp,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41877

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41877 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 415959 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bräcke 34:8 Husnummer 1 Adress Århusgatan 15 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 556730-2905. Postnummer 581 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning

Energideklaration. Organisationsnummer 556730-2905. Postnummer 581 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 5592 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Botrygg Förvaltningsfastigheter AB Adress Box 335 Land E-postadress info@botrygg.se Organisationsnummer 55730-2905

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 540978 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Druvan 29 Husnummer 1 Adress Jöns Filsgatan 12 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 104:1. Adress: Dalvägen 5, Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 249 m 2, byggår 1933. Värmesystem: Fjärrvärme (2003), luft/luftvärmepump

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örrud, 661 91 Säffle Säffle kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1910 Energideklarations-ID: 666883

ENERGIDEKLARATION. Örrud, 661 91 Säffle Säffle kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1910 Energideklarations-ID: 666883 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örrud, 661 91 Säffle Säffle kommun Nybyggnadsår: 1910 Energideklarations-ID: 666883 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 309422 Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Torsås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) TORSÅS 1:20 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 Energiprestanda: 185 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818

ENERGIDEKLARATION. Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090

ENERGIDEKLARATION. Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204

ENERGIDEKLARATION. Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133

ENERGIDEKLARATION. Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133 Energiprestanda: 198 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer