Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober multiduct. ett unikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012. multiduct. ett unikt"

Transkript

1 Anslutningsmemorandum Vezzel AB (publ) oktober 2012 multiduct ett unikt v8 kabelskyddsrör

2 OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Vezzel AB (publ) organisationsnummer , i samband med ansökan om listning av Bolagets aktie och konvertibel på NGM Nordic MTF. Ansvarsförsäkran Innehållet i Memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Vezzel AB (publ) är ansvarig för innehållet i Memorandumet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Ingen information i Memorandumet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor, förutom årsredovisningen för räkenskapsåret Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Memorandumet innehåller även viss information från tredje part, särskilt i avsnittet Marknad och förutsättningar. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av detta Memorandum. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i Vezzel AB (publ) är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i detta Bolag uppmanas därför att noggrant studera föreliggande Memorandum i sin helhet. Regelverk Dokumentet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Memorandumet är undantaget prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Grunden för undantaget är att detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Vezzel AB (publ) enkom inför ansökan om listning av Bolagets aktie och konvertibel på NGM Nordic MTF, därför presenteras inte något erbjudande. Offentliggörande Detta anslutningsmemorandum kan laddas ner via Bolagets hemsida Distributionsområde och domsaga vid tvist För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet. Rådgivare Leox Corporate Finance har varit behjälplig vid upprättandet av detta Memorandum. Leox Corporate Finance har inget innehav av aktier i Vezzel AB (publ), ej heller andra ekonomiska intressen i Bolaget. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Vezzel AB (publ) friskriver sig Leox Corporate Finance AB från allt ansvar mot aktieägare i Vezzel AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum. Benämningar Med Vezzel och Bolaget avses Vezzel AB (publ) med organisationsnummer Med Orion avses Orion Infra AB med organisationsnummer Med Flexpipe avses Flexpipe Systems Sweden HB med organisationsnummer Med dotterbolag avses Orion och Flexpipe enligt ovan. Med Nordstål avses Nordstål Sverige AB med organisationsnummer Med intressebolag avses Nordstål enligt ovan. Med Koncernen avses Vezzel, Orion och Flexpipe enligt ovan. Med Leox Corporate Finance avses Leox Corporate Finance AB med organisationsnummer

3 Innehållsförteckning Observandum VD har ordet 1 Sammanfattning 1.1 Om Bolaget 1.2 Finansiell information i sammandrag 2 Riskfaktorer 2.1 Finansiella risker 2.2 Marknad och bransch 2.3 Verksamhet 2.4 Dotterbolag 3 Bolaget 3.1 Vezzel 3.2 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 3.3 Personuppgifter 3.4 Bolagsstyrning 4 Marknad och förutsättningar 4.1 Vezzel AB (publ) 4.2 Orion infra AB 4.3 Flexpipe Systems Sweden AB 4.4 Nordstål Sverige AB 4.5 SWOT 5 Produkt och affärsmodell 5.1 Vezzel AB (publ) 5.2 Orion infra AB 5.3 Flexpipe Systems Sweden AB 5.4 Nordstål Sverige AB 6 Kompletterande information 6.1 Aktien 6.2 Legala frågor och övrig information 7 Räkenskaper 7.1 Historisk finansiell information 7.2 Revidering och granskning 7.3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 8 Bilagor 8.1 Skattefrågor i Sverige 8.2 Villkor Konvertibelt lån 8.3 Bolagsordning 8.4 Ordlista Adresser och kontaktuppgifter 3

4 VD har ordet 4

5 Varmt välkommen till Vezzel AB (publ) och vår koncern. Vi är en innovativ koncern med fokus på kabelskydd. Vi tillhandahåller det totalutbud som en säker infrastruktur behöver för att skydda kabel inom olika områden. Vår strävan är att finna nya lösningar på gamla problem vilket borgar för hög kvalitet och kostnadseffektivitet. I följande VD ord ska jag kortfattat försöka berätta för dig varför vi behövs. Överlever mänskligheten utan el? Sätt dig ner och fundera på följande. Säg att alla medel vi idag använder oss av för att få ut el till våra villor, lägenheter, arbetsplatser, banker, sjukhus, polisstationer etc helt plötsligt skulle brista på grund av dåligt skydd. Skulle mänskligheten överlevt en sådan katastrof? Tänk på allt som det skulle föra med sig. Allt som är lagrat digitalt försvinner, säkerhetslåsen på alla världens fängelser slutar fungera och brottslingar släpps lösa. Polisen, sjukhus och brandmännen kan inte organisera sig utan kommunikation över telefon/radio, tågen hade slutat rulla, maten i affärerna hade så småningom tagit slut. Hade vi överlevt? Finns det någon back-up-plan för om det skulle ske? Om vi plötsligt en dag vaknade upp till en vardag där allt det som vi nu tänker på sker. Hur skulle vår värld se ut då och hur begränsar den din vardag, ditt arbete. Utan el för ett fungerande samhälle skulle allt bli kaos, fler och fler bli lidande och något så enkelt som att slå på datorn skulle vara en omöjlighet. I den tid vi lever i nu så är trots allt el en självklarhet. Men det inte många tänker på, det många inte vet är att för ett fungerande samhälle behövs en säker infrastruktur och bolag som bygger grunden för din och min vardag, bolag som Vezzel. Med fokus på kabelskydd är vi en hörnsten i infrastrukturens uppbyggnad och arbetet bakom för att du ska kunna använda el i din vardag anser vi vara den viktigaste biten i hela pusslet. En pusselbit som vi är starkt delaktiga i är utvecklingen av modern komfort i vardagen en komfort som vi människor betraktar som en självklarhet, men som bara kan erhållas genom innovativa, solida och säkra kabelskyddssystem. Vi säger inte att vi är bäst, bara att vi har de bästa systemen som infrastrukturen behöver. Vår strävan och vårt mål är att vi ska vara innovativa i vår utveckling av nya produkter som leder, skyddar och hanteras på enklaste sätt, så att infrastrukturen aldrig kan rubbas och el förblir en naturlig del i vardagen. Multiduct är vår senaste skapelse och en självklarhet för utbyggnaden den borgar för enkelhet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Våra system skapar trygghet för dig och mig. Förvaltar vi vår innovativa sida rätt så förblir vi oumbärliga för framtidens infrastruktur, men vi kan mer! Så sätt dig nu ner, slå på datorn och ta en kopp kaffe. Du kan vara trygg, vi ser till att elen kommer fram säkert och ständigt flödar. Claes Eakson VD Vezzel AB (publ) 5

6 1 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Framtidsinriktade uttalanden i detta Memorandum speglar styrelsens bedömning av hur verksamheten i Vezzel AB (publ) kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet inför varje investeringsbeslut. 1.1 Om Bolaget Vezzel AB (publ) med organisationsnummer och säte i Alvesta kommun, Kronoborgs län, bedriver försäljning och produktutveckling inom infrastruktur och därmed förenlig verksamhet. Affärside Affärsidén är att leverera bolagets unika skyddsrörssystem Multiduct med tillbehör till egna dotterbolag och ledande elgrossister och partners inom marknaden för kabelskydd i Norden, Europa och internationellt. Koncern Vezzel har två dotterbolag Flexpipe Systems Sweden AB och Orion Infra AB samt intressebolaget Nordstål Sverige AB. Produkt och marknad Vezzel är verksamt inom infrastruktursatsningar inom exempelvis järnväg, väg, industri, flygplats samt infrastrukturella elnät. Multiduct och är en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv produkt med extremt enkel installation jämfört med befintliga lösningar. Affärsmodell Bolagets affärsmodell baseras på årligt återkommande intäkter genom kundbeställningar. Intäkterna förväntas öka kontinuerligt i takt med att antalet användare ökar och allt fler ser fördelarna med bolagets produkter. Målsättning och Vision Visionen är att inom tre år vara en ledande aktör inom marknaden för kabelskydd. Detta ska uppnås genom att leverera solida, kvalitativa och säkra lösningar till kunder, att växa med lönsamhet, vara det ledande varumärket och inta positionen som marknadsledare. Målsättningen för koncernen är att gruppen ska bestå av minst fem olika och var för sig unika bolag verksamma inom kabelskydd, och med en omsättning på totalt MSEK år information till aktieägare Vezzel lämnar fortlöpande information till sina aktieägare genom pressmeddelanden, vd-brev, utskick, nyhetsbrev och information som publiceras på hemsidan, samt mer utförligt i samband med årsbokslutet. 6

7 1.2 Finansiell information i sammandrag Vezzel var ett lagerbolag utan verksamhet eller personal under större delen av andra halvåret 2011, vilket återspeglas i Bolagets historiska finansiella information. Följande sammandrag av Bolagets finansiella information presenteras mer utförligt i kapitel 7, Räkenskaper i detta Memorandum. Finansiella resurser Styrelsen för Vezzel är av uppfattningen att befintligt rörelsekapital och intäkter från Bolagets utbud av produkter och tjänster är tillräckligt, både för aktuella behov i den löpande verksamheten och dess utvecklingskostnader, under kommande 12 månader. Styrelsen kan med stöd i beslut från bolagsstämman 2012 komma att presentera erbjudande om teckning av aktier eller konvertibler i syfte att ytterligare stärka Bolagets kapitalbas. Vezzel har per den 31 december 2011 en skuld till Bolagets huvudägare om SEK. Därutöver hade Bolaget inga lån eller räntebärande skulder, inte heller någon form av eventualförpliktelser såsom ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Den 30 september 2012 hade Vezzel ett konvertibellån på SEK med en löptid om 24 månader och 10 procent ränta samt ett lån om SEK till Bolagets huvudägare. Därutöver hade Bolaget inga lån eller räntebärande skulder, inte heller någon form av eventualförpliktelser såsom ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser*. Historisk finansiell information Vidstående sammandrag av finansiell information för Vezzel AB (publ) och koncernen omfattar räkenskapsåret 2011 samt Q2 och Q Vezzel AB (publ) Jan-Sep 2012 Koncernen Jan-Sep 2012 Vezzel AB (publ) Jan-Juni 2012 Koncernen Jan-Juni 2012 Vezzel AB (publ) 2011 Koncernen 2011 KSEK Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Minoritetsandel Periodens / Årets resultat Balansräkning i sammandrag Finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finanseringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Eftersom Vezzel bildades den 4 juli 2011 har bolaget en begränsad historisk finansiell information. Bolaget förvärvade majoriteten av aktierna i Orion Infra först i slutet av 2011, vilket innebär att presentationen av koncernens finansiella historik för 2011 omfattar, förutom räkenskaper från Vezzel AB (publ), även två månader av räkenskaperna från Orion Infra AB. Årsredovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Auktoriserad revisor har granskat årsredovisning, bokföring och förvaltning. Finansiell information för Vezzel AB (publ) och koncernen Q2 och Q har inte granskats av revisor. Q2 och Q för koncernen omfattar, förutom Orion Infra, även Flexpipe Sverige AB och Nordstål Sverige AB för vilka aktierna förvärvades våren *Hösten 2012 har styrelsen för Vezzel AB (publ) inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman 2012 fattat beslut om att utan företräde för befintliga aktieägare erbjuda möjlighet att teckna konvertibler i Bolaget till ett belopp om kronor i syfte att säkra fortsatt expansion. Erbjudandet genomfördes utan garanter efter utgången av Q och tecknades till totalt kronor, vilket motsvarar 66 procent av erbjudandet. Eftersom detta registrerades först i oktober 2012 är detta kapitaltillskott ej inräknat i presentationen av Q

8 2 RISKER I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, därför är det viktigt att var och en som avser att investera i Vezzel AB (publ) läser och granskar detta Memorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 2.1 Finansiella risker Alla aktiebolag som eftersträvar handel i aktien står inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget kapitalbehov. Aktien och aktiemarknaden Aktien i Vezzel AB (publ) kommer att handlas på Nordic MTF under kortnamnet VEZZ MTF. En potentiell investerare i Vezzel bör vara medveten om att en investering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte heller möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse efter listning leder till en aktiv handel i aktien, eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är dessutom ofta volatil under en period efter introduktionen. Om listning av Vezzels aktie dröjer, eller om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Kapitalbehov Koncernens möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar samt marknadens efterfrågan på de tjänster och produkter som Vezzel och dess dotterbolag erbjuder. Det kan därför inte uteslutas att Vezzel i framtiden kan komma att behöva ett tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan då krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor. Valutarisk (HBAB) Bolaget är genom dotterbolag verksamt i en internationell miljö. En av koncernens svenska leverantörer har viss tillverkning i Estland. Fakturering sker i SEK varför valutarisken är minimal i dagsläget. 2.2 Marknad och bransch Bolag med kapacitet att möta marknadens behov kan utvecklas gynnsamt, men eftersom branschspecifika risker kan påverka möjligheterna bör den som överväger att investera i Vezzel lägga särskild vikt vid dessa risker. Marknadsbedömning Bolaget är verksamt på en marknad som inte bara påverkas av det allmänna konjunkturläget och marknadspolitiska åtgärder utan också av nationella regelverk. Om dessa förutsättningar ändras är det nödvändigt för Bolaget att utveckla och/eller anpassa befintlig verksamhet för att på ett korrekt sätt kunna möta marknadens behov, vilket kan medföra vidare investerings- och utvecklingskostnader. Det finns inga garantier för att marknaden i framtiden inte kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter än Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. I detta Memorandum framförs beskrivningar och bedömningar rörande ett antal produkter och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar och är, som alla bedömningar av detta slag, förknippade med osäkerhet. Branschen Uttalanden i Memorandumet avseende branschrelaterade trender och drivkrafter är baserade på ledningens bedömning och är, precis som alla bedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Bolagets produkter och tjänster kan få såväl en större som mindre genomslagskraft på marknaden än förväntat. Beroende på situationen kan det exempelvis leda till behov av produktutveckling, vilket i sin tur kan medföra investeringskostnader eller behov av nyrekrytering. Konkurrens Bolaget känner i dagsläget inte till något konkurrerande företag som producerar och marknadsför fyrkantiga kabelskyddsrör, varken på den svenska eller internationella marknaden. Men det innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna konkurrenter. Det finns exempelvis ett flertal bolag som producerar och marknadsför andra lösningar för kabelskyddsrör, och som i all annan verksamhet kan det inte heller uteslutas att nya eller befintliga konkurrenter utvecklar nya produkter för marknaden. En ökad direkt konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandelar och sämre lönsamhet för Bolaget. Detta gäller i synnerhet om ekonomiskt starka aktörer väljer att reducera sina priser i syfte att etablera sig på marknaden med snarlik eller angränsande teknik. I ett vidare perspektiv kan det medföra kapitalbehov för nyinvesteringar och produktutveckling i syfte att behålla marknadsandelar. 8

9 Konjunkturkänslighet Liksom många andra företag är Vezzel och dotterbolagens försäljning, lönsamhet och investeringsstrategi beroende av det allmänna konjunkturläget. En konjunkturnedgång kan påverka intäkterna, men också öka orderingången och ställa större krav på produktion eftersom många länder eftersträvar att upprätthålla sysselsättningen i känsliga branscher som byggverksamhet i samband med en konjunkturnedgång. 2.3 Verksamhet Vezzel kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten. Men eftersom andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll är det av vikt att investerare gör sin egen bedömning av såväl angivna som övriga, potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess förutsättningar. Anställda och nyckelpersoner Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med hög kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Vezzels verksamhet idag och i framtiden, exempelvis Vd Claes Eakson. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Vezzels verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet, vilket även belyser vikten av att kunna rekrytera medarbetare och minska beroendet av enskilda personer. Sekretess Vezzel har upprättat rutiner för att upprätthålla en hög sekretessnivå i verksamheten. Likväl kan det inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Rollen som mindre aktör på marknaden För att nå framgångar som leverantör till mer omfattande projekt krävs att uppdragsgivare vågar välja en mindre aktör i konkurrensen med större aktörer såsom Pipelife, Uponor eller Wavin. Det ställer särskilda krav på Vezzel. En listning av Vezzels aktie på NGM Nordic MTF kan stärka Bolagets roll på ett positivt sätt, likaså det faktum att Bolaget levererar genom ledande elgrossister och arbetar aktivt med lagerföring. För att det ska fungera optimalt krävs att Vezzel kan avsätta tid och kapital för att etablera samarbete med ledande elgrossister i varje marknad Bolaget eftersträvar, likaså krävs kapital och kompetent personal för att lagerföra ett mindre sortiment och erbjuda konkurrenskraftig service till kunder. dagsläget inte avgörande, om än betydelsefulla för intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar i avtalsrelationen kan initialt få negativa ekonomiska konsekvenser. Legala risker Immateriella rättigheter Styrelsen för Vezzel är av uppfattningen att Bolaget har nödvändigt skydd ifråga om immaterialrätt och varumärken. Trots detta finns alltid en risk att känd eller okänd part ignorerar gällande lagstiftning och efter ekonomisk kalkyl av juridiska kostnader startar en identisk verksamhet. Bolaget har genom försäkringar möjlighet att hantera viss del av de finansiella behov som skulle kunna uppstå i samband med en eventuell tvist. Tillstånd, riktlinjer, politiska beslut Styrelsen bedömer att Vezzel och dess dotterbolag uppfyller de lagar och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid detta memorandums upprättande, inte till några omständigheter som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Men, det kan inte uteslutas att bolagets verksamhet direkt eller indirekt kan komma att bli föremål för förändrade legala krav eller begränsas av andra länders lagstiftning. Dessutom kan politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra länder påverka Bolagets verksamhet i vissa regioner, i synnerhet om handelshinder träder i kraft. 2.4 dotterbolag Såväl Vezzel som dotterbolaget Flexpipe har en begränsad verksamhetshistoria. För att etablera sina produkter på marknaden är det nödvändigt att bolagen har kapital för att kunna investera i marknadsföringsåtgärder i syfte att etablera dess orderingång och återkommande försäljning. Dotterbolaget Orion Infra AB grundades 1999 som ett tjänsteföretag, men har i viss mån en kort verksamhetshistoria eftersom bolaget nuvarande verksamhet som grossist med produktförsäljning inleddes först Bolaget har alltsedan starten fokuserat på produktutveckling, vilket medfört ett högt kostnadsläge och svaga resultat. Detta tillsammans med dålig lönsamhet avseende personalberoendet och beläggning har påverkat verksamhetens resultat och medfört ett begränsat kapitalläge. Fokus ligger nu på marknadsföring och försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter och system. Det kan dock inte garanteras att bolaget kommer att öka sin lönsamhet även om orderingången är positiv. Beroende av samarbetspartners Bolagets befintliga avtal med strategiska samarbetspartners är i 9

10 3 BOLAGET Vezzel AB (publ) med organisationsnummer och säte i Alvesta kommun, Kronoborgs län, bedriver försäljning och produktutveckling inom infrastruktur och därmed förenlig verksamhet. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). 3.1 Vezzel Bolagets bildades efter förvärv av lagerbolaget Grundstenen som registrerades hos Bolagsverket Den 25 oktober 2011 namnändrades lagerbolaget till Vezzel AB och kapital tillfördes Bolaget genom ett villkorat aktieägartillskott om SEK varefter verksamheten startades. Sedan en fondemission genomfördes i februari 2012 är Bolaget publikt med SEK i aktiekapital och aktier. Kvotvärdet är 0,10 SEK. Affärside Den grundläggande affärsidén är tydlig, att leverera Vezzels unika egenutvecklade plaströrssystem Multiduct med tillbehör till egna dotterbolag och ledande elgrossister inom marknaden för kabelskydd på den nordiska, europeiska och internationella marknaden. Målsättning och vision I arbetet med att leverera solida, kvalitativa och säkra lösningar till kunder drivs Vezzel av sin ambition, att växa med lönsamhet, vara det ledande varumärket och inta positionen som marknadsledare. Visionen är tydlig, att inom tre år vara en ledande aktörer inom marknaden för kabelskydd. För koncernen som helhet är målsättningen att gruppen ska bestå av minst fem olika och var för sig unika bolag verksamma inom kabelskydd, och med en omsättning på totalt MSEK. Kontor och personal Vezzel har i dagsläget en anställd som arbetar vid huvudkontoret på Fabriksgatan 21 i Alvesta. Kontoret hyrs med löpande avtal om 12 månader i en fastighet där Bolaget kan expandera vid framtida behov. Bolagets webbplats: Koncernstruktur Vezzel har två dotterbolag Flexpipe System Sweden AB och Orion Infra AB samt intressebolaget Nordstål Sverige AB. Samtliga bolag har sina säten i Alvesta kommun, Kronoborgs län och bedriver verksamhet utifrån kontor med adress Fabriksgatan 21 i Alvesta. Orion Infra AB Orion Infra bildades den 28 oktober 1999 av Claes Eakson och Kenth Eliasson under namnet Eliassons Spårunderhåll AB. Verksamheten var inriktad mot entreprenad inom järnvägsprojekt och uthyrning av personal för olika säkerhetstjänster. Efter en tid påbörjades viss produktutveckling varmed två olika typer av kompositlock framställdes till Trafikverket och ett kanalisationssystem i återvunnen plast utvecklades för kunder inom kraftförsörjning. Efterfrågan på produkter bidrog till att ett helägt dotterbolag, Swedish Cable Channel Systems AB, bildades 2005 i syfte att tillhandahålla miljövänliga produkter för skydd av kabel i samband med järnvägsprojekt fusionerades bolagen och nuvarande namn registrerades, Orion Infra AB. Tidigare verksamhet inom järnvägsbyggnation och underhåll upphörde därmed för att bolaget istället skulle kunna fokusera på sin nya roll som renodlat grossistföretag inom järnväg. Dagens verksamhet i Orion Infra AB bygger på affärsidén att vara den ledande grossisten inom järnvägsutbyggnad och underhåll i de skandinaviska länderna. Marknaden omfattar i praktiken alla företag och organisationer i Norden som har ett behov av flexibla lösningar inom området kabeldragningar samt järnvägsmateriel för överbyggnad. Sedan Orion Infra startade sin produktförsäljning har utvecklingen gått stadigt framåt. Fler och fler kunder har tillkommit och intresset för Orion Infra som järn- 10

11 vägsgrossist har ökat lavinartat. Dessutom är Orion Infra Nordens enda leverantör av kabelskyddsröret Multiduct ett system i återvunnen plastkomposit. Systemet har en mycket begränsad konkurrens i resten av världen. Bolagets försäljning sker genom en e-handelsfunktion på den egna hemsidan, där produktsortiment utökas successivt. Lösningen är mycket smidig för Orion Infras kunder eftersom de snabbt kan få uppgift om aktuellt lagerstatus och priser. Bland befintliga kunder bör nämnas Infranord, som tecknade ett leverantörsavtal med Orion under Bolagets webbplats: Vezzel AB (publ) förvärvade 65 procent av Orion Infra den 12 november Styrelsen för Orion Infra AB består av: Kenth Eliasson Ordinarie ledamot, Ordförande Claes Eakson Ordinarie ledamot Caroline Vajraca Suppleant Flexpipe Sverige AB Flexpipe Systems Sweden bildades den 10 februari 2012 av Claes Eakson och Kenth Eliasson för försäljning av rörprodukter innefattande kabelskyddsrör under produktnamnet Flexpipe och dess tillbehör inom kraft och byggbranschen. Bolagets webbplats: Vezzel AB (publ) förvärvade 100 procent av Flexpipe Systems Sweden 11 februari Styrelsen för Flexpipe Sverige AB består av: Claes Eakson, ordinarie ledamot, ordförande Kenth Eliasson, ordinarie ledamot Magnus Persson, ordinarie ledamot Nordstål Sverige AB Nordstål Sverige AB registrerades hos Bolagsverket den 6 mars Verksamheten består i att bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av kabelskyddsprodukter och kabelvägssystem i plåt, stål och aluminium såsom kabelstegar, trådstegar, durkplåtslock, aluminiumlock, pendelskenor och upphängningsanordningar. Dessutom kan bolaget erbjuda produkter som skyddar, leder och anvisar kabel och färdiga lösningar inom automation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation för fastigheter, datacenter /nätverk, energi, infrastruktur och bostäder och därmed förenlig verksamhet. Bolagets webbplats: Vezzel AB (publ) förvärvade 50 procent av röster och kapital i Nordstål Sverige AB under våren Resterande 50 procent av röster och kapital ägs av Michael Lykke Nielsen. Styrelsen för Nordstål Sverige AB består av: Claes Eakson, ordinarie ledamot, ordförande Michael Lykke Nielsen, ordinarie ledamot Kenth Eliasson, suppleant Vezzel AB (publ) Org nr % 50 % 65 % Flexpipe Sverige AB Org nr Orion Infra AB Org nr Nordstål Sverige AB Org nr Samtliga bolag har sin hemvist i Alvetsa kommun, Kronobergs län. 11

12 3.2 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelsen för Vezzel väljs för ett år i taget och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, med högst två suppleanter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kenth Eliasson Född: 1955 Ordförande sedan 2011 Ekonomi- och administrativ chef Vezzel AB (publ) Antal aktier: Övriga nuvarande uppdrag Innehavare i Alvesta Spårunderhåll Claes Eakson Född: 1978 Styrelseledamot sedan 2011 VD i Vezzel AB (publ) Antal aktier: Övriga nuvarande uppdrag Inga Magnus Persson Född: 1976 Styrelseledamot sedan 2011 Antal aktier: genom bolag Övriga nuvarande uppdrag Delägare/medgrundare av Underworld Productions AB Övriga nuvarande styrelseuppdrag Ordförande Orion Infra AB Ledamot Flexpipe Sverige AB Suppleant Nordstål Sverige AB Övriga nuvarande styrelseuppdrag Ordförande Flexpipe Sverige AB Ordförande Nordstål Sverige AB Ledamot Orion Infra AB Övriga nuvarande styrelseuppdrag Ledamot Underworld Productions AB Ordförande i Galtåsen Holding AB Ledamot i Flexpipe Sverige AB Tidigare styrelseuppdrag ( ) Inga Tidigare styrelseuppdrag ( ) Inga Tidigare styrelseuppdrag ( ) Inga Tidigare uppdrag VD Eliasson Spårunderhåll AB Tidigare uppdrag VD i Orion Infra AB Tidigare uppdrag Senior Graphic Designer IKEA Sydney Australien Art director IKEA Communications Kontakt Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets postadress som presenteras i Memorandumets avsnitt för Adresser och kontaktuppgifter. 12

13 Styrelsesuppleanter Emma Persson Född: 1977 Suppleant sedan 2011 Antal aktier: 0 Övriga nuvarande styrelseuppdrag Suppleant i Underworld Productions AB Suppleant i Galtåsen Holding AB Kristian Persson Född: 1973 Styrelseledamot sedan 2011 Antal aktier: 0 Övriga nuvarande uppdrag Avdelningschef Falköpings mejeri Övriga nuvarande styrelseuppdrag Ordförande Stenborna Vindpark AB Ledamot Vindenergi Falköping AB Suppleant Underworld Productions AB Ledamot i Galtåsen Holding AB Tidigare styrelseuppdrag ( ) Inga Tidigare uppdrag Produktionsledare Falköpings mejeri David Tistelgren Född: 1975 Styrelseledamot sedan 2011 Antal aktier: genom bolag Övriga nuvarande uppdrag Delägare/medgrundare av Underworld Productions AB Övriga nuvarande styrelseuppdrag Ordförande Underworld Productions AB Ledamot Galtåsen Holding AB Ledamot i Flexpipe Sverige AB Tidigare styrelseuppdrag ( ) Inga Tidigare uppdrag Inhouse design group leader IKEA Sydney Australien Projektledare IKEA Communications Caroline Vajraca Född: 1975 Suppleant sedan 2011 Antal aktier: Övriga nuvarande styrelseuppdrag Suppleant i Orion Infra AB ansvarsförsäkran Styrelsen för Vezzel AB (publ) med organisationsnummer , ansvarar för detta Memorandum och försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Alvesta den 30 september 2012 Revisor för Bolaget sedan 2011 Auktoriserad revisor medlem i far Raine Svensson Svensson och Björkman Revision AB Kenth Eliasson Magnus Persson David Tistelgren Caroline Vajraca Claes Eakson Kristian Persson Emma Persson 13

14 3.3 Personuppgifter För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter; Familjeband Det föreligger familjeband mellan Kenth Eliasson, Caroline Vajraca och Claes Eakson, likaså mellan David Tistelgren och Emma Persson. Emma Persson, Kristian Persson och Magnus Persson är syskon. Därutöver finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare. Konkurs och likvidation Ingen person i styrelsen eller ledande befattningshavare för Vezzel har under de fem senaste åren varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag som behövt sättas i konkurs eller träda i likvidation. Anklagelse, utredning, dom och sanktion Ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar. Intressen Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Bolaget genom eget aktieinnehav. Arvode till styrelseledamöter Under räkenskapsåret 2011 har arvode ej utgått till styrelsen. För räkenskapsåret 2012 har det beslutats att styrelseordförande ska erhålla ersättning om två inkomstbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, och övriga ledamöter ersättning vardera om ett inkomstbasbelopp enligt samma lag. Personer som är anställda i Bolaget uppbär inte styrelsearvode. Ersättning till vd Koncernens vd, tillika koncernchef är anställd av Vezzel och har enligt gällande avtal fast månadslön om SEK. Avtalet är tecknat på sedvanliga, marknadsmässiga villkor. Utöver detta har koncernens vd ett bonusprogram till sin lön, detta bonusprogram är direkt kopplat till omsättningen. Ersättning till ledande befattningshavare Övriga ledande befattningshavare uppbär konsultarvode. Uppsägning Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Inga avgångsvederlag är avtalade. Förmåner efter avslutat uppdrag Vare sig Vezzel eller dess dotterbolag har ingått avtal med någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare om förmåner eller ersättning efter det att uppdraget avslutats. 3.4 Bolagsstyrning Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Vezzel är som onoterat bolag för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följ eller förklara. Bolagsstämma Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Vezzel. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Vezzels ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Industri. Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman 14

15 bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och vd. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses. Styrelse Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsen för Vezzel ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, med högst två suppleanter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med vd. Inför styrelsemöten ser ordförande och vd till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter i god tid innan respektive möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas. Styrelsens arbetsformer Styrelsen för Vezzel väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar vd:s och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av vd genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Kommitteer för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade. Vd och företagsledning Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för vd som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna för vd:s behörighet att företräda Bolaget. Vd ansvarar därmed för den löpande operativa verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. Vd tar i samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Revisorer Revisor väljs på årsstämman för en period om ett år. Revisor granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Intern kontroll och riskhantering Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet. Den interna kontrollen ska säkerställa att Bolagets strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på listade bolag efterlevs inom Bolaget. Styrelsen i Vezzel har delegerat det praktiska ansvaret till vd. 15

16 4 MARKNAD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Det finns en stor, växande marknad för miljövänliga produkter och kostnadseffektiva lösningar i samband satsningar inom infrastruktur, exempelvis järnväg, vägar, industrier och flygplatser samt vid installationer av infrastrukturella elnät. Vezzel koncern har de produkter som efterfrågas och eftersträvar en ledande roll inom marknaden för kabelskydd. 4.1 Vezzel AB (publ) Vezzel är genom sitt egenutvecklade system för kabelskyddsrör verksamt inom marknaden för kabelskydd, mer specifikt marknaden för infrastruktursatsningar inom exempelvis järnväg, vägar, industrier, flygplatser samt installationer av infrastrukturella elnät. Marknad och efterfrågan Efterfrågan på kabelskydd är stor, inte bara i Sverige. De flesta länder har genom nationella regelverk uttalade krav på att kablar ska skyddas. Erfarenheter av stormar som slår ut hela eller delar av kraftnät har dessutom bidragit till att allt fler väljer lösningar där luftkabel istället förläggs i marken i kabelskyddsrör. Trenden är tydlig i Europa, inte minst eftersom markförlagd kabel har många fördelar jämfört med luftkabel, exempelvis färre skador på ledningar och nät. Markkabel är helt enkelt den bästa lösningen för att skydda infrastrukturen. Marknaden för kabelskyddsrör är enorm - i exempelvis Danmark kommer under den närmaste 10-årsperioden drygt 18 miljader DKR att investeras i ett nytt signalsystem för hela den danska järnvägen, ett projekt där kabelskyddsrör blir en central produkt. Konkurrenter De tre största leverantörerna på den svenska marknaden för kabelskyddsrör (Pipelife, Wavin och Uponor) omsätter tillsammans drygt 500 miljoner SEK årligen. Pipelife International med säte i Wien, Österrike, är idag en ledande europeisk plaströrsproducent. Koncernen är representerad i 29 länder med 30 fabriker. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen). Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än ton plastråvara. Det sker vid två produktionsenheter, Ölsremma och Ljung i Västergötland. Huvudsaklig tillverkningsteknik är extrudering samt formsprutning. Wavin är Europas ledande producent av plaströrsystem med verksamhet i 29 länder. Utanför Europa har företaget kontor i Kina och samarbetsbolag i Australien och Nya Zeeland samt ett globalt nätverk med mer än 120 agenter, licenser och distributörer. Huvudkontoret för Nordisk Wavin ligger i Danmark. Verksamheten har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Uponor är en internationellt ledande leverantör av VVS- och inomhusklimatsystem för bostäder och kommersiella byggnader. I de nordiska länderna är Uponor även en framstående leverantör av rörsystem för infrastruktur. Verksamheten bedrivs i 30 länder genom nära samarbete med specialister inom byggbranschen, konsulter, byggentreprenörer, installatörer, fastighetsägare och markentreprenörer. Uponor Corporation är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Oy i Helsingfors, Finland. 16

17 4.2 Orion Infra AB Marknad och efterfrågan Styrelsen för dotterbolaget Orion Infra bedömer att järnvägens betydelse för gods- och persontransporter kommer att öka under kommande år, såväl i Sverige som i Norden. De främsta drivkrafterna anses vara en ökad miljömedvetenhet samt den kostnadseffektivitet järnvägen erbjuder relativt andra transportsätt, exempelvis godstransport på järnväg istället för lastbil. Dessa bedömningar stärks av en ökad investeringstakt i svensk järnväg samt underhåll/ upprustning. Investeringar inom järnvägar skapar ett ökat behov av materiel, ett segment där Orion som enda grossist i denna nisch har en ledande position på den skandinaviska marknaden. Den totala järnvägsmarknaden står enligt Infra Nord ABs bedömningar inför en tillväxt om cirka 10 procent per år. Analysen bygger på ett ökat underhållsbehov relaterat till investeringar som fastställts av regeringarna i Sverige, Norge och Danmark. Sverige: I februari 2004 fattade den svenska regeringen ett beslut om gällande väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige. Över perioden avsätts totalt 108 miljarder kronor till nyinvesteringar i järnvägsnäten. Utöver de satsningar som görs i nyinvesteringar avsattes under samma tidsperiod även 38 miljarder kronor till förvaltning och underhåll av befintliga järnvägsnät. Under 2012 ökades drift- och underhållsbudgeten för järnvägen med cirka 35 procent, vilket innebär en satsning om drygt 7 miljarder kronor på järnvägsunderhåll under Styrelsen för Orion bedömer att detta kommer att leda till ökad efterfrågan på bolagets tjänster och produkter. Norge: I Norge har investeringar i infrastruktur ökat kraftigt de senaste åren. Bakgrunden är bland annat ett järnvägsnät som är kraftigt eftersatt och huvudsakligen består av enkelspår. En direkt konsekvens av detta anses vara tågens dåliga punktlighet och vikande antal passagerare. Liksom i Sverige har den norska regeringen beslutat att öka budgeten för järnvägen för att främja sysselsättningen. En höghastighetsutredning har inletts och Skanska har fått i uppdrag att bygga dubbelspår på Vestfoldbanen i Norge. Kontraktssumman uppgår till 1,57 miljarder kronor. Per Melby, inköpsdirektör på Jernbaneverket har konstaterat att Norska järnvägens budget ökar, vilket gör att vi behöver än fler leverantörer till fler och större projekt framöver. I Norge finns nästan inga leverantörer till järnvägsindustrin, vilket gör Jernbaneverket beroende av internationella tillverkare. Jernbaneverkets portfölj består idag till största delen av leverantörer från kontinenten, men man har utvecklat ett nära samarbete med svenska Trafikverket vilket gynnar de svenska leverantörerna. Däribland Orion Infra AB. I början av oktober presenterade Norges regering sitt förslag till statsbudgeten 2012, vilket bland annat innehöll 12,5 miljarder NOK till järnvägen. En ökning med 1 miljard jämfört med Danmark: Underhåll och drift av de danska järnvägarna sköts till största delen av Banedanmark. År gjorde Banedanmark en undersökning om åldern på de slipers som används. Resultatet var nedslående; medelåldern var 24 istället för rekommenderade 20 år. Det åskådliggör ett eftersatt underhåll av järnvägen i Danmark. Elektrifieringen av järnvägsnätet är också i behov av vidare insatser. Banedanmark har därför beslutat att byta ut signalsystemet mot det moderna sameuropeiska systemet ERTMS i syfte att öka turtätheten. Detta är en intressant möjlighet för Orion att erbjuda produkter och nya miljövänliga lösningar. Även i Danmark projekteras höghastighetståg. Banedanmark skrev i början av 2011 kontrakt för att projektera Danmarks första höghastighetsjärnväg med ett konsortium. Det ska byggas en 60 kilometer dubbelspårig järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted. Projektet som ska vara klart år 2018 har en total budget på 10,4 miljarder danska kronor. Den nya järnvägen behövs för att lösa den flaskhals som finns idag mellan Köpenhamn och Ringsted via Roskilde. Konkurrenter Orion Infra Det finns mycket få egentliga konkurrenter till Orion på den skandinaviska marknaden, huvudsakligen eftersom det saknas renodlade järnvägsgrossister. De bolag som levererar någon form av produkt har idag enbart leverans av just några få produkter, exempelvis Ahlsell och Onninen. En mer påtaglig konkurrent är Trafikverket. Men när Banverket ombildades till nuvarande Trafikverket och dess produktionsenheter blev statligt ägda aktiebolag (Infranord), möjliggjorde detta att produktionsenheterna använder andra eller fler grossister än tidigare. Det har gett Orion en fördelaktig position - under 2011 tecknade Orion Infra AB ett leverantörsavtal med Infranord. 17

18 4.3 flexpipe systems sweden ab MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN Flexpipe vänder sig till de geografiska marknaderna i England, Skottland och Danmark för kabelskydd inom främst bygg- och kraftindustrin, där speciellt vindkraft är ett intressant användningsområde. Andra områden är exempelvis marknaden för infrastruktur, speciellt järnväg, vägnät, industri, flygplatser och installation av elnät. I England och Skottland har arbetet med installation av skyddsäkra lösningar inte kommit lika långt som i exempelvis Sverige. Det innebär att bolag som kan etablera sina produkter hos etablerade återförsäljare har goda möjligheter att ta marknadsandelar, inte minst i samband med utveckling av järnväg och de stora investeringar som myndigheter beslutat om. När det gäller Danmark är förutsättningarna till försäljning av produkter inom kabelsydd goda eftersom danska Banedanmark har beslutat att byta ut hela signalsystemet för den danska järnvägen. Flexpipe marknadens smidigaste system för kabelläggning i svår terräng berg och sten. Dessutom en optimal lösning för att hantera kablage i samband med byggprojekt och andra temporära installationer. 18

19 4.4 Nordstål sverige AB Marknad och efterfrågan Nordstål är ett tillverkningsbolag specialiserad inom plåt, stål och aluminium. Deras marknad finns främst inom industri, bygg och fastighet samt infrastruktur. Konkurrenter Bland konkurrenter på den svenska marknaden kan särskilt två bolag nämnas: MP bolagen Industri AB i Vetlanda tillverkar bland annat kabelrännor, trådstegar och tillbehör. Omsättningen under det brutna räkenskapsåret 2010/2011 uppgick till 172 MSEK. Bolaget har cirka 70 anställda. Wibe AB i Mora omsatte cirka 350 MSEK under 2011 och är en av Sveriges största leverantörer inom kabelförläggning. Bolaget registrerades 1935 och har cirka 160 anställda. 4.5 SWOT Styrkor Affärsmodellen skalbart till nya länder och marknader Innovativ produkt Svagheter Litet bolag svag finansiell ställning Personberoende få nyckelmedarbetare Relativt okända på marknaden Möjligheter Stora infrastruktursatsningar i hela Europa Kostnadseffektiv produkt Miljövänliga lösningar Hot Stor etablerad aktör tar beslut att gå in i sektorn Litet bolag stora kunder Konkurrensfördelar koncernen Fokus på kabelskydd genom nytänkande, innovativa och miljöriktiga produkter. Världsunika produkter med hög kvalitet ger slutkunden ekonomiska fördelar. Det etablerade dotterbolaget Orion ger ingångar till återförsäljare och kunder. Ledande befattningshavare har stor erfarenhet inom området för kabelskydd. Koncernen kan leverera flera olika, unika system för kabelskydd. 19

20 MultiducT ett unikt syst Multiduct fyrkantiga kabelskyddsrör för snabbare montering. Rören levereras ihopklickade till flak och det är enkelt för montören att bryta loss ett knippe rör och placera i schaktet. Traditionella runda kabelskyddsrör medför fler arbetsmoment och tar längre tid att montera 20

INFORMATIONSMEMORANDUM 2012-03-01 VEZZEL AB (PUBL) MULTIDUCT ETT UNIKT SKYDDSRÖR

INFORMATIONSMEMORANDUM 2012-03-01 VEZZEL AB (PUBL) MULTIDUCT ETT UNIKT SKYDDSRÖR INFORMATIONSMEMORANDUM 2012-03-01 VEZZEL AB (PUBL) MULTIDUCT ETT UNIKT V8 KABEL- SKYDDSRÖR OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Vezzel AB (publ) organisationsnummer

Läs mer

Vi kapar stora kostnader med våra nya fyrkantiga kabelskyddsrör!

Vi kapar stora kostnader med våra nya fyrkantiga kabelskyddsrör! Analysintervju Vi kapar stora kostnader med våra nya fyrkantiga kabelskyddsrör! Vezzel AB (publ) Onoterad, ansluten till Inoff.nu Organisation Ordförande Kenth Eliasson VD Claes Eakson Försäljningschef

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se Inbjudan till teckning av aktier Orion Infra AB SIDAN 2 Orion Infra AB Järnvägsbranschen expanderar i lågkonjunkturen Investeringarna i infrastrukturen ökar när konjunkturen blir tuffare. En av anledningarna

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni CE-märkning av CoolHeater 150 CoolHeater -höljen tillverkade Ny VD utsedd Intäkterna för halvårsperioden uppgick till 0 tkr

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen och

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer