Fly on the wings of a global brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fly on the wings of a global brand"

Transkript

1 Fly on the wings of a global brand Avis Financial Corporation Företagspresentation JANUARI

2 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Bolaget 1.1 Historik 1.2 Affärsidé och vision 1.3 Varumärket AVIS 2 Marknad och verksamhet 2.1 Marknadsöversikt 2.2 Verksamhet Private Equity 2.3 Konkurrens och fördelar 3 Portföljbolag och projekt 3.1 Environmental Sensors, Inc. 3.2 AFC Building Technologies, Inc. 3.3 Avis Media 3.4 Small World Financial Services Group Ltd. 4 Styrning och ledning 4.1 Styrelse och ledande befattningshavare 4.2 Bolagsstyrning 5 Aktie och handel 5.1 Aktie 5.2 Handel 6 Räkenskaper 6.1 Finansiell översikt 6.2 Kommentarer till finansiell utveckling 6.3 Prognos 7 Riskfaktorer 7.1 Marknad och ekonomi 7.2 Verksamhet 7.3 Portföljbolag 8 Ordlista Adresser och kontaktuppgifter Ansvarsförsäkran Innehållet i denna presentation är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Avis Financial Corporation är ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Denna presentation innehåller även viss information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av denna presentation. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i Bolaget är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i Avis Financial Corporation uppmanas därför att noggrant studera föreliggande presentation i sin helhet. Rådgivare UCR Management AB har varit behjälplig vid upprättandet av denna presentation och design/ layout har tagits fram av Raven Finance. Legal due diligence har genomförts av Advokatfirman Juhlin och Partners KB. Ingen av här namngivna rådgivare har innehav av aktier i Avis Financial Corporation, ej heller andra ekonomiska intressen i Bolaget. Då samtliga uppgifter i presentationen härrör från Avis Financial Corporation friskriver sig UCR Management AB, Raven Finance och Advokatfirman Juhlin och Partners KB från allt ansvar mot aktieägare i Avis Financial Corporation och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i denna presentation. Benämningar Med Avis, AFC och Bolaget avses Avis Financial Corporation med Nevada Business Identification Number: NV , Nevada USA. DISCLAIMER Denna företagspresentation har upprättats enkom i informationssyfte av styrelsen i Avis Financial Corporation och utgör inte ett erbjudande om förvärv eller investering i Bolaget. Dokumentet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Presentationen ifråga är undantaget prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Grunden för undantaget är att presentationen har upprättats av styrelsen i Avis Financial Corporation enkom i syfte att presentera bolaget och är således inte ett investeringserbjudande.

3 VD har ordet Bästa Aktieägare Vad vi strävar att uppnå med strategin för Avis Financial Corporation, implementerad under 2010, är ett bolag som kan mångdubbla värdet av sina investeringar inom 3-5 år. Vi gör det genom att under restruktureringsfasen köpa skulder långt under pari (det nominella värdet), sedan konvertera dessa skulder och eliminera andra skulder hos bolagen vi investerar i, genom att stärka ledningen, färdigställa och vidareutveckla produkterna och utnyttja vårt kontaktnät för att utvidga distributionen och genom att teckna samarbetsavtal med större bolag för att mångdubbla försäljningen. Jag ger exempel på det nedan. Vi kräver en majoritet i styrelsen och vi söker i ett andra steg extern finansiering för att fortsatt stärka bolaget. Vi söker en exit genom att föra bolagen till en börs eller genom att sälja det restrukturerade bolaget till ett annat bolag eller till en konkurrent. Hos Avis har vi i en första fas framför allt finansierat bolagen genom att vi har lånat ut pengar för att bygga och utvidga affärerna och till sist har vi tvingat alla kreditorer att konvertera till aktier. Det har vi lyckats med genom att Avis lån normalt skaffat sig prioritet medan andra lån varit efterställda. Avis har konverterat alla lån till pari med upplupen ränta, även de lån vi köpt för under 30 procent av det nominella värdet. Två exempel När vi tog över ledningen av ESI och när vi började investera i det projekt som idag heter AFC Building Technologies, Inc., bestod bolagen av de bästa vattenoch oljesensorer som utvecklats till dags dato, respektive idéer hur man skulle kunna nå ut till en mycket stor marknad för pre-fabricerade hus för att skapa ett värdigare boende för många slumområden och familjer som bor i skjul, utan elektricitet och vatten. Men det fanns inte finansiering och stora skulder hade byggts upp och forsatte att genereras. Idag har vi eliminerat 5 miljoner CAD i skulder för ESI, färdigställt produkter för en mångmiljardmarknad, skrivit samarbetsavtal med bolag från oljeserviceoch oljeindustrin, skrivit under den största ordern i bolagets historia med ett kinesiskt bolag och tagit bolaget tillbaka till börsen. Under 2013 konverterade Avis alla skulder till aktier och kontrollerar nu 60 procent av ESI. Under 2014 ska bolaget generera starkt stigande omsättning och under 2015 kommer sensorerna för oljeindustrin till marknaden är det dags att berätta för marknaden vad vi åstadkommit så att aktiekursen för ESI stiger. Bolaget är idag inte högre värderat än när det var skuldtyngt och var tvunget att friställa nästa hela säljkåren under finanskrisen. En kurs stiger först när marknaden får reda på vilka framsteg som gjorts. För färdighussidan har vi skrivit ett avtal med en mycket modern fabrik i Polen som producerar husen komplett och skickar dem FOB till en utskeppningshamn. Därefter tar köparen över, med stöd av oss genom utbildning så att de kan bygga upp husen på plats, men utan vår inblandning i tillstånd, infrastruktur, lokala bestämmelser etc. Vi har eliminerat 4,7 miljoner USD i skulder, bolaget är skuldfritt från januari 2014 och vi ska inte bara leverera färdighus utan också verktyg via 800 försäljningsställen, och vi kan leverera kök och andra husrelaterade produkter. Vi har besökt och rönt stort intresse från 15 länder till dags dato. Det har kostat oss nästan hotellnätter! Avis äger 29 miljoner aktier i AFC Building Technologies, Inc. till en kurs (dec 2013) av 1,00 USD per aktie. Eftersom Avis tagit över de flesta stora projekten, respektive aktier i de bolag vi restrukturerat, under 2013 så kommer 2014 bli det första fullt konsoliderade året och först då reflektera värdet för Avis. De kommande åren bör kunna utvisa en stigande vinst. De tre år vi utvisar i broschyren är då vi i huvudsak lånade ut pengar till bolagen under restruktureringen, men utan att äga aktier. Under 2014 ska vi sälja av procent av Avis nuvarande innehav av 82 procent i AFC Building Technologies, Inc., respektive genomföra en kapitalhöjning. Detta för att eliminera våra egna skulder och samtidigt skaffa arbetande kapital. Jag önskar oss alla ett riktigt hälsosamt och framgångsrikt 2014! Pieter R. Danielsson VD och Ordförande Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 3

4 1 Bolaget Avis Financial Corporation med organisationsnummer NV och säte i Reno, Nevada, USA, är ett holdingbolag som investerar i undervärderade, internationella bolag eller projekt med avsikt att förädla och utveckla verksamheten för att därefter förbereda en exit genom börsintroduktion eller försäljning. Gällande lagstiftning för verksamheten och Bolagets juridiska form styrs av Nevada Revised Statutes (NRS), Kapitel 78* (avseende privata bolag). 1.1 Historik Det privata amerikanska bolaget Avis Financial Corporation bildades av Warren Avis (grundare till Avis Rent-a-Car) och bedrev under 90-talet verksamhet inom valutaväxling med ett flertal kontor i bland annat New York, Boston och Miami. Denna verksamhet såldes i början av 2000-talet till P. Schulz von Siemens, som idag bedriver verksamheten genom Choice Currency Exchange. Avis Financial Corporation förvärvades av Pieter Danielsson den 23 augusti 2004 varmed bolagets verksamhet övergick till affärs- och bolagsutveckling. Efter ett omvänt förvärv den 31 december 2005 mellan Avis Financial Corporation och Sun Cut Floral Network (publikt OTC-listat skalbolag utan verksamhet eller personal) blev Avis Financial Corporation ett publikt bolag listat på OTC Pink, (OTC Markets Group, Inc., New York). Verksamheten var dock mycket begränsad fram till 2009, då nuvarande ledning initierade en strategisk affärsplan. 1.2 Affärsidé och vision Avis Financial Corporation (AFC) investerar i fundamentalt undervärderade bolag med hög potential och maximerar deras värde i fyra steg: 1. Finansiell rekonstruktion genom att lösa skulder till ett diskonterat pris och investering av egna medel. 2. Operationell rekonstruktion, eventuellt byte av ledningspersoner, införande av strikt kontroll och uppföljning. *www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-078.html#nrs078sec370 Koncernstruktur Avis Financial Corporation Nevada Business Identification Number: NV USA Dotterbolag AFC Building Technologies, Inc. 82 % USA Dotterbolag Environmental Sensors, Inc. 60 % KANADA Projekt Intressebolag till Avis Financial Corporation Avis Media 100 % SCHWEIZ Small World Financial Services Group Ltd. 2,8 % STORBRITANNIEN AFC har tidigare varit rådgivare till såväl Angel Telecom Holding AG som Adroit Resources, Inc. och har mindre innehav i respektive bolag. 4 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

5 3. Utveckling av produkt och marknadsföring, varumärke, försäljning och distribution. 4. Förberedelser för en framgångsrik exit (juridiskt stöd, private placement, publik emission eller uppköp av extern part). En unik aspekt av Avis affärsidé är att Bolaget genom nära samarbete med partners kan erbjuda en fullservicelösning till sina portföljbolag. Dessutom kan förvärvade bolag dra nytta av Avis profilerade varumärke, ett mycket stort internationellt nätverk och omfattande affärserfarenhet. När uppdraget är avslutat och värdet stigit, har Avis som målsättning att sälja förvärvade företag (eller andelar av företag) och att göra detta med god förtjänst. Corporation fått rättigheterna till en bred grupp av framför allt finans-, bank- och mäkleritjänster, men också personalförmedling etc. Avis/Budget, Inc. har ground transportation, club membership, time sharing, leasing av fordon och ytterligare tjänster i samband med biluthyrning värderade Spruce Corporation i Chicago (värderar varumärken för Nestlé, Bank of America, GM med fler) The Avis Financial Brand med ursprunglig logotyp i guld och silver till 35 miljoner USD. Idag är märket bredare och skyddat i fler länder i världen (alla betydande länder i Asien, Sydamerika och Mellanöstern, EU och Nordamerika). Därför uppskattar Avis patentadvokat att märket är värt betydligt mer idag än Varumärket AVIS Avis Financial Corporation hade initialt ett licensavtal för att nyttja namnet AVIS. Men i samband med att Bolaget i juni 2013 skrev under ett avtal med Avis/ Budget avseende co-existence agreement lyckades Avis Financial Corporation (efter en tvist mellan arvingarna till Warren Avis) bli ägare till varumärket AVIS som ordmärke. Därmed har Avis Financial Sheraton Park Hotel and Towers i Chennai, Indien använder Avis Media IPTV-lösning. Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 5

6 2 Marknad och verksamhet Med fokus på undervärderade företag med stor utvecklingspotential bedriver Avis Financial Corporation verksamhet som ett private equitybolag, operationell portföljförvaltare, finansiell konsult, entreprenör och affärsutvecklare under ett välrenommerat, globalt varumärke. 2.1 Marknadsöversikt En stor majoritet av alla företag i världen är små eller medelstora företag, så kallade SME. Inom EU är 99 procent av företagen SME:s och tillhandahåller 65 miljoner arbetstillfällen. I den pågående recessionen har SME:s lidit av en brist på likviditet och i större utsträckning än tidigare gått i konkurs. Väldigt få SME:s kan dra in kapital via börsen, de har generellt svårt att finansiera sig. I en allt mer komplex affärsvärld kämpar många hårt utan att nå sina mål. Att hyra in konsulter som rådgivare är normalt sett inte en möjlighet då man inte kan betala de höga arvodena och de råd man får ger sällan en omedelbar effekt. Avis Financial Corporation vill uppfylla SME:s behov av begripliga, användbara råd som de dessutom har råd att följa. Avis fokus ligger på den stora gruppen undervärderade företag med mycket stor utvecklingspotential. 2.2 Verksamhet Private Equity Avis har genom åren utvecklat en innovativ affärsutvecklingsmodell som bistår SME:s så att de kan nå sin fulla potential. Avis engagerar sig i varje steg och tillhandahåller ett tydligt servicepaket till sina portföljbolag, som också drar nytta av Avis profilerade varumärke, ett mycket stort internationellt nätverk och en omfattande affärserfarenhet. Avis och dess aktieägare gynnas i sin tur genom att förvärva stora andelar i företagen till förmånliga priser/kurser; andelar som kan säljas med god förtjänst när uppdraget är avslutat och värdet stigit. Affärskoncept När Avis accepterat ett mandat, efter en mycket grundlig due diligence, implementerar Avis sin modell i fyra steg: 1. Finansiell rekonstruktion. Om bolaget är skuldsatt förhandlar Avis med kreditgivarna och köper vanligtvis fordringarna till en kraftig rabatt. I vissa fall kan detta leda till att den köpta skulden återlöses till pari när företaget åter är lönsamt. Därefter tecknar sig Avis för ett konvertibellån så att företaget får likviditet. Dessa fordringar konverterar Avis sedan till det nominella värdet så bolaget blir skuldfritt. Dessutom skaffar sig Avis optionen att antingen återfå det utlånade kapitalet eller att konvertera till aktier till en förmånlig och förutbestämd kurs. I vissa fall köper Avis ut mindre aktieägare för att skaffa sig majoritet i bolaget. 2. Operationell restrukturering När skulder och likviditet är under kontroll går Avis vidare med att stärka bolaget, vanligen genom att stärka ledningen med nya styrelsemedlemmar och vid behov byte av ledningspersoner. Strikt kontroll och uppföljning införs för att öka kostnadseffektiviteten. 3. Utveckling När bolaget sålunda stabiliserats kan man fokusera på utveckling. Den här fasen inkluderar att förbättra och omfokusera affärsstrategin, optimera marknadsföringen och produktutvecklingen samt att ta fram affärsplaner och presentationer. Den interna redovisningen styrs Forskning och utveckling I egenskap av holdingbolag bedriver inte Avis Financial Corporation någon egen forskning och utveckling. Däremot stöder Avis portföljbolagens FoU. Exempelvis har Avis dotterbolag Environmental Sensors, ESI, under de senaste två åren investerat cirka 2 miljoner USD för att utveckla sensorer som kan mäta fuktigheten i olika jordlager. Avis Media har utvecklat mjukvara för hospitality infotainment solutions, det vill säga ett tillvägagångssätt att förse till exempel hotell med all den information, underhållning och uppkoppling med mera som gästerna kan tänkas efterfråga. Under investerade Avis i det svenska aktiebolaget Aliquantums projekt genom att bevilja bolaget lån om 40 miljoner SEK för att utveckla ett mediakoncept och modulbaserade, prefabricerade hus för den växande marknaden för affordable housing, det vill säga hus till låg (överkomlig) kostnad, i tredje världen. Men eftersom Aliquantum inte uppfyllde fastställda försäljningsmål och avtalad amorteringsplan tog Avis över såväl husprojektet som mediaprojektet under 2012 mot utstående del av skulden. Dessa projekt är idag AFC Building Technologies, Inc. samt Avis Media. 6 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

7 upp och försäljning och distribution av produkterna effektiviseras. Om det bedöms nödvändigt genomförs varumärkesstärkande åtgärder. 4. Förberedelser för exit För att förbereda en framgångsrik (åter-)introduktion på marknaden bistår Avis bolaget med prospekt, strukturella lösningar och löser eventuella skattefrågor. Avis underlättar för bolaget att genomföra en private placement eller en börsintroduktion. Identifiering av lämpliga portföljbolag Mot bakgrund av Avis tidigare verksamhet och ledande befattningshavares erfarenhet av framgångsrika projekt, får Avis årligen hundratals förslag på presumtiva portföljbolag och projekt. Dessa affärsprojekt presenteras av bland annat tidigare partners, investerare, advokater, banker, förmögenhetsförvaltare och andra affärskontakter. Avis väljer att engagera sig i SME med lednings- och/eller finansiella problem som utifrån givna kriterier kan påvisa att Avis kan hjälpa dem till stabil tillväxt och långsiktigt uthållig lönsamhet. För Avis är det mer väsentligt att bolaget passar med de erfarenheter och det nätverk som Avis kan erbjuda, än att bolaget ligger geografiskt nära eller är verksamt inom en specifik bransch. På sikt har Avis för avsikt att utöka sin kapacitet för att även kunna bistå större bolag. Det bör dock påpekas att Avis tjänster efterfrågas särskilt av SME eftersom de på grund av sin storlek har svårt att vinna gehör hos banker och de flesta private equity-bolag. Kriterier för nya portföljbolag Avis Financial Corporation söker fundamentalt undervärderade bolag med hög potential. I syfte att identifiera lämpliga projekt har Avis därför uppställt ett antal kriterier som ett bolag eller projekt måste uppfylla om det ska kunna bli en del av Avis portfölj. De behöver: 1. En fungerande affärsidé. 2. En påtaglig utvecklingspotential. 3. En innovativ, efterfrågad och tillförlitlig produkt. 4. En undervärderad aktie eller en vilja att erbjuda en emission med rabatt. 5. Vara nära finansiell uthållighet. 6. Vara väl positionerade på marknaden. 7. Vara beredda att acceptera Avis hands-on metod. 8. Vara beredda att låta bolagets aktier handlas på en börs för att möjliggöra en exit. För att säkerställa att rätt bolag väljs ut till Avis portfölj genomförs dessutom en mycket strikt due diligence av kandidaterna, där särskilt fokus läggs på: 1. Koncept, livskraft, marknad, efterfrågan, konkurrenter. 2. Produkt, kvalitet, uthållighet. Fallstudie Environmental Sensors, Inc. ESI. ESI är ett bra exempel på hur Avis agerar. ESI, ett kanadensiskt bolag, säljer egenutvecklade sensorer för att optimera bevattningssystem och för att mäta vattenhalt i oljekällor. Systemet har tagit ett decennium att utveckla och betraktas allmänt som bäst på marknaden. ESI hade säkrat finansiering från ett antal fonder - men när finanskrisen kom ledde det till en likviditetskris. Företagets utveckling, marknadsföring och försäljning reducerades kraftigt och ESI suspenderades från Torontos TSX Venture Exchange. Budgeten krympte till ett absolut minimum. Avis hade följt ESI:s framsteg under flera år och var medvetet om potentialen. Efter en noggrann due diligence kom Avis med ett förslag till ESI under våren Förslaget accepterades varvid Avis vidtog följande åtgärder: 1. Avis förhandlade med ESI:s fordringsägare och lyckades köpa 80 procent av bolagets skulder från bankägda fonder. Skulderna köptes för mindre än en tredjedel av det nominella värdet. 2. Avis tecknade sig därefter för ett konvertibellån av ansenlig storlek för att ge bolaget arbetskapital. 3. Därefter förhandlade Avis med andra fodringsägare som antingen accepterade en lägre ersättning eller konverterade till aktier. 4. Avis konverterade 2013 de köpta skulderna och det nya konvertibellånet till aktier till en gynnsam kurs. Avis äger efter dessa transaktioner aktiemajoriteten i ESI. 5. Därefter erbjöds Avis nätverk av investerare att teckna aktier i ESI vilket möjliggjorde för bolaget att återigen satsa på utveckling och försäljning. 6. Avis har nu implementerat styrmekanismer, bytt styrelseordförande, kontrakterat revisorer, omformulerat strategin för affärer och försäljning samt etablerat nya försäljnings- och distributionskanaler. ESI handlas åter på börsen under börssymbolen ESV. För Avis är uppdraget med ESI lönsamt på flera olika nivåer: 1. Avis har tecknat aktier till en mycket förmånlig kurs vilket gör det möjligt att sälja med god förtjänst när ESI är framgångsrikt. 2. Avis har försett ESI med ledningskompetens och får ersättning för detta. Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 7

8 2.3 Konkurrens och fördelar Avis Financial Corporation har genom sin verksamhet möjliga konkurrenter inom främst segmentet för private equity, även om de flesta av dessa bolag endast erbjuder en liten del av Avis totala tjänsteutbud. Ett kännetecknande drag är att många private equity-bolag profilerar sig gentemot kundföretag såsom finansiella rådgivare och har därför strikt fokus på traditionella affärsbeslut inför sina investeringar. Oftast får lån, riskkapital eller tillväxtkapital finansiera deras företagsförvärv. Utöver detta finns det också konsultföretag som erbjuder företagstjänster inom specifika områden, exempelvis för förvaltning. Men dessa bolag kan inte i egentlig mening beaktas som konkurrenter till Avis eftersom det finns ett flertal fundamentala skillnader: De är oftast relativt fristående i sin relation till kundföretag, till skillnad från Avis som istället eftersträvar ett konkret och mycket aktivt engagemang i utvecklingen av kundföretag. De saknar entreprenörens fullständiga engagemang och förvärvar normalt sett inte aktiemajoriteten i de företag de arbetar med. De erbjuder inte företag tillgång till både företagstjänster och riskkapital vilket Avis gör. Konkurrenter inom segmentet private equity-bolag På den nordiska marknaden är Nordic Capital och EQT Partners de mest kända aktörerna. Deras affärsmodell är att investera i bolag där de ser möjligheter till förbättrad effektivitet i verksamheten. Nyckeln till framgång är att finna bolag med möjligheter som tidigare ägare av någon anledning inte kan eller vill realisera, bolag som kan förvärvas och tillföras värde. Med strategiska förändringar av verksamheten ökar Nordic Capital och EQT Partners värdet i sina portföljbolag som därefter avyttras. Såväl Nordic Capitals som EQT Partners har historiskt sett varit framgångsrika och deras investeringar har resulterat i positiv avkastning till investerarna. Under de senaste åren har de genomfört ett flertal uppmärksammade affärer, bland annat förvärven av Capio, Cloetta och ConvaTec (Nordic Capital) samt Academedia, Anticimex och Gambro (EQT). De två bolagen hör till världens 50 största private equity-bolag. AFFÄRSBOLAG Traditionella Private Equity-bolag AFFÄRSMODELL Avis Financial Corporation 1. Finansiering Hitta investerare till fonder 2. Analys Identifiera förvärvsobjekt 3. Förvärv 4. Omstrukturering 5. Utvärdering och uppföljning av investeringen 6. Exit 7. Återbetalning 1. Analys av förvärvsobjekt due diligence 2. Finansiell rekonstruktion 3. Operationell restrukturering 4. Aktiv utveckling 5. Förberedelser för exit 6. Exit Fördel med Avis modell Avis tjänar pengar på värdeökning och förvaltningsavgifter samtidigt som risken begränsas genom att Avis alltid eliminerar alla skulder hos bolagen. 8 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

9 Bland de mest uppmärksammade internationella bransch bolagen finns följande: The Carlyle Group som är ett av världens absolut största private equity bolag och har uppmärksammats mest på grund av sina investeringar i försvarsindustrin. The Carlyle Group är ett väldiversifierat PE-bolag med investeringar i allt från enskilda bolag till reala tillgångar. Bolaget listades på NASDAQ i New York i mitten av TPG Capital är ett av världens största private equitybolag som fokuserar på lånefinansierade uppköp och investeringar i bolag där man finner möjligheter till en förbättring av verksamheten genom omstrukturering. Bolaget var det kanske mest uppmärksammade inom sin nisch strax före finanskrisen med flera högprofilerade uppköp. Kohlberg Kravis Roberts är förmodligen världens mest kända PE-bolag tack vare ett par uppmärksammade lånefinansierade uppköp, bland annat av RJR Nabisco 1989 och TXU år KKR är en aktiv ägare som är känd för att driva igenom kraftiga omstruktureringar i sina portföljbolag. Bolaget är noterat på New York börsen. Goldman Sachs Capital Partners är en annan av giganterna i PE-branschen som har vuxit starkt under de senaste tio åren. Bolaget har varit delaktigt i flera uppmärksammade affärer, bland annat som medfinansiär i uppköpet av TXU år 2007 (tillsammans med TPG Capital och KKR). CVC Capital Partners är den dominerande aktören i Europa med en kapitalisering som kan mäta sig med de största amerikanska aktörerna. CVC investerar i mogna bolag som uppfyller bolagets kriterier vad gäller lönsamhet och tillväxt och investeringarna är oftast mycket långsiktiga. Konkurrensfördelar Marknaden lider ingen brist på små och medelstora företag med potential, beprövade affärsidéer och innovativa produkter men ofta saknar de ledning, kompetens, nätverk, distribution eller medel för att kapitalisera på sin egen potential. Forna tiders affärsbanker ersätts i hög grad av investmentbolag som normalt inte har kapacitet att ge nödvändigt stöd till kämpande små och medelstora företag. Oftast är de begränsade till att antingen erbjuda finansiering utan operativt stöd, alternativt en mer renodlad roll som konsult eller rådgivare. Detta innebär att många affärsmöjligheter går till spillo. Det finns ett överflöd av små och medelstora företag med behov av de tjänster Avis Financial Corporation erbjuder, samtidigt som mycket få marknadsaktörer erbjuder just dessa bolag adekvat hjälp till omstrukturering och mervärden. Avis affärsmodell erbjuder med andra ord en unik konkurrensfördel. Dessutom bör mervärdet av Avis internationella varumärke lyftas fram, ett välkänt varumärke som ökar synligheten också för Avis portföljbolag och koncernens nätverk. Varför investera i Avis Financial Corporation? AFC utgör en unik kombination av ett private equity-bolag, operationell portföljförvaltare, finansiell konsult, entreprenör och affärsutvecklare, under ett välrenommerat globalt varumärke. En mycket erfaren ledning under ordförande och CEO Pieter R. Danielsson (tidigare Europe Area Head of Citicorp Private Bank) som har finansierat och restrukturerat mer än 50 företag och framgångsrikt lotsat 28 företag till IPO eller börsnotering samt COO Stephan Radermacher, advokat och tidigare CFO för ABB Global Power Generation. Ledningen har en samlad erfarenhet som överstiger 50 år. AFC väljer ut bolag man investerar i efter en mycket noggrann process. Bolagen stabiliseras finansiellt och stöttas med skräddarsydda lösningar av AFC och ett omfattande internationellt nätverk. Ledningen i AFC tillhör i hög grad pilotskolan. Deras ersättning utgörs av aktier upp till 70 procent av lönen (till samma kurs som nya investerare). AFC förbereds för börsnotering under 2014 eller AFC har för närvarande investeringar i flera bolag/projekt med professionella ledningar och mycket hög potential för värdestegring. Portföljen är väl diversifierad inom grön teknologi, IT/media, finansiella tjänster, handel samt affordable housing (det vill säga hus till låg/överkomlig kostnad). Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 9

10 3 Portföljbolag och projekt Avis Financial Corporation (AFC) investerar i fundamentalt undervärderade bolag med hög potential och har idag en väl diversifierad portfölj med flera bolag/projekt verksamma inom grön teknologi, IT/media, finansiella tjänster, handel samt affordable housing (det vill säga hus till låg/överkomlig kostnad). 3.1 Environmental Sensors Inc. Två av världens mest värdefulla resurser är vatten och olja. Environmental Sensors Inc. utvecklar högteknologiska sensorer som optimerar mätningen av dessa resurser, vilket ger såväl producenter som miljön signifikanta fördelar. Bolaget etablerades redan 1973 (säte i British Columbia, Kanada) och är väl etablerat som en ledande utvecklare av fuktsensorer och övervakningssystem för tillämpning på olika marknader. Marknad och förutsättningar Trots att mindre än en procent av allt vatten på jorden är sötvatten, är det föremål för ett enormt slöseri. Exempelvis används 80 procent av färskvattnet i Nordamerika inom jordbruket varav endast drygt hälften når den avsedda grödan. Med ESI:s system Moisture- Point och GroPoint kan odlare istället maximera bevattningseffektiviteten genom att övervaka fukthalten vid grödans rotzon. Det medför drygt 40 procent lägre användning av vatten. Eftersom konsumtion av färskvatten är en global fråga som engagerar och motiverar till åtgärder ser Avis Financial Corporation goda affärsmöjligheter för ESI:s teknik. ESI har också siktet inställt på oljeindustrin, där upptäckter av nya oljekällor har minskat i årtionden. Konventionell olja kommer i stor utsträckning från allt mer instabila geopolitiska regioner och utvinns huvudsakligen från källor alternativt reserver som är svåra att utnyttja. Möjligheten att nyttja så kallade sekundära källor, oljekällor som fortfarande innehåller 65 procent olja (den approximativa gräns där oljan inte längre sprutar upp utan måste pumpas), kan därmed vara värdefull men förutsätter noggranna mätningar för att kunna utvärdera om det lönar sig att utvinna oljan eftersom den är blandad med mycket vatten. ESI:s produkt Flo- Point mäter mängden vatten i en oljeström - en kritisk aspekt av oljeutvinning, i synnerhet från sekundära oljekällor. Bolagets lösning är alltså ett stort genombrott på en marknad som är värd flera miljarder USD. Produkter GroPoint är en tålig, bärbar digital sensor som erbjuder en precis och kostnadseffektiv mätning av markfuktighet. Med GroPoint kan odlaren kontinuerligt se när jorden är mättad, var det behövs mer vatten och dessutom förutse översvämning. Det leder till en mer effektiv bevattning och därmed bättre avkastning. Även kvaliteten blir högre samtidigt som det är möjligt att spara upp till 40 procent av vattnet. Produkten riktar sig till jordbrukare av alla slag; bär, grönsaker, vinodling, spannmål med mera. Även stora kommersiella Jordens befolkning Jordens samlade vattenresurser Fördelning av färskvattenanvändning 6,6 miljarder 9,3 miljarder km km 3 8 % Hushåll 22 % Industri 70 % Bevattning Tillgången på vatten är ett växande problem i världen. Redan idag saknar många rent vatten samtidigt som FN förutspår att vattenbrist kommer att vara världens dominerande utmaning de kommande decennierna. Upp emot 75 procent av vattnet inom jordbruket går till spillo då odlaren saknar verktyg för att kunna bedöma när marken är mättad på vatten. 10 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

11 odlare, golfbanor, idrottsanläggningar och parker kan med fördel använda produkten. Marknadspotentialen är stor. Det finns uppskattningsvis 570 miljoner hektar bevattnad mark över hela världen varav mindre än 2 procent nyttjar vattenhushållande teknik. Oron över tillgången på färskt vatten ökar, och i många länder tillämpas redan ett flertal åtgärder och påtryckningsmedel för att spara vatten. GroPoint sensorer är väl positionerade på marknaden, med en robust och tillförlitlig prestanda till ett pris som de flesta konkurrenter inte kan matcha. Dessutom har GroPoint nyligen vidareutvecklats med ett konkurrenskraftigt digitalt gränssnitt (SDI-12) vilket avsevärt ökar dess förenlighet med olika bevattningssystem. Därutöver finns det många fördelar med just GroPoint; enkel installation (inga accessrör, nedgrävda delar), systemet är fullt integrerat och trådlöst (kan utökas från grundläggande funktioner till mer avancerade med kompletterande komponenter), utför alla viktiga mätningar med hög precision (lägre produktionspris och på sikt även möjlighet till lägre slutpris ut till kund). MoisturePoint sensorer är utformade för att ge mycket exakta mätningar av fukthalten på olika djup i jorden. Produkten är mycket uppmärksammad. Inte minst inom området för miljöregleringar, akademisk forskning, och på jordbruksmarknader har MoisturePoint fått en stark position. Dess närmaste konkurrenter är båda europeiska, vilket ger ESI en fördel på den Nordamerikanska marknaden. MoisturePoint är mycket robust och orsakar minimala markstörningar i samband med installation. I motsats till sina konkurrenter, har ESI riktat sig till såväl jordbruksmarknaden som marknaden för analys av avfallshantering och avfallsupplag. Det är en strategi i tiden. I takt med att allt fler länder ökar sin miljöreglering är det rimligt att förvänta sig en ökad efterfrågan på miljöövervakningssystem som MoisturePoint. FloPoint (watercut oil sensor) är ett egenutvecklat system för att mäta vattenmängden i olja vid oljeutvinning. FloPoint har testats som prototyp av den kanadensiska oljeindustrin. Resultaten visar att produkten är både billigare och bättre än alla andra produkter för sekundära oljekällor. Lösningen utgör ett verkligt genombrott på en global marknad som uppskattas vara värd cirka 10 miljarder USD. Arbetsprototypen har utvecklats under mer än tio år och är nu nära att bli en kommersiell produkt. Under slutet av 1980-talet uppmärksammade olje- och gasindustrin ett växande behov av tillförlitliga mätare för test av oljekällor, inte minst eftersom mätresultaten leder till finansiella konsekvenser för infrastrukturen vid utvecklingen av olja och gas. Detta har drivit på utvecklingen av mätsystem med hög precision inom oljeindustrin. Det finns en utbredd efterfrågan på dessa instrument. ESI:s FloPoint är lösningen, med exceptionell precision till betydligt lägre kostnad än produkter från ledande konkurrenter. Växande efterfrågan på produktionseffektivitet och behovet av att kunna utvinna olja från Testimonials Abdulla Nasser and Associates is pleased to represent ESI in the United Arab Emirates. We recognize the potential for the FloPoint technology in our lucrative oil market and look forward to a long and mutually prosperous relationship with ESI. Mohammed El Fout General Manager, Abdulla Nasser and Associates The FloPoint instrument has provided us with valuable, real time field information at our Calgary offices. This has allowed us to gather high quality data regarding our operation and make decisions with confidence. Ron Chapman VP Engineering, EagleRock Exploration Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 11

12 tekniskt sett svårarbetade oljekällor ger ESI goda förutsättningar att kapitalisera på den enorma marknadspotentialen. Kunder ESI har nyligen tecknat ett treårigt avtal med det kinesiska bolaget Tri-Teck Holding Inc. efter att de testat ESI:s produkter i 18 månader. Testerna i Kina utfördes delvis för att förse vattenstationer med en sensor som kan mäta risk för översvämning. ESI var det enda bolaget som kunde uppfylla alla krav och därför fick statligt tillstånd att sälja sin produkt i Kina. Tri-Teck Holding Inc. är noterat på NASDAQ under kortnamnet TRIT och har en omsättning på drygt 72 miljoner USD. Deras avtal med ESI är den största order ESI någonsin mottagit lägsta ordervärde 5 miljoner USD. Förutsättningarna till merförsäljning är goda eftersom Tri-Tecks budget endast avser cirka 1 procent av Kinas uppskattningsvis vattenstationer för översvämningsrisker. I augusti 2013 levererade ESI de första produkterna till Tri-Teck Holding Inc., som nu förväntas lägga en order i månaden för att uppfylla eller överträffa kontraktets minimikrav. Tri-Teck levererar nyckelfärdiga anläggningar för vattenhushållning, effektiv bevattning och avloppshantering i USA, Kina och Indien. I November 2013 inledde ESI och Dycor Technologies Ltd (Dycor) ett formellt samarbete för andra generationens utveckling och kommersialisering av ESI:s FloPoint-teknik. Expertis hos ESI, tillsammans med Dycors tekniska styrka och stora erfarenhet inom oljeindustrin blir betydelsefulla för målsättningen: Att gemensamt utveckla den bästa kommersiella lösningen för sensorer för oljeindustrin. Samarbete har också säkerställts med en betydande kanadensisk oljeproducent, tillika kund, vilket ger ESI möjlighet till värdefulla fälttester och konkret stöd i samband med olika anpassningar. Med över 1,5 miljoner oljekällor i världen finns det en global potentiell marknad till ett värde av uppskattningsvis 10 miljarder USD när produkten är klar och redo för marknaden. Avis engagemang i ESI ESI hade i ett tidigare skede säkrat finansiering från ett antal fonder, men i samband med finanskrisen kunde dessa fonder inte fullfölja sina åtaganden om finansiering. Detta försatte bolaget i en mycket svår situation samtidigt som det öppnade för en mycket attraktiv investeringsmöjlighet för Avis Financial Corporation. AFC har eliminerat eller förvärvat ESI:s samtliga skulder, säkerställt en ny listning av bolaget (börssymbolen ESV på TSX Venture Exchange i Toronto, Kanada), installerat ny styrelse och ledning, implementerat styrmekanismer, etablerat nya försäljnings- och distributionskanaler med mera. Sedan Avis under 2013 konverterade köpta skulder och konvertibellån äger Avis Financial Corporation 60 procent av röster och kapital i ESI. Sammantaget gör Avis bedömningen att Bolaget kan bistå ESI i utvecklingen för att ESI ska kunna flerdubbla sitt nuvarande börsvärde. Grundförutsättningarna finns där; 1) potentiellt marknadsledande teknik, 2) ansedda befintliga kunder inom både jordbruk och oljeindustrin, 3) expanderande marknader för varje produktlinje, 4) värdefullt distributionskontrakt. Avis har framgång med ESI Avis har åstadkommit det som utlovats; ESI är åter ett listat bolag - TSX Venture Exchange i Toronto, Kanada. ESI är skuldfritt (Avis äger 60 procent av bolaget efter konvertering) ESI har mottagit nya order (enskilt största ordern, minsta värde 5 miljoner USD) ESI har etablerat värdefullt samarbete med Dycor med flera. 12 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

13 Utöver grundmodellen har ytterligare en produktlinje utvecklats. Dessa hus har en mer exklusiv design med bland annat större fönsterytor och riktas till segmentet för semesterhus. 3.2 AFC Building Technologies, Inc. Under 2011 fick Avis Financial Corporation möjlighet att utvärdera en lovande marknadsnisch för modulbaserade, prefabricerade bostadslösningar. I samarbete med en svensk arkitektfirma utvecklades ett innovativt koncept för lågprishus ( affordable housing ). Husbyggnaderna har utformats på ett sätt som möter högt uppställda krav på att vara robusta, stabila, energisnåla och lättmonterade. Storskalig, standardiserad produktion av pre-fabricerade moduler gör det möjligt att erbjuda monteringsfärdiga platta huspaket med hög kvalitet. Produktionskostnaden är låg, produktionstiden kort och utpris till kund kan anpassas efter förutsättningarna och hållas på en konkurrenskraftig nivå med goda marginaler. Pre-fabricerade hus Grundmodellen är ett hus på 58 alternativt 79 m 2 som tillverkas i moduler och därför lätt kan anpassas i storlek till varierande önskemål. Beroende på husets storlek finns två eller tre sovrum, badrum, kök och vardagsrum. Exteriör och innerväggar byggs upp med paneler konstruerade med sandwichelement bestående av två solida fibercementskivor isolerade med EPS (expanderad polystyren frigolit). De prefabricerade takpanelerna består av reflekterande stål isolerat med PIR (polyisocyanurate). Huset har även häng- och stuprännor som samlar upp regnvatten för bevattning. Avis har i samarbete med AEDAS Architects (www. aedas.com) utvecklat ett större hus på m 2 att uppföras i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Avis har dessutom etablerat samarbete med en tillverkare av högkvalitativa solceller för att kunna utrusta hus med solcellsmoduler. Det är en idealisk kraftlösning till geografiska områden med otillräckliga eller obefintliga elnät och gör det möjligt att erbjuda funktionella bostadslösningar också i mycket avlägsna områden. Produktion och logistik Avtal har tecknats med en industriell huvudleverantör i Polen i syfte att förbättra design och tekniska specifikationer samt producera och leverera hus med hög kvalitet till låg produktionskostnad. Kompletta hus i platta paket kan levereras direkt till kund från hamnar i Gdansk och i Gdynia, Polen. Marknad och efterfrågan Den globala efterfrågan på denna typ av bostäder är mycket stor och i ständig tillväxt eftersom husen kan ersätta kåkstäder och slumområden men också nyttjas vid naturkatastrofer som ersättning för raserade bostäder. Avis koncept har därför en mycket stor potential och har rönt internationell uppmärksamhet. Exempel på ett enkelt lågprishus från AFC Building Technologies. Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 13

14 Kunder Avis har ett samarbete med en lokal utvecklare av fastighetsprojekt för billiga bostäder i Uruguay och är nu i stånd att presentera typhusen till potentiella kunder i både Uruguay och Polen. Genom goda relationer med regeringen i Uruguay kommer bolaget troligen att leverera de första husen dit. Utöver de första husen har Bolaget fått förfrågan om att leverera hus till Uruguay inom 5-10 år. Dessutom förhandlar AFC Building Technologies, Inc. med flera andra länder i Sydamerika och Mellanöstern samt genom en agent även med några länder i Afrika. Det finns också intresse från europeiska länder, då bland annat för att använda husen för asylboende, men också som semesterbostäder. Grossistverksamhet I slutet av november 2013 förvärvade Avis Financial Corporation 82 procent av Auto Tool Technologies, Inc. (Nevada, USA) genom apportemission, varefter bolaget namnändrades till AFC Building Technologies, Inc. I detta bolag ingår sedan dess såväl Avis husprojekt som en grossistverksamhet avseende ett brett sortiment verktyg för bygg- och transportbranschen. Verktygen säljs i tre olika prisklasser vid drygt 800 försäljningsställen i Nordamerika. Handel Sedan december 2013 är AFC Building Technologies, Inc. noterat på OTC Bulletin Board. 14 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

15 (OTT) är det möjligt att använda funktionerna på flera enheter, exempelvis smartphones, skrivplattor, datorer och digitaltv. 3.3 Avis Media Avis Media har utvecklat en öppen, flexibel och kostnadseffektiv plattform som kan användas av exempelvis hotell, offentliga anläggningar och privata fastigheter för att kunna erbjuda interaktiva tjänster, service och underhållning. Målsättningen är att Avis Media ska bli en marknadsledande leverantör av innovativa medialösningar och generera en stabil, god avkastning. Verksamheten bedrivs av Avis Financial Corporation som ett helägt projekt och ska vid lämplig tidpunkt införlivas i ett nytt dotterbolag till Avis Financial Corporation. Flexibel plattform Avis Media erbjuder en praktisk helhetslösning, en plattform som kan användas för flera tjänster, bland annat: IPTV/OTT (Internet Protocol TV/Over The Top), Pay Per View, Audio on Demand, Video on Demand, tvkanaler, kabeltv, hotellinformation och internetapplikationer för sociala media. Tack vare att plattformen är flexibel kan den integreras med de flesta tredjepartssystem. Exempel på funktioner som stöds av Avis Medias plattform är: Widget Store, snabbmeddelanden via tv, målgruppsanpassad riktad reklam, anslutning till sociala nätverk, Personal Video Recorder och tidsförskjuten tv. Eftersom plattformen dessutom är kompatibel med molnbaserade lösningar Marknad Multimedia Research Group har i en prognos visat att antalet globala IPTV-abonnenter förväntas öka från 41,2 miljoner vid utgången av 2010 till drygt 101 miljoner år Det motsvarar en årlig tillväxttakt om 25,3 procent. Uppskattningsvis omfattar den globala marknaden för IPTV över 80 miljoner abonnenter Omsättningen i den globala marknaden för IPTV uppgick till 17,5 miljarder USD under 2010 och beräknas växa till 46 miljarder USD år 2014, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 27 procent. År 2014 kommer Europa och Nordamerika att generera merparten av de globala intäkterna, eftersom den genomsnittliga intäkten per användare är låg i Kina och Indien. Men eftersom dessa marknader växer snabbt och kan ge stora volymer är de av stort intresse för etablering av tjänster och produkter inom IPTV. Enligt IMS Research studie från 2011 (IPTV: A Global Market Analysis), kommer IPTV att spela en stor roll också på marknaden för hotell och turism. Försäljningen av Set-Top Box (STB, digitalboxar och liknande enheter för mottagning av media) förväntas öka med 75 procent från 2011 till 2015 allt eftersom hotellägare börjar inse värdet av och i allt större utsträckning efterfrågar en plattform för IP. Indien är ett bra exempel på en mycket attraktiv geografisk marknad för IPTV. Snabb ekonomisk tillväxt, Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 15

16 ökad internationell handel och en allt större medelklass ställer krav på en ny och modern infrastruktur. Myndigheterna har därför fattat beslut om ett antal åtgärder, bland annat att digitalisera Indiens tvnät (inklusive kabeltv). Det innebär ett window of opportunity för bolag med förutsättningar att leverera attraktiva lösningar för STB. Uppskattningsvis 93,5 procent av alla kabeltv-abonnenter i Indien använder fortfarande analoga nätverk, men en stor förskjutning sker nu mot digital kabeltv. I takt med en ökad användning av High Definition (HD) kanaler och smarta tvapparater förväntas marknaden för digitaltv öka exponentiellt. I Indien beräknas marknaden för STB uppgå till enheter 2017, med en årlig tillväxttakt på 28,5 procent från 2012 till I Indien har obalansen mellan utbud och efterfrågan på hotellrum fått flera nationella och internationella hotellföretag att fokusera på expansion. Enligt David Kong, VD tillika koncernchef för Best Western International (BWI), har de planer på 100 hotell med totalt rum i Indien fram till år Starwood Hotels & Resorts (Westin, Sheraton, W Hotels) planerar att öppna ytterligare ett 20-tal hotell med mycket hög standard, utöver sina 33 befintliga hotell. Med fokus på IPTV-lösningar i allmänhet och för hotellmarknaden i synnerhet, är Avis Media perfekt positionerat för att dra fördelar av den indiska marknadstillväxten under de närmaste åren. Indien I slutet av 2013 installerade Avis Media IPTV-lösningar i 300 hotellrum hos Sheraton Park Hotel and Towers, ett femstjärningt hotell i Chennai, Indien. Sheraton Towers är en del av hotellkedjan ITC som har drygt 90 hotell på 75 destinationer i Indien. Samarbetet med ITC Hotels ger Avis Media en konkurrenskraftig position med goda förutsättningar till följeorder. Förenade Arabemiraten Redan 2011 avslutade Avis Media sitt första stora projekt för telekomjätten Etisalat genom att framgångsrikt installera Avis Medias system i hela det nya Dubai Sports City-komplexet. Avis Media har inlett ett samarbete med systemintegratören BMTS. Det första gemensamma projektet genomfördes i mars 2013, då Avis Medias plattform för infotainment installerades i Al Bahar Towers i Abu Dhabi. Syftet med installationen var att på ett smidigt sätt kunna tillhandahålla medieinnehåll från Etisalat till huvudkontoret för Abu Dhabi Investment Council (ADIC). Projektet visade sig bli ett lyckat samarbete mellan Avis Media, BMTS och lokala Telco operatören Etisalat, och kan leda till ytterligare projekt i det geografiska området. Europa Avis Media har bland annat samarbetat med den skandinaviska hotellkedjan First Hotels avseende lösningar för att presentera information, erbjudanden och liknande för hotellgäster. Dessutom har lösningar för tv och VoD installerats ombord på kryssningsfartyg för det norska kryssningsrederiet Hurtigrutten. 16 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

17 skillnader och teknisk utveckling. Världsbankens statistik visar att gästarbetare överförde 300 miljarder USD under Volymen ökar för varje år överfördes drygt 540 miljarder USD. 3.4 Small World Financial Services Group Ltd. Bolaget Choice Money Transfer (CMT) bildades 2005 som en global aktör för penningöverföring framför allt för gästarbetare. Redan 2006 genererade verksamheten vinst. Utvecklingen gick snabbt och inom tre år ökade antalet anställda från 5 till 135 med stabil lönsamhet genom utbetalningsställen i 60 länder. CMT och Small World Financial Services Group Ltd, (Small World) Europas ledande oberoende företag i branschen fusionerade Det sammanslagna bolaget är världens sjunde största bolag inom penningöverföring bland ickebanker med över utbetalningsställen i drygt 160 länder och cirka 600 anställda. Marknadens största aktör är för närvarande Western Union med en marknadsandel på drygt 11 procent följt av Money Gram med 7 procent. Resultat Under föregående räkenskapsår (1 juli-30 juni) redovisade Small World en vinst uppgående till tre miljoner GBP och prognosen för 2013/2014 ligger på fyra till fem miljoner GBP. Avis engagemang Avis Financial Corporation var en de fyra grundarna till Choice Money Transfer (25 procent vardera) och har därför finansierat och även på andra sätt bistått CMT sedan starten. Efter fusionen med Small World Financial Services Group Ltd och utspädning i samband med emissioner äger Avis idag cirka 2,8 procent av Small World. Det innebär att Avis investering har flerdubblat sitt värde i förhållande till den ursprungliga investeringen på 1,1 miljoner USD i CMT Avis exit är planerad att äga rum under 2014/2015. Marknad och förutsättningar Potentialen är god. Marknaden för global överföring av pengar har växt kraftigt de senaste 20 åren, bland annat på grund av ökad migration, nationalekonomiska Small World Financial Services är en global aktör inom penningöverföring som erbjuder ett säkert, snabbt och billigt sätt att skicka och ta emot pengar till var som helst i världen. Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 17

18 4 Styrning och ledning Följande information om Avis Financial Corporation och dess styrning bör läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget. 4.1 Styrelse och ledande befattningshavare Enligt bolagsordningen för Avis Financial Corporation ska styrelsen bestå av lägst en och högst sju ledamöter, vilka utses på ordinarie årsstämma eller extra bolagsstämma. Andra tjänstemän i Bolaget kan vid särskilda tillfällen delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. Pieter R. Danielsson Ordförande: Sedan 2006 VD: Sedan 2007 Antal aktier: varav genom bolag. Lic. Oec., MBA vid University of Fribourg, Schweiz, Branschrelaterad utbildning genom UBS Bank, Nuvarande styrelse- och ledningsuppdrag Ledamot i International Luxury Products, Inc. sedan VD i Avis Financial Corporation, Nevada, USA, sedan Ordförande i Avis Financial Corporation, Nevada, USA sedan Ledamot i Edward H. Bohlin, Inc. Dallas, Texas sedan Ordförande i Danco Securities Ltd. Zürich, Schweiz sedan VD för Quantum Economic Development, Zürich, Schweiz sedan Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag Ordförande i och grundare av Julien Coudray SA, Biel, Schweiz, Ordförande i och grundare av International Luxury Products, Inc. Nevada, USA, Director, Interallianz Bank AG / M.M. Warburg Bank, Zürich, Schweiz, Director, Citicorp Private Bank, Zürich, Schweiz, ansvar för private banking i Europa, Vice President, Nordfinanz Bank Zürich AG, Schweiz, ansvar för Mellanöstern, Afrika, Japan, Benelux och brittiska samväldet, Kontakt Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets postadress som presenteras i avsnitt för Adresser och kontaktuppgifter. Stephan Radermacher Ledamot: Sedan 2014 vvd: Sedan 2010 Antal aktier: Executive Management Program, Harvard Business School, Boston, USA, LL.M vid Duke University School of Law, Durham, North Carolina, USA, Juris Doktorsexamen vid Munich University, Tyskland, Nuvarande styrelse- och ledningsuppdrag Ledamot i Avis Financial Corporation, Nevada, USA sedan vvd i Avis Financial Corporation, Nevada, USA sedan Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag Managing Partner i Matrixs Ltd, Zürich, Schweiz, Partner i Aquila Group, Zürich, Schweiz, Medlem i ledningsgruppen för ParaLife AG, Zürich, Schweiz/ Mexico City, Mexico, CFO i Howaldtswerke Deutsche Werft AG (HDW), Kiel, Tyskland, VD och CFO i KAEFER KG, Bremen, Tyskland, Group Vice President och CFO (Global Power Generation Segmant) i ABB Ltd. (Group Holding), Zürich, Schweiz, CFO (Global Business Area Hydro & Diesel Power Generation) i ABB Group, Mannheim, Tyskland, Managing Director för ABB grundbesitz GMBH & co.kg / ABB AG, Heidelberg, Tyskland, Advokat vid Maupin Taylor Ellis & Adams, Raleigh, North Carolina, USA, President för Triangle International Association, Inc., North Carolina, USA, Advokat vid Kohwagner, v. Willmann, Campanella & Partners, München, Tyskland, Rolf Ehlers Ledamot: Sedan 2014 Antal aktier: 0 Dr.rer.pol. (Ph.D.) i ekonomi, University of Frankfurt/Main, Tyskland, Nuvarande styrelse- och ledningsuppdrag Ledamot i Avis Financial Corporation, Nevada, USA sedan VD i ArchInvest AG, Vaduz, Liechtenstein sedan Ordförande i Ahead Management AG, Vaduz, Liechtenstein sedan Ordförande i Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz, Liechtenstein sedan Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag Managing Director för VV Vermögensverwaltungs AG, Zürich, Schweiz, Manager för VV Global Equities, Liechtenstein, Manager för VV Global Bond Funds, Liechtenstein, Ordförande i Vantage Fund SICAV, Luxemburg, Ordförande i Vantage Advisors (Luxemburg) S.A., Manager för Vantage Global Funds, Luxemburg, Managing Director för Société Internationale de Finance, Zürich, Schweiz, Chief Investment Officer för Société Internationale de Finance, Zürich, Schweiz, Manager i SIF Asset Management AG, Zürich, Schweiz, Manager i SIF Adantage Funds, Luxembourg, vvd för VP Bank AG, Vaduz, Liechtenstein, Vice ordförande i VP Bank AG, Vaduz, Liechtenstein, Ordförande i VP Bank (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz, Ledamot i VP Bank (Luxembourg) SA, Director för VP Bank and Trust Company (BVI) Ltd Ordförande i VP Bank Fondsleitung AG, Vaduz, Liechtenstein, Ordförande i IFOS Internationaler Fonds Service AG, Vaduz, Liechstenstein Head of International Economics vid Credit Suisse, Paris, Frankrike, Chefsekonom vid Credit Suisse, Zurich, Schweiz, Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

19 Personuppgifter För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter; Familjeband Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare. Konkurs och likvidation Ingen person i styrelsen eller ledande befattningshavare för Avis Financial Corporation har under de fem senaste åren varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag som behövt sättas i konkurs eller träda i likvidation. Anklagelse, utredning, dom och sanktion Ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar. Intressen Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Bolaget genom eget aktieinnehav. Avtal och transaktioner med närstående Vid transaktioner mellan bolag inom koncernen tilllämpas marknadsmässiga villkor. Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget i övrigt har, varken för närvarande eller under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, varken själva, via bolag eller genom närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har varit, ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. Avis Financial Corporation har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer. Inskränkningar ifråga om aktieinnehav Samtliga aktier som innehas av styrelsens medlemmar och ledande befattningshavare är förenade med restriktioner. Dessa restriktioner gäller fram tills det att Avis Financial Corporation har börsnoterats. För mer information, se kapitel 5 i denna presentation. Arvode till styrelseledamöter För perioden fram till årsstämman 2013 utgår inget arvode till av stämman valda styrelseledamöter. Ersättning till VD Koncernens VD, tillika koncernchef Pieter R. Danielsson är verksam i Avis Financial Corporation genom ett konsultavtal och har utifrån detta avtal ett fast månadsarvode varav 70 procent består av aktier. I dagsläget utgår ingen bonus till Bolagets VD, men kan komma att övervägas i ett framtida skede när Avis Financial Corporation har uppnått stabil lönsamhet. Ersättning till ledande befattningshavare Bolagets vvd Stephan Radermacher är verksam i Avis Financial Corporation genom ett konsultavtal och har utifrån detta avtal ett fast månadsarvode varav 70 procent består av aktier. I dagsläget utgår ingen bonus till Bolagets vvd, men kan komma att övervägas i ett framtida skede när Avis Financial Corporation har uppnått stabil lönsamhet. Uppsägning Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för VD, och mellan 3-6 månader för övriga ledande befattningshavare. Inga avgångsvederlag är avtalade. Förmåner efter avslutat uppdrag Vare sig Avis Financial Corporation eller något av dess intressebolag har ingått avtal med någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare om förmåner eller ersättning efter det att uppdraget avslutats. Pieter R. Danielsson har bland annat byggt upp det prestigefulla bolaget Julien Coudray SA som tillverkar exklusiva armbandsur under varumärket Julien Coudray Den unika kvaliteten är ett resultat av hög hantverksskicklighet och har uppmärksammats internationellt, inte minst för det faktum att bolaget lanserat de första rena platinaurverken i världen. Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8. 19

20 4.2 Bolagsstyrning Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger dess bolagsordning, delstaten Nevadas lagstiftning (Nevada Revised Statutes, Kapitel 78), styrelsens interna regler samt ytterligare ett antal lagar och förordningar. Avis Financial Corporation är som amerikanskt bolag inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktat sig att följa denna. Bolagsstämma Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Avis Financial Corporation. Samtliga aktieägare har rätt att delta, antingen personligen eller via ombud, i enlighet med de förutsättningar som preciseras i bolagsordningen. Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Avis Financial Corporations ordinarie bolagsstämma ska hållas i Zürich, Schweiz. Nästa bolagsstämma ska äga rum hösten Styrelse Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsen för Avis Financial Corporation ska enligt Nevadas lagar bestå av lägst en (1) ledamot. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med övriga ledningen. Inför styrelsemöten ser ordförande till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter en vecka innan respektive möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas. Styrelsens arbetsformer Styrelsen för Avis Financial Corporation arbetar utifrån en fastställd arbetsordning inklusive instruktioner för arbetsfördelning, firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets och koncernens organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar koncernledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och liknande genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. 20 Viktiga termer förklaras i Ordlistan, kapitel 8.

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Transaktionen i korthet Netrevelation AB (publ) har avtalat med Avalanche Capital AB och Minara AB om att förvärva samtliga

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Intäkter på ca MSEK 150 och med ett EBITDA-resultat om ca MSEK 100, baserat på utfall och prognos för helår 2016.

Intäkter på ca MSEK 150 och med ett EBITDA-resultat om ca MSEK 100, baserat på utfall och prognos för helår 2016. Crown Energy förvärvar en portfölj med fastighetstillgångar i Angola, med en total värdering på MSEK 910, varav MSEK 507 för kassaflödesgenererande tillgångar och MSEK 403 i nettovärdering för en ny fastighet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore. Pressmeddelande 28 oktober

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer