Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie"

Transkript

1 Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg en förstudie

2 prioriterade alternativ till lokalisering av kulturkontoret efter lokaliseringsutredning av Conny Jerer (se s ) Grafik och research: Ingrid Lindberg Källor: öp 2002 s 10 / Gerlesborg Tanums kommun, öp 2004 Naturvård 1&2 Sotenäs kommun, gis länskartor k u lt u r s ys t e m b ot t n a g e r l e s b o rg

3 Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg en förstudie utformad av Catharina Göransson i. förstudien Förord 2 Sammanfattning 2 Förstudiens mål 4 Förutsättningar och grunder 4 Metodval och genomförande 7 ii. utredningarna Ekonomiutredning 10 Lokaliseringsutredning 15 i t- utredning 23 Analys av utredningarna och diskussion 31 Ekonomiutredningens swot-analys 32 iii. slu tsatser och st r at egi Förstudiens slutsatser 34 Strategi förstudiens förslag för fortsättningen 34 Slutord 35 Tack 36 Referenslitteratur 36 iv. katalog a ö Katalog Kultursystem Bottna Gerlesborg a ö 37

4 Förord Gläd dig Bottna, din bygd lever! De orden kom för mig en dag under hösten, när jag var på hemväg genom Bottnadalen. Skärkäll 12 februari 2009 Catharina Göransson projektledare Sammanfattning Kultursystem Bottna Gerlesborg i södra delen av Tanums kommun består av en rad fria kulturutövare och organisationer/föreningar, av vilka 79 presenterar sig i förstudiens Katalog Kultursystem Bottna Gerlesborg a ö. Ett underlag för tillväxt i systemet som helhet har tagits fram genom en ekonomiutredning, som ger vid handen en årlig omsättning på cirka 36 miljoner kronor. I förstudiens lokaliseringsutredning lyftes fastigheten g 2 :1 fram som hyresvärd för en första etablering av ett kulturkontor. På sikt anges även etablerandet av ett kulturcentrum i magasinen i Gerlesborg som högsta prioritet för att tillgodose områdets samlade lokalbehov i byggnader med ett ur kulturmiljösynpunkt påpekat riksintresse. Resultatet av en utredning av systemets i t- behov pekar mot en kraftig förstärkning av teknik och kunskap och etablering av en mediaverkstad i Bottna Gerlesborg i nära samverkan Nätverkstan i Göteborg rekommenderas. Traditionen i det lokala kulturlivet att arbeta med seminarier och samtal har tillämpats i processen. Ett rikt bildmaterial från kultursystemet ingår. Rapporten är, liksom förstudien som helhet, en produkt från Bottna Gerlesborg och den, tillsammans med bilagor, företagskatalog och bilder finns på Förstudien har kunnat genomföras tack vare ekonomiskt stöd från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Projektägare har varit Noaks resurskooperativ. 4 k u lt u r s ys t e m b ot t n a g e r l e s b o rg

5 I. F ÖR S T U D I E N Det är där, i kulturlandskapet med sin ålder, sina odlingar och trädor och sin benägenhet att vidga sinnet på besökaren, som förstudien rört sig. På gränsen mellan hav och berg, i en svindlande stund av ett gyllene ögonblick. Det finns verklighet under, röster från levande och döda, drivkrafter och drivrutiner, kommentarer, kritik och råd. 5

6 Förstudiens mål Målet med förstudien har varit att undersöka förutsättningarna för att visa fram Bottna Gerlesborg som ett samlat kultursystem med potential för tillväxt. Syftet har varit att utreda den årliga omsättningen i systemet som helhet, att samla formulerade behov av i t- stöd i form av teknik och kompetens samt att utreda lokalisering av ett kulturkontor och andra lokaliteter. På sikt är syftet att stärka platsen och kultursystemet socialt, kulturellt, konstnärligt och ekonomiskt. Kultursystem Bottna Gerlesborg ska i framtiden kunna sökas och finnas, en skimrande nål i den oöverskådliga höstacken av globala utbud. Målgrupp i processen har främst varit lokala kulturaktörer. Förutsättningar och grunder Den kustnära landsbygden i Bottna Gerlesborg i södra delen av Tanums kommun har, från jordbruks- och fiskebygd med stenindustri som tredje näring, långsamt men tydligt sedan 1950-talet, när Gerlesborgsskolan grundades, förändrats till att bli en av de konstnärstätaste i landet. Samtidigt som nedläggning och sammanslagning av jordbruk dragit fram som en höststorm över landet för att i Bottna lämna kvar tre gårdar i bruk, har konst och kultur vuxit fram som egna näringar med en omsättning som överträffar den en gång utskeppade havrens, en av sin tids källor till bohuslänskt välstånd. Föreningslivet på platsen är aktivt, från äldre hembygdsföreningar som Svenneby-Bottna sockenförening och Bottna hembygds- och fornminnesförening till nyare ekonomiska föreningar. Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän (k k v- b) driver verkstäder och övernattningar för yrkesutövande konstnärer. G 2:1 ek. för. äger och förvaltar den fastighet, där k k v-b är hyresgäst tillsammans med Båtverkstan och Bottnafjordens inköpsförening ek. för. mat, möten och möjligheter m. m. Den senare bildades när ic a Gerlesborgshallen lades ner och har efter tio år över hundra medlemmar, vilka nu kan handla ekologiskt och närproducerat på hemmaplan. Föreningen driver även söndagscafé. Skärkälls eko- och ateljéby med egen detaljplan, Botnik Studios och Galleri 1:18 är exempel på andra vitala inflyttningar och konstnärliga etableringar. Genom åren har stora arrangemang i form av festivaler, seminarier och fester genomförts i lokal samverkan. Så har Bottna kulturfestival, som återkommer årligen i juli månad, vuxit fram som ett lokalt samarrangemang. Kultursystem är centralt i förstudiens begreppsvärld. Begreppet myntades av Stiftelsen Framtidens Kultur i syfte att hitta nya modeller för kulturens roll i tillväxtsammanhang och samhällsutveckling. Det är ett nytt och outforskat begrepp, och den som idag använder sökmotorn Google och slår på»kultursystem«får därför upp föreliggande studie. Under projekt Faktor X, som hade Fyrbodals kommunalförbund som projektägare med Västra Götalandsregionen och Stiftelsen Framtidens Kultur som medfinansiärer och samarbetspartner, uppstod två kultursystem. Ett av dessa var Bottna Gerlesborg och det andra 6 kultursystem bottna gerlesborg

7 var Fyrklövern i Dalsland. Gemensamt för dessa båda system, så olika de var, var syftet att skapa konstnärliga och kommersiella synergieffekter genom samverkan. Aktörerna i systemen måste härvid själva definiera sina behov av stöd, resurser och inflöde. Ett kultursystem måste också hållas inom platsens begränsade geografiska ram, så att de täta personliga kontakterna kan fortsätta. (Faktor X. Kultursystem Fyrbodal kulturkompetens som regional utvecklingsfaktor, 2007) Som konstnär rör man sig mellan stunder i föreningslivets gemenskap och timmar i det egna arbetets avskildhet. I det första fallet ingår man i det som allmänt går under benämningen civilsamhället. Här vilar allt på frivillig grund, till skillnad från arbetsplatsers och institutioners formaliserade och reglerade verksamhet. Frivilligheten innebär helt sonika att ingen kommer som inte vill. Särskilt i förändringsprocesser ställer detta krav på ledarskap och styrelsefunktioner. Arbetssättet måste vara inkluderande och processer drivas med så stor öppenhet att det blir meningsfullt att komma. Genomskinlighet och delaktighet är nyckelord, liksom uppskattning. Det informella lärandet kan gärna vara lustfyllt, och det duger inte att någon offrar sig för det allmänna bästa. Café Uma, Botnik Studios, sommarseminarium Foto: Birgitta Lagerlunde I sin avhandling Lokalområdet som strategi skriver Lena Falkheden (Falkheden 1999) att samhällets förändring mot en hållbar utveckling kräver utvecklad samverkan människor emellan. Detta kräver social fantasi och har sin grund i vardagslivets gemenskaper. Nya former för demokrati växer fram när enskilda grupper tar tag i bygdens behov, skriver forskaren Ulla Herlitz (Civilsamhället, sou 1999:84). Värdebasen förskjuts från partipolitisk ideologi till platsideologi. Det frivilliga arbetet med platsens behov och problem blir en grund för demokratisk utveckling i lokalsamhället, vilket skapar tillit och stabilitet. I landsbygdsutvecklingsprojektet Bottna Svenneby Framtid (Novén 2004), med stöd av förstudiens mål. förutsättningar och grunder 7

8 k u lt u r s ys t e m b ot t n a g e r l e s b o rg

9 eu-bidrag, fokuseras på de två socknarna Bottna och Svenneby. Namnet Bottna Gerlesborg i förstudien bör inte uppfattas som en uteslutning utan hellre ses som en symbol, som sammanfattar den kustnära landsbygden med dess mångfacetterade konst- och kulturliv. I l u e- studien Mat, möten och möjligheter (Göransson 2007) var utvidgad lokal samverkan målet och den sociala ekonomin ledande begrepp, inköpsföreningen var projektägare. Utöver detta har en mängd projekt och studier med enkäter och intervjuer genom åren gjorts i Gerlesborg. Att en viss trötthet uppkommer hos den som varit med länge är inte att undra på. Samverkanspiralen ( Thunberg 1978) förklarar hur samma problem i en grupp eller ett samhälle återkommer om och om igen i en utvecklingens spiralformade rörelse uppåt. Varje gång problemet aktualiseras sker det på ny nivå, i bästa fall med de gamla försöken som grund, och med ökade förutsättningar för en lösning. Metodval och genomförande Projekttiden har varit sex månader med start i september 2008 och avslutning i februari Projektledningen har omfattat 25 procent av en heltid. Extern handledning har använts för hanterandet av roller i projektet. En gest av inbjudan har legat under val av metoder. projek tgrupp Projektgruppens funktion har varit processtödjande. Gruppen har deltagit i samtal med inbjudna gäster. Projektgruppen har läst in rapporterna från de tre utredningarna se nedan på en analysdag tillsammans med Ann Uggla Flodin, Jesper Eng och Agneta Ekman-Wingate, vilka adjungerats. På slutet erbjöds gruppen en dags»skriv-event«för att skriva i det ofärdiga dokumentet till en slutrapport. Detta arrangerades genom inhyrning i en datalokal i trakten, med sex datorer i samma rum. Gruppens synpunkter har hela tiden influerat förstudiens process. Projektgruppen har bestått av fem personer: Emil Olofsson, Lena Falkheden, Gunilla Rahm, Alexandra Wingate och Oliver Swarbrick. Mötena har varit arvoderade. Projektgruppen har utöver detta i mån av tid deltagit i förstudiens seminarier utan arvode, dvs. på samma villkor som andra seminariedeltagare. m å na dsbl a d Ett månadsblad har stått för information och inbjudningar. Månadsbladen kan läsas på sa m ta l Under hösten inbjöd förstudien följande personer till samtal: Bror Lundberg, ekonom vid Noaks resurskooperativ, Bo Öhrström, industrikonsult och tidigare projektledare för Faktor X, Ann Uggla Flodin, Coompanion samt Ann-Carin Andersson, processledare för Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän. I samtalen deltog projektgrupp och projektledare. Formen var det fria, gränsöverskridande samtalet inom en fast ram av två timmar med kaffe. Body Weather, Carmen Olsson, Bottna kulturfestival Foto: Tomas Eriksson metodval och genomförande

10 se mina r ier Ett utvärderingsseminarium efter Bottna kulturfestival ägde rum i augusti, då projektets mål och metoder presenterades. I oktober inbjöds till ett öppet rundabordssamtal i Bottna sockenstuga med efterföljande pub. Vid detta tillfälle presenterade utredarna sina uppdrag. Två seminarier följde, 14 november och 11 december, bägge med lägesrapporter från pågående utredningar, på det senare medverkade även Carl Forsberg från Nätverkstan i Göteborg. Slutseminarium med inbjudna gäster och kommentatorer arrangerades på Gerlesborgsskolan lördagen 24 januari Synpunkter och förslag från seminarierna har påverkat rapportens innehåll. deltag a n de i e x t e r na se mina r ier sa m t st udier esa Genom förstudien har ett antal personer deltagit i fyra externa seminarier och konferenser, alla på temat Kultur som tillväxt och faktor i samhällsutveckling och -planering. Se sista uppslaget. En studieresa arrangerades till Fengersfors och Not Quite. Sju personer deltog och Sara Vogel Rödin guidade. h e msida En hemsida på adress är i förstudiens slutskede under uppbyggnad av Ingrid Lindberg. bil ddok um e n tat ion Projektet har genomgående dokumenterats. Som svar på ett upprop har dessutom cirka tusen bilder inkommit. Ett hundratal bearbetas och läggs ut som Bottna bildbank på Bildredaktör är Tomas Eriksson. k ata log Mot slutet av projekttiden gick det ut ett erbjudande om att stå med på kultursystemets»gula sidor«. Syftet var att utröna intresset för att, utan förpliktelser, presentera sig under rubriken Kultursystem Bottna Gerlesborg. Till angivet sista datum hade 79 svar inkommit. u t r edn i ng a r Inom ramen för förstudien har genomförts tre utredningar. Kultursystemets ekonomiska omsättning och villkoren för tillväxt har utretts av Birgitta Lagerlund. Conny Jerer har i en lokaliseringsutredning inventerat tänkbara platser för lokalisering av ett kulturkontor samt inhämtat övriga lokalbehov. Ingrid Lindberg har i sin i t- utredning undersökt behoven av i t- stöd för tillväxt, teknik, kompetens och lärande, hos individer och organisationer i kultursystemet. Birgitta Lagerlund, Conny Jerer och Ingrid Lindberg har introducerat sina utredningar samt avgivit lägesrapport och slutrapport på arrangerade seminarier. En skriftlig slutrapport har gjorts från utredningarna. Samtliga utredningar har genomförts under hösten Arvodet i alla tre fallen har motsvarat en månadslön. Lokaliseringsutredningen fördjupas ytterligare under februari 2009 av en arbetsgrupp bestående av Conny Jerer, Lena Falkheden och Anders Hansson. Resultatet får separat presentation. 10 kultursystem bottna gerlesborg

11 II. U T R E D N I N G A R N A»En mediaverkstad skulle kunna utgöra ett led i utvecklingen mot en levande öppen informations- och mötesplats i området. En mediaverkstad skulle kunna vara ett verktyg för kultur- systemet inte bara för marknadsföring utan också som bas för utveckling av planer och idéer som rör samverkan inåt och utåt, i norra Bohuslän som region och med inhemskt såväl som internationellt konst- och kulturliv.«ingrid lindberg 11

12 I. Ekonomiutredning Utredare: Birgitta Lagerlund 1. uppdr ag Att utreda den ekonomiska omsättningen i kultursystemet samt att ta reda på hur aktörerna definierar villkoren för att utöka den egna konstnärliga verksamheten. Det övergripande målet var att skapa förutsättningar för att stärka kultursystemets profil och attraktion samt att ge ökad tillväxt i kultursystemet. För att få en bakgrund beslöts att kartlägga platsens betydelse för aktörerna samt hur de ser på områdets framtid. Utredningens syfte och uppläggning presenterades av Birgitta Lagerlund i slutet av oktober på rundabordssamtal i Bottna sockenstuga. En lägesrapport från utredningen gjordes på ett seminarium i november. Utredningens resultat presenterades av Birgitta Lagerlund på förstudiens slutseminarium 24 januari 2009 samt i en skriftlig rapport. Följande är en sammanfattning av denna rapport. Citaten är hämtade ur Birgitta Lagerlunds text. 2. m etod En lista sammanställdes för utskick av enkäter via mail samt i några fall per post. Listan baserades på inköpsföreningens medlemslista, k k v-b : s medlemsförteckning samt lokal personkännedom. Kriterierna var helt eller delvis boende på platsen och helt eller delvis kulturellt verksamma. Enkäten omfattade bland annat bakgrundsfrågor om ålder och kön. En modifierad form av swot-analys tillämpades för att få en bild av deltagarnas syn på platsen och dess framtid. Deltagarna ombads göra en skattning av de egna inkomsterna, baserade på dels kulturverksamhet, dels andra inkomstkällor. Enkäten kunde besvaras via mail. Den kunde också lämnas anonymt i brevlåda, eller skickas in per post. En påminnelse skickades ut inför deadline. Ekonomiutredningens enkätfrågor finns att läsa på Enkäterna kompletterades i några fall med fördjupande intervjuer. 3. i n kom na sva r Enkäten tillställdes 146 personer. Av dem svarade 51 personer eller 34 %. Av de svarande är 42 personer helårsboende och 9 delårsboende. Av sändlistans 146 personer var 92 kvinnor och 54 män. Av de 51 som svarade var 32 kvinnor och 17 män. 4. r esultat När det gäller ålder och utbildning är de flesta i materialet medelålders. I gruppen år återfinns sålunda 44 %. I åldersgruppen ovanför återfinns pensionärer, de flesta verksamma konstnärer, och gruppen som helhet utgör 37 %. De yngre utgör 19 %, men det är å andra sidan bland dem som de senast inflyttade återfinns. Av dem som svarat på enkäten har 70 % högskoleutbildning. De flesta har dessutom vidareutbildning inom sitt kulturella 12 kultursystem bottna gerlesborg

13 område. Utredarens kommentar till ovanstående är att indelningen av ålderskategorierna borde ha varit snävare. Nu slogs till exempel alla yngre ihop i gruppen år. Modifierad SWOT-analys. För att få en bakgrund till den ekonomiska omsättningen gjordes inom ramen för utredningen en modifierad swot-analys. swot-analys är ett sätt att steg för steg skaffa en bild av ett företags eller en organisations styrkor och svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths, Weaknesses, Options, Threats). swot-analysen kan sedan ligga till grund för en handlingsplan med målet att stärka, utveckla och förbättra verksamheten. Analysen redovisas längre fram i en sammanfattning av utvärderingarnas resultat, och då i en jämförelse med en tidigare genomförd swot-analys i trakten. Birgitta Lagerlund frågade också efter det bästa som kunde hända med platsens utveckling, och sammanlagt 62 förslag lämnades in. Ett kulturhus eller kulturcentrum i Bottna Gerlesborg, med lokal, nationell och internationell räckvidd menar 65 % vore det optimala för framtiden. Man föreslår ett centrum för mötet mellan konst, kultur och ekologisk hållbarhet, där samband och gränsöverskridande möten kunde synliggöras för besökaren. Bättre boendemöjligheter och ökad inflyttning av yngre skulle också lyfta området enligt svaren, liksom bättre kollektivtrafik och cykelbanor. Som svar på frågan vad det värsta som kunde hända Bottna/Gerlesborgsområdet återkommer det man kallar kommersiell exploatering, natur- och samhällskatastrofer samt att Gerlesborgsskolan och/eller k k v-b skulle tvingas lägga ner eller flytta. Utflyttning av kolleger och ingen motsvarande inflyttning är ytterligare svar. På andra plats kommer»ingen samverkan«och»att förstudiens resultat inte genomförs«.»det finns också ett stort socialt kapital och en stark vilja och förmåga till samverkan. Ett exempel är Bottna kulturfestival, som från början arrangerades av ett fåtal personer, men nu i utvidgad lokal samverkan. Såväl form som innehåll och mål utvecklas hade festivalen besökare och omsatte cirka kr räknar man med ett besökstal på och en omsättning på minst «v e r ksa m h et och försörjning Bottna/Gerlesborgsområdet är ett av de konstnärstätaste i landet i förhållande till antalet invånare. De flesta uppger i enkäter att de inte kan leva enbart av sin konstnärliga verksamhet. För att försörja sig har de allra flesta, drygt 82 %, ett eller flera andra arbeten vid sidan om sina konstnärliga/kulturella verksamheter. Ett annat arbete kan också utgöra den enda egentliga inkomstkällan. Den vanligaste andra försörjningskällan är någon form av pedagogiskt arbete, därefter kommer byggnadsarbete och personlig assistent. Här bör noteras att bland dem som uppger pedagogisk verksamhet för annan inkomst förekommer konstnärer med pedagogisk påbyggnad, vilket i materialet borde stå som kulturell verksamhet, något som inte framkommer i diagrammet. Se bilaga. ekonomiutredning 13

14 »Här bor flest kulturutövare i förhållande till invånarantal i landet, men det finns ingen arena där de kan visa upp sina kompetenser.«omsät t n i ng i k ronor av konst nä r l ig / k ult u r ell och a n na n v e r ksa m h et Av materialets 51 personer svarade 39, samtliga kulturarbetare, på frågan om uppskattad omsättning per år, medan 12 personer inte ville, eller kunde, svara med summor. Uppgivna siffror visar många med låg och några få med förhållandevis hög omsättning. De 39 som svarade omsätter tillsammans cirka kronor på konstnärlig eller kulturell verksamhet. Från andra inkomstkällor av arbete uppger 22 av de tillfrågade en omsättning på tillsammans kronor. Också här har många en låg eller medelhög inkomst, medan ett fåtal har högre. De 39 kulturarbetarna omsätter således kronor. Gerlesborgsskolans årliga omsättning ligger på 17,5 miljoner, medan k k v-b omsätter 2,2 miljoner och skolans elever bidrar med drygt 2 miljoner. Beräkningen är i det senare fallet gjord på basis av summan av antalet årselevers studielån. Resultatet av utredningen, baserat på 39 av 146 kulturaktörers egna skattningar av årlig omsättning i snitt, blir att kultursystem Bottna Gerlesborg årligen omsätter kronor. Men i realiteten borde omsättningen ligga betydligt högre eftersom kultursystemet enligt listan omfattar 146 personer. En extrapolering av summan, dvs. en hypotetisk beräkning av den totala omsättningen i systemet för konstnärlig/kulturell verksamhet skulle bli kronor samt omsättning av annan verksamhet kronor. Sammanlagt omsätter systemets fria aktörer då cirka kronor och den totala omsättningen för kultursystem Bottna Gerlesborg skulle bli cirka 53 miljoner kronor. Se ekonomiutredningens bilaga med diagram på h u r se r be r edsk a pe n u t för t illvä x t? va d a nge r m a n för v illkor för at t satsa stör r e? 41 % av de 51 personer som svarade på enkäten anger att man vill göra sin konstnärliga/ kulturella verksamhet till huvudkälla för sin inkomst. Förutsättningarna för att göra det är hos nästan samtliga mera kunskap om marknadsföring och framför allt hjälp med marknadsföring. På andra plats kom en fysisk lokal för samverkan, en öppen mötesplats i Bottna Gerlesborg.»Det är en konst i sig att sälja, och det är långt ifrån alla som har de egenskaper som fordras. En del konstnärer varken kan eller vill befatta sig med en mer kommersiell marknad, som dessutom är bland den tuffaste som finns. Att önskemålet om mer hjälp med marknadsföring är det mest angivna behovet är därför inte förvånande.«14 kultursystem bottna gerlesborg

15 Anette Zeilon De nyanlända (detalj) Lisa Larsdotter Pettersson Varg-Asyl Mats Nordlund Replik Nike Nilsson Landskapet i landskapet Catharina Göransson Thorild i skogen Birgitta Eriksson Fast De som reser och de som stannar kvar Carina Paulsson Var så god och sitt Bottna Land Art Foto: överst t. v. Alma Nordlund-Thörn, övriga Mats Nordlund

16 c Ingrid Lindberg, A refugee for tormented souls. Foto: Mats Nordlund Tomas Niklasson, Trappa (detalj). Foto Tomas Niklasson Catharina Göransson, Handarbetet lyfter om natten. Foto: Tomas Eriksson 16 kultursystem bottna Bottna gerlesborg Land Art 2008

17 II. Lokaliseringsutredning Utredare: Conny Jerer 1. uppdr ag Att genomföra en lokaliseringsutredning med syftet att inventera möjliga platser för ombyggnad respektive nybyggnad av lokal med funktionen av kulturkontor i Bottna Gerlesborg. Till uppdraget fogades att inhämta aktörernas behov även av andra lokaler. Det övergripande målet var att skapa förutsättningar för att stärka kultursystemets profil och attraktion samt att ge ökad tillväxt. Lokaliseringen skulle ha omedelbar eller nästintill anknytning till»stråket«, det vill säga besöksstråket från Gerlesborgsskolan via Konsthallen, Konstnärernas Kollektivverkstad och vidare på den gamla byvägen förbi Galleri 1:18, Botnik Studios till Skärholmens vandrarhem och sedan riksvägen till Brygge. Huvudfrågorna var följande. Befintlig bebyggelse skulle om möjligt tillvaratas liksom eventuella överloppsbyggnader i trakten. Tillgänglighet var en förutsättning, lokalen skulle lätt kunna nås till fots, med bil och dessutom helst kollektivt. Lokalen skulle ligga klimatskyddat, gärna i solvarmt läläge. Vidare var synligheten för besökare i området ett krav. Markförhållandena skulle vara byggbara utan krav på vare sig bergsprängning eller pålning. Markytan måste förslå för byggnadens krav samt tillgodose täckning av parkeringsbehov, festivalarea samt utbyggnadsmöjligheter. Föreliggande text baserar sig på det underlag som tagits fram inom lokaliseringsutredningen. Utredningen kompletteras i februari 2009, vilket redovisas separat under våren på Citaten i texten nedan är av Conny Jerer. 2. m etod Arbetet genomfördes dels genom kartstudier och platsbesök, dels genom intervjuer med lokalbefolkning, näringsidkare m. fl. Ett upprop gjordes angående övriga lokalbehov i kultursystemet via nätverket Kultursamverkan Bottna Gerlesborg, där också inköpsföreningen ingår. 3. r esultat Resultat av inventering av önskemål om lokalmässig förstärkning av kultursystemet (listan är en sammanställning av inkomna svar från enskilda aktörer): Mindre mötesrum som vid behov kan dubbleras Nätverkstad med mediateknik, arbetsplatser och kurser Café med godkänt kök och möjlighet att servera cirka 50 personer Mysrum med stor öppen spis Stort kök i anslutning till rökeri, stenugnsbageri, restaurang, pub Reception för området sommartid, duschar Butikslokal året runt för inköpsföreningen lokaliseringsutredning 17

18 Lägenheter för uthyrning Ett marknadstorg och parkeringsplatser Scenkonst: liten studio och dansscen 30 kvm Större studio 70 kvm och dansscen Hus för multianvändning: konst, konsert (150 sittande), film, dans, gympa, badminton Resultat av inventering av befintliga lokaler med delvis allmänna funktioner utmed eller i anslutning till Stråket: G2:1: stensalen, lilla galleriet, café Olivia, båtverkstad, k k v-b (verkstäder, kök, kontor, öppna längan, smedja, stengård m. m.) Gerlesborgsskolan: restaurang, samlingssal, galleri, ateljéer, konsthall m. m. Hogane skola: skolsalar, gymnastiksal, utrustat kök m. m. Bottna sockenstuga: skolsal, utrustat kök Skärholmens vandrarhem: övernattningsrum, mötesrum, utrustat kök Samt privata ateljéer, som också kan ha funktionen av mötesrum: Skärkälls lada, ateljebengtson, Galleri 1:18, Botnik Studios, ateljélada Svenneby, Bohusläns ByggnadsCultur Svenneby Resultat av inventering av befintliga byggnader att ta tillvara: En viktig utgångspunkt för lokaliseringsutredningen har varit att inventera traktens befintliga byggnader, typ lador, magasin osv., vilka står oanvända och saknar funktion, dvs. byggnader som kulturhistoriskt kallas överloppsbyggnader. Det finns flera skäl till att undersöka befintlig bebyggelse i ett resursperspektiv: äldre bebyggelse är ofta förlagd välbetänkt med tanke på såväl landskapsbild som klimatförutsättningar man tillvaratar en redan byggd resurs man bygger vidare på en tradition; kanske ett kulturarv. Ovan beskrivna inventeringar tjänar som bakgrundsteckning inför undersökningen av tänkbara lokaliseringar av rum för kulturkontorets behov. a. r esultat av i n v e n t e r i ng av befintlig a byggna de r i n k lusi v e öv e r loppsbyggna de r i om r å det, u ta n i n bör des pr ior i t e r i ng Siffrorna inom parentes svarar mot kartbilden på omslagets främre insida. Fastigheten Gerlesborg 2:1, utrymmen i anslutning till stensalen (5) samt barackerna. Fastighetsägare g 2:1 ek.för. (4) Skärholmens vandrarhem. Fastighetsägare: Svea Arvidsson Tommy Hansson (6) Prästgården i Hogslätt. Fastighetsägare: Svenska Kyrkan. Fastigheten till salu (2) Ladan i Skärholmen. Fastighetsägare: Svea Arvidsson Tommy Hansson Magasinen i Gerlesborg. Fastighetsägare: Ingemar Hansson (1) Hunnebo gamla Folkets Hus, Hunnebostrand. Fastighetsägare: Sotenäs kommun. 18 kultursystem bottna gerlesborg

19 Magasinen i Gerlesborg, lokaliseringsutredningens första prioritet. Foto: Conny Jerere lokaliseringsutredning 19

20 b. r esultat av i n v e n t e r i ng av byggba r m a r k för et t k ult u r kon tor, u ta n i n bör des pr ior i t e r i ng : Siffran inom parentes svarar mot kartbilden på omslagets främre insida. Hogslätt, marken nedanför skolans ateljéer Samfällighetsmark i Bräcke (3) Mark vid Gerlesborgsskolan Samfälligt ägd mark vid Gerlesborgsskolan Uppbyggnadsområde/utvecklingsområde i Bräcke, ägare Ingemar Hansson Skärholmens Övergård med fastighetsägare: Emil Olofsson Samfälligt ägd mark i Skärholmen»En lokalisering av kulturkontoret på obebyggd mark i form av en nybyggnad ger naturligtvis en frihet i både arkitektur, planlösning och funktion samtidigt kan myndigheterna kräva planutredning, krav på ava-lösningar, trafiklösningar m. m., som dels kan fördyra projektet, dels fördröja det.«4. sa m m a n fat t n i ng Första prioritet ger Conny Jerer åt Gerlesborgsmagasinen: Utredaren konstaterar att magasinsbyggnaderna i Gerlesborg utan problem skulle rymma alla de lokalönskemål som utredningen fångat upp. Utrymme för övernattningar och en reception för besökare bidrar till att ge en ekonomiskt självbärande verksamhet, i samverkan med Gerlesborgsskolan och andra aktörer i området. Eftersom byggnaderna är utpekade som varande av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt kan det finnas möjligheter till ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen utifall att byggnaderna tas om hand med respekt för byggnadstradition och kulturarv. Problemet med ovanstående prioritet är att nuvarande ägaren inte är intresserad av att avyttra. Dessutom är kostnaderna stora. Med hänvisning till byggnadernas unika och mäktiga profil och deras kulturhistoriska värde, deras läge på en osedvanligt naturskön samt kulturhistoriskt intressant plats föreslår Conny Jerer att kommunen undersöker juridiska förutsättningar för en expropriering, en lång och komplicerad process som kräver regeringens tillstånd, men som han menar vore oförsvarlig att avstå från. Ett alternativ vore att upprätta en fördjupad översiktsplan för området Svenneby Bottna Gerlesborg med uppföljande detaljplan/er.»detta är som vi vet dock en lång planeringsprocess. Snabbaste förfarandet torde vara att upprätta områdesbestämmelser enbart för Gerlesborgs gård med rivningsförbud och exteriöra skyddsbestämmelser, en plan som senare kan infogas i en fördjupad översiktsplan och detaljplan.«andra prioritet ger Conny Jerer en ombyggnad och/eller tillbyggnad på fastigheten g 2 :1. Här bygger man vidare på en redan etablerad samlingsplats och verksamhet: 20 kultursystem bottna gerlesborg

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer