/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp roto ko I I 2074-O2-O4 1s (17) 513 Bidrag till kulturverksamhet 2014 (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen ö.r"igt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Totalt Ärendet i korthet Högstabelopp kr g ooo 10 ooo to ooo Avslag 28 ooo Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år zor4 r8o ooo kr. Enligt beslut på KN 2or3-12-1o g 7z fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fna nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet zor4 ansökt om totalt g4s 42o kr i bidrag. Hittills i år har r7o ooo kr beviljats i bidrag. Yrkanden Lars- Bertil Ohlsson yrkar att kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att kulturnämnden betalar ut bidrag enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars- Bertil Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Bidrag till kulturverksamhet zor4 - januari, daterad 2ot4-or Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 3. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer zor4 4. Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande zor4, Klockarborgs Vänner S. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefi nska Kulturföreningen 6. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Justerandes sign Justerandes sign /trw Utdragsbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN CHARLOTTA BURLIN SID 1/2 KULTURSEKRETERARE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Bidrag till kulturverksamhet januari Förslag till beslut Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Högsta belopp kr Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgs vänner Sverige-finska kulturföreningen Övrigt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Avslag Totalt Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år kr. Enligt beslut på KN fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fyra nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet 2014 ansökt om totalt kr i bidrag. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN 1-3, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN SID 2/2 Handlingar 1. Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 2. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande 2014, Klockarborgs Vänner 4. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefinska Kulturföreningen 5. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Sverigefinska Kulturföreningen 6. Bidrag till kulturverksamhet januari Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten Handläggare Respektive förening

4 VALLENTUN i KOMMUN KULTURNAMNDEN Kulturb drag flansökan il Redovisning,.or* ll- I 5 síd L/2,*t[ì ïrrr"""' KULTURFORVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORG. NR. 4e TELEFON ARBETE 0 Ên, IRO?r-/ Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIV]TET Çáur/a hl,o t( 7 /oz zzlr // arâ/ár,rê/ o / y' /a/ a/ o MEDVERKANDE Q'/o// o ríl LOKAL DAG OCH TID VGI FT BERÀKNAT ANTAL BESÖKARE (ANSÖKAN) EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev, beviljat bidrag, FORTS. KU LTU RFO RVA LTN IN G EN VALLENTUNA TFN KU LTU VALLE NTU NA, S E SElKU LTU ROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

5 BLAN KETT srd t/2 INT KTER BIL]ETTER KALKYL OKAN UTFALL (REDOVISNING) ANDRA EV, BTDRAG IGA KTER SUMNM A INTAKTER KOSTNADER KALKYL (ANSOKAN UTFALL REDOVISNING GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVG]FTER TRANSPORTER 4ARKNADSFORING + RIG ER SUMMA INTAKTER UND ERSKOTT Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ev. beviljat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundand e kostna : la DATUM p_îp TELEFON nunrönrvolrgande çvlv -2âf,f4, ôa 3 0 0r / /a. ao, les av kulturförvaltningen ANSVAR KO NTO VERKSAM. ÂKTIVITET S LAG O B] EKT PRO] EKT N4OTPA RT B ELO PP SUMMA G RANS KN INGSATTEST BESLUTSATTEST BESLUT BEVIL AT BELOPP ru ltu n önvlltnrnc EN VALLENTUNA TFN KU LTU NTU NA. S E SE/KU LTUROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

6 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDE I Vallentuna kommun Kulturnämnden 20L3-Lt-28 Dnr: 20t3 -ll- 2 9 Ansökan om bidrag för Konst i Roslagen-öppna ateljéer 2Ot4 Efter genomgång på erfarenhetsåterföringsträffar är målet att konstföreningarna i Vallentuna och österåker samt Täby Konstvänner skall genomföra Konst i Roslagen - öppna ateljéer även år 2014 under första helgen i oktober l4/f}-5/lo). Det blir sjuttonde året som konstnärer/konsthantverkare kommer att ha sina ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten. De som av olika skäl inte kan ta emot besökare i sin ateljé/verkstad kommer även under 2014 att satsa på en gemensam utställning i kulturhusets kulturrum och foajé års utställning kunde genomföras tack vare gratislån av skärmar från Lions i Rimbo, dock med en'transportkostnad på ca 4000 krtillvallentuna kommuns servicelag. Samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum, där alla konstnärer fanns representerade samt kulturrummet besöktes i år av drygt 700 personer och till deltagarna i Vallentuna i övrigt kom ca 500 besökare. Liksom tidlgare år söks ekonomiskt bidrag av kommunerna för att kunna genomföra arrangemanget. Medverkande konstnärer/konsthantverkare bidrar ekonomiskt med en deltagaravgift som àr 2OL3 var 900 kr. Avgiften för 2OL4 bestäms vid årsmötet som är i mars 201,4, men styrelsens förslag är 900kr. Konstföreningarna har små ekonomiska möjligheter, men gör en stor ideell insats för att Konst i Roslagen skall kunna genomföras. De huvudsakliga kostnaderna för arrangemanget är informationsfoldern som trycks 8000 ex., 1200 affischer itvå olika format, marknadsföring, annonsering i rikspress och lokalpress samt juryarvode (granskningsråd för nya sökande). Dessutom ingår kostnaden för hemsidan I denna ingår även att konstnärer/konsthantverkare och konstföreningarna kan lägga in information om sina utställningar och extra arrangemang. På grund av tidig inlämning av ansökan kan vissa handlingar ej presenteras i slutgiltigt skick förrän efter årsmötet i mars 2OI4. Då Vallentuna Konstförening räknar med en merkostnad på 4000 kr förtransport av skärmar även för 2014 utökas vår bidragsansökan för 2OI4 med detta belopp.

7 Våra deltagare i Vallentuna ser fram emot att arrangera utställningar i sina ateljéer och i nya kulturhusets lokaler i oktober 20L4. Vallentuna Konstförening hemställer härmed om ett kommunalt bidrag på kr till Konst i Roslagen - öppna ateljéer 2OI4. VATTENTUNA KONSTTöREN NE, Genom k, ordförande Tel L e-ma i I : O85tL7 I ia.co m Postgironummer för Konst i Roslagen: Bilagor:,,r Bilaga L: Resultaträkning för Z0I2(resultaträkn ng för 2013 kan inlämnas efter årsmötet i mars 2014) Bilaga2: Verksamhetsberättelse för 2013 (utkast november 2013) Bilaga3: Deltagarförteckning 2013 (folder) Bilaga4: Förslag till budget 2OL4för Konst i Roslagen

8 Konst i Roslagen Org nr VALL[iuîl:jtl i(ümmun KULi rin[. ' 'ìrlfn ll- g Resultaträkning för år 2012 Kostnader lntäkter Tryck, broschyr med karta Marknadsföring Utstäl lningsomkostnader Porto, kopiering, reseersättn m m Hemsidan Arets överskott I Bidrag från kommuner o Karby Deltagaravgifter Övriga intäkter l Balansräkning per Tillgângar Skulder och eget Rapital Plusgiro Kassa Skulder lng balans eget kapital Arets resultat Ake Westin, kassör Vår revisionsberåttelse har avgivits 10 mars 2013 Carin Olsson e 1- f\

9 BIL.Ñ ç^2 valk5lfijålå^fffiilu* 2ol3 -ll- 2 I o VERKSAMHTTSBERÄTTEISE 2013 (Utkast november 2013) Dnr: a Konst i Roslagen - öppna ateliéer àtdq t/t Styrelsen för den ideella föreningen Konst i Roslagen avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2Ot3. Föreningen Konst i Roslagen bildades vid ett konstituerande sammanträde den 10 februari 1gg8 i Norrtälje Konsthall av företrädare för konstföreningen Täby Konstvänner samt konstföreningarna i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och österåker. Föreningens uppgift är att väcka, underhålla och sprida intresset för konst och konsthantverk. I detta syfte ska föreningen arbeta för att konstnärer och konsthantverkare får möjlighet att visa sina alster. Norrtälje och Vaxholm drog sig ur samarbetet 2007.övriga konstföreningar har genomfört evenemanget helgen 5-6 oktober Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Mandatperiod Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Stig Rybrin k. Vallertuna Katarina Trovallius Evers, TäbY Lotta Svedberg, Canseko AB Katarina Trovallius Evers, TäbY Peter Sherman,Vallentuna Karin Powell Lund mark,österåker Aino Myllykangas, Österå ker Anita Prag, Vallentuna Kurt Pettersson,Täby 20L L3 20L2-20t3 20I3-20t4 20L3-20L L4 20L3-20t4 20r3-20L4 Vid styrelsens sammanträden har adiungerats följande konstnärer: Marita Möller, Täby, MarinaTillich, österåker, Kristina Janson, Vallentuna Revisorer: Carin Olsson, TäbY 2OI3 Björn Schaersttröm 2OL3 Revisorsuppl.: lrene Rybrink, Vallentuna 2OI3

10 BtúcÂ2 6r.Jn?'l Valberedning: Varje förening utser internt de funktionärer som ska nomineras för styrelseuppdrag. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens ledamöter haft ett antal informella kontakter. Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2013 på Karby gård med ca 25 deltagare. Val av ledamöter framgår av tidigare redovisning. En granskningsjury, bestående av konstnärerna lrina My Lindqvist, Stuart Mayes och Karin Nordvaller granskade den 11 mars 9 konstnärers inlämnade verk för ansökan om medlemskap i KlR, varav åtta godkändes. Föreningen arrangerade Konst i Roslagen - Öppna ateljéer och utställningar den 5-6 oktober 2OI3. Styrelsen träffade avtal med 66 konstnärer/konsthantverkare om att de skulle hålla ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten det aktuella veckoslutet. De som av olika skäl inte kunde ta emot besökare i sin ateljé eller verkstad hyrde lokal själva eller tillsammans för att kunna ställa ut. Bl a. ställde 21 konstnärer gemensamt ut i nya Kulturhuset i Vallentuna, österåkers konsthall och Föreningsgården, Täby centrum. Samlingsutställningar anordnades i Kulturhuset,Vallentuna, Österåkers konsthall och Karby gård (Hönshuset) där varje deltagare presenterades med minst ett verk. Styrelsen lät trycka en fyrsidig folder ( ca 8000 ex.) i färg med kartor, en bild på resp. deltagares verk och adressertill de medverkande. Dessutom trycktes färgaffischer ia3- format med "flyer" två olika utföranden för att vägleda besökare till ateljéer och verkstäder. Aktiviteter: Täbv: Foldrar med information om Konst i Roslagen delades ut på strategiska samlingspunkter. Under Kulturhelgen itäby Centrum tilldelades KIR i Täby en informationstavla i Konstgången med foton av varje deltagande konstnär/konstverk,foto på Hönshuset,Karby gård med information om samlingsutställningen. Vallentuna: I Kulturfönstret visades under två veckor en miniutställning med bl a deltagarnas namn och konstverk på en rullande TV-skärm samt affischer och ateljémiljö. Man startade samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum redan på torsdagen, vilket blev uppskattat av besökarna (drvst 700 st totalt). Tack vare lån av skärmar från Lions i Rimbo kunde utställningen i kulturrummet och foajén genomföras. Lokalpressen uppmärksammade arrangemanget med artiklar och besök hos debutanten Emma Tryti. Österåker: Broschyrer delades ut på olika offentliga platser och en bildekal utformad som en konstlott delades ut till bilister.runt Länsmansgården hade man tillverkat nya skyltar samt en löpare.tidningsartiklar i lokalpressen giorde pr för KlR.

11 BrrñqÄ.2 l idc 3lo Lördagen och söndagen bjöd på normalt höstväder. Aven i år förde varje deltagare statistik över antalet besökare och om man räknar besökarna separat per deltagare även i gemensam lokal blev besöksantalet ca 4000 st.. I varje kommun fanns en samlings- och informationsutställning där 1-3 verk av de inom kom m u n en deltaga nde konstn ä rerna/konsth antverka rna presenterad es. Dessutom fanns foldrar på bibliotek, konsthallar, turistbyråer i resp. kommun och i kranskommunerna m fl platser. Hemsidan rnyas varje år enligt avtal med konstnären Kurt Pettersson, Täby, och ger bra information om deltagarna med text och bilder samt kartoi. Annonsering har skett i lokala tidningarna Mitt itäby, Danderyd, Vallentunasteget, Vallentuna Nya samt "M tt i Södra Roslagen" (österåker). Annons fanns även itidskriften "Konstperspektiv" och rikstidningarna Svenska Dagbladet,Dagens Nyheter och Metro.. Efter genomförd konsthelg har deltagarna träffats för att diskutera utfallet och framtida förbättringar. Österåkers konstnärer framförde blandade erfarenheter lika föregående år medan i Vallentuna framför allt den gem-ensamma utställningen på Kulturhuset blev en succé. I Täby pågår ombyggnad av Täby Centrum vilket medförde aü besökare hade svårt att hitta till Församlingsgården. I övrigt var det normalt antal besökare hos de enskilda konstnärerna Det finns möjligheter att framföra idéer och förslag på årsmötet hur man ska förbättra marknadsföringen och öka antalet besökare. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till berörda konstfóreningar, medverkande konstnä rer/konstha ntverka re sa mt Stift elsen Ka rby Gå rd Konstcentru m och kommunnämnderna som bidragit med ekonomiskt stöd. Utan detta hade Konst i Roslagen - öppna ateljéer ej kunnat genomföras. Betr. föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen xx-xx.l Styrelsen för samarbetsföreningen Konst i Roslagen Stig Rybrink, ordf. Vallentuna Konstförening Katarina Trovallius Evers Täby konstvänner Peter Sherman Vallentuna konstförening Karin Powell Lundmark Österåkers konstfören ing

12

13 Ta by 2013 Karby Gårds Konstcentrum 700m och Norrortsleden Motìonsg ård I T LE o an ili GBY. Täby galopp V singe q Karby Gård Konstcentrum Bad p Brând * 2 Hönshuset Karbygårdsvägen Täby Tel 0B I nformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare i Täby. N J ollen Norskolan Arn,o Vaxholmjlagen Huvudbyggnaden 1 Gunilla Görnerup EO å Olja, grafik KarbyGrafikerna på övervåningen Karby Gård , se www tabykonstnarer se Västra tflygeln 2 Catherina Lissner Keramik Hos Konsthantverkarna Tel catherina Visinge Arninge com 3 Rolf Lindegren Akvarell, grafik, blandteknik Karby Gård Lilla Galìeriet i Västra flygeln Tel www, rolflindegren.se 4 Cecilia Birelius Textil, blandteknik EI lnnerspåret 10, vit träbyggn. Entre, parkering vid Travarev. Tel birelius. e u www ceciliabirelius eu 5 Annelie Hallgren Mixade tekniker Måttbandsvägen 1 2 i Arninge :ÍlJläï::.. 6 ì-o1"j wvwv.tada se/art Näsby Park 6 Gunilla Luiga EO Textil, måleri Koltrastvägen 70, Näsby Park Tel com www,gunillaluiga se 7 Marita Möller Akvarell Kryssarvägen 1 2 fel se www maritamoller com I Göran Rücker Akvarell Kryssarvägen 6A runt hörnet Tel com 9 Karin Walde EÖ Bildväv, grafik, objekt,måleri Tornvägen 7 Tel , se wvwv walde.se Näsby Alle' 10 Ake Westin Original, grafik, brickor, vykotl Näsby Alle 10 Tel nu www westin.nu 6.E{ Ej plan 2 BYG Täby centrum S mhall Nåsby slott 12 Ulla-Britt Hede Blandteknik Näsby allé 12 Tel B0 com se/ ulla-britt. hede s 6H EO Föreningsgården d13 Kerstin Danielsson Olja, akryl, akvarell Föreningsgården under biblio teket. Tel com 14 Kurt Pettersson Måleri, grafik, collage fel se www kurtpettersson se Storstugan Skarpäng 15 Sonja Greijer EO Extra öppet Se resp konstnärs websida Textil, stickat, filigran, blandteknik Marknadssalen i Storstugan Gustav Bergs väg 17 Tel B4B2 16 Carin Olsson EO akryl, akvarell Nickelvägen 1 Tel 0B , B carin www swedishart.se/carin.olsson Karby Gård Hönshuset, samlingsutställning

14 Valfentuna Emma Tryti Skulptur, måleri Tel www emmatryti.com Vallentunâ kulturhus i Vallentuna centrum. Eö 6 pi q1 Oppet även 3/10 kl 10-20, 4/10kt Samlingsutställning lnformation och samlingsutställning med konstverk från varje deltagande konstnär/ Hôkeriet Granby gärd GRONDAL Gustafslund {.,tru Snapptuna Änssber ormsta 37 Perry Stein Akvarell, olja, blandteknik Tel: 0B , www perrystein.se 38 Björn Schaerström Måleri, collage, fotografi Vallmovägen Lena Björn-Svensson Akvarell Tel lena com 18 Hans Dhejne Fotografi Tel www,hansdhejne se 19 Lily Maria Ehnborg Blandteknik Tel ô com wvwv konstiroslagen se 20 Kaisa Essén Skulptur, måleri, grafik Tel www. kaisaessen.se 21 lnger Gullers Schöllin Olja Tel Mats Nicklasson Otja fel Lena Nilsson Keramik Tel lena se untw lenasskaparkraft se V llentuna idrottspl ts aì tnar borg lì t, 39 Michael Anzengruber Keramik Eö Lingonvägen 2, Ormsta Nvb Tel anzengruber, Grindstugan www a-keramik.se A 32 Svein Tryti Collage Tel Josefina Wendel Carlsson Akvarell, olja, blandteknik Tet o7o Lena Westin 27 Anita Prag Olja, akryl, akvarell Keramik, stengods, raku Þ Tel 0B , relo7o2i249ï7 hem. se se se/anitaprag Markim Okvista. 40 Asa Alneng www asaalnengdesign.se 41 Eva Ekberg Akvarell, tusch Markims Församlingshus i Vallentuna Tel kroki) ivallentuna c.!r'- -r 30 Jean-Pierre Saracco6 avoir se 22 Kristina Janson Olja, akvarell, kroki, teckning fel Stig Rybrink Grafik, teckning 0B , com 35 Lennart Ålund Olja lennart EÖ Extra öppet Se resp konstnärs websida 23 Gunliz Lind Akvarell, kroki Tel com se 29 MarjattaSaastamoinen Akvarell, grafik Tel Österåkers Konsthall Länsmansgården Samli Vallentuna Kulturhus Samlings- och konstnärsutställ 24 Eva Linde Stengods, textil, olja, akryl Tel , linde. il. co m wvwv evalinde.se 30 se Okvista sist 31 Peter Sherman Akryl, olja Tel www sherman se

15 c q)! q) U) E ol L o z () u.l Osteråker 2013 Österåkers konsthall Länsmansgården Kantarellvägen 1 2, Akersberga 6.o{ll Samlingsutställnin lnformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare. EO Extra öppet se konstnärens websida Skärgårdsstad 47 Marika Lilliehöök Hennix ugnsgjutet glas, skulptur Hi'#'å;8r.''o 6 m a rikahen n ix.se,. EO 48 Louise Fredriksson Glas, keramik, måleri Oversättravägen 5 Tel se 6 50 Anette Nygårdh Keramikhuset fd Hönshuset, Västra flyglarna. Trälhavsv. 35 Te vwwv.nygardh.nu Ôversäftra Akersberga 53 Ann-Marie Söderberg Olja, grafik, Sättravägen 23 lel se 54 Elena Einarsson Olja, akvarell, akryl Häggkullevägen B, Söra Tel 0B elena www elenaeinarsson.com 55 Ulf Malmström Blandteknik, akvarell, gouach Häggkullev. 30, Söra , 0B Anette Berglund Keramik, måleri, grafik Sörgårdsvägen 147 fel com Skärgårdsstad \\ 57 Mona Harrysdotter Olander Bildväv Guckuskovägen 9 0B http//home swipnet,se/ guckuskon/mona mona harrysdotter 58 Asa Olofsson Keramik, lergods Björkhagsvägen 3 fel com 59 Garin Nordling Keramik Maìvavägen 43 Tel 0B 540 ô com wvwv.carinnordling se 60 Tomas Lacke Olja. Galleri Lacke Skolvägen 11 c fe se 61 Marina Lillich 8li"Hj;1i 6 Tel EO www stensmycken.se Nonö 62 Aino Myllykangas Grafik, skulptur Garnsviksvägen 48 0B-5406ô743, a ino. com l,þnrpz-_ \ 63 Jussi Taipaleenmäki Måleri, grafik Garnsviksvägen 4B Tel se www jussitaipaleenmaki,se Ösra Ryds 42 Birgitta Rutanen Stengods, drejning, skulptur Tel com se 43 Gunilla Nillan Holmgren Måleri, gobeläng Tel se 44 lnger M. Larsson Olja, akryl Tel wwv,aktuellkonst.se com 45 Josefin Draka e Grafik Tel www drakare com, 46 Matilda Lehvonen Akryl, olja Tel , 0B lwwv.lehvonen se indusùiomr âde f p Osterskär 51 Synnöve Lambertz Måleri, grafik, textil Angantyrvägen 1 3 0B , se vww.lambertz,se 52 AnnGharlott. Eö ilçï::åiliiiil* u Tel wr,wv alikan,se Lindholnjs vtken 5ãtteró rden Smòb' hamn 64 Birgitta Alström Olja. Norrövägen 28 Tel birgitta, com Rydbo 65 Birgitta Algesten Teckning, målning, texil Brahevägen 15 i Rydbo Tel lngrid Strååt lvåleri Rydboholms folkskola hotmail.com

16 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDEN ll- 2 I E lla,c,a I onförslag till.budget 2OI4 för KONST I ROSTAGEN lnkomster Kommunbidrag (Va I lentu na,tä by.österå ker) Stiftelsen Karby Gård Deltagaravgifter,65 deltagare á 900: Utgifter A4-Folder, utform n ing L0000 A4-folder,affischer,tryckn ing M a rknadsföring,a n nonseri ng Juryarvoden 3x2100: Ad m i n istration : porto, kopieri ng 4000 Reseersättning m m 4000 Hemsidan Konsult,bokföring 6000 Oförutsett 2000 Summa: 93500:- L03300:- Underskottet på 9.800kr täcks av överskott från 2OL3

17 Kulturb drag OAnsökan ORedovisning BLANKETT std tl 2 SKICKA TILL ru ltu nrönveltni NGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORGANISATION Klockarborgs Vänner POSTADRESS c/o Thomas Pettersson, Sundbyvägen 13, Brottby PLUSGIRO/BANKGIRO ORG, NR TELEFON ARBETE (tel hem) Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIVITET Nationaldagsfirande på Klockarborg MEDVERKANDE Keps Perssons orkester LOKAL Klockarborg, Lilla Garn, Brottby DAG OCH TID Nej FT BERÄKNAT nntnl eesotare (ANSOKAN) N/A Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ernålla ev. beviljat bidrag. EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) FORTS. + Ku LTU RFöR,vALTNIN GEI{ VALLENTUNA TFN KU NTU NA. SE SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK W Vallentuna kornmun

18 BLANKETT sto 212 riltäkter KALKYL (ANSöI(AN) UTFALL (REDOVTSNING) BTL]EfiER ANDRA EV. BIDRAG OVRIGA INTÄKTER SUMNMA tntäkter KOSTNADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE KALKYL (ANSöKAN) 2600 UTFALL (REDOVtSNtNG) SOCIALA AVGIFTER TRANSPORTER MARKNADSFORING OVRIGA KOSTNADER 400 SUMMA INTÄKTER UNDERSKOTT 3000 Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktívitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. Lokalhyra åir ej bidragsgrund e kostnad DATUM UNDERSKRIFT Anette Hemberg (sekr.) TELEFON nlutrönwdltcande Ifylles av kulturförvaltningen ANSVAR KONTO VERKSAM. AKT VITET S LAG OB]EKT PRO'EK1 MOTPART BELOPP SUMMA ORAIISKI{III SATTEST BESLUTSAITEST EESlUI BEVILJAI BELOPP xu lru nrö nva LTfr rt{ c El{ VALLENTUNA TFN KU NA.SE NA. S E/KU LTU ROCH BIBLIOTEK w \,âllenn na kommun

19 Kulturbidrag nsökan tr Redovisning BLANKETT srd 1/2 SKICI(A TILL KU LTURFO RvALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökandc ORG. NR slr", gò 21o - ö,88 TYP AV AKIIVITET / g6zr t/o/le*. /a//t L PLUSGIRO/BANKG RO /2,6?Sdø -9 ê z-zz 7e/4/.' TELEFoN ARBETE o7ø- 3gçg? lt ô -stzjztð j Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. '.'n zrrne (o" o*; îrz*".1:-- Ze.n o-4u.) s' u-. /+'2.' (r. è-'z--7. ) MEDVERKANDE LOKAL c DAG OCH D Ot-t/t/n-t 2Ò14 er, rrénve trr <t. fr êzzke k. /?-& / a-lê /+ /a (t;'-s,-,$ BERÄKNAT ANTAL BESOKARE (ANSOKAN), EXAKT ANTAL BESÖKARE (REDoVISNING) 40_.n Obsl Redovisnlng lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bldrag. FORTS. + KU LTU R,Fö R,vALTII IN c E 1I VALLENÎUNA TFN LTUROCH BIBLTOTEK Vallentuna kommun

20 BI-ANKETT sfd 2/2 BIUETTER KALKYL UTFALL (REDOVISÍIING) ANDRA EV. BIDRAG + ] SUilÈUA INTÄKTER o.i I i KOST {ADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVGIFTER KALKYL Tfsù _ i /8r TRANSPORTER MARKNADSFORING J rzl i- tiùi. ê rosrr, noen 'B/ottørl r7rz2 2to SUM MA UNDERSKOTT ô 4/ 3ç Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomföd aklvitet för att erhålla ev. bevifiat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundande æv DATUII..Q.tu.:..,3- ".ç"? // IELEFOT{ UNDÉRISKRTFT.F.i./*...7.=7(k'â.ç.p- rrxnrönwdltgatde Iff I lc av kulturförvaltni ngcn ANSVAR KONTO VERKSAM AKTIVIlET 1 SLAG OBJEKY PRO EKT MOTPARl BELOPP MA eê^ta*ttrer^tferl!e3lui'aiye'f EALUÏ 'EYIL'41 IELOPP KUTTURFöRvALTil il6eil VALLENTUNA TFN NA.SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK Vallentura kornmun

21 sinikka ortmark om sin bok K ra mamma I Finlandsinstitutet Sida I av 1 Fil{Ltil0s institutet $ )r LITTERATUR 19 OKT stntklg ORTMARK OM StN BOK (ÄRA MAMMA Tid:Lördegenl9oktobêrkl.12Plat:Finlands nlitutet,snicl rbacken4,stockholmfrientré!lnlo:0s-a$212oo Författârên oc1l jourelistsn sinikka orlrnark stymne tnr kommit ut med ên ny bok "KäE mamma". Denna självbiograíbka roman handlar om h6nne oct hennes mamma. Fð.fâtùaren tar upp lénsliga, nåstan bbubehgda ämmn om liv och död. skuh och skam, kåfþk och avundquka, skibmå9sor, sepaetioner.. Om yta och nnehåll. På mammas sjukbädd uppstár m menas d alog mellan h/å mgna kvinmr, sn mâmma som ocksá är någons dotter æh en doüêr som också är mamma' Båda beråltar minnesb ld r om s n g n och dses gerensamna histoda och om en relatþn sm t! cks va6 stark och khr' men som tagit tid afr komma dit. I balqrunden busar lénsloklìmat t ñân nbörd skri êt, från rursù och andra världslaiget lillvår tid. Förñttaron, som har varit báde higsbârn ocù invândhrkvinm, skri\ßr om hur tillvaron två fänd och krdturèr kân påveüa rehtionen nþlbn mor æh dottsr, "Jag & fö lú n md tvà *urfrtè och tyâ sprdt'. Jq hü tkttvlt om,eleilons mellen mut æt dötû:ú, må,t d, lstnnoti t'itäldrù och bam, kñgs- och f,yrúngbü \, ð/ttdtskep och sutst *tsl,r,.. Jag * tulnne, mdírna, mormo och lamo som lever I * kättelstull tvås mhe Bã,(M mtg het lq ett g{/ënnend yr*esllv pá dt Blfort lödeg, t regedngskilst et æh pà en stqdlg myndighøt, s&* Sinthka. l*ed mlfr slt lvende se kùt f<ans mânga nsi,nù t ktart tlus, skugg. æh mörts.,. Jag h t att6d d Íítg sk' v y' Dd r nârvanndrq dtvl v gdrvls. ß son vt âì. p e sftêt hentua- yl bãt',ï hlndêì t a vþe för n þn Øcker av sinkka otu'tilk stymê nw undw on Mø &n hër {r//æþ ar blad & bâste- ht æt6t..". Tr.Ht t ck i,r gjkên ærn jag A4st æh njutil av- sè o fiit nl'. nk s tallaúttarl...".'elnataxb btf'm gæhltgr..nì*'artës*n gen..-du&ennyckdmqæh*tr<kvn,n,.-". "" DdlhÚbol<en blitvãqd. þræt tig sâfmfónlæn nfdasf{/ ptanküñnns ìþlaliden nê./llere r F eüer i Ekgtu,l&r-.-".,-.- Dinbr' Kãt mammvat m rkel lãsvâtd. Døt ßt l frtgêt æh kánslig. Du ú ndü en úþs&'ivt'sá neféú d, sdg, d,in tmkar...". Flnlandslßtltatq $tldta,þad.ß't 1, (vtct Blrger J,,isg' an 35) Bot<q, BlilJs dtl seslcprís I 6{r? vld def h& úiîah. bn ßan oc*sà úß5éek6 yle Adtiå'cs æ), botrhsdef, ammal 2013-ll-27

22 Kulturb drag nsökan trredovisning BLAN KETT srd 1/2 SKICKA TILL KULTURFO RVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande organisatio N.fr n POS RESS ORG. NR. î,t/'-' e $tt2 /ô6"-ö?eg -- /l- þ,n ê e +.- e-.-, 4 /&á rs- y'* n PLUSGIRO/BANKGIRO /2,ê4çéé-g TELEFON ARBETE O '-3q,r-1q // 0 6-J-tz 3 z/ Òs Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. C. "4; T Lu/-r/. o- t'rz / At t'i* /! e"t: ' rh.alaaz- 7 ãa-'"'s '(s" è."/n7a) MEDVERKANDE.r4zre?4/-/t' L LOKAL I DAG OCH TID ENTR FT éo: - c) L" sec r - "1 lr (,ùurt,?n hir^- o KNAT ANTAL KARE (AN EXAKT ANTAL B (REDOVISNING) 4o- 8a Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. FORTS. å KULTU R.FöRvALTr{rilcEN VALLENTUNA TFN 08-s NA. SE/KU LTU RO CH BIBLIOTE K Vallentuna kommun

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE KONSTUTSTÄLLNING Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 Vernissage Skärtorsdag 2 april Kl. 18.00-20.00 Musikunderhållning Syskonparet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad 1 Protokoll från

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4

Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 o Arsredovisning för Skottefederationen 2O1 4 Ånsuörr Årsmötet hölls den t5februari 2014 på Johans Caf6 och Matsal i Jönköping. Närvarande var g2 medlemmar samt representanter från SvTek och SKK. Mötet

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O -1-1 - 21 O -1 2-31 Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer