/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp roto ko I I 2074-O2-O4 1s (17) 513 Bidrag till kulturverksamhet 2014 (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen ö.r"igt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Totalt Ärendet i korthet Högstabelopp kr g ooo 10 ooo to ooo Avslag 28 ooo Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år zor4 r8o ooo kr. Enligt beslut på KN 2or3-12-1o g 7z fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fna nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet zor4 ansökt om totalt g4s 42o kr i bidrag. Hittills i år har r7o ooo kr beviljats i bidrag. Yrkanden Lars- Bertil Ohlsson yrkar att kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att kulturnämnden betalar ut bidrag enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars- Bertil Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Bidrag till kulturverksamhet zor4 - januari, daterad 2ot4-or Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 3. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer zor4 4. Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande zor4, Klockarborgs Vänner S. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefi nska Kulturföreningen 6. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Justerandes sign Justerandes sign /trw Utdragsbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN CHARLOTTA BURLIN SID 1/2 KULTURSEKRETERARE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Bidrag till kulturverksamhet januari Förslag till beslut Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Högsta belopp kr Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgs vänner Sverige-finska kulturföreningen Övrigt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Avslag Totalt Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år kr. Enligt beslut på KN fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fyra nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet 2014 ansökt om totalt kr i bidrag. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN 1-3, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN SID 2/2 Handlingar 1. Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 2. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande 2014, Klockarborgs Vänner 4. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefinska Kulturföreningen 5. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Sverigefinska Kulturföreningen 6. Bidrag till kulturverksamhet januari Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten Handläggare Respektive förening

4 VALLENTUN i KOMMUN KULTURNAMNDEN Kulturb drag flansökan il Redovisning,.or* ll- I 5 síd L/2,*t[ì ïrrr"""' KULTURFORVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORG. NR. 4e TELEFON ARBETE 0 Ên, IRO?r-/ Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIV]TET Çáur/a hl,o t( 7 /oz zzlr // arâ/ár,rê/ o / y' /a/ a/ o MEDVERKANDE Q'/o// o ríl LOKAL DAG OCH TID VGI FT BERÀKNAT ANTAL BESÖKARE (ANSÖKAN) EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev, beviljat bidrag, FORTS. KU LTU RFO RVA LTN IN G EN VALLENTUNA TFN KU LTU VALLE NTU NA, S E SElKU LTU ROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

5 BLAN KETT srd t/2 INT KTER BIL]ETTER KALKYL OKAN UTFALL (REDOVISNING) ANDRA EV, BTDRAG IGA KTER SUMNM A INTAKTER KOSTNADER KALKYL (ANSOKAN UTFALL REDOVISNING GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVG]FTER TRANSPORTER 4ARKNADSFORING + RIG ER SUMMA INTAKTER UND ERSKOTT Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ev. beviljat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundand e kostna : la DATUM p_îp TELEFON nunrönrvolrgande çvlv -2âf,f4, ôa 3 0 0r / /a. ao, les av kulturförvaltningen ANSVAR KO NTO VERKSAM. ÂKTIVITET S LAG O B] EKT PRO] EKT N4OTPA RT B ELO PP SUMMA G RANS KN INGSATTEST BESLUTSATTEST BESLUT BEVIL AT BELOPP ru ltu n önvlltnrnc EN VALLENTUNA TFN KU LTU NTU NA. S E SE/KU LTUROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

6 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDE I Vallentuna kommun Kulturnämnden 20L3-Lt-28 Dnr: 20t3 -ll- 2 9 Ansökan om bidrag för Konst i Roslagen-öppna ateljéer 2Ot4 Efter genomgång på erfarenhetsåterföringsträffar är målet att konstföreningarna i Vallentuna och österåker samt Täby Konstvänner skall genomföra Konst i Roslagen - öppna ateljéer även år 2014 under första helgen i oktober l4/f}-5/lo). Det blir sjuttonde året som konstnärer/konsthantverkare kommer att ha sina ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten. De som av olika skäl inte kan ta emot besökare i sin ateljé/verkstad kommer även under 2014 att satsa på en gemensam utställning i kulturhusets kulturrum och foajé års utställning kunde genomföras tack vare gratislån av skärmar från Lions i Rimbo, dock med en'transportkostnad på ca 4000 krtillvallentuna kommuns servicelag. Samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum, där alla konstnärer fanns representerade samt kulturrummet besöktes i år av drygt 700 personer och till deltagarna i Vallentuna i övrigt kom ca 500 besökare. Liksom tidlgare år söks ekonomiskt bidrag av kommunerna för att kunna genomföra arrangemanget. Medverkande konstnärer/konsthantverkare bidrar ekonomiskt med en deltagaravgift som àr 2OL3 var 900 kr. Avgiften för 2OL4 bestäms vid årsmötet som är i mars 201,4, men styrelsens förslag är 900kr. Konstföreningarna har små ekonomiska möjligheter, men gör en stor ideell insats för att Konst i Roslagen skall kunna genomföras. De huvudsakliga kostnaderna för arrangemanget är informationsfoldern som trycks 8000 ex., 1200 affischer itvå olika format, marknadsföring, annonsering i rikspress och lokalpress samt juryarvode (granskningsråd för nya sökande). Dessutom ingår kostnaden för hemsidan I denna ingår även att konstnärer/konsthantverkare och konstföreningarna kan lägga in information om sina utställningar och extra arrangemang. På grund av tidig inlämning av ansökan kan vissa handlingar ej presenteras i slutgiltigt skick förrän efter årsmötet i mars 2OI4. Då Vallentuna Konstförening räknar med en merkostnad på 4000 kr förtransport av skärmar även för 2014 utökas vår bidragsansökan för 2OI4 med detta belopp.

7 Våra deltagare i Vallentuna ser fram emot att arrangera utställningar i sina ateljéer och i nya kulturhusets lokaler i oktober 20L4. Vallentuna Konstförening hemställer härmed om ett kommunalt bidrag på kr till Konst i Roslagen - öppna ateljéer 2OI4. VATTENTUNA KONSTTöREN NE, Genom k, ordförande Tel L e-ma i I : O85tL7 I ia.co m Postgironummer för Konst i Roslagen: Bilagor:,,r Bilaga L: Resultaträkning för Z0I2(resultaträkn ng för 2013 kan inlämnas efter årsmötet i mars 2014) Bilaga2: Verksamhetsberättelse för 2013 (utkast november 2013) Bilaga3: Deltagarförteckning 2013 (folder) Bilaga4: Förslag till budget 2OL4för Konst i Roslagen

8 Konst i Roslagen Org nr VALL[iuîl:jtl i(ümmun KULi rin[. ' 'ìrlfn ll- g Resultaträkning för år 2012 Kostnader lntäkter Tryck, broschyr med karta Marknadsföring Utstäl lningsomkostnader Porto, kopiering, reseersättn m m Hemsidan Arets överskott I Bidrag från kommuner o Karby Deltagaravgifter Övriga intäkter l Balansräkning per Tillgângar Skulder och eget Rapital Plusgiro Kassa Skulder lng balans eget kapital Arets resultat Ake Westin, kassör Vår revisionsberåttelse har avgivits 10 mars 2013 Carin Olsson e 1- f\

9 BIL.Ñ ç^2 valk5lfijålå^fffiilu* 2ol3 -ll- 2 I o VERKSAMHTTSBERÄTTEISE 2013 (Utkast november 2013) Dnr: a Konst i Roslagen - öppna ateliéer àtdq t/t Styrelsen för den ideella föreningen Konst i Roslagen avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2Ot3. Föreningen Konst i Roslagen bildades vid ett konstituerande sammanträde den 10 februari 1gg8 i Norrtälje Konsthall av företrädare för konstföreningen Täby Konstvänner samt konstföreningarna i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och österåker. Föreningens uppgift är att väcka, underhålla och sprida intresset för konst och konsthantverk. I detta syfte ska föreningen arbeta för att konstnärer och konsthantverkare får möjlighet att visa sina alster. Norrtälje och Vaxholm drog sig ur samarbetet 2007.övriga konstföreningar har genomfört evenemanget helgen 5-6 oktober Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Mandatperiod Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Stig Rybrin k. Vallertuna Katarina Trovallius Evers, TäbY Lotta Svedberg, Canseko AB Katarina Trovallius Evers, TäbY Peter Sherman,Vallentuna Karin Powell Lund mark,österåker Aino Myllykangas, Österå ker Anita Prag, Vallentuna Kurt Pettersson,Täby 20L L3 20L2-20t3 20I3-20t4 20L3-20L L4 20L3-20t4 20r3-20L4 Vid styrelsens sammanträden har adiungerats följande konstnärer: Marita Möller, Täby, MarinaTillich, österåker, Kristina Janson, Vallentuna Revisorer: Carin Olsson, TäbY 2OI3 Björn Schaersttröm 2OL3 Revisorsuppl.: lrene Rybrink, Vallentuna 2OI3

10 BtúcÂ2 6r.Jn?'l Valberedning: Varje förening utser internt de funktionärer som ska nomineras för styrelseuppdrag. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens ledamöter haft ett antal informella kontakter. Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2013 på Karby gård med ca 25 deltagare. Val av ledamöter framgår av tidigare redovisning. En granskningsjury, bestående av konstnärerna lrina My Lindqvist, Stuart Mayes och Karin Nordvaller granskade den 11 mars 9 konstnärers inlämnade verk för ansökan om medlemskap i KlR, varav åtta godkändes. Föreningen arrangerade Konst i Roslagen - Öppna ateljéer och utställningar den 5-6 oktober 2OI3. Styrelsen träffade avtal med 66 konstnärer/konsthantverkare om att de skulle hålla ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten det aktuella veckoslutet. De som av olika skäl inte kunde ta emot besökare i sin ateljé eller verkstad hyrde lokal själva eller tillsammans för att kunna ställa ut. Bl a. ställde 21 konstnärer gemensamt ut i nya Kulturhuset i Vallentuna, österåkers konsthall och Föreningsgården, Täby centrum. Samlingsutställningar anordnades i Kulturhuset,Vallentuna, Österåkers konsthall och Karby gård (Hönshuset) där varje deltagare presenterades med minst ett verk. Styrelsen lät trycka en fyrsidig folder ( ca 8000 ex.) i färg med kartor, en bild på resp. deltagares verk och adressertill de medverkande. Dessutom trycktes färgaffischer ia3- format med "flyer" två olika utföranden för att vägleda besökare till ateljéer och verkstäder. Aktiviteter: Täbv: Foldrar med information om Konst i Roslagen delades ut på strategiska samlingspunkter. Under Kulturhelgen itäby Centrum tilldelades KIR i Täby en informationstavla i Konstgången med foton av varje deltagande konstnär/konstverk,foto på Hönshuset,Karby gård med information om samlingsutställningen. Vallentuna: I Kulturfönstret visades under två veckor en miniutställning med bl a deltagarnas namn och konstverk på en rullande TV-skärm samt affischer och ateljémiljö. Man startade samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum redan på torsdagen, vilket blev uppskattat av besökarna (drvst 700 st totalt). Tack vare lån av skärmar från Lions i Rimbo kunde utställningen i kulturrummet och foajén genomföras. Lokalpressen uppmärksammade arrangemanget med artiklar och besök hos debutanten Emma Tryti. Österåker: Broschyrer delades ut på olika offentliga platser och en bildekal utformad som en konstlott delades ut till bilister.runt Länsmansgården hade man tillverkat nya skyltar samt en löpare.tidningsartiklar i lokalpressen giorde pr för KlR.

11 BrrñqÄ.2 l idc 3lo Lördagen och söndagen bjöd på normalt höstväder. Aven i år förde varje deltagare statistik över antalet besökare och om man räknar besökarna separat per deltagare även i gemensam lokal blev besöksantalet ca 4000 st.. I varje kommun fanns en samlings- och informationsutställning där 1-3 verk av de inom kom m u n en deltaga nde konstn ä rerna/konsth antverka rna presenterad es. Dessutom fanns foldrar på bibliotek, konsthallar, turistbyråer i resp. kommun och i kranskommunerna m fl platser. Hemsidan rnyas varje år enligt avtal med konstnären Kurt Pettersson, Täby, och ger bra information om deltagarna med text och bilder samt kartoi. Annonsering har skett i lokala tidningarna Mitt itäby, Danderyd, Vallentunasteget, Vallentuna Nya samt "M tt i Södra Roslagen" (österåker). Annons fanns även itidskriften "Konstperspektiv" och rikstidningarna Svenska Dagbladet,Dagens Nyheter och Metro.. Efter genomförd konsthelg har deltagarna träffats för att diskutera utfallet och framtida förbättringar. Österåkers konstnärer framförde blandade erfarenheter lika föregående år medan i Vallentuna framför allt den gem-ensamma utställningen på Kulturhuset blev en succé. I Täby pågår ombyggnad av Täby Centrum vilket medförde aü besökare hade svårt att hitta till Församlingsgården. I övrigt var det normalt antal besökare hos de enskilda konstnärerna Det finns möjligheter att framföra idéer och förslag på årsmötet hur man ska förbättra marknadsföringen och öka antalet besökare. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till berörda konstfóreningar, medverkande konstnä rer/konstha ntverka re sa mt Stift elsen Ka rby Gå rd Konstcentru m och kommunnämnderna som bidragit med ekonomiskt stöd. Utan detta hade Konst i Roslagen - öppna ateljéer ej kunnat genomföras. Betr. föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen xx-xx.l Styrelsen för samarbetsföreningen Konst i Roslagen Stig Rybrink, ordf. Vallentuna Konstförening Katarina Trovallius Evers Täby konstvänner Peter Sherman Vallentuna konstförening Karin Powell Lundmark Österåkers konstfören ing

12

13 Ta by 2013 Karby Gårds Konstcentrum 700m och Norrortsleden Motìonsg ård I T LE o an ili GBY. Täby galopp V singe q Karby Gård Konstcentrum Bad p Brând * 2 Hönshuset Karbygårdsvägen Täby Tel 0B I nformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare i Täby. N J ollen Norskolan Arn,o Vaxholmjlagen Huvudbyggnaden 1 Gunilla Görnerup EO å Olja, grafik KarbyGrafikerna på övervåningen Karby Gård , se www tabykonstnarer se Västra tflygeln 2 Catherina Lissner Keramik Hos Konsthantverkarna Tel catherina Visinge Arninge com 3 Rolf Lindegren Akvarell, grafik, blandteknik Karby Gård Lilla Galìeriet i Västra flygeln Tel www, rolflindegren.se 4 Cecilia Birelius Textil, blandteknik EI lnnerspåret 10, vit träbyggn. Entre, parkering vid Travarev. Tel birelius. e u www ceciliabirelius eu 5 Annelie Hallgren Mixade tekniker Måttbandsvägen 1 2 i Arninge :ÍlJläï::.. 6 ì-o1"j wvwv.tada se/art Näsby Park 6 Gunilla Luiga EO Textil, måleri Koltrastvägen 70, Näsby Park Tel com www,gunillaluiga se 7 Marita Möller Akvarell Kryssarvägen 1 2 fel se www maritamoller com I Göran Rücker Akvarell Kryssarvägen 6A runt hörnet Tel com 9 Karin Walde EÖ Bildväv, grafik, objekt,måleri Tornvägen 7 Tel , se wvwv walde.se Näsby Alle' 10 Ake Westin Original, grafik, brickor, vykotl Näsby Alle 10 Tel nu www westin.nu 6.E{ Ej plan 2 BYG Täby centrum S mhall Nåsby slott 12 Ulla-Britt Hede Blandteknik Näsby allé 12 Tel B0 com se/ ulla-britt. hede s 6H EO Föreningsgården d13 Kerstin Danielsson Olja, akryl, akvarell Föreningsgården under biblio teket. Tel com 14 Kurt Pettersson Måleri, grafik, collage fel se www kurtpettersson se Storstugan Skarpäng 15 Sonja Greijer EO Extra öppet Se resp konstnärs websida Textil, stickat, filigran, blandteknik Marknadssalen i Storstugan Gustav Bergs väg 17 Tel B4B2 16 Carin Olsson EO akryl, akvarell Nickelvägen 1 Tel 0B , B carin www swedishart.se/carin.olsson Karby Gård Hönshuset, samlingsutställning

14 Valfentuna Emma Tryti Skulptur, måleri Tel www emmatryti.com Vallentunâ kulturhus i Vallentuna centrum. Eö 6 pi q1 Oppet även 3/10 kl 10-20, 4/10kt Samlingsutställning lnformation och samlingsutställning med konstverk från varje deltagande konstnär/ Hôkeriet Granby gärd GRONDAL Gustafslund {.,tru Snapptuna Änssber ormsta 37 Perry Stein Akvarell, olja, blandteknik Tel: 0B , www perrystein.se 38 Björn Schaerström Måleri, collage, fotografi Vallmovägen Lena Björn-Svensson Akvarell Tel lena com 18 Hans Dhejne Fotografi Tel www,hansdhejne se 19 Lily Maria Ehnborg Blandteknik Tel ô com wvwv konstiroslagen se 20 Kaisa Essén Skulptur, måleri, grafik Tel www. kaisaessen.se 21 lnger Gullers Schöllin Olja Tel Mats Nicklasson Otja fel Lena Nilsson Keramik Tel lena se untw lenasskaparkraft se V llentuna idrottspl ts aì tnar borg lì t, 39 Michael Anzengruber Keramik Eö Lingonvägen 2, Ormsta Nvb Tel anzengruber, Grindstugan www a-keramik.se A 32 Svein Tryti Collage Tel Josefina Wendel Carlsson Akvarell, olja, blandteknik Tet o7o Lena Westin 27 Anita Prag Olja, akryl, akvarell Keramik, stengods, raku Þ Tel 0B , relo7o2i249ï7 hem. se se se/anitaprag Markim Okvista. 40 Asa Alneng www asaalnengdesign.se 41 Eva Ekberg Akvarell, tusch Markims Församlingshus i Vallentuna Tel kroki) ivallentuna c.!r'- -r 30 Jean-Pierre Saracco6 avoir se 22 Kristina Janson Olja, akvarell, kroki, teckning fel Stig Rybrink Grafik, teckning 0B , com 35 Lennart Ålund Olja lennart EÖ Extra öppet Se resp konstnärs websida 23 Gunliz Lind Akvarell, kroki Tel com se 29 MarjattaSaastamoinen Akvarell, grafik Tel Österåkers Konsthall Länsmansgården Samli Vallentuna Kulturhus Samlings- och konstnärsutställ 24 Eva Linde Stengods, textil, olja, akryl Tel , linde. il. co m wvwv evalinde.se 30 se Okvista sist 31 Peter Sherman Akryl, olja Tel www sherman se

15 c q)! q) U) E ol L o z () u.l Osteråker 2013 Österåkers konsthall Länsmansgården Kantarellvägen 1 2, Akersberga 6.o{ll Samlingsutställnin lnformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare. EO Extra öppet se konstnärens websida Skärgårdsstad 47 Marika Lilliehöök Hennix ugnsgjutet glas, skulptur Hi'#'å;8r.''o 6 m a rikahen n ix.se,. EO 48 Louise Fredriksson Glas, keramik, måleri Oversättravägen 5 Tel se 6 50 Anette Nygårdh Keramikhuset fd Hönshuset, Västra flyglarna. Trälhavsv. 35 Te vwwv.nygardh.nu Ôversäftra Akersberga 53 Ann-Marie Söderberg Olja, grafik, Sättravägen 23 lel se 54 Elena Einarsson Olja, akvarell, akryl Häggkullevägen B, Söra Tel 0B elena www elenaeinarsson.com 55 Ulf Malmström Blandteknik, akvarell, gouach Häggkullev. 30, Söra , 0B Anette Berglund Keramik, måleri, grafik Sörgårdsvägen 147 fel com Skärgårdsstad \\ 57 Mona Harrysdotter Olander Bildväv Guckuskovägen 9 0B http//home swipnet,se/ guckuskon/mona mona harrysdotter 58 Asa Olofsson Keramik, lergods Björkhagsvägen 3 fel com 59 Garin Nordling Keramik Maìvavägen 43 Tel 0B 540 ô com wvwv.carinnordling se 60 Tomas Lacke Olja. Galleri Lacke Skolvägen 11 c fe se 61 Marina Lillich 8li"Hj;1i 6 Tel EO www stensmycken.se Nonö 62 Aino Myllykangas Grafik, skulptur Garnsviksvägen 48 0B-5406ô743, a ino. com l,þnrpz-_ \ 63 Jussi Taipaleenmäki Måleri, grafik Garnsviksvägen 4B Tel se www jussitaipaleenmaki,se Ösra Ryds 42 Birgitta Rutanen Stengods, drejning, skulptur Tel com se 43 Gunilla Nillan Holmgren Måleri, gobeläng Tel se 44 lnger M. Larsson Olja, akryl Tel wwv,aktuellkonst.se com 45 Josefin Draka e Grafik Tel www drakare com, 46 Matilda Lehvonen Akryl, olja Tel , 0B lwwv.lehvonen se indusùiomr âde f p Osterskär 51 Synnöve Lambertz Måleri, grafik, textil Angantyrvägen 1 3 0B , se vww.lambertz,se 52 AnnGharlott. Eö ilçï::åiliiiil* u Tel wr,wv alikan,se Lindholnjs vtken 5ãtteró rden Smòb' hamn 64 Birgitta Alström Olja. Norrövägen 28 Tel birgitta, com Rydbo 65 Birgitta Algesten Teckning, målning, texil Brahevägen 15 i Rydbo Tel lngrid Strååt lvåleri Rydboholms folkskola hotmail.com

16 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDEN ll- 2 I E lla,c,a I onförslag till.budget 2OI4 för KONST I ROSTAGEN lnkomster Kommunbidrag (Va I lentu na,tä by.österå ker) Stiftelsen Karby Gård Deltagaravgifter,65 deltagare á 900: Utgifter A4-Folder, utform n ing L0000 A4-folder,affischer,tryckn ing M a rknadsföring,a n nonseri ng Juryarvoden 3x2100: Ad m i n istration : porto, kopieri ng 4000 Reseersättning m m 4000 Hemsidan Konsult,bokföring 6000 Oförutsett 2000 Summa: 93500:- L03300:- Underskottet på 9.800kr täcks av överskott från 2OL3

17 Kulturb drag OAnsökan ORedovisning BLANKETT std tl 2 SKICKA TILL ru ltu nrönveltni NGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORGANISATION Klockarborgs Vänner POSTADRESS c/o Thomas Pettersson, Sundbyvägen 13, Brottby PLUSGIRO/BANKGIRO ORG, NR TELEFON ARBETE (tel hem) Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIVITET Nationaldagsfirande på Klockarborg MEDVERKANDE Keps Perssons orkester LOKAL Klockarborg, Lilla Garn, Brottby DAG OCH TID Nej FT BERÄKNAT nntnl eesotare (ANSOKAN) N/A Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ernålla ev. beviljat bidrag. EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) FORTS. + Ku LTU RFöR,vALTNIN GEI{ VALLENTUNA TFN KU NTU NA. SE SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK W Vallentuna kornmun

18 BLANKETT sto 212 riltäkter KALKYL (ANSöI(AN) UTFALL (REDOVTSNING) BTL]EfiER ANDRA EV. BIDRAG OVRIGA INTÄKTER SUMNMA tntäkter KOSTNADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE KALKYL (ANSöKAN) 2600 UTFALL (REDOVtSNtNG) SOCIALA AVGIFTER TRANSPORTER MARKNADSFORING OVRIGA KOSTNADER 400 SUMMA INTÄKTER UNDERSKOTT 3000 Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktívitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. Lokalhyra åir ej bidragsgrund e kostnad DATUM UNDERSKRIFT Anette Hemberg (sekr.) TELEFON nlutrönwdltcande Ifylles av kulturförvaltningen ANSVAR KONTO VERKSAM. AKT VITET S LAG OB]EKT PRO'EK1 MOTPART BELOPP SUMMA ORAIISKI{III SATTEST BESLUTSAITEST EESlUI BEVILJAI BELOPP xu lru nrö nva LTfr rt{ c El{ VALLENTUNA TFN KU NA.SE NA. S E/KU LTU ROCH BIBLIOTEK w \,âllenn na kommun

19 Kulturbidrag nsökan tr Redovisning BLANKETT srd 1/2 SKICI(A TILL KU LTURFO RvALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökandc ORG. NR slr", gò 21o - ö,88 TYP AV AKIIVITET / g6zr t/o/le*. /a//t L PLUSGIRO/BANKG RO /2,6?Sdø -9 ê z-zz 7e/4/.' TELEFoN ARBETE o7ø- 3gçg? lt ô -stzjztð j Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. '.'n zrrne (o" o*; îrz*".1:-- Ze.n o-4u.) s' u-. /+'2.' (r. è-'z--7. ) MEDVERKANDE LOKAL c DAG OCH D Ot-t/t/n-t 2Ò14 er, rrénve trr <t. fr êzzke k. /?-& / a-lê /+ /a (t;'-s,-,$ BERÄKNAT ANTAL BESOKARE (ANSOKAN), EXAKT ANTAL BESÖKARE (REDoVISNING) 40_.n Obsl Redovisnlng lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bldrag. FORTS. + KU LTU R,Fö R,vALTII IN c E 1I VALLENÎUNA TFN LTUROCH BIBLTOTEK Vallentuna kommun

20 BI-ANKETT sfd 2/2 BIUETTER KALKYL UTFALL (REDOVISÍIING) ANDRA EV. BIDRAG + ] SUilÈUA INTÄKTER o.i I i KOST {ADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVGIFTER KALKYL Tfsù _ i /8r TRANSPORTER MARKNADSFORING J rzl i- tiùi. ê rosrr, noen 'B/ottørl r7rz2 2to SUM MA UNDERSKOTT ô 4/ 3ç Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomföd aklvitet för att erhålla ev. bevifiat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundande æv DATUII..Q.tu.:..,3- ".ç"? // IELEFOT{ UNDÉRISKRTFT.F.i./*...7.=7(k'â.ç.p- rrxnrönwdltgatde Iff I lc av kulturförvaltni ngcn ANSVAR KONTO VERKSAM AKTIVIlET 1 SLAG OBJEKY PRO EKT MOTPARl BELOPP MA eê^ta*ttrer^tferl!e3lui'aiye'f EALUÏ 'EYIL'41 IELOPP KUTTURFöRvALTil il6eil VALLENTUNA TFN NA.SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK Vallentura kornmun

21 sinikka ortmark om sin bok K ra mamma I Finlandsinstitutet Sida I av 1 Fil{Ltil0s institutet $ )r LITTERATUR 19 OKT stntklg ORTMARK OM StN BOK (ÄRA MAMMA Tid:Lördegenl9oktobêrkl.12Plat:Finlands nlitutet,snicl rbacken4,stockholmfrientré!lnlo:0s-a$212oo Författârên oc1l jourelistsn sinikka orlrnark stymne tnr kommit ut med ên ny bok "KäE mamma". Denna självbiograíbka roman handlar om h6nne oct hennes mamma. Fð.fâtùaren tar upp lénsliga, nåstan bbubehgda ämmn om liv och död. skuh och skam, kåfþk och avundquka, skibmå9sor, sepaetioner.. Om yta och nnehåll. På mammas sjukbädd uppstár m menas d alog mellan h/å mgna kvinmr, sn mâmma som ocksá är någons dotter æh en doüêr som också är mamma' Båda beråltar minnesb ld r om s n g n och dses gerensamna histoda och om en relatþn sm t! cks va6 stark och khr' men som tagit tid afr komma dit. I balqrunden busar lénsloklìmat t ñân nbörd skri êt, från rursù och andra världslaiget lillvår tid. Förñttaron, som har varit báde higsbârn ocù invândhrkvinm, skri\ßr om hur tillvaron två fänd och krdturèr kân påveüa rehtionen nþlbn mor æh dottsr, "Jag & fö lú n md tvà *urfrtè och tyâ sprdt'. Jq hü tkttvlt om,eleilons mellen mut æt dötû:ú, må,t d, lstnnoti t'itäldrù och bam, kñgs- och f,yrúngbü \, ð/ttdtskep och sutst *tsl,r,.. Jag * tulnne, mdírna, mormo och lamo som lever I * kättelstull tvås mhe Bã,(M mtg het lq ett g{/ënnend yr*esllv pá dt Blfort lödeg, t regedngskilst et æh pà en stqdlg myndighøt, s&* Sinthka. l*ed mlfr slt lvende se kùt f<ans mânga nsi,nù t ktart tlus, skugg. æh mörts.,. Jag h t att6d d Íítg sk' v y' Dd r nârvanndrq dtvl v gdrvls. ß son vt âì. p e sftêt hentua- yl bãt',ï hlndêì t a vþe för n þn Øcker av sinkka otu'tilk stymê nw undw on Mø &n hër {r//æþ ar blad & bâste- ht æt6t..". Tr.Ht t ck i,r gjkên ærn jag A4st æh njutil av- sè o fiit nl'. nk s tallaúttarl...".'elnataxb btf'm gæhltgr..nì*'artës*n gen..-du&ennyckdmqæh*tr<kvn,n,.-". "" DdlhÚbol<en blitvãqd. þræt tig sâfmfónlæn nfdasf{/ ptanküñnns ìþlaliden nê./llere r F eüer i Ekgtu,l&r-.-".,-.- Dinbr' Kãt mammvat m rkel lãsvâtd. Døt ßt l frtgêt æh kánslig. Du ú ndü en úþs&'ivt'sá neféú d, sdg, d,in tmkar...". Flnlandslßtltatq $tldta,þad.ß't 1, (vtct Blrger J,,isg' an 35) Bot<q, BlilJs dtl seslcprís I 6{r? vld def h& úiîah. bn ßan oc*sà úß5éek6 yle Adtiå'cs æ), botrhsdef, ammal 2013-ll-27

22 Kulturb drag nsökan trredovisning BLAN KETT srd 1/2 SKICKA TILL KULTURFO RVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande organisatio N.fr n POS RESS ORG. NR. î,t/'-' e $tt2 /ô6"-ö?eg -- /l- þ,n ê e +.- e-.-, 4 /&á rs- y'* n PLUSGIRO/BANKGIRO /2,ê4çéé-g TELEFON ARBETE O '-3q,r-1q // 0 6-J-tz 3 z/ Òs Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. C. "4; T Lu/-r/. o- t'rz / At t'i* /! e"t: ' rh.alaaz- 7 ãa-'"'s '(s" è."/n7a) MEDVERKANDE.r4zre?4/-/t' L LOKAL I DAG OCH TID ENTR FT éo: - c) L" sec r - "1 lr (,ùurt,?n hir^- o KNAT ANTAL KARE (AN EXAKT ANTAL B (REDOVISNING) 4o- 8a Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. FORTS. å KULTU R.FöRvALTr{rilcEN VALLENTUNA TFN 08-s NA. SE/KU LTU RO CH BIBLIOTE K Vallentuna kommun

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Bibliotekens öppettider 20 juni juni KN

Bibliotekens öppettider 20 juni juni KN Bibliotekens öppettider 20 juni 2016-22 juni 2017 3 KN 2016.021 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 PROTOKOLLSUTDRAGET ÄR INTE JUSTERAT 21 Bibliotekens öppettider

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 2013-1 1-28 e (10) 582 Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby sk (FN 2013.061) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag 2016 7 FN 2016.042 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 55 Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan

Läs mer

Kulturbidrag KN

Kulturbidrag KN Kultur 2017 5 KN 2016.039 3 TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2016-10-28 DNR KN 2016.039 CHARLOTTA BURLIN SID 1/2 KULTURSEKRETERARE 08-587 853 30 CHARLOTTA.BURLIN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänstesivelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.20 Beslutande Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande Jane Schultzberg (M), vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015/2016

Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för 2015/2016 Styrelse PO Brandeker ordförande Lena Sandin vice ordförande LG Karlsson kassör Monika Patz-Strömstedt sekreterare Raili Kalliovaara

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

K A LLELSE KULTURNÄMNDEN Tid och plats Kl 16:30 Sunnanskogs kursgård, Frösunda socken

K A LLELSE KULTURNÄMNDEN Tid och plats Kl 16:30 Sunnanskogs kursgård, Frösunda socken K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2015-12-08 Tid och plats Kl 16:30 Sunnanskogs kursgård, Frösunda socken Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Anders Dahlgren, enhetschef för kulturenheten

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2009 var 117 (120) stycken medlemmar. Vi har fått 15 nya medlemmar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet Ärende 4 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013-05-21 DNR FN 2012.055 THOMAS LINDBERG SID 1/3 ENHETSCHEF THOMAS.LINDBERG@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation

Läs mer

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN 2017.013 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2017-02-15 DNR FN 2017.013 ANNIKA WEGNEBRING SID 1/2 FÖRENINGSSAMORDNARE ANNIKA.WEGNEBRING@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Runriket verksamhetsberättelse 2015

Tjänsteskrivelse Runriket verksamhetsberättelse 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015-11-10 DNR KN 2015.055 ELEONOR ÅBERG SID 1/3 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Österåkers Konstförening (ÖKF) 2013 Org.nr

Verksamhetsberättelse för Österåkers Konstförening (ÖKF) 2013 Org.nr 1 Verksamhetsberättelse för Österåkers Konstförening (ÖKF) 2013 Org.nr. 812000-4521 Föreningens senaste årsmöte hölls på Länsmansgården i Åkersberga den 18 april 2013. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 ia AU I: I I Dnr. KS 2014/0109 Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 18:30 20:15 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande, Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Välkommen på ateljébesök!

Välkommen på ateljébesök! 2013 ÖCKERÖARNA - GÖTEBORGS NORRA SKÄRGÅRD Välkommen på ateljébesök! Se 84 olika konstuttryck på Björkö, Fotö, Hyppeln, Hönö, Rörö och Öckerö HELGEN 3-4 AUGUSTI KL 10-18 Fotö Nr 1 Leif Rosén Sjöbod, gamla

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson.

2 Till ordförande för mötet valdes Rosemarie Johansson och till sekreterare Rolf Hansson. 2015-03-19 Restaurang Rosenberg Närvarande: styrelsen+ Jan Alfredsson och Lena Lundvall l Fastställande av röstlängd för mötet Närvarolista fylldes i. 9 röstberättigade. 2 Till ordförande för mötet valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Musikens Hus Akademin får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag Förslag till

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-10 Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-10.25 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Emil Radanov (c) Nermin Pismo (c) Inga Engström (s) Barbro Axelsson (s) i stället

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV VALLENTUNA KOMMUN Socia I näm ndens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 20t4-04-15 10 (14) 9s7 Ansökan om st mula nsbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN 2OI4.089) Beslut

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(11) Plats och Tid Gustavsvik kl 15.00-15.45 Beslutande Bosse Pettersson (c) ordförande Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Marie-Louise Maxstad (kd) Cecilia Koch Danielsson

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer