/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/trw. Förening/studieförbund. Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen. Totalt"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp roto ko I I 2074-O2-O4 1s (17) 513 Bidrag till kulturverksamhet 2014 (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgsvänner Sverige-finskakulturföreningen ö.r"igt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Totalt Ärendet i korthet Högstabelopp kr g ooo 10 ooo to ooo Avslag 28 ooo Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år zor4 r8o ooo kr. Enligt beslut på KN 2or3-12-1o g 7z fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fna nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet zor4 ansökt om totalt g4s 42o kr i bidrag. Hittills i år har r7o ooo kr beviljats i bidrag. Yrkanden Lars- Bertil Ohlsson yrkar att kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att kulturnämnden betalar ut bidrag enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars- Bertil Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Bidrag till kulturverksamhet zor4 - januari, daterad 2ot4-or Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 3. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer zor4 4. Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande zor4, Klockarborgs Vänner S. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefi nska Kulturföreningen 6. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Justerandes sign Justerandes sign /trw Utdragsbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN CHARLOTTA BURLIN SID 1/2 KULTURSEKRETERARE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Bidrag till kulturverksamhet januari Förslag till beslut Kulturnämnden betalar ut bidrag enligt följande: Förening/studieförbund Högsta belopp kr Vuxenprogram - garantibidrag Klockarborgs vänner Sverige-finska kulturföreningen Övrigt kulturstöd Vallentuna Konstförening/Konst i Roslagen Frösunda Hembygdsförening Avslag Totalt Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år kr. Enligt beslut på KN fördelades huvuddelen av bidraget. Nu har fyra nya bidragsansökningar inkommit. Föreningar och studieförbund har för verksamhet 2014 ansökt om totalt kr i bidrag. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN 1-3, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN SID 2/2 Handlingar 1. Ansökan om kulturbidrag för tidningen Sockenstrunt, Frösunda Hembygdsförening 2. Ansökan, ansökan om kulturbidrag för Konst i Roslagen - öppna ateljéer Ansökan om kulturbidrag till nationaldagsfirande 2014, Klockarborgs Vänner 4. Ansökan om kulturbidrag för språkcafé med författaren Sinikka Ortmark Stymme, Sverigefinska Kulturföreningen 5. Ansökan om kulturbidrag för romsk kultur med berättelser, sång, musik och dans, Sverigefinska Kulturföreningen 6. Bidrag till kulturverksamhet januari Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten Handläggare Respektive förening

4 VALLENTUN i KOMMUN KULTURNAMNDEN Kulturb drag flansökan il Redovisning,.or* ll- I 5 síd L/2,*t[ì ïrrr"""' KULTURFORVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORG. NR. 4e TELEFON ARBETE 0 Ên, IRO?r-/ Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIV]TET Çáur/a hl,o t( 7 /oz zzlr // arâ/ár,rê/ o / y' /a/ a/ o MEDVERKANDE Q'/o// o ríl LOKAL DAG OCH TID VGI FT BERÀKNAT ANTAL BESÖKARE (ANSÖKAN) EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev, beviljat bidrag, FORTS. KU LTU RFO RVA LTN IN G EN VALLENTUNA TFN KU LTU VALLE NTU NA, S E SElKU LTU ROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

5 BLAN KETT srd t/2 INT KTER BIL]ETTER KALKYL OKAN UTFALL (REDOVISNING) ANDRA EV, BTDRAG IGA KTER SUMNM A INTAKTER KOSTNADER KALKYL (ANSOKAN UTFALL REDOVISNING GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVG]FTER TRANSPORTER 4ARKNADSFORING + RIG ER SUMMA INTAKTER UND ERSKOTT Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ev. beviljat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundand e kostna : la DATUM p_îp TELEFON nunrönrvolrgande çvlv -2âf,f4, ôa 3 0 0r / /a. ao, les av kulturförvaltningen ANSVAR KO NTO VERKSAM. ÂKTIVITET S LAG O B] EKT PRO] EKT N4OTPA RT B ELO PP SUMMA G RANS KN INGSATTEST BESLUTSATTEST BESLUT BEVIL AT BELOPP ru ltu n önvlltnrnc EN VALLENTUNA TFN KU LTU NTU NA. S E SE/KU LTUROCHBIBLIOTEK Vallentuna kommun

6 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDE I Vallentuna kommun Kulturnämnden 20L3-Lt-28 Dnr: 20t3 -ll- 2 9 Ansökan om bidrag för Konst i Roslagen-öppna ateljéer 2Ot4 Efter genomgång på erfarenhetsåterföringsträffar är målet att konstföreningarna i Vallentuna och österåker samt Täby Konstvänner skall genomföra Konst i Roslagen - öppna ateljéer även år 2014 under första helgen i oktober l4/f}-5/lo). Det blir sjuttonde året som konstnärer/konsthantverkare kommer att ha sina ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten. De som av olika skäl inte kan ta emot besökare i sin ateljé/verkstad kommer även under 2014 att satsa på en gemensam utställning i kulturhusets kulturrum och foajé års utställning kunde genomföras tack vare gratislån av skärmar från Lions i Rimbo, dock med en'transportkostnad på ca 4000 krtillvallentuna kommuns servicelag. Samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum, där alla konstnärer fanns representerade samt kulturrummet besöktes i år av drygt 700 personer och till deltagarna i Vallentuna i övrigt kom ca 500 besökare. Liksom tidlgare år söks ekonomiskt bidrag av kommunerna för att kunna genomföra arrangemanget. Medverkande konstnärer/konsthantverkare bidrar ekonomiskt med en deltagaravgift som àr 2OL3 var 900 kr. Avgiften för 2OL4 bestäms vid årsmötet som är i mars 201,4, men styrelsens förslag är 900kr. Konstföreningarna har små ekonomiska möjligheter, men gör en stor ideell insats för att Konst i Roslagen skall kunna genomföras. De huvudsakliga kostnaderna för arrangemanget är informationsfoldern som trycks 8000 ex., 1200 affischer itvå olika format, marknadsföring, annonsering i rikspress och lokalpress samt juryarvode (granskningsråd för nya sökande). Dessutom ingår kostnaden för hemsidan I denna ingår även att konstnärer/konsthantverkare och konstföreningarna kan lägga in information om sina utställningar och extra arrangemang. På grund av tidig inlämning av ansökan kan vissa handlingar ej presenteras i slutgiltigt skick förrän efter årsmötet i mars 2OI4. Då Vallentuna Konstförening räknar med en merkostnad på 4000 kr förtransport av skärmar även för 2014 utökas vår bidragsansökan för 2OI4 med detta belopp.

7 Våra deltagare i Vallentuna ser fram emot att arrangera utställningar i sina ateljéer och i nya kulturhusets lokaler i oktober 20L4. Vallentuna Konstförening hemställer härmed om ett kommunalt bidrag på kr till Konst i Roslagen - öppna ateljéer 2OI4. VATTENTUNA KONSTTöREN NE, Genom k, ordförande Tel L e-ma i I : O85tL7 I ia.co m Postgironummer för Konst i Roslagen: Bilagor:,,r Bilaga L: Resultaträkning för Z0I2(resultaträkn ng för 2013 kan inlämnas efter årsmötet i mars 2014) Bilaga2: Verksamhetsberättelse för 2013 (utkast november 2013) Bilaga3: Deltagarförteckning 2013 (folder) Bilaga4: Förslag till budget 2OL4för Konst i Roslagen

8 Konst i Roslagen Org nr VALL[iuîl:jtl i(ümmun KULi rin[. ' 'ìrlfn ll- g Resultaträkning för år 2012 Kostnader lntäkter Tryck, broschyr med karta Marknadsföring Utstäl lningsomkostnader Porto, kopiering, reseersättn m m Hemsidan Arets överskott I Bidrag från kommuner o Karby Deltagaravgifter Övriga intäkter l Balansräkning per Tillgângar Skulder och eget Rapital Plusgiro Kassa Skulder lng balans eget kapital Arets resultat Ake Westin, kassör Vår revisionsberåttelse har avgivits 10 mars 2013 Carin Olsson e 1- f\

9 BIL.Ñ ç^2 valk5lfijålå^fffiilu* 2ol3 -ll- 2 I o VERKSAMHTTSBERÄTTEISE 2013 (Utkast november 2013) Dnr: a Konst i Roslagen - öppna ateliéer àtdq t/t Styrelsen för den ideella föreningen Konst i Roslagen avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2Ot3. Föreningen Konst i Roslagen bildades vid ett konstituerande sammanträde den 10 februari 1gg8 i Norrtälje Konsthall av företrädare för konstföreningen Täby Konstvänner samt konstföreningarna i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och österåker. Föreningens uppgift är att väcka, underhålla och sprida intresset för konst och konsthantverk. I detta syfte ska föreningen arbeta för att konstnärer och konsthantverkare får möjlighet att visa sina alster. Norrtälje och Vaxholm drog sig ur samarbetet 2007.övriga konstföreningar har genomfört evenemanget helgen 5-6 oktober Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Mandatperiod Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Stig Rybrin k. Vallertuna Katarina Trovallius Evers, TäbY Lotta Svedberg, Canseko AB Katarina Trovallius Evers, TäbY Peter Sherman,Vallentuna Karin Powell Lund mark,österåker Aino Myllykangas, Österå ker Anita Prag, Vallentuna Kurt Pettersson,Täby 20L L3 20L2-20t3 20I3-20t4 20L3-20L L4 20L3-20t4 20r3-20L4 Vid styrelsens sammanträden har adiungerats följande konstnärer: Marita Möller, Täby, MarinaTillich, österåker, Kristina Janson, Vallentuna Revisorer: Carin Olsson, TäbY 2OI3 Björn Schaersttröm 2OL3 Revisorsuppl.: lrene Rybrink, Vallentuna 2OI3

10 BtúcÂ2 6r.Jn?'l Valberedning: Varje förening utser internt de funktionärer som ska nomineras för styrelseuppdrag. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens ledamöter haft ett antal informella kontakter. Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2013 på Karby gård med ca 25 deltagare. Val av ledamöter framgår av tidigare redovisning. En granskningsjury, bestående av konstnärerna lrina My Lindqvist, Stuart Mayes och Karin Nordvaller granskade den 11 mars 9 konstnärers inlämnade verk för ansökan om medlemskap i KlR, varav åtta godkändes. Föreningen arrangerade Konst i Roslagen - Öppna ateljéer och utställningar den 5-6 oktober 2OI3. Styrelsen träffade avtal med 66 konstnärer/konsthantverkare om att de skulle hålla ateljéer och verkstäder öppna för allmänheten det aktuella veckoslutet. De som av olika skäl inte kunde ta emot besökare i sin ateljé eller verkstad hyrde lokal själva eller tillsammans för att kunna ställa ut. Bl a. ställde 21 konstnärer gemensamt ut i nya Kulturhuset i Vallentuna, österåkers konsthall och Föreningsgården, Täby centrum. Samlingsutställningar anordnades i Kulturhuset,Vallentuna, Österåkers konsthall och Karby gård (Hönshuset) där varje deltagare presenterades med minst ett verk. Styrelsen lät trycka en fyrsidig folder ( ca 8000 ex.) i färg med kartor, en bild på resp. deltagares verk och adressertill de medverkande. Dessutom trycktes färgaffischer ia3- format med "flyer" två olika utföranden för att vägleda besökare till ateljéer och verkstäder. Aktiviteter: Täbv: Foldrar med information om Konst i Roslagen delades ut på strategiska samlingspunkter. Under Kulturhelgen itäby Centrum tilldelades KIR i Täby en informationstavla i Konstgången med foton av varje deltagande konstnär/konstverk,foto på Hönshuset,Karby gård med information om samlingsutställningen. Vallentuna: I Kulturfönstret visades under två veckor en miniutställning med bl a deltagarnas namn och konstverk på en rullande TV-skärm samt affischer och ateljémiljö. Man startade samlingsutställningen i Kulturhusets utställningsrum redan på torsdagen, vilket blev uppskattat av besökarna (drvst 700 st totalt). Tack vare lån av skärmar från Lions i Rimbo kunde utställningen i kulturrummet och foajén genomföras. Lokalpressen uppmärksammade arrangemanget med artiklar och besök hos debutanten Emma Tryti. Österåker: Broschyrer delades ut på olika offentliga platser och en bildekal utformad som en konstlott delades ut till bilister.runt Länsmansgården hade man tillverkat nya skyltar samt en löpare.tidningsartiklar i lokalpressen giorde pr för KlR.

11 BrrñqÄ.2 l idc 3lo Lördagen och söndagen bjöd på normalt höstväder. Aven i år förde varje deltagare statistik över antalet besökare och om man räknar besökarna separat per deltagare även i gemensam lokal blev besöksantalet ca 4000 st.. I varje kommun fanns en samlings- och informationsutställning där 1-3 verk av de inom kom m u n en deltaga nde konstn ä rerna/konsth antverka rna presenterad es. Dessutom fanns foldrar på bibliotek, konsthallar, turistbyråer i resp. kommun och i kranskommunerna m fl platser. Hemsidan rnyas varje år enligt avtal med konstnären Kurt Pettersson, Täby, och ger bra information om deltagarna med text och bilder samt kartoi. Annonsering har skett i lokala tidningarna Mitt itäby, Danderyd, Vallentunasteget, Vallentuna Nya samt "M tt i Södra Roslagen" (österåker). Annons fanns även itidskriften "Konstperspektiv" och rikstidningarna Svenska Dagbladet,Dagens Nyheter och Metro.. Efter genomförd konsthelg har deltagarna träffats för att diskutera utfallet och framtida förbättringar. Österåkers konstnärer framförde blandade erfarenheter lika föregående år medan i Vallentuna framför allt den gem-ensamma utställningen på Kulturhuset blev en succé. I Täby pågår ombyggnad av Täby Centrum vilket medförde aü besökare hade svårt att hitta till Församlingsgården. I övrigt var det normalt antal besökare hos de enskilda konstnärerna Det finns möjligheter att framföra idéer och förslag på årsmötet hur man ska förbättra marknadsföringen och öka antalet besökare. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till berörda konstfóreningar, medverkande konstnä rer/konstha ntverka re sa mt Stift elsen Ka rby Gå rd Konstcentru m och kommunnämnderna som bidragit med ekonomiskt stöd. Utan detta hade Konst i Roslagen - öppna ateljéer ej kunnat genomföras. Betr. föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen xx-xx.l Styrelsen för samarbetsföreningen Konst i Roslagen Stig Rybrink, ordf. Vallentuna Konstförening Katarina Trovallius Evers Täby konstvänner Peter Sherman Vallentuna konstförening Karin Powell Lundmark Österåkers konstfören ing

12

13 Ta by 2013 Karby Gårds Konstcentrum 700m och Norrortsleden Motìonsg ård I T LE o an ili GBY. Täby galopp V singe q Karby Gård Konstcentrum Bad p Brând * 2 Hönshuset Karbygårdsvägen Täby Tel 0B I nformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare i Täby. N J ollen Norskolan Arn,o Vaxholmjlagen Huvudbyggnaden 1 Gunilla Görnerup EO å Olja, grafik KarbyGrafikerna på övervåningen Karby Gård , se www tabykonstnarer se Västra tflygeln 2 Catherina Lissner Keramik Hos Konsthantverkarna Tel catherina Visinge Arninge com 3 Rolf Lindegren Akvarell, grafik, blandteknik Karby Gård Lilla Galìeriet i Västra flygeln Tel www, rolflindegren.se 4 Cecilia Birelius Textil, blandteknik EI lnnerspåret 10, vit träbyggn. Entre, parkering vid Travarev. Tel birelius. e u www ceciliabirelius eu 5 Annelie Hallgren Mixade tekniker Måttbandsvägen 1 2 i Arninge :ÍlJläï::.. 6 ì-o1"j wvwv.tada se/art Näsby Park 6 Gunilla Luiga EO Textil, måleri Koltrastvägen 70, Näsby Park Tel com www,gunillaluiga se 7 Marita Möller Akvarell Kryssarvägen 1 2 fel se www maritamoller com I Göran Rücker Akvarell Kryssarvägen 6A runt hörnet Tel com 9 Karin Walde EÖ Bildväv, grafik, objekt,måleri Tornvägen 7 Tel , se wvwv walde.se Näsby Alle' 10 Ake Westin Original, grafik, brickor, vykotl Näsby Alle 10 Tel nu www westin.nu 6.E{ Ej plan 2 BYG Täby centrum S mhall Nåsby slott 12 Ulla-Britt Hede Blandteknik Näsby allé 12 Tel B0 com se/ ulla-britt. hede s 6H EO Föreningsgården d13 Kerstin Danielsson Olja, akryl, akvarell Föreningsgården under biblio teket. Tel com 14 Kurt Pettersson Måleri, grafik, collage fel se www kurtpettersson se Storstugan Skarpäng 15 Sonja Greijer EO Extra öppet Se resp konstnärs websida Textil, stickat, filigran, blandteknik Marknadssalen i Storstugan Gustav Bergs väg 17 Tel B4B2 16 Carin Olsson EO akryl, akvarell Nickelvägen 1 Tel 0B , B carin www swedishart.se/carin.olsson Karby Gård Hönshuset, samlingsutställning

14 Valfentuna Emma Tryti Skulptur, måleri Tel www emmatryti.com Vallentunâ kulturhus i Vallentuna centrum. Eö 6 pi q1 Oppet även 3/10 kl 10-20, 4/10kt Samlingsutställning lnformation och samlingsutställning med konstverk från varje deltagande konstnär/ Hôkeriet Granby gärd GRONDAL Gustafslund {.,tru Snapptuna Änssber ormsta 37 Perry Stein Akvarell, olja, blandteknik Tel: 0B , www perrystein.se 38 Björn Schaerström Måleri, collage, fotografi Vallmovägen Lena Björn-Svensson Akvarell Tel lena com 18 Hans Dhejne Fotografi Tel www,hansdhejne se 19 Lily Maria Ehnborg Blandteknik Tel ô com wvwv konstiroslagen se 20 Kaisa Essén Skulptur, måleri, grafik Tel www. kaisaessen.se 21 lnger Gullers Schöllin Olja Tel Mats Nicklasson Otja fel Lena Nilsson Keramik Tel lena se untw lenasskaparkraft se V llentuna idrottspl ts aì tnar borg lì t, 39 Michael Anzengruber Keramik Eö Lingonvägen 2, Ormsta Nvb Tel anzengruber, Grindstugan www a-keramik.se A 32 Svein Tryti Collage Tel Josefina Wendel Carlsson Akvarell, olja, blandteknik Tet o7o Lena Westin 27 Anita Prag Olja, akryl, akvarell Keramik, stengods, raku Þ Tel 0B , relo7o2i249ï7 hem. se se se/anitaprag Markim Okvista. 40 Asa Alneng www asaalnengdesign.se 41 Eva Ekberg Akvarell, tusch Markims Församlingshus i Vallentuna Tel kroki) ivallentuna c.!r'- -r 30 Jean-Pierre Saracco6 avoir se 22 Kristina Janson Olja, akvarell, kroki, teckning fel Stig Rybrink Grafik, teckning 0B , com 35 Lennart Ålund Olja lennart EÖ Extra öppet Se resp konstnärs websida 23 Gunliz Lind Akvarell, kroki Tel com se 29 MarjattaSaastamoinen Akvarell, grafik Tel Österåkers Konsthall Länsmansgården Samli Vallentuna Kulturhus Samlings- och konstnärsutställ 24 Eva Linde Stengods, textil, olja, akryl Tel , linde. il. co m wvwv evalinde.se 30 se Okvista sist 31 Peter Sherman Akryl, olja Tel www sherman se

15 c q)! q) U) E ol L o z () u.l Osteråker 2013 Österåkers konsthall Länsmansgården Kantarellvägen 1 2, Akersberga 6.o{ll Samlingsutställnin lnformation och samlingsutställning Ett konstverk från varje deltagande konstnär/ konsthantverkare. EO Extra öppet se konstnärens websida Skärgårdsstad 47 Marika Lilliehöök Hennix ugnsgjutet glas, skulptur Hi'#'å;8r.''o 6 m a rikahen n ix.se,. EO 48 Louise Fredriksson Glas, keramik, måleri Oversättravägen 5 Tel se 6 50 Anette Nygårdh Keramikhuset fd Hönshuset, Västra flyglarna. Trälhavsv. 35 Te vwwv.nygardh.nu Ôversäftra Akersberga 53 Ann-Marie Söderberg Olja, grafik, Sättravägen 23 lel se 54 Elena Einarsson Olja, akvarell, akryl Häggkullevägen B, Söra Tel 0B elena www elenaeinarsson.com 55 Ulf Malmström Blandteknik, akvarell, gouach Häggkullev. 30, Söra , 0B Anette Berglund Keramik, måleri, grafik Sörgårdsvägen 147 fel com Skärgårdsstad \\ 57 Mona Harrysdotter Olander Bildväv Guckuskovägen 9 0B http//home swipnet,se/ guckuskon/mona mona harrysdotter 58 Asa Olofsson Keramik, lergods Björkhagsvägen 3 fel com 59 Garin Nordling Keramik Maìvavägen 43 Tel 0B 540 ô com wvwv.carinnordling se 60 Tomas Lacke Olja. Galleri Lacke Skolvägen 11 c fe se 61 Marina Lillich 8li"Hj;1i 6 Tel EO www stensmycken.se Nonö 62 Aino Myllykangas Grafik, skulptur Garnsviksvägen 48 0B-5406ô743, a ino. com l,þnrpz-_ \ 63 Jussi Taipaleenmäki Måleri, grafik Garnsviksvägen 4B Tel se www jussitaipaleenmaki,se Ösra Ryds 42 Birgitta Rutanen Stengods, drejning, skulptur Tel com se 43 Gunilla Nillan Holmgren Måleri, gobeläng Tel se 44 lnger M. Larsson Olja, akryl Tel wwv,aktuellkonst.se com 45 Josefin Draka e Grafik Tel www drakare com, 46 Matilda Lehvonen Akryl, olja Tel , 0B lwwv.lehvonen se indusùiomr âde f p Osterskär 51 Synnöve Lambertz Måleri, grafik, textil Angantyrvägen 1 3 0B , se vww.lambertz,se 52 AnnGharlott. Eö ilçï::åiliiiil* u Tel wr,wv alikan,se Lindholnjs vtken 5ãtteró rden Smòb' hamn 64 Birgitta Alström Olja. Norrövägen 28 Tel birgitta, com Rydbo 65 Birgitta Algesten Teckning, målning, texil Brahevägen 15 i Rydbo Tel lngrid Strååt lvåleri Rydboholms folkskola hotmail.com

16 VALLENTUNA KOMMUN KULTURNAMNDEN ll- 2 I E lla,c,a I onförslag till.budget 2OI4 för KONST I ROSTAGEN lnkomster Kommunbidrag (Va I lentu na,tä by.österå ker) Stiftelsen Karby Gård Deltagaravgifter,65 deltagare á 900: Utgifter A4-Folder, utform n ing L0000 A4-folder,affischer,tryckn ing M a rknadsföring,a n nonseri ng Juryarvoden 3x2100: Ad m i n istration : porto, kopieri ng 4000 Reseersättning m m 4000 Hemsidan Konsult,bokföring 6000 Oförutsett 2000 Summa: 93500:- L03300:- Underskottet på 9.800kr täcks av överskott från 2OL3

17 Kulturb drag OAnsökan ORedovisning BLANKETT std tl 2 SKICKA TILL ru ltu nrönveltni NGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande ORGANISATION Klockarborgs Vänner POSTADRESS c/o Thomas Pettersson, Sundbyvägen 13, Brottby PLUSGIRO/BANKGIRO ORG, NR TELEFON ARBETE (tel hem) Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. TYP AV AKTIVITET Nationaldagsfirande på Klockarborg MEDVERKANDE Keps Perssons orkester LOKAL Klockarborg, Lilla Garn, Brottby DAG OCH TID Nej FT BERÄKNAT nntnl eesotare (ANSOKAN) N/A Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att ernålla ev. beviljat bidrag. EXAKT ANTAL BESOKARE (REDOVISNING) FORTS. + Ku LTU RFöR,vALTNIN GEI{ VALLENTUNA TFN KU NTU NA. SE SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK W Vallentuna kornmun

18 BLANKETT sto 212 riltäkter KALKYL (ANSöI(AN) UTFALL (REDOVTSNING) BTL]EfiER ANDRA EV. BIDRAG OVRIGA INTÄKTER SUMNMA tntäkter KOSTNADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE KALKYL (ANSöKAN) 2600 UTFALL (REDOVtSNtNG) SOCIALA AVGIFTER TRANSPORTER MARKNADSFORING OVRIGA KOSTNADER 400 SUMMA INTÄKTER UNDERSKOTT 3000 Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktívitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. Lokalhyra åir ej bidragsgrund e kostnad DATUM UNDERSKRIFT Anette Hemberg (sekr.) TELEFON nlutrönwdltcande Ifylles av kulturförvaltningen ANSVAR KONTO VERKSAM. AKT VITET S LAG OB]EKT PRO'EK1 MOTPART BELOPP SUMMA ORAIISKI{III SATTEST BESLUTSAITEST EESlUI BEVILJAI BELOPP xu lru nrö nva LTfr rt{ c El{ VALLENTUNA TFN KU NA.SE NA. S E/KU LTU ROCH BIBLIOTEK w \,âllenn na kommun

19 Kulturbidrag nsökan tr Redovisning BLANKETT srd 1/2 SKICI(A TILL KU LTURFO RvALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökandc ORG. NR slr", gò 21o - ö,88 TYP AV AKIIVITET / g6zr t/o/le*. /a//t L PLUSGIRO/BANKG RO /2,6?Sdø -9 ê z-zz 7e/4/.' TELEFoN ARBETE o7ø- 3gçg? lt ô -stzjztð j Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. '.'n zrrne (o" o*; îrz*".1:-- Ze.n o-4u.) s' u-. /+'2.' (r. è-'z--7. ) MEDVERKANDE LOKAL c DAG OCH D Ot-t/t/n-t 2Ò14 er, rrénve trr <t. fr êzzke k. /?-& / a-lê /+ /a (t;'-s,-,$ BERÄKNAT ANTAL BESOKARE (ANSOKAN), EXAKT ANTAL BESÖKARE (REDoVISNING) 40_.n Obsl Redovisnlng lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bldrag. FORTS. + KU LTU R,Fö R,vALTII IN c E 1I VALLENÎUNA TFN LTUROCH BIBLTOTEK Vallentuna kommun

20 BI-ANKETT sfd 2/2 BIUETTER KALKYL UTFALL (REDOVISÍIING) ANDRA EV. BIDRAG + ] SUilÈUA INTÄKTER o.i I i KOST {ADER GAGE, ARVODEN RESEERS./ TRAKTAMENTE SOCIALA AVGIFTER KALKYL Tfsù _ i /8r TRANSPORTER MARKNADSFORING J rzl i- tiùi. ê rosrr, noen 'B/ottørl r7rz2 2to SUM MA UNDERSKOTT ô 4/ 3ç Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomföd aklvitet för att erhålla ev. bevifiat bidrag. Lokalhyra är ej bidragsgrundande æv DATUII..Q.tu.:..,3- ".ç"? // IELEFOT{ UNDÉRISKRTFT.F.i./*...7.=7(k'â.ç.p- rrxnrönwdltgatde Iff I lc av kulturförvaltni ngcn ANSVAR KONTO VERKSAM AKTIVIlET 1 SLAG OBJEKY PRO EKT MOTPARl BELOPP MA eê^ta*ttrer^tferl!e3lui'aiye'f EALUÏ 'EYIL'41 IELOPP KUTTURFöRvALTil il6eil VALLENTUNA TFN NA.SE/KU LTU ROCH BIBLIOTEK Vallentura kornmun

21 sinikka ortmark om sin bok K ra mamma I Finlandsinstitutet Sida I av 1 Fil{Ltil0s institutet $ )r LITTERATUR 19 OKT stntklg ORTMARK OM StN BOK (ÄRA MAMMA Tid:Lördegenl9oktobêrkl.12Plat:Finlands nlitutet,snicl rbacken4,stockholmfrientré!lnlo:0s-a$212oo Författârên oc1l jourelistsn sinikka orlrnark stymne tnr kommit ut med ên ny bok "KäE mamma". Denna självbiograíbka roman handlar om h6nne oct hennes mamma. Fð.fâtùaren tar upp lénsliga, nåstan bbubehgda ämmn om liv och död. skuh och skam, kåfþk och avundquka, skibmå9sor, sepaetioner.. Om yta och nnehåll. På mammas sjukbädd uppstár m menas d alog mellan h/å mgna kvinmr, sn mâmma som ocksá är någons dotter æh en doüêr som också är mamma' Båda beråltar minnesb ld r om s n g n och dses gerensamna histoda och om en relatþn sm t! cks va6 stark och khr' men som tagit tid afr komma dit. I balqrunden busar lénsloklìmat t ñân nbörd skri êt, från rursù och andra världslaiget lillvår tid. Förñttaron, som har varit báde higsbârn ocù invândhrkvinm, skri\ßr om hur tillvaron två fänd och krdturèr kân påveüa rehtionen nþlbn mor æh dottsr, "Jag & fö lú n md tvà *urfrtè och tyâ sprdt'. Jq hü tkttvlt om,eleilons mellen mut æt dötû:ú, må,t d, lstnnoti t'itäldrù och bam, kñgs- och f,yrúngbü \, ð/ttdtskep och sutst *tsl,r,.. Jag * tulnne, mdírna, mormo och lamo som lever I * kättelstull tvås mhe Bã,(M mtg het lq ett g{/ënnend yr*esllv pá dt Blfort lödeg, t regedngskilst et æh pà en stqdlg myndighøt, s&* Sinthka. l*ed mlfr slt lvende se kùt f<ans mânga nsi,nù t ktart tlus, skugg. æh mörts.,. Jag h t att6d d Íítg sk' v y' Dd r nârvanndrq dtvl v gdrvls. ß son vt âì. p e sftêt hentua- yl bãt',ï hlndêì t a vþe för n þn Øcker av sinkka otu'tilk stymê nw undw on Mø &n hër {r//æþ ar blad & bâste- ht æt6t..". Tr.Ht t ck i,r gjkên ærn jag A4st æh njutil av- sè o fiit nl'. nk s tallaúttarl...".'elnataxb btf'm gæhltgr..nì*'artës*n gen..-du&ennyckdmqæh*tr<kvn,n,.-". "" DdlhÚbol<en blitvãqd. þræt tig sâfmfónlæn nfdasf{/ ptanküñnns ìþlaliden nê./llere r F eüer i Ekgtu,l&r-.-".,-.- Dinbr' Kãt mammvat m rkel lãsvâtd. Døt ßt l frtgêt æh kánslig. Du ú ndü en úþs&'ivt'sá neféú d, sdg, d,in tmkar...". Flnlandslßtltatq $tldta,þad.ß't 1, (vtct Blrger J,,isg' an 35) Bot<q, BlilJs dtl seslcprís I 6{r? vld def h& úiîah. bn ßan oc*sà úß5éek6 yle Adtiå'cs æ), botrhsdef, ammal 2013-ll-27

22 Kulturb drag nsökan trredovisning BLAN KETT srd 1/2 SKICKA TILL KULTURFO RVALTNINGEN VALLENTUNA Uppgift om sökande organisatio N.fr n POS RESS ORG. NR. î,t/'-' e $tt2 /ô6"-ö?eg -- /l- þ,n ê e +.- e-.-, 4 /&á rs- y'* n PLUSGIRO/BANKGIRO /2,ê4çéé-g TELEFON ARBETE O '-3q,r-1q // 0 6-J-tz 3 z/ Òs Uppgift om aktivitet - endast en aktivitet per blankett. C. "4; T Lu/-r/. o- t'rz / At t'i* /! e"t: ' rh.alaaz- 7 ãa-'"'s '(s" è."/n7a) MEDVERKANDE.r4zre?4/-/t' L LOKAL I DAG OCH TID ENTR FT éo: - c) L" sec r - "1 lr (,ùurt,?n hir^- o KNAT ANTAL KARE (AN EXAKT ANTAL B (REDOVISNING) 4o- 8a Obsl Redovisning lämnas inom sex veckor efter genomförd aktivitet för att erhålla ev. beviljat bidrag. FORTS. å KULTU R.FöRvALTr{rilcEN VALLENTUNA TFN 08-s NA. SE/KU LTU RO CH BIBLIOTE K Vallentuna kommun

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD 2014-01-11 13:18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson

Läs mer

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14)

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Spray-Stänk Våren 2015 Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Akvarell sällskapet Spray Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i en gammal smedja. Smaskigt med hembakt till fikat efter

Läs mer