Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016"

Transkript

1 1

2 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016 Verksamhetsbeskrivning Skolområde VÄST bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pedagogiska verksamheter inom förskola förskoleklass grundskola och fritidshem. Områdesplanen har sin utgångspunkt dels i Nämndsplanen och dels i egna definierade utvecklingsområden. Inom skolområdet finns följande enheter: Astrid Lindgrens skola F-6 antal elever: 300 rektor: Gudrun Werner Astrid Lindgrens skola 7-9 antal elever: 220 rektor: Sam Månsson Brännebro skola antal elever: 44 rektor: Josephine Svensson Djursdala skola antal elever: 28 rektor: Annemo Grahm Rumskulla skola antal elever: 32 rektor: Josephine Svensson Södra Vi skola antal elever: 120 rektor: Annemo Grahm Bullerbyns förskola antal barn: 36 förskolechef: Josephine Svensson Rumskulla förskola antal barn: 16 förskolechef: Linda Carlsson Körsbärskullens förskola antal barn: 14 förskolechef: Linda Carlsson Stenshults förskola antal barn: 52 förskolechef: Linda Carlsson Hattstugans förskola antal barn: 15 förskolechef: Linda Carlsson Backsippans förskola antal barn: 23 förskolechef: Eva Johansson Mosippans förskola antal barn: 22 förskolechef: Eva Johansson Björkkulens förskola antal barn: 64 förskolechef: Eva Johansson Norrgårdens förskola antal barn: 47 förskolechef: Eva Johansson Antal elever och barn Nyheter, lagstiftning och annat som påverkar skolområdets verksamhet och ekonomi: - kravet på lärarlegitimation Alla pedagoger har lämnat in sin lärarlegitimation. - inrättande av karriärtjänster. Rekrytering av fler pedagoger som söker karriärtjänster lämpligt vid RUS samtal. 2

3 Ansvar Mod Fantasi Övergripande mål och visioner för Vimmerby kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun. Med kommunens värdeord ANSVAR MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för: att ha en ekonomi i balans, att leverera tjänster av hög kvalitet, att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, hållbar utveckling och hög livskvalitet. Utifrån den kommunövergripande visionen, kommunfullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden (BUN beslut ). Barn- och utbildningsnämndens styrkort styr även de tre skolområdena. Styrkort barn- och utbildningsnämnden En ekonomi i balans Tjänster av hög kvalitet En attraktiv arbetsgivare En hållbar utveckling och hög livskvalitet Budget i balans på alla nivåer Effektiv och flexibel organisation Nöjda vårdnadshavare, barn och elever Fokus på kunskap och resultat Framåtanda och kunskapstörst Attityder och likabehandling Estetiska värden i kultur och skapande Samarbete med andra Behovsstyrd resursfördelning Likvärdighet i omsorg, lärande och bedömning Evidensbaserade och beprövade metoder - lära av andra Motivation och delaktighet God fysisk och psykisk arbetsmiljö Internationellt arbete med fokus på ett hållbart samhälle NYTÄNKANDE "Vaffö gör vi på detta viset?" Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling 3

4 Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning. Vision för barn och utbildningsnämndens verksamheter För att nå de högt satta målen är fyra målområden prioriterade: 1. kunskap och resultat Vi behöver höja måluppfyllelsen i samtliga ämnen samt öka personalens medvetande om det entreprenöriella lärandet. Vi behöver ge en tydlig information till vårdnadshavare om mål för undervisningen samt elevens kompetensutveckling. Vi behöver göra en allsidig bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Vi behöver gott samarbete mellan förskola skola - fritidshem. Vi behöver ge tydlig information till vårdnadshavare om mål för fritidsverksamheten. Förskolan ska utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov. Flödet av barnens tankar ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Barns utveckling och lärande i förskolan behöver följas, dokumenteras och analyseras 4

5 2. värdegrund och likabehandling Förskolan behöver aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Vi skapar arbetsro och trivsel. Skolan och fritidshemmen fortsätter att arbeta mot att alla elever ska känna sig trygga. 3. motivation och delaktighet Vi behöver öka elevinflytandet. Vi behöver medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förändra den i det omgivande samhället. Barnens egna behov och intressen behöver ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Förskolans arbete med barnen behöver ske i ett nära samarbete med hemmen. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 4. kultur och skapande Vi behöver lägga grund för att eleverna ska känna stolthet över sin hembygd. Vi behöver överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa. Kortfattad beskrivning av mätetal för nyckeltal(indikatorer) och målnivåer De nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för skolområdets uppföljning är nyckeltal som till största delen även redovisas på nationell nivå. Nyckeltalen är att se som indikatorer när kvaliteten på skolområdets verksamheter ska bedömas. I områdesplanen redovisas nyckeltal på områdesnivå och även målnivån sätts på områdesnivå. Det finns ett antal nyckeltal/indikatorer som baseras på de enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet genomför med medarbetare, elever och vårdnadshavare. De har mätvärden som ryms inom ramen 0-10 och där 10 är bästa värde. Ett flertal mätvärden är angivna i procent, vilket inte kräver någon ytterligare beskrivning. Verksamhetsmål för förskola Förskolorna i Vimmerby ska ligga i framkant i jämförelse med andra kommuner när det gäller att få plats på önskat datum. En plats i förskolan i Vimmerby ger varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande i ett livslångt perspektiv. I dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat och genom att systematiskt inhämta barnens synpunkter säkerställs barnets rätt till trygghet, utveckling och lärande. Förskolorna i område Väst kommer att ha pedagogisk dokumentation som ett utvecklingsområde. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och förhållningsätt som innebär att fånga barnens lärprocesser och lärstrategier. Det är också ett verktyg för att kunna anpassa verksamheten efter barnens intressen och behov. 5

6 Vi kommer att ha särskilt fokus på förskolans lärmiljö, för att utveckla den mot strävansmålen i läroplanen, samt för att anpassa den efter barnens intresse och behov. Vi utvecklar samarbetet med vårdnadshavarna genom att Förskolecheferna i skolområde VÄST finns en eftermiddag per termin i verksamheten för att ge vårdnadshavarna möjlighet att komma och diskutera verksamheten. Vi startar ett utvecklingsarbete med fokus på utvecklingssamtalets innehåll och syfte, för att stärka samarbetet ytterligare med vårdnadshavarna. Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Nöjda föräldrar enkät förskola 8,0 8,8 9,0 9,1 Kritik från Skolinspektionen BeO Erbjuds plats på förskola på 66 % 67 % 80 % 100 % önskat placeringsdatum Dialog om mål, uppdrag och 54 % 100 % 100% 100 % resultat förs med föräldrarna. Barnens synpunkter på förskolans verksamhet inhämtas systematiskt. 53 % 100 % 100% 100 % Verksamhetsmål för förskoleklass, fritidshem och grundskola Vimmerby kommuns grundskolor arbetar för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det sker bland annat genom att elevernas behov styr resursfördelning, val av arbetssätt och undervisningsmetoder både i skolan och på fritidshemmet. Alla elever möts av vuxna som har tilltro till deras förmåga och som tydligt visar att de tror att alla elever kan. Samverkan mellan grundskolans alla verksamheter, förskoleklass - fritidshem grundskola, är i fokus, och på det viset säkerställs en gemensam syn på elevernas lärande, trygget och utveckling. Pedagogerna använder aktivt det digitala systemet för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och lärande. Systemet används som en naturlig kommunikationskanal mellan hem och skola. Elevernas resultatutveckling är positiv och resultatet från SKL:s skolenkät är bland de bästa i landet. Alla pedagoger gör pedagogiska planeringar i varje ämne. Alla föräldramöten har en punkt kring Infomentor. Eleverna deltar i framtagande och utvärdering av pedagogiska planeringar. Diskussion vid klassråd och med enskild lärare. Vi har sambedömning vid rättning av nationella prov. 6

7 Fritidshemmen tar del av pedagogiska planeringar. Fritidshemmen tydliggör målen för sin verksamhet för vårdnadshavare och elever. Fritidshemmen deltar vid behov i utvecklingssamtalen. Den planerade verksamheten i fritidshemmen utgår från elevens intresse och behov. Vid resultat och utvecklingssamtalet diskuterar chef och medarbetare bemötande. Vi ger tillfällen för personalen att diskutera och ta del av varandras erfarenheter, tips och idéer angående arbetsro. Alla pedagoger kompetensutvecklas i entreprenöriellt lärande. Som en del i kompetensutvecklingen besöker pedagoger varandra för att ta del av undervisningsmetoder, nya idéer och diskutera förhållningssätt. Vi arrangerar mötestillfällen för utveckling av modersmålsundervisningen. Resurser fördelas efter resultat och analys av måluppfyllelsen i Infomentor mitten av terminen. Vi planerar verksamheten Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Nöjda föräldrar enkät grundskola 8,0 8,2 8,3 8,5 Nöjda elever enkät alla elever 8,6 8,6 8,7 9,0 Meritvärde åk 9 207,1 205, Meritvärde åk 9 flickor 213, Meritvärde åk 9- pojkar 200,7 197, Andel > målnivå åk 3 NP SV 74 % 84 % 90% 100 % Andel > målnivå åk 3 NP - MA 60 % 76 % 85% 100 % Andel > målnivå åk 6 NP - SV 90 % 100 % 100% 100 % Andel > målnivå åk 6 NP - MA 99 % 100 % 100% 100 % Andel > målnivå åk 6 NP EN 90 % 89 % 95% 100 % Andel med betyg A-E åk 6 - SV 94 % 100% 100% 100 % Andel med betyg A-E åk 6 - MA 100 % 100% 100% 100 % Andel med betyg A-E åk 6 - EN 85 % 90% 95% 100 % Betyg genomsnitt åk 6 SV 12,7 15,2 15,4 14,5 Betyg genomsnitt åk 6 MA 14,8 14, ,0 Betyg genomsnitt åk 6 EN 12,7 12, ,5 Andel behöriga till NV/TK 90,5 % 76,5 % 92% 100 % Andel behöriga till EK/HU/SH 90,5 % 77,9 % 92% 100 % Andel behöriga till EST 92,1 % 79,4 % 92% 100 % Andel behöriga till YRK 92,1 % 79,4 % 92% 100 % Andel ej behöriga till gy 20,6 % 8% 0 % Kritik från Skolinspektionen BeO.. andelen elever är färre 4 7

8 Övergripande verksamhetsmål attraktiv arbetsgivare Medarbetarna upplever barn- och utbildningsförvaltningen som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Verksamheterna drivs i ändamålsenliga lokaler och präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö Vi firar framgångar och lyfter goda exempel. Vi arbetar för att ge feedback både positiv och negativ. Vi tar tillvara personalens kompetens för att driva egen kompetensutveckling. Vi har uppföljningssamtal med nya medarbetare. Vi utarbetar en handlingsplan utifrån fysiska skyddsronden för vilka åtgärder vi vill prioritera. Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Organisation och ledarskap 8,2 8,4 8,5 8,5 Medarbetare & kompetens 8,5 8,6 8,8 9,0 Arbetsklimat och trivsel 7,8 8,1 8,3 8,5 Medarbetarenkät 8,3 8,3 8,5 9,0 Nyckeltal okt 2012 okt mål 2015 Sjukfrånvaro 2,26 % 4,43 % 4,85 % 4% Övergripande verksamhetsmål ekonomi i balans Barn- och utbildningsnämndens verksamheter håller genomgående en hög kvalitet. Organisationen präglas av kostnadseffektivitet, där behovsstyrd resursfördelning är ett självklart arbetsätt. Resultatmedvetna chefer leder verksamheten mot gemensamma mål inom given budgetram. Vi inför bättre uppföljningsrutiner med tydliga ansvarsområden. Vi fördelar resurserna enligt behovsmodellen. Nyckeltal utfall 2012 utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Bokslut Övergripande verksamhetsmål Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen till grund för beslutsfattande i alla frågor som rör barn. Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa finns med i alla frågor som rör barn och elever. Verksamheterna har utvecklats från att vilja väl till att göra väl i barnkonventionens anda. Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. I Vimmerby kommun förvaltar vi arvet från Astrid Lindgrens författarskap och i leken formas kreativitet och kultur vilket har betydelse för alla barns och elevers utveckling. 8

9 Vi har utgångspunkt från barnens bästa vid alla beslut. Vi fördelar resurser för barnens bästa. Astrid Lindgrenplanen utvecklas för att gälla alla våra barn/elever i förskolor, fritidshem och skolor. Identifierade förbättringsområden för ökad måluppfyllelse och där utvecklingsarbetet antingen redan är påbörjat eller ska påbörjas Barn- och elevstödsarbete Behovsstyrd resursfördelning Attraktiv arbetsgivare Lyfta fram goda exempel Lära av andra benchmarking Kompetensutveckling kopplat till kravet på lärarlegitimation Arbetsformer för ökad måluppfyllelse Aktivt arbete med FN:s barnkonvention Innehållet i karriärtjänsterna Det internationella perspektivet i elevernas lärande Samverkansformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem Förskolans lärandeuppdrag Sprida SKL:s utvecklingsprogram PRIO vidare i organisationen Ta fram och implementera en arbetsmodell för entreprenöriellt lärande Vilka framtidstankar skolområde VÄST har kring nedanstående punkter, med sikte på 2017: - IKT både ur pedagogisk och teknisk synvinkel Vi arbetar för fiberuppkoppling till samtliga verksamheter. Vi utökar antalet Ipads i förskolan, skolan och fritidshemmen. Vi installerar projektorer för digital media visning i alla förskolor. - säkerställa likvärdighet i utbildning och omsorg Vi har ett aktivt samarbete mellan alla skolor, förskolor och fritidshem för att säkerhetsställa behörighet och likvärdighet. - Matematik Vi arbetar för att höja måluppfyllelsen genom att delta i Matematiklyftet - Lokaler Renoveringen av Astrid Lindgrens skola påbörjas. 9

10 - Lärmiljöer Samtliga miljöer i förskola, fritidshem och skola anpassas för att bli så bra lärmiljöer som möjligt. - Elevhälsan Skolområde VÄST ansöker om medel för att utöka med ytterligare en kuratorstjänst. Vimmerby Tomas Svensson Områdeschef skolområde VÄST Volymer skolområde VÄST: oktober oktober december Antal barn i förskola Antal barn i fritidshem Antal elever F-6 grundskola Antal elever 7-9 grundskola

Områdesplan Skolområde Öst 2015. Dnr 2015/50 Id 18660

Områdesplan Skolområde Öst 2015. Dnr 2015/50 Id 18660 Områdesplan Skolområde Öst 2015 Dnr 2015/50 Id 18660 2 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Norrängens förskola, Rumskulla förskola, Stenshults förskola. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING 4-5 EKONOMI

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Norrgårdens förskola, Björkkullens förskola, Backsippans förskola, Mosippans förskola och Gullvivans förskola Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016 Dnr 2015/45 Id 19447 Nämndplan 2016 Nämndplan för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2016-2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Verksamhetsplan fritidshem VÄST

Verksamhetsplan fritidshem VÄST Genom att ha fokus på uppdraget och ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! 1 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde VÄST 2 Årsberättelse 2015 Skolområde VÄST Vi har följande verksamhet och service ni till kommuninnevånarna

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Astrid Lindgrens skola Årsberättelse 2015 Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Verksamhetsplan för Brännebro skola 2013/2014

Verksamhetsplan för Brännebro skola 2013/2014 Det är roligt att få lagom utmaningar. Då vill man göra sitt bästa. Det är roligt att lära sig nya saker. Vi lär av varandra. Det är roligt att känna att man lyckas. Det gör man när man får utvecklas i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vi har höga förväntningar på våra barn/elever och på oss själva! Vi synliggör hela lärmiljön. Vi uppmuntrar nyfikenhet och vetgirighet genom att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014 Norrgårdens förskola - en lärande och mångkulturell förskola med fokus på språk Vi ser varje barns utvecklingsmöjligheter i lärandet och i det sociala samspelet Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Dnr 2014/16 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/16 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Dnr /16 Id 18632 Barn- och utbildningsförvaltningen Årsberättelse Årsberättelse Årsberättelse barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor; från förskola till högskola. Inom nämndens

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Brännässlans fritidshem 2013/2014

Verksamhetsplan för Brännässlans fritidshem 2013/2014 Det är roligt att få lagom utmaningar. Då vill man göra sitt bästa. Det är roligt att lära sig nya saker. Vi lär av varandra Det är roligt att känna att man lyckas. Det gör man när man får utvecklas i

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014 Skola och fritidshem i Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen/eleverna. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi synliggör hela

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för: Bullerbyns förskola,hattstugans förskola, Rumskulla förskola, Körsbärskullens förskola och Stenshults förskola 2014-2015

Verksamhetsplan för: Bullerbyns förskola,hattstugans förskola, Rumskulla förskola, Körsbärskullens förskola och Stenshults förskola 2014-2015 Verksamhetsplan för: Bullerbyns förskola,hattstugans förskola, Rumskulla förskola, Körsbärskullens förskola och Stenshults förskola 2014-2015 Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Dnr 2016/33 /043 Id Barn- och utbildningsförvaltningen BS/BSF. Årsredovisning Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/33 /043 Id Barn- och utbildningsförvaltningen BS/BSF. Årsredovisning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/33 /043 Id 20016 Barn- och utbildningsförvaltningen BS/BSF Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 VOLYMER... 4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 5 FÖRSKOLA

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet ÄLTA SKOLA MED FÖRSKOLOR Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Rev 150903 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens förskola 3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden!

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden! Förstelärare på fritidshem Vi utvecklar för framtiden! Botkyrka kommun 90 000 invånare, ca 100 olika språk ca 10 000 elever i kommunal grundskola 21 grundskolor 20 fritidshem Botkyrka är kommunen som har

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan)

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) Bifrosts Pedagogiska Enhet Bifrosts förskola Västerbergskolan 2011-2012 1(6) Barnomsorgs-och utbildningsnämndens vision Mölndals stad ger förutsättningar för barn och elevers

Läs mer