Protokoll med bilagor för. Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09"

Transkript

1 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå

2 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund i Timrå Mötet öppnades av förbundsordförande Jonas Birgersson. 2. Röstlängden fastställdes, och uppdaterades under mötet efterhand som nya delegater anlände (bilaga 1). 3. Det beslutades mötet var behörigt. 4. Till mötesordförande valdes Göran Åhlström. Till vice mötesordförande valdes Lars Malmevik. 5. Till mötessekreterare valdes Christer Pettersson. 6. Till justeringspersoner valdes Karin Rappe och Vilhelm Sjögren. 7. Till rösträknare valdes Erik Lundström, John Bredal, Henrik Cederberg. 8. Dagordningen fastställdes (bilaga 2). 9. Mötet ajournerades i 15 minuter. 10. Anmälan av övriga frågor. a) Plats för 1996 års riksmöte. b) Jonas Birgerssons anställning. c) Förbundets datorstandard (System SVEROK). d) Bolagisera SVEROK. e) Resebidragen, flygbiljetter. f) Nominering av hedersmedlemmar - på vilka grunder nominerar styrelsen hedersmedlemmar. g) Översikt av hur många föreningar som är representerade på riksmötet. 11. Verksamhetsberättelse för 1994 föredrogs av Mias Lindberg. Berättelsen lades till handlingarna (bilaga 3). Reservation från Peter Olausson eftersom han ännu inte skrivit under verksamhetsberättelsen (se även bilaga 6). 12. Ekonomisk berättelse för 1994 föredrogs av Per Lindström (översiktligt) och Fredrik Innings (detaljerat). Berättelsen lades till handlingarna med vissa förändringar från möteshandlingarna (bilaga 4). 13. Revisionsberättelse för 1994 föredrogs muntligt av Thomas Bull. Den auktoriserade revisorn ansåg vi borde skjuta upp frågan om ansvarsfrihet till ett extra riksmöte. Ingen skriftlig berättelse fanns till mötet. Möjligheten till ett extra riksmöte och rutiner för detta diskuterades. Frågan bordlades till frågan om ansvarsfrihet. (Den preliminära revisionsberättelsen finns i bilaga 5 sida 1-2, den efter riksmötet inkomna definitiva berättelsen finns i bilaga 5 sida 3-6). 14. Mötet ajournerades i 15 minuter. 15. Det av revisor Thomas Bull presenterade materialet lades till handlingarna. 16. Ansvarsfrihet. Två förslag förelåg. 1) Frågan bordlägges och revisorerna får i uppdrag kalla till ett extra riksmöte där riksmötespunkten om ansvarsfrihet för 1994 års styrelse ska behandlas. 2) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet på villkor revisionsberättelse där revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet inkommit och berättelsen publicerats i Signaler från SVEROK senast den 30 juni Om villkoren ej uppfylls måste revisorerna kalla till ett extra riksmöte. Förslag 2 antogs med röstsiffrorna 110 mot 90. Ett antal reservationer mot detta beslut inkom (bilaga 6) 17. Avregistrering av föreningar. De föreslagna föreningarna (bilaga 7) avregistreras den 1 juli 1995 om inte rapport om medlemmar eller verksamhet inkommit innan dess. 18. Hedersmedlemskap. Jacob Lundkvist och John Robillard föreslogs till hedersmedlemmar i förbundet. Båda utnämndes till hedermedlemmar. John, som var närvarande, fick en tjusig blomma och höll ett vackert tacktal. 19. Förbundets inriktning. Efter diskussion ajournerades mötet i 1 timme och 15 minuter. Det beslutades dock frågan ska avgöras utan gruppdiskussioner. 20. Propositionen från förbundsstyrelsen avslogs med röstsiffrorna 138 mot 57. Den utarbetade röstsedeln användes alltså inte (bilaga 8). 21. Motion 1 och 2 om förbundets inriktning diskuterades. Motion 2 ändrades så -sats 2 om stadgeändring drogs tillbaka och raden om simulation togs bort, och erses med skall syssla med social verksamhet, dvs fler än en person. Ursprungstexterna finns i bilaga 8. Motion 1 och 2 ställdes mot varandra (kontraproposition). Motion 2 vann kontrapropositionen med röstsiffrorna röstsiffrorna 100 mot 49. Sedan avslogs motion nr 2 med röstsiffrorna 124 mot Mötet ajournerades i 10 minuter. Motioner (23-54) Motionerna i sin ursprungsskrivning finns i bilaga Motion 3. Besvarad. 24. Motion 4 & 5. Ändring av namnet avslogs, men det beslutades ordet SVEROK är en officiell förkortning av Sveriges rolloch konfliktspelsförbund. Stadgan 1 fick tillägget i första läsning till Sveriges roll~ och konfliktspelsförbund, förkortat SVEROK, är ett ideellt förbund.. En andra läsning på nästa ordinarie riksmöte krävs för ändringen ska träda i kraft. Reservation mot detta beslut inkom (bilaga 6). 25. Motion 6. Att-sats 2 drogs tillbaka. Meningen Dessa sektioner... ströks. Motionen avslogs med röstsiffrorna 131 mot Motion 7. Bifall enligt styrelsens förslag. 27. Det beslutades motion 8 och 9 skulle behandlas samtidigt. 28. Mötet ajournerades i 10 minuter. justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

3 PROTOKOLL sida 2(3) 29. Yrkande om bordläggning av frågan till nästa riksmöte förelåg. Det beslutades inte bordlägga motion 8 och 9 och deben ska fortgå i 20 minuter. 30. Motion 8 förändrades på vissa punkter (bilaga 10) innan omröstningen. 31. Motion 8 & 9. Det beslutades denna fråga ej skulle bordläggas, med röstsiffrorna 151 mot 32. Motion 8 vann kontrapropositionen mellan 8 och 9. Därefter bifölls motion 8 med över 2/3 majoritet. Reservation inkom mot beslutet (bilaga 6). 32. Motion 10. Bifall. 33. Motion 11. Avslag. 34. Motion 12. Bifall. 35. Motion 13. Att-sats 2 och 4 drogs tillbaka. Motionen var besvarad. 36. Motion 14. Första -satsen bifölls med förändringen de stora konventen till organiserat spelande. 37. Motion 15. Avslag. 38. Motion 16. Tillbakadragen. 39. Motion 17. Avslag. 40. Motion 18. Tillbakadragen. 41. Motion 19. Bifall. 42. Motion 20. Bordlades. 43. Motion 21. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls. 44. Motion 22. Avslag. 45. Motion 23. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls, jämkat till 3 kr per ex. 46. Mötet ajournerades i 20 minuter. 47. Motion 24. Ett flertal kreativa förslag till ändringar inkom. Motionen avslogs. En insamling hade dock genomförts varvid 68,50 kr och en liten chokladbit överlämnades till förbundet för förvaltas för byggandet av en turkisk ångbastu. Bastufonden + dess ränta ska redovisas vid varje riksmöte. 48. Motion 25. Bifall på -sats 1 och 4, helt enligt förbundsstyrelsens förslag. 49. Motion 26. Bifall. 50. Motion 27. Bordläggs. Nya inlägg i diskussionen var dessutom : 1) distriktens medlemmar, om intresse finns, gör film; film (enkel rough outline ) lämnas till styrelsen; styrelsen kan ge bidrag till en slutgiltig film (när de vet kostnaden). 2) Förbundsstyrelsen undersöker kostnaden och beslutar därefter om denna kan anses rimlig. Det beslutas förbundsstyrelsen får bestämma själv i frågan. 51. Motion 28. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls med röstsiffrorna 116 mot Motion 29. Bifall med tillägget startpaketet ska vara informativt. 53. Motion 30. Besvarad. 54. Motion 31. Avslag. 55. Övriga frågor. Formuleringar finns i bilaga 11. a) Plats för 1996 års riksmöte. Mötet överlät beslutet om orten till styrelsen. Mötet föreslog Kalmar, Karlskrona och Stockholm. b) Bolagisera SVEROK!. Avslag eftersom frågeställaren tycks ha missuppfat momsreglerna. c) Gå ut mer i media!. Besvarad. d) Jonas Birgerssons anställning. Det beslutades frågan ska tas upp i samband med verksamhetsplanen. e) Förbundets datorstandard (System SVEROK). Bifall. f) Resebidragen, flygbiljetter. Om restiden för ombud till riksmötet är mer än 10 timmar, ska det utgå bidrag till flygresa. Avslag. g) Nominering av hedersmedlemmar - nomineringsgrund. För föreslås ska personen ha gjort något viktigt och unikt för förbundet och ha dragit sig tillbaka. h) Översikt av hur många föreningar som var representerade på riksmötet. En preliminär räkning gav 143 föreningar och 7 distrikt var representerade på mötet. (Se även bilaga 1). i) Vad har styrelsen gjort för få virtuella sammankomster godkända som bidragsberättigande (i enlighet med antagen motion 1994 års riksmöte)? Förbundsstyrelsen jobbar på få Ungdomsstyrelsen prova detta så de kan ta beslut i frågan. Frågan ansågs därmed vara besvarad. j) Digitala spels vara eller icke vara i förbundet. Förbundsstyrelsen vill ha en fingervisning om dessa spel är godtagbara. Mötet beslöt med röstsiffrorna 113 för och 90 mot inte ge någon fingervisning. k) Namnet SVEROK bör namnskyddas. Avslag. l) 42 ska ändras så ordet kallelse byts mot möteshandlingar. Detta kräver två läsningar. Enhälligt bifall i första läsningen. För ändringen ska antas måste den antas igen på nästa ordinarie riksmöte. 56. Mötet ajourneras till söndag kl Verksamhetsplanen. Diskussion om verksamheten hölls under cirka två timmar. Eftersom Jonas Birgerssons anställning ingick i diskussionen betraktades han som jävig och deltog därför inte i diskussionen. Sex yrkanden framlades, med verksamhetsplanen i handlingarna som bas (se bilaga 12 för ursprungstexten och texten nedan för ändringarna och tillägg). 58. Mötet ajournerades i 45 minuter för lunch. justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

4 PROTOKOLL sida 3(3) 59. Verksamhetsplanen antogs enhälligt med följande strykningar, ändringar och tillägg: a) Ändring i andra stycket, rad 8: skapas i Lund ersätts med på lämpligt ställe. Tillägg: En ansvarig person ska anställas, tjänsten ska utlysas i Signaler och tillsättas av styrelsen på vanligt sätt, dvs enligt meriter och förtjänster, senast en månad efter utlysningen. Jonas Birgersson är anställd fram till den nya tjänsten är tills. b) Tillägg efter första stycket: Sverok ska syssla med verksamhet t ex kurser enligt tidigare antagna motion 28. Sveroks sysslor ska bygga på förbundet får hjälp av distrikten. Förbundet ska ge ut Signaler från SVEROK. Det ska finnas ett verksamhetsutskott eller kansli för ge föreningarna mer. c) Tillägg efter punkten Information : Styrelsen ska undersöka om ett SwedCon -96 eller NordCon -96 är möjligt genomföra. Ett svenskt rikskonvent eller nordiskt konvent skulle kunna samla runt deltagare. Konventet skulle kunna locka hit spelföretag, spelkonstruktörer och andra viktiga personer, såväl från utlandet som från Sverige. d) Tillägg till andra stycket: Ett officiellt verksamhetskansli bildas för utföra uppdrag som lämnas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska ha full insyn i verksamhetskansliets arbete och verksamhetens resultat ska redovisas på varje förbundsstyrelsemöte. e) Tillägg till Tour -95: Tour -95 och allt arbete med Telia ska ske direkt med förbundet och utan någon typ av mellanhand. Följande förslag avslogs. f) Tillägg före första stycket: Sverok ska stödja roll- och konfliktspelshobbyn genom aktivitets-, ungdomsmedlems- aktiv förenings-, fansin- och konventsbidrag. g) Tillägg efter första stycket: Sverok ska prioritera roll- och konfliktspel framför andra verksamheter under verksamhetsåret Avslag med 117 mot 87. h) Samma som a) dock med strykning av Tour Mötet fastställer avgifterna i förbundet till 0 kr. 61. Mötet ajournerades kort, i väntan på Fredrik Innings. 62. Fredrik Innings redovisade styrelsens förslag på budget (bilaga 13). Mötet biföll budgeten för Val av styrelse för De nominerade presenterade sig (bilaga 14). Valberedningens förslag visade sig dock sakna förankring bland de nominerade. 64. Mötet ajourneras i 25 minuter för fria diskussioner mellan ombuden om nya förslag. 65. Val av styrelse för Tre nya förslag lades fram på mötet: Huvudförslag, a) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör: Johan Palén, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Mias Lindberg, Viktor Lindqvist, Magnus Persson, Jonas Elimää, 1. suppleant Torbjörn Hestad, 2. suppleant Fredrik Bonander, 3. suppleant Johan Berggren. b) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör Tommy Runesson, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Mias Lindberg, Johan Berggren, Viktor Lindqvist, Jonas Elimää, 1. suppleant Fredrik Bonander, 2. suppleant Torbjörn Hestad, 3. suppleant Magnus Persson. c) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör: Johan Palén, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Torbjörn Hestad, Jonas Elimää, Magnus Persson, Viktor Lindqvist, 1. suppleant Mias Lindberg, 2. suppleant Fredrik Bonander, 3. suppleant Johan Berggren. Förslag b och c ställdes mot varandra. Förslag c gick vidare med röstsiffrorna 100 mot 99. Huvudförslaget ställdes sedan mot förslag c. Huvudförslaget bifölls. Till förbundsordförande valdes Jonas Birgersson. Den övriga valda styrelsen rekommenderades av ett enhälligt riksmöte följa fördelningen av poster enligt ovan, eftersom mötet, enligt stadgarna, ej kan besluta om fördelningen av posterna. 66. Val av valberedning för Valberedningens förslag antogs (bilaga 14). 67. Val av revisorer för Valberedningens förslag antogs (bilaga 14). 68. Följande personer avtackades för väl utfört arbete som förtroendevalda 1994: Ideell revisorsuppleant Johan Brännmark; valberedare Anna Lundkvist och Mias Nordgren; ledamöter Per Lindström, Peter Olausson, Carin Westerlund, Mikael Hansson, Jonas Bergenudd. Lars O. Johansson och slutligen med en mycket lång applåd Fredrik Innings. Övriga personer som också tackades var arrangörerna av konvent och sidoarbete runt riksmötet, Jimmy Persson och Christian Isaksson plus alla deras slavar. 69. Mötet avslutades av mötesordförande. vid protokollet, vid klubban, vid klubban, /signatur/ /signatur/ /signatur/ Christer Pettersson Göran Åhlström Lars Malmevik mötessekreterare mötesordförande vice mötesordförande justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

5 BILAGA 1 sida 1(1) Röstlängd till ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund även de som bara fick talarbricka är medräknade, då med 0 röster namn förening, röstantal Jimmy Persson G&B Västernorrland, 0 Per Bergman Enhörningen, 1 Sverok Västmanlandsdistriktet, 1 Jan Bergman Enhörningen, 1 Peter Andersson Juvenis Nigritiae, 1 Föreningen Navy Säls, 1 Riddarna runt det åttakantiga bordet, 1 Härskarna av Gehenna, 1 Thomas Aggesjö Härnösands LRSF, 1 Starwing Jugend, 1 John Robillard G&B, 0 Peter Olausson Firman, 1 Speldjävlarna, 1 Pride, 1 Drakens Cirkel, 1 Johan Palén G&B Västernorrland, 1 Bodens RF, 1 Knights Who Say NI, 1 Pretoria Stalkers, 1 Lost Boys, 1 Gunnar Israelsson Lords of Fantasy, i RF Lyktgubben, 1 SK Heldenhammer, 1 Sverok Norra distriktet, 1 Krachos Banemän, 1 Mikael Lundgren Trams, 1 Mathias Olsson Sverok Västernorrlandsdistriktet, 1 Kramfors Krigshistoriska Förening, 1 Fredrik Innings SISA, 1 Patrik Hamberg RF Spelande Ungdom, 1 Nils Lindeberg Styrelsen Sverok, 0 Kristoffer Sakaria DSD, 1 Förenade Spelemiraten, 1 Mikael Hansson ADG, 1 Gunnar Strand SnöKon, 5 Peter Andersson G&B Ume, 1 Henrik Cederberg Obsculum Obcenum, 1 Kim Bergström The Slaves of the Dice, 1 Sverok Östra distriktet, 1 Sällskapet Tredje Juni, 1 Citrix, 1 Ville Sjögren G&B, 1 G&B Syd, 2 Sverok Jönköpingsdistriktet, 1 Magnus Widqvist Atlantis, 2 Johan Berggren SGS, 1 Morgan Jarl Den blå drakens samfund, 1 Torgny Bjers WOT, 1 Kent Lövgren Holmsunds R&KSF, 1 Jesper Bengtsson 3T6, 1 Robert Östman Lords of Limbo, 1 Krister Bogstag MEPS, 1 Mathias Bengtsson HKRF, 1 Carl-Niclas Larsson ADG, 0 Calle Stahl First, 1 Christian Resebo Karlskrona by night, 1 Fredrik Bonander Dragon s Den, 5 Henrik Röstlund Linköpings LRF, 2 De galna Orcherna, 1 SF Unicorn i Motala, 1 Harrys Vänner, 1 Caroline Ekerdal Klingans Brödraskap, 1 Conturbatus, 1 Niclas Höglin RAIST, 1 Point blank PBF, 1 Lars O. Johansson Boxholm spel & data, 1 Berga SK, 1 KoSKiL, 1 Black Duck, 1 Brokk, 1 Erik Norén Sverok Älvsborsdistriktet, 1 John Bredal Armagedon, 2 Magnus Persson Armagedon, 2 Fredrik Ewers Armagedon, 1 Martin Brodén Megalomania, 1 Järnringen, 1 SF Exit, 1 Tripolix, 1 Big Bang, 1 Johan Norrman DMF, 5 Pär Wirdfors Luffes Drakdödarsekt, 1 RF Bengt, 1 Crystalk Brotherhood, 1 SWORDS, 1 Sverok Stockholmsdistriktet, 1 Christian Dreyer DMF Lv4, 1 SD-Staben, 1 Christian Dreyer Trollgrottans RF, 1 Nopomania, 1 Saurons FanClub, 1 Mias Lindberg DMF Hässleholm, 1 Södra Tronet, 1 PX 1, 3 Jonas Birgersson DMF LU, 3 Föreningen SydCon, 2 Wiktor Södersten SF Great Inferno, 1 Masters of the Unicorn, 1 Slask, 1 The Holy Grolier, 1 IQon, 1 Christoffer Gurell Vellinge SF, 1 Viktor Lindqvist Nexus, 3 RF Eisenfaust, 1 Army of Darkness, 1 Magnus Pennebrink Gamer s Guild, 5 Peter Olausson G&B, 0 Sverok Styrelsen, 0 Thomas Bull Sverok ideell revisor, 0 Magnus Edman Den skrande Sfinxen, 1 G&B Mitt, 2 Johannes Nesser Nördar i Kåpor, 1 Daniel Luna Dragon Fire, 1 Johannes Jönsson CSS, 2 Joacim Persson Likström, 1 Torbjörn Hestad Förening GothCon, 5 Mikael Weissman Chirurgery Needed, 1 Tactical Vipers, 4 Göran Loner TS Forodrim, 4 Tommy Runesson Sad Dragon RPC, 1 Finspång Fantasy Fighters, 1 Små ludna fötter, 1 Team Crew Society, 1 Norrköpings RK, 1 Johan Wadengren Rangers of the North, 1 Karin Rappe Sverok Östergötlandsdistriktet, 1 Föreningen LinCon, 2 Krixhammaren, 1 Östgötadvärgen, 1 Christer Pettersson Grebo RK, 1 Sällskapet Sir Lancelots Vänner, 1 UVCA, 1 Sic Transit Gloria Mundi, 1 Ryd Gamers, 1 Jens Rånes BCRA, 1 Skellefteå Amigaklubb, 1 Umeå TV-spelsklubb, 3 Jens Gustafsson Seregon, 2 Roland Isaksson Seregon, 1 Anders Hultman DITS Yggdrasil, 2 Gnomes of Mercy, 1 Claes Andréasson SF Gurra Death Knights, 1 Södertälje SF, 1 RS Apostlarna, 1 Robert Steneholm Trosa RF, 1 Ulricehamns Liveförening, 2 Jonas Elimää KASS, 2 Sverok Södermanlandsdistriktet, 1 Peking Imperial Guards, 1 RS Gwydion, 1 Daniel Klingström SF Paladinerna, 1 De gnolande nefariterna, 1 Rikard Fischbach Nimbus, 1 Ursviks RK 1 Mias Nordgren Tärningen är kastad, 1 SS den glada tunnan, 1 SF den gode den onde den fule, 1 Skånska SSSR & Apa, 1 Toffelhjältarna, 1 Emma Wieslander Tomtar & Troll, 3 Legion Lucas, 1 Agnes Dei, 1 Magnus Hansson Onaqui, 1 SF Pantern, 1 Utinam Longe Vivas et Floras, 1 Demonens fem ögon, 1 RKF Gripen, 1 Pierre Bäcklund Holmsunds figur- och RSF, 1 Alices Dreams, 1 Odöpt, 1 GRY, 1 SF Froststjärnan, 1 Henrik Skoog En grön sak på en mojäng, 1 The Guardians of Chaos, 1 You Only Live Twice, 1 SF Loke, 1

6 Sveriges roll- och konfliktpelsförbunds riksmöte 1995 BILAGA 2 sida 1(1) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Frågan om mötets behörighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av 2 justeringspersoner och 3 rösträknare 7. Fastställande av mötets dagordning 8. Anmälan av övriga frågor 9. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 1994 års styrelse 13. Avregistreringar av försvunna föreningar 14. Utnämning av hedersmedlemmar i förbundet 15. Diskussion beslut om förbundets inriktning 16. Övriga motioner 17. Övriga frågor 18. Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av avgifter för Fastställande av budget för Förbundsordförande, övrig styrelse och suppleanter för Val av valberedningens sammankallande och 2 övriga valberedare för Val av 2 revisorer jämte varsin personlig suppleant 24. Mötets avslutande

7 Verksamhetsberättelse 1995 för Sveriges roll- och konfliktspelsförbund BILAGA 3 sida 1(4) Förord Verksamhetsåret 1994 har varit förbundets aktivaste år hitills. SVEROK är nu ett av Sveriges största ungdomsförbund. Förbundet har 1994 i samarbete med flera distrikten satsat på föra ut SVEROK i medierna. Vi har etablerat oss som en seriös partner både för massmedia, myndigheter och företag. Förbundet Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, SVEROK, är ett ideellt ungdomsriksförbund av spelföreningar i Sverige. Föreningarna är självstyrande och råder själva över sin ekonomi och verksamhet. Förbundet har till uppgift främja spelandet av sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. Det mesta av förbundets verksamhet sker lokalt i föreningarna runt om i landet. De flesta föreningar finansieras av egna medlemsavgifter, bidrag från förbundet och kommunala bidrag. Några får även pengar via sin verksamhet, till exempel genom anordna spelkonvent. Förbundets centrala verksamhet har under året växt och kansliet i Linköping har flyttat till större lokaler. I stort sätt hela landet är täckt av distrikt. Förbundet är ett av Ungdomsstyrelsens (f.d. Statens Ungdomsråd, SUR) erkända ungdomsriksförbund. Riksmöte Förbundet anordnade riksmöte på LinCon i Linköping Till riksmötet kom cirka 100 ombud från föreningarna eller distrikten. På konventet hölls tävlingar och spel. Bland annat hölls europamästerskapen i Diplomacy. Efter riksmötet trycktes alla möteshandlingar och protokoll och skickades till alla föreningar. Styrelsen Styrelsen har fram till sammanträtt 7 gånger. Styrelsemöten har hållits i Linköping(tre ggr), Lund, Stockholm(två ggr) och Uppsala. Ordförande var Jonas Birgersson, Lund. Vice ordförande var Fredrik Innings, Solna, sekreterare var Mias Lindberg, Lund, kassör var Per Lindström, Stockholm. Övriga styrelseledamöter var Lars O. Johansson, Linköping, Nils Lindeberg, Uppsala, Peter Olausson, Östersund, Pierre Bäcklund, Umeå, Karin Westerlund, Uppsala (fram till ). Suppleanter var Mikael Hansson, Uppsala, Wiktor Södersten, Stockholm och Jonas Bergenudd, Lund avsade sig Carin Westerlund alla sina uppdrag varvid Mikael Hansson blev ordinarie ledamot avsade sig Mikael Hansson alla sina uppdrag varvid Wiktor Södersten blev ordinarie ledamot. Revisor och valberedning Auktoriserad revisor var Bo Wennertorp, Uppsala, med personlig suppleant Bengt Alm, Uppsala och en ideell revisor Thomas Bull, Uppsala, med personlig suppleant Johan Brännmärk, Lund. Carl-Niclas Larsson, Uppsala, var valberedningens ordförande. Mias Nordgren, Lund och Anna Lundqvist, Göteborg var övriga ledamöter i valberedningen. Kansliet Kansliet i Linköping har under året haft en anställd, Christer Pettersson (Chrisp), och en ALU-anställd, Lars O. Johansson (Molle). Man har också under sommaren haft en sommarvikarie, Gabriel Bonander. I januari 1995 blev Lars O. Johansson fast anställd på kansliet. På kansliet sköttes all löpande verksamhet såsom antagande av föreningar, informationsspridning och

8 BILAGA 3 sida 2(4) mediabevakning. Kansliet har också fungerat som central administratör och kontaktyta för hela SVEROKs verksamhet. Distrikten Förbundet har 11 distrikt I förbundet har under året tre distrikt startats. Det är SVEROK - Sörmland i Södermanlands län, SVEROK - Kopparberg i Kopparbergslän och SVEROK - Västmanland i Västmanlands län. Under året har ett distrikt lagts ner. Det är SVEROK - Svealand som innefade Södermanlands län, Örebro län och Västmanlandslän. Övriga distrikt är SVEROK - Norra distriktet i Västerbottens län och Norrbottens län, SVEROK - Västernorrland i Västernorrlands län, SVEROK - Södra distriktet i Malmöhus, Kristianstad och Blekinge län, SVEROK - Västra distriktet i Hallands, Göteborgs- och Bohuslän, SVEROK - Älvsborgsdistriktet i Älvsborgslän, SVEROK - Östra distriktet i Uppsala och Gävleborgslän, SVEROK - Stockholm i Stockholms län, SVEROK - Östergötland i Östergötlands län och SVEROK - Värmland i Värmlands län. Distriktsmöte Den 4 till 6 februari hölls ett möte för alla distrikten i Flen. Här träffades de olika distrikten för första gången officiellt. Man diskuterade verksamhet och distriktens roll i SVEROK samt SVEROKS fortsa utveckling. Organisationsutveckling Under året har förbundet haft en anställd, Christer Pettersson. Under sommaren har Jonas Birgersson haft en ungdomspraktik plats för arbeta med mässan och under hösten har Mias Lindberg haft en ungdomspraktikplats för arbeta med distrikten och mässan. Förbundskansliet hade Lars O. Johansson som ALU-anställd under året och under sommaren var Gabriel Bonander anställd som sommarvikarie. Medlemmar Förbundet har forts sin stora ökning 1994, från 529 föreningar 1993 till 908 i slutet av 1994 och är nu ett av Sveriges största ungdomsförbund. Under året har 94 föreningar avregistrerats eller uppgått i andra föreningar. Medlemstalet har ökat från till Av medlemmarna är (92%) i åldrarna 7-25 år. Tillgångar Förutom en del kontorsutrustning, äger förbundet kontraktet på en källarlokal i Uppsala. Under 1994 avskrevs lokalen som tillgång. Marknadsföring Förbundet har marknadsfört sig på ett antal sätt. Fansin: Förbundet har haft annonser i många av landets spelfansin. Konvent: Förbundet har haft annonser i de flesta konventsutskick. Förbundet har dessutom hållit korta anföranden vid invigningarna på de stora konventen. Vision 94: Förbundet deltog på Vison 94 på Älvsjömässan. Hundratals startpaket för blivande föreningar delades ut och en informationsfolder trycktes i ex och delades ut. I samband med detta var vi med i alla riksradio-kanaler och i direktsändning i Kanal 1. Mediabevakning: Förbundet prenumererar på pressklipp från Imedia. Förbundet har aktivt bemött kritik och fört hobbyns talan i massmedia. Märkbart är det stora engagemang från hobbyns utövare över hela landet för bemöta kritik och presentera vår hobby. Vi kan i efterhand konstatera SVEROK fått mer positiv än negativ publicitet. Sensationsjournalistiken har efter hand i de flesta fall förbytts till medias nyfikenhet.

9 BILAGA 3 sida 3(4) Information Förbundets informationsmaterial består av ett häfte (Hur man bildar en spelklubb), främst för förenkla för de som vill bilda en förening, och för söka medlemskap i förbundet. Den innehåller all information om hur man bildar och driver en förening. Den innehåller dessutom mycket information om förbundet. En ny och utökad version har trycks. I förbundstidningen Signaler från SVEROK ges kontinuerligt idéer och hjälp till föreningar om verksamhet, bidrag föreningsledning mm. Signaler från SVEROK Signaler från SVEROK är förbundets föreningstidning. Den används för föra ut information till och mellan föreningar och för locka fler ansluta sig till förbundet. Signaler trycks på ett offsettryckeri i Linköping, Linus & Linnea AB. Tidningen skickas ut till alla föreningar och de som anmält sitt intresse för starta en förening. Enskilda kan prenumerera till självkostnadspris genom sätta in pengar på förbundets postgirokonto. Upplagan var 3000 exemplar i slutet av året. Upplagan är ständigt ökande. Fem nummer kom ut under Inför mässan 2-6 november trycktes Signalen nr 24 i 5000 exemplar. VISION 94 Den 2 till den 6 november deltog SVEROK som utställare på mässorna Lek & Hobby och Datorn hemma. Två delar av Älvsjömässans stora utställning Vision 94. SVEROK ställde ut på 800 kvm med hjälp av 120 funktionärer från hela landet. Huvudsponsor var Sollentuna mässan och Telia som genom sina bidrag gjorde detta möjligt. Myndighetsbevakning och bidrag Förbundet är sedan 1992 erkänt av Ungdomsstyrelsen (fd SUR) har förbundet kr i bidrag från Ungdomsstyrelsen. Totalt har under våren 407 föreningar och hösten 422 föreningar sökt lokalt aktivitets stöd för sammankomster, en ökning med 32%. Av dessa genomfördes under våren och under hösten. Under året sökte 557 föreningar för minst 10 sammankomster under året, vilket enligt Ungdomsstyrelsens regler gjorde at de räknades som aktiva föreningar. Under året har förbundet haft två möten med Ungdomstyrelsens ledning där de ena gången fick prova på spela rollspel. Företagsamarbete Vi har samlat till ett möte med alla Sveriges spelproducenter och speldistributörer. Vi sprider nu information om SVEROK via butiker och postorder. Vi har inlett konkreta sammarbete med Äventyrspel och Neogames som ger oss material till spel kurser. Konvent och arrangemang Allt fler av landets stora konvent arrangeras eller stöds aktivt av förbundets distrikt. De flesta konventen lämnade rab på entréavgifterna till förbundets medlemmar. Raben var %. Förbundet har för detta givit adressetiketter över alla föreningar till konventen, gratis konventsannons i Signaler och bidrag med 2 kr per utskick om förbundet fick ha en SVEROK - annons i konventets informationsutskick. Styrelsen har ändrat namnet på konventsbidraget till arrangemangsbidrag för vissa detta nu också är öppet för Levande rollspelsarrangemang. Flera Levande rollspels arrangemang har under året lämnat rab till förbundets medlemmar och erhållit bidrag.

10 BILAGA 3 sida 4(4) Fansinbidrag Förbundet har givit ett bidrag till alla fansin som tagit in en annons från förbundet. Bidraget har varit 2 kr per exemplar, med ett max på 500 kr per nummer. Förbundet har under 1994 betalt drygt kr till 28 olika fansin. Internationella kontakter Förbundet har deltagit vid bildandet av den danska motsvarigheten till SVEROK, Sleipner, och den norska Norsk Simuleringsspillsforening, NSSF. Förbundet har varit initiativtagare till Nordisk Rolle- og Konfliktspils Forum. Slutord Förbundets snabba tillväxt har lett till stora fördelar men också stora utmaningar. Eftersom vi ökar så markant varje år får årets föreningar dela på de bidrag som föreningarna året innan drog in. Detta gör under 1994 fick 576 föreningar dela på bidragen vi fått från Ungdomsstyrelsen för de knappt 400 föreningar som sökte har vi påbörjat ett samarbete med distrikten. Genom detta har vi lagt grunden till en ny administrativ struktur som gör det möjligt bygga för framtiden. Till slut vill förbundsstyrelsen varmt tacka alla medarbetare, distrikten och deras aktiva, föreningar och föreningsaktiva och alla medlemmar. Med er hjälp har förbundet utvecklats och växt. Ett speciellt tack riktas till alla de som var med och arbetade på mässorna Lek & Hobby och Datorn Hemma den 2 till den 6 november. /signatur/ /signatur/ /signatur/ Jonas Birgersson Fredrik Innings Mias Lindberg förbundsordförande vice ordförande sekreterare /signatur/ /signatur/ /signatur/ Per Lindström Nils Lindeberg Lars O. Johansson kassör ledamot ledamot /signatur/ /signatur/ /signatur/ Peter Olausson Pierre Bäcklund Wiktor Södersten ledamot ledamot ledamot

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer