Protokoll med bilagor för. Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09"

Transkript

1 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå

2 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund i Timrå Mötet öppnades av förbundsordförande Jonas Birgersson. 2. Röstlängden fastställdes, och uppdaterades under mötet efterhand som nya delegater anlände (bilaga 1). 3. Det beslutades mötet var behörigt. 4. Till mötesordförande valdes Göran Åhlström. Till vice mötesordförande valdes Lars Malmevik. 5. Till mötessekreterare valdes Christer Pettersson. 6. Till justeringspersoner valdes Karin Rappe och Vilhelm Sjögren. 7. Till rösträknare valdes Erik Lundström, John Bredal, Henrik Cederberg. 8. Dagordningen fastställdes (bilaga 2). 9. Mötet ajournerades i 15 minuter. 10. Anmälan av övriga frågor. a) Plats för 1996 års riksmöte. b) Jonas Birgerssons anställning. c) Förbundets datorstandard (System SVEROK). d) Bolagisera SVEROK. e) Resebidragen, flygbiljetter. f) Nominering av hedersmedlemmar - på vilka grunder nominerar styrelsen hedersmedlemmar. g) Översikt av hur många föreningar som är representerade på riksmötet. 11. Verksamhetsberättelse för 1994 föredrogs av Mias Lindberg. Berättelsen lades till handlingarna (bilaga 3). Reservation från Peter Olausson eftersom han ännu inte skrivit under verksamhetsberättelsen (se även bilaga 6). 12. Ekonomisk berättelse för 1994 föredrogs av Per Lindström (översiktligt) och Fredrik Innings (detaljerat). Berättelsen lades till handlingarna med vissa förändringar från möteshandlingarna (bilaga 4). 13. Revisionsberättelse för 1994 föredrogs muntligt av Thomas Bull. Den auktoriserade revisorn ansåg vi borde skjuta upp frågan om ansvarsfrihet till ett extra riksmöte. Ingen skriftlig berättelse fanns till mötet. Möjligheten till ett extra riksmöte och rutiner för detta diskuterades. Frågan bordlades till frågan om ansvarsfrihet. (Den preliminära revisionsberättelsen finns i bilaga 5 sida 1-2, den efter riksmötet inkomna definitiva berättelsen finns i bilaga 5 sida 3-6). 14. Mötet ajournerades i 15 minuter. 15. Det av revisor Thomas Bull presenterade materialet lades till handlingarna. 16. Ansvarsfrihet. Två förslag förelåg. 1) Frågan bordlägges och revisorerna får i uppdrag kalla till ett extra riksmöte där riksmötespunkten om ansvarsfrihet för 1994 års styrelse ska behandlas. 2) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet på villkor revisionsberättelse där revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet inkommit och berättelsen publicerats i Signaler från SVEROK senast den 30 juni Om villkoren ej uppfylls måste revisorerna kalla till ett extra riksmöte. Förslag 2 antogs med röstsiffrorna 110 mot 90. Ett antal reservationer mot detta beslut inkom (bilaga 6) 17. Avregistrering av föreningar. De föreslagna föreningarna (bilaga 7) avregistreras den 1 juli 1995 om inte rapport om medlemmar eller verksamhet inkommit innan dess. 18. Hedersmedlemskap. Jacob Lundkvist och John Robillard föreslogs till hedersmedlemmar i förbundet. Båda utnämndes till hedermedlemmar. John, som var närvarande, fick en tjusig blomma och höll ett vackert tacktal. 19. Förbundets inriktning. Efter diskussion ajournerades mötet i 1 timme och 15 minuter. Det beslutades dock frågan ska avgöras utan gruppdiskussioner. 20. Propositionen från förbundsstyrelsen avslogs med röstsiffrorna 138 mot 57. Den utarbetade röstsedeln användes alltså inte (bilaga 8). 21. Motion 1 och 2 om förbundets inriktning diskuterades. Motion 2 ändrades så -sats 2 om stadgeändring drogs tillbaka och raden om simulation togs bort, och erses med skall syssla med social verksamhet, dvs fler än en person. Ursprungstexterna finns i bilaga 8. Motion 1 och 2 ställdes mot varandra (kontraproposition). Motion 2 vann kontrapropositionen med röstsiffrorna röstsiffrorna 100 mot 49. Sedan avslogs motion nr 2 med röstsiffrorna 124 mot Mötet ajournerades i 10 minuter. Motioner (23-54) Motionerna i sin ursprungsskrivning finns i bilaga Motion 3. Besvarad. 24. Motion 4 & 5. Ändring av namnet avslogs, men det beslutades ordet SVEROK är en officiell förkortning av Sveriges rolloch konfliktspelsförbund. Stadgan 1 fick tillägget i första läsning till Sveriges roll~ och konfliktspelsförbund, förkortat SVEROK, är ett ideellt förbund.. En andra läsning på nästa ordinarie riksmöte krävs för ändringen ska träda i kraft. Reservation mot detta beslut inkom (bilaga 6). 25. Motion 6. Att-sats 2 drogs tillbaka. Meningen Dessa sektioner... ströks. Motionen avslogs med röstsiffrorna 131 mot Motion 7. Bifall enligt styrelsens förslag. 27. Det beslutades motion 8 och 9 skulle behandlas samtidigt. 28. Mötet ajournerades i 10 minuter. justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

3 PROTOKOLL sida 2(3) 29. Yrkande om bordläggning av frågan till nästa riksmöte förelåg. Det beslutades inte bordlägga motion 8 och 9 och deben ska fortgå i 20 minuter. 30. Motion 8 förändrades på vissa punkter (bilaga 10) innan omröstningen. 31. Motion 8 & 9. Det beslutades denna fråga ej skulle bordläggas, med röstsiffrorna 151 mot 32. Motion 8 vann kontrapropositionen mellan 8 och 9. Därefter bifölls motion 8 med över 2/3 majoritet. Reservation inkom mot beslutet (bilaga 6). 32. Motion 10. Bifall. 33. Motion 11. Avslag. 34. Motion 12. Bifall. 35. Motion 13. Att-sats 2 och 4 drogs tillbaka. Motionen var besvarad. 36. Motion 14. Första -satsen bifölls med förändringen de stora konventen till organiserat spelande. 37. Motion 15. Avslag. 38. Motion 16. Tillbakadragen. 39. Motion 17. Avslag. 40. Motion 18. Tillbakadragen. 41. Motion 19. Bifall. 42. Motion 20. Bordlades. 43. Motion 21. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls. 44. Motion 22. Avslag. 45. Motion 23. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls, jämkat till 3 kr per ex. 46. Mötet ajournerades i 20 minuter. 47. Motion 24. Ett flertal kreativa förslag till ändringar inkom. Motionen avslogs. En insamling hade dock genomförts varvid 68,50 kr och en liten chokladbit överlämnades till förbundet för förvaltas för byggandet av en turkisk ångbastu. Bastufonden + dess ränta ska redovisas vid varje riksmöte. 48. Motion 25. Bifall på -sats 1 och 4, helt enligt förbundsstyrelsens förslag. 49. Motion 26. Bifall. 50. Motion 27. Bordläggs. Nya inlägg i diskussionen var dessutom : 1) distriktens medlemmar, om intresse finns, gör film; film (enkel rough outline ) lämnas till styrelsen; styrelsen kan ge bidrag till en slutgiltig film (när de vet kostnaden). 2) Förbundsstyrelsen undersöker kostnaden och beslutar därefter om denna kan anses rimlig. Det beslutas förbundsstyrelsen får bestämma själv i frågan. 51. Motion 28. Förbundsstyrelsens yrkande bifölls med röstsiffrorna 116 mot Motion 29. Bifall med tillägget startpaketet ska vara informativt. 53. Motion 30. Besvarad. 54. Motion 31. Avslag. 55. Övriga frågor. Formuleringar finns i bilaga 11. a) Plats för 1996 års riksmöte. Mötet överlät beslutet om orten till styrelsen. Mötet föreslog Kalmar, Karlskrona och Stockholm. b) Bolagisera SVEROK!. Avslag eftersom frågeställaren tycks ha missuppfat momsreglerna. c) Gå ut mer i media!. Besvarad. d) Jonas Birgerssons anställning. Det beslutades frågan ska tas upp i samband med verksamhetsplanen. e) Förbundets datorstandard (System SVEROK). Bifall. f) Resebidragen, flygbiljetter. Om restiden för ombud till riksmötet är mer än 10 timmar, ska det utgå bidrag till flygresa. Avslag. g) Nominering av hedersmedlemmar - nomineringsgrund. För föreslås ska personen ha gjort något viktigt och unikt för förbundet och ha dragit sig tillbaka. h) Översikt av hur många föreningar som var representerade på riksmötet. En preliminär räkning gav 143 föreningar och 7 distrikt var representerade på mötet. (Se även bilaga 1). i) Vad har styrelsen gjort för få virtuella sammankomster godkända som bidragsberättigande (i enlighet med antagen motion 1994 års riksmöte)? Förbundsstyrelsen jobbar på få Ungdomsstyrelsen prova detta så de kan ta beslut i frågan. Frågan ansågs därmed vara besvarad. j) Digitala spels vara eller icke vara i förbundet. Förbundsstyrelsen vill ha en fingervisning om dessa spel är godtagbara. Mötet beslöt med röstsiffrorna 113 för och 90 mot inte ge någon fingervisning. k) Namnet SVEROK bör namnskyddas. Avslag. l) 42 ska ändras så ordet kallelse byts mot möteshandlingar. Detta kräver två läsningar. Enhälligt bifall i första läsningen. För ändringen ska antas måste den antas igen på nästa ordinarie riksmöte. 56. Mötet ajourneras till söndag kl Verksamhetsplanen. Diskussion om verksamheten hölls under cirka två timmar. Eftersom Jonas Birgerssons anställning ingick i diskussionen betraktades han som jävig och deltog därför inte i diskussionen. Sex yrkanden framlades, med verksamhetsplanen i handlingarna som bas (se bilaga 12 för ursprungstexten och texten nedan för ändringarna och tillägg). 58. Mötet ajournerades i 45 minuter för lunch. justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

4 PROTOKOLL sida 3(3) 59. Verksamhetsplanen antogs enhälligt med följande strykningar, ändringar och tillägg: a) Ändring i andra stycket, rad 8: skapas i Lund ersätts med på lämpligt ställe. Tillägg: En ansvarig person ska anställas, tjänsten ska utlysas i Signaler och tillsättas av styrelsen på vanligt sätt, dvs enligt meriter och förtjänster, senast en månad efter utlysningen. Jonas Birgersson är anställd fram till den nya tjänsten är tills. b) Tillägg efter första stycket: Sverok ska syssla med verksamhet t ex kurser enligt tidigare antagna motion 28. Sveroks sysslor ska bygga på förbundet får hjälp av distrikten. Förbundet ska ge ut Signaler från SVEROK. Det ska finnas ett verksamhetsutskott eller kansli för ge föreningarna mer. c) Tillägg efter punkten Information : Styrelsen ska undersöka om ett SwedCon -96 eller NordCon -96 är möjligt genomföra. Ett svenskt rikskonvent eller nordiskt konvent skulle kunna samla runt deltagare. Konventet skulle kunna locka hit spelföretag, spelkonstruktörer och andra viktiga personer, såväl från utlandet som från Sverige. d) Tillägg till andra stycket: Ett officiellt verksamhetskansli bildas för utföra uppdrag som lämnas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska ha full insyn i verksamhetskansliets arbete och verksamhetens resultat ska redovisas på varje förbundsstyrelsemöte. e) Tillägg till Tour -95: Tour -95 och allt arbete med Telia ska ske direkt med förbundet och utan någon typ av mellanhand. Följande förslag avslogs. f) Tillägg före första stycket: Sverok ska stödja roll- och konfliktspelshobbyn genom aktivitets-, ungdomsmedlems- aktiv förenings-, fansin- och konventsbidrag. g) Tillägg efter första stycket: Sverok ska prioritera roll- och konfliktspel framför andra verksamheter under verksamhetsåret Avslag med 117 mot 87. h) Samma som a) dock med strykning av Tour Mötet fastställer avgifterna i förbundet till 0 kr. 61. Mötet ajournerades kort, i väntan på Fredrik Innings. 62. Fredrik Innings redovisade styrelsens förslag på budget (bilaga 13). Mötet biföll budgeten för Val av styrelse för De nominerade presenterade sig (bilaga 14). Valberedningens förslag visade sig dock sakna förankring bland de nominerade. 64. Mötet ajourneras i 25 minuter för fria diskussioner mellan ombuden om nya förslag. 65. Val av styrelse för Tre nya förslag lades fram på mötet: Huvudförslag, a) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör: Johan Palén, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Mias Lindberg, Viktor Lindqvist, Magnus Persson, Jonas Elimää, 1. suppleant Torbjörn Hestad, 2. suppleant Fredrik Bonander, 3. suppleant Johan Berggren. b) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör Tommy Runesson, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Mias Lindberg, Johan Berggren, Viktor Lindqvist, Jonas Elimää, 1. suppleant Fredrik Bonander, 2. suppleant Torbjörn Hestad, 3. suppleant Magnus Persson. c) Förbundsordförande Jonas Birgersson, Styrelseordförande Nils Lindeberg, Vice ordförande Wiktor Södersten, Kassör: Johan Palén, Sekreterare Pierre Bäcklund, Ledamöter Torbjörn Hestad, Jonas Elimää, Magnus Persson, Viktor Lindqvist, 1. suppleant Mias Lindberg, 2. suppleant Fredrik Bonander, 3. suppleant Johan Berggren. Förslag b och c ställdes mot varandra. Förslag c gick vidare med röstsiffrorna 100 mot 99. Huvudförslaget ställdes sedan mot förslag c. Huvudförslaget bifölls. Till förbundsordförande valdes Jonas Birgersson. Den övriga valda styrelsen rekommenderades av ett enhälligt riksmöte följa fördelningen av poster enligt ovan, eftersom mötet, enligt stadgarna, ej kan besluta om fördelningen av posterna. 66. Val av valberedning för Valberedningens förslag antogs (bilaga 14). 67. Val av revisorer för Valberedningens förslag antogs (bilaga 14). 68. Följande personer avtackades för väl utfört arbete som förtroendevalda 1994: Ideell revisorsuppleant Johan Brännmark; valberedare Anna Lundkvist och Mias Nordgren; ledamöter Per Lindström, Peter Olausson, Carin Westerlund, Mikael Hansson, Jonas Bergenudd. Lars O. Johansson och slutligen med en mycket lång applåd Fredrik Innings. Övriga personer som också tackades var arrangörerna av konvent och sidoarbete runt riksmötet, Jimmy Persson och Christian Isaksson plus alla deras slavar. 69. Mötet avslutades av mötesordförande. vid protokollet, vid klubban, vid klubban, /signatur/ /signatur/ /signatur/ Christer Pettersson Göran Åhlström Lars Malmevik mötessekreterare mötesordförande vice mötesordförande justeras, /signatur/ Karin Rappe justeringsperson justeras, /signatur/ Vilhelm Sjögren justeringsperson

5 BILAGA 1 sida 1(1) Röstlängd till ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund även de som bara fick talarbricka är medräknade, då med 0 röster namn förening, röstantal Jimmy Persson G&B Västernorrland, 0 Per Bergman Enhörningen, 1 Sverok Västmanlandsdistriktet, 1 Jan Bergman Enhörningen, 1 Peter Andersson Juvenis Nigritiae, 1 Föreningen Navy Säls, 1 Riddarna runt det åttakantiga bordet, 1 Härskarna av Gehenna, 1 Thomas Aggesjö Härnösands LRSF, 1 Starwing Jugend, 1 John Robillard G&B, 0 Peter Olausson Firman, 1 Speldjävlarna, 1 Pride, 1 Drakens Cirkel, 1 Johan Palén G&B Västernorrland, 1 Bodens RF, 1 Knights Who Say NI, 1 Pretoria Stalkers, 1 Lost Boys, 1 Gunnar Israelsson Lords of Fantasy, i RF Lyktgubben, 1 SK Heldenhammer, 1 Sverok Norra distriktet, 1 Krachos Banemän, 1 Mikael Lundgren Trams, 1 Mathias Olsson Sverok Västernorrlandsdistriktet, 1 Kramfors Krigshistoriska Förening, 1 Fredrik Innings SISA, 1 Patrik Hamberg RF Spelande Ungdom, 1 Nils Lindeberg Styrelsen Sverok, 0 Kristoffer Sakaria DSD, 1 Förenade Spelemiraten, 1 Mikael Hansson ADG, 1 Gunnar Strand SnöKon, 5 Peter Andersson G&B Ume, 1 Henrik Cederberg Obsculum Obcenum, 1 Kim Bergström The Slaves of the Dice, 1 Sverok Östra distriktet, 1 Sällskapet Tredje Juni, 1 Citrix, 1 Ville Sjögren G&B, 1 G&B Syd, 2 Sverok Jönköpingsdistriktet, 1 Magnus Widqvist Atlantis, 2 Johan Berggren SGS, 1 Morgan Jarl Den blå drakens samfund, 1 Torgny Bjers WOT, 1 Kent Lövgren Holmsunds R&KSF, 1 Jesper Bengtsson 3T6, 1 Robert Östman Lords of Limbo, 1 Krister Bogstag MEPS, 1 Mathias Bengtsson HKRF, 1 Carl-Niclas Larsson ADG, 0 Calle Stahl First, 1 Christian Resebo Karlskrona by night, 1 Fredrik Bonander Dragon s Den, 5 Henrik Röstlund Linköpings LRF, 2 De galna Orcherna, 1 SF Unicorn i Motala, 1 Harrys Vänner, 1 Caroline Ekerdal Klingans Brödraskap, 1 Conturbatus, 1 Niclas Höglin RAIST, 1 Point blank PBF, 1 Lars O. Johansson Boxholm spel & data, 1 Berga SK, 1 KoSKiL, 1 Black Duck, 1 Brokk, 1 Erik Norén Sverok Älvsborsdistriktet, 1 John Bredal Armagedon, 2 Magnus Persson Armagedon, 2 Fredrik Ewers Armagedon, 1 Martin Brodén Megalomania, 1 Järnringen, 1 SF Exit, 1 Tripolix, 1 Big Bang, 1 Johan Norrman DMF, 5 Pär Wirdfors Luffes Drakdödarsekt, 1 RF Bengt, 1 Crystalk Brotherhood, 1 SWORDS, 1 Sverok Stockholmsdistriktet, 1 Christian Dreyer DMF Lv4, 1 SD-Staben, 1 Christian Dreyer Trollgrottans RF, 1 Nopomania, 1 Saurons FanClub, 1 Mias Lindberg DMF Hässleholm, 1 Södra Tronet, 1 PX 1, 3 Jonas Birgersson DMF LU, 3 Föreningen SydCon, 2 Wiktor Södersten SF Great Inferno, 1 Masters of the Unicorn, 1 Slask, 1 The Holy Grolier, 1 IQon, 1 Christoffer Gurell Vellinge SF, 1 Viktor Lindqvist Nexus, 3 RF Eisenfaust, 1 Army of Darkness, 1 Magnus Pennebrink Gamer s Guild, 5 Peter Olausson G&B, 0 Sverok Styrelsen, 0 Thomas Bull Sverok ideell revisor, 0 Magnus Edman Den skrande Sfinxen, 1 G&B Mitt, 2 Johannes Nesser Nördar i Kåpor, 1 Daniel Luna Dragon Fire, 1 Johannes Jönsson CSS, 2 Joacim Persson Likström, 1 Torbjörn Hestad Förening GothCon, 5 Mikael Weissman Chirurgery Needed, 1 Tactical Vipers, 4 Göran Loner TS Forodrim, 4 Tommy Runesson Sad Dragon RPC, 1 Finspång Fantasy Fighters, 1 Små ludna fötter, 1 Team Crew Society, 1 Norrköpings RK, 1 Johan Wadengren Rangers of the North, 1 Karin Rappe Sverok Östergötlandsdistriktet, 1 Föreningen LinCon, 2 Krixhammaren, 1 Östgötadvärgen, 1 Christer Pettersson Grebo RK, 1 Sällskapet Sir Lancelots Vänner, 1 UVCA, 1 Sic Transit Gloria Mundi, 1 Ryd Gamers, 1 Jens Rånes BCRA, 1 Skellefteå Amigaklubb, 1 Umeå TV-spelsklubb, 3 Jens Gustafsson Seregon, 2 Roland Isaksson Seregon, 1 Anders Hultman DITS Yggdrasil, 2 Gnomes of Mercy, 1 Claes Andréasson SF Gurra Death Knights, 1 Södertälje SF, 1 RS Apostlarna, 1 Robert Steneholm Trosa RF, 1 Ulricehamns Liveförening, 2 Jonas Elimää KASS, 2 Sverok Södermanlandsdistriktet, 1 Peking Imperial Guards, 1 RS Gwydion, 1 Daniel Klingström SF Paladinerna, 1 De gnolande nefariterna, 1 Rikard Fischbach Nimbus, 1 Ursviks RK 1 Mias Nordgren Tärningen är kastad, 1 SS den glada tunnan, 1 SF den gode den onde den fule, 1 Skånska SSSR & Apa, 1 Toffelhjältarna, 1 Emma Wieslander Tomtar & Troll, 3 Legion Lucas, 1 Agnes Dei, 1 Magnus Hansson Onaqui, 1 SF Pantern, 1 Utinam Longe Vivas et Floras, 1 Demonens fem ögon, 1 RKF Gripen, 1 Pierre Bäcklund Holmsunds figur- och RSF, 1 Alices Dreams, 1 Odöpt, 1 GRY, 1 SF Froststjärnan, 1 Henrik Skoog En grön sak på en mojäng, 1 The Guardians of Chaos, 1 You Only Live Twice, 1 SF Loke, 1

6 Sveriges roll- och konfliktpelsförbunds riksmöte 1995 BILAGA 2 sida 1(1) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Frågan om mötets behörighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av 2 justeringspersoner och 3 rösträknare 7. Fastställande av mötets dagordning 8. Anmälan av övriga frågor 9. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 1994 års styrelse 13. Avregistreringar av försvunna föreningar 14. Utnämning av hedersmedlemmar i förbundet 15. Diskussion beslut om förbundets inriktning 16. Övriga motioner 17. Övriga frågor 18. Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av avgifter för Fastställande av budget för Förbundsordförande, övrig styrelse och suppleanter för Val av valberedningens sammankallande och 2 övriga valberedare för Val av 2 revisorer jämte varsin personlig suppleant 24. Mötets avslutande

7 Verksamhetsberättelse 1995 för Sveriges roll- och konfliktspelsförbund BILAGA 3 sida 1(4) Förord Verksamhetsåret 1994 har varit förbundets aktivaste år hitills. SVEROK är nu ett av Sveriges största ungdomsförbund. Förbundet har 1994 i samarbete med flera distrikten satsat på föra ut SVEROK i medierna. Vi har etablerat oss som en seriös partner både för massmedia, myndigheter och företag. Förbundet Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, SVEROK, är ett ideellt ungdomsriksförbund av spelföreningar i Sverige. Föreningarna är självstyrande och råder själva över sin ekonomi och verksamhet. Förbundet har till uppgift främja spelandet av sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. Det mesta av förbundets verksamhet sker lokalt i föreningarna runt om i landet. De flesta föreningar finansieras av egna medlemsavgifter, bidrag från förbundet och kommunala bidrag. Några får även pengar via sin verksamhet, till exempel genom anordna spelkonvent. Förbundets centrala verksamhet har under året växt och kansliet i Linköping har flyttat till större lokaler. I stort sätt hela landet är täckt av distrikt. Förbundet är ett av Ungdomsstyrelsens (f.d. Statens Ungdomsråd, SUR) erkända ungdomsriksförbund. Riksmöte Förbundet anordnade riksmöte på LinCon i Linköping Till riksmötet kom cirka 100 ombud från föreningarna eller distrikten. På konventet hölls tävlingar och spel. Bland annat hölls europamästerskapen i Diplomacy. Efter riksmötet trycktes alla möteshandlingar och protokoll och skickades till alla föreningar. Styrelsen Styrelsen har fram till sammanträtt 7 gånger. Styrelsemöten har hållits i Linköping(tre ggr), Lund, Stockholm(två ggr) och Uppsala. Ordförande var Jonas Birgersson, Lund. Vice ordförande var Fredrik Innings, Solna, sekreterare var Mias Lindberg, Lund, kassör var Per Lindström, Stockholm. Övriga styrelseledamöter var Lars O. Johansson, Linköping, Nils Lindeberg, Uppsala, Peter Olausson, Östersund, Pierre Bäcklund, Umeå, Karin Westerlund, Uppsala (fram till ). Suppleanter var Mikael Hansson, Uppsala, Wiktor Södersten, Stockholm och Jonas Bergenudd, Lund avsade sig Carin Westerlund alla sina uppdrag varvid Mikael Hansson blev ordinarie ledamot avsade sig Mikael Hansson alla sina uppdrag varvid Wiktor Södersten blev ordinarie ledamot. Revisor och valberedning Auktoriserad revisor var Bo Wennertorp, Uppsala, med personlig suppleant Bengt Alm, Uppsala och en ideell revisor Thomas Bull, Uppsala, med personlig suppleant Johan Brännmärk, Lund. Carl-Niclas Larsson, Uppsala, var valberedningens ordförande. Mias Nordgren, Lund och Anna Lundqvist, Göteborg var övriga ledamöter i valberedningen. Kansliet Kansliet i Linköping har under året haft en anställd, Christer Pettersson (Chrisp), och en ALU-anställd, Lars O. Johansson (Molle). Man har också under sommaren haft en sommarvikarie, Gabriel Bonander. I januari 1995 blev Lars O. Johansson fast anställd på kansliet. På kansliet sköttes all löpande verksamhet såsom antagande av föreningar, informationsspridning och

8 BILAGA 3 sida 2(4) mediabevakning. Kansliet har också fungerat som central administratör och kontaktyta för hela SVEROKs verksamhet. Distrikten Förbundet har 11 distrikt I förbundet har under året tre distrikt startats. Det är SVEROK - Sörmland i Södermanlands län, SVEROK - Kopparberg i Kopparbergslän och SVEROK - Västmanland i Västmanlands län. Under året har ett distrikt lagts ner. Det är SVEROK - Svealand som innefade Södermanlands län, Örebro län och Västmanlandslän. Övriga distrikt är SVEROK - Norra distriktet i Västerbottens län och Norrbottens län, SVEROK - Västernorrland i Västernorrlands län, SVEROK - Södra distriktet i Malmöhus, Kristianstad och Blekinge län, SVEROK - Västra distriktet i Hallands, Göteborgs- och Bohuslän, SVEROK - Älvsborgsdistriktet i Älvsborgslän, SVEROK - Östra distriktet i Uppsala och Gävleborgslän, SVEROK - Stockholm i Stockholms län, SVEROK - Östergötland i Östergötlands län och SVEROK - Värmland i Värmlands län. Distriktsmöte Den 4 till 6 februari hölls ett möte för alla distrikten i Flen. Här träffades de olika distrikten för första gången officiellt. Man diskuterade verksamhet och distriktens roll i SVEROK samt SVEROKS fortsa utveckling. Organisationsutveckling Under året har förbundet haft en anställd, Christer Pettersson. Under sommaren har Jonas Birgersson haft en ungdomspraktik plats för arbeta med mässan och under hösten har Mias Lindberg haft en ungdomspraktikplats för arbeta med distrikten och mässan. Förbundskansliet hade Lars O. Johansson som ALU-anställd under året och under sommaren var Gabriel Bonander anställd som sommarvikarie. Medlemmar Förbundet har forts sin stora ökning 1994, från 529 föreningar 1993 till 908 i slutet av 1994 och är nu ett av Sveriges största ungdomsförbund. Under året har 94 föreningar avregistrerats eller uppgått i andra föreningar. Medlemstalet har ökat från till Av medlemmarna är (92%) i åldrarna 7-25 år. Tillgångar Förutom en del kontorsutrustning, äger förbundet kontraktet på en källarlokal i Uppsala. Under 1994 avskrevs lokalen som tillgång. Marknadsföring Förbundet har marknadsfört sig på ett antal sätt. Fansin: Förbundet har haft annonser i många av landets spelfansin. Konvent: Förbundet har haft annonser i de flesta konventsutskick. Förbundet har dessutom hållit korta anföranden vid invigningarna på de stora konventen. Vision 94: Förbundet deltog på Vison 94 på Älvsjömässan. Hundratals startpaket för blivande föreningar delades ut och en informationsfolder trycktes i ex och delades ut. I samband med detta var vi med i alla riksradio-kanaler och i direktsändning i Kanal 1. Mediabevakning: Förbundet prenumererar på pressklipp från Imedia. Förbundet har aktivt bemött kritik och fört hobbyns talan i massmedia. Märkbart är det stora engagemang från hobbyns utövare över hela landet för bemöta kritik och presentera vår hobby. Vi kan i efterhand konstatera SVEROK fått mer positiv än negativ publicitet. Sensationsjournalistiken har efter hand i de flesta fall förbytts till medias nyfikenhet.

9 BILAGA 3 sida 3(4) Information Förbundets informationsmaterial består av ett häfte (Hur man bildar en spelklubb), främst för förenkla för de som vill bilda en förening, och för söka medlemskap i förbundet. Den innehåller all information om hur man bildar och driver en förening. Den innehåller dessutom mycket information om förbundet. En ny och utökad version har trycks. I förbundstidningen Signaler från SVEROK ges kontinuerligt idéer och hjälp till föreningar om verksamhet, bidrag föreningsledning mm. Signaler från SVEROK Signaler från SVEROK är förbundets föreningstidning. Den används för föra ut information till och mellan föreningar och för locka fler ansluta sig till förbundet. Signaler trycks på ett offsettryckeri i Linköping, Linus & Linnea AB. Tidningen skickas ut till alla föreningar och de som anmält sitt intresse för starta en förening. Enskilda kan prenumerera till självkostnadspris genom sätta in pengar på förbundets postgirokonto. Upplagan var 3000 exemplar i slutet av året. Upplagan är ständigt ökande. Fem nummer kom ut under Inför mässan 2-6 november trycktes Signalen nr 24 i 5000 exemplar. VISION 94 Den 2 till den 6 november deltog SVEROK som utställare på mässorna Lek & Hobby och Datorn hemma. Två delar av Älvsjömässans stora utställning Vision 94. SVEROK ställde ut på 800 kvm med hjälp av 120 funktionärer från hela landet. Huvudsponsor var Sollentuna mässan och Telia som genom sina bidrag gjorde detta möjligt. Myndighetsbevakning och bidrag Förbundet är sedan 1992 erkänt av Ungdomsstyrelsen (fd SUR) har förbundet kr i bidrag från Ungdomsstyrelsen. Totalt har under våren 407 föreningar och hösten 422 föreningar sökt lokalt aktivitets stöd för sammankomster, en ökning med 32%. Av dessa genomfördes under våren och under hösten. Under året sökte 557 föreningar för minst 10 sammankomster under året, vilket enligt Ungdomsstyrelsens regler gjorde at de räknades som aktiva föreningar. Under året har förbundet haft två möten med Ungdomstyrelsens ledning där de ena gången fick prova på spela rollspel. Företagsamarbete Vi har samlat till ett möte med alla Sveriges spelproducenter och speldistributörer. Vi sprider nu information om SVEROK via butiker och postorder. Vi har inlett konkreta sammarbete med Äventyrspel och Neogames som ger oss material till spel kurser. Konvent och arrangemang Allt fler av landets stora konvent arrangeras eller stöds aktivt av förbundets distrikt. De flesta konventen lämnade rab på entréavgifterna till förbundets medlemmar. Raben var %. Förbundet har för detta givit adressetiketter över alla föreningar till konventen, gratis konventsannons i Signaler och bidrag med 2 kr per utskick om förbundet fick ha en SVEROK - annons i konventets informationsutskick. Styrelsen har ändrat namnet på konventsbidraget till arrangemangsbidrag för vissa detta nu också är öppet för Levande rollspelsarrangemang. Flera Levande rollspels arrangemang har under året lämnat rab till förbundets medlemmar och erhållit bidrag.

10 BILAGA 3 sida 4(4) Fansinbidrag Förbundet har givit ett bidrag till alla fansin som tagit in en annons från förbundet. Bidraget har varit 2 kr per exemplar, med ett max på 500 kr per nummer. Förbundet har under 1994 betalt drygt kr till 28 olika fansin. Internationella kontakter Förbundet har deltagit vid bildandet av den danska motsvarigheten till SVEROK, Sleipner, och den norska Norsk Simuleringsspillsforening, NSSF. Förbundet har varit initiativtagare till Nordisk Rolle- og Konfliktspils Forum. Slutord Förbundets snabba tillväxt har lett till stora fördelar men också stora utmaningar. Eftersom vi ökar så markant varje år får årets föreningar dela på de bidrag som föreningarna året innan drog in. Detta gör under 1994 fick 576 föreningar dela på bidragen vi fått från Ungdomsstyrelsen för de knappt 400 föreningar som sökte har vi påbörjat ett samarbete med distrikten. Genom detta har vi lagt grunden till en ny administrativ struktur som gör det möjligt bygga för framtiden. Till slut vill förbundsstyrelsen varmt tacka alla medarbetare, distrikten och deras aktiva, föreningar och föreningsaktiva och alla medlemmar. Med er hjälp har förbundet utvecklats och växt. Ett speciellt tack riktas till alla de som var med och arbetade på mässorna Lek & Hobby och Datorn Hemma den 2 till den 6 november. /signatur/ /signatur/ /signatur/ Jonas Birgersson Fredrik Innings Mias Lindberg förbundsordförande vice ordförande sekreterare /signatur/ /signatur/ /signatur/ Per Lindström Nils Lindeberg Lars O. Johansson kassör ledamot ledamot /signatur/ /signatur/ /signatur/ Peter Olausson Pierre Bäcklund Wiktor Södersten ledamot ledamot ledamot

11 Ekonomisk berättelse 1995 för Sveriges roll- och konflikspelsförbund BILAGA 4 sida 1(7) Förord: SVEROK har 1994 fått nästan dubbelt så mycket bidrag som föregående år. Förbundets utveckling har påverkat fördelningen av dessa kostnader på våra olika aktiviteter och kostnader. Administration och lönekostnader: Eftersom SVEROK växer har administrationen och lönekostnaderna fått ökad betydelse såväl faktiskt som procentuellt. Detta beror i stor utsträckning på stora delar av förbundets verksamhet tidigare kunnat fördelas på styrelsemedlemmarnas överkapacitet och därför inte medfört större kostnader för förbundet. När arbetsbördan ökat kan inte längre styrelsen förväntas sköta dessa uppgifter på ideell basis. Vidare ställs det högre krav på förbundet, internt såväl som externt, då vi kan anses vara tillräckligt stora för sköta de uppgifter som ett stort förbund skall sköta. Styrelsen har därför sett det som nödvändigt utöka kansliets verksamhet mer än sin procentuella andel av intäktsökningarna. Projekt: Kostnaderna för förbundets egna projekt har tredubblats sedan Detta skall ses som ett led i styrelsens strävan ge SVEROK ett ansikte utåt. Av projekten är det ojämförligt största Vision 94 på Älvsjömässan. Detta projekt kostade förbundet ca kr av sammanlagt kr som lades på olika projekt. Signaler: Signaler från SVEROK ökade sina omkostnader planenligt till ungefär kr. Detta innebär en fördubbling och är beroende på Signaler har haft stora materialanskaffningar och dessutom fått ökade tryckkostnader. Intäkterna ifrån Signaler har sjunkit kraftigt från en redan låg nivå. Detta ger i sig ingen anledning till oro då Signaler aldrig varit tänkt ha några större intäkter. Styrelsens omkostnader: Omkostnaderna för styrelsens arbete har ökat från kr till kr. Av dessa är den ojämförligt största utgiftsposten styrelsens resor till och ifrån styrelsemötena. Ungefär kr lades också på mötesomkostnader av olika slag såsom lokalhyra, mat och fika. Bidrag: För första gången delade SVEROK ut över en miljon kronor i bidrag. Aktivitetsbidraget, som traditionellt varit förbundets största utgiftspost, har skurits ned något i förhållande till aktivitetsnivån. Den främsta anledningen till detta har varit styrelsen måste bekosta projekt samt övrig verksamhet som styrelsen bedömt ha högre prioritet. Bidragen fördelades enligt följande: Aktivitetsbidrag Aktiv föreningsbidrag Ungdomsmedlemsbidrag Fanzinbidrag Konventsbidrag Spel i bidrag Summa 1,

12 BILAGA 4 sida 2(7) Statliga bidrag: Förbundet fick , kr i bidrag jämföras med 1, kr Trots den till synes goda tillväxten finns anledning till vissa bekymmer. Förbundets bidrag baseras på tidigare medlemstal och aktivitetsnivå. För vanliga förbund innebär detta inget problem, men SVEROK betalar ut bidrag till medlemsföreningarna samma år baserat på föreningarnas aktuella storlek och nivå. Då SVEROK hela tiden växer i en förhållandevis hög hastighet har vissa problem förelegat då vi måste betala ut pengar för ett högre medlemsantal än vad vi får bidrag för. En positiv sida av samma mynt är när SVEROK går ned i medlemsantal får vi ett högre bidrag än vad vi borde ha. Övriga kostnader och intäkter: Övriga kostnader, såsom hyra för vår lokal i Uppsala, har ökat marginellt. Övriga intäkter har också ökat något. Att notera är vi har fått in något mer än 1000 kr på försäljning av adresser. Tillgångar och skulder: Förbundet hade en hel del fordringar. Den största delen var på ca 100,000 kr och var utlånad till Trenne Byar. Då förbundet skrivit av lokalen i Uppsala på grund av den dåliga marknaden och dessutom i praktiken kostnadsför sina datorer har vi en mycket låg andel tillgångar. Detta har ansetts vara eftersträvansvärt ur ett försiktighetsperspektiv. Förbundet har inga större skulder. Slutord: Förbundets intäkter har nära nog fördubblats. Verksamheten från styrelsen och förbundets anställda har ökat än mer, på bekostnad av bidragsutbetalningarna till föreningarna. Både intäkter och utgifter har, med små variationer, följt budgeten och styrelsens intentioner. /signatur/ /signatur/ /signatur/ Jonas Birgersson Fredrik Innings Mias Lindberg förbundsordförande vice ordförande sekreterare /signatur/ /signatur/ /signatur/ Per Lindström Nils Lindeberg Lars O. Johansson kassör ledamot ledamot /signatur/ /signatur/ /signatur/ Peter Olausson Pierre Bäcklund Wiktor Södersten ledamot ledamot ledamot

13 BILAGA 4 sida 3(7) Bidrag 1994 Ungdomsmedlemsbidrag 10% Konventsbidrag 3% Fanzinbidrag 2% Spel i bidrag 1% Aktiv föreningsbidrag 10% Aktivitetsbidrag 74%

14 SVERIGES ROLL- OCH KONFLIKT- SPELSFÖRBUND ÅRSBOKSLUT BILAGA 4 sida 4(7) RESULTATRÄKNING Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar / Avskrivngar Nyttjanderätt, Uppsala Inventarier Resultat efter avskrivningar / Finansiella poster Ränteintäkter ÅRETS RESULTAT /

15 Intäkter BILAGA 4 sida 5(7) Bidrag från Staten kr kr Hyresintäkter kr kr Annonser 400 kr 4000 kr Försäljning av adresser 1178 kr 0 kr Ränteintäkter kr kr Övriga intäkter 2160 kr 6000 kr Summa intäkter kr kr

16 Kostnader BILAGA 4 sida 6(7) Bidrag kr kr Löner & Lönesker kr kr Administration kr kr Riksmöte kr Lokalhyra kr Förbrukningsmatriel kr Inventarier kr Telefon kr Porto kr Informationsinsamling kr Redovisningstjänster kr Styrelsen kr kr Resor kr Styrelsemöten 8153 kr Representation 719 kr Övrigt 2103 kr Signaler kr kr Projekt kr kr Diskon 4128 kr Nordiskt sammarbete kr Föreningshandbok 2000 kr Mässan kr Jonas kr Värvarmatreal kr Övriga kostnader kr kr Hyra lokalen i Uppsala kr Övrigt kr Summa kostnader kr kr

17 SVERIGES ROLL- OCH KONFLIKT- SPELSFÖRBUND ÅRSBOKSLUT BILAGA 4 sida 7(7) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel Fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa anläggningstillgångar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat / UB SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Underskrifter Uppsala den 1 juni 1995 /signatur/ /signatur/ /signatur/ Jonas Birgersson Fredrik Innings Per Lindström Ordförande Vice ordförande Kassör Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 juni 1995 /signatur/ Bo Wennertorp Aukt. revisor /signatur/ Thomas Bull Ideell revisor

18 BILAGA 5 sida 1(6) UPPSALA SVEROK Box UPPSALA Angående revisionen av räkenskapsåret 1994 Översänder ett preliminärt bokslut per Vi fick materialet först i slutet av vecka 11 och saknar fortfarande protokoll för verksamhetsåret. Således kan vi ej avsluta revisionen till Ert årsmöte den 1 april Vi har försökt på alla olika sätt få tag i kassören Pär och kanslisten Christer för få klarhet i en del saker i bokföringen men ej lyckats med det. Vi har kommit fram till följande saker som behöver förbättras och en del saker vi behöver få förklarat för oss. De datalistor vi fick sända till oss är väldigt bristfälliga. Det har inte andvänts rätt ingående balanser och det medför listorna har inte kunnat läsas på rätt sätt under året. Likaså har det varit en resultatdifferans mellan balansräkningen och resultaträkningen. Har detta upptäckts av Er under det gångna året? Hur har Ni läst ut resultatet löpande under året? Hur har Ni under året kunnat se hur ekonomin varit på ett korrekt sätt eftersom det har varit omöjligt läsa balans- och resultaträkningarna. Vem är det som har skött bokföringen under det gångna året och vem kommer sköta bokföringen under 1995? Det är viktigt Ni sköter bokföringen löpande, stämmer av alla konton och verkligen läser balans- och resultaträkningarna månadsvis så Ni vet hur ekonomin ligger till i föreningen. Under året har Ni gjort ett flertal utbetalningar till föreningar där det har varit fel postgironummer. Ni måste försöka vara noggrannare och se till Ni har rätt postgironummer. Det kan uppfas som om Ni inte har kontroll över vart Ni betalar ut pengar. Alla utbetalningar ska esteras av ordföranden i föreningen som därmed godkänner en utbetalning får ske. Av praktiska skäl kan ordföranden behöva estera räkningarna i efterhand och detta görs lämpligen i samband med styrelsemöten. Förra året hade Ni intäkter för Signaler på ca kronor. I år har Ni bokfört det på ett kostnadskonto och det uppgår bara till 840 kronor. Varför har det gått ner så mycket? Intäkter skall bokföras på intäktskonto och kostnader på konstnadskonto. Det får inte blandas. Det är många utbetalningar som har gjorts trots det inte finns riktiga underlag. Ni får inte betala ut pengar till medlemmar utan de har skrivit en räkning och bifogat kvitton på sina utlägg. Bifogar några ex på verifikationer som är bristfälliga och inte borde ha betalts ut. När Ni lånar ut pengar till föreningar skall det hänvisas till vilket styrelseprotokoll beslutet om lånet togs. Det ska också stå hänvisning till vart man kan läsa om anledningen till lånet. Till

19 BILAGA 5 sida 2(6) vilken ränta lånas medel? En del lån har bokförts på konto Det ska inte kostnadsföras utan det skall bokföras på ett konto på balansräkningen tex 1300 så man lätt kan se om och när ett lån är återbetalt. Lönerna är bokförda fel under året men är lätt rätta till. Löner skall bokföras enligt följande. Förutsättningar Bruttolön kr, sk kr. utbetalas till anställd Debet Kredit namnet på konto 2510 är anställdas källsk När man sen betalar uppbörden månaden efter bokför man så här Debet Kredit När Ni har haft årsmötet och utsett funktionärer för 1995 vill vi träffa kassören och den som praktiskt hanterar bokföring och ekonomin för gå igenom rutinerna för Med vänlig hälsning /signatur/ Bo Wennertorp Aukt.revisor

20 BILAGA 5 sida 3(6) Ideelle revisorns revisionsberättelse Den ideelle revisorn har granskat styrelsens förvaltning under det gångna ämbetsåret. Främst har detta skett med hjälp av de mötesprotokoll som SVEROK:s styrelse tillhandahållit revisorerna. Därvidlag har följande framkommit, jag börjar med detaljsynpunkter för avsluta med mera generella påpekanden. I protokoll av den 26/2 1994, 11, framgår Jonas Birgersson varit delägare i ett företag med vilket styrelsen haft affärer utan detta förhållande uppdagats för styrelsen som helhet. Styrelsen beslutade undersöka saken för utröna om jäv förelegat samt kontakta revisorerna. Frågan skulle tas upp på nästa möte. Vid nästa möte som undertecknad fått tillgång till, från den 23/5 1994, saknas varje omnämnande av denna fråga. Noteras kan mellan dessa mötesdatum hade riksmötet valt Birgersson till ny förbundsordförande. Inte heller senare omnämns denna fråga. Undertecknad kan inte heller dra sig till minnes han skulle ha kontaktats av den person som protokollet utpekar. Att en fråga på detta sätt försvinner från dagordningar och protokoll kan inte anses som annat än anmärkningsvärt. Angående själva jävssituationen kan inte denna revisor på grundlag av det föreliggande materialet bedöma huruvida Brigersson varit jävig eller ej. I samma protokoll, 25, beslutade styrelsen skänka danska kr till ett nystartat förbund i vårt södra grannland. Praxis torde i dessa fall, från tid innan och efter detta beslut, vara låna ut pengar till lovvärda organisationer i behov av startkapital eller dylikt (se t ex protokoll av 13/8-94, 3d). Varför förbundets pengar skänkts bort denna gång framgår ej av protokollet. I protokoll av den 19/6-94, 8b, så beslutar styrelsen ge alla styrelseledamöterna tillgång till ett konto á kr för oförutsedda utgifter. Beslutet som sådant kan visserligen diskuteras men främst märka är dess fjärde punkt som säger den som styrelsen funnit ha varit oaktsam med dessa medel skall få sitt konto minskat med den summa som han förfarit oaktsamt med (Alltså: oaktsam med 700 kr, bara 800 kr kvar bränna nästa gång). Denna revisor anser det naturligaste besluta angående de som hanterar förbundets medel oaktsamt borde vara frånta dem dispositionsrätten av utgiftskontot. Man kan mera allmänt också ifrågasätta om verkligen alla ledamöterna i styrelsen har behov av ett utgiftskonto. I protokoll av 13/8-94, 4 B, beslutade styrelsen inköpa kommunikationsutrustning. Vilken typ av utrustning, vilka summor som var aktuella och vem som skulle verkställa beslutet framgår ej. Detta kan knappast anses godtagbart. I samma protokoll, 5 A, anges mässan som projekt har kr i budget samt Birgersson och Innings skall ta fram ny budget till nästa möte. I nästkommande möte, den 8/10-94, finns inte denna fråga upptagen i protokollet. Via bokföringen kan man vidare utläsa kr utbetalts i samband med mässan, men styrelsen har inte i något protokollfört beslut godtagit denna utbetalning, för övrigt över budget. Enligt protokoll från den 11/12, 5, så meddelades mässan totalt kostat kr, d v s kr över budget! Samtliga dessa brister måste anses som allvarliga mot bakgrund av de summor som det handlar om. I detta ligger således allvarlig kritik mot hur detta hanterats av styrelsen. I protokoll av den 8/10-94, 5.5 E, beslutades SVEROK skulle bekosta resan till Stockholm för en musikexpert i samband med arbetet kring Sollentunamässan. Det framstår för denna revisor som i högsta grad oklart varför ett förbund med den inriktning som SVEROK har på spel och hobby- verksamhet skall bära denna kostnad. Protokollet ger härvidlag ingen förklaring.

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningen GothCon Möteshandlingar

Föreningen GothCon Möteshandlingar Föreningen GothCon 2015-2016 Möteshandlingar Innehållsförteckning Innehåll Information 1 Dagordning 2 Mötesordning 3 Verksamhetsberättelse 2015 2016 5 Motion: Stadgeändring 5 och 10 6 Motion: Stadgeändring

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet Protokoll: Datum: Plats: Årsmöte 2013-09-22 Uppsala Dnr O43-3-2013 Närvarande: Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUMs scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Equmeniascout Scouterna (fd SSF) Styrelsen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer