Uppföljning Verksamhetsplan gemensamma verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter"

Transkript

1 PM Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten 2012 innehåller dels verksamhetsmål med årliga delmål som tar utgångspunkt i KMH:s strategi, dels uppgifter för förvaltningseneheterna uppdelade på reguljär verksamhet och särskilt prioriterade projekt. De särskilda projekten är framtagna genom avvägningar från respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket. I föreliggande uppföljningsdokument beskrivs först måluppfyllelsen för de verksamhetsövergripande delmålen. Därefter följer en verksamhetsberättelse som följer upp den reguljära verksamheten, samt genomgång av särskilt prioriterade projekt, för respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket.

2 2(32) Innehållsförteckning Inledning... 1 Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna... 3 Kvalitetsarbete... 3 Studentinflytande och studiesociala frågor... 3 Effektiv och hållbar förvaltning... 4 Verksamhetsberättelser och särskilda projekt för högskolegemensamma funktioner Rektors kansli... 5 Utbildnings- och forskningsavdelningen... 8 Kommunikationsavdelningen Ekonomiavdelningen IT- avdelningen Serviceavdelningen Personalavdelningen Studieadministrativa avdelningen Högskolebiblioteket... 31

3 3(32) Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna Kvalitetsarbete Delmål Kommentar Mål Som ett komplement till KMH:s arbetsordning och övriga styrdokument ska en ny beslutsoch delegationsordning tas fram under 2012 för att kvalitetssäkra beslutsprocesserna vid KMH. Ett nytt, förbättrat kursvärderingssystem ska tas fram för att tillfredsställa såväl kursspecifika behov som krav på jämförbarhet och uppföljning på agregerad nivå. Implementering och vidareutveckling av KMH:s verksamhetsplaner såsom gemensamt kvalitetsutvecklande dokument. En ny besluts- och delegationsordning togs fram under 2012 och beslutades av rektor 21 januari 2013 (dnr. 13/34). Efter att ett par olika alternativa leverantörer och system har testats och utvärderats har avtal tecknats om ett nytt enkät- och kursvärderingssystem för KMH. Projektet fortsätter under 2013, men har flyttats över till UFA som ansvarig förvaltningsavdelning samt UFN som ansvarig för övergripande beslut om utformning av de nya kursvärderingarna och samordnad kvalitetsuppföljning av KMH:s utbildningar. KMH har arbetat vidare med verksamhetsplaner och tagit fram verksamhetsplaner för 2013 efter samma modell som Utvärdering av 2012 års verksamhetsplaner sker under våren Uppfyllt Uppfyllt Studentinflytande och studiesociala frågor Delmål Kommentar Mål Följa upp den enkät som gjorts på initiativ av studentkåren genom samtal mellan studentskyddsombud och ansvariga tjänstemän. Enkäten har gåtts igenom med respektive ansvarig avdelningschef för åtgärder. Uppfyllt

4 4(32) Effektiv och hållbar förvaltning Delmål Kommentar Mål Implementering och utvärdering av den nya organisationen för utbildningsnära förvaltningsstöd. Organisatorisk översyn av andra stödfunktioner. Genomföra utbildning för samtliga handläggare i förvaltningskunskap, beslutsoch dokumenthantering. Organisera behovsanpassad introduktionsutbildning i grundläggande högskoleadministration för prefekter, studierektorer och studentkår. Organisationsförändringen är genomförd och utvärderingen genomförs under En utvärdering av Ekonomiavdelningens och Personalavdelningens organisation har gjorts i samband med nyrekrytering av respektive avdelningschef. En översyn av organisationen har lett till en omorganisation där nuvarande kommunikationsavdelningen kommer uppgå i en nybildad Samverkansavdelning. Utbildningen är ej genomförd men planeras till Fyra dagars utbildning av prefekter genomfördes under hösten. En utbildningsdag för studentkåren genomfördes under hösten. Uppfyllt Ej

5 5(32) Verksamhetsberättelser och särskilda projekt för högskolegemensamma funktioner 2012 Rektors kansli Ledningsstöd och specialistkompetens Rektors kansli påverkades starkt, liksom övriga KMH, av Johannes Johanssons plötsliga bortgång i maj Förutom hantering av den personliga förlusten innebar den följande tiden konkreta arbetsuppgifter i form av nödvändiga kontakter samt välkomnande av Cecilia Rydinger Alin som tf. rektor. Administrativt stöd till rekryteringen av en permanent rektor pågick sedan under hela resterande Rektors kansli är en stabsfunktion och utgör ett nära ledningsstöd både genom direkt assistentstöd samt handläggning av ärenden åt ledningen. Det är viktigt för avdelningen att anpassa verksamheten för att utgöra bästa möjliga stöd till den aktuella ledningen. Kansliet är också en avdelning av specialister, exempelvis inom byggnadsfrågor, budgetering, upphandling och registratur. Under årets sista månader påbörjades arbete för att hitta gemensamma projekt för att, där så är möjligt, sammanföra de olika kompetenserna och därmed öka samhörigheten på avdelningen samt utnyttja den samlade kompetensen. Bakgrunden i ledningsstöd samt specialistkunskap påvisas i arbetsuppgifterna beskrivna nedan. Dessa har sorterats under utredningar/handläggning av projekt, verksamhetsplanering och ekonomistyrning, fundraising samt byggnadsfrågor. Aktuella händelser under året att nämna därutöver är att avdelningen fick en ny chef, Lena Ousbäck Badlund, från och med 1 november, samt avdelningens flytt från F-huset till A-huset i december. Uppstarts-/utvecklingssamtal genomfördes i oktober/november och året avslutades med en gemensam jullunch. Utredningar/handläggning av projekt Rektors kansli har under 2012 ansvarat för ett antal utredningar och projekt/handläggning kopplade till ledningen eller en viss specialistfunktion. Dessa har bl.a. rört: Arbete med införande av e-handel Förberedelse för processorienterad arkivering Fortsatt arbete med informationssäkerhet Avslutande arbete kring FoU-frågor Svar rörande åtgärder efter HSV:s tillsynsrapport Samordning av, samt deltagande i, RiR:s löpande granskning Arbete kring beviljad ansökan om medel från KAW till det nya huset Arbete med KMH:s anknutna stiftelser Avrop av leverantör av betalkort samt köpkort

6 6(32) Ordinarie stipendieadministration samt mottagande av två nya donationer: Marthe Urzanders och Lars-Olof Nyhléns stiftelse och Rektorn och tonsättaren Johannes Johanssons minnesfond. Frågor rörande konsten i nya huset samt flytt av konst från B-huset. Ett antal projekt resulterade i nya riktlinjer/regler: Uppdaterade riktlinjer för representation Uppdaterad krisplan Borttagande av lokalpolicy Riktlinjer för omföring av lärartimmar Beslut rörande införande av SUHF-modellen och dess anpassning till KMH Beslut rörande intern fördelning av intäkt från avgiftsstudenter Därutöver bör noteras att arbetet i arkivet, för att komma ikapp tidigare års arbete, under året fortsatt framåt samt att antalet inkommande ärenden i diariet fortsätter att öka till totalt 672 stycken. Verksamhetsplanering och ekonomistyrning Verksamhetsplaneringen förändrades inför 2012 i och med införande av en ny modell för budgetering och planering. Uppdragen i de nya verksamhetsplanerna gällde för första gången 2012 och i och med höstens omfattande planeringsomgång finslipades modellerna. Medelsfördelning och budgetering följdes upp genom kvartalsvisa analyser till högskolestyrelsen samt, rörande det högskolegemensamma, till förvaltningschefen. Stöd gavs även till prefekter och avdelningschefer i frågor rörande ekonomistyrning och budgetering. Arbetet med årsredovisningen för 2011 präglade årets första månader. Både process och produkt genomgick en omfattande förändring jämfört med tidigare år. Vid utvärderingen i april fann sig gruppen relativt nöjd, men föreslog vissa förändringar i processen, vilka genomfördes när kommande års process startade i augusti. En kvalitetsanalys tillkom och arbetsgrupperna ändrade utseende. Inom verksamhetsplaneringen bör även nämnas följande projekt: Prognos över grundutbildningsanslaget lämnas tre gånger per år till departementet Arbete med effektiviseringar inom förvaltningen samt institutionerna. Efterarbete i och med införandet av SUHF-modellen Avgiftssamråd Framtagande av budgetunderlag Fundraising Arbetet med fundraising tog ny fart under året. Flera strategiska kontakter togs och handläggarsidan förstärktes.

7 7(32) Nybyggnationen Arbetet med byggnationen fick ett genombrott genom beslutet i Mark- och miljödomstolen rörande detaljplanen för området. Under året tömdes B-huset och bl.a. orglar flyttades till A-huset. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Implementering av informationssäkerhetshanteringen. Planerats och påbörjats, men kommer genomföras under Förberedelse för E- handelsrutiner. Fortsatt avveckling av nuvarande stödsystem och implementering av nya. Organisering av utbildningar för chefer respektive handläggare i ärendehantering m.m. Framtagande av ny beslutsoch delegationsordning. Ansvara för uppföljning av studentkårsenkät. Uppdatering av KMH:s krisplan. Utvärdering av olika leverantörer samt val av leverantör att approchera har gjorts. Detta är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över flera år. En prefektutbildning har genomförts. Utbildning av övriga chefer samt handläggare planeras till Beslutat av rektor i januari 2013 (dnr 13/34). Beslutsunderlaget framtaget under Har gåtts igenom med respektive ansvarig avdelningschef för åtgärder. Projektet planerades ursprungligen bland kommunikationsavdelningens aktiviteter, men flyttades under året över till Rektors kansli. Ny krisplan beslutades av rektor i december (dnr 12/626). Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

8 8(32) Utbildnings- och forskningsavdelningen För att motsvara kravet KMH:s nya nämndorganisation kommer att ha på förvaltningsstöd och för att renodla de utbildnings- och forskningsadministrativa funktionerna, har nödvändig kompetens på detta område samlats i en förvaltningsenhet med huvudansvar för utbildnings-och forskningsstöd. (Ur VP 2012) Nämndarbete UFA har under 2012 arbetat intensivt med att medvetandegöra betydelsen av den nya nämndorganisationen på högskolan. Detta har gjorts både inom nämnden, men även inom högskolan på mer generell basis. KMH:s nämndorganisation är ny för högskolan, och dess ledamöter är också nya på sina respektive poster och roller. Nämndorganisationen innebär också att det finns 4 nya utskott, som även de har nya personer i för dem nya roller. Denna helt nya konstruktion, med nya personer på nya uppdrag medför en viss inkörningsperiod, vilket kan sägas känneteckna 2012 års möten. Sammantaget kan samarbetet mellan nämnd, utskott och UFA beskrivas som välfungerande. Under året har UFA intagit en ledande roll i AEC:s speciella projekt (Polifonia 3) som fokuserar på criterias and assessments. Detta har burit frukt även inom högskolan, då lärdomarna från projektet har diskuterats på nämndmötena. Den mer kamerala del av UFA som handlar som sekretariatsfunktion till nämnden kan beskrivas som mycket väl fungerande, vilket också nämnden givit sin uppskattning för. Det finns dock områden att utveckla, speciellt gentemot utskotten. Ett stort problemområde har varit att utskotten har haft svårt att respektera de tider som fastslagits vid läsårets början. Denna problematik hänger delvis ihop med att flera av utskottens ledamöter arbetar deltid och har andra åtaganden vid sidan av högskolan. För att råda på bot på detta har nämnden gett UFA i uppdrag att försöka hitta en ny modell för mötestider under kommande läsår (13/14). Pedagogiskt utvecklingsarbete Vad gäller pedagogiskt utvecklingsarbete har UFA gentemot institutionerna arbetat med större fokus på hur de olika kurserna inom ett program kompletterar varandra för att nå examensmålen. Detta arbete har skapat en viss medvetenhet hos de olika institutionerna som i sin tur kan resultera i mer konkret pedagogiskt utvecklingsarbete. Däremot ska tilläggas att det är mycket svårt att få till en riktig utveckling inom detta område. Högskolan hamnar ofta i diskussioner om hur själva undervisningen går till, vilket kan hindra möjligheten till pedagogiskt utvecklingsarbete. Att arbeta med pedagogiskt utveckling är något som högskolan ständigt måste hålla levande, och som UFA ska bidra till för att möjliggöra. UFA har arbetat mycket med att utverka en modell för framtagande av utbildningsprogram med fokus på lärandemål. Denna modell kommer att introduceras under hösten Modellen har hittills varit till stor hjälp med att utveckla de internationella joint programmes som KMH är involverade i.

9 9(32) Forskning och forskarutbildning En specifik fristående kurs riktad till KMH:s lärarkår är fastställd och har erbjudits via antagning.se. Fokus för kursen är förberedelse för konstnärlig forskning. För att stärka infrastruktur som högskolan behöver när det gäller forskning och forskarutbildning har en ny forskningshandläggare till avdelningen rekryterats. Själva rekryteringen blev dock försenad, så under hela 2012 arbetade UFA utan denna person, som började sin tjänst Institutionsnära stöd Den del av UFA som arbetar med visst ekonomistöd, budgethjälp, budgetuppföljning och annan institutionsservice har under 2012 genomfört dessa arbetsuppgifter enligt gängse rutiner. Under 2013 startas en mer djupgående utvärdering av dessa arbetsuppgifter med målsättning att hitta en så effektiv organisation som möjligt. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Avdelningen startar under 2012 ett arbete, som i förlängningen bör leda till ny utbildningsstruktur på KMH, främst vad gäller de konstnärliga utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Beredningsarbete kring KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Har påbörjats och kommer att slutföras under läsåret 2013/14 för programstart En del smärre förändringar är genomförda och kommer att starta redan till hösten Har genomförts och fastställts i UFnämnden. Kursstart vt Uppfyllt

10 10(32) Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningens arbete under 2012 präglades till stor del av två händelser. Rektor Johannes Johanssons plötsliga bortgång innebar ett omedelbart behov av ett antal kommunikations- och produktionsinsatser, men också förändringar i förhållande till fundraisingarbetet, där Johansson under våret intagit en mycket operativ roll. Avgörande för avdelningens fortsatta arbete var dock beskedet om en förestående nedläggning i och med att verksamheten föreslås uppgå i en nybildad samverkansavdelning. Beskedet ledde till ett stort antal samtal och skriftväxlingar, såväl internt inom avdelningen som med andra funktioner inom KMH. Den ledde också till en grundlig genomgång av avdelningens arbetsuppgifter och produktionsprocesser. Även den fysiska flytten till tidigare laboratorielokaler i huvdbyggnaden, med därtill hörande frågor gällande arbetsmiljö och infrastruktur, påverkade verksamheten negativt under slutet av året i synnerhet som den kom att ske mot bakgrunden av osäkerheterna inför den kommande omorganisationen. Publicering En viktig del av arbetet under 2012 innebar utveckling, produktion och utgivning av första numret av magasin:kmh. Det slutliga resultatet innebär ett översiktligt magasin med förhållandevis lättlästa introduktionsartiklar om olika aktuella verksamheter, projekt och personligheter. Tanken är delvis att publikationen också ska kunna utgöra ett kompletterande material i fundraisingarbetet. En dominerande del av Kommunikationsavdelningens resurser ägnas åt dagligt redaktions- och produktionsarbete i samband med uppdatering av webb och sociala media, internt nyhetsbrev, publicering av pressmeddelanden, annonsering av utbildningar och konserter, förmedling av KMH:s utbildnings- och evenemangsutbud till externa kalendarier, bevakning och revidering av olika former av profilmaterial etc. Riktlinjer och övergripande planering Kommunikationsavdelningen slutförde under 2012 arbetet med flera förslag till övergripande riktlinjer eller rutinbeskrivningar, som i vissa fall efter revisioner överlämnats till förvaltningschefen för fortsatt handläggning eller beslut. Det gäller bl.a. Riktlinjer för kommunikation, bestående dels av en övergripande kortfattad kommunikations-ordning, dels av mera operativa riktlinjer för ansvar, partners/målgrupper, kanaler etc., Riktlinjer i språkfrågor samt nya rutiner för hantering av behörigheter och publicering i KMH:s officiella kalendrar. Under 2012 har Kommunikationsavdelningen tagit flera initiativ till att samordna kommunikationen och marknadsföringen av KMH:s öppna seminarier; genom särskilda kalendarier, intern och extern annonsering spridning via sociala media och pressmeddelanden etc. I samråd med Konsertrådet har rutinerna för studentdrivna festivaler förtydligats och dokumenterats med ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan arrangerande institution, medverkande studenter och stödfunktioner inom förvaltningen.

11 11(32) En gemensam upphandling av översättningstjänst har genomförts av Konstfack och KMH, för vår del i första hand för speciella avgränsade översättningsuppdrag och snabba språkgranskningar. En samlad databas över externa adresser och andra institutionella kontaktuppgifter har upprättats. Ambitionen är att göra databasen tillgänglig och lätt sökbar för anställda och studenter via de interna webbsidorna. Studentrekrytering Under 2012 har rekryteringsinsatserna breddats med nya kanaler (sociala media, webb-banners etc.), liksom med studentambassadörer vid olika externa evenemang såsom t.ex. SACO:s utbildningsmässa i Älvsjö, Musikmässan Musicians Planet i Stockholm (ffg 2012) och EPTA:s internationella pianokongress i Stockholm. Kommunikationsavdelningen samordnade i december 2012 en första gemensam informationskväll, med korta presentationer och möjlighet att mingla med representanter för institutioner och studentkåren. Särskilda insatser för webben En systemförvaltningsplan för webben har tagits fram i samråd med ITavdelningen. I anslutning till detta arbete har en upphandling av externt konsultstöd för webbutveckling förberetts. En påbörjad storstädning av teknik, struktur och innehåll har gjorts för att åtgärda kvardröjande brister och inkonsekvenser från den tidigare webbplatsen och som förberedelse för en kommande större uppgradering av publiceringssystemet. Produktion och publicering av video och audio har utökats, en ökad integration mot sociala media har gjorts och att det har skapats nya gränssnitt och rutiner för att förenkla och möjliggöra en mer decentraliserad publicering. Kommunikationsavdelningen har även producerat CoPeCo-projektets webbplats, som därmed också fungerar som testyta inför KMH:s kommande uppgradering av ordinarie publiceringssystem. Produktion och marknadsföring av konserter Antalet konserter i säsongsprogrammen ökade väsentligt: från 244 produktioner 2011 till 285. En särskild projektsamordnare anställdes på tidsbegränsad tjänst för att samordna produktionsarbete och handleda studenter i samband med de studentdrivna festivalerna, och för att planera för ett mera långsiktiga samarbete med Kulturhuset. Under 2012 tog Kommunikationsavdelningen fram flera olika modeller för att tydliggöra den institutionsvisa resursfördelningen för konserter och ge institutionerna större möjligheter att prioritera mellan sina produktioner. Den traditionella tidningsannonseringen kompletterades under året med alternativa kanaler, såsom en utökad marknadsföring via sociala media, olika former av webb-annonsering och utnyttjande av de s.k. Kulturtavlorna på Stockholms gator.

12 12(32) Kommunikationsavdelningen har dessutom bidragit med större produktions- och redaktionella insatser inom flera event och projekt under 2012, bl.a. Jan Wallanderpriset, EMS12, CoPeCo och Mats Uddholms doktorsdisputation i musikpedagogik. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Struktur för användning av sociala media. Kalenderstruktur (i samarbete med ITavdelningen). Struktur för planering av konsertproduktion. Planering av evenemangsserie. Riktlinjer formulerade som del av (ännu ej beslutade) Riktlinjer för kommunikation (förslag , Dnr 12/146) och i _KOM_PM_Studentdrivna_festi valer. Tillämpas som del av Kommunikationsavdelningens rutiner, främst vad gäller integrering mellan KMH:s webbplats och KMH:s officiella sida, grupp och events på Facebook samt KMH:s kanaler på Youtube. Återstår dock formellt beslut (rektor/fc) om kommmunikationsriktlinjer, samt förbättrade rutiner när det gäller sociala media i marknadsföringen av studentdrivna evenemang. Teknisk infrastruktur för hantering av gemensamma och gruppvisa kalendrar genomfört av IT-avdelningen och kommunicerat av KOM inkl. manualer och prenumerationslänkar på Förtydligat ansvar för publicering i gemensamma kalendrar (KOM huvudansvarig inkl. utdelning av publiceringsbehörigheter till lokala handläggare). En samlad dokumentation av teknik och handläggningsprocesser återstår dock att göra. Principmodell för tydligare indelning i olika kategorier av konserter med tillhörande budget- och ansvarsfördelning framtagen i samråd med Konsertrådet (med särskilda villkor för studentdrivna festivaler). Överförs under 2013 till ny produktionsorganisation inom den kommande Samverkansavdelningen. Uppfyllt Uppfyllt Ej

13 13(32) Övriga kommunikationsinsatser för särskilda externa projekt initierade av rektor eller inom fundraisingarbetet. Har avförts från listan över Kommunikationsavdelningens projekt. Projektledning för aktiviteter inom detta område ligger hos Rektors kansli och insatser utförs i form av beställningar inom Kommunikationsavdelningens reguljära verksamhet. Utgår

14 14(32) Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningens arbete innefattar uppgifter rörande reskontra, lön och pensioner, bankkontakter, rådgivning m.m. Avdelningen hanterar betalningar en gång per vecka, samt månadsvis löneutbetalningar. Utbetalningarna föregås av omfattande kontroller av fakturor, konteringar och löneunderlag. Därutöver hanteras ett stort antal frågor rörande bl.a. fakturor och ersättningar från leverantörer och anställda. Utmärkande för arbetet inom det ekonomiadministrativa området har under året varit följande. År 2012 inleddes, som alla år, intensivt genom arbetet med bokslut och årsredovisning. Diskussioner med revisorerna gällde bl.a. fördelning av kostnader på internkonton. Revisorernas granskning ledde till enbart en punkt på sammanställningen över funna fel i årsredovisningen. Revisorernas anmärkning gällde redovisning av samfinansiering. En modell för bokföring, samt rapportering i Agresso, av samfinansiering utarbetades därmed och togs i bruk under våren. Samfinansieringen är nära kopplad till redovisningsmodellen för full kostnadstäckning, vilken infördes till Omfattande arbete under våren gällde finslipning, samt uppföljning av modellen och dess effekter på redovisningen bl.a. i form av kalkyldifferenser. Den rapport rörande ekonomisk uppföljning som kvartalsvis lämnades till styrelsen utvecklades för att passa redovisningsmodellen, samt för att särskilt visa bidragsfinansierad verksamhet. Tiden närmast efter bokslutet ägnades åt enheternas budgetering. Förberedelse för samt, för första gången, inläsning av värden i Agresso innebar stort arbete. Budgetering inför 2013 gjordes i december. Ett antal externmedelsfinansierade projekt tillkom under året och innebar arbete i form av upplägg, utredning om ekonomiska transaktioner, rådgivning kring detta m.m. Under årets sista månader genomfördes en omfattande arkivering av bokföringsmaterial. För att förenkla arbetet tog Ekonomiavdelningen fram rutiner för olika typer av material. Avdelningens rutin rörande lönehantering förändrades under året då beslut fattades om att avskaffa extra lönekörningar. Detta säkerställer processen kring lönekörningen samt sparar arbete för avdelningen. Under hösten meddelade ekonomichefen sin pensionsavgång och arbetet med att rekrytera en efterträdare inleddes. Det stod relativt snabbt klart att ingen ersättare skulle finnas på plats till 2012 års bokslut, varför en konsult från Calona AB istället anlitades och påbörjade arbetet i december. Arbete med förvaltning av KMH:s stiftelser och donationer har inte skett i den utsträckning som angivits i verksamhetsplanen. Inte heller har prognoser lämnats till högskolestyrelsen. Orsaken till båda dessa punkter är att arbete snarare utförts av annan avdelning. Noteras kan, avslutningsvis, att KMH för 2012 erhöll det högsta betyget i EAvärderingen. EA-värderingen mäter årligen hur väl myndigheterna följer ekonomiadministrativa bestämmelser.

15 15(32) Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Införande av E- handelssystem. Ett längre projekt som fortsätter under 2013 och eventuellt även Har påbörjats enligt plan.

16 16(32) IT-avdelningen IT-avdelningen har under 2012 fokuserat på ökad driftsäkerhet, stabilisering av IT-miljön, förbättring av IT-rutiner samt fortsatt utveckling av planerade nya ITstöd. Den löpande verksamheten ökade i omfattning under Orsaken till ökningen är bland annat att användarna påverkats av flera av de nödvändiga åtgärder som genomförts i IT-miljön, med fler ärenden som resultat. En annan anledning är de nya IT-system som är under utveckling eller driftsatts, vilka medfört en ökad dialog med övriga avdelningar. Utöver detta har ett antal akuta incidenter i IT-miljön uppstått och behövt hanterats parallellt med löpande arbete, vilket ytterligare ökat belastningen på medarbetarna. Resurser för en del av avdelningens planerade projekt för 2012 har därför behövt omprioriteras och projekten har därmed försenats. Löpande drift/underhåll Löpande ärenden inkomna till IT-helpdesk var under 2012 ca Utöver detta mottas ca 5 samtal via telefon eller genom direktkontakt i snitt per dag, vilket betyder totalt ca 3000 ärenden under ett år. Avdelningen har utfört arbetsinsatser för att förbättra och optimera ITinfrastrukturen på olika sätt både konfigurationsmässigt och hårdvarumässigt. Ett större arbete genomfördes under sommaren 2012 med att installera en helt ny katalogtjänst för att eliminera ett fel i IT-infrastrukturen. Arbetet var nödvändigt och berörde samtliga KMH:s användare, som alla fick ändrade inloggningsuppgifter samt justerade inställningar av sina arbetsstationer. Ett nytt backup-system infördes i samarbete med Uppsala Universitet, vilket ökat driftsäkerheten och möjligheten att vid behov återställa förlorad data. Ekonomiavdelningens arbetsstationer, vilka tidigare var anslutna till ett separat Windows-nätverk, har integrerats med KMH:s övriga nätverk i Mac-miljö. Ett nytt serviceavtal för att säkerställa kyla till serverrummet har tecknats. Resurser har även lagts på planering och genomförande av flytt av data, telefoni och säkerhetsinstallationer i samband med flytt av personal från F- till A-huset. Utöver ovanstående drabbades avdelningen av flera IT-incidenter under 2012, såsom stölder, åsknedslag, trasig kylanläggning samt oplanerade elavbrott, vilka bidrog till trasig hårdvara och oförutsett arbete. Systemutveckling Inom systemutvecklingsområdet har avdelningens huvudsakliga fokus varit att slutföra utvecklingsarbetet och driftsätta persondatabasen (PDB). PDB:s huvudsakliga syfte är att utgöra navet i IT-miljön för tilldelning av roller och behörighet för användare i KMH:s IT-miljö. Avdelningen nödgades redan under 2011 akut produktionssätta PDB, i samband med att lokal- och schemaläggningssystemet TimeEdit driftsattes, för att lösa vissa tekniska problem av systemet. Den för tidiga produktionssättningen av PDB skapade oförutsedda och akuta problem i persondataflödet, då vissa tester inte hunnit genomföras. Utvecklingsarbetet för PDB har därför kraftigt försenats då de akuta problemen behövde hanteras parallellt med utvecklingsarbetet. Planerad driftsättning för PDB är nu satt till sommaren Förutom PDB har resurser lagts på att utveckla ett nytt studieplaneringssystem (SPS). Detta inom ramen för de planerade nya systemstöd som ska ersätta delar

17 17(32) av Oden. Utvecklingsarbetet har gått enligt plan och systemet driftsätts i maj KMH anslöt till SWAMID och den tekniska lösningen för autentisering installerades under 2012, då detta behövdes för anslutning till VFU-portalen. Den tekniska lösningen är även en förutsättning för inloggning till flera andra system såsom DIVA, NyA och Ladok3 i kommande steg. Ett nytt utskriftssystem har införts för att förenkla utskrifter och få en förbättrad kontroll över utskriftsstatistik och debitering av utskrifter för studenter. Ett samarbete med kåren har etablerats vilket innebär att kåren administrerar studenternas betalningar för utskrifter via Not&Bok. IT-rutiner Ett stort arbete har även lagts på att förbättra interna IT-rutiner och arbetsflöden. Bland annat har persondataprocessen delvis kartlagts och en ny modell för systemförvaltning börjat impelmenteras. Först ut att prova den nya modellen var KOM för förvaltning av KMH:s webbsida. Systemförvaltningsorganisationen och rutiner har implementerats, vilket underlättat dialog och arbetsprocesser runt systemet. Fortsatt arbete med införande av modellen planeras genomföras successivt för övriga IT-system under Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Implementering av informationssäkerhetshante ringen, innefattande identifiering av informationstillgångar, krav och klassificering av information, genomförande av riskanalys av ITinfrastruktur och övriga ITsystem samt framtagande av kontinuitetsplaner. Påbörjats men kommer främst att genomföras under 2013.

18 18(32) Införandet av nya stödsystem som ersättning för ODEN-systemet. Integration av Ekonomiavdelningens nätverk till KMH:s övriga nätverk. Införande av en ny persondatabas. Förbättra strukturen i katalogtjänst, systemgrupper och på filserver. Åtgärda korrupt katalogtjänst för användare (OpenDirectory). Framtagande av långsiktig backup-lösning. Översyn och förbättring av IT-infrastruktur. Ett långsiktigt projekt som fortsätter kommande år. Hittills har: Ladok driftsatts och implementering pågår. Lokalbokningssystemet är sedan januari 2012 driftsatt. Schemaläggningsfunktioner har driftsatts under juni Utveckling av nytt studieplaneringssystem pågår och beräknas implementeras under våren Samtliga användare på ekonomiavdelningen överflyttade till KMH:s övriga nätverk i december PDB driftsatt och integrationer med lokalbokningssystemet och PAGO klart Systemet distribuerat till ett urval av användare Distribution till resterande användare beräknas ske våren Utarbetande av principer för struktur för katalogtjänst, systemgrupper och mappar på filservern är delvis klart, men behöver finjusteras. Projektet beräknas vara slutfört under våren Ett helt nytt OD har satts upp och det gamla avvecklats med lyckat resultat. Arbetet slutfört hösten Avtal har slutits med Uppsala Universitet för KMH:s backuphantering. Backup av grundläggande data skickas dygnsvis till UU för lagring och arkivering. Projektet har påbörjats. Förbättring av konfigurationer i nätverket har gjorts. Översynen beräknas vara klar under Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

19 19(32) Översyn av rutiner för ITsäkerhet. Implementering av systemförvaltningsmodell. Kalenderstruktur (i samarbete med Kommunikationsavdelning en). Projektet påbörjat och har beröringspunkter med informationssäkerhet och backupprojektet. Översynen beräknas vara klar under Ett utkast till systemförvaltningsmodell har utarbetats. Modellen har införts för webbsidan. Slutlig justering och fastställande av modell återstår. Implementering av modell pågår och sker successivt för övriga IT-system. Implementering för samtliga system beräknas vara klart våren Teknisk lösning implementerad. Utkast för organisation, ansvar och roller och FAQ:s utarbetade. Slutlig justering och fastställande återstår.

20 20(32) Serviceavdelningen Serviceavdelningen har en verksamhet som till stor del bygger på regelbundna arbetsuppgifter, så också under Dock påverkades verksamheten mycket av den flytt som gjordes i början av året då hela B-, C- och D-husen utrymdes och stängdes, samt den flytt som under slutet av året gjordes från delar av F-huset till nya lokaler i A-huset. Något som också tagit mycket tid i anspråk är arbetet inför det nya huset. I projektarbetet är det många ritningsunderlag som KMH som hyresgäst ska vara med och granska. Vidare är det många möteskonstellationer - studiomöten, föreställningsteknikmöte, salsmöten och programrådsmöten - som har upptagit stor arbetstid under 2012 och kommer göra så även framöver. En del av Serviceavdelningen har under året varit på studiebesök på Konstfack för att titta på deras lokaler och hur de jobbar, men även för att prata om hur planeringen inför deras flytt till Telefonplan gick till. Det har dessvärre varit mycket sjukskrivningar på avdelningen under året, bl.a. ett par långtidssjukskrivningar. Även administrationen av konsertvärdarna har varit stor det här året. Trots att fyra amanuenser har jobbat har många vikarier fått ringas in. Servicecentrum Servicecentrum (SC) har under 2012 bl.a.: lånat ut instrument, svarat på frågor om lokaler kvitterat ut studentnycklar och p-tillstånd. tagit emot reprobeställningar, felanmälningar, lokaldukningsönskemål samt utfört dukning, tryck och reparationer efter beställning. utfärdat passerkort och sett till att studenter och personal har rätt behörighet på sina kort. Inför terminsstart tog SC emot och redigerade alla studenters bilder. kontrollerat och utrett de larm som gått under dagtid. tagit emot och lämnat ut paket samt frankerat all utgående post. beställt och monterat möbler, samt flyttat inventarier inom huset. agerat scentekniker, ljustekniker samt jobbat som konsertvärdar vid lunchkonserter. Allt scenljus underhålls och återställs efter konserterna och även lättare ljudteknik har ibland riggats av SC. beställt, lagerhållt samt interndebiterat kontorsmaterial. administrerat student- och instrumentskåp samt vid behov lagat, bytt och servat lås på KMH:s dörrar. administrerat student- och personalfack. Vid terminsstart tömdes samtliga studentfack (ca 600 st) och flyttades om. under helger tagit hand om förebyggande underhåll som att byta lampor, laga trasiga saker i undervisningsrum etc. samt hållit servicedisken öppen för utlån och eventuella evenemang.

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Kansli för UF-nämnden: Bereda, utreda och föredra ärenden Protokoll, dokumentation, kallelser Ordning och reda, regelverk, rättssäkerhet Omvärldsbevakning,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter BESLUT 2013-11-26 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Nytt Campus 2016 2 Vi bygger infrastruktur Ett campus för högre utbildning Infrastrukturen erbjuder resurser och möjligheter men också ramar och begränsningar - Är den ändamålsenlig? - Är den effektiv?

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter 2015-05-11 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Ulrika Hahn Handläggare för planeringsfrågor 1(31) Rektor Högskolestyrelse Prefekter Avdelningschefer Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter Härmed

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -09-12 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Reg.nr 31-5425-07 Anmälan mot Växjö universitet och Högskolan i Kalmar angående överföring av verksamhetsområdet maskinteknik

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Tillsynsbesöket hos GIH 2006 en uppföljning

Tillsynsbesöket hos GIH 2006 en uppföljning GIH Rektorn Box 5626 114 86 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning.

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning. Södertörns högskola Rektor 141 89 Huddinge Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Södertörns högskola uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Södertörns högskola den 20 november

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/2145 Publicerad: Beslutsfattare:

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Vad har gjorts inom SARA?

Vad har gjorts inom SARA? 2013-05-16 Tuula Kuosmanen Vad har gjorts inom SARA? Uppföljning av SARA-projektet Bidrog till att lyfta fram problem, utmaningar och behov av förändringar för den avancerade nivån. Till viss del har behov

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Förvaltningschef Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på Högskoleservice och utgår ifrån GF: s verksamhetsplan

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter BESLUT Förvaltningschef 2014-12-08 Dnr 14/778 1(17) Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Ulrika Hahn Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer