Uppföljning Verksamhetsplan gemensamma verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter"

Transkript

1 PM Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten 2012 innehåller dels verksamhetsmål med årliga delmål som tar utgångspunkt i KMH:s strategi, dels uppgifter för förvaltningseneheterna uppdelade på reguljär verksamhet och särskilt prioriterade projekt. De särskilda projekten är framtagna genom avvägningar från respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket. I föreliggande uppföljningsdokument beskrivs först måluppfyllelsen för de verksamhetsövergripande delmålen. Därefter följer en verksamhetsberättelse som följer upp den reguljära verksamheten, samt genomgång av särskilt prioriterade projekt, för respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket.

2 2(32) Innehållsförteckning Inledning... 1 Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna... 3 Kvalitetsarbete... 3 Studentinflytande och studiesociala frågor... 3 Effektiv och hållbar förvaltning... 4 Verksamhetsberättelser och särskilda projekt för högskolegemensamma funktioner Rektors kansli... 5 Utbildnings- och forskningsavdelningen... 8 Kommunikationsavdelningen Ekonomiavdelningen IT- avdelningen Serviceavdelningen Personalavdelningen Studieadministrativa avdelningen Högskolebiblioteket... 31

3 3(32) Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna Kvalitetsarbete Delmål Kommentar Mål Som ett komplement till KMH:s arbetsordning och övriga styrdokument ska en ny beslutsoch delegationsordning tas fram under 2012 för att kvalitetssäkra beslutsprocesserna vid KMH. Ett nytt, förbättrat kursvärderingssystem ska tas fram för att tillfredsställa såväl kursspecifika behov som krav på jämförbarhet och uppföljning på agregerad nivå. Implementering och vidareutveckling av KMH:s verksamhetsplaner såsom gemensamt kvalitetsutvecklande dokument. En ny besluts- och delegationsordning togs fram under 2012 och beslutades av rektor 21 januari 2013 (dnr. 13/34). Efter att ett par olika alternativa leverantörer och system har testats och utvärderats har avtal tecknats om ett nytt enkät- och kursvärderingssystem för KMH. Projektet fortsätter under 2013, men har flyttats över till UFA som ansvarig förvaltningsavdelning samt UFN som ansvarig för övergripande beslut om utformning av de nya kursvärderingarna och samordnad kvalitetsuppföljning av KMH:s utbildningar. KMH har arbetat vidare med verksamhetsplaner och tagit fram verksamhetsplaner för 2013 efter samma modell som Utvärdering av 2012 års verksamhetsplaner sker under våren Uppfyllt Uppfyllt Studentinflytande och studiesociala frågor Delmål Kommentar Mål Följa upp den enkät som gjorts på initiativ av studentkåren genom samtal mellan studentskyddsombud och ansvariga tjänstemän. Enkäten har gåtts igenom med respektive ansvarig avdelningschef för åtgärder. Uppfyllt

4 4(32) Effektiv och hållbar förvaltning Delmål Kommentar Mål Implementering och utvärdering av den nya organisationen för utbildningsnära förvaltningsstöd. Organisatorisk översyn av andra stödfunktioner. Genomföra utbildning för samtliga handläggare i förvaltningskunskap, beslutsoch dokumenthantering. Organisera behovsanpassad introduktionsutbildning i grundläggande högskoleadministration för prefekter, studierektorer och studentkår. Organisationsförändringen är genomförd och utvärderingen genomförs under En utvärdering av Ekonomiavdelningens och Personalavdelningens organisation har gjorts i samband med nyrekrytering av respektive avdelningschef. En översyn av organisationen har lett till en omorganisation där nuvarande kommunikationsavdelningen kommer uppgå i en nybildad Samverkansavdelning. Utbildningen är ej genomförd men planeras till Fyra dagars utbildning av prefekter genomfördes under hösten. En utbildningsdag för studentkåren genomfördes under hösten. Uppfyllt Ej

5 5(32) Verksamhetsberättelser och särskilda projekt för högskolegemensamma funktioner 2012 Rektors kansli Ledningsstöd och specialistkompetens Rektors kansli påverkades starkt, liksom övriga KMH, av Johannes Johanssons plötsliga bortgång i maj Förutom hantering av den personliga förlusten innebar den följande tiden konkreta arbetsuppgifter i form av nödvändiga kontakter samt välkomnande av Cecilia Rydinger Alin som tf. rektor. Administrativt stöd till rekryteringen av en permanent rektor pågick sedan under hela resterande Rektors kansli är en stabsfunktion och utgör ett nära ledningsstöd både genom direkt assistentstöd samt handläggning av ärenden åt ledningen. Det är viktigt för avdelningen att anpassa verksamheten för att utgöra bästa möjliga stöd till den aktuella ledningen. Kansliet är också en avdelning av specialister, exempelvis inom byggnadsfrågor, budgetering, upphandling och registratur. Under årets sista månader påbörjades arbete för att hitta gemensamma projekt för att, där så är möjligt, sammanföra de olika kompetenserna och därmed öka samhörigheten på avdelningen samt utnyttja den samlade kompetensen. Bakgrunden i ledningsstöd samt specialistkunskap påvisas i arbetsuppgifterna beskrivna nedan. Dessa har sorterats under utredningar/handläggning av projekt, verksamhetsplanering och ekonomistyrning, fundraising samt byggnadsfrågor. Aktuella händelser under året att nämna därutöver är att avdelningen fick en ny chef, Lena Ousbäck Badlund, från och med 1 november, samt avdelningens flytt från F-huset till A-huset i december. Uppstarts-/utvecklingssamtal genomfördes i oktober/november och året avslutades med en gemensam jullunch. Utredningar/handläggning av projekt Rektors kansli har under 2012 ansvarat för ett antal utredningar och projekt/handläggning kopplade till ledningen eller en viss specialistfunktion. Dessa har bl.a. rört: Arbete med införande av e-handel Förberedelse för processorienterad arkivering Fortsatt arbete med informationssäkerhet Avslutande arbete kring FoU-frågor Svar rörande åtgärder efter HSV:s tillsynsrapport Samordning av, samt deltagande i, RiR:s löpande granskning Arbete kring beviljad ansökan om medel från KAW till det nya huset Arbete med KMH:s anknutna stiftelser Avrop av leverantör av betalkort samt köpkort

6 6(32) Ordinarie stipendieadministration samt mottagande av två nya donationer: Marthe Urzanders och Lars-Olof Nyhléns stiftelse och Rektorn och tonsättaren Johannes Johanssons minnesfond. Frågor rörande konsten i nya huset samt flytt av konst från B-huset. Ett antal projekt resulterade i nya riktlinjer/regler: Uppdaterade riktlinjer för representation Uppdaterad krisplan Borttagande av lokalpolicy Riktlinjer för omföring av lärartimmar Beslut rörande införande av SUHF-modellen och dess anpassning till KMH Beslut rörande intern fördelning av intäkt från avgiftsstudenter Därutöver bör noteras att arbetet i arkivet, för att komma ikapp tidigare års arbete, under året fortsatt framåt samt att antalet inkommande ärenden i diariet fortsätter att öka till totalt 672 stycken. Verksamhetsplanering och ekonomistyrning Verksamhetsplaneringen förändrades inför 2012 i och med införande av en ny modell för budgetering och planering. Uppdragen i de nya verksamhetsplanerna gällde för första gången 2012 och i och med höstens omfattande planeringsomgång finslipades modellerna. Medelsfördelning och budgetering följdes upp genom kvartalsvisa analyser till högskolestyrelsen samt, rörande det högskolegemensamma, till förvaltningschefen. Stöd gavs även till prefekter och avdelningschefer i frågor rörande ekonomistyrning och budgetering. Arbetet med årsredovisningen för 2011 präglade årets första månader. Både process och produkt genomgick en omfattande förändring jämfört med tidigare år. Vid utvärderingen i april fann sig gruppen relativt nöjd, men föreslog vissa förändringar i processen, vilka genomfördes när kommande års process startade i augusti. En kvalitetsanalys tillkom och arbetsgrupperna ändrade utseende. Inom verksamhetsplaneringen bör även nämnas följande projekt: Prognos över grundutbildningsanslaget lämnas tre gånger per år till departementet Arbete med effektiviseringar inom förvaltningen samt institutionerna. Efterarbete i och med införandet av SUHF-modellen Avgiftssamråd Framtagande av budgetunderlag Fundraising Arbetet med fundraising tog ny fart under året. Flera strategiska kontakter togs och handläggarsidan förstärktes.

7 7(32) Nybyggnationen Arbetet med byggnationen fick ett genombrott genom beslutet i Mark- och miljödomstolen rörande detaljplanen för området. Under året tömdes B-huset och bl.a. orglar flyttades till A-huset. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Implementering av informationssäkerhetshanteringen. Planerats och påbörjats, men kommer genomföras under Förberedelse för E- handelsrutiner. Fortsatt avveckling av nuvarande stödsystem och implementering av nya. Organisering av utbildningar för chefer respektive handläggare i ärendehantering m.m. Framtagande av ny beslutsoch delegationsordning. Ansvara för uppföljning av studentkårsenkät. Uppdatering av KMH:s krisplan. Utvärdering av olika leverantörer samt val av leverantör att approchera har gjorts. Detta är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över flera år. En prefektutbildning har genomförts. Utbildning av övriga chefer samt handläggare planeras till Beslutat av rektor i januari 2013 (dnr 13/34). Beslutsunderlaget framtaget under Har gåtts igenom med respektive ansvarig avdelningschef för åtgärder. Projektet planerades ursprungligen bland kommunikationsavdelningens aktiviteter, men flyttades under året över till Rektors kansli. Ny krisplan beslutades av rektor i december (dnr 12/626). Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

8 8(32) Utbildnings- och forskningsavdelningen För att motsvara kravet KMH:s nya nämndorganisation kommer att ha på förvaltningsstöd och för att renodla de utbildnings- och forskningsadministrativa funktionerna, har nödvändig kompetens på detta område samlats i en förvaltningsenhet med huvudansvar för utbildnings-och forskningsstöd. (Ur VP 2012) Nämndarbete UFA har under 2012 arbetat intensivt med att medvetandegöra betydelsen av den nya nämndorganisationen på högskolan. Detta har gjorts både inom nämnden, men även inom högskolan på mer generell basis. KMH:s nämndorganisation är ny för högskolan, och dess ledamöter är också nya på sina respektive poster och roller. Nämndorganisationen innebär också att det finns 4 nya utskott, som även de har nya personer i för dem nya roller. Denna helt nya konstruktion, med nya personer på nya uppdrag medför en viss inkörningsperiod, vilket kan sägas känneteckna 2012 års möten. Sammantaget kan samarbetet mellan nämnd, utskott och UFA beskrivas som välfungerande. Under året har UFA intagit en ledande roll i AEC:s speciella projekt (Polifonia 3) som fokuserar på criterias and assessments. Detta har burit frukt även inom högskolan, då lärdomarna från projektet har diskuterats på nämndmötena. Den mer kamerala del av UFA som handlar som sekretariatsfunktion till nämnden kan beskrivas som mycket väl fungerande, vilket också nämnden givit sin uppskattning för. Det finns dock områden att utveckla, speciellt gentemot utskotten. Ett stort problemområde har varit att utskotten har haft svårt att respektera de tider som fastslagits vid läsårets början. Denna problematik hänger delvis ihop med att flera av utskottens ledamöter arbetar deltid och har andra åtaganden vid sidan av högskolan. För att råda på bot på detta har nämnden gett UFA i uppdrag att försöka hitta en ny modell för mötestider under kommande läsår (13/14). Pedagogiskt utvecklingsarbete Vad gäller pedagogiskt utvecklingsarbete har UFA gentemot institutionerna arbetat med större fokus på hur de olika kurserna inom ett program kompletterar varandra för att nå examensmålen. Detta arbete har skapat en viss medvetenhet hos de olika institutionerna som i sin tur kan resultera i mer konkret pedagogiskt utvecklingsarbete. Däremot ska tilläggas att det är mycket svårt att få till en riktig utveckling inom detta område. Högskolan hamnar ofta i diskussioner om hur själva undervisningen går till, vilket kan hindra möjligheten till pedagogiskt utvecklingsarbete. Att arbeta med pedagogiskt utveckling är något som högskolan ständigt måste hålla levande, och som UFA ska bidra till för att möjliggöra. UFA har arbetat mycket med att utverka en modell för framtagande av utbildningsprogram med fokus på lärandemål. Denna modell kommer att introduceras under hösten Modellen har hittills varit till stor hjälp med att utveckla de internationella joint programmes som KMH är involverade i.

9 9(32) Forskning och forskarutbildning En specifik fristående kurs riktad till KMH:s lärarkår är fastställd och har erbjudits via antagning.se. Fokus för kursen är förberedelse för konstnärlig forskning. För att stärka infrastruktur som högskolan behöver när det gäller forskning och forskarutbildning har en ny forskningshandläggare till avdelningen rekryterats. Själva rekryteringen blev dock försenad, så under hela 2012 arbetade UFA utan denna person, som började sin tjänst Institutionsnära stöd Den del av UFA som arbetar med visst ekonomistöd, budgethjälp, budgetuppföljning och annan institutionsservice har under 2012 genomfört dessa arbetsuppgifter enligt gängse rutiner. Under 2013 startas en mer djupgående utvärdering av dessa arbetsuppgifter med målsättning att hitta en så effektiv organisation som möjligt. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Avdelningen startar under 2012 ett arbete, som i förlängningen bör leda till ny utbildningsstruktur på KMH, främst vad gäller de konstnärliga utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Beredningsarbete kring KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Har påbörjats och kommer att slutföras under läsåret 2013/14 för programstart En del smärre förändringar är genomförda och kommer att starta redan till hösten Har genomförts och fastställts i UFnämnden. Kursstart vt Uppfyllt

10 10(32) Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningens arbete under 2012 präglades till stor del av två händelser. Rektor Johannes Johanssons plötsliga bortgång innebar ett omedelbart behov av ett antal kommunikations- och produktionsinsatser, men också förändringar i förhållande till fundraisingarbetet, där Johansson under våret intagit en mycket operativ roll. Avgörande för avdelningens fortsatta arbete var dock beskedet om en förestående nedläggning i och med att verksamheten föreslås uppgå i en nybildad samverkansavdelning. Beskedet ledde till ett stort antal samtal och skriftväxlingar, såväl internt inom avdelningen som med andra funktioner inom KMH. Den ledde också till en grundlig genomgång av avdelningens arbetsuppgifter och produktionsprocesser. Även den fysiska flytten till tidigare laboratorielokaler i huvdbyggnaden, med därtill hörande frågor gällande arbetsmiljö och infrastruktur, påverkade verksamheten negativt under slutet av året i synnerhet som den kom att ske mot bakgrunden av osäkerheterna inför den kommande omorganisationen. Publicering En viktig del av arbetet under 2012 innebar utveckling, produktion och utgivning av första numret av magasin:kmh. Det slutliga resultatet innebär ett översiktligt magasin med förhållandevis lättlästa introduktionsartiklar om olika aktuella verksamheter, projekt och personligheter. Tanken är delvis att publikationen också ska kunna utgöra ett kompletterande material i fundraisingarbetet. En dominerande del av Kommunikationsavdelningens resurser ägnas åt dagligt redaktions- och produktionsarbete i samband med uppdatering av webb och sociala media, internt nyhetsbrev, publicering av pressmeddelanden, annonsering av utbildningar och konserter, förmedling av KMH:s utbildnings- och evenemangsutbud till externa kalendarier, bevakning och revidering av olika former av profilmaterial etc. Riktlinjer och övergripande planering Kommunikationsavdelningen slutförde under 2012 arbetet med flera förslag till övergripande riktlinjer eller rutinbeskrivningar, som i vissa fall efter revisioner överlämnats till förvaltningschefen för fortsatt handläggning eller beslut. Det gäller bl.a. Riktlinjer för kommunikation, bestående dels av en övergripande kortfattad kommunikations-ordning, dels av mera operativa riktlinjer för ansvar, partners/målgrupper, kanaler etc., Riktlinjer i språkfrågor samt nya rutiner för hantering av behörigheter och publicering i KMH:s officiella kalendrar. Under 2012 har Kommunikationsavdelningen tagit flera initiativ till att samordna kommunikationen och marknadsföringen av KMH:s öppna seminarier; genom särskilda kalendarier, intern och extern annonsering spridning via sociala media och pressmeddelanden etc. I samråd med Konsertrådet har rutinerna för studentdrivna festivaler förtydligats och dokumenterats med ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan arrangerande institution, medverkande studenter och stödfunktioner inom förvaltningen.

11 11(32) En gemensam upphandling av översättningstjänst har genomförts av Konstfack och KMH, för vår del i första hand för speciella avgränsade översättningsuppdrag och snabba språkgranskningar. En samlad databas över externa adresser och andra institutionella kontaktuppgifter har upprättats. Ambitionen är att göra databasen tillgänglig och lätt sökbar för anställda och studenter via de interna webbsidorna. Studentrekrytering Under 2012 har rekryteringsinsatserna breddats med nya kanaler (sociala media, webb-banners etc.), liksom med studentambassadörer vid olika externa evenemang såsom t.ex. SACO:s utbildningsmässa i Älvsjö, Musikmässan Musicians Planet i Stockholm (ffg 2012) och EPTA:s internationella pianokongress i Stockholm. Kommunikationsavdelningen samordnade i december 2012 en första gemensam informationskväll, med korta presentationer och möjlighet att mingla med representanter för institutioner och studentkåren. Särskilda insatser för webben En systemförvaltningsplan för webben har tagits fram i samråd med ITavdelningen. I anslutning till detta arbete har en upphandling av externt konsultstöd för webbutveckling förberetts. En påbörjad storstädning av teknik, struktur och innehåll har gjorts för att åtgärda kvardröjande brister och inkonsekvenser från den tidigare webbplatsen och som förberedelse för en kommande större uppgradering av publiceringssystemet. Produktion och publicering av video och audio har utökats, en ökad integration mot sociala media har gjorts och att det har skapats nya gränssnitt och rutiner för att förenkla och möjliggöra en mer decentraliserad publicering. Kommunikationsavdelningen har även producerat CoPeCo-projektets webbplats, som därmed också fungerar som testyta inför KMH:s kommande uppgradering av ordinarie publiceringssystem. Produktion och marknadsföring av konserter Antalet konserter i säsongsprogrammen ökade väsentligt: från 244 produktioner 2011 till 285. En särskild projektsamordnare anställdes på tidsbegränsad tjänst för att samordna produktionsarbete och handleda studenter i samband med de studentdrivna festivalerna, och för att planera för ett mera långsiktiga samarbete med Kulturhuset. Under 2012 tog Kommunikationsavdelningen fram flera olika modeller för att tydliggöra den institutionsvisa resursfördelningen för konserter och ge institutionerna större möjligheter att prioritera mellan sina produktioner. Den traditionella tidningsannonseringen kompletterades under året med alternativa kanaler, såsom en utökad marknadsföring via sociala media, olika former av webb-annonsering och utnyttjande av de s.k. Kulturtavlorna på Stockholms gator.

12 12(32) Kommunikationsavdelningen har dessutom bidragit med större produktions- och redaktionella insatser inom flera event och projekt under 2012, bl.a. Jan Wallanderpriset, EMS12, CoPeCo och Mats Uddholms doktorsdisputation i musikpedagogik. Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Struktur för användning av sociala media. Kalenderstruktur (i samarbete med ITavdelningen). Struktur för planering av konsertproduktion. Planering av evenemangsserie. Riktlinjer formulerade som del av (ännu ej beslutade) Riktlinjer för kommunikation (förslag , Dnr 12/146) och i _KOM_PM_Studentdrivna_festi valer. Tillämpas som del av Kommunikationsavdelningens rutiner, främst vad gäller integrering mellan KMH:s webbplats och KMH:s officiella sida, grupp och events på Facebook samt KMH:s kanaler på Youtube. Återstår dock formellt beslut (rektor/fc) om kommmunikationsriktlinjer, samt förbättrade rutiner när det gäller sociala media i marknadsföringen av studentdrivna evenemang. Teknisk infrastruktur för hantering av gemensamma och gruppvisa kalendrar genomfört av IT-avdelningen och kommunicerat av KOM inkl. manualer och prenumerationslänkar på Förtydligat ansvar för publicering i gemensamma kalendrar (KOM huvudansvarig inkl. utdelning av publiceringsbehörigheter till lokala handläggare). En samlad dokumentation av teknik och handläggningsprocesser återstår dock att göra. Principmodell för tydligare indelning i olika kategorier av konserter med tillhörande budget- och ansvarsfördelning framtagen i samråd med Konsertrådet (med särskilda villkor för studentdrivna festivaler). Överförs under 2013 till ny produktionsorganisation inom den kommande Samverkansavdelningen. Uppfyllt Uppfyllt Ej

13 13(32) Övriga kommunikationsinsatser för särskilda externa projekt initierade av rektor eller inom fundraisingarbetet. Har avförts från listan över Kommunikationsavdelningens projekt. Projektledning för aktiviteter inom detta område ligger hos Rektors kansli och insatser utförs i form av beställningar inom Kommunikationsavdelningens reguljära verksamhet. Utgår

14 14(32) Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningens arbete innefattar uppgifter rörande reskontra, lön och pensioner, bankkontakter, rådgivning m.m. Avdelningen hanterar betalningar en gång per vecka, samt månadsvis löneutbetalningar. Utbetalningarna föregås av omfattande kontroller av fakturor, konteringar och löneunderlag. Därutöver hanteras ett stort antal frågor rörande bl.a. fakturor och ersättningar från leverantörer och anställda. Utmärkande för arbetet inom det ekonomiadministrativa området har under året varit följande. År 2012 inleddes, som alla år, intensivt genom arbetet med bokslut och årsredovisning. Diskussioner med revisorerna gällde bl.a. fördelning av kostnader på internkonton. Revisorernas granskning ledde till enbart en punkt på sammanställningen över funna fel i årsredovisningen. Revisorernas anmärkning gällde redovisning av samfinansiering. En modell för bokföring, samt rapportering i Agresso, av samfinansiering utarbetades därmed och togs i bruk under våren. Samfinansieringen är nära kopplad till redovisningsmodellen för full kostnadstäckning, vilken infördes till Omfattande arbete under våren gällde finslipning, samt uppföljning av modellen och dess effekter på redovisningen bl.a. i form av kalkyldifferenser. Den rapport rörande ekonomisk uppföljning som kvartalsvis lämnades till styrelsen utvecklades för att passa redovisningsmodellen, samt för att särskilt visa bidragsfinansierad verksamhet. Tiden närmast efter bokslutet ägnades åt enheternas budgetering. Förberedelse för samt, för första gången, inläsning av värden i Agresso innebar stort arbete. Budgetering inför 2013 gjordes i december. Ett antal externmedelsfinansierade projekt tillkom under året och innebar arbete i form av upplägg, utredning om ekonomiska transaktioner, rådgivning kring detta m.m. Under årets sista månader genomfördes en omfattande arkivering av bokföringsmaterial. För att förenkla arbetet tog Ekonomiavdelningen fram rutiner för olika typer av material. Avdelningens rutin rörande lönehantering förändrades under året då beslut fattades om att avskaffa extra lönekörningar. Detta säkerställer processen kring lönekörningen samt sparar arbete för avdelningen. Under hösten meddelade ekonomichefen sin pensionsavgång och arbetet med att rekrytera en efterträdare inleddes. Det stod relativt snabbt klart att ingen ersättare skulle finnas på plats till 2012 års bokslut, varför en konsult från Calona AB istället anlitades och påbörjade arbetet i december. Arbete med förvaltning av KMH:s stiftelser och donationer har inte skett i den utsträckning som angivits i verksamhetsplanen. Inte heller har prognoser lämnats till högskolestyrelsen. Orsaken till båda dessa punkter är att arbete snarare utförts av annan avdelning. Noteras kan, avslutningsvis, att KMH för 2012 erhöll det högsta betyget i EAvärderingen. EA-värderingen mäter årligen hur väl myndigheterna följer ekonomiadministrativa bestämmelser.

15 15(32) Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Införande av E- handelssystem. Ett längre projekt som fortsätter under 2013 och eventuellt även Har påbörjats enligt plan.

16 16(32) IT-avdelningen IT-avdelningen har under 2012 fokuserat på ökad driftsäkerhet, stabilisering av IT-miljön, förbättring av IT-rutiner samt fortsatt utveckling av planerade nya ITstöd. Den löpande verksamheten ökade i omfattning under Orsaken till ökningen är bland annat att användarna påverkats av flera av de nödvändiga åtgärder som genomförts i IT-miljön, med fler ärenden som resultat. En annan anledning är de nya IT-system som är under utveckling eller driftsatts, vilka medfört en ökad dialog med övriga avdelningar. Utöver detta har ett antal akuta incidenter i IT-miljön uppstått och behövt hanterats parallellt med löpande arbete, vilket ytterligare ökat belastningen på medarbetarna. Resurser för en del av avdelningens planerade projekt för 2012 har därför behövt omprioriteras och projekten har därmed försenats. Löpande drift/underhåll Löpande ärenden inkomna till IT-helpdesk var under 2012 ca Utöver detta mottas ca 5 samtal via telefon eller genom direktkontakt i snitt per dag, vilket betyder totalt ca 3000 ärenden under ett år. Avdelningen har utfört arbetsinsatser för att förbättra och optimera ITinfrastrukturen på olika sätt både konfigurationsmässigt och hårdvarumässigt. Ett större arbete genomfördes under sommaren 2012 med att installera en helt ny katalogtjänst för att eliminera ett fel i IT-infrastrukturen. Arbetet var nödvändigt och berörde samtliga KMH:s användare, som alla fick ändrade inloggningsuppgifter samt justerade inställningar av sina arbetsstationer. Ett nytt backup-system infördes i samarbete med Uppsala Universitet, vilket ökat driftsäkerheten och möjligheten att vid behov återställa förlorad data. Ekonomiavdelningens arbetsstationer, vilka tidigare var anslutna till ett separat Windows-nätverk, har integrerats med KMH:s övriga nätverk i Mac-miljö. Ett nytt serviceavtal för att säkerställa kyla till serverrummet har tecknats. Resurser har även lagts på planering och genomförande av flytt av data, telefoni och säkerhetsinstallationer i samband med flytt av personal från F- till A-huset. Utöver ovanstående drabbades avdelningen av flera IT-incidenter under 2012, såsom stölder, åsknedslag, trasig kylanläggning samt oplanerade elavbrott, vilka bidrog till trasig hårdvara och oförutsett arbete. Systemutveckling Inom systemutvecklingsområdet har avdelningens huvudsakliga fokus varit att slutföra utvecklingsarbetet och driftsätta persondatabasen (PDB). PDB:s huvudsakliga syfte är att utgöra navet i IT-miljön för tilldelning av roller och behörighet för användare i KMH:s IT-miljö. Avdelningen nödgades redan under 2011 akut produktionssätta PDB, i samband med att lokal- och schemaläggningssystemet TimeEdit driftsattes, för att lösa vissa tekniska problem av systemet. Den för tidiga produktionssättningen av PDB skapade oförutsedda och akuta problem i persondataflödet, då vissa tester inte hunnit genomföras. Utvecklingsarbetet för PDB har därför kraftigt försenats då de akuta problemen behövde hanteras parallellt med utvecklingsarbetet. Planerad driftsättning för PDB är nu satt till sommaren Förutom PDB har resurser lagts på att utveckla ett nytt studieplaneringssystem (SPS). Detta inom ramen för de planerade nya systemstöd som ska ersätta delar

17 17(32) av Oden. Utvecklingsarbetet har gått enligt plan och systemet driftsätts i maj KMH anslöt till SWAMID och den tekniska lösningen för autentisering installerades under 2012, då detta behövdes för anslutning till VFU-portalen. Den tekniska lösningen är även en förutsättning för inloggning till flera andra system såsom DIVA, NyA och Ladok3 i kommande steg. Ett nytt utskriftssystem har införts för att förenkla utskrifter och få en förbättrad kontroll över utskriftsstatistik och debitering av utskrifter för studenter. Ett samarbete med kåren har etablerats vilket innebär att kåren administrerar studenternas betalningar för utskrifter via Not&Bok. IT-rutiner Ett stort arbete har även lagts på att förbättra interna IT-rutiner och arbetsflöden. Bland annat har persondataprocessen delvis kartlagts och en ny modell för systemförvaltning börjat impelmenteras. Först ut att prova den nya modellen var KOM för förvaltning av KMH:s webbsida. Systemförvaltningsorganisationen och rutiner har implementerats, vilket underlättat dialog och arbetsprocesser runt systemet. Fortsatt arbete med införande av modellen planeras genomföras successivt för övriga IT-system under Uppföljning av särskilda projekt 2012 Projekt Kommentar Mål Implementering av informationssäkerhetshante ringen, innefattande identifiering av informationstillgångar, krav och klassificering av information, genomförande av riskanalys av ITinfrastruktur och övriga ITsystem samt framtagande av kontinuitetsplaner. Påbörjats men kommer främst att genomföras under 2013.

18 18(32) Införandet av nya stödsystem som ersättning för ODEN-systemet. Integration av Ekonomiavdelningens nätverk till KMH:s övriga nätverk. Införande av en ny persondatabas. Förbättra strukturen i katalogtjänst, systemgrupper och på filserver. Åtgärda korrupt katalogtjänst för användare (OpenDirectory). Framtagande av långsiktig backup-lösning. Översyn och förbättring av IT-infrastruktur. Ett långsiktigt projekt som fortsätter kommande år. Hittills har: Ladok driftsatts och implementering pågår. Lokalbokningssystemet är sedan januari 2012 driftsatt. Schemaläggningsfunktioner har driftsatts under juni Utveckling av nytt studieplaneringssystem pågår och beräknas implementeras under våren Samtliga användare på ekonomiavdelningen överflyttade till KMH:s övriga nätverk i december PDB driftsatt och integrationer med lokalbokningssystemet och PAGO klart Systemet distribuerat till ett urval av användare Distribution till resterande användare beräknas ske våren Utarbetande av principer för struktur för katalogtjänst, systemgrupper och mappar på filservern är delvis klart, men behöver finjusteras. Projektet beräknas vara slutfört under våren Ett helt nytt OD har satts upp och det gamla avvecklats med lyckat resultat. Arbetet slutfört hösten Avtal har slutits med Uppsala Universitet för KMH:s backuphantering. Backup av grundläggande data skickas dygnsvis till UU för lagring och arkivering. Projektet har påbörjats. Förbättring av konfigurationer i nätverket har gjorts. Översynen beräknas vara klar under Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

19 19(32) Översyn av rutiner för ITsäkerhet. Implementering av systemförvaltningsmodell. Kalenderstruktur (i samarbete med Kommunikationsavdelning en). Projektet påbörjat och har beröringspunkter med informationssäkerhet och backupprojektet. Översynen beräknas vara klar under Ett utkast till systemförvaltningsmodell har utarbetats. Modellen har införts för webbsidan. Slutlig justering och fastställande av modell återstår. Implementering av modell pågår och sker successivt för övriga IT-system. Implementering för samtliga system beräknas vara klart våren Teknisk lösning implementerad. Utkast för organisation, ansvar och roller och FAQ:s utarbetade. Slutlig justering och fastställande återstår.

20 20(32) Serviceavdelningen Serviceavdelningen har en verksamhet som till stor del bygger på regelbundna arbetsuppgifter, så också under Dock påverkades verksamheten mycket av den flytt som gjordes i början av året då hela B-, C- och D-husen utrymdes och stängdes, samt den flytt som under slutet av året gjordes från delar av F-huset till nya lokaler i A-huset. Något som också tagit mycket tid i anspråk är arbetet inför det nya huset. I projektarbetet är det många ritningsunderlag som KMH som hyresgäst ska vara med och granska. Vidare är det många möteskonstellationer - studiomöten, föreställningsteknikmöte, salsmöten och programrådsmöten - som har upptagit stor arbetstid under 2012 och kommer göra så även framöver. En del av Serviceavdelningen har under året varit på studiebesök på Konstfack för att titta på deras lokaler och hur de jobbar, men även för att prata om hur planeringen inför deras flytt till Telefonplan gick till. Det har dessvärre varit mycket sjukskrivningar på avdelningen under året, bl.a. ett par långtidssjukskrivningar. Även administrationen av konsertvärdarna har varit stor det här året. Trots att fyra amanuenser har jobbat har många vikarier fått ringas in. Servicecentrum Servicecentrum (SC) har under 2012 bl.a.: lånat ut instrument, svarat på frågor om lokaler kvitterat ut studentnycklar och p-tillstånd. tagit emot reprobeställningar, felanmälningar, lokaldukningsönskemål samt utfört dukning, tryck och reparationer efter beställning. utfärdat passerkort och sett till att studenter och personal har rätt behörighet på sina kort. Inför terminsstart tog SC emot och redigerade alla studenters bilder. kontrollerat och utrett de larm som gått under dagtid. tagit emot och lämnat ut paket samt frankerat all utgående post. beställt och monterat möbler, samt flyttat inventarier inom huset. agerat scentekniker, ljustekniker samt jobbat som konsertvärdar vid lunchkonserter. Allt scenljus underhålls och återställs efter konserterna och även lättare ljudteknik har ibland riggats av SC. beställt, lagerhållt samt interndebiterat kontorsmaterial. administrerat student- och instrumentskåp samt vid behov lagat, bytt och servat lås på KMH:s dörrar. administrerat student- och personalfack. Vid terminsstart tömdes samtliga studentfack (ca 600 st) och flyttades om. under helger tagit hand om förebyggande underhåll som att byta lampor, laga trasiga saker i undervisningsrum etc. samt hållit servicedisken öppen för utlån och eventuella evenemang.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter BESLUT 2013-11-26 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter 2015-05-11 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Ulrika Hahn Handläggare för planeringsfrågor 1(31) Rektor Högskolestyrelse Prefekter Avdelningschefer Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter Härmed

Läs mer

Nytt Campus 2016 2 Vi bygger infrastruktur Ett campus för högre utbildning Infrastrukturen erbjuder resurser och möjligheter men också ramar och begränsningar - Är den ändamålsenlig? - Är den effektiv?

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter BESLUT Förvaltningschef 2014-12-08 Dnr 14/778 1(17) Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Ulrika Hahn Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer