PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN"

Transkript

1 PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN 2014 Detta frågeformulär är en del av den årliga nationella Programvaruindustribarometern. Alternativt kan ni fylla i enkäten på nätet på Om du svarar på nätet, använd svarskod [CODE HERE]. Resultaten publiceras som statistik och tabeller, men enskilda företag kommer inte att redovisas. Genom att svara på denna undersökning, hjälper ni oss att samla in värdefull information om det nuvarande läget i programvaruindustrin i Finland. Resultatet av undersökningen och företagsspecifik analys kommer att sändas till medverkande företag när resultaten offentliggörs. Undersökningen stöds av:

2 INSTRUKTIONER: Fyll i formuläret med hänsyn till det nuvarande förhållandet i ert företag. Om svaret på en fråga kräver information som är svår att få tillgång till, v.v. uppskatta svaret så gott det går. Efter att ni fyllt i enkäten, vänligen returnera blanketten till oss genom att använda det bifogade frankerade returkuvertet. Om ni inte vill delta i undersökningen, sänd in det tomma formuläret. Alternativt kan ni fylla i enkäten på nätet på Om du svarar på nätet, använd svarskod på omslagssidan. ALLA ERA SVAR ÄR KONFIDENTIELLA. Denna undersökning utförs av Jyväskylä universitetet. Vår kontaktperson är Eetu Luoma, e-post: Mer information finns på nätet på adressen BÖRJA BESVARA: 1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ert företag? (Välj endast ett alternativ) Varuproducerande företag Programvaruföretag Företag som tillverkar maskinvara som innehåller programvara Tjänsteföretag Företag som levererar programvaruprojekt eller därmed förknippade tjänster Konsultföretag inom programvarubranschen eller nära anknutna till den Andra företag än programvaruföretag Programvaruåterförsäljare Företag som inte på något sätt är relaterade till programvaruindustrin 2. Vänligen uppskatta följande siffror för företagets förra resp. innevarande räkenskapsår. V.v återsänd tomt formulär Intäkter under Beräknade intäkter för Personal i slutet av personer Personalprognos för slutet av personer FoU utgifter under Vinst för 2013 (EBIT) Vad kommer den önskvärda storleken på ert företag att vara om fem år enligt ledningsgruppen? Antal anställda... personer Intäkter Hur stor andel av ditt företags personal tillhör följande funktionärsgrupper? Personal inom stöd- och underhållstjänster... % Personal inom underhåll, konsulttjänster och utbildningstjänster... % Personal inom forskning och utveckling... % Personal inom försäljning och marknadsföring... % 5. Vilket av följande beskriver bäst ditt företags huvudprodukt? (Välj det som passar bäst.) Konsumentapplikation Affärsapplikation Vi har inga produkter 6. Vilket av följande beskriver bäst ditt företags programvaruerbjudande? (Välj det som passar bäst.) Sport och välbefinnande program Dataspel eller annan underhållning Säkerhet relaterade program Industriell internet service/prog. Plats-baserat service/program Ingen av dessa

3 AFFÄRSMODELL 7. Hur fördelar sig ert företags intäkter på följande områden (det senaste räkenskapsåret)? Produktförsäljning Projekt- och tjänsteförsäljning Övrig försäljning Försäljning av programvarulicenser... % Försäljning av mjukvarulicenser från tredje part... % Tillhandahållande av applikationer såsom internettjänster... % Försäljning av maskinvara med inbäddad programvara... % Kundanpassade programvaruutvecklingsprojekt... % Underhållskontrakt förknippade med programvaruprodukter... % Lanseringsprojekt förknippade med programvaruprodukter... % Andra tjänster, direkt förknippade med programvara... % Reklam- eller försäljningsinnehåll, förknippat med programvara. % Intäkter som inte är direkt förknippade med programvara... % Totalt 100 % 8. Hur väl beskriver följande uttalanden ditt företags affärsmodell? Våra produkter och tjänster är de samma för varje kund Våra produkter och tjänster har flera funktioner Vi gör inte kundspecifik utvecklingarbete och / eller produktion av tjänster Vi erbjuder en komplett lösning för kunderna Våra produkter och tjänster är mycket standardiserade Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster Våra produkter eller tjänster produceras individuellt för varje kund Vi är inte villiga att förhandla om vår prissättning Vår prissättning är enhetlig för olika kunder Vår prissättning är enkel (dvs litet antal priskomponenter) Hur väl beskriver följande uttalanden ditt företags försäljning? Svara bara om ditt företag säljer direkt till andra företag. Att förstå kundens kostnadsstruktur och intäktsströmmar är en av säljares grundläggande kunskaper Identifiering av kundens utmaningar är en viktig uppgift för en säljare Att identifiera kundens prestationsmått är ett viktigt steg i vår försäljningsprocess Vår säljare beräknar på eget initiativ de ekonomiska konsekvenserna av att förvärva och använda vår produkt / tjänst för kunden Vi samlar in data för att bedöma den ekonomiska förmån som kunderna får Vi har klart definierade metoder för att mäta kundernas ekonomiska fördelar (t. ex. livscykelkostnader och avkastning på investeringar) Presentation av produktens ekonomiska fördelar i siffror är den viktigaste delen av vårt försäljningsargument Vi diskuterar alltid olika alternativ med våra kunder, och vi tvekar inte att rekommendera konkurrerande produkter, om vår produkt inte är det bästa för våra kunder I vår försäljnings kommunikation, betonar vi att vi delar risken med kunden Har ditt företag att erbjuda en plattform eller ett gränssnitt, som andra företag använder för programvaruutveckling? Ja, för programvaruutveckling Ja, programvaruinfrastruktur Ja, hårdvara gränssnitt Ja, annan plattform eller gränssnitt Nej, vi erbjuder inte plattform eller gränssnitt

4 11. För vilka programplattformar från tredje-part har ditt företag utvecklat program under 2013 eller vilka planerar man att utveckla program för under 2015? (Välj allt som sta mmer in)? Mobila platformar Android... ios (iphone / ipod touch / ipad)... Qt... Windows Phone / RT... Övrigt:... Stationära eller bärbara datorer Linux or other Unix... Mac OS... Windows... Övrigt:... Spelkonsoler eller spelmotor Inbäddade system... Serverprogram Webb- eller applikationsserver (t.ex., Tomcat) Applikationsserverprodukt (t.ex., Sharepoint) Plattformar fo r webbpublisering och inneha llshanteringssystem (t.ex. WordPress) Övrigt: Datormöln (Cloud computing) Publikt moln, hyrd datorkapacitet (t.ex. Amazon EC2, Azure) Publikt moln, applikationsplattform (t.ex. Heroku, App Engine, Azure) Öppen källkod (t.ex. Hadoop, OpenStack) Privat moln Plattformar fo r sociala media TILLVÄXT 12. Hur väl beskriver följande påståenden ert företags tillväxt? Tillväxten är det viktigaste målet för vårt företag För tillfället är storleken på vårt företag perfekt, och vårt företag ser inget behov av en stark tillväxt Vårt företags tillväxt är det viktigaste personliga målet för flera medlemmar av vår ledningsgrupp Vårt företags tillväxt får inte ske på bekostnad av lönsamheten Vårt företag måste växa även om det innebär att vi skulle behöva ta större risker Vårt mål är en stark tillväxt på internationella marknader Vår ledningsgrupp anser att vårt företag är eller kommer att bli en viktig aktör på den internationella marknaden Vårt företag har riktat in sig på internationella marknader sedan det grundades Hur väl beskriver följande påståenden ert företags möjligheterna för tillväxt? Våra produkter / tjänster är lätt modifierbara till nya marknader Vi är mycket snabb i att utveckla nya produkter / tjänster till nya segment Det är kostligt at modifiera våra produkter/tjänster till nya marknader Medarbetarnas kompetens är lätt att anpassa till nya projekt Att utveckla ny kompetens är för dyrt för vår firma Det tar lång tid för oss att utveckla ny kompetens Vi är oförmögna att utnyttja resurserna i vårt företag tillräckligt snabbt för att svara till förändringar i kundernas behov Vi kan organisera sig i nya verksamheter snabbt Vi kan organisera sig i nya verksamheter med våra partners snabbt

5 14. Begränsar följande faktorer ditt företags tillväxt? Vi har brister inom kunskap om försäljning och marknadsföring Vårt företag är för litet för att ingå avtal med de kunder vi följer Vår kunskap om marknaden och kunderna år bristfällig Vårt nätverk med andra företag är inte tillräckligt INTERNATIONELL VERKSAMHET 15. Har ert företag intäkter från andra länder än Finland? (Välj det mest passande svaret.) Ja, vi har omfattande och regelbundna internationella intäkter. Ja, men de är blygsamma och mycket oregelbundna Nej, men vi har övervägt internationalisering. Nej, ingen internationell verksamhet är aktuell för oss. Nej, men vi har tidigare haft internationella Intäkter. Fortsätt till fråga Hur har företagets intäkter fördelats mellan följande geografiska områden? Finland... % Övriga nordiska lander... % Västeuropa (andra än föregående)... % Östeuropa (inklusive Ryssland)... % Nordamerika... % Syd- och Centralamerika... % Östasien (t.ex. Japan, Kina)... % Sydasien (t.ex. Indien)... % Mellanöstern... % Oceanien (t.ex. Australien)... % Afrika... % FÖRETAGSLEDNING OCH STRATEGI 17. Hur gör ditt företag strategi och strategiska beslut? Vårt företag gör en skriftlig strategisk plan varje år för att styra våra löpande verksamheten I vårt företag strategisk planering är en formellt process som förekommer i en regelbunden cykel Vi har ett skriftligt verksamhetsmål (mission) som kommuniceras till personalen Formell analys av företagsklimatet och våra konkurrenter utgör grunden för vårt företags strategiska plan Företagets strategi bestäms främst av verkställande direktören och några av hans eller hennes direkta underordnade Vårt företags vision det grundläggande syftet och allmänna riktningen bestäms huvudsakligen av verkställande direktören Verkställande direktören för vårt företag bestämmer och utför strategin på basis av sina analyser av affärsläget Strategin görs rå iterativ basis, som omfattar ledningsgruppen och personalen i kontinuerlig dialog Affärsplaneringen i vårt företag är kontinuerligt och inkluderar alla på något sätt De flesta människor i detta bolag bidrar till beslut som berör dem Vårt företag anpassar kontinuerligt sin strategi enligt respons från marknaden Total 100%

6 18. Vår förvaltning föredrar... hålla de flesta funktioner och kompetenser inom vårt företag.... produktion av immateriella rättigheter (patent, design, programvara, idéer) internt.... lägga ut rutinmässiga processer som lönehantering och bokföring när det är möjligt.... hålla sig till våra traditionella kärnkompetenser.... hålla sig till de nuvarande kundsegmenterna med nuvarande erbjudande.... fokuserar på en enda kärnverksamhet och på ett enda mål.... lägga ut processer, funktioner och färdigheter.... produktion av immateriella rättigheter i samarbete med partners och kunder.... hålla alla funktioner inom vårt företag.... investeringar i nya kompetenser.... rikta nya kundsegment med hjälp av nya produkter och tjänster. investeringar i flera strategiska alternativ. 19. I vårt nätverk av företag... vi stöds partners självständiga arbete.... fattar partners beslut på egen hand utan att ständigt hänvisa till andra.... spelar en enda partner en viktig roll i att identifiera och välja de affärsmöjligheter som andra partners eftersträvar.... måste partners förlita sig på uppsatta mål för att styra sin verksamhet.... förväntas att partners får godkännande från andra innan beslut.... kan alla företag ta initiativ och ge underlag för att identifiera och välja affärsmöjligheter. 20. Hur väl beskriver följande påståenden ert företag? Vi experimenterar med olika produkter och / eller affärsmodeller Vi samlar in information från kunderna om deras behov ofta I ett typiskt FoU-projekt, är den produkt / tjänst som vi erbjuder i ett vanligt fall väsentligt annorlunda än vi först trott Information om kundens behov är effektivt utdelad till alla i vårt företag Vi prövar flera olika metoder tills vi hittar en affärsmodell som fungerar Vi kommunicerar ofta med våra partners om förändringar i kundernas behov Marknadsföring och säljare delar sällan sin information om kundernas behov inom vår organisation Vi mäter kundnöjdhet regelbundet Vi tillbringar mycket tid åt att diskutera kundens behov Vi utvärderar kontinuerligt våra produkter / tjänster mot kundens behov Vi bestämmer vår reaktion på nya kundbehov snabbt Vi kan snabbt svara på förändrade kundbehov Vi ändrar vår verksamhet omedelbart efter att ha fått negativ feedback från kunder Alla företagets verksamheter är integrerade för att satisfiera våra kundernas behoven Våra planer för att möta kundernas behov lyckas inte

7 UTVECKLINGSMETODER 21. Arbetsmetoderna i våra utvecklingsteam är organiserade så att utvecklingsteam kan vara ständigt redo för förändringar i kraven.... så att skapandet av dokument är en viktig del av deras arbetsuppgifter.... så att metoder och mål beslutas av teamet. 22. Vårt utvecklingsteam kommunicerar främst... med kunderna med det enklaste möjliga sätt när det behövs.... inom teamet med hjälp av företagets fördefinierade metoder. 23. Ett projekt för programvaruutveckling är sannolikt att misslyckas när det har varit för mycket fokus på planering och dokumentation i stället för att reagera på förändringar.... lyckas, eftersom utöver fungerande programvara har det producerats omfattande dokumentation.... för att möjliggöra genomförandet av projektet som planerat oberoende av förändringstryck.... så att skapandet av dokument är en mindre del av deras arbetsuppgifter.... så at metoder är beslutade på företagsnivå och mål av företagsledningen.... med kunderna genom gemensamt överenskomna rutiner och scheman.... inom laget fritt med hjälp av en lämplig metod som de väljer.... misslyckas när det har varit alltför många förändringar i stället för att hålla sig till de planer och dokumentation.... lyckas, eftersom utöver en fungerande programvara har det producerats en minimal mängd av dokumentation. 24. För att våra utvecklingsprojekt skall vara lönsamma, är det viktigt att projektet kan producera ordern enligt kundens... kan svara på kundernas förändrade behov ursprungliga önskemål. under utvecklingsprocessen.... fokuserar enbart på att producera... producerar en fungerande programvara programmet. samt dokumentation av hög kvalitet. 25. De anställda i utvecklingsteam väljs flexibelt till olika uppgifter efter sina individuella förutsättningar.... utbildas med fokus på deras förmåga att planera verksamheten proaktivt och extensivt.... arbetar mer produktivt när de bildar sina egna arbetsmetoder i samarbete med sitt lag. 26. Det är karakteristiskt för våra projekt att bli mer lönsamma, när vi förändrar våra planer flexibelt beroende på förändrade krav under loppet av utvecklingen.... att projektens mål definieras med kunden i projektplanen och programvaran byggs i enlighet med detta.... att de är valda för att utföras i huvudsak enligt långsiktiga strategiska mål.... att projektets resultat är överens i övrigt och vi lämnar utrymme för förändringar som vi kommer överens om med kunden senare.... väljs till olika uppgifter i enlighet med sina anställdas profiler genom sina chefer.... utbildas med fokus på deras förmågan att reagera på förändrade behov.... arbetar mer produktivt när de använder de gemensamma metoderna som antogs i företaget.... att bli mer lönsamma, när vi skapar fungerande planer i början av projektet och följa dem.... att målet med projektet kan ändras under projektets gång beroende på feedback från kunden... att de är valda för att utföras i huvudsak i enlighet med den nuvarande situationen och behoven.... att projektets resultat är överenskomna i detalj innan inledandet av projektet.

8 INFORMATION OM INFORMATÖREN 27. För att få en företagsspecifik svarsanalys, var vänlig och ange er e-postadress: E-postadress: _ ÅTERKOPPLING Vänligen förse oss med synpunkter så att vi kan förbättra undersökningen. Tack för att ni har tagit er tid! Returadress: OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2014 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tunnus VASTAUSLÄHETYS Denna undersökning utförs av Jyväskylä universitet. Vår kontaktperson är Eetu Luoma, e-post: Mer information om undersökningen finns tillgänglig på nätet:

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kommunikation med outsourcad funktion

Kommunikation med outsourcad funktion Kommunikation med outsourcad funktion av Johannes Blackne MF112x - Fördjupningsarbete i Integrerad Produktutveckling KTH Industriell teknik och management Maskinkonstruktion SE-100 44 STOCKHOLM Fördjupningsarbete

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer