> Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006"

Transkript

1 1 07 TIDSKRIFT FÖR SKOGSAKADEMIKERNA Årgång 21 > Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006

2 Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel ANSVARIG UTGIVARE Åke Barklund FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: sidan fem sidan åtta Innehåll sidan tio 1 07 Ill. André Prah BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel LEDAREN Möte med skogsministern Åke Barklund 3 Inbjudan till delförbundets Skogsakademikernas medlemsmöte 24 april 4 REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, SLU Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen ANNONSER Kontakt: Kerstin Diamant (se ovan) Annonspriser: Baksidan (helsida) :- Omslag II och III 8.700:- 1/1-sida 7.500:- 1/2-sida 4.500:- 1/4-sida 2.700:- 1/8-sida 1.800:- PRENUMERATION Skogsakademikern utkommer med fyra nummer per år. Prenumerera: sätt in 140 kr på PlusGiro , Naturvetareförbundet, och ange ditt namn, din adress samt prenumeration på Skogsakademikern. För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck medges om källan anges. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Om skogsutredningen och skogsfrågorna 5 Utlysningar och europeisk databas för skogsforskning 5 Vad är aktuellt på jobbet? Rundfråga till Skogsakademikernas styrelse 6 7 Använd lönestatistiken! 8 Välkomna nya medlemmar! 9 Notiser 9 ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm Verksamhetsberättelse för delförbundet Skogsakademikerna Omslagsbilden: Det var många åkande och full fart i skidstarten vid årets Vinterspel den 24 februari. Se artikel på sista sidan. Foto: Mårten Svensson, jägmästarkurs 06/11 Vinterspelen Skogsakademikern 1/07 2

3 Ledaren Ansikte mot ansikte möte med skogsministern I mitten av januari höll nye jordbruksministern Eskil Erlandsson, ansvarig också för skogsfrågorna, med stor del av sitt kansli en snabb serie möten med organisationer inom det skogliga Sverige. Man ville få ansikten att relatera till i kommande kontakter och en koncentrerad bild av skogsopinionen i olika läger. Naturvetareförbundet var också där, genom vår ordförande Madelen Nilsson och jag själv, som vice ordförande för Naturvetareförbundet och ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Vi framförde bland annat vår syn på skogsutredningen och de skogliga frågornas hemvist i regeringskansliet. Utbildning och FoU Ska skogsnäringens viktiga uppgift kunna uppfyllas måste tillräckligt med kompetent personal finnas. I skogsutredningen behandlas inte kompetensförsörjningen eller utbildningssystemet, något som Skogsakademikerna efterlyste på ett tidigt stadium i utredningen. Och nu underströk vi för ministern att det måste satsas på att utveckla samverkan mellan skola, universitet och näringsliv. Vi saknar också en analys i utredningen kring skogsnäringens långsiktiga forskningsbehov. Målkonflikter måste hanteras Det finns klara målkonflikter kring skogen, till exempel mellan skogsindustrins långsiktiga råvarubehov, energipolitiken och biologisk mångfald. Vi vill se analys och strategi och lösningar, inte att problem kortsiktigt sopas under mattan. Konflikterna får inte bli en hämsko i den fortsatta utvecklingen. Vi vill veta vem som gör vad För den utomstående betraktaren framstår uppdelningen av skogspolitiken på flera departement som förvirrande. Det skapas lätt oklarheter i var olika frågor hanteras. Vi vill se en klar sammanställning över vem som hanterar skogsfrågorna inom olika departement och vilka uppdrag de har. Ministern lovade återkomma. Större internationellt inflytande I förhållande till den betydelse skogsnäringen har för Sverige är antalet handläggare inom regeringskansliet av skogsfrågorna väl blygsamt. Detta leder bland annat till att Sverige som skogsnation inte tar tillvara alla möjligheter att vara med och sätta agendan för skogsfrågorna internationellt. Av två skäl är detta viktigt. Dels har vi som framgångsrik skogsnation mycket att tillföra i de pågående internationella skogsprocesserna. Dels måste vi förklara den nordiska skogsmodellen, så att de regler som tas fram tillåter oss att fortsätta arbeta som vi gör. Skoglig tankesmedja I kontakten med ministern efterlyste vi också en oberoende och kompetent tankesmedja med policyfolk forskare och administratörer. En sådan skulle behöva etableras fristående från skogsägare, industri, myndigheter och politiker. Vi har inget liknande idag, men mönster finns på andra håll i världen. Sammanfattningsvis handlar det om att lyfta upp och lyfta fram skogsfrågorna. Satsa stort och brett vår näring behöver och är värd det! ÅKE BARKLUND Se också s. 5. Åke Barklund, delförbundet Skogsakademikernas ordförande samt vice ordförande i Naturvetareförbundet. (Se också s. 6) 3 Skogsakademikern 1/07

4 Delförbundet Skogsakademikernas medlemsmöte 2007 Tid: tisdag 24 april kl cirka Plats: SACO, Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm Program: Karriärseminarium föredrag av Helena Nicklasson, Naturvetareförbundet Förtäring Mötesförhandlingar Även icke medlemmar välkomna till föredraget! Medlemsmötet hålls i Skogsnäringsveckan 2007, se Med fokus på framtidens lantbrukare! Vi tror att framtidens lantbrukare uppskattar en kompentent och engagerad diskussionspartner. En person med gedigen erfarenhet av lantbrukarens villkor. Ring Fredrik Blad på telefon eller gå in på för att veta mer. Fredrik Blad Skaraborgs Provinsbank, Skövde Skogsakademikern 1/07 4

5 Skogsfrågorna åter till jordbruksdepartementet? Alldeles innan Skogsakademikern går i press nås vi av uppgifter om var skogsfrågorna hamnar i regeringen. Nu ser det ut som om merparten av de skogsfrågorna åter förs till jordbruksdepartementet, en ordning så rådde fram till Skogshandläggare har flyttat från näringsdepartementet till jordbruksdepartementet, även om det formella beslutet i skrivande stund (början av mars) ännu inte är taget. Skogsindustrifrågorna ligger kvar i näringsdepartementet, men det är oklart med hur mycket resurser. Mer samordning och fokus på skogsfrågorna I mitten av januari gick remisstiden ut för Skogsutredningen Mervärdesskog. Runt hundra remisssvar har inkommit till ansvarige minister Eskil Erlandsson. Naturvetareförbundet och delförbundet Skogsakademikerna koncentrerar sig i sitt remissvar på några centrala frågor kring utbildning, organisa- tion samt forskning.... de skogspolitiska frågorna kräver en ökad samordning och ökat fokus inom regeringskansliet var en av synpunkterna. (Se Naturvetaren 2-07.) Att personal och uppgift nu tycks vara i samma hus (jordbruksdepartementet) verkar lovande och med detta vinns ju enklare samordning mellan skog och jord och universitet och det internationella FN-arbetet, med mera. Att med denna nygamla ordning kopplingen skog-industri -marknad blir lidande är en nackdel som bara kan överbryggas genom tydlig, tät, tålmodig samverkan över departementsgränserna. För att klara detta och för att ge vår skogsnäring den tyngd och betydelse den är värd behövs förstärkningar i form av fler medarbetare och en tydlig chef för skogsnäringen i regeringskansliet med mycket hög rang, nödvändigt för det internationella arbetet, kommenterar Åke Barklund. KERSTIN DIAMANT Se även ledaren s. 3. Mer om remissvaret, se och samt Naturvetaren Följ också utvecklingen på Betänkandet Mervärdesskog (SOU 2006:81) lades fram i oktober Vi har skrivit om utredningen i de två föregående numren av Skogsakademikern. Utlysning och ny databas för europeisk skogsforskning I förra Skogsakademikern beskrevs den nationella strategiska forskningsagenda (NRA) som presenterades i november Nu är det dags för utlysningar och en databas på europanivå över skogsforskning som lanseras i början av mars. Branschforskningsprogrammet (BFP), som staten tillsammans med skogs- och träindustrin initierade, öppnade för ansökningar hos Vinnova i januari. För NRAs del innebär det stora finansieringsmöjligheter inom värdekedjorna Trä samt Massa och Papper. Till hösten finns det möjlighet att från BFP även söka medel inom NS-13 och 14 i NRA (NS står för nationella satsningsområden). Dessa båda rör försörjning av vedbaserade råvaror samt socioekonomiska frågor inom skogsnäringen. Senare under året beräknas också nya finansieringsmöjligheter inom Skog och Bioenergi öppnas. Den första utlysningen inom EUs sjunde ramprogram öppnade precis före jul och nu är det stor aktivitet kring de första ansökningarna. Här spelar det svenska supportkontoret för den skogsbaserade näringen en stor roll (www.fbsresearchsupport.se). En publik databas för FoU-projekt inom skogsnäringen kommer att tas i drift i början av mars. Den är databas för den europeiska teknikplattformen FTP (Forest Based Sector Technology Platform) och NRA i Sverige. Där lägger forskningsaktörerna själva in sina pågående projekt och alla kan fritt söka vad som är på gång inom området. KERSTIN DIAMANT Följ utvecklingen på 1 Skogsakademikern 1/07

6 Rundfråga till delförbundet Skogsakademikernas styrelse: Foto: Pia Barklund Vad är aktuellt? Skogsdebatt, stormen Pers verkningar, standardisering av träprodukter, Skogsstyrelsens arbete, SLU i Umeå och Skinnskatteberg liksom allmän krisbevakning det är vitt skilda områden som delförbundet Skogsakademikernas styrelseledamöter är engagerade i. Åke Barklund, delförbundet Skogsakademikernas ordförande. Rolf Lindström, delförbundet Skogsakademikernas vice ordförande. Anna Brockmark Björn Hånell Vår fråga: Vad är aktuellt inom ditt arbetsområde under våren? Åke Barklund är akademisekreterare och VD för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. KSLA är en oberoende och neutral organisation, med 500 ledamöter, som arbetar på frivillig bas med jord- och skogsbruk med tillhörande näringar. KSLA tar initiativ i speciella frågor, engagerar ledamöterna och andra specialister för faktapresentationer, fungerar som remissorgan samt uppmuntrar speciellt yngre forskare genom forskningsanslag och stipendier, berättar Åke Barklund. KSLA har 14 anställda med uppgift att locka akademiledamöterna att bjuda på sin erfarenhet och kunskap. Aktuellt för oss nu är att delta i den svenska skogsdebatten och den internationella biståndsdiskussionen, som nu åter handlar om jordbruk, fortsätter Åke. Exempel på sammankomster i vår är: Fogelstagruppen, Hästen i det moderna samhället, Klimat och miljö i förändring varifrån kommer maten? och Kantring av skogsnäringen från nord till syd. Just när intervjun görs läser Åke Barklund inkomna förslag till Anders Wall Award, ett årligt miljö-/entreprenörspris som delas ut i Bryssel via Friends of the Countryside med KSLA som svensk samordnare. Rolf Lindström är VD för Bergs Skog AB, inköpsbolag till Bergs Timber AB. Jag arbetar med att bygga upp en ny organisation och administration i företaget, som drog igång 1 december Komplicerade virkesadministrativa system ska trimmas in. Det är bra fart i sågverksindustrin, menar Rolf. Även denna gång drabbades vi relativt lindrigt av stormen, kubikmeter blåste ner hos våra leverantörer det är hanterbart. Vi hoppas vara klara till sommaren, den stora frågan är befarade granbarkborreangrepp. Väl fungerande logistik- lösningar är nödvändiga. Klarar vi ut det här har vi goda förutsättningar för fortsatt friska skogar och en tryggad bas för svensk sågverksindustri, allmänt sett. Anna Brockmark är områdesinspektor på Södra Region Väst med kontoret i Vårgårda. Vi på Södra förväntade oss normal avverkningstakt och fokus på att arbeta upp barkborreskadad skog i vinter, vår och sommar, men efter stormen Per avverkar vi ingen stående skog utan lägger alla resurser på att få ut stormvirket samtidigt som vi plockar med de barkborreskadade träden, berättar Anna. Liksom med Gudrun drabbades inte Annas område så illa av stormen Per. Hon säger: Men kanske vi får åka ner och hjälpa de områden där stormen och barkborren gjort värre skada. Vi har redan skickat ner skördargrupper till Halland. Det är stressigt och mycket att göra för målet är att skogsägarna ska få ut sitt stormvirke innan barkborrarna svärmar i maj. För skogens bästa får vi hoppas att det blir en kall och regnig sommar! Aktuellt är också att en del av Södra Skogs datasystem byts ut och vårt skogsbruksområde är ett av de första. Det verkar bli bra men det tar ett tag innan systemet fungerar smärtfritt. Björn Hånell är professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, Björn arbetar med utveckling av skogsskötselsystem för hållbart och lönsamt skogsbruk. Aktuellt nu är en forskarskola i skogsskötsel, som fram till 2014 ska ha producerat doktorer och licentiater med jämn könsfördelning. SLU går på plus efter tidigare neddragningar och nu ska fyra nya skogsprofessorer anställas: i skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring och skoglig ekofysiologi. Två nya institutioner har sett dagens ljus hos oss på Skogsfakulteten sedan nyåret. Det är Skogsakademikern 1/07 6

7 institutionen för skogens ekologi och skötsel (f.d. Skogsskötsel, skogsekologi och skoglig vegetationsekologi) och institutionen för vilt, fisk och miljö (f.d. Skoglig zooekologi och vattenbruk). Fredrik Maller är rådgivare på branschorganisationen Skogsindustrierna. Jag jobbar med produktfrågor inom flera projekt tillsammans med industrin. Den stora frågan nu är CE-märkning och Europastandardisering av trävaror. En annan viktig arbetsuppgift är att tillsammans med UD och Kommerskollegium arbeta för att undanröja handelshinder för svenska trävaror. Övergripande frågor, som Fredriks kolleger på branschorganisationen Skogsindustrierna arbetar med, är energi- och transportpolitiken. Räcker skogen till? Olika energislag och vägskatter är framträdande frågor, säger Fredrik. Anna Möller är distriktschef på Skogsstyrelsens distrikt Z Öst med kontoret i Östersund. Just nu är vi mitt uppe i vår lönerevision vilket innebär en hel del jobb för oss chefer. Vi drar också igång de lokala sektorsråden, nu när det nationella och de regionala har påbörjat sitt arbete. I sektorsråden sitter representanter för alla samhällets skogliga intressenter. För övrigt har vi ett stort och viktigt jobb framför oss med att sjösätta omorganisationen, som nu är inne i ett mycket konkret skede för oss ute på distrikten. Det medför nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetssätt. En myndighet fokuserar också på enhetlighet, vilket innebär nya, gemensamma system och verktyg som ska tas i bruk hos berörd personal. Lägg därtill alla kalibreringsövningarna för fältpersonalen! Nilla Thomson, krishanterings- och beredskapssakkunnig i Statsrådsberedningen Nilla Thomson är sedan sommaren 2006 krishanterings- och beredskapssakkunnig vid Enheten för beredskap och analys i Statsrådsberedningen, som är statsministerns kansli. Enheten som bildades under 2006 är gemensam för hela regeringskansliet. Under en kris ska enheten utöver en ständig omvärldsbevakning kunna stödja krishanteringsarbetet i regeringskansliet, till exempel genom att ta fram en samlad lägesbild, analyser och underlag till stöd för beslut i regeringskansliet. Vi har till uppgift att ge en tidig förvarning inom regeringskansliet vid allvarliga händelser. För att klara det har vi dygnet runt en sektorsövergripande omvärldsbevakning. Pär Hansson läser sedan hösten 2004 på jägmästarprogrammet i Umeå. På SLU rullar undervisningen på. Bolognaprocessens inverkan på SLU-programmen startar till hösten. Förhoppningsvis kommer rörligheten mellan universitet i Sverige öka i allmänhet och mellan SLU och utlandet i synnerhet. Det är möjligt att läsa tre år på hemmaplan för att sedan avsluta med en masternivå utomlands i två år. Pär reser i april för att studera skogsbruk till Slovakien/Ungern/Österrike med halva sin kurs, övriga reser till Ryssland/Estland. Flera skogsföretag har varit på SLU i Umeå och gjort reklam för sommarjobb. Holmen söker cirka 25 inventerare och Jan Karlsson Skog söker lika många arbetsledare till sina planteringslag. Och Erik Palmqvist var här och höll i en söka jobb-kurs för studenterna. Pär förbereder sig inför ett års studier vid Cornell University utanför New York till hösten. Björn Öhrström läser sedan hösten 2005 på skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. Här på skolan är det full fart. Vi fyller kurserna med studenter och i andra ändan verkar det finnas gott om jobb. De stora arbetsgivarna har varit här och erbjuder både praktik- och sommarjobb och anställning för oss när vi är klara med skogsmästarstudierna. Arbetet med vårt nya kårhus pågår och det ser ut att bli klart till hösten. Björn berättar vidare att han själv är halvvägs genom skogsmästarprogrammet och planerar att läsa kursen Skogsgården i Skinnskatteberg. Många studenter utnyttjar också möjligheten att läsa sista året på annan ort inom SLU eller annat universitet. KERSTIN DIAMANT SKOGSNÄRINGSVECKAN I samtalet med Fredrik Maller kommer vi också in på Skogsnäringsveckan april, där Skogsindustrierna på sätt och vis återskapar Skogsveckan. I och med att många skogliga organisationer och kamratföreningar lägger sina årsmöten i den här veckan i Stockholm ges möjlighet för skogsfolk att träffas, säger Fredrik. Läs mer på Fredrik Maller Anna Möller Nilla Thomson Pär Hansson, studentrepresentant i Skogsakademikernas styrelse. Björn Öhrström, studentrepresentant Foto: Per Bergkvist Foto: Bo Persson Foto: Angelica Engström 7 Skogsakademikern 1/07

8 Använd lönestatistiken! Naturvetareförbundets lönestatistik för 2006 är sammanställd. Löneutvecklingen för skogsakademiker har varit bättre på privat än på statlig sektor. Att byta arbete tycks också vara en metod för att få högre lön. Och den skogliga arbetsmarknaden är het. Det var 71 procent som svarade, det är en hög siffra, säger Erik Palmqvist som ansvarade för löneenkäten. Att de flesta förhandlat bort övertidsersättning är en information som löneenkäten givit. Många naturvetare arbetar övertid, men bara varannan får ersättning. Det gäller i hög grad för de skogsakademiker som besvarat enkäten. Där har runt 82 procent på privat sektor avtalat bort övertidsersättning och 60 procent uppger att de arbetar 17 timmar övertid eller mer i genomsnitt varje månad. Endast 6 procent uppger att de aldrig arbetar någon övertid inom privat sektor. Gemensam statistik och individuella uppgifter Hela lönestatistiken är utlagd i SACO Lönesök och redovisas där tillsammans med lönestatistik från över akademiker. Erik Palmqvist framhåller att det samtidigt, precis som tidigare, är möjligt för skogsakademiker att per telefon i medlemsjouren, tel , få individuella löneuppgifter. Liksom tidigare gäller att både kollegan och den som frågar medgett att deras lön får uppges vid lönerådgivning. Bättre löneutveckling i privat sektor Mellan 2005 och 2006 hade skogsakademiker en genomsnittlig löneutveckling på 5 procent. Skillnaderna är dock stora mellan privat och statlig sektor. I privat sektor var den genomsnittliga löneutvecklingen 6,4 procent medan den på statliga sektor var 3,6 procent. Ingångslönerna ligger lågt, med tanke på den utbildning och kompetens som jägmästare och skogsmästare besitter. Runt i snitt har vi i statistiken och där är det ganska lika för jägmästare och skogsmästare, säger Erik och fortsätter: Vad som är en rimlig ingångslön beror på din kompetens och krav och arbetsuppgifter i det jobb du söker. Därför är det viktigt att använda både...få upp lönen snarast möjligt. Erik Palmqvist är förbundssekreterare på Naturvetareförbundet och verksamhetsansvarig för delförbundet Skogsakademikerna. Erik ansvarade för 2006 års löneenkät. den generella lönestatistiken och kontakta oss för individuell lönerådgivning. Det gäller att få upp lönen snarast möjligt. Sammanfattningsvis handlar det om att alla borde fråga sin chef om vad som krävs för att få en bättre löneutveckling. Begär ett tydligt svar för att kunna utvärdera prestation och resultat vid nästa års löneförhandling! Byt jobb höj din lön Att byta jobb några gånger under karriären är ett säkert sätt för att få en positiv löneutveckling. Löneutvecklingen för dem som mellan 2005 och 2006 bytte arbetsgivare var 12,4 procent, medan den var 4,4 procent för dem som hade samma arbetsgivare, säger Erik. Och arbetsmarknaden är god. Det märks i den stora mängd skogliga platsannonser som Naturvetareförbundet förmedlar, per post och på webben. Det märks också i att en hel del skogsakademiker får jobb redan innan de tagit ut examen. Här vill jag verkligen rekommendera alla att se till att ta ut examen, även om man fått arbete. Det är viktigt för framtiden, råder Erik. KERSTIN DIAMANT Läs mer: Naturvetaren Foto: Katarina Bengtsson Skogsakademikern 1/07 8

9 Notiser Nästa tidning Nästa nummer av Skogsakademikern beräknas utkomma i juni. Material vill vi ha senast runt 10 maj. Platsannonser Ska du anställa en skogsakademiker? Med vår annonsservice Skogsakademikertips når du hela eller delar av skogsakademikerkåren per brev. Annonsen läggs också på www. naturvetareforbundet.se. Se webben, Annonsörer, eller kontakta Gunilla Gidlund, , gunilla. Skogs-EM 2007 Skogs-EM på skidor hölls 29/1 3/2 i nordvästra Italien med 975 deltagare, varav 17 från Sverige glädjande nog flera yngre förmågor. Truppen fick en brons- och fem guldmedaljer, ett av de bättre resultaten på flera år. Det svenska förstalaget blev femma bland 126 stafettlag. Ovanligt bra skogsexkursioner erbjöds och tävlingarna var genomgående förstklassigt arrangerade års Skogs-EM i orientering hålls söder om Pärnu i Estland vecka 29. Sista anmälningsdag är 15 maj. För ytterligare information: LEIF STRÖMQUIST Skogliga kamratföreningar I matrikeln finns en förteckning över skogliga kamratföreningar. Flera av dem kan nås via webben. Se under Skogsakademikerna: Nätverk. SACO på SLU på webben Den fackliga webbplatsen har ständigt uppdaterad information om det mesta som rör sig på SLU. Den svenska modellen synas Skogsstyrelsens årliga skogspolitiska seminarium, som hålls 9 maj, har temat Den svenska modellen ett hållbart skogbruk för framtiden? Den svenska modellen där produktion, miljöhänsyn och hänsyn till andra intressen ska samsas på majoriteten av skogsarealen diskuteras. Vad innebär den svenska modellen och håller den för de ökande kraven på skogen? Om inte, vilka är alternativen? Skogsminister Eskil Erlandsson deltar. Konferensen hålls i Berns Salonger, Stockholm. Se vidare www. skogsstyrelsen.se. Fakta Skog Fakta Skog från SLU ges ut med 15 nummer per år och kan laddas ner gratis. Har du frågor eller förslag, kontakta redaktören Göran Sjöberg, Nya medlemmar välkomna! Nya medlemmar i Naturvetareförbundet/delförbundet Skogsakademikerna från 15 december 2006 till och med 28 februari Dermer Richard Eriksson Björn Helin Markus Lundberg Karin Nilsson Simon Orgum Jonas Petersson Anna Sundberg Jimmy Tjernell Tomas jägmästarstuderande skogsvetare skogsvetare jägmästarstuderande jägmästarstuderande jägmästarstuderande jägmästarstuderande skogsmästarstuderande jägmästarstuderande tel Se även faktaskog. Skogshistorisk årsskrift 2006 Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2006 innehåller denna gång bland annat en rejäl älgstek med flera artiklar om skogens konung. Detta och mycket annat kan läsas i årsboken och kontakt med Skogshistoriska Sällskapet kan tas antingen via webbplatsen eller med sällskapets sekreterare Gunnar Johansson, tel Beställ extra matriklar Matrikeln utkom i slutet av december. Alla medlemmar i delförbundet Skogsakademikerna får matrikeln hem utan kostnad. För övriga kostar matrikeln 450 kronor. Porto tillkommer. Beställ gärna extra matrikel till jobbet! Beställ från Gunilla Gidlund, tel eller via 9 Skogsakademikern 1/07

10 Verksamhetsberättelse för delförbundet Skogsakademikerna 1 januari 31 december 2006 Skogsakademikern har utkommit med fyra nummer under Delförbundet Skogsakademikerna kan nu blicka tillbaka på ett helt verksamhetsår inom Naturvetareförbundet efter fusionen 1 juli Extra medlemsmöte 20 april Enligt delförbundets stadgar hålls medlemsmöte vart annat år, udda årtal, samt i förekommande fall extra medlemsmöte. Extra medlemsmöte hölls den 20 april. Vid mötet rapporterades om delförbundets verksamhet, förrättades fyllnadsval samt diskuterades Kamratfondens framtid. STYRELSEN Delförbundets styrelse som valdes för två år på konstituerande möte 27 maj 2005 har bestått av Ordförande Åke Barklund jm 70 Övriga styrelseledamöter Björn Hånell jm 74 Rolf Lindström sm 90, vice ordförande Fredrik Maller st 97 Anna Möller jm 87 Nilla Thomson jm 85 Anna Brockmark sv 01 (adjungerad från hösten 2005, vald på medlemsmötet 20 april 2006) Studentrepresentanter: Pär Hansson jm 04/09 Björn Öhrström sm 05/08 Valberedningen Per Olsson jm 80 (sammankallande), Magnus Norrby jm 89, Mattias Gustafsson sm 95, Ivar Palo jm 83, Karin Öhman jm 99 Förtroendemannarevisorer Ordinarie John Arlinger jm 92 Suppleant Fredrik Bäckström jm 00 Delförbundets styrelse har haft fyra protokollförda möten under Förkortningar: jm=jägmästare, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare KANSLIET Förbundet Skogsakademikernas tidigare personal anställdes vid fusionen av Naturvetareförbundet och ingår i Naturvetareförbundets kansli med dess gemensamma arbetsuppgifter. När det gäller uppgifter knutna till skogsakademiker ansvarar Gunilla Gidlund för Skogsakademikertips och distribution, fakturering och beställningar av matrikeln, Kerstin Diamant är redaktör för Skogsakademikern och matrikeln. James Tersmeden gick i pension den 1 september. Erik Palmqvist blev verksamhetsansvarig för delförbundet, med ansvar för bland annat styrelsens arbete och matrikelenkäten. Peter Staland anställdes i augusti 2006 för att bland annat arbeta med skogliga professionsfrågor. BRANSCHSAMTALEN Branschsamtalen inom Näringsdepartementet som inleddes våren 2005 med fokus att stärka konkurrenskraften för skogs- och träindustrin resulterade i rapporten Skogs- och träindustrin en del av Innovativa Sverige, som presenterades den 20 december Under 2006 har först Åke Barklund och senare Peter Staland deltagit i fortsatta samtal inom näringsdepartementet, där konkreta resultat bland annat blivit ett Vinnovauppdrag om ett nationellt forskningsprogram för skogs- och träindustrin. Den nya regeringen har ännu inte tagit ställning till om branschsamtalen kommer att fortsätta och i så fall i vilken form. SKOGLIG HÖGSKOLEUTBILDNING Skogsakademikerna/Naturvetareförbundet deltar i diskussionerna och arbetet med de skogliga högskoleutbildningarna. James Tersmeden deltog under våren i skogsfakultetens grundutbildningsnämnd, där Peter Staland tog vid under hösten. MEDLEMSSERVICE All typ av medlemsservice som rör löner och arbetsförhållanden är i och med samgåendet integrerade med Naturvetareförbundet, med bland annat ombudsmannajour, fackliga kurser och stöd till lokala fackliga ombud. I slutet av mars anordnades en grundkurs riktad speciellt till fackliga ombud Skogsakademikern 1/07 10

11 MEDLEMMAR I DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Tabell. Medlemmar i delförbundet 31 december 2005 och 31 december Totalt varav kvinnor pensionärer studenter varav kvinnor 31/ / inom skogsbranschen. Naturvetareförbundet har medverkat vid bildandet av en lokal akademikerförening på Norra Skogsägarna. TIDNINGEN Skogsakademikern Förbundets medlemstidning Skogsakademikern har under 2006 utkommit med fyra nummer. Den tar upp den skogliga arbetsmarknaden och arbetet inom delförbundet Skogsakademikerna. De gemensamma fackliga frågorna speglas nu i Naturvetaren. Matrikeln Årets matrikel utkom i slutet av december, ett halvår senare än planerat. Förseningen berodde bland annat på att övergången till Naturvetareförbundets medlemsregister medförde datatekniska utmaningar när matrikelns personuppgifter skulle sammanställas. Grafiskt har personregistret fått en ny utformning, som vi hoppas ska upplevas som tydligare. Sedan länge har matrikeln och förbundets webbplats haft information om många olika skogliga kamratföreningen. Nytt i matrikeln för detta år är att delförbundet i ett samarbete med Jägmästarnas Förening informerar fylligare om föreningens verksamhet och publicerar en förteckning dess medlemmar. Självfallet är liknande samarbete med andra skogliga kamratorganisationer välkommet. Det blivande kårhuset i Skinnskatteberg har fått bidrag under året och information om kårhusprojektet har publicerats i Skogsakademikern. Naturvetareförbundets kongress och styrelse Naturvetareförbundets kongress, som hålls vart tredje år, ägde rum november Kongressen fastställer verksamhetens inriktning och medlemsavgifter för de kommande tre åren. Majoriteten av kongressombuden utses genom val, därutöver utsåg delförbundet och sektionerna ett ombud vardera. Nilla Thomson var delförbundets representant. Övriga skogsakademiker som var kongressombud: Staffan Berg, Pär Hansson, Anton Holmström och James Tersmeden. Sedan fusionen har Åke Barklund och Erik Petré varit adjungerade i Naturvetareförbundets styrelse. Nu valdes Åke Barklund till ordinarie styrelseledamot i Naturvetareförbundet. Erik Petré ingår i valberedningen för kommande kongressperiod, SLUTORD Detta verksamhetsår för delförbundet Skogsakademikerna har präglats av arbetet att bibehålla den skogliga profilen och gemenskapen samtidigt som vi bidrar till och drar nytta av den större fackliga gemenskapen i Naturvetareförbundet. Nacka i januari 2007 ERIK PALMQVIST STUDENTERNA Efter samgåendet är studentrekryteringen en gemensam angelägenhet. Skogsakademikerna/Naturvetareförbundet medverkade på näringslivsdagen i Skinnskatteberg 8 februari, vid Vinterspelen i Umeå den 25 februari, på söka jobb-kurser i Umeå 1 mars med skogsstyrelsen och i Skinnskatteberg 2 maj med Mellanskog, utvärderingsdagen 2 juni i Skinnskatteberg och Märgträffen i Umeå 15 november. Styrelsemöte i delförbundet 12 maj Fr. v. i bild: Erik Palmqvist, protokollförare, Pär Hansson, Anna Möller, Anna Brockmark, Björn Öhrström, Nilla Thomson och Åke Barklund. 11 Skogsakademikern 1/07

12 Posttidning B Naturvetareförbundet Box 760, Nacka Inloggning: Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se din adress här bredvid) Lösenord: Personnummer (10 siffror) Vinterspelen 2007 Anrik favorit i repris Vinterspelen 2007 hölls lördagen den 24 februari. Det var den 85:e upplagan av de anrika tävlingarna, som vanligt med ett skid- och ett skyttemoment. Nu är Vinterspelen avklarade. Det blev en lyckad dag, med många tappert kämpande. De som saknade teknik och erfarenhet kompenserade med vilja och entusiasm. För topplacering krävdes dock både erfarenhet och teknik. Hemvärnets skjutbana Dagen började i gryningen med samling på skjutbanan med genomgång av momenten. Det var hemvärnet som stod för skjutbana och några funktionärer. Vädret visade upp en blåsig och snöig sida under dagen och det blev en del kalla skjutfingrar under förmiddagen. Många tävlade på skidor Skidtävlingen började med en masstart där tempot var minst sagt olika. På kvällen var det middag på kårhuset och det blev en lyckad tillställning med mycket sång och skratt. Under både skidåkningen och på middagen gästades vi av ett 30-tal utbytesstudenter, som kommit upp från Uppsala för att vara här under helgen. Ida Karlsson, jägmästarkurs 04/09, glad tävlande i skidspåret. Tack till sponsorerna! Vi vill gärna tacka våra sponsorer för samarbetet: Hemvärnet, Naturvetareförbundet, ICA Mariehem och Intersport Ersboda FÖR JÄGMÄSTARKURS 06/11 AXEL BERGSTEN & BJÖRN THORN-ANDERSEN SAMTLIGA FOTON: MÅRTEN SVENSSON Richard Bexell, jägmästarkurs 06/11, vann klassen 24 kilometer.

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008

Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008 1 08 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008 En skogspolitik i takt med tiden, regeringens

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

> Samling kring forskningsagenda > Att jobba i skogsutredningen > Lyckad fusion summeras

> Samling kring forskningsagenda > Att jobba i skogsutredningen > Lyckad fusion summeras 4 06 TIDSKRIFT FÖR SKOGSAKADEMIKERNA Årgång 20 > Samling kring forskningsagenda > Att jobba i skogsutredningen > Lyckad fusion summeras Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning, deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 201 5 Styrelsens sammansättning Mats Djupsjöbacka Peter Lugnegård Ingegerd Saarinen Torgny Forsgren Marie Persson Bygdsiljum Umeå Åsele Lycksele Tärna Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

> Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina

> Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina 3 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare med rösträtt Sture Karlsson Niklas Arvidsson Magnus Bergman Johnas Henrysson Bernt Hermansson

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket

> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket 2 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Rådsmöte för delföreningar i svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, 20 maj Vårmötet i Karlstad

Rådsmöte för delföreningar i svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, 20 maj Vårmötet i Karlstad Rådsmöte för delföreningar i svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, 20 maj Vårmötet i Karlstad Närvarande: Lennart Dückhow IM Väst (sammankallande) Petter Backteman IM Örebro Sofie Blume,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

> Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57

> Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57 3 07 T i d s k r i f t f ö r S k o g s a k a d e m i k e r n a Årgång 21 > Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57 Nya medlemmar

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Tekniska kontoret, Västerås. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till:

Tekniska kontoret, Västerås. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till: TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Plats: Näringsdepartementet, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Anna-Sofia Sjöquist Vice ordförande Trafikkontoret, Göteborgs stad Pia Larsson

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 7 november 2016 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer