REVISIONSKVALITETENS INVERKAN PÅ RESULTATMANIPULERING FINANSKRISEN OCH EFFEKTEN PÅ KVALITETEN AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSKVALITETENS INVERKAN PÅ RESULTATMANIPULERING FINANSKRISEN 2008-2009 OCH EFFEKTEN PÅ KVALITETEN AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN"

Transkript

1 < REVISIONSKVALITETENS INVERKAN PÅ RESULTATMANIPULERING FINANSKRISEN OCH EFFEKTEN PÅ KVALITETEN AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN Svenska handelshögskolan Institutionen för redovisning och affärsjuridik Handledare: Janne Viitanen Referent: Markus Seppänen Matrikelnummer:

2 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Institutionen för redovisning och affärsjuridik Arbetets art: Pro-Gradu avhandling Författare: Markus Seppänen Datum: Avhandlingens rubrik: Revisionskvalitetens inverkan på resultatmanipulering - finanskrisen och effekten på kvaliteten av den finansiella rapporteringen. Sammandrag: Revisionskvalitet och rapporteringskvalitet är en av grundstenarna bakom finansiella rapporteringen och samtidigt den välfungerade kapitalmarknaden. Finanskrisen satte rapporteringskvaliteten och därmed även revisionskvaliteten i ett dystert ljus. Revisorerna har fått allt mer utmaningar i och med att företagsledningen fått mera friheter angående rapporteringskvaliteten. I och med att de nya IAS 39- och FAS 157- standarderna togs i bruk hösten 2008, behöver inte finansiella tillgångar längre vara värderade till verkligt värde om marknaden inte fungerar och är i obalans, så som under en finansiell kris. Företagsledningen har därmed fått större handlingsfrihet och i dylika situationer har det tidigare betytt även mera resultatmanipulering. Resultatmanipulering är i första hand skadligt för aktieägarna men även för kreditgivare och andra intressenter. Syftet med denna avhandling är att undersöka huruvida revisionskvaliteten inverkar på resultatmanipulering och hur finanskrisen påverkat rapporteringskvaliteten. För att undersöka detta har onormala periodiseringar beräknats enligt DeAngelos och modifierade DeAngelos modeller. Slutliga samplet är internationellt, börsnoterade företag och sammanlagt årsobservationer för åren Revisionskvaliteten har undersökts genom att jämföra Big-4 och icke-big-4. Resultaten visar att Big-4 bekämpar bättre onormala periodiseringar, även under finanskrisen , jämfört icke-big-4. De onormala periodiseringarna var i medeltal 3,5 5,9 procentenheter högre, beräknat enligt DeAngelos modell, och procentenheter högre, beräknat enligt modifierade DeAngelos modell, för företag reviderade av icke-big-4. Därmed konstateras att revisionskvaliteten är bättre i företag reviderade av Big-4, vilket gällde även under finanskrisen De empiriska resultaten visar även att onormala periodiseringar ökat i och med finanskrisen I medeltal var de onormala periodiseringarna 2 13 procentenheter högre under åren jämfört med åren Detta bevisar att rapporteringskvaliteten försämrats i och med finanskrisen. Nyckelord: Revisionskvalitet, Big-4, resultatmanipulering, rapporteringkvalitet, finanskris, onormala periodiseringar

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Problemområde Syfte och avgränsningar Arbetets fortsatta uppläggning REVISIONSKVALITET Kapitlets innehåll och syfte Definition samt allmänt om revisionskvalitet Surrogat för revisionskvalitet Storlek Arvode Rättegångar Kritik mot revisionsmisslyckanden Sammanfattning RESULTATMANIPULERING Kapitlets innehåll och syfte Begreppet resultatmanipulering samt definition Metoder för resultatmanipulering Val av redovisningsmetod Tillämpning av redovisningsmetod Tajmning av redovisningsmetod Tajmning Motiv bakom resultatmanipulering Kapitalmarknadsbaserade motiv Kontraktbaserade motiv Politiska motiv Metoder för att upptäcka resultatmanipulering Vanliga situationer för resultatmanipulering Resultatmanipulering i situation av konkurs Resultatmanipulering i IPO-företag Sammanfattning... 34

4 4. REVISION UNDER FINANSIELLA KRISER Kapitlets innehåll och syfte Allmänt Finansiella kriser rubbar rapporteringen Revisorns roll i resultatmanipulering Sammanfattning SAMMANFATTNING AV TEORIDELEN FORSKNINGSUPPGIFT Kapitlets innehåll och syfte Forskningshypoteser Metodik Datamaterial Insamling av data Statistik av data RESULTAT Kapitlets innehåll och syfte Revisionskvalitet Rapporteringskvalitet under finanskrisen Sammanfattning AVSLUTNING Sammanfattning och diskussion Reliabilitet och validitet Begränsningar och förslag till fortsatt forskning KÄLLFÖRTECKNING...75

5 TABELLER Tabell 1: Auditors and distressed Banks Tabell 2: Deskriptiv statistik, medeltal för balansposter Tabell 3: Deskriptiv statistik, omsättningen Tabell 4: Deskriptiv statistik, försäljningsfordringar Tabell 5: Deskriptiv statistik, omsättningstillgångar Tabell 6: Deskriptiv statistik, totala tillgångar Tabell 7: Deskriptiv statistik, leverantörsskulder Tabell 8: T-test för EDA, H1, DeAngelo...59 Tabell 9: T-test för EDA, H1, Mod.DeAngelo Tabell10: T-test för EDA, H2, DeAngelo, Big Tabell 11: T-test för EDA, H2, DeAngelo, Icke-Big Tabell 12: T-test för EDA, H2, Mod. DeAngelo, Big Tabell 13: T-test för EDA, H2, Mod. DeAngelo, Icke-Big BILAGOR Bilaga 1: SPSS H1, DeAngelo Bilaga 2: SPSS H1, Modifierade DeAngelo Bilaga 3: SPSS H2, DeAngelo, Big Bilaga 4: SPSS H2, DeAngelo, Icke-Big Bilaga 5: SPSS H2, Modifierade DeAngelo, Big Bilaga 6: SPSS H2, Modifierade DeAngelo, Icke-Big

6 Använda förkortningar Big 4 CGR EU FAS FDIC GAAP GAAS IAS ITC IFAC IFRS IPO LIFO FIFO SEC SOX Globalt de fyra största och dominerande revisionsbyråerna (KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers och Deloitte Touche Tohmatsu). Av centralhandelskammaren godkänd revisor Europeiska unionen Financial Accounting Standard Federal Deposit Insurance Corporation Generally accepted accounting principles General Accepted Accounting Standards International Accounting Standards United States International Trade Commission International Federation of Accountants International Financial Reporting Standards Initial Public Offering (sve. initialemission, den första emissionen för bolaget) Last in first out First in - first out Securities and Exchange Commission Sarbanes-Oxley Act

7 1 1. Inledning 1.1. Problemområde Den finansiella rapporteringens uppgift är att ge information till aktieägare samt intressenter och därmed utgör den grunden för den effektiva kapitalmarknaden. För att den effektiva kapitalmarknaden skall vara trovärdig krävs övervakning och granskning utförd av en tredje, opartisk part, det vill säga revision. Revisionsskandalerna under det senaste decenniet så som Enron, Worldcom, Parmalat eller på finskt plan till exempel Skandia och Töölön Matkatoimisto har bevisat att revisionen är totalt värdelös om den saknar kvalitet. Även finanskrisen som slog igenom 2008 satte de största revisionsbyråerna i ett negativt ljus. Det är alltid lätt att kritisera revisorer men om man tar en djupare titt inser man snabbt att en del problemområden inte är lätta att lösa. Internationella redovisningsstandarder så som International Accounting Standard (IAS) 39 samt den amerikanska motsvarande standarden Financial Accounting Standards (FAS) 157 som berör finansiella tillgångar gör arbetet för revisorer svårare i och med att de ger extra handlingsfrihet åt företagsledningen att värdera tillgångar. Även om IAS 39 blivit allmänt kritiserad och även om den kommer att bli ersatt av International Financial Reporting Standard (IFRS) 9:n, är det ändå ett faktum att revisorer varit tvungna att fatta beslut utifrån misslyckade standarder. När värdet på tillgångarna under finanskrisen kraschade var det nära till omöjligt att exakt kunna omvärdera tillgångarna. Även den allt högre konkurrensen mellan revisionsbyråerna är ett hot mot revisionskvaliteten. Enligt Centralhandelskammarens generalsekreterare Pasi Horsmanheimo har revisionsbranschens hårda konkurrens lett till att revisionsbyråerna lättare börjat använda sig av billigare arbetskraft. I granskningsarbete är billigare assistenter ett mera lockande alternativ än dyrare experter, men samtidigt kan det sänka på revisionskvaliteten. Dessutom har partnern som är ansvarig för revisionen nödvändigtvis inte tillräckligt med tid att lägga in sig i målföretaget före godkännandet av revisionsberättelsen, vilket inte är konstigt för det är inte ovanligt att en partner kan ha över 100 företag per år den ansvarar över. (Pokkinen 2010)

8 2 Resultatet är det sammanfattande måttet av företagets prestation, som baserar sig på redovisning enligt prestationsprincipen. För att få en beskrivande bild av resultatet för en bestämd tid, periodiseras periodens intäkter och kostnader. Balansräkningen ger information om tillgångar och skulder, vilka bör vara värderade till verkligt värde. Ett alternativ till prestationsprincipen är att bokföra enligt kontantprincipen, där företagets inbetalningar och utbetalningar realiseras till periodens resultat. Problemet med att endast bokföra kassaflöden är att alla kostnader inte motsvarar till dem tillhörande intäkter för perioden och att de därmed inte ger en realistisk bild av periodens resultat. Bokföring av endast kassaflöden skapar asymmetrisk information gällande verksamheten. Med prestationsprincipen förhindrar man dessa problem. Däremot skapar prestationsprincipen periodiseringar, som är skillnaden mellan intäkter och kostnader samt inbetalningar och utbetalningar. Det är företagsledningen som bär ansvaret för informationsförmedlingen. Företagsledningen bestämmer med sitt omdöme hur intäkter och kostnader periodiseras så att den finansiella rapporteringen ger en informativ och symmetrisk bild av verksamheten för en viss period. Lagen sätter dock krav på företagsledningen och rapporteringen. Det krävs att bokslutsinformationen skall ge en tillräcklig och rättvisande bild, vilket är det grundläggande kravet för rapporteringen samt med det samma för hela den effektiva kapitalmarknaden. (Ekholm & Troberg, 1998) Ibland kan det dock vara svårt att bestämma vad som är verkligt värde. Företagsledningen har i detta skede en handlingsfrihet och i detta skede finns därmed risk för resultatmanipulering. Manipulering av intäkter och kostnader ger ändå ingen långvarig nytta, även om resultatet förbättras eller försämras för en enskild period. Under företagets totala livslängd är intäkterna och kostnaderna alltid samma som inbetalningarna och utbetalningarna. Med detta menas att då man under en period manipulerar resultatet kommer det att förvränga kommande perioders resultat. (Fan, 2007) Resultatmanipulering är med andra ord en avvikelse från verkligt värde och en metod med vilken man förvränger resultatet. I första hand är det aktieägarna som lider av det. Det är revisorerna som ansvarar för att den finansiella rapporteringen ger en tillräcklig

9 3 och rättvisande bild. Då företagsledningen har den bästa informationen över företaget har inte revisorerna en lätt uppgift att bekämpa resultatmanipulering. Resultatmanipulering har påträffats i en bredare skala under finansiella kriser, vilket gör revisorernas uppgift ytterligare mera utmanande. I dessa situationer är motiven större för företag att förvränga resultatet och den ekonomiska situationen. Motiv till manipulering kan vara behovet av tilläggsfinansiering, förnyande av lån eller genomföring av aktieemissioner. (KHT-yhdistys 2010) I praktiken kan företag visa bättre resultat till exempel genom att ha för högt värderade tillgångar i balansräkningen, vilka inte är i enlighet med verkligt värde. Företaget kan avskriva tillgångar med för små avskrivningar eller ha sina kundfordringar eller omsättningstillgångar för högt värderade. Företag brukar undvika att nedskriva sina tillgångar under finansiellt ostabila tider. Det har varit allmänt känt att företag haft sina tillgångar för högt värderade och nedskrivit dem närmare verkligt värde först när ekonomiska tiderna blivit bättre. Frågan är att accepterar revisorer detta och vem är det som lider av dylikt agerande? Från makroekonomisk synvinkel är det klart att det inte är i statens intresse att företag ytterligare går omkull när ekonomin är i kris. På grund av detta dilemma ändrades IAS 39:an och FAS 157:an år 2008 i och med finanskrisen. Enligt denna förändring behöver inte tillgångarna vara värderade till verkligt värde om marknaden är i obalans, så som under finansiella kriser. Denna förändring ger med andra ord ytterligare handlingsfrihet till företagsledningen, vilket naturligtvis gör det svårare för revisorerna att bekämpa resultatmanipulering Syfte och avgränsningar Syftet med denna avhandling är att undersöka huruvida revisionskvaliteten inverkar på resultatmanipulering samt hur finanskrisen påverkat rapporteringskvaliteten. Denna avhandling undersöker börsnoterade företag på en global nivå. Icke-börsnoterade företag faller därmed utanför denna undersökning. Då bank- och försäkringsbolag rapporterar bokslutsinformation enligt andra bestämmelser jämfört med andra branscher, är dylika bolag uteslutna från denna undersökning. Resultatmanipulering

10 4 kommer att undersökas på ett allmänt plan. Därmed kommer inte att undersökas om företag manipulerar resultat uppåt eller nedåt Arbetets fortsatta uppläggning Denna avhandling är indelad i åtta kapitel. I det andra kapitlet redogörs revisionskvalitet. Kapitlet beskriver revisionskvalitet både på individuell och på företagsnivå. I tredje kapitlet beskrivs resultatmanipulering, där det förklaras hur, varför och när företag manipulerar och hur detta kan upptäckas. Det fjärde kapitlet kopplar samman revisionskvalitet och resultatmanipulering med finansiella kriser. Det femte kapitlet sammanfattar teoridelen i denna avhandling. Forskningsuppgiften presenteras i kapitel sex. Forskningsfrågor, metodik samt datamaterial presenteras. I sjunde kapitlet presenteras resultat utgående från forskningen. I kapitel åtta presenteras avhandlingens huvudresultat och konklusioner utgående från syftet. Resultaten motiveras och möjliga avvikande resultat diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.

11 5 2. Revisionskvalitet 2.1. Kapitlets innehåll och syfte Syftet med detta kapitel är att definiera revisionskvalitet samt att allmänt redogöra för vad som leder till förbättrad samt försämrad revisionskvalitet både på individuell nivå och på företagsnivå. Revisionskvalitet behandlas i delkapitel 2.2. och surrogat för revisionskvalitet beskrivs i delkapitel 2.3. Kapitlet behandlar även kritik riktad mot revision och revisionskvalitet som bland annat finanskrisen medfött i delkapitel Definition samt allmänt om revisionskvalitet Den effektiva kapitalmarknaden bygger på rapportering och bokslutsinformation som man bör kunna lita på. Det är revisionen som ansvarar för att rapporteringen är trovärdig och rätt samt uppgjord enligt gällande standarder. För att revisionen skall vara trovärdig krävs revisionskvalitet. Föreningen CGR rf är en förening i Finland för revisorer som godkänts av Centralhandelskammaren (CGR). Föreningen har en central roll vid utvecklingen samt uppehållandet av god revisionssed. Föreningen har redan länge gett ut rekommendationer om god revisionssed. CGR:s rekommendationer bygger starkt på utgivningar av International Federation of Accountants (IFAC). Föreningens etiska anvisningar grundar sig på IFAC:s Code of Ethics. CGR poängterar med revisionskvalitet bland annat ärlighet, objektivitet, professionell kompetens och noggrannhet, tystnadsplikt samt professionellt beteende. (KHT-yhdistys 2010) I USA är det Sarbanes-Oxley Act (SOX) och General Accepted Auditing Standards (GAAS) vilka står för motsvarande standarder. Enligt DeAngelo (1981) beror revisionskvaliteten på två element. Det första är revisorns kunskap och det andra är revisorns oberoende. Sannolikheten att revisorn hittar ett fel ökar om revisorns kunskap och erfarenhet ligger på en högre nivå. Att revisorn sedan rapporterar felet beror på revisorns oberoende av klienten.

12 6 Enligt Sikka (2009) är syftet med revision bland annat att bevisa för aktieägarna att företagsledningen inte är korrumperad och att de agerat i företagets bästa. Dessutom skall revisionen säkerställa att bokslutsuppgifterna visar en tillräcklig och rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Sikka beskriver revisionen följande (s. 868): [the audit] provides an external and objective check on the way in which the financial statements have been prepared and presented, and it is an essential parts of the checks and balanced required...audits are a reassurance to all who have a financial interest in companies. Enligt Revisionslagen ( /459) 23 bör revisorn måna om sin egen kompetens. Enligt 40 skall CGR-föreningen övervaka och vid behov vidta åtgärder för att uppehålla CGR-revisorers kompetens. För CGR-revisorer och CGR-samfund görs kvalitetsgranskning minst vart sjätte år, eller minst vart tredje år om revisorn reviderar börsnoterade företag. CGR-föreningen bestämmer över kvalitetsgranskningen och beordrar minst en oberoende CGR-revisor som övervakar granskningen. Det är CGRföreningen som sedan behandlar resultaten och bestämmer över om CGR-revisorn eller CGR-samfundet får fortsätta sin verksamhet. Malone och Roberts (1996) undersökte faktorer som leder till försämrad revisionskvalitet, genom att analysera 257 erhållna frågeformulär av sex olika revisionsbyråer, varav två var av Big-6 och fyra av icke-big-6. Svarsprocenten var 57. Undersökningen fokuserar sig speciellt på revisorns personliga karaktär, revisorns professionella karaktär, revisionsbyråns kvalitetskontroll och granskningsmetoder, revisionsbyråns revisionsstruktur samt revisorns uppfattning om tidspress. Revisorns personliga karaktär inkluderar locus of control 1, självkänsla, behov av prestation och behov av godkännande. Locus of control indelas i interna och externa delar. Med interna sidan menas att individerna har stark kontroll över vad som händer i omgivningen medan individer på den externa sidan tror på ödet, tur och på andra starka spelare som avgör slutresultatet. Malone och Roberts (1996) studie visar att externa 1 psykologisk term vilket refererar till hur en människa uppfattar bakomliggande händelser i hans/hennes liv, t.ex. om man tror på öde eller inte.

13 7 revisorer har bland annat mera stress och att korrelationen med försämrad revisionskvalitet är större bland dem jämfört med de interna revisorerna. Studien visar även att revisorer med bättre självkänsla oftare når bättre resultat och att revisorer med sämre självkänsla, speciellt under tidspress, leder till försämrad revisionskvalitet. Revisorer med starkt behov av att prestera har mindre sannolikhet att orsaka försämrad revisionskvalitet. Revisorns professionella karaktär behandlar organisationens förpliktelse samt avsikt att inte lämna företaget. Enligt undersökningen förstärker det revisionskvaliteten då revisorn har en stor förpliktelse mot organisationen. Då har inte heller extremt stressiga situationer en påverkan på revisionskvaliteten. Då revisorn har gjort valet att lämna företaget finns det en större risk för försämrad revisionskvalitet. (Malone och Roberts 1996) Revisionsbyråns kvalitetskontroll och granskningsmetoder är associerade med uppfattningen av styrkan till dessa procedurer samt uppfattningen om företagets straff vid fall av revisionsfel eller försämrad kvalitet. Med andra ord, kvalitetskontroller och granskningsmetoder leder till förbättrad revisionskvalitet. Stränga straffåtgärder leder däremot till försämrad revisionskvalitet. Det förklaras med psykologisk trygghet, vilket anses viktigt även för revisorer. Revisionsbyråns revisionsstruktur påverkar kvaliteten. En väldigt strikt och byråkratisk struktur leder till försämrad revisionskvalitet. (Malone och Roberts 1996) Lin och Hwang (2010) har gjort en metaanalys av 48 studier. Enligt Lin och Hwang leder styrelsens oberoende och kunnande samt revisionskommittéernas oberoende, storlek, kunnande och antalet möten till förbättrad revisionskvalitet. Även revisorns ämbetstid, branschkännedom samt revisionsbyråns storlek (vilket beskrivs mera djupgående i kapitel 2.3.) förbättrar revisionskvaliteten. Revisionskommittéernas aktieinnehav leder däremot till försämrad kvalitet. Carcello, Hermanson och McGrath (1992) studerade vilka faktorer som leder till revisionskvalitet bortsett från själva revisionsbyrån. Carcello et al. undersöker genom

14 8 frågeformulär och 653 svar av revisionspartners, controllers samt användarnas insyner på revisionskvaliteten. Svarsprocenten var 38 för partners, 40 för controllers och 23 för de övriga. Enligt resultaten klassades revisionsteamet högre än själva revisionsbyrån. De fyra faktorer som klassades högst var: revisionsteamets erfarenhet av klientens verksamhet, revisionsteamets erfarenhet av branschen, ansvarsfullheten gentemot klientens behov samt samtycket till GAAS Surrogat för revisionskvalitet På grund av att det inte finns exakta mått på egenskaper av revisionskvalitet är det svårt att exakt kunna mäta revisionskvaliteten. Enligt forskning och undersökning finns det dock surrogat, vilka påstås mäta revisionskvalitet. De tre vanligaste surrogaten för revisionskvalitet är storleken på revisionsbyrån, revisionsarvodet samt antalet rättegångar mot revisionsbyrån Storlek DeAngelo (1981) argumenterar att storleken på revisionsbyrån är ett surrogat för revisionskvalitet, på grund av att stora revisionsbyråer har mera på spel och att de har mera resurser att förlora om något går på tok. Enligt DeAngelos teori påverkas revisionskvaliteten av procenten på enskilda kundens fakturering jämfört med revisionsbyråns totala fakturering, det vill säga omsättning. Om avkastningen från en kunds revisionsarvode är litet jämfört med hela revisionsbyråns omsättning, vill inte revisionsbyrån ta risker med enstaka små kunder. Enstaka kunder är därmed viktigare för små revisionsbyråer jämfört med stora revisionsbyråer. Därmed måste små revisionsbyråer oftare ta risker medan stora revisionsbyråer inte behöver göra det. Ifall enskilda revisorer har ett belöningssystem som är baserat på kundens storlek, kan enskilda revisorer ta större risker med en större sannolikhet om revisionsbyrån är mindre och kundens storlek är märkbar. I större revisionsbyråer finns det inte i samma proportion kunder som är märkbara. Allt detta leder, enligt DeAngelo, till att revisionskvalitén är bättre i större revisionsbyråer, till exempel i Big-N-företag. Enligt DeAngelo är det orsaken till att IPO-företag har en tendens att byta till Big-N-företag, för att de vill bevisa åt möjliga, kommande aktieägare att bokslutsinformationen är

15 9 pålitlig. DeAngelo hänvisar även att större revisionsbyråer med större sannolikhet har mera kunniga revisorer än mindre revisionsföretag. Lennox (1999a) studerar revisionskvaliteten genom att jämföra revisionsberättelser för företag med finansiella problem med ett sampel på 976 företag. Enligt Lennox har större revisionsbyråer större resurser att vid oklarheter hitta revisionsbevis. Större revisionsbyråer har större kund- och branschkännedom. De har även större erfarenhet att revidera stora kunder. Med tanke på dessa argument har stora revisionsbyråer därmed bättre rykte vilket höjer på revisionskvalitén. Många studier, förutom de som redan är nämnda, men även bland annat av Becker, Defond, Jiambalvo och Subramanyam (1998) samt Francis, Maydew och Sparks (1999) påstår att revisionskvaliteten är bättre i Big-N-företag jämfört med icke-big-n-företag. Den bättre revisionskvaliteten förklaras med mera in-house erfarenhet vilket speciellt behövs när klienterna är stora. Dessutom finns det i större byråer mera kunnande. Stora byråer hittar och rapporterar därmed med större sannolikhet redovisningsfel. Francis och Yu (2009) fortsätter denna teori och undersöker om det finns skillnad på revisionskvaliteten inom Big-4-företagens enskilda revisionsavdelningar. Målföretagen är börsnoterade företag och små revisionsfel tas inte i beaktande. Samplet är årsobservationer reviderade av alla olika Big-4 företag mellan år 2003 och Francis och Yu undersöker revisionskvalitet med att jämföra sambandet med going concern opinioner och periodiseringar (företag brukar ha höga periodiseringar åren före konkurs). Resultaten visar att större revisionsavdelningar (i Big-4-företag) utger mera going concern opinioner i och med onormalt höga periodiseringar och ger därmed en bättre bild över klientens osäkra framtid och möjliga konkurs. Därmed drar Francis och Yu slutsatsen att revisionskvaliteten i Big-4-företag är bättre inom större revisionsavdelningar jämfört med mindre revisionsavdelningar. Choi, Kim, Kim och Zang (2010) studerade inverkan på revisionsbyråns storlek och revisionskvaliteten med en sex års period mellan åren 2000 och Revisionskvaliteten studerades med antalet periodiseringar som beräknades med Jonesmodellen (1991), den modifierade Jones-modellen (Dechow et al. 1995), Ball och

16 10 Shivakumars-modellen (2006) samt med Kohtari et al.:s-modellen (2005). Revisionsbyråns storlek mättes i sin tur i mängden kunder samt i omsättning, vilket ledde till en jämförelse mellan Big-4-företagen mot icke-big-4-företagen. Samplet var amerikanska företag och års observationer reviderade av 387 revisionsbyråer. Enligt resultaten korrelerar storleken på revisionsbyrån direkt med revisionskvaliteten i och med mängden onormala periodiseringar. Stora revisionsbyråer både mätt med antalet kunder samt per omsättning har bättre revisionskvalitet. Choi et al. lyfter fram problematiken att mindre revisionsbyråer är ekonomiskt beroende av sina största kunder när igen större revisionsbyråer inte är det. Detta gäller även mindre revisionsavdelningar, även om de tillhör Big-4-företag. Därmed föreslår författarna att Big-4-företagen borde indikera strategier för att även mindre revisionsavdelningar skall kunna uppehålla sin höga revisionskvalitet. Resultaten indikerar även att mindre revisionsbyråer utger going concern opinioner i en mindre skala, helt som Francis och Yu (2009) konstaterade. Fortsättningsvis konkluderar Choi et al. att storleken på revisionsbyrån är det bästa surrogatet att mäta revisionskvalitet. Johl, Jubb och Houghton (2007) studerade skillnaden på revisionskvalitet genom att jämföra Big-5-företag och icke-big-5-företag. Med ett sampel på företag i Malaysia under tidsperioden kunde Johl et al. bevisa att höga onormala periodiseringar enligt Jones modifierade modell (Dechow 1995) i Big-5-företagen oftare ledde till anmärkning i revisionsberättelsen, jämfört med icke-big-5-företagen. Johl et al. konkluderar därmed att tack vare större revisionsbyråer bättre bekämpar onormala periodiseringar är även revisionskvaliteten bättre i större revisionsbyråer Arvode Otaliga studier bevisar att större revisionsbyråer erbjuder högre revisionskvalitet i jämförelse med mindre revisionsbyråer. Börskurserna reagerar även bättre då företag byter till större revisionsbyråer än till mindre revisionsbyråer. Enligt Lennox (1999b), som studerat företag under åren 1987 och 1994, rapporterar större revisionsbyråer exaktare om oklarheter i den finansiella rapporteringen. Företag med höga agentkostnader anställer större revisionsbyråer med större sannolikhet. Det är även ett

17 11 faktum att större revisionsbyråer fakturerar mera än mindre revisionsbyråer. Enligt Lennox finns det två orsaker till korrelationen mellan storleken på revisionsbyrån och revisionskvaliteten; revisorns rykte samt hur mycket revisorn fakturerar. Lennox fokuserar sig på huruvida dyrare revision leder till förbättrad revisionskvalitet. Enligt deep pockets-teorin blir rikare och större revisionsbyråer lättare åtalade, vilket leder till att de därmed måste vara mera noggranna i revisionen än mindre revisionsbyråer. Orsaken till att de lättare blir åtalade beror på att de har bättre och större resurser att betala skadestånd. Lennox slutsats är att revisionsbyråer som fakturerar mera, bland annat på grund av att de är mera noggranna över att inte misslyckas, har större sannolikhet att uppnå högre revisionskvalitet. Venkataraman, Weber och Willenborg (2008) undersöker sambandet mellan revisionskvalitet och revisionsarvode genom att beräkna onormala periodiseringar av 454 IPO-företag. De onormala periodiseringarna beräknas bland annat med Jones (1991) och Jones modifierade modell (Dechow et al. 1995), vilka beskrivs närmare i kapitel 3. Enligt Venkataraman et al. är de onormala periodiseringarna förhållandevis höga under IPO-situationer vilket sänker på revisionskvaliteten. De onormala periodiseringarna minskar i samband med att revisionsarvodet stiger. Venkataraman et al. drar därmed slutsatsen att revisionskvaliteten blir bättre då revisionsarvodet stiger. Detta förklaras med att med större antal revisionstimmar, vilket naturligtvis höjer revisionsarvodet, kan revisorerna bättre bekämpa onormala periodiseringar. Abbott, Parker och Peters (2006) har gjort en liknande undersökning som Venkataraman et al. Abbott et al. har även undersökt revisionsarvode och resultatmanipulering. I undersökningen har onormala periodiseringar beräknats enligt Jones modifierade modell med ett sampel på 429 företag reviderade av Big-5. Enligt resultaten minskar revisionsarvodet då risken för onormala periodiseringar minskar. Vice versa stiger revisionsarvodet då risken för onormala periodiseringar stiger, vilket slutligen leder till en förbättrad revisionskvalitet. Frankel, Johnson och Nelson (2002) undersöker huruvida revisionsarvode korrelerar med resultatmanipulering genom att undersöka bokslut. Resultatmanipulering undersöks genom att beräkna onormala periodiseringar genom Jones modifierade

18 12 modell (Dechow et al. 1995). Frankel et al. konkluderar att resultatmanipulering framkommer i en mindre skala då revisionsarvodet är högre. Även detta tyder på att högre revisionsarvoden leder till bättre revisionskvalitet. Många studier behandlar ämnet om att stora revisionsbyråer (främst Big-N) fakturerar mera än mindre revisionsbyråer. Simon (1997) undersökte, dels med frågeformulär men även genom att kombinera och sammanfatta äldre studier, hur stor skillnad det är på faktureringen mellan Big-8 och icke-big-8 och om det dessutom finns skillnader inom Big-8. Det slutliga samplet är företag mellan åren 1983 och Enligt resultaten fakturerade Big-8-företag i medeltal procent mera än icke-big-8- företag. Detta förklaras med att Big-8-företagen erbjöd högre revisionskvalitet. Simon undersökte närmare dessa Big-8-företag och kom fram till att gruppen inte var homogen, det vill säga att det finns skillnader i revisionsfaktureringen hos de olika Big- 8-revisionsbyråerna. Enligt Simon var ordningen följande (från högsta fakturering till lägsta fakturering): Price Waterhouse, Deloitte Haskins & Sells, Arthur Young, Arthur Andersen, Ernst & Whinney, Touche Ross, Coopers & Lyrbrand och Peat Marwick. Enligt studien fanns det även ett samband mellan antalet rättegångar och fakturering. Enligt författarna fakturerar revisionsbyråer mera med tanke på kommande rättegångar. Även enligt Venkataraman et al. (2008) stiger både revisionskvaliteten och revisionsarvodet då risken för legala åtgärder blir större. En nyare studie av Choi et al. (2010) som undersökte företag mellan åren 2000 och 2005 bevisar att PricewaterhouseCoopers hade den dyraste revisionen och att där till näst kom Ernst & Young, Deloitte & Touche och KPMG. Arthur Andersen hade en betydligt lägre fakturering jämfört med de ovan nämnda företagen Rättegångar Palmrose (1988) undersökte huruvida antal rättegångar mot revisionsbyråer korrelerar med revisionskvalitet mellan åren 1960 och Undersökning inkluderar tidens 15 största revisionsbyråer varav 8 tillhörde Big-8 företagen. Antalet fall, det vill säga rättegångar som möjligen innehöll fel i bokslutet, som undersöktes var 472. Enligt Palmrose är revisionskvalitén bättre då revisionsbyrån har litet antal rättegångar. Enligt

19 13 undersökningen är antalet rättegångar större för icke-big-n-företag. Därmed drar Palmrose slutsatsen att Big-8-företag erbjuder bättre revisionskvalitet. Heniger (2001) har studerat hur antalet åtal mot revisionsbyråer korrelerar med resultatmanipulering, vilket ses som dålig rapporteringskvalitet. Heniger har beräknat onormala periodiseringar enligt Jones modifierade modell (Dechow et al. 1995) för 364 företag där aktieägarna åtalat revisorerna. Enligt resultaten leder ökad resultatmanipulering och därmed lägre revisionskvalitet till ökat antal åtal mot revisionsbyråerna. Dessutom visar resultaten att företagens försämrade finansiella situation även leder till större antal åtal mot revisorerna. För att Big-N-företag bekämpar resultatmanipulering och onormala periodiseringar bättre än icke-big-n-företag, konkluderar Heniger att Big-N företagen har bättre revisionskvalitet på grund av att de åtalas mindre. Det finns dock väldigt tudelade studier angående antalet rättegångar och revisionskvalitet. Enligt Kadous (2000), som undersökt revisionsmisslyckanden, klarar sig inte revisionsbyråer som erbjuder högre revisionskvalitet nödvändigtvis med färre legala åtgärder. Så som redan tidigare nämnts, påstår Simon (1997) och Lennox (1999b) att stora revisionsbyråer lättare blir åtalade än mindre revisionsbyråer, oberoende av revisionskvaliteten för att de har bättre resurser att betala skadestånd. Lennox lyfter fram deep pockets-teorin (med vilket menas att förhållandevis rika revisorer blir lättare åtalade p.g.a. bättre möjlighet till skadestånd) som strider mot revisionsryktet och revisionsnoggrannheten. På grund av att större revisionsbyråer lättare blir åtalade är revisionskvaliteten därmed bättre enligt Basu, Hwang och Jan (2001). Enligt Basu et al. lever Big-N-företag under en större risk och därför rapporterar de snabbare dåliga nyheter än goda nyheter, det vill säga revisionen är mera konservativ. Även Schwatz (1997) som undersökt revisorns skadeståndsskyldighet och revisionskvalitet konstaterar att möjliga, kommande åtal och skadeståndskrav förbättrar revisionskvaliteten. Khurana och Raman (2004) vilka undersökt rättfall (varav inom Big-N och 923 inom icke-big-n) mellan åren 1990 och 1999 i USA, Australia, Kanada och Storbritannien, hänvisar dock att risken för att bli åtalad är signifikant större för amerikanska företag jämfört med dessa övriga länder. Khurana och Raman påstår att

20 14 detta ändå inte lett till att revisionskvaliteten är sämre i Australien, Kanada och Storbritannien. Därmed kan konstateras att man inte kan se ett klart samband mellan antalet rättegångar och revisionskvalitet för att storleken spelar en väsentlig roll (bland annat Stice 1991 samt Lys och Watts 1994). Flertalet av studierna påstår att Big-N-företag lättare blir åtalade men påstår samtidigt att deras revisionskvalitet är bättre Kritik mot revisionsmisslyckanden Då revisorer ger rena revisionsberättelser skall man kunna anta att bokslutsinformationen är korrekt och enligt IFRS krav uppgjord enligt en tillräcklig och rättvisande bild. Om företag inom kort efter en ren revisionsberättelse går omkull har något med revisionsberättelsen gått fel. Det leder till brist på revisorns förtroende att agera oberoende. Det är på revisorns ansvar att precisera i revisionsberättelsen om företagets kontinuerlighet är i fara. (KHT-yhdistys 2010) Enligt SEC:s studie i slutet av 2008 (vilket var före nya IAS 39 togs i bruk) var endast 31 % av bankernas tillgångar värderade till verkligt värde 2. Resten av tillgångarna var värderade till historiska värdet. Detta beror bland annat på att enligt IAS 39 kan tillgångar vara värderade på fyra olika sätt 3 och att företagsledningen därmed till viss grad kan kategorisera tillgångar på värderingsprinciper enligt eget tycke. Detta leder till att investerare gör fel investeringsbeslut omedvetna över företagets värderingsprinciper, vilket revisorer i sista hand får kritik över. (Pozen 2009) Den senaste globala finanskrisen som bröt ut väckte diskussion om revisorns roll samt oberoende. År 2008 var USA:s stat tvungen att stänga 22 banker i USA (FDIC ). USA spenderade omkring 8,5 billioner dollar för att rädda sitt finansiella 2 Under de senaste åren har verkligt värde vanligen (bland annat av Epstein & Jermakowicz (2008, 131) samt IAS 39) definierats som: beloppet där tillgången kan bli utbytt eller skulden som kan bli uppgjord i en transaktion av oberoende, kunniga och frivilliga parter. 3 finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålls till förfall, lånefordring och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. 4 enligt vissa källor (bl.a. Zinger 2009) påbörjades finanskrisen 2007.

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Revisionskvalitet en studie av finländska revisorers åsikter

Revisionskvalitet en studie av finländska revisorers åsikter < Revisionskvalitet en studie av finländska revisorers åsikter Viljam Södergran Institutionen för redovisning och handelsrätt Svenska handelshögskolan Vasa 2011 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Institutionen

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland. Casper Björnström

Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland. Casper Björnström Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland Casper Björnström Institutionen för redovisning Svenska Handelshögskolan Helsingfors 2010 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution Redovisning Författare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förväntningar gentemot revision

Förväntningar gentemot revision Förväntningar gentemot revision Skillnader mellan finska och ryska revisorers åsikter Johan Groop Institutionen för redovisning och handelsrätt Svenska handelshögskolan Helsingfors 2010 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Nya Svensk FastighetsFinansiering AB Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Org nr 556985-7229 DELARSRAPPORT för perioden I januari t ll 30 juni 2015,u-h 0 P ftp^ FöRVALTN INGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Vem klarar revisorsexamen?

Vem klarar revisorsexamen? Vem klarar revisorsexamen? En undersökning om vilka faktorer som påverkar revisorns prestation vid examen. Författare: Carina Cederwall Pontus Sävås Handledare: Tobias Svanström Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Revisionsbyråernas val av klienter

Revisionsbyråernas val av klienter Tuija Suo Revisionsbyråernas val av klienter En undersökning om hur CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer rangordnar faktorer relaterade till uppdragsrisk Avhandling i redovisning Svenska handelshögskolan

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin

Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin Grundläggande. Vid all presentation av finansiell information ska utgångpunkten alltid vara att

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer