Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK)"

Transkript

1 Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) En styrelses arbetsordning är ett klargörande av vilka uppgifter som åligger klubbstyrelsen och hur arbetet i styrelsen ska bedrivas för att säkerställa mötes- och medlemsdemokrati. Styrelsens arbetsordning kan inte jämföras eller jämställas med dagordningen/agendan för ett styrelsemöte. Dagordningen är ett rättesnöre för mötets genomförande, där det ska framgå vilka punkter/sakfrågor som ska behandlas, i vilken ordning och som styrelsen vid mötets inledning fastställer. Styrelsemöten Under 2014 kommer styrelsemöte genomföras den sista tisdagen i varje månad med undantag av juli månad samt december då styrelsemötet genomförs den 16/12. Mötet genomförs som telefonmöte och startar kl och avslutas Om styrelsen så beslutar kan extra styrelsemöten inplaneras. Under perioden fram till nästa årsmöte har styrelsen för avsikt att planera in minst ett, styrelse/arbetsmöte på geografisk plats. Verksamhetsmöten Verksamhetsmöten genomförs varje kvartal, vid mötet deltager representanter från de olika aktivitetsområdena.mötet genomförs som telefonmöte och startar kl och avslutas Kallelse enligt stadgarna för styrelsemöte. Mötena skall protokollföras. Om styrelsen så beslutar kan extra verksamhetsmöten inplaneras. Klubbmöten Årsmöte 2015 inplaneras till lördagen den 14 mars. Svenska Brukshundklubbens kongress 9-10 maj, SVEKK deltar med representant. Styrelsen

2 Ordförande: Christer Florén Vice Ordförande: Christina Näslund Sekreterare: Veronica Blom Kassör: Pia Wiklund Eva Malmport Renate Gullberg Christel Natzén Suppleanter 1. Suppleant är Vakant 2. Suppleant är Vakant Kallelse Styrelsens sekreterare skickar ut kallelse till styrelsemöte på uppdrag av styrelsens ordförande Kallelsen skall innehålla dagordning samt handlingar som skall avhandlas under mötet. Kallelsen skall skickas ut 14 dagar före genomförandet. Om hinder föreligger skall orsak och nytt datum delges mötesdeltagarna. Kallelse till styrelsemöte sker genom e-post. Styrelseprotokoll Protokollet är det dokument som visar vilka ärenden och beslut en styrelse behandlar och fattar. Protokollen blir också klubbens historieskrivning, samt utgör underlag för revisorerna i deras arbete. I protokollet ska det framgå vilka som närvarat, tid och plats för mötet, samt vilka frågor som behandlats och vad styrelsen beslutat. Målsättningen skall vara att protokollet skall finnas tillgängligt för klubbens medlemmar på hemsidan senast 14 dagar efter genomfört styrelsemöte. För att detta skall vara genomförbart skickas protokollet för godkännande via mail och därefter via post för påskrift. Sekreteraren tar egen kopia på protokollet och postar originalet till Föreningsarkivet. Arkivering Sekreteraren skall kontinuerligt skicka originalet av protokoll och eventuella bilagor från styrelsemöte, medlemsmöte, extra styrelsemöte, VU-möte, konstituerande möte och

3 årsmöte till föreningsarkivet så snart protokoll är påskrivna av ordförande, sekreterare och justerare. Styrelsens handlingar arkiveras på föreningsarkivet i Sundsvall Norrmalmsgatan Sundsvall Telefon: E-post: Tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att man inte får vidareföra information/uppgifter som man får ta del av i sin tjänst eller genom det uppdrag man har, det vill säga att information inte skall spridas vidare till andra. Inom föreningslivet är de handlingar som ligger som underlag för styrelsens beslut vid sammanträden eller uppgifter som framkommer under styrelsens diskussion vid sammanträden. I handlingar som föreligger vid styrelsesammanträde, eller sådant som framkommer under styrelsens diskussion, kan förekomma uppgifter som berör enskild person och som kan vara känsliga för den enskilda personen. Vad som exakt avhandlats under ett styrelsesammanträde och vilka underlag som fanns för besluten, skall alltså ledamöter och suppleanter inte diskutera med andra personer. Det är också viktigt att protokollet formuleras på så vis att det så tydligt som möjligt framgår vad ärendet innehållit och vilket beslut som tagits, utan att detta kränker eller skadar enskild person. Vidare skall, såvida inte styrelsen tagit annat beslut, styrelsens beslut inte diskuteras med meddelas till person utanför styrelsen, innan protokollet är justerat och protokollutdragen utsända till dem det berör. Tystnadsplikt omfattar även person som är adjungerad till styrelsen samt revisorer och valberedning. Tystnadsplikten gäller även efter att ledamot, revisor, valberedning eller adjungerad person avträtt från SVEKK. Hemsida Hemsidan används av styrelsen för att informera medlemmarna om klubbens verksamhet. På Svenska Kelpieklubbens facebookssida informeras medlemmarna när hemsidan uppdaterats. Protokollsidan samt Kelpiebladet är lösenordsskyddade på hemsidan, lösenordet skall ändras efter varje årsmöte. Se bilaga för webbmasterns befogenheter. Kelpiebladet Kelpiebladet är Svenska Kelpieklubbens medlemstidning som kommer att finnas på Svenska Kelpieklubbens hemsida (lösenordsskyddad), vi planerar idag 4 utgivningstillfällen per år.

4 Klubben har ingen stor redaktion som skriver artiklar utan är beroende av bidrag från medlemmarna för att det ska bli någon tidning. Kanske har du ett ämne du vill debattera? Kanske har du träningstips att dela med dig av? Har du och din hund upplevt något du vill berätta om; en semesterutflykt, en tävling, en rolig händelse eller något annat? Ett kåseri? Reportage från träningar eller kelpieträffar? Dela med dig av dina tankar och upplevelser välkommen med ditt bidrag till Kelpiebladet! Du är också välkommen att dela med dig av dina favoritbilder på din hund. Glöm bara inte att bilderna ska vara högupplösta (helst 1000 kb) för att bli riktigt bra i tryck. Kanske är det din hund som syns i nästa tidning? Material till tidningen skickar du till : Har du några tankar, funderingar eller åsikter kring tidningen så är du välkommen att ta kontakt med redaktörerna, Renate Gullberg tfn / Pia Wiklund tfn / eller ansvarig utgivare Christer Florén tfn / Manusstopp 2014 Manusstopp Utgivning Textmaterial Textmaterialet tas emot i Word (doc eller docx, Mac eller PC). Bildmaterial Bilder tas emot i de flesta format dock inte i gif-format och de ska vara högupplösta (helst 1000 kb). Artiklar Artikelförfattaren är ansvarig för riktigheten i inlämnat material men redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. För insänt material ansvaras inte. Material som inkommer efter deadline kan komma med i nästa nummer. Annonser Vi tar gärna emot annonser till tidningen, den inkomsten hjälper oss att ge tidningen en högre kvalitet. Vi ser gärna annonser både från kelpieuppfödare och från företag. Annonsören ansvarar själv för riktigheten i sin annons. Annonsen skickas med e-post till i pdf. För att annonsen ska komma med i tidningen så måste betalningen vara klubben tillhanda senast vid manusstopp. För SVEKK interna verksamheter annonseras utan kostnad. Annonspriser Helsida: 400 kr Halvsida: 250 kr 1/4 sida: 150 kr Facebook Endast medlemmar i SVEKK kan bli medlemmar i gruppen.

5 Styrelsen i SVEKK ska gemensamt administrera gruppen och ansvara för att dessa regler efterföljs. Gruppen är skapad för att SVEKKs medlemmar ska ha ett forum att utbyta erfarenheter, träningstips, skapa träningsgrupper, m.m., inte som gratis reklamplats för privata aktörer. Samma regler för annonsering, uppfödarlista, m.m. som gäller för SVEKKs hemsida gäller också för gruppen. Reklam får endast göras för arrangemang, MH, MT, tävlingar, vallningsläger, m.m. som anordnas i SVEKKs regi. Valphänvisning är inte tillåten i gruppen. Inlägg som bryter mot dessa regler ska snarast tas bort. Medlemmar som bryter mot dessa regler kan uteslutas från gruppen. Styrelsens befogenheter Se, Normalstadgar för rasklubb med en nivå, 8 moment 2 Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjugerad person har förslag- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Verkställande utskott,vu Ordförande : Christer Florén, sammankallande Sekreterare : Veronica Blom Kassör : Pia Wiklund Verkställande utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför styrelsemöten och handha löpande ärenden. VU skall föra protokoll på fattade beslut samt avlägga rapport vid nästa styrelsemöte för konfirmation. Styrelsen har slutlig beslutanderätt. Vid beslut i VU gäller majoritetsbeslut. Firmatecknare Till firmatecknare med omedelbar justering utsågs ordförande och kassör var för sig. Plusgiro (huvudkonto) Christer Floren Pia Wiklund Doktorsvägen19Kvarnstugevägen 2 c Farsta Saltsjöbaden Plusgiro (södra lokala aktivitetsområde)

6 Med omedelbar justering läggs Pia Wiklund till för Postgiro och Conny Borgs står oförändrat kvar som ansvaring. Pia Wiklund Conny Borg Kvarnstugevägen 2 c Sommarbovägen Saltsjöbaden Lödderköping

7 Plusgiro (Östra lokala aktivitetsområde)

8 Med omedelbar justering läggs Pia Wiklund till för Postgiro och Lisbeth Cederberg står oförändrat kvar som ansvaring. Pia Wiklund Lisbeth Cederberg Kvarnstugevägen 2 c Box Saltsjöbaden Färentuna Plusgiro (Bergslagens lokala aktivitetsområde) Med omedelbar justering läggs Pia Wiklund till för Postgiro och Birgitta Johansson står oförändrat kvar som ansvaring. Pia Wiklund Birgitta Johansson Kvarnstugevägen 2 c Vikatorpsvägen Saltsjöbaden Hallsberg Attesträtt Den som ansvarat för en aktivitet som medfört kostnader,intygar att en faktura upptar korrekt belopp, och att någon av firmatecknarna därefter attesterar och ombesörjer utbetalning. Utåtriktad information och klubbens korrespondens Klubbens adress är : Svenska Kelpieklubben c/o Veronica Blom Mellanbergsvägen 27, 4 tr Tyresö Mailadress till SVEKK : Sekreteraren är den som tar emot korrespondens/inkommande post, korrespondens/inkommande post skall snarast delges övriga styrelsen. Inkommande protokoll från viltspårsprov, vallanlagstest, MH, MT samt utställningskritiker ska skickas till klubbens adress och vidarebefordras till registeransvarig. Ordföranden undertecknar brev och skrivelser ifrån klubben. Ledamot, kan efter uppdrag av ordföranden, underteckna brev och skrivelser. Orföranden ansvarar för klubbens utåtriktade information, såsom klubbtidning, hemsida och mediakontakter. Kopior skall alltid tas på klubbens utgående korrespondens. Korrespondensen ska avrapporteras för att godkännas på nästkommande styrelsemöte och en kopia på skrivelsen bör då biläggas protokollet.

9 Aktivitetsområden Huvuddelen av all operativ verksamhet inom Svenska Kelpieklubben organiseras av klubbens lokala aktivitetsområden. De arrangerar bland annat; utställningar, exteriörbeskrivningar, korningar (mentaltest) och MH (mental beskrivning), vallningstest och -prov, lokala uppfödarutbildningar, medlemsmöten, läger och andra medlemsaktiviteter. Allt efter de behov och möjligheter som finns inom respektive lokalområde. Östra Lokala aktivitetsområdet : Sammankallande: Anna Westerberg, Protokollansvarig: Britt Ekberg, Postgiroansvarig: Lisbeth Cederberg, Åsa Dehlin, Angelica Dahlquist, Caroline Zethraeus, Mikael Backström, Lene Pihlsten, Bergslagens Lokala aktivitetsområde Sammankallande: Ann-Sofie Lindgren Protokollansvarig: Christin Hübinette Postgiroansvarig: Birgitta Johansson Martti Keskinen Christina Wåhlin Södra Lokala aktivitetsområdet Sammankallande: Conny Borg Protokollansvarig: Ulrika Ludvigsson Postgiroansvarig: Conny Borg (Maria Hofvander)? Thomas Gustavsson Sara Leckner Lotta Möllebäck Västerbottens Lokala aktivitetsområdet Vakant Västra Lokala aktivitetsområdet Vakant Arbetsgrupper/kommittéer

10 Ett sätt att engagera fler medlemmar och göra fler delaktiga i klubbens arbete, är att tillsätta kommittéer och bilda arbetsgrupper. Inom Svenska Kelpieklubben har vi idag följande kommittèer och ansvarsområden : Registeransvarig : Maria Dahlberg, handhar protokoll från MH, MT, viltspårsprov och vallanlagstest samt utställningskritiker Avelsråd : Maria Dahlberg Avelsgrupp inom styrelsen : Christer Florén, Eva Malmport och Renate Gullberg Webbansvarig : Sofia Olsson Resultatredovisare : Veronica Blom Redaktionsråd Kelpiebladet : Christer Florén, Renate Gullberg och Pia Wiklund Arkivansvarig : Christina Näslund Inloggning Facebook : Eva Malmport Styrelsen kan inför en särskild fråga, besluta om att till sig adjungera person, som i denna fråga, kan bidra med information för att styrelsen ska kunna fatta ett korrekt beslut. Ekonomi och bokföring Enligt kassören Verksamhetsplan Årsmöte på Hölö Mörkö Brukshundklubb Uppfödarträff i samband med årsmötet 8-9 mars Delta i SBK:s kongress samt officiella konferenser Medlemsvärvning och fortsatt medlemsvård Styrelsen avser att ha ett kombinerat styrelse-/arbetsmöte under året förutom de vanliga telefonmötena Fortsätta verka för att AKC-Herding som provform i vallning blir officiell i Sverige Arrangera en utställning i Östra aktivitetsområdet i augusti Arrangera lydnadstävlingar Fortsätta erbjuda MH,MT och exteriörbeskrivningar Fortsätta erbjuda vallanlagstester Utge Kelpiebladet i någon form Monter på MyDog, Stockholms Hundmässa, Bruks-, Lydnads- och Agility-SM Vallnings-/lydnadsläger

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer