Från telegram till e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från telegram till e-handel"

Transkript

1 Från telegram till e-handel En komparativ studie av 1924 års lag Andreas Bålfors Andreas Bålfors HT 2009 Examensarbete, 30 hp Juris kandidat-programmet, 270 hp

2 Förord Inledningsvis vill jag mycket kort rikta några tacksamma ord till ett antal personer som varit mig särskilt behjälpliga vid framställningen av den här uppsatsen. Kristina Nilsson vid Överförmyndarkontoret i Umeå vill jag tacka för tips, idéer och allmän hjälpsamhet i början av arbetet. Charlie Svensson, jur stud, Köpenhamns universitet ska ha ett stort tack för värdefull hjälp med att hitta bland danska lagar och regler. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare, Andreas Pettersson vid Juridiska institutionen, Umeå Universitet för hans utmärkta coachning och stöd under den här hösten. 2

3 Förkortningar 1924 års lag Lag (1924:323) om avtal som slutits under inflytande av en psykisk störning 1924 års förmynderskapslag Lag (1924:320) om förmynderskap AD Arbetsdomstolen ARN Avtalslagen Allmänna reklamationsnämnden Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område BGB Bürgerliches Gesetzbuch DHL Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) FB Föräldrabalken Gåvolagen Lag (1936:83) om särskilda utfästelser om gåva HD Högsta domstolen KKöpL Konsumentköplag (1990:932) SkL Skadeståndslag (1972:207) Vgml Norska værgemålsloven Værgemålsloven Danska værgemålsloven ÄktB Äktenskapsbalken ÄB Ärvdabalken 3

4 Innehåll Förord... 2 Förkortningar... 3 Innehåll... 4 Kapitel 1 Bakgrund Inledning Syfte, metod och material Syfte och allmänt om metod Särskilt om komparation... 9 Kapitel 2 Rättslig kontext Grundläggande avtalsrättsliga principer Avtalsbindning Viljeprincipen Tillitsprincipen års lag Bakgrund Lagens beståndsdelar Annan skyddslagstiftning vid avtalsingående Omyndighet Förvaltarskap Sammanfattning reglerna i FB Konsumenträttsliga regler Tillämpning av 1924 års lag i ARN Kort om ARN Mobiltelefonabonnemangen Återköp av bil Pensions- och kapitalförsäkring Kapitel 3 Internationell utblick Norge Danmark Tyskland Kapitel 4 Analys och diskussion När blir 1924 års lag aktuell? Begreppet psykisk störning Kausalitetskravet God tro hos medkontrahenten Följden av ogiltighet Slutkommentarer Källor och litteratur

5 Kapitel 1 Bakgrund 1.1 Inledning Varje dag ingås ett oräkneligt antal avtal runtom i världen. Alltifrån så enkla och vardagliga ting som att handla middagsmaten på ICA till att stora multinationella företag förvärvar nya verksamheter i främmande länder. Men vad är då ett avtal? Det finns naturligtvis en uppsjö olika definitioner. Ser vi till en svensk kontext kom avtalslagskommittén i förarbetena till Avtalslagen fram till en definition som alltså än idag ligger till grund för våra allmänna regler om avtal. Ett avtal är en handling som syftar till att inleda, avbryta eller förändra ett rättsförhållande. 1 Rimligen torde en sådan definition kunna leda till en blandad flora av olika sorters avtal. En konsekvens, kanske till och med en naturlig följd, av den stora spridningen blir att vi ser en stor variation av människor som ingår avtal. Eftersom inte bara fysiska utan även juridiska personer ingår avtal på daglig basis uppstår i affärslivet inte sällan frågor om vem som är behörig att avtala för juridiska personers räkning. Allt som oftast hittar vi också svar på den här typen av spörsmål i för ändamålet avsedd lagstiftning. 2 Liknande problem uppstår emellanåt också för fysiska personer. Utgångspunkten är att alla människor har så kallad rättskapacitet, d v s kan vara föremål för både rättigheter och skyldigheter. Därmed är det inte sagt att alla själva är förmögna att hantera sin rättskapacitet genom att förvärva rättigheter eller dra på sig skyldigheter. Det senare brukar benämnas rättshandlingsförmåga. Tanken att vissa människors förmåga att rättshandla bör inskränkas är inte ny. Olika samhällen har i alla tider ofta haft någon typ av åldersgräns och/eller andra formella krav som avgörande när en person blir fullt ut rättshandlingsförmögen. 3 Det tydligaste exemplet är att den som ännu inte passerat åldergränsen, är underårig, saknar rättshandlingsförmåga. 4 1 NJA II 1915 s Jfr 7 och 8 kap Aktiebolagslagen (2005:551) om styrelse och VD:s behörigheter. 3 Inger, (1997), s Jfr FB 9 kap 1. 5

6 Utöver underåriga finns dock ytterligare en grupp människor som traditionellt ansetts behöva begränsas i sitt rättshandlade. Att människor med psykiska sjukdomar inte setts som fullt ut rättshandlingsförmögna och i behov av att skyddas mot sig själva är nämligen en uppfattning som går långt tillbaka. Ungefär samtidigt med Avtalslagens tillkomst reformerades också förmynderskapslagstiftningen från I samband med detta lagfästes den redan då gamla regeln om hur avtal som ingåtts av psykiskt sjuka människor kunde ogiltigförklaras. Resultatet blev 1924 års lag Syfte, metod och material Syfte och allmänt om metod I förarbetena till 1924 års lag framhäver förmynderskapskommittén att problematiken utöver att vara en skyddsregel för psykiskt sjuka har en annan sida också. Ett avtal består ju av minst två parter och är det inte viktigt att motparter till psykiskt sjuka ska kunna inrätta sig efter avtal de ingår? Det finns alltså i huvudsak två skyddsintressen, den psykiskt sjukes skydd och medkontrahentens rätt att kunna förlita sig på och inrätta sig efter avtalet. Dessa två intressens framstår som motpoler när den här problematiken diskuteras. Det är mot bakgrund av den konflikten som den här uppsatsen har skrivits. Alldeles oavsett vilken inställning man har till ålder på lagstiftning och hur ofta den bör förnyas är det förmodligen ingen överdrift att säga att vi idag lever under andra villkor än vad som var för handen när Avtalslagen och 1924 års lag skrevs. Vi lever idag i en tid som brukar kallas informationsåldern där vi dagligen översköljs av information, inte sällan med kommersiellt innehåll där avsändarens avsikt är någon form av avtalstecknande. Dagens möjligheter att elektroniskt och anonymt teckna avtal är om inte annat många gånger större än avtalstecknande genom telegrafer var Detta skapar en del frågor. 6 Om det nu är så att vi i dag allt oftare tecknar olika former av avtal kan man kanske tänka sig att problematiken med psykiskt sjukas rättshandlande också har ökat. En följdfråga skulle då rimligen kunna vara i vilken utsträckning bestämmelserna i Numera har lagens namn ändrats genom SFS 1991:1550, mer om det under 2.2 nedan. 6 Jfr vad som sägs bland annat i 2-4 Avtalslagen om telegram. 6

7 års lag är aktuella i vår tid? När tänkte sig lagstiftaren att lagen skulle tillämpas och existerar sådana situationer i dagens samhälle? Intressant är inte bara att antalet avtal är fler idag, flerfaldigats har även antalet rättshandlare. När 1924 års lag kom till hade gifta kvinnor varit myndiga och haft rättshandlingsförmåga i tre år. 7 Rättshandlande var med andra ord i mångt och mycket en aktivitet förbehållen män. Det är med andra ord sannolikt så att lagstiftningen utformades med en bild av rättshandlaren som vi idag inte anser vara central. Således kan vi alltså sluta oss till att 1924 års lag väcker en rad frågeställningar och min förhoppning är att det föreliggande arbetet kan ge åtminstone några svar. Har samhällsutvecklingen sprungit ifrån lagstiftningen eller finns behovet av 1924 års lag än idag? Syftet med uppsatsen är att utreda om de skyddsintressen vilka angavs som skäl vid lagens tillkomst fortfarande är aktuella som grunder för civilrättslig lagstiftning för att därigenom kunna besvara frågan om rättsområdet behöver reformeras. Såsom antytts i inledningen är rättsområdet avtalsrätt omfattande och täcker in många potentiella fråge- och problemställningar. Uppsatsens huvudfokus kommer vara 1924 års lag även om annan svensk lagstiftning kommer att behandlas i något jag vill kalla uppsatsens internt komparativa del. Föräldrabalkens (FB) regler om förvaltarskap och omyndighet kommer att beröras. Detta är motiverat eftersom de senare uppvisar tämligen stora likheter när det gäller utförande och motivering, med 1924 års lag. I samband med reglerna i FB vill jag även lyfta fram att vissa aspekter ifrån konsumenträtten kommer att beröras. Skälen för detta är två. Först och främst är konsumenträtten, i likhet med 1924 års lag, också att betrakta som en skyddslagstiftning vilken avviker från principen om avtalsfrihet. Den andra anledningen är att tillgången på praktiska konsumenträttsliga exempel där 1924 års lag tillämpats är tämligen god. Läsaren bör också ha i åtanke att reglerna som uppsatsen tar upp är civilrättsliga och således att betrakta som en slags service till rättshandlande aktörer. Följden blir att lagstiftningen kanske inte alltid återspeglar realiteten. Verkligheten torde snarare ofta kunna se annorlunda ut. Till skillnad från många offentligrättsliga regler så kommer reglerna helt enkelt inte att användas om inte någon av parterna åberopar dem. 7 Inger, (1997), s 203f. 7

8 Vidare är det också motiverat, särskilt när det kommer till diskussionen kring reformer, att göra en internationell utblick. Detta bottnar i att trots alla olikheter vilar avtalsrätten i västvärlden på samma grunder. Därför kommer norska, danska och tyska regler motsvarande 1924 års lag också att beröras i en internationellt komparerande del. Den som försöker sig på att studera 1924 års lag kommer tämligen omgående lägga märke till bristen på material. Detta gäller åtminstone den som använder det som brukar kallas traditionell rättsdogmatisk metod, d v s att läsa och tolka lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. 8 När det gäller förarbeten är lagmotiven ett par sidor långa och då får man även räkna in vissa delar av motiven bakom Avtalslagen och 1924 års förmynderskapslag. Lagen har vid mindre än tio tillfällen varit uppe för prövning i HD och det är ingen överdrift att säga att de referat som finns att tillgå är tämligen kortfattade. I litteraturen behandlas 1924 års lag i stort sett uteslutande i anslutning till frågor om bristande rättshandlingsförmåga. Med tanke på de korta motiven och den fåtaliga rättpraxisen är det kanske inte heller konstigt att lagen avhandlas kortfattat av de författare som tar upp den. 9 Bristen på sedvanligt juridiskt källmaterial har således föranlett en väldigt bred informationssökning. När det gäller rättspraxis har exempel från det vi i vid mening kan kalla specialdomstolar tagits in. Det första exemplet som behandlas kommer från AD och det man kan ha i åtanke är arbetsrättens särskilda karaktär. Rättsområdet kännetecknas av stort inflytande från partsorganisationer vilka bland annat finns representerade i AD. Den andra specialdomstolen som kommit till användning är ARN. ARN är inte en domstol i egentlig mening utan ett tvistelösningsorgan dit konsumenter kan vända sig vid tvister med näringsidkare. Processen är skriftlig och besluten är rekommendationer vilka i strikt mening inte har någon tvingande rättslig kraft. Just den skriftliga processen 8 Bernitz, (2008), s 28. Jfr Lehrberg, (2006A), s Se Adlercreutz (2002), s 247f, Ramberg/Ramberg (2003), s 58, Lehrberg, (2006B), s 185 och SOU 2004:112 s 859f. 8

9 vilken leder till begränsade utredningsmöjligheter bör man ha i åtanke när man läser det följande. Av 18 ärenden rörande 1924 års lag som avgjorts i nämnden sedan 1998 har fyra avvisats på processuella grunder och de resterande 14 prövats i sak. 10 En konsekvens av den skriftliga processen är att nämnden ställt krav på åberopande av skriftlig bevisning om psykisk sjukdom. I de allra flesta fallen har det rört sig om läkarintyg. Eftersom nu nämndens ordförande med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagens regler om uppgifter rörande enskildas personliga förhållanden nekat mig att ta del av åberopade intyg så kan det alltså inte bli tal om att göra någon slags sammanställning av vilka sjukdomar anspråken grundats på. 11 Eftersom nämndens beslut enbart är rekommendationer finns alltså inget formellt krav att följa dem. Någon undersökning om de faktiska utfallen i varje enskilt fall i efterföljande hänseende faller dock utanför ramen för den här studien Särskilt om komparation Som nämnts ovan innehåller uppsatsen till en inte oväsentlig del en komparativ internationell utblick. En vanlig utmaning för den som försöker sig på komparativ rättsvetenskap är hemmablindhet. 12 Vi är så djupt rotade i vårt sätt att arbeta att den initiala reaktionen inte sällan torde vara att använda precis samma metoder för att fastställa utländsk gällande rätt. I fallen med våra skandinaviska grannar Norge och Danmark torde detta vara ett mindre problem då vår lagstiftning inte bara är materiellt likartad utan också uppbyggd på ett liknande sätt vilket får följden att skandinaviska jurister arbetar på ett likartat sätt. 13 Med Tyskland däremot förhåller det sig annorlunda. Den mest uppenbara skillnaden är språket. Jag är den förste att erkänna att mina kunskaper i tyska är otillräckliga. Tyvärr är alternativet att läsa översättningar till engelska inte särskilt tilltalande. Jag menar att risken för missuppfattningar är minst lika stor när man blandar in ett tredje språk, 10 ARN tillämpar en rent skriftlig process och avvisandena har gjorts då inga läkarintyg ingivits och nämnden således inte haft möjlighet att bedöma den psykiska störningen. Se ärendena , , och Till saken hör att registraturen vid ARN menade att intyget endast fanns kvar i ett av fallen, nämligen Bernitz, (2008), s Bernt, (2007), s

10 särskilt när det är fråga om ett tungomål vilket är avlägsnare besläktat med både svenska och tyska än dessa tvås inbördes släktskap. Av hänsyn till det ovan hänförda och bristen på svenskspråkig litteratur om tysk rätt har jag litat på min egen förmåga att läsa tyska. Den goda tillgången på juridiska lexikon har varit till stor hjälp. För att möjliggöra synpunkter på min översättning har den tyska termen tagits in i texten något som även gäller avsnitten om Danmark och Norge. Det ska också sägas att Tyskland är ett land med en annorlunda rättskultur. Precis som i så många andra länder på kontinenten är rättssystematiken annorlunda än i Sverige, bl.a. är civilrätten samlad i en civillag, mer känd som BGB. Sammanfattningsvis har avsnittet om Tyskland fått en något utförligare bakgrundsbeskrivning än Norge och Danmark och jag har varit betydligt försiktigare med att dra alltför djupgående slutsatser om tysk rätt. Den komparativa delen kan sammanfattas på så vis att Danmark och Norge tagits med på grund av sin rättslikhet. Ett praktiskt exempel blir då att dansk/norsk rättspraxis i avsaknad av svensk åtminstone kan ge en rimlig bild av hur svenska domstolar skulle kunna tänkas döma. Tyskland å andra sidan har valts på grund av sin rättsolikhet, för att, så att säga illustrera praktiskt hur alternativ lagstiftning skulle kunna se ut. Den tyska lagstiftningen kan också med fördel användas för att illustrera hur de bakomliggande principerna på olika sätt påverkat utformningen av rätten. Även om det låter som något självklart tål vikten av primärkällor att poängteras. Frågan har blivit särskilt aktuell i avsnittet om de principer som utgör grunden för den moderna avtalsrätten. 14 Har det varit fråga om Pufendorfs åsikter i en viss fråga ja då gör den intresserade bäst i att se efter vad Pufendorf själv skrivit. Här vill jag dock, åtminstone för formens skull, flagga för att jag inte läser latin och därför varit hänvisad till svenska översättningar. Slutligen ska något sägas om den terminologi uppsatsen använder. I största möjliga utsträckning följer arbetet den nuvarande terminologin i 1924 års lag. I vissa 14 Se avsnitt

11 sammanhang har det emellertid av rent språkliga skäl passat bättre med den äldre terminologin och därför har även denna fått en plats i uppsatsen Se avsnitt där jag begagnar mig av termen sinnesrubbning. 11

12 Kapitel 2 Rättslig kontext 2.1 Grundläggande avtalsrättsliga principer Avtalsbindning Den moderna avtalsrätten har sin grund i de idéer som började utarbetas av naturrättsfilosoferna under 1600-talet. 16 Till skillnad från den romerska avtalsrätten där form och syfte varit grundläggande inriktade rättsvetarna sig allt mer på den överensstämmande partsviljan 17 (hädanefter partsviljan ) som det bärande elementet. Precis som Zimmermann anför så ligger det i sakens natur att det inte är fråga om vilken partsvilja som helst. Att A och B är överens om att jorden är rund torde inte kunna ha någon rättsskapande effekt. Nej det måste snarare handla om att partsviljan avser en prestation, B vill köpa A:s cykel eller A vill låna B:s bil. Skulle man emellertid nöja sig med detta skulle förmodligen väldigt lite blir uträttat. Det så att säga fattas något. Att A och B går runt och är överens om något spelar ju väldigt lite roll så länge den ene inte vet om den andres vilja. Det ofrånkomliga resultatet blir därför att systemet kräver någon form av uttryck för partsviljan. Således kom, ett system där avtalsrätten bestod av två huvudkomponenter, partsviljan och en manifestation av den samma, att utvecklas. Därmed kunde man sägas ha lagt grunden till svaret på frågan om hur ett avtal skapas och blir rättsligt bindande. Nästa steg i processen kom så att bli fråga om när rättskraften inträdde. I England och den anglosachsiska världen kom avtalsrätten att utvecklas så att avtalet blev bindande först när anbudsmottagaren accepterat erbjudandet. Fram till dess kunde anbudsgivaren i princip när som helst dra tillbaka sitt erbjudande. I Tyskland däremot var synsättet ett annat, där menade man att anbudsgivaren var bunden redan av det löfte som givits i och med anbudet. Således var alltså frågan om när i princip också besvarad. 18 Det första steget, frågan om hur, bestod alltså av två element, partsviljan och manifestationen av denna. En naturlig följd blev då att denna uppdelning behövde göras 16 Zimmermann, (1996), s Zimmermann använder den engelska termen consent som ordagrant möjligen skulle översättas till samtycke men min uppfattning är att överensstämmande partsvilja låter bättre på svenska. 18 Zimmermann, (1996), s

13 för både anbudsgivare och anbudsmottagare. Den uppmärksamma inser lätt ett flertal olika problem som kan uppstå med ett sådant här synsätt. Vad händer om diskrepans råder mellan partsviljan och sättet parten manifesterar denna på? Om motparten missförstår vad anbudsgivaren sagt men tror sig ha förstått och agerar därefter? Olika lösningar på den här typen av problematik har sysselsatt rättsvetenskapen i flera hundra år. 19 En ståndpunkt har varit att fokus skall läggas på partsviljan, finns ingen vilja så kan det inte bli något avtal. Därav följer således att viljan måste väga tyngst. Detta synsätt har kommit att kallas viljeteorin eller viljeprincipen. För koherensens skull kommer i fortsättning begreppet viljeprincipen att användas. 20 I något slags motsatsförhållande till viljeprincipen skulle man då kunna ställa tillitsprincipen. De som förespråkar tillitsprincipen har traditionellt haft den ståndpunkten att det snarare borde handla om praktiska lösningar. Det är viktigt för samhället i stort att avtalande parter kan lite på att det faktiskt förhåller sig såsom motparten uttrycker sig. I det följande kommer att redogöras mer ingående för dessa två principer var för sig, inledningsvis med viljeprincipen Viljeprincipen Ett sätt att se på avtalsbundenhet är alltså att den uppkommer i samband med att någon vill bli bunden till något. Principen innebär således att en avtalspart aldrig kan bli bunden i högre utsträckning än denne vid avtalstillfället avsåg att bli bunden. En av de stora tyska 1800-talsrättsvetarna, Friedrich Carl von Savigny är kanske den mest kända förespråkaren för viljeprincipen. Detta visar han bland annat i det ofta citerade uttalandet: Denn eigentlich muss der Wille an sich als das einzig Wichtige und Wirksame gedacht werden, und nur weil er ein inneres, unsichtbares Ereigniß ist, bedürfen wir eines Zeichens, woran er von Anderen erkannt werden könne, und dieses Zeichen, wodurch sich der Wille offenbart, ist eben die Erklärung. 21 Viljan är alltså det som räknas och viljeförklaringen är ett nödvändigt ont eftersom det emellanåt kan vara svårt för omgivningen att uppfatta viljan. En annan variant av viljeprincipen är den som framförs av t ex Zitelmann. Han menar att det inte går att bortse från viljeförklaringen. Vill en person åstadkomma en viss rättsföljd (t ex genom 19 Zimmermann, (1996), s Jfr Norlén, (2004), s Savigny, (1840), s

14 ett avtal) så måste den på något vis manifesteras. Gör den inte det är det egentligen inte tal om en vilja utan snarare en önskan om att någon viss rättsföljd ska inträffa. 22 Detta illustreras särskilt tydligt i BGB och dess allmänna regler om viljeförklaringar. Om en viljeförklaring inte är allvarligt menad är den ogiltig, 118, och det finns i långtgående bestämmelser om giltigheten av viljeförklaringar vid villfarelser. Slutligen finns också tolkningsregler för viljeförklaringar i 133. Vid osäkerhet är det den verkliga viljan och inte dess fysiska uttryck som ska efterforskas. 23 Norlén argumenterar för att viljeprincipen har två olika sidor, en befriande och en bindande sida. Den befriande sidan handlar om den ovan nämnda tanken att en person aldrig kan bli bunden utöver sin vilja medan den bindande sidan då berör myntets andra sida, att parten är bunden just på grund av sin vilja. 24 I den befriande sidan ingår först och främst att det måste ligga ett visst mått av frivillighet bakom viljan. 25 Detta speglar sig i bestämmelser såsom Avtalslagen 28. Den som handlar under råntvång eller hot gör inte ett fritt val och således saknas den rättskapande viljan. Andra former av befrielsegrunder är villfarelser av olika slag. Om en person inför en rättshandling säger eller skriver x men menar y, eller säger x men har missuppfattat innebörden vilken är y. Det kan också röra sig om så kallade motivvillfarelser. Den rättshandlande ingår ett avtal under förutsättningen av förekomsten av x, något som senare inte visar sig vara förhanden. Detta skulle alltså leda till befrielse från bundenhet. 26 I det som ibland kallas den fria och fullt informerade viljan ingår slutligen också ett krav på friskhet eller mogenhet. Den som inte själv förstår innebörden av sitt handlande kan inte heller ge uttryck för en rättsligt bindande vilja Svensson, (1996), s Palandt, (2000), s 81ff och 106ff. 24 Norlén, (2004), s 175f och 183f. 25 Jfr Pufendorfs krav på vårt frivilliga samtycke, Pufendorf, (2001), s Norlén, (2004), s 177ff. 27 Pufendorf, (2001), s 100. Jfr Norlén, (2004), s 183 som för sitt ställningstagande hänvisar till Kant. 14

15 Att viljeprincipen sedan har en bindande sida ligger lite i sakens natur. Har den rättshandlande gjort ett fritt, friskt och fullt ut informerat val, ja då är det också rimligen så att denna ska vara bunden av detta Tillitsprincipen Tillitsprincipen anses av många vara den i nordisk avtalsrätt alltjämt förhärskande. Principen handlar till skillnad från viljeprincipen om hur motparten uppfattat avgivarens vilja. 29 Tillitsprincipen fick fäste i nordisk doktrin som en reaktion på de problem som viljeprincipen ansågs skapa. 30 Avtalslagskommittén diskuterade problemet tämligen utförligt i anslutning till införandet av Avtalslagen 32 1st och regeln om förklaringsmisstag. Kommittén medger att frågan man står inför är komplicerad och att båda principerna har sina för- och nackdelar. Med visst stöd i rättspraxis och med hänvisning till regler i Danmark och Norge lutar dock kommittén åt att föredra tillitsprincipen. 31 Man menar att tillitsprincipen erbjuder en större förutsebarhet och således ett bättre skydd för den allmänna omsättningen och handeln. Vidare är det också så att den som gjort ett fritt val och ingått ett avtal bör stå risken för sitt handlande så länge motparten är i god tro. Ett annat praktiskt exempel i lagstiftningen som även återknyter till konflikten mellan vilje- och tillitsprinciperna är Avtalslagen 29 där en godtroende medkontrahent skyddas genom att avtalet förblir giltigt trots tvång års lag Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte annat följer av andra stycket är dock den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd, inte skyldig att betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars befinns ha medfört nytta för honom. Var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äge han rätt att i den omfattning, som prövas skälig, 28 Norlén, (2004), s Se Grönfors, (1993), s 20f, Adlercreutz, (2002), s 37, och Woxholth, (2009), s 32. Observera att Grönfors kallar det förklaringsprincipen och inte tillitsprincipen. 30 Adlercreutz, (2002), s 38 jfr Ussing, (1950), s NJA II 1915 s 250, jfr NJA 1896 s 426 och NJA 1915 s

16 utbekomma ersättning för den förlust, som föranletts av avtalet Bakgrund I samband med att förslaget till avtalslag arbetades fram berörde kommittén även frågan om huruvida omyndiga och personer med sinnesrubbningars avtalsingående skulle regleras i Avtalslagen 3 kap. Kommittén var delad i frågan och ett kompromissförslag arbetades fram men i det slutgiltiga betänkandet fanns det inte med då ingen av de båda åsiktsfalangerna var särskilt nöjd med kompromissen. 32 Såsom anförts ovan fanns sedan gammalt en rättsgrundsats om att personer med begränsade förståndsgåvor inte kunde binda sig själva rättsligt och behovet av en sådan reglering ansågs alltjämt viktigt. 33 Därför samordnades arbetet att ta fram 1924 års lag istället med den s.k. förmynderskapsreformen vilket resulterade i den lag som trädde ikraft den 1 januari 1925 och gäller alltjämt än idag. När förmynderskapslagstiftningen reformerades i slutet på 1980-talet gjordes också den enda hittillsvarande förändringen av lagen, då begreppen rubbad själsverksamhet, sinnessjukdom och sinnesslöhet byttes ut mot samlingsbegreppet psykisk störning Lagens beståndsdelar I den ursprungliga lagtexten hette det att när någon som under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbing av själsverksamheten 35 ingått ett avtal skulle detta vara ogiltigt. Dessa begrepp är idag ersätta av orden psykisk störning men någon materiell förändring skall det enligt föredragande statsråd inte vara fråga om. 36 Lagberedningen poängterade tidigt lagens nära släktskap med reglerna om förmynderskap och omyndighet varför samma terminologi användes i 1924 års lag. 37 Däremot skiljer dessa sig åt på så vis att omyndigförklaring krävde ett visst mått av varaktighet medan 1924 års lag blev (och blir) tillämplig redan vid tillfälliga sinnesrubbingar. Det handlar dock fortfarande om samma typer av störningar, såsom psykoser, hallucinationer eller på annat sätt rubbad verklighetsuppfattning. 38 Lagberedningen talar här om sjukliga processer i hjärnan. Begreppet sinnesslöhet 32 NJA II 1915 s 223f. 33 Jfr NJA 1906 s SFS 1991: NJA II 1924 s Prop. 1990/91:194 s Jfr 1 kap 2 1p lag 1924:320 om förmynderskap. 38 NJA 1944 s

17 exemplifieras i sin tur med allvarligare former av utvecklingsstörningar. Det man kallar avtagande av de psykiska krafterna eller ålderdomssvaghet, med andra ord, demens skulle även det kunna bli aktuellt. 39 I slutet av 1950-talet var gränsdragningsfrågan om sinnesrubbingsrekvisitet uppe till prövning i HD. Änkan fru L hade till herr T sålt sin bortgångne makes rörelse och som betalning hade erlagts en revers utställd av herr S. S gjorde gällande att han handlat under inflytande av ett sinnesförvirrat tillstånd och menade att reversen skulle ogiltigförklaras enligt 1924 års lag. Rådhusrätten, vars dom fastställdes av HD, menade att S förvisso hade alkoholproblem och en hyperthym 40 läggning men att detta inte var tillräckligt för att han skulle anses sinnesförvirrad i lagens mening. Det fanns i alla händelser inget kausalsamband mellan den påstådda rubbningen och handlingen. 41 Till skillnad från omyndigförklaringen kunde alltså 1924 års lag bli aktuell redan vid mera tillfälliga störningar. Detta gäller även störningar orsakade av rusgivande medel, skrämsel eller annan yttre påverkan. För att tillämpa lagen krävs emellertid också ett orsakssamband mellan personens psykiska tillstånd och rättshandlingens företagande. Lagberedningen menar att sådan kausalitet regelmässigt torde vara för handen men poängterar vikten av att erkänna att det kan finnas undantag. Man menar att inom civilrätten, tvärtemot vad som kanske är fallet inom straffrätten, är det inte i alla lägen rimligt att i varje enskilt fall låta otillräknelighet leda till frihet från ansvar. Syftet med lagstiftningen är att psykiskt sjuka ska få ett särskilt skydd när det finns behov av det. Finns inget samband mellan rättshandlingen och den psykiska störningen så finns ingen anledning till extra rättsskydd. Detta ska dock inte tolkas som att sinnesrubbningen måste vara ensam orsak till rättshandlingen. Det är alltså tillräckligt att den kan ses som en bidragande faktor. 42 Ett exempel från HD:s praxis hittar vi i ett rättsfall från Två makar hade slutit ett bodelningsavtal vilken mannen C sedermera ville ogiltigförklara med hänvisning till 1924 års lag. C ansågs förvisso ha 39 NJA II 1924 s Kännetecknas av hög grad av impulsivitet. 41 NJA 1958 s NJA II 1924 s

18 vissa själsliga defekter men då han inte eftersatt några rättigheter gentemot någon annan saknades kausalitet. 43 Sinnesrubbningens påverkan ska bedömas utefter om den medfört att personen saknat insikt om handlingens rättsliga eller faktiska betydelse. Huruvida handlingen påverkats av motiv som under ett normalt sinnestillstånd inte alls skulle vara aktuella kan också beaktas. Slutligen handlar det om att avgöra om det faktiskt rör sig om ett verkligt sjukdomstillstånd. I bedömningen skall också beaktas arten och beskaffenheten av handlingen. Ju närmare det normala en handling ligger desto mindre ska benägenheten att underkänna rättshandlingen vara så länge inte tydliga former av sinnessjukdom eller utpräglad sinnesslöhet föreligger. Hänsyn bör i detta led också tas till vederbörandes intresse av att avtalet fullgörs. Lagberedningen poängterar här även att bestämmelsen inte är tillämplig på testamentariska förfaranden. 44 Tillämpningen av 1924 års lag har också vid ett tillfälle prövats av AD. 45 Bror hade efter en problemfylld höst sagt upp sig från sitt jobb men sedan ångrat sig. Bror åberopade 1924 års lag och menade att han varit i ett sådant abnormtillstånd som där avses och därför skulle uppsägningen vara ogiltig. Arbetsgivaren invände att 1924 års lag inte är tillämplig på ensidiga rättshandlingar och därför inte aktuell i fallet. Arbetsdomstolen valde att gå på arbetsgivarens linje och säger bland annat att lagens ordalydelse inte talar för annat än att den gäller just ingående av avtal Det finns inte heller något i förarbetena som talar för att lagen skulle vara tillämplig på ensidiga rättshandlingar menar domstolen. Eftersom lagberedningen hänvisar till likheterna med verkan av rättshandlingar som omyndiga företar utan samtycke undersöker AD förarbetena till 1924 års förmynderskapslag. Där sägs att ogiltighetsbestämmelsen som fanns i 5 kap 8 tog sikte på ingående av avtal och inte uppsägningar, hävningar eller andra ensidiga rättshandlingar. Domstolens resonemang bör emellertid inte ses som något tvärsäkert tecken på någon gällande rätt. Domen har utsatts för kritik, vilken kommer behandlas nedan. 43 NJA 1946 s NJA 1924 II s AD 1991:17. 18

19 En viktig del av lagens tillämpning är att den inte tar någon hänsyn till motpartens goda tro annat än i särskilda undantagsfall enligt 2st. När lagen tillkom var detta i linje med då gällande regler. Det fanns förvisso anhängare av den engelska varianten, d v s att göra sinnesrubbningen gällande som ogiltighetsgrund enbart mot ondtroende men en sådan ordning blev aldrig aktuell. 46 Beslutet motiverades med att det skulle strida mot rådande rättsuppfattning. Lagberedningen menade att det vore fel att tvinga fram fullgörande av avtal slutna under sinnesförvirring eller utdöma skadestånd som för motparten skulle vara likvärdigt med ett fullgörande. 47 Då precis som nu är det helt i linje med de regler som gäller för omyndiga och de som är satta under förvaltarskap. 48 Vad blir då följden av en eventuell ogiltighet? Huvudregeln är alltså som när det gäller avtal med omyndiga att parternas prestationer ska återgå. Kan ett återgående av någon anledning inte ske skall parten ersätta prestationens värde. Den sinnesförvirrade ska enbart ersätta motparten till del den kunnat tillgodogöra sig någon nytta av avtalet. Utöver detta menade lagberedningen att ett visst skydd för godtroende motparter ändå var nödvändigt. Motparten skall alltså vid god tro ersättas även utöver vad som sägs i första stycket i den mån det är skäligt. Motivet till att här göra skillnad mot avtal med omyndiga var att det av praktiska skäl är svårare för motparten att veta när personen är sinnesförirrad. En underårig är förutom i undantagsfall lätt att upptäcka och vid omyndigförklaring fanns ett offentlighetsförfarande och därför bör risken ligga på motparten i dessa fall. Ersättning enligt 2st har vid två tillfällen avgjorts av HD fastställdes att den sinnesförvirrade hade bevisbördan för motpartens onda tro. 49 Frågan om god tro aktualiserades även vid det senaste tillfället då HD hade att tillämpa 1924 års lag. Sinnesförvirringen var ostridig och HD godtog att motparten varit i god tro. Fallet rörde återgång av en fastighetsförsäljning och frågan var vilken typ av kostnader som var ersättningsgilla. Här menade domstolen att enbart kostnader som direkt föranletts av köpet skulle ersättas. Ersättningsgilla anspråk avsåg i det här fallet kostnader för ändring av plan- och konstruktionsritningar samt att motparten tvingats häva avtal med hantverkare Lagberedningen jämför med dåvarande Jordabalken 4 kap NJA II 1924 s Jfr avsnitt 2.2 nedan. 49 NJA 1938 s NJA 1985 s

20 2.3 Annan skyddslagstiftning vid avtalsingående Omyndighet I Sverige är precis som i många andra länder barn undantagna från principen om att var och en fritt ska kunna råda över sin egendom. FB 9 kap 1 stadgar att den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom i vidare mån än vad som följer av lag eller vissa andra snävt angivna undantag. I FB används termen underårig för den omyndige och därför kommer hädanefter den benämningen att användas. Huvudregeln gäller inte bara förmögenhetsrättshandlingar utan även vissa rättshandlingar inom arvsoch familjerätten. 51 En underårig kan alltså inte utom i vissa undantagsfall företa rättshandlingar utan samtycke från förmyndare. Det är dock viktigt att poängtera att regeln framför allt är en skyddsbestämmelse och berör därför inte en underårigs möjlighet att förvärva rättigheter som uteslutande är till dennes förmån och inte innebär några förpliktelser. Bestämmelsen befattar sig inte heller med eventuellt utomobligatoriskt skadestånd. 52 FB 9 kap 3 stipulerar dessutom att den som är under 18 men över 16 år själv kan råda över vad denne förvärvat genom eget arbete. Det är också tillåtet för den underåriga att genom testamente råda över sin kvarlåtenskap om den underårige är eller varit gift (ÄB 9 kap 1 ). Dessutom kan den som är underårig inte avsäga sig ett arv (ÄB 17 kap 2 2st). En underårig som vill ingå äktenskapsförord måste för detta inhämta förmyndares samtycke (ÄktB 7 kap 3 2st). Så länge den underåriga besitter tillräcklig förståndsmässig mognad, kan denne motta gåvor som ges utan villkor eller andra förbehåll. Det senare gäller även fast egendom. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser och har berörts av HD vid flera tillfällen. 53 Det spelar heller här ingen roll om gåvogivaren är den underåriges förmyndare. När det gäller pengar och värdepapper finns särskilda regler i gåvolagen 4. När en bank eller annan verksamhet som drivs enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet mottagit lös egendom för en underårigs räkning utan förbehåll från gåvogivaren ska gåvan anses 51 Walin och Vängby, (2009), not 9:1. 52 Jfr SkL 2 kap Jr NJA 1935 s 563 och NJA 1945 s

Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv

Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Niclas Sjöquist Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv Examensarbete 20 poäng Docent Eva Ryrstedt Familjerätt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 Konsumentskyddets gränser en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 2 Innehållsförteckning Förkortningar. 5 1. Inledning. 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte och problematik 8 1.3 Avgränsning... 8 1.4 Metod

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat?

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier Vårterminen 2008 Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

Anders Agell och Peter Lødrup. Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering.

Anders Agell och Peter Lødrup. Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering. 37 Anders Agell och Peter Lødrup Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering. 38 39 Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning Av Lovisa Engström Handledare: Johan Schüldt Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 Innehållsförteckning Förkortningar...

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Driva bolag för borgenärernas räkning?

Driva bolag för borgenärernas räkning? Bert Lehrberg Driva bolag för borgenärernas räkning? En kritisk studie av användningen av begreppen borgenärsskyddsregler och aktieägarskyddsregler i aktiebolagsrätten 1 Frågeställning En praktiskt betydelsefull

Läs mer

Godtrosförvärv av lösöre

Godtrosförvärv av lösöre UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-28 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sven Lundgren Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer