Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht Therése Haglind

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08"

Transkript

1 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind

2 Innehåll 1 Inledning Metod och genomförande Enkät Fokusgruppintervjuer Enskilda lärarintervjuer Resultat Sammanställning av enkäten Elevernas uppfattning om Chromebooken Vad tycker eleverna är bra med Chromebooken? Vad tycker eleverna är dåligt med Chromebooken? Elevernas uppfattning och användning av informationsteknologi Vilken typ av informationsteknologi tycker eleverna att det är bäst att ha i skolan? Vilka teknologier använder eleverna hemma? Hur ofta använder eleverna sin telefon till skolarbete? Användningsområden och aktiviteter Vad använder eleverna Chromebooken till i skolan? Vilka aktiviteter gör eleverna i skolan? Eleverna som digitala användare Elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen Sammanfattning av enkätsvaren Sammanställning av fokusgruppintervjuerna Om Chromebooken Chromebooken och klassrummet Samarbete IT i skolan Sammanfattning av fokusgruppintervjuerna

3 2.3 Sammanställning av lärarintervjuerna Läraren som användare Chromebooken och undervisningen Teknisk lösning Sammanfattning av lärarintervjuerna Diskussion och slutsatser Bilaga 1 Enkäten Bilaga 2 Enkätsvar i SPSS Bilaga 3 Information om fokusgrupperna Bilaga 4 Frågor till fokusgruppsintervjuerna Bilaga 5 Frågor till lärarintervjuerna

4 1 Inledning Både nationellt och internationellt pågår olika former av datorsatsningar i skolan. I Sverige kallas detta för 1:1. Dessa satsningar innebär en dator per elev och lärare. 1:1 projekt kan ses och diskuteras ur olika perspektiv. Ett perspektiv är vilken teknisk lösning som skall användas. Sandagymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i Jönköping. Här har man valt bärbar PC som teknisk lösning för elever och lärare. Under höstterminen 2013 har man låtit en årskurs 1 på Ekonomiprogrammet testa att ha Chromebook som teknisk lösning istället för bärbar PC. Fem undervisande lärare i klassen har också haft Chromebook. Lärarna fick Chromebooken i juni, innan semestern, och eleverna i augusti när de började skolan. Efter några månader ville skolan utvärdera projektet för att se om Chromebooken är ett bra alternativ som skoldator för en större elevgrupp, kanske till och med för alla elever i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingen genomfördes under november 2013 och bestod av tre delar: Elevenkät, Fokusgruppintervjuer med deltagande elever och Enskilda lärarintervjuer. Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit i den utvärderingen. 1.1 Metod och genomförande Enkät Enkäten skapades i ESmaker. Den delades ut i pappersform och genomfördes på lektionstid. Svaren lades först in i Excel och bearbetades därefter i statistikprogrammet SPSS. Tabeller och figurer är gjorda i Excel. Enkäten är strukturerad. Den är uppbyggd med 23 frågor där de flesta har fasta svarsalternativ. Tre frågor i enkäten är frisvarsfrågor (se bilaga 1 för enkäten och bilaga 2 för enkätsvar i SPSS). I enkäten ställs frågor om vilken uppfattning eleverna har om Chromebooken, vilka fördelar och nackdelar de ser med Chromebooken, vad de använder Chromebooken till och i vilka ämnen de använder Chromebooken mest. Det ställs även andra typer av frågor i enkäten så som vilken typ av informationsteknologi de tycker är bäst att ha i skolan och hur de skattar sig själva som användare. 3

5 I klassen går 31 elever varav 25 var närvarande och besvarade enkäten. Av dessa var 13 (52 %) kvinnor och 12 män (48 %). Av 25 elever var det en elev som svarade att den hade haft en egen skoldator på högstadiet. Ingen av eleverna hade provat eller använt en Chromebook innan de fick låna en på Sandagymnasiet. 100 % av eleverna uppger att de har med sig Chromebooken dagligen till skolan. Denna siffra bekräftas både av fokusgruppintervjuerna och av lärarintervjuerna Fokusgruppintervjuer Fokusgruppintervjuerna skulle genomföras i de sex redan existerande grupperna som fanns i klassen. Den ene klassföreståndaren hjälpte till att organisera detta. Detta fungerade emellertid inte som planerat. Till den första fokusintervjun kom 11 elever, och totalt genomfördes fyra fokusgruppintervjuer med sammanlagt 26 elever (15 tjejer och 11 killar). Frågorna till fokusgrupperna rörde fyra teman: Om Chromebooken (ex Passar det man kan göra med Chromebooken ert/ditt skolarbete?) Chromebooken och klassrummet (ex Vad använder ni Chromebooken till i klassrummet?) Samarbete (ex Använder ni Chromebooken när ni samarbetar med andra elever i skolarbeten?) IT i skolan (ex Tycker ni att det är viktigt att använda IT i skolan) Fokusgruppintervjuerna spelades in digitalt och bearbetades sedan i Inqscribe. Inqscribe är en programvara för transkription av digitala medier. Fokusgruppintervjuerna är strukturerade (se bilaga 3 för information om fokusgrupperna och bilaga 4 för frågor till fokusgruppintervjuerna) Enskilda lärarintervjuer Fem lärare, tre män och två kvinnor, har tillsammans med EK1 prövat att använda en Chromebook. Fyra av lärarna fick Chromebooken innan sommaruppehållet och en lärare fick den i augusti. De deltagande lärarna är med i projektet av olika anledningar. En av lärarna är initiativtagare till projektet, tre av lärarna blev tillfrågade om de ville vara med och en av lärarna hamnade i projektet som nyanställd och mentor i klassen. Alla ville vara med och såg det som både roligt och intressant. 4

6 Lärarna har olika ålder och ämneskompetens, men alla har en positiv syn på IKT och uppskattar sig själva som vana eller expertanvändare. Datorer är en naturlig del för dem både i arbetet och privat hemma. De fem lärarna ingår i lärarlaget runt den aktuella klassen. Det genomfördes enskilda lärarintervjuer med dessa lärare. Intervjuerna spelades in digitalt och bearbetades sedan i Inqscribe. Lärarintervjuerna är strukturerade. Frågorna till Lärarintervjuerna rörde fyra teman: Läraren som användare (ex Hur skulle du skatta dig själv som datoranvändare?) Chromebooken i klassrummet (ex Vilka är de pedagogiska fördelarna med en Chromebook? ) Lärarens ämne (ex Hur har det gått att använda Chromebooken i ditt ämne?) Teknisk lösning (ex Vilken teknisk lösning skulle du föredra att eleverna och lärarna hade i skolan, om du själv fick välja?) (Se bilaga 5 för frågor till lärarintervjuerna). 5

7 2 Resultat I denna del redovisas resultaten av de tre olika datainsamlingarna (enkät, fokusgruppintervjuer och enskilda lärarintervjuer). 2.1 Sammanställning av enkäten Elevernas uppfattning om Chromebooken I denna del går jag igenom elevernas uppfattning om Chromebooken. Dels vad de tycker är bra och ser som fördelar med den. Dels vad de tycker är dåligt och ser som nackdelar med den Vad tycker eleverna är bra med Chromebooken? Tabell 1 visar att 88 % av eleverna anger att det är mycket bra att Chromebooken är Liten, lätt och smidig att ta med sig. 76 % att det är mycket bra att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 28 % att det är mycket bra att spara i molnet och använda molnet och 24 % av eleverna att det är bra att det finns många appar. Varken bra eller dåligt Lite bra Ganska bra Bra Mycket bra a. Liten, lätt och smidig att ta med sig. 0 % 0 % 0 % 12 % 88 % b. Kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 0 % 0 % 0 % 24 % 76 % c. Det finns många appar. 12 % 20 % 24 % 20 % 24 % d. Att spara i molnet och använda molnet. 4 % 0 % 20 % 28 % 48 % Tabell 1. Positivt med Chromebooken enligt eleverna (fråga 4). 100 % av eleverna tycker att det är bra eller mycket bra att Chromebooken är Liten, lätt och smidig att ta med sig och att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. Detta framkommer även i frisvaren på fråga av 25 elever har svarat på fråga 6 som är en frisvarsfråga och handlar om vilka fördelar de tycker att det finns med en Chromebook jämfört med laptops och stationära datorer. Genomgående i fritextsvaren på denna fråga är att eleverna nämner att den är smidig och lätta ta med sig, att den startar snabbt och att det är enkelt att dela dokument med varandra. Detta syns i svar som: Att den är smidig och snabb att starta. Känns lite som en ipad och det är smidigt. Väldigt bra att man kan dela dokument. och Den är lätt och smidig att ta med sig och är snabbstartad. 17 6

8 elever tar upp att den är smidig och lätt att ta med sig. 14 elever att den startar snabbt. 8 elever att det är smidigt att dela dokument. Andra kommentarer som förekommer är att den passar i skolan, att den inte blir varm i knät, att batteriet håller länge och att det är kul med appar. 25 av 25 elever har svarat på fråga 9 som är en fritextfråga där eleverna skulle ange de 3 användningsområden som de tycker att Chromebooken passar bäst för. Fyra svar är frekvent förekommande och det är att Chromebooken är bra att ha i skolan, att det är bra att kunna dela dokument, att Chromebooken är bra när man håller på med grupparbete och att Chromebooken passar bra för att surfa med. Detta syns i svar som bra vid grupparbetena för man kan dela dokumenten och Om man ska göra ett grupparbete då man kan bjuda in många i dokumentet. 10 elever nämner att Chromebooken är bra att ha i skolan. 8 elever nämner att det att bra att kunna dela information. 7 elever nämner att den är bra när man håller på med grupparbete. 8 elever nämner att den är bra att surfa med. Andra kommentarer är att den är lätt att uppdatera, den är bra när man behöver göra något snabbt och den är bra att ha med sig överallt. Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna tycker är bra och uppfattar som fördelar med en Chromebook är att den är liten, lätt och smidig att ta med sig. Att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. Detta kommer också fram i lärarintervjuerna, där en av lärarna ser detta som en pedagogisk fördel i och med att lektionen kommer igång snabbare. Vidare så tycker eleverna att det är bra för att det är enkelt att dela dokument med varandra och att Chromebooken är bra när de håller på med grupparbeten. Det kommer även fram att den är bra att surfa med och att uppfattningen är att Chromebooken är bra att ha i skolan Vad tycker eleverna är dåligt med Chromebooken? Tabell 2 visar att 32 % av eleverna anser att det är mycket dåligt att vara beroende av internetuppkoppling, 28 % att det är mycket dåligt att det saknas applikationer och som de behöver, 24 % uppger att de tycker att det är mycket dåligt med en begränsning av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. 56 % av eleverna säger att det är dåligt eller mycket dåligt att vara beroende av internetuppkoppling. 40 % att de tycker att det är dåligt eller mycket dåligt att det saknas applikationer eller program som de behöver. 44 % av eleverna att det är dåligt eller mycket dåligt med en begränsning 7

9 av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. 16 % att det är dåligt eller mycket dåligt att den har en liten skärm. Varken bra eller dåligt 8 Lite dåligt Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt a. Den har en liten skärm. 44 % 32 % 8 % 8 % 8 % b. Begränsning av att enbart ha tillgång till webbapplikationer.. 8 % 16 % 32 % 20 % 24 % c. Det saknas applikationer och program som jag behöver. 20 % 16 % 24 % 12 % 28 % d. Att vara beroende av Internetuppkoppling. 12 % 12 % 20 % 24 % 32 % Tabell 2. Negativt med Chromebooken enligt eleverna (fråga 5) 25 elever av 25 har svarat på fråga nummer 7 som är en fritextfråga som handlar om vilka nackdelar det finns med en Chromebook jämfört med laptops och stationära datorer. Svar som kommer fram här är att man måste ha tillgång till Internet, att den verkar plastig och ömtålig och att den lätt går sönder. Att Worddokument måste omvandlas och att det inte går att ladda ner program. Detta märks i svar som Att man alltid måste vara uppkopplad på internet, och omvandla drive dokument till Word dokument om man ska lämna in på fronter och Den tål nästan ingenting, man är beroende av uppkoppling och man kan inte göra något offline. 12 elever anger att man måste ha tillgång till Internet. 6 elever att det är plastig, ömtålig och att den lätt går sönder. 3 elever tar upp att det är krångligt med dokumenthantering. 12 elever att det inte går att ladda ner program och filer. Andra kommentarer som förekommer är att det är orättvist att andra kan använda sin dator till mer än bara skolan, att man inte kan spela på den eller titta på film och att Skype inte fungerar på den. Även om det finns liknande funktioner som Skype så uppfattar eleverna detta som en nackdel med Chromebooken. Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna tycker är dåligt eller mycket dåligt och uppfattar som nackdelar med en Chromebook är att vara beroende av internetuppkoppling och att det saknas applikationer eller program som de behöver. Att det inte går att ladda ner program och filer i den utsträckning som de skulle vilja och att det är dåligt att vara begränsade av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. Vidare upplever eleverna Chromebooken som plastig, ömtålig och att den lätt går sönder. Några elever talar om att de har sprickor i höljet. Det lyfts även fram att de tycker att det är krångligt med dokumenthantering, detta framkommer dock mycket tydligare i fokusgruppintervjuerna.

10 2.1.2 Elevernas uppfattning och användning av informationsteknologi I denna del redogör jag för elevernas uppfattning om vilken typ av informationsteknologi som de tycker är bäst att ha i skolan och vilka teknologier de använder hemma samt vilken teknisk lösning de använder hemma vid skolarbete. Här tar jag även upp elevernas användning av sin mobiltelefon kopplat till skola och skolarbete Vilken typ av informationsteknologi tycker eleverna att det är bäst att ha i skolan? Tabell 3 visar att 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan. 52 % att en bärbar PC är ett mycket bra alternativ och 36 % att Chromebooken är ett mycket bra alternativ att ha i skolan. Dessa resultat visar dels att eleverna värderar bärbara teknologier högre än stationära, dels att laptops, framförallt Mac (men även PC) värderas som bättre än surfplattor, inklusive Chromebook. 88 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett bra eller mycket bra alternativ. 84 % tycker att Chromebooken är ett bra eller mycket bra alternativ i skolan. 76 % att en bärbar PC är ett bra eller mycket bra alternativ. Mycket dåligt alternativ Dåligt alternativ Varken bra eller dåligt Bra Mycket bra alternativ Surfplatta Android 36 % 24 % 20 % 12 % 0 % IOS/iPAD 24 % 8 % 32 % 12 % 20 % Stationär dator PC 48 % 32 % 12 % 4 % 0 % Stationär dator Mac 32 % 28 % 24 % 8 % 4 % Bärbar PC 0 % 4 % 12 % 24 % 52 % Bärbar Mac 0 % 0 % 8 % 16 % 72 % Chromebook 4 % 4 % 8 % 48 % 36 % Smartphone Android 44 % 16 % 28 % 0 % 4 % Smartphone Iphone 16 % 16 % 40 % 16 % 8 % Tabell 3. Rangordning av informationsteknologi lämplig i skolan enligt eleverna (fråga 10) Dessa svar visar sammanfattningsvis att eleverna värderar bärbara teknologier högre än stationära och att laptops, framförallt Mac (men även PC) värderas som bättre än surfplattor, inklusive Chromebook. Men Chromebooken anses vara ett bra alternativ för skolan. 9

11 Vilka teknologier använder eleverna hemma? Tabell 4 visar att 96 % av eleverna uppger att dagligen använder en Smartphone Iphone hemma. 72 % att de dagligen använder Chromebooken hemma. Svarsfrekvenserna på denna fråga visar att eleverna använder mer än en teknisk lösning hemma. 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan. 16 % av eleverna använder dagligen en bärbar Mac hemma. Dessa svar överensstämmer också med svaren på fråga nr 19 När du gör skolarbete hemma, vilken teknisk lösning använder du då? Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i månaden 1-3 gånger i veckan Dagligen Surfplatta Android 68 % 8 % 16 % 4 % 0 % IOS/iPAD 24 % 12 % 12 % 16 % 36 % Stationär dator PC 52 % 24 % 4 % 4 % 12 % Stationär dator Mac 88 % 8 % 0 % 0 % 0 % Bärbar PC 20 % 12 % 12 % 16 % 36 % Bärbar Mac 60 % 0 % 8 % 8 % 16 % Chromebook 4 % 4 % 8 % 12 % 72 % Smartphone Android 80 % 8 % 0 % 0 % 8 % Smartphone Iphone 4 % 0 % 0 % 0 % 96 % Tabell 4. Omfattning av elevernas användning av digitala teknologier hemma (fråga 11). Tabell 5 visar att när eleverna gör skolarbete hemma så använder de till största delen Chromebooken. 68 % uppger att de dagligen använder Chromebooken hemma till skolarbete. 32 % att de dagligen använder en Smartphone Iphone. Svaren visar att eleverna mycket sällan använder en stationär dator hemma till skolarbete. 64 % av eleverna använder aldrig en stationär PC hemma till skolarbete. Motsvarande siffra för stationär Mac är 88 %. Eleverna tycker olika ifråga om Chromebooken skiljer sig från den tekniska lösning som de är vana vid. 24 % uppger att den skiljer sig mycket eller väldigt mycket. 36 % uppger att de den skiljer sig inte alls eller lite från den tekniska lösning som de är vana vid (se tabell Q8 i bilaga 2). 10

12 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i månaden 1-3 gånger i veckan Dagligen Surfplatta Android 88 % 0 % 0 % 0 % 0 % IOS/iPAD 52 % 16 % 8 % 4 % 8 % Stationär dator PC 64 % 8 % 8 % 8 % 0 % Stationär dator Mac 88 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bärbar PC 28 % 12 % 24 % 8 % 16 % Bärbar Mac 60 % 8 % 4 % 4 % 12 % Chromebook 4 % 0 % 12 % 16 % 68 % Smartphone Android 84 % 0 % 0 % 0 % 0 % Smartphone Iphone 28 % 16 % 4 % 12 % 32 % Tabell 5. Omfattning av elevernas användning av teknisklösning hemma vid skolarbete (fråga 19). Sammanfattningsvis så använder 96 % av eleverna dagligen en Smartphone Iphone hemma som teknisk lösning och 72 % av eleverna använder Chromebooken. När eleverna gör skolarbete hemma så använder 68 % av eleverna dagligen Chromebooken och 32 % en Smartphone Iphone. En del av eleverna tycker att Chromebooken skiljer sig mycket från den tekniska lösning som de är vana att använda, en del tycker inte att den skiljer sig alls Hur ofta använder eleverna sin telefon till skolarbete? Figur 1 visar att 24 % anger att de dagligen använder sin telefon i skolan till skolarbete, 48 % att de 1-3 gånger i veckan använder sin telefon i skolan till skolarbete. 4 % att de mer än tre gånger i veckan använder sin telefon i skolan till skolarbete. Detta innebär alltså att 76 % av eleverna uppger att de använder sin telefon i skolan till skolarbete minst 1 gång i veckan och att 24 % faktiskt använder sin telefon till skolarbete i skolan dagligen Hur ofta använder du din telefon i skolan till skolarbete? 0 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i veckan Mer än 3 gånger i veckan Dagligen Figur 1 Omfattning av elevernas användning av sin telefon i skolan till skolarbete (fråga 15). 11

13 Figur 2 visar att 20 % uppger att de dagligen använder sin telefon hemma till skolarbete, 12 % att de använder sin telefon hemma till skolarbete mer än 3 gånger i veckan och 24 % att de använder telefonen hemma 1-3 gånger i veckan till skolarbete. 28 % att de aldrig använder sin telefon hemma till skolarbete. Men 56 % av eleverna uppger att de minst 1 gång i veckan använder sin mobiltelefon hemma till skolarbete Hur ofta använder du telefonen hemma till skolarbete? 5 0 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i veckan Mer än 3 gånger i veckan Dagligen Figur 2. Omfattning av elevernas användning av sin telefon hemma till skolarbetet (fråga 16). Detta innebär alltså att 76 % av eleverna använder telefonen i skolan minst 1 gång i veckan till skolarbete och att 56 % av eleverna använder telefonen hemma minst 1 gång per vecka till skolarbete. 24 % av eleverna använder daglig telefonen i skolan till skolarbete och 20 % av eleverna använder dagligen telefonen hemma till skolarbete. Dessa svar visar sammanfattningsvis att mobiltelefonen är en av de tekniska lösningar som eleverna använder till skolarbete både hemma och i skolan. Detta visar också att eleverna använder mer än en teknisk lösning för sitt skolarbete. 12

14 2.1.3 Användningsområden och aktiviteter Vad använder eleverna Chromebooken till i skolan? Tabell 6 visar att 44 % av eleverna anger att de dagligen använder Chromebooken till att anteckna och 80 % att de gör det fler än tre gånger i veckan. 24 % att de dagligen skriver texter på Chromebooken och 76 % att de gör det fler än tre gånger i veckan. 20 % att de fler än 3 gånger per vecka analyserar data/information och gör presentationer (till exempel powerpoint). 16 % av eleverna samlar in data eller gör mätningar, arbetar med visualisering av data eller information och tränare färdigheter med träningsprogram med hjälp av Chromebooken fler än 3 gånger i veckan. Dagligen Fler än 3 gånger i veckan c. Antecknar 44 % 80 % b. Skriver texter 24 % 76 % i. Sammanställer data/ information. 4 % 20 % j. Analyserar data/information. 4 % 20 % g. Göra presentationer (tex powerpoint). 4 % 16 % h. Samlar in data eller gör mätningar. 4 % 16 % k. Arbetar med visualisering av data eller information. 0 % 16 % a. Tränar färdigheter (multiplikation, glosor etc) med träningsprogram. 0 % 12 % d. Arbetar med Kalkylprogram, Geobra, Math Lab el dyl 0 % 4 % l. Fotograferar och bildbehandlar. 0 % 8 % e. Gör kalkyler och beräkningsmodeller (tex bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande. 0 % 4 % f. Arbetar med Modellering och Simulering. 0 % 0 % m. Spelar in och redigerar film. 0 % 0 % n. Spelar in ljud. 0 % 0 % o. Gör filmer. 0 % 0 % p. Skapar Multimodala texter (texter med ord och bilder). 0 % 0 % Tabell 6. Andelen elever som använder Chromebooken dagligen eller fler än tre gånger i veckan till olika typer av aktiviteter i skolan? (fråga 17) Tabell 7 visar att 100 % av eleverna aldrig använder Chromebooken till att göra film. 96 % anger att de aldrig använder den till att spela in och redigera film eller spela in ljud. 88 % att de aldrig använder Chromebooken i skolan för att arbeta med modellering och simulering. 76 % att de aldrig använder den till att arbeta med kalkylprogram eller att göra kalkyler och beräkningsmodeller. 13

15 72 % av eleverna uppger att de aldrig använder Chromebooken i skolan till att skapa multimodala texter. o. Gör filmer. 100 % m. Spelar in och redigerar film. 96 % n. Spelar in ljud. 96 % f. Arbetar med Modellering och Simulering. 88 % d. Arbetar med Kalkylprogram, Geobra, Math Lab el dyl 76 % e. Gör kalkyler och beräkningsmodeller (tex bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande. 76 % p. Skapar Multimodala texter (texter med ord och bilder). 72 % k. Arbetar med visualisering av data eller information. 68 % l. Fotograferar och bildbehandlar. 64 % h. Samlar in data eller gör mätningar. 60 % j. Analyserar data/information. 48 % i. Sammanställer data/ information. 36 % a. Tränar färdigheter (multiplikation, glosor etc) med träningsprogram. 12 % c. Antecknar 8 % g. Göra presentationer (tex powerpoint). 4 % b. Skriver texter 0 % Tabell 7. Andelen elever som aldrig använder Chromebooken till olika typer av aktiviteter i skolan? (fråga 17) Sammanfattningsvis kan man säga att det mest frekventa som eleverna använder Chromebooken till i skolan är att anteckna och att skriva texter. Det finns också områden som eleverna aldrig använder Chromebooken till och det är till exempel att spela in eller redigera film och ljud Vilka aktiviteter gör eleverna i skolan? Tabell 8 visar att 88 % av eleverna dagligen söker information på internet och 96 % att de gör det fler än 3 gånger i veckan. 60 % av eleverna arbetar dagligen i delade/gemensamma dokument och 96 % av eleverna gör det fler än 3 gånger i veckan. 60 % hämtar fler än 3 gånger i veckan resurser på internet i form av till exempel bilder, filmer och texter. 44 % använder fler än 3 gånger i veckan sociala medier för att lösa en skoluppgift och 40 % lämnar fler än 3 gånger per veckan in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost. 14

16 Dagligen Fler än 3 gånger i veckan a. Arbetar i delade/gemensamma dokument (t.e.x google drive). 60 % 96 % d. Söker information på Internet. 88 % 96 % e. Hämtar resurser på Internet. t.ex bilder, filmer och texter. 44 % 60 % f. Använder sociala medier (t.ex Facebook och Twitter) för att lösa en skoluppgift. 36 % 44 % l. Lämnar in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost 16 % 40 % b. Delar information (genom ex Skolkompassen eller Dropbox). 20 % 32 % k. Använder Appar. 20 % 28 % c. Publicerar texter, bilder och filmer på nätet. 4 % 16 % g. Kommunicerar med individer utanför skolan som en del av en skoluppgift. 4 % 12 % m. Ställer frågor till läraren i Skolkompassen eller per e-post 0 % 8 % j. Spelar datorspel som undervisningsform. 0 % 4 % h. Programmerar. 0 % 0 % i. Göra prov och test på datorn. 0 % 0 % n. Tittar på inspelade föredrag, presentationer eller genomgångar. 0 % 0 % Tabell 8. Andelen elever som gör olika typer av aktiviteter i skolan dagligen eller mer än 3 gånger i veckan (fråga 18). Tabell 9 visar att 80 % av eleverna uppger att de aldrig programmerar och 56 % av eleverna uppger att de aldrig spelar datorspel som undervisningsform. Men 20 % av eleverna säger att de spelar datorspel som undervisningsform minst 1 gång i månaden och 20 % att de gör det 1-3 gånger i veckan. a. Arbetar i delade/gemensamma dokument (t.e.x google drive). 0 % d. Söker information på Internet. 0 % i. Göra prov och test på datorn. 0 % e. Hämtar resurser på Internet. t.ex bilder, filmer och texter. 4 % l. Lämnar in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost 4 % k. Använder Appar. 12 % f. Använder sociala medier (t.ex Facebook och Twitter) för att lösa en skoluppgift. 24 % g. Kommunicerar med individer utanför skolan som en del av en skoluppgift. 28 % b. Delar information (genom ex Skolkompassen eller Dropbox). 32 % c. Publicerar texter, bilder och filmer på nätet. 44 % n. Tittar på inspelade föredrag, presentationer eller genomgångar. 48 % m. Ställer frågor till läraren i Skolkompassen eller per e-post 48 % j. Spelar datorspel som undervisningsform. 56 % h. Programmerar. 80 % Tabell 9. Andelen elever som aldrig gör olika typer av aktiviteter (fråga 18). 15

17 Svaren från fråga 17 och 18 visar att eleverna använder Chromebooken till många olika användningsområden både flera gånger i veckan, men även dagligen. Det allra mest frekventa är att de använder Chromebooken till att anteckna, skriva texter, arbeta i delade dokument och att söka information på internet. Men det finns också flera saker som eleverna aldrig eller väldigt sällan använder Chromebooken till som till exempel göra filmer, spela in ljud och programmera. Att en del användningsområden har fått låg svarsfrekvens som till exempel att programmera, modellering och simulering samt göra kalkyler och beräkningsmodeller (till exempel bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande, kan eventuellt bero på att eleverna ännu inte har börjat använda dessa program eller dylikt då utvärderingen gjordes november årskurs 1. Det kan också bero på att dessa användningsområden inte är relevanta för ett Ekonomiprogram. Det finns också en del skillnader i hur eleverna svarar på vad de använder Chromebooken till i skolan och vilka aktiviteter de använder den till. Till exempel så uppger 56 % av eleverna uppger att de aldrig spelar datorspel som undervisningsform. Men 20 % av eleverna säger att de spelar datorspel som undervisningsform minst 1 gång i månaden och 20 % att de gör det 1-3 gånger i veckan. 16

18 2.1.4 Eleverna som digitala användare Figur 3 visar att de flesta eleverna, 64 % definierar sig som Van användare. 20 % av eleverna Normalanvändare och 8 % av eleverna definierar sig som Expertanvändare. (två elever har inte besvarat denna fråga, 8 %) Van användare definierades i denna enkät som Jag klarar av det mesta på datorn och det jag inte kan, det kan jag lära mig själv och expertanvändare definierades som Jag kan det mesta och lite till. Dessa svar tyder på att datorvanan bland eleverna är god, i alla fall utifrån deras egen uppfattning Vilken typ av användare är du? 10 0 Nybörjare - Jag behöver mycket hjälp när jag ska använda olika funktioner på datorn. Normalanvändare - Jag klarar mig bra på egen hand. Van användare - Jag klarar av det mesta på datorn och det jag inte kan, det kan jag lära mig själv. Expertanvändare - Jag kan det mesta och lite till. Figur 3. Elevernas uppfattning av sig själva som digitala användare (fråga 20). Det finns ingen skillnad i uppfattning om digital användarkompetens och kön, utan här är fördelningen lika (se tabell Q1_Sex*Q20_user_type Crosstabulation i bilaga 2). Det finns heller inget samband mellan hur man definierar sig som en digital användare och om man tycker att Chromebooken skiljer sig från den tekniska lösning som man är van vid eller inte (se tabell Q20_user_type*chromebook_other_solution Crosstabulation i bilaga 2). Däremot så överensstämmer denna bild med hur de fem lärarna definierar sig som användare. 4 av lärarna definierade sig som vana användare och 1 av lärarna som expertanvändare. 17

19 84 % av eleverna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att använda IT i skolan idag och 84 % tror att deras lärare tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att använda IT i skolan idag (se tabell Q22 och Q23 i bilaga 2). Dessa resultat visar att både elever och lärare i denna utvärdering anser sig själva som vana användare och att de vet hur de ska hantera datorn i olika situationer. Det som de inte kan, det kan de lära sig själva. Ingen av de 25 eleverna hade tidigare provat på eller använt en Chromebook tidigare men de tyckte inte att det var svårt att komma igång med att använda Chromebooken. Både lärare och elever anser också att det är viktigt med IT i skolan, detta bekräftas av både fokusgruppintervjuer och lärarintervjuer Elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen Tabell 10 1 visar att 100 % av eleverna uppger att de varje vecka använder Chromebooken i Webbutveckling. 96 % av eleverna att de använder Chromebooken i Företagsekonomi varje vecka. 88 % av eleverna att de varje vecka använder Chromebooken i Svenskan. 84 % att de använder Chromebooken varje vecka i Moderna språk. 80 % att de använder Chromebooken varje vecka i engelskan. 76 % av eleverna anger att de varje vecka använder Chromebooken i Samhällskunskapen. 16 % att de använder Chromebooken i Privatjuridiken varje vecka och 16 % att de använder Chromebooken i Idrott och hälsa varje vecka. 8 % av eleverna uppger att de varje vecka använder Chromebooken i Matematiken. Varje vecka Webbutveckling 100 % Privatjuridik 16 % Matematik 8 % Engelska 80 % Företagsekonomi 96 % Moderna språk 84 % Idrott och hälsa 16 % Svenska 88 % Samhällskunskap 76 % Tabell 10 Omfattning av elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen (fråga 21). 1 Eftersom det vanligaste är att varje ämne har två lektionstillfällen per vecka så slås svarsalternativ 1-3 gånger i veckan, Mer än 3 gånger i veckan och Dagligen ihop. Jämförelsen sker således utifrån hur eleverna uppger att de använder Chromebooken i respektive ämne varje vecka. 18

20 Dessa svar visar att eleverna i de flesta av sina ämnen använder Chromebooken i stor utsträckning. Detta stämmer överens med det som framkommer i både fokusgruppintervjuerna och de enskilda lärarintervjuerna. Men det visar också att användning i några av ämnena är förhållandevis låg och det är i Privatjuridik, Matematik och Idrott. I Fokusgruppintervjuerna säger eleverna att i matematiken har de lärobok och skriver på penna och papper. När det gäller Idrott och hälsa så kan datorn användas ibland, till exempel om det är teorilektion Sammanfattning av enkätsvaren Sammanfattningsvis visar enkätsvaren på att eleverna ser fördelar med Chromebook för är att den är liten, lätt och smidig att ta med sig, att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 100 % av eleverna tycker att det är bra eller mycket bra. Det är enkelt att dela dokument och Chromebooken fungerar bra vid grupparbeten. Denna bild bekräftas av både fokusgruppintervjuer och lärarintervjuer. Eleverna tycker att Chromebooken är ett bra alternativ för skolarbete, men inte som privat datorlösning hemma. Det eleverna uppfattar som nackdelar med Chromebooken är att vara beroende av internetuppkoppling, att det saknas applikationer eller program som de behöver och att det inte går att ladda ner program och filer. Det tas även upp att de upplever den som ömtålig och plastig och att det är krångligt med dokumenthanteringen. 88 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett bra eller mycket bra alternativ. 84 % tycker att Chromebooken är ett bra eller mycket bra alternativ i skolan. 76 % att en bärbar PC är ett bra eller mycket bra alternativ. 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan och bärbara teknologier värderas högre än stationära. Laptops värderas som bättre än surfplattor. 96 % av eleverna uppger att dagligen använder en Smartphone Iphone hemma och 72 % att de använder Chromebooken hemma. 68 % uppger att de dagligen använder Chromebooken hemma till skolarbete och 32 % att de dagligen använder en Smartphone Iphone. Vidare ger enkätsvaren att 76 % av eleverna använder telefonen i skolan minst 1 gång i veckan till skolarbete och att 56 % av eleverna använder telefonen hemma minst 1 gång per vecka till skolarbete. 24 % av eleverna använder dagligen telefonen i skolan till skolarbete och 20 % av eleverna använder dagligen telefonen hemma till skolarbete. 19

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna.

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Slutrapport Januari 2013 Catarina Player-Koro Niklas Karlsson Torbjörn Ott Martin

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer