Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht Therése Haglind

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08"

Transkript

1 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind

2 Innehåll 1 Inledning Metod och genomförande Enkät Fokusgruppintervjuer Enskilda lärarintervjuer Resultat Sammanställning av enkäten Elevernas uppfattning om Chromebooken Vad tycker eleverna är bra med Chromebooken? Vad tycker eleverna är dåligt med Chromebooken? Elevernas uppfattning och användning av informationsteknologi Vilken typ av informationsteknologi tycker eleverna att det är bäst att ha i skolan? Vilka teknologier använder eleverna hemma? Hur ofta använder eleverna sin telefon till skolarbete? Användningsområden och aktiviteter Vad använder eleverna Chromebooken till i skolan? Vilka aktiviteter gör eleverna i skolan? Eleverna som digitala användare Elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen Sammanfattning av enkätsvaren Sammanställning av fokusgruppintervjuerna Om Chromebooken Chromebooken och klassrummet Samarbete IT i skolan Sammanfattning av fokusgruppintervjuerna

3 2.3 Sammanställning av lärarintervjuerna Läraren som användare Chromebooken och undervisningen Teknisk lösning Sammanfattning av lärarintervjuerna Diskussion och slutsatser Bilaga 1 Enkäten Bilaga 2 Enkätsvar i SPSS Bilaga 3 Information om fokusgrupperna Bilaga 4 Frågor till fokusgruppsintervjuerna Bilaga 5 Frågor till lärarintervjuerna

4 1 Inledning Både nationellt och internationellt pågår olika former av datorsatsningar i skolan. I Sverige kallas detta för 1:1. Dessa satsningar innebär en dator per elev och lärare. 1:1 projekt kan ses och diskuteras ur olika perspektiv. Ett perspektiv är vilken teknisk lösning som skall användas. Sandagymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i Jönköping. Här har man valt bärbar PC som teknisk lösning för elever och lärare. Under höstterminen 2013 har man låtit en årskurs 1 på Ekonomiprogrammet testa att ha Chromebook som teknisk lösning istället för bärbar PC. Fem undervisande lärare i klassen har också haft Chromebook. Lärarna fick Chromebooken i juni, innan semestern, och eleverna i augusti när de började skolan. Efter några månader ville skolan utvärdera projektet för att se om Chromebooken är ett bra alternativ som skoldator för en större elevgrupp, kanske till och med för alla elever i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingen genomfördes under november 2013 och bestod av tre delar: Elevenkät, Fokusgruppintervjuer med deltagande elever och Enskilda lärarintervjuer. Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit i den utvärderingen. 1.1 Metod och genomförande Enkät Enkäten skapades i ESmaker. Den delades ut i pappersform och genomfördes på lektionstid. Svaren lades först in i Excel och bearbetades därefter i statistikprogrammet SPSS. Tabeller och figurer är gjorda i Excel. Enkäten är strukturerad. Den är uppbyggd med 23 frågor där de flesta har fasta svarsalternativ. Tre frågor i enkäten är frisvarsfrågor (se bilaga 1 för enkäten och bilaga 2 för enkätsvar i SPSS). I enkäten ställs frågor om vilken uppfattning eleverna har om Chromebooken, vilka fördelar och nackdelar de ser med Chromebooken, vad de använder Chromebooken till och i vilka ämnen de använder Chromebooken mest. Det ställs även andra typer av frågor i enkäten så som vilken typ av informationsteknologi de tycker är bäst att ha i skolan och hur de skattar sig själva som användare. 3

5 I klassen går 31 elever varav 25 var närvarande och besvarade enkäten. Av dessa var 13 (52 %) kvinnor och 12 män (48 %). Av 25 elever var det en elev som svarade att den hade haft en egen skoldator på högstadiet. Ingen av eleverna hade provat eller använt en Chromebook innan de fick låna en på Sandagymnasiet. 100 % av eleverna uppger att de har med sig Chromebooken dagligen till skolan. Denna siffra bekräftas både av fokusgruppintervjuerna och av lärarintervjuerna Fokusgruppintervjuer Fokusgruppintervjuerna skulle genomföras i de sex redan existerande grupperna som fanns i klassen. Den ene klassföreståndaren hjälpte till att organisera detta. Detta fungerade emellertid inte som planerat. Till den första fokusintervjun kom 11 elever, och totalt genomfördes fyra fokusgruppintervjuer med sammanlagt 26 elever (15 tjejer och 11 killar). Frågorna till fokusgrupperna rörde fyra teman: Om Chromebooken (ex Passar det man kan göra med Chromebooken ert/ditt skolarbete?) Chromebooken och klassrummet (ex Vad använder ni Chromebooken till i klassrummet?) Samarbete (ex Använder ni Chromebooken när ni samarbetar med andra elever i skolarbeten?) IT i skolan (ex Tycker ni att det är viktigt att använda IT i skolan) Fokusgruppintervjuerna spelades in digitalt och bearbetades sedan i Inqscribe. Inqscribe är en programvara för transkription av digitala medier. Fokusgruppintervjuerna är strukturerade (se bilaga 3 för information om fokusgrupperna och bilaga 4 för frågor till fokusgruppintervjuerna) Enskilda lärarintervjuer Fem lärare, tre män och två kvinnor, har tillsammans med EK1 prövat att använda en Chromebook. Fyra av lärarna fick Chromebooken innan sommaruppehållet och en lärare fick den i augusti. De deltagande lärarna är med i projektet av olika anledningar. En av lärarna är initiativtagare till projektet, tre av lärarna blev tillfrågade om de ville vara med och en av lärarna hamnade i projektet som nyanställd och mentor i klassen. Alla ville vara med och såg det som både roligt och intressant. 4

6 Lärarna har olika ålder och ämneskompetens, men alla har en positiv syn på IKT och uppskattar sig själva som vana eller expertanvändare. Datorer är en naturlig del för dem både i arbetet och privat hemma. De fem lärarna ingår i lärarlaget runt den aktuella klassen. Det genomfördes enskilda lärarintervjuer med dessa lärare. Intervjuerna spelades in digitalt och bearbetades sedan i Inqscribe. Lärarintervjuerna är strukturerade. Frågorna till Lärarintervjuerna rörde fyra teman: Läraren som användare (ex Hur skulle du skatta dig själv som datoranvändare?) Chromebooken i klassrummet (ex Vilka är de pedagogiska fördelarna med en Chromebook? ) Lärarens ämne (ex Hur har det gått att använda Chromebooken i ditt ämne?) Teknisk lösning (ex Vilken teknisk lösning skulle du föredra att eleverna och lärarna hade i skolan, om du själv fick välja?) (Se bilaga 5 för frågor till lärarintervjuerna). 5

7 2 Resultat I denna del redovisas resultaten av de tre olika datainsamlingarna (enkät, fokusgruppintervjuer och enskilda lärarintervjuer). 2.1 Sammanställning av enkäten Elevernas uppfattning om Chromebooken I denna del går jag igenom elevernas uppfattning om Chromebooken. Dels vad de tycker är bra och ser som fördelar med den. Dels vad de tycker är dåligt och ser som nackdelar med den Vad tycker eleverna är bra med Chromebooken? Tabell 1 visar att 88 % av eleverna anger att det är mycket bra att Chromebooken är Liten, lätt och smidig att ta med sig. 76 % att det är mycket bra att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 28 % att det är mycket bra att spara i molnet och använda molnet och 24 % av eleverna att det är bra att det finns många appar. Varken bra eller dåligt Lite bra Ganska bra Bra Mycket bra a. Liten, lätt och smidig att ta med sig. 0 % 0 % 0 % 12 % 88 % b. Kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 0 % 0 % 0 % 24 % 76 % c. Det finns många appar. 12 % 20 % 24 % 20 % 24 % d. Att spara i molnet och använda molnet. 4 % 0 % 20 % 28 % 48 % Tabell 1. Positivt med Chromebooken enligt eleverna (fråga 4). 100 % av eleverna tycker att det är bra eller mycket bra att Chromebooken är Liten, lätt och smidig att ta med sig och att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. Detta framkommer även i frisvaren på fråga av 25 elever har svarat på fråga 6 som är en frisvarsfråga och handlar om vilka fördelar de tycker att det finns med en Chromebook jämfört med laptops och stationära datorer. Genomgående i fritextsvaren på denna fråga är att eleverna nämner att den är smidig och lätta ta med sig, att den startar snabbt och att det är enkelt att dela dokument med varandra. Detta syns i svar som: Att den är smidig och snabb att starta. Känns lite som en ipad och det är smidigt. Väldigt bra att man kan dela dokument. och Den är lätt och smidig att ta med sig och är snabbstartad. 17 6

8 elever tar upp att den är smidig och lätt att ta med sig. 14 elever att den startar snabbt. 8 elever att det är smidigt att dela dokument. Andra kommentarer som förekommer är att den passar i skolan, att den inte blir varm i knät, att batteriet håller länge och att det är kul med appar. 25 av 25 elever har svarat på fråga 9 som är en fritextfråga där eleverna skulle ange de 3 användningsområden som de tycker att Chromebooken passar bäst för. Fyra svar är frekvent förekommande och det är att Chromebooken är bra att ha i skolan, att det är bra att kunna dela dokument, att Chromebooken är bra när man håller på med grupparbete och att Chromebooken passar bra för att surfa med. Detta syns i svar som bra vid grupparbetena för man kan dela dokumenten och Om man ska göra ett grupparbete då man kan bjuda in många i dokumentet. 10 elever nämner att Chromebooken är bra att ha i skolan. 8 elever nämner att det att bra att kunna dela information. 7 elever nämner att den är bra när man håller på med grupparbete. 8 elever nämner att den är bra att surfa med. Andra kommentarer är att den är lätt att uppdatera, den är bra när man behöver göra något snabbt och den är bra att ha med sig överallt. Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna tycker är bra och uppfattar som fördelar med en Chromebook är att den är liten, lätt och smidig att ta med sig. Att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. Detta kommer också fram i lärarintervjuerna, där en av lärarna ser detta som en pedagogisk fördel i och med att lektionen kommer igång snabbare. Vidare så tycker eleverna att det är bra för att det är enkelt att dela dokument med varandra och att Chromebooken är bra när de håller på med grupparbeten. Det kommer även fram att den är bra att surfa med och att uppfattningen är att Chromebooken är bra att ha i skolan Vad tycker eleverna är dåligt med Chromebooken? Tabell 2 visar att 32 % av eleverna anser att det är mycket dåligt att vara beroende av internetuppkoppling, 28 % att det är mycket dåligt att det saknas applikationer och som de behöver, 24 % uppger att de tycker att det är mycket dåligt med en begränsning av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. 56 % av eleverna säger att det är dåligt eller mycket dåligt att vara beroende av internetuppkoppling. 40 % att de tycker att det är dåligt eller mycket dåligt att det saknas applikationer eller program som de behöver. 44 % av eleverna att det är dåligt eller mycket dåligt med en begränsning 7

9 av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. 16 % att det är dåligt eller mycket dåligt att den har en liten skärm. Varken bra eller dåligt 8 Lite dåligt Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt a. Den har en liten skärm. 44 % 32 % 8 % 8 % 8 % b. Begränsning av att enbart ha tillgång till webbapplikationer.. 8 % 16 % 32 % 20 % 24 % c. Det saknas applikationer och program som jag behöver. 20 % 16 % 24 % 12 % 28 % d. Att vara beroende av Internetuppkoppling. 12 % 12 % 20 % 24 % 32 % Tabell 2. Negativt med Chromebooken enligt eleverna (fråga 5) 25 elever av 25 har svarat på fråga nummer 7 som är en fritextfråga som handlar om vilka nackdelar det finns med en Chromebook jämfört med laptops och stationära datorer. Svar som kommer fram här är att man måste ha tillgång till Internet, att den verkar plastig och ömtålig och att den lätt går sönder. Att Worddokument måste omvandlas och att det inte går att ladda ner program. Detta märks i svar som Att man alltid måste vara uppkopplad på internet, och omvandla drive dokument till Word dokument om man ska lämna in på fronter och Den tål nästan ingenting, man är beroende av uppkoppling och man kan inte göra något offline. 12 elever anger att man måste ha tillgång till Internet. 6 elever att det är plastig, ömtålig och att den lätt går sönder. 3 elever tar upp att det är krångligt med dokumenthantering. 12 elever att det inte går att ladda ner program och filer. Andra kommentarer som förekommer är att det är orättvist att andra kan använda sin dator till mer än bara skolan, att man inte kan spela på den eller titta på film och att Skype inte fungerar på den. Även om det finns liknande funktioner som Skype så uppfattar eleverna detta som en nackdel med Chromebooken. Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna tycker är dåligt eller mycket dåligt och uppfattar som nackdelar med en Chromebook är att vara beroende av internetuppkoppling och att det saknas applikationer eller program som de behöver. Att det inte går att ladda ner program och filer i den utsträckning som de skulle vilja och att det är dåligt att vara begränsade av att enbart ha tillgång till webbapplikationer. Vidare upplever eleverna Chromebooken som plastig, ömtålig och att den lätt går sönder. Några elever talar om att de har sprickor i höljet. Det lyfts även fram att de tycker att det är krångligt med dokumenthantering, detta framkommer dock mycket tydligare i fokusgruppintervjuerna.

10 2.1.2 Elevernas uppfattning och användning av informationsteknologi I denna del redogör jag för elevernas uppfattning om vilken typ av informationsteknologi som de tycker är bäst att ha i skolan och vilka teknologier de använder hemma samt vilken teknisk lösning de använder hemma vid skolarbete. Här tar jag även upp elevernas användning av sin mobiltelefon kopplat till skola och skolarbete Vilken typ av informationsteknologi tycker eleverna att det är bäst att ha i skolan? Tabell 3 visar att 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan. 52 % att en bärbar PC är ett mycket bra alternativ och 36 % att Chromebooken är ett mycket bra alternativ att ha i skolan. Dessa resultat visar dels att eleverna värderar bärbara teknologier högre än stationära, dels att laptops, framförallt Mac (men även PC) värderas som bättre än surfplattor, inklusive Chromebook. 88 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett bra eller mycket bra alternativ. 84 % tycker att Chromebooken är ett bra eller mycket bra alternativ i skolan. 76 % att en bärbar PC är ett bra eller mycket bra alternativ. Mycket dåligt alternativ Dåligt alternativ Varken bra eller dåligt Bra Mycket bra alternativ Surfplatta Android 36 % 24 % 20 % 12 % 0 % IOS/iPAD 24 % 8 % 32 % 12 % 20 % Stationär dator PC 48 % 32 % 12 % 4 % 0 % Stationär dator Mac 32 % 28 % 24 % 8 % 4 % Bärbar PC 0 % 4 % 12 % 24 % 52 % Bärbar Mac 0 % 0 % 8 % 16 % 72 % Chromebook 4 % 4 % 8 % 48 % 36 % Smartphone Android 44 % 16 % 28 % 0 % 4 % Smartphone Iphone 16 % 16 % 40 % 16 % 8 % Tabell 3. Rangordning av informationsteknologi lämplig i skolan enligt eleverna (fråga 10) Dessa svar visar sammanfattningsvis att eleverna värderar bärbara teknologier högre än stationära och att laptops, framförallt Mac (men även PC) värderas som bättre än surfplattor, inklusive Chromebook. Men Chromebooken anses vara ett bra alternativ för skolan. 9

11 Vilka teknologier använder eleverna hemma? Tabell 4 visar att 96 % av eleverna uppger att dagligen använder en Smartphone Iphone hemma. 72 % att de dagligen använder Chromebooken hemma. Svarsfrekvenserna på denna fråga visar att eleverna använder mer än en teknisk lösning hemma. 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan. 16 % av eleverna använder dagligen en bärbar Mac hemma. Dessa svar överensstämmer också med svaren på fråga nr 19 När du gör skolarbete hemma, vilken teknisk lösning använder du då? Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i månaden 1-3 gånger i veckan Dagligen Surfplatta Android 68 % 8 % 16 % 4 % 0 % IOS/iPAD 24 % 12 % 12 % 16 % 36 % Stationär dator PC 52 % 24 % 4 % 4 % 12 % Stationär dator Mac 88 % 8 % 0 % 0 % 0 % Bärbar PC 20 % 12 % 12 % 16 % 36 % Bärbar Mac 60 % 0 % 8 % 8 % 16 % Chromebook 4 % 4 % 8 % 12 % 72 % Smartphone Android 80 % 8 % 0 % 0 % 8 % Smartphone Iphone 4 % 0 % 0 % 0 % 96 % Tabell 4. Omfattning av elevernas användning av digitala teknologier hemma (fråga 11). Tabell 5 visar att när eleverna gör skolarbete hemma så använder de till största delen Chromebooken. 68 % uppger att de dagligen använder Chromebooken hemma till skolarbete. 32 % att de dagligen använder en Smartphone Iphone. Svaren visar att eleverna mycket sällan använder en stationär dator hemma till skolarbete. 64 % av eleverna använder aldrig en stationär PC hemma till skolarbete. Motsvarande siffra för stationär Mac är 88 %. Eleverna tycker olika ifråga om Chromebooken skiljer sig från den tekniska lösning som de är vana vid. 24 % uppger att den skiljer sig mycket eller väldigt mycket. 36 % uppger att de den skiljer sig inte alls eller lite från den tekniska lösning som de är vana vid (se tabell Q8 i bilaga 2). 10

12 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i månaden 1-3 gånger i veckan Dagligen Surfplatta Android 88 % 0 % 0 % 0 % 0 % IOS/iPAD 52 % 16 % 8 % 4 % 8 % Stationär dator PC 64 % 8 % 8 % 8 % 0 % Stationär dator Mac 88 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bärbar PC 28 % 12 % 24 % 8 % 16 % Bärbar Mac 60 % 8 % 4 % 4 % 12 % Chromebook 4 % 0 % 12 % 16 % 68 % Smartphone Android 84 % 0 % 0 % 0 % 0 % Smartphone Iphone 28 % 16 % 4 % 12 % 32 % Tabell 5. Omfattning av elevernas användning av teknisklösning hemma vid skolarbete (fråga 19). Sammanfattningsvis så använder 96 % av eleverna dagligen en Smartphone Iphone hemma som teknisk lösning och 72 % av eleverna använder Chromebooken. När eleverna gör skolarbete hemma så använder 68 % av eleverna dagligen Chromebooken och 32 % en Smartphone Iphone. En del av eleverna tycker att Chromebooken skiljer sig mycket från den tekniska lösning som de är vana att använda, en del tycker inte att den skiljer sig alls Hur ofta använder eleverna sin telefon till skolarbete? Figur 1 visar att 24 % anger att de dagligen använder sin telefon i skolan till skolarbete, 48 % att de 1-3 gånger i veckan använder sin telefon i skolan till skolarbete. 4 % att de mer än tre gånger i veckan använder sin telefon i skolan till skolarbete. Detta innebär alltså att 76 % av eleverna uppger att de använder sin telefon i skolan till skolarbete minst 1 gång i veckan och att 24 % faktiskt använder sin telefon till skolarbete i skolan dagligen Hur ofta använder du din telefon i skolan till skolarbete? 0 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i veckan Mer än 3 gånger i veckan Dagligen Figur 1 Omfattning av elevernas användning av sin telefon i skolan till skolarbete (fråga 15). 11

13 Figur 2 visar att 20 % uppger att de dagligen använder sin telefon hemma till skolarbete, 12 % att de använder sin telefon hemma till skolarbete mer än 3 gånger i veckan och 24 % att de använder telefonen hemma 1-3 gånger i veckan till skolarbete. 28 % att de aldrig använder sin telefon hemma till skolarbete. Men 56 % av eleverna uppger att de minst 1 gång i veckan använder sin mobiltelefon hemma till skolarbete Hur ofta använder du telefonen hemma till skolarbete? 5 0 Aldrig Minst 1 gång i månaden 1-3 gånger i veckan Mer än 3 gånger i veckan Dagligen Figur 2. Omfattning av elevernas användning av sin telefon hemma till skolarbetet (fråga 16). Detta innebär alltså att 76 % av eleverna använder telefonen i skolan minst 1 gång i veckan till skolarbete och att 56 % av eleverna använder telefonen hemma minst 1 gång per vecka till skolarbete. 24 % av eleverna använder daglig telefonen i skolan till skolarbete och 20 % av eleverna använder dagligen telefonen hemma till skolarbete. Dessa svar visar sammanfattningsvis att mobiltelefonen är en av de tekniska lösningar som eleverna använder till skolarbete både hemma och i skolan. Detta visar också att eleverna använder mer än en teknisk lösning för sitt skolarbete. 12

14 2.1.3 Användningsområden och aktiviteter Vad använder eleverna Chromebooken till i skolan? Tabell 6 visar att 44 % av eleverna anger att de dagligen använder Chromebooken till att anteckna och 80 % att de gör det fler än tre gånger i veckan. 24 % att de dagligen skriver texter på Chromebooken och 76 % att de gör det fler än tre gånger i veckan. 20 % att de fler än 3 gånger per vecka analyserar data/information och gör presentationer (till exempel powerpoint). 16 % av eleverna samlar in data eller gör mätningar, arbetar med visualisering av data eller information och tränare färdigheter med träningsprogram med hjälp av Chromebooken fler än 3 gånger i veckan. Dagligen Fler än 3 gånger i veckan c. Antecknar 44 % 80 % b. Skriver texter 24 % 76 % i. Sammanställer data/ information. 4 % 20 % j. Analyserar data/information. 4 % 20 % g. Göra presentationer (tex powerpoint). 4 % 16 % h. Samlar in data eller gör mätningar. 4 % 16 % k. Arbetar med visualisering av data eller information. 0 % 16 % a. Tränar färdigheter (multiplikation, glosor etc) med träningsprogram. 0 % 12 % d. Arbetar med Kalkylprogram, Geobra, Math Lab el dyl 0 % 4 % l. Fotograferar och bildbehandlar. 0 % 8 % e. Gör kalkyler och beräkningsmodeller (tex bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande. 0 % 4 % f. Arbetar med Modellering och Simulering. 0 % 0 % m. Spelar in och redigerar film. 0 % 0 % n. Spelar in ljud. 0 % 0 % o. Gör filmer. 0 % 0 % p. Skapar Multimodala texter (texter med ord och bilder). 0 % 0 % Tabell 6. Andelen elever som använder Chromebooken dagligen eller fler än tre gånger i veckan till olika typer av aktiviteter i skolan? (fråga 17) Tabell 7 visar att 100 % av eleverna aldrig använder Chromebooken till att göra film. 96 % anger att de aldrig använder den till att spela in och redigera film eller spela in ljud. 88 % att de aldrig använder Chromebooken i skolan för att arbeta med modellering och simulering. 76 % att de aldrig använder den till att arbeta med kalkylprogram eller att göra kalkyler och beräkningsmodeller. 13

15 72 % av eleverna uppger att de aldrig använder Chromebooken i skolan till att skapa multimodala texter. o. Gör filmer. 100 % m. Spelar in och redigerar film. 96 % n. Spelar in ljud. 96 % f. Arbetar med Modellering och Simulering. 88 % d. Arbetar med Kalkylprogram, Geobra, Math Lab el dyl 76 % e. Gör kalkyler och beräkningsmodeller (tex bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande. 76 % p. Skapar Multimodala texter (texter med ord och bilder). 72 % k. Arbetar med visualisering av data eller information. 68 % l. Fotograferar och bildbehandlar. 64 % h. Samlar in data eller gör mätningar. 60 % j. Analyserar data/information. 48 % i. Sammanställer data/ information. 36 % a. Tränar färdigheter (multiplikation, glosor etc) med träningsprogram. 12 % c. Antecknar 8 % g. Göra presentationer (tex powerpoint). 4 % b. Skriver texter 0 % Tabell 7. Andelen elever som aldrig använder Chromebooken till olika typer av aktiviteter i skolan? (fråga 17) Sammanfattningsvis kan man säga att det mest frekventa som eleverna använder Chromebooken till i skolan är att anteckna och att skriva texter. Det finns också områden som eleverna aldrig använder Chromebooken till och det är till exempel att spela in eller redigera film och ljud Vilka aktiviteter gör eleverna i skolan? Tabell 8 visar att 88 % av eleverna dagligen söker information på internet och 96 % att de gör det fler än 3 gånger i veckan. 60 % av eleverna arbetar dagligen i delade/gemensamma dokument och 96 % av eleverna gör det fler än 3 gånger i veckan. 60 % hämtar fler än 3 gånger i veckan resurser på internet i form av till exempel bilder, filmer och texter. 44 % använder fler än 3 gånger i veckan sociala medier för att lösa en skoluppgift och 40 % lämnar fler än 3 gånger per veckan in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost. 14

16 Dagligen Fler än 3 gånger i veckan a. Arbetar i delade/gemensamma dokument (t.e.x google drive). 60 % 96 % d. Söker information på Internet. 88 % 96 % e. Hämtar resurser på Internet. t.ex bilder, filmer och texter. 44 % 60 % f. Använder sociala medier (t.ex Facebook och Twitter) för att lösa en skoluppgift. 36 % 44 % l. Lämnar in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost 16 % 40 % b. Delar information (genom ex Skolkompassen eller Dropbox). 20 % 32 % k. Använder Appar. 20 % 28 % c. Publicerar texter, bilder och filmer på nätet. 4 % 16 % g. Kommunicerar med individer utanför skolan som en del av en skoluppgift. 4 % 12 % m. Ställer frågor till läraren i Skolkompassen eller per e-post 0 % 8 % j. Spelar datorspel som undervisningsform. 0 % 4 % h. Programmerar. 0 % 0 % i. Göra prov och test på datorn. 0 % 0 % n. Tittar på inspelade föredrag, presentationer eller genomgångar. 0 % 0 % Tabell 8. Andelen elever som gör olika typer av aktiviteter i skolan dagligen eller mer än 3 gånger i veckan (fråga 18). Tabell 9 visar att 80 % av eleverna uppger att de aldrig programmerar och 56 % av eleverna uppger att de aldrig spelar datorspel som undervisningsform. Men 20 % av eleverna säger att de spelar datorspel som undervisningsform minst 1 gång i månaden och 20 % att de gör det 1-3 gånger i veckan. a. Arbetar i delade/gemensamma dokument (t.e.x google drive). 0 % d. Söker information på Internet. 0 % i. Göra prov och test på datorn. 0 % e. Hämtar resurser på Internet. t.ex bilder, filmer och texter. 4 % l. Lämnar in arbetsuppgifter i Skolkompassen eller per epost 4 % k. Använder Appar. 12 % f. Använder sociala medier (t.ex Facebook och Twitter) för att lösa en skoluppgift. 24 % g. Kommunicerar med individer utanför skolan som en del av en skoluppgift. 28 % b. Delar information (genom ex Skolkompassen eller Dropbox). 32 % c. Publicerar texter, bilder och filmer på nätet. 44 % n. Tittar på inspelade föredrag, presentationer eller genomgångar. 48 % m. Ställer frågor till läraren i Skolkompassen eller per e-post 48 % j. Spelar datorspel som undervisningsform. 56 % h. Programmerar. 80 % Tabell 9. Andelen elever som aldrig gör olika typer av aktiviteter (fråga 18). 15

17 Svaren från fråga 17 och 18 visar att eleverna använder Chromebooken till många olika användningsområden både flera gånger i veckan, men även dagligen. Det allra mest frekventa är att de använder Chromebooken till att anteckna, skriva texter, arbeta i delade dokument och att söka information på internet. Men det finns också flera saker som eleverna aldrig eller väldigt sällan använder Chromebooken till som till exempel göra filmer, spela in ljud och programmera. Att en del användningsområden har fått låg svarsfrekvens som till exempel att programmera, modellering och simulering samt göra kalkyler och beräkningsmodeller (till exempel bokföring, statistik) med kalkylprogram eller liknande, kan eventuellt bero på att eleverna ännu inte har börjat använda dessa program eller dylikt då utvärderingen gjordes november årskurs 1. Det kan också bero på att dessa användningsområden inte är relevanta för ett Ekonomiprogram. Det finns också en del skillnader i hur eleverna svarar på vad de använder Chromebooken till i skolan och vilka aktiviteter de använder den till. Till exempel så uppger 56 % av eleverna uppger att de aldrig spelar datorspel som undervisningsform. Men 20 % av eleverna säger att de spelar datorspel som undervisningsform minst 1 gång i månaden och 20 % att de gör det 1-3 gånger i veckan. 16

18 2.1.4 Eleverna som digitala användare Figur 3 visar att de flesta eleverna, 64 % definierar sig som Van användare. 20 % av eleverna Normalanvändare och 8 % av eleverna definierar sig som Expertanvändare. (två elever har inte besvarat denna fråga, 8 %) Van användare definierades i denna enkät som Jag klarar av det mesta på datorn och det jag inte kan, det kan jag lära mig själv och expertanvändare definierades som Jag kan det mesta och lite till. Dessa svar tyder på att datorvanan bland eleverna är god, i alla fall utifrån deras egen uppfattning Vilken typ av användare är du? 10 0 Nybörjare - Jag behöver mycket hjälp när jag ska använda olika funktioner på datorn. Normalanvändare - Jag klarar mig bra på egen hand. Van användare - Jag klarar av det mesta på datorn och det jag inte kan, det kan jag lära mig själv. Expertanvändare - Jag kan det mesta och lite till. Figur 3. Elevernas uppfattning av sig själva som digitala användare (fråga 20). Det finns ingen skillnad i uppfattning om digital användarkompetens och kön, utan här är fördelningen lika (se tabell Q1_Sex*Q20_user_type Crosstabulation i bilaga 2). Det finns heller inget samband mellan hur man definierar sig som en digital användare och om man tycker att Chromebooken skiljer sig från den tekniska lösning som man är van vid eller inte (se tabell Q20_user_type*chromebook_other_solution Crosstabulation i bilaga 2). Däremot så överensstämmer denna bild med hur de fem lärarna definierar sig som användare. 4 av lärarna definierade sig som vana användare och 1 av lärarna som expertanvändare. 17

19 84 % av eleverna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att använda IT i skolan idag och 84 % tror att deras lärare tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att använda IT i skolan idag (se tabell Q22 och Q23 i bilaga 2). Dessa resultat visar att både elever och lärare i denna utvärdering anser sig själva som vana användare och att de vet hur de ska hantera datorn i olika situationer. Det som de inte kan, det kan de lära sig själva. Ingen av de 25 eleverna hade tidigare provat på eller använt en Chromebook tidigare men de tyckte inte att det var svårt att komma igång med att använda Chromebooken. Både lärare och elever anser också att det är viktigt med IT i skolan, detta bekräftas av både fokusgruppintervjuer och lärarintervjuer Elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen Tabell 10 1 visar att 100 % av eleverna uppger att de varje vecka använder Chromebooken i Webbutveckling. 96 % av eleverna att de använder Chromebooken i Företagsekonomi varje vecka. 88 % av eleverna att de varje vecka använder Chromebooken i Svenskan. 84 % att de använder Chromebooken varje vecka i Moderna språk. 80 % att de använder Chromebooken varje vecka i engelskan. 76 % av eleverna anger att de varje vecka använder Chromebooken i Samhällskunskapen. 16 % att de använder Chromebooken i Privatjuridiken varje vecka och 16 % att de använder Chromebooken i Idrott och hälsa varje vecka. 8 % av eleverna uppger att de varje vecka använder Chromebooken i Matematiken. Varje vecka Webbutveckling 100 % Privatjuridik 16 % Matematik 8 % Engelska 80 % Företagsekonomi 96 % Moderna språk 84 % Idrott och hälsa 16 % Svenska 88 % Samhällskunskap 76 % Tabell 10 Omfattning av elevernas användning av Chromebooken i olika ämnen (fråga 21). 1 Eftersom det vanligaste är att varje ämne har två lektionstillfällen per vecka så slås svarsalternativ 1-3 gånger i veckan, Mer än 3 gånger i veckan och Dagligen ihop. Jämförelsen sker således utifrån hur eleverna uppger att de använder Chromebooken i respektive ämne varje vecka. 18

20 Dessa svar visar att eleverna i de flesta av sina ämnen använder Chromebooken i stor utsträckning. Detta stämmer överens med det som framkommer i både fokusgruppintervjuerna och de enskilda lärarintervjuerna. Men det visar också att användning i några av ämnena är förhållandevis låg och det är i Privatjuridik, Matematik och Idrott. I Fokusgruppintervjuerna säger eleverna att i matematiken har de lärobok och skriver på penna och papper. När det gäller Idrott och hälsa så kan datorn användas ibland, till exempel om det är teorilektion Sammanfattning av enkätsvaren Sammanfattningsvis visar enkätsvaren på att eleverna ser fördelar med Chromebook för är att den är liten, lätt och smidig att ta med sig, att den kopplar upp sig snabbt och är snabbt startklar. 100 % av eleverna tycker att det är bra eller mycket bra. Det är enkelt att dela dokument och Chromebooken fungerar bra vid grupparbeten. Denna bild bekräftas av både fokusgruppintervjuer och lärarintervjuer. Eleverna tycker att Chromebooken är ett bra alternativ för skolarbete, men inte som privat datorlösning hemma. Det eleverna uppfattar som nackdelar med Chromebooken är att vara beroende av internetuppkoppling, att det saknas applikationer eller program som de behöver och att det inte går att ladda ner program och filer. Det tas även upp att de upplever den som ömtålig och plastig och att det är krångligt med dokumenthanteringen. 88 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett bra eller mycket bra alternativ. 84 % tycker att Chromebooken är ett bra eller mycket bra alternativ i skolan. 76 % att en bärbar PC är ett bra eller mycket bra alternativ. 72 % av eleverna tycker att en bärbar Mac är ett mycket bra alternativ i skolan och bärbara teknologier värderas högre än stationära. Laptops värderas som bättre än surfplattor. 96 % av eleverna uppger att dagligen använder en Smartphone Iphone hemma och 72 % att de använder Chromebooken hemma. 68 % uppger att de dagligen använder Chromebooken hemma till skolarbete och 32 % att de dagligen använder en Smartphone Iphone. Vidare ger enkätsvaren att 76 % av eleverna använder telefonen i skolan minst 1 gång i veckan till skolarbete och att 56 % av eleverna använder telefonen hemma minst 1 gång per vecka till skolarbete. 24 % av eleverna använder dagligen telefonen i skolan till skolarbete och 20 % av eleverna använder dagligen telefonen hemma till skolarbete. 19

Rapport 1 av Studie 1

Rapport 1 av Studie 1 Rapport 1 av Studie 1 Ett projekt om undervisningsplanering och IKT genomfört med en lärargrupp vårterminen 2013 Therése Haglind 2014-01-15 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Metod och genomförande... 5 1.1.1

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad 2015

Så här kommer du igång med din ipad 2015 Så här kommer du igång med din ipad 2015 Du får låna en ipad Air med STM-skydd. Hörlurar medföljer till 4:orna (4-6 på Alun) Version 2015-08-11 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

GOOGLE APPS FOR EDUCATION GOOGLE APPS FOR EDUCATION #isjöbo INFORMATION TILL PERSONAL 20150819 Familjeförvaltningen DIGITALISERING #isjöbo Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4

Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4 Så här kommer du igång med din Chromebook elevdatorn i Årskurs 4 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Datorn är en Acer Chromebook med Touchfunktion.

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Framtidens skola redan idag 2013-07-11

Framtidens skola redan idag 2013-07-11 IT plan fö r Va stra Stenhagenskölan Framtidens skola redan idag 2013-07-11 1 Innehållsförteckning Inledning... 2-3 Vision...3 Syfte...3 Mål...3 Kortsiktigt...3 Långsiktigt...4 Nulägesbeskrivning...4 Digital

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder - Av Robert Bengtsson - Mitt bidrag till kreativa krönikor inför 2013 kommer att handla om bilder. Och vem vet, Du kanske lär dig något som kommer att

Läs mer

Göteborgsprojektet utdrag

Göteborgsprojektet utdrag Göteborgsprojektet utdrag Det lärarna skulle vilja lära sig mer av är följande: Eftersom vi använder MacBook i vårt projekt, och varken lärare eller elever hade så stor erfarenhet innan, skulle jag vilja

Läs mer

molntjänster Logga in med ett klick på alla dina LAJKA-GUIDE

molntjänster Logga in med ett klick på alla dina LAJKA-GUIDE Logga in med ett klick på alla dina molntjänster 7 Så funkar smarta Jolidrive 7 Koppla ihop dina nätdiskar hos Dropbox, Skydrive och Google Drive 7 Full koll på Facebook och Twitter. Smarta Jolidrive samlar

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Skydda din Dropbox med säker kryptering!

Skydda din Dropbox med säker kryptering! Skydda din Dropbox med säker kryptering! 7 Stoppa NSA:s övervakning 7 Funkar med valfri molntjänst 7 Stor guide till gratistjänsten Boxcryptor. Boxcryptor skyddar dina filer i molnet Är du orolig att någon

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts 2014 Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts Dan Åkerlund Karlstads universitet 2014-10-12 ATT SÄNDA LIVE ELLER ATT SPELA IN EN VIDEOPODD, ETT FÖREDRAG ELLER

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

SRG Company Tools SKALL

SRG Company Tools SKALL SRG Company Tools Robert Bengtsson augusti 2015 Det här dokumentet beskriver vilka programvaror och/eller webbtjänster skall eller bör finnas i din dator och din telefon. Vi berättar också vad du bör kunna

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google apps for education Classroom - Pedagoger Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google Classroom i Österåker Sida 2 Google Classroom länk

Läs mer

O365 Program via portal.office.com

O365 Program via portal.office.com O365 Program via portal.office.com 1 2 Program: E-post Funktion: hantera e-post i O365 Bra att veta: Här kan du skapa och hantera alternativt medverka i arbetsgrupper som du är inbjuden till i O365 (SLS,

Läs mer

Kom igång med din ipad

Kom igång med din ipad Kom igång med din ipad 12 mars 2012 Gunilla Celen 1 Lathund för ipad Lathund för ipad Lite tips så du kommer igång Starta upp: Håll inne den långsmala svarta knappen som sitter på kortsidan. Efter några

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Välkommen till SeniorNet Växjö

Välkommen till SeniorNet Växjö Kursprogram Hösten 2015 Välkommen till SeniorNet Växjö Det här är föreningen som hjälper dig, som är över 55 år, att förstå och använda främst datorn, surfplattan och den smarta telefonen i en alltmer

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar som du får om några dagar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer.

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Kunskapsprojektering

Kunskapsprojektering Kunskapsprojektering Grupp 4 Johan Ekbäck, johek922@student.liu.se Camilla Nyberg, camny794@student.liu.se Gustav Svensson, gussv055@student.liu.se Mikael Söderberg, mikso869@student.liu.se Michael Thörning,

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! SeniorNet Hässelby-Vällingby är en datorklubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera datorn som nybörjare

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet)

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet) Linköpings universitet Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Forskningsgruppen VITS 2011-09- 15 En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Höstprogram 2015 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! Här törs du också! Studiecirklar och tematräffar föranmälan

Höstprogram 2015 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! Här törs du också! Studiecirklar och tematräffar föranmälan Augusti 2015 Höstprogram 2015 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! SeniorNet Hässelby-Vällingby är en datorklubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera datorn som nybörjare eller

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer