Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012"

Transkript

1 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012

2 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm Dnr: RA /10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri, juni 2012 Upplaga: 20 ex

3 RA /10 Rapport gällande tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor

4 RAPPORT 2 (24) Rapport gällande tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor INNEHÅLL INLEDNING Allmänt... 4 HUR BEDRIVER POLISMYNDIGHETEN TILLSYN ÖVER HANDELN MED BEGAGNADE VAROR MER ALLMÄNT? Överblick Generell bedömning... 5 HUR KONTROLLERAR POLISMYNDIGHETEN ATT GULDHANDLARNA INTE TAR EMOT GULDFÖREMÅL FRÅN DEN SOM INTE STYRKT SIN IDENTITET? Överblick Generell bedömning Problematiken med handel av begagnande varor på internet Hur ser identifikationsprocessen ut hos guldföretagen? Avvikelser... 9 HUR KONTROLLERAR POLISMYNDIGHETEN VAR GULDHANDLARNA FÖRVARAR INKÖPT GULD? Överblick Generell bedömning Avvikelser VILKEN ENHET ANSVARAR FÖR REGISTRERING AV GULDHANDLARNA OCH ANSVARAR DENNA ENHET FÖR HELA DISTRIKTET? Överblick Generell bedömning Problematiken kring utländska handlare I VILKEN OMFATTNING INRAPPORTERAR GULDHANDLARNA KVITTON TILL POLISMYNDIGHETEN? Överblick Generell bedömning FÖREKOMMER DET ATT POLISMYNDIGHETEN BEVILJAR DISPENS FRÅN LIGGETIDEN? OM SÅ ÄR FALLET FÖR VILKA VARUGRUPPER HAR DET SKETT? Överblick Generell bedömning Avvikelser HAR NÅGON POLISANMÄLAN UPPRÄTTATS UNDER 2009/2010 MED ANLEDNING AV ATT NÅGON GULDHANDLARE BRUTIT MOT BESTÄMMELSERNA I 7 OCH 8 LAGEN OM BEGAGNADE VAROR? Överblick Generell bedömning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 19

5 RAPPORT 3 (24) 9.1 Allmänt REKOMMENDATIONER VID ÖVERSYN AV LAGSTIFTNING Inför en framtida lagändring Klargörande av förvaringsplats Klargörande av vem som ska vara ansvarig Allmän översyn av de kategorier som lagen om handeln med begagnade varor tillämpas på Ta bort rekvisitet eller är känd Bör tillstånd krävas för att bedriva handeln med begagnade varor? REKOMMENDATIONER VID AVVAKTAN PÅ ETT NYTT LAGFÖRSLAG Informationshäfte Bättre helhetsrutiner Samarbetsavtal mellan Polis och handlare KÄLLFÖRTECKNING... 24

6 RAPPORT 4 (24) 1 Inledning 1.1 Allmänt Under 2010 uppmärksammade Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet 1 vissa problem gällande handeln med begagnade varor. Bland annat har den guldköpsmarknad som bedrivs idag öppnat upp för möjligheten att lättare sälja stöldgods. Rikspolisstyrelsens rättsavdelning inledde därför ett tillsynsärende. Rapporten är indelad i 9 avsnitt. De inledande 7 kapitlen presenterar svaren på de 7 frågor som skickades ut till samtliga polismyndigheter under våren Varje kapitel inleds med ett diagram där svaren från polismyndigheterna redovisas. Därefter identifieras problem som uppmärksammats tillsammans med lösningar och förslag. Vidare kommer ett kapitel med en sammanfattning som tar upp de viktigaste slutsatserna. Rapporten avslutas med rekommendationer, dels till utarbetande av lagförslag, dels till vad som kan förbättras vid avvaktan på ett nytt lagförslag. 1 Dnr Ju2010/1227.

7 RAPPORT 5 (24) 2 Hur bedriver polismyndigheten tillsyn över handeln med begagnade varor mer allmänt? 2.1 Överblick Genom regelbundna platsbesök och kontroll av inkomna inköpskvitton Genom platsbesök, kontroll av inkomna inköpskvitton och regelbundna telefonsamtal Oregelbundna platsbesök men kontroll av inköpskvitton på polisstation Oregelbundna platsbesök men kontroll av inköpskvitton mot godsregister på polisstation Kontroll av inköpskvitton och upplysning till handlarna om att följa lagen Ingen enhetlig tillsyn Ingen aktiv tillsyn 30% Dalarna Gotland Jämtland Norrbotten Västmanland Örebro 15% Värmland Östergötland Västra Götaland 5% Jönköping 15% Stockholm Halland Västernorrland 15% Skåne Södermanland Västerbotten 15% Kalmar Kronoberg Uppsala 5% Gävleborg Figur 1: Diagrammet visar hur den generella tillsynen över handeln med begagnade varor ser ut hos polismyndigheterna. 2.2 Generell bedömning Svaren gällande den generella tillsynen varierar kraftigt mellan de olika polismyndigheterna. Värmland, Västra Götaland och Östergötland har t.ex. ingen enhetlig rutin för tillsynen i polisområdena de ansvarar för. I Västra Götaland är det bara området Storgöteborg som har någon typ av aktiv tillsyn. 6 av 20 tillfrågade myndigheter har ingen tillsyn överhuvudtaget. Syftet med lagen om begagnade varor (SFS 1999:271) är att göra det svårare att sälja stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta Polisens efterspaning av sådana varor som omfattas av lagen. En bristande tillsyn över hur handlarna efterlever lagen öppnar upp för möjligheter att lättare sälja stöldgods. För att därmed på ett bättre sätt iaktta lagen måste bättre helhetsrutiner gällande kontrollinspektionerna inom Polisen tas fram. Det är viktigt att det finns rutiner inom alla områden så polismyndigheterna vet hur de ska gå tillväga med sin tillsyn (se även kapitel 11.2).

8 RAPPORT 6 (24) 3 Hur kontrollerar polismyndigheten att guldhandlarna inte tar emot guldföremål från den som inte styrkt sin identitet? 3.1 Överblick Majoriteten av polismyndigheterna kontrollerar via de inköpskvitton som skickas in till polisstationen i enlighet med 5 lagen om begagnade varor. Kvalitén på kontrollerna varierar i noggrannhet. I cirkeldiagrammet är myndigheterna indelade i fyra kategorier beroende på hur kontrollerna utförs. De myndigheter som är sorterade i Bra Kontroll följer lagregleringen genom att regelbundet kontrollera att handlaren uppnått kravet genom att styrka identiteten på säljaren genom giltig legitimation. De polismyndigheter som är grupperade i kontroll granskar inköpskvittona men efterlevnaden av att kontrollera giltig identitetshandling åsidosätts. Under viss kontroll hamnar de polismyndigheter, som svarat på frågan, att de försöker utföra en kontroll men inte specificerat hur den utförs. Majoriteten har endast skrivit kontrollen sker genom inköpsnotor. Figur 2: Cirkeldiagrammet visar vilken kontroll polismyndigheterna har gällande identiteten hos guldhandlarna.

9 RAPPORT 7 (24) 3.2 Generell bedömning Cirkeldiagrammet visar att lagen tillämpas på olika sätt bland polismyndigheterna. Enligt 7 lagen om handel med begagnade varor får inte en handlare ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sett styrker sin identitet eller är känd. Enligt Polisens egna föreskrifter har handlaren uppfyllt målet att styrka identiteten på säljaren då pass, körkort eller annan godkänd identitetshandling visas. 2 När senare polismyndigheten begär uppgifter om mottagna varor enligt 5 är det kvittona från inköpen som skickas in. Endast 20 % (4 av 20) har uppgett att de kontrollerar att korrekta ID handlingar har uppvisats. Många polismyndigheter har uppgett att andra signalement som t.ex. personnummer, namn och gravyr kontrolleras. Detta är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på styrkt identitet. Det kan inte heller falla in under rekvisitet eller är känd då det återigen står i Polisens föreskrifter att namn, personnummer eller kontonummer som avsändare av en försändelse inte enbart på den grunden kan anses som känd i lagens mening. 3 En förbättring av Polisens kontroll i huruvida handlarna efterlever 7 måste därmed vara en prioriterad fråga. Genom att ha ett gemensamt förtryckt kvitto där det bl.a. finns plats för kopia av körkort alternativt pass, och en uppmaning att skriva i detaljer såsom gravyr och andra kännetecken skulle underlätta för Polisen i sin ärendehantering. Som det är idagsläget får Polisen in mängder av olika varianter av kvitton som varierar i kvalité gällande sitt sätt att redovisa sina inköp. I förarbetena till lagen framhålls emellertid att lagen inte får försvåra för handlarens möjlighet att bedriva handel. 4 Värt att komma ihåg är att ett förtryckt kvitto i verkligheten skulle innebära att en handlare t.ex. måste införskaffa sig en skrivare/kopiator eller scanner för avtryck av körkort. Några av de polismyndigheter som är kategoriserad under ingen kontroll har nämnt att tillsynen sköts via handlare som tar kontakt med Polisen när de ser något misstänkt. Detta kan inte anses vara tillfredställande kontroll då Polisen förlitar sig på en envägs kommunikation genom att handlaren ska höra av sig. 2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor, (RPSFS 572-2, FAP 2009:3) s Se ovan nämnda föreskrift. 4 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s. 21 ff.

10 RAPPORT 8 (24) 3.3 Problematiken med handel av begagnande varor på internet Ett flertal polismyndigheter har även uppmärksammat problemet med de handlare som köper guld via internet. Västerbotten har uppgett att det inte vet hur SMS guld sköter identifieringen av de personer som säljer guldet till dem. Uppsala vet inte hur de ska identifiera säljarna när handlarna utför försäljningen över internet. De nämner att de inte via 7 lagen om begagnade varor kan kontrollera om säljarna är rätt identifierade när handlaren köper upp via internet Hur ser identifikationsprocessen ut hos guldföretagen? Rikspolisstyrelsen har översiktligt undersökt hur identifikationsprocessen bedrivs hos SMS guld. Idagsläget uppges vid registrering av ny medlem: personnummer, e-post och telefonnummer I samband med att medlemmen/säljaren senare skickar iväg guldet till mottagaren ska adress, kontonummer och bank uppges. 5 Detta är emellertid, som ovan nämnts, fortfarande, inte tillräckligt enligt 7 som igen stadgar att en handlare aldrig får ta emot guld om inte identiteten är känd. SMS guld har angett att de vidare använder sig av E-legitimation vid utbetalning. 6 Om inte kunden har det kan utbetalningen ske genom personligt utbetalningskort via plusgirot. För att ta ut krävs ID-kort eller körkort av mottagaren. Vid det stadiumet har guldhandlarna redan tagit emot guldet, troligen smält ned det och fastställt värdet på guldet. En lösning som kan göra det svårare att sälja guld utan styrkt identitet är att i framtiden använda sig av E-legitimation redan då registrering av ny medlem görs. På så sätt kan inte en person gömma sig lika enkelt bakom en adress eller annan identitet. En E-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett pass och kan därmed användas som en godkänd identitetshandling enligt lagens mening. Visst vore det önskvärt att säljaren personligen alltid visade upp sig och sin legitimation när denne lämnade/sålde sitt guld. Detta skulle på bästa sätt minska risken för identitetsfusk, men i dagens IT samhälle är det svårt att förespråka något sådant. Handeln på internet har ökat markant de senaste åren och det har utvecklats till att bli ett säkert och allmänt accepterat sätt att handla med. Att ha E-legitimation som krav skulle, enligt Rikspolisstyrelsens bedömning, minska möjligheten att sälja stöldgods som personer kommit åt på ett oärligt sätt. Det skulle bli svårare att låna någon annans E-legitimation, som är kopplad till bank, än vad det är i dagsläget att låna namn, kontonummer etc. för att sälja stöldgods. 5 SMSA:a gulds hemsida. 6 Se ovan nämnda hemsida.

11 RAPPORT 9 (24) Risken med E-legitimation är att den utnyttjas på ett oriktigt sätt av personer som kanske inte är den rätta ägaren, men den risken finns även i dagsläget gällande körkort och pass. De som vill syssla med olaglig verksamhet kommer alltid hitta ett sätt att gå runt lagen. En person kan t.ex. idag be en annan person om hjälp att lämna in guld för värdering mot uppvisande av pass/körkort i utbyte av pengar. Personen ifråga riskerar häleribrott enligt 9 kap. 6 BrB medan hjärnan bakom den olagliga handlingen kan klara sig undan straff. 3.4 Avvikelser Västmanland är av den uppfattningen att lagen medger möjlighet att förtiga om gods anskaffat av okänd. 4 Hur kontrollerar polismyndigheten var guldhandlarna förvarar inköpt guld? 4.1 Överblick Figur 3: Stapeldiagrammet visar på vilket sätt polismyndigheterna kontrollerar var guldhandlarna förvarar inköpt guld. Genom platsbesök: Halland, Kronoberg, Skåne, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Västernorrland Uppsala och Stockholm kontrollerar guldhandlare och även andra handlare som utför försäljning av begagnade varor. Västra Götaland, bara distriktet Storgöteborg som gör platsbesök hos guldhandlare. Genom tips från allmänhet: Jönköping Inga tips har dock inkommit till myndigheten på att guldhandlare förvarar guld på annan plats än i avsett utrymme i butik. Inga kontroller: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Södermanland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Östergötland, Örebro

12 RAPPORT 10 (24) 4.2 Generell bedömning De polismyndigheter som utför kontroll är i frågan rätt enhetliga i sina svar. 8 av 9 polismyndigheter har svarat att detta görs via platsbesök. Möjligheten att uppsöka handlare för att se hur guldhandlarna förvarar sitt inköpta gods är ett betydelsefullt instrument i arbetet att spåra och identifiera stulet gods. 7 Via platsbesöken kan t.ex. stulna guldföremål identifieras genom att Polisen på orten för försäljningen kan göra slagningar i lokala och nationella godsregister. Att 11 stycken polismyndigheter uppgett att de inte har någon kontroll av förvaringen, dvs. mer än hälften av de tillfrågade myndigheterna, är därför mycket oroväckande. Anledningen till varför det finns en liggetid, enligt 8 lagen om begagnade varor, på minst en månad beror på att Polisen ska ha chans att kunna kontrollera så att inte t.ex. stulna saker köpts in och förvaras hos guldhandlarna genom just platsbesök och medtagna register. En ickefungerande kontroll av Polisen innebär att stulet guld ligger kvar hos guldhandlarna tills liggetiden gått ut och skickas då iväg för omarbetning/nedsmältning etc. De personer som kommit åt godset på olagligt sätt och sedan sålt det till de ovetande guldhandlarna tjänar på så sätt bra pengar på en olaglig verksamhet. En annan sak att beakta är att bristfällig kontroll hos handlarna även öppnar upp för oseriösa guldhandlare att sälja/lämna ut gods på ett tidigare stadium än den liggetid på en månad som fastställt. Detta leder också i sin tur till att stulna varor troligen aldrig kommer att kunna återställas till sin rättmätige ägare. 4.3 Avvikelser Några av polismyndigheterna har missförstått frågan och angivit vart de tror att guldhandlarna förvarar guldet, dvs. i kassaskåp (Västernorrland och Gotland.) Västmanland har i sin rapport svarat på fråga 1 och 2 att de inte gör några platsbesök. Ändå hävdar de på fråga 3 att de gör besök i lokaler för att kontrollera förvaringen av inköpt guld. Även Gotland antar att handlarna förvara guldet i kassaskåpet utan att några platsbesök förekommit. 7 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s. 20.

13 RAPPORT 11 (24) 5 Vilken enhet ansvarar för registrering av guldhandlarna och ansvarar denna enhet för hela distriktet? 5.1 Överblick Antal myndigheter Enskilt närpolisområde Tillståndsenheten Rättsenheten Godsgruppen Figur 4: Stapeldiagrammet visar hur registreringen av guldhandlarna är uppdelat på de olika polismyndigheterna. Enskilt närpolisområde: Västernorrland, Dalarna, Halland, Skåne, Södermanland, Värmland Tillståndsenheten: Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Örebro Rättsenheten: Östergötland. Enheten diarieför de inkomna handlingarna om att någon har för avsikt att bedriva handeln med begagnat gods. Godsgruppen: Jämtland, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Uppsala KUT: Gotland Gruppen för särskilt uppdrag (GSU): Västmanland Receptionsenheten: Norrbotten KUT GSU Receptionsenheten 5.2 Generell bedömning Stapeldiagrammet visar att det inte finns någon enhetlig reglering av ansvaret för registreringar hos de olika polismyndigheterna i landet. Detta är ett stort problem som bör rättas till. Enligt 3 är den som avser att bedriva handel med begagnade varor skyldig att registrera sin verksamhet hos den lokala polismyndigheten där handeln ska utövas. Det mest rättssäkra och enhetligaste alternativet är att samma enhet/grupp i respektive myndighet har hand om registreringen. Det skulle underlätta både för handlarna och polismyndigheterna då de bör veta var de skulle vända sig när de behöver kontakta varandra i olika ärenden.

14 RAPPORT 12 (24) Frågan är dock om varje enskild polismyndighet fortsättningsvis ska ansvara för kontrollen av registreringen. Utvecklingen av internet har inneburit att många internetföretag idag bedriver försäljning på fler ställen än den plats företaget har registrerat sig på. Detta innebär att företagen bör registrera sig i samtliga län där de avser att bedriva sin verksamhet, dvs. där inköp eller försäljning ska göras. Detta kan anses vara ineffektivt då det innebär ett ökat administrativt förfarande hos de berörda polismyndigheterna som utför registreringarna. Beroende på hur noga polismyndigheten är i sin bedömning kan polismyndigheter även komma fram till olika beslut. I dessa fall bör det, också med bakgrund av den omstrukturering som troligen kommer att ske den närmsta framtiden inom Polisen, vara logiskt ifall huvudansvaret för alla registreringar låg på en polismyndighet. Det har visat att handel med just begagnade varor är större i storstadsområdena 8 så förslagsvis skulle ansvaret kunna placeras på polismyndigheten i Stockholms län. Den myndigheten kan senare distribuera ut registreringarna till de aktuella myndigheterna. På så vis skapas en bättre kontroll och enhetlighet av de olika företagen som bestämt sig för att registrera sig på mer än ett område. Ett annat förslag som också är rimligt är att lägga mer ansvar på den polismyndighet där det finns handlare som avser att bedriva handel i hela riket. När handlaren meddelar om detta är det upp till polismyndigheten att informera de andra polismyndigheterna om det genom att t.ex. skicka ut en kopia av registreringen. Detta förutsätter emellertid ett gott samarbete mellan de olika polismyndigheterna. 5.3 Problematiken kring utländska handlare Rikspolisstyrelsen har även uppmärksammat fall då företag har sitt säte registrerat utomlands. Polismyndigheten i Jämtland fick en förfrågan från ett spanskt företag 2010 som ville etablera sig genom att köpa/sälja begagnade varor i länet. De hade tillstånd från den spanska Polisen och var registrerade i Barcelona och ämnade därmed att ha både sitt säte och sin förvaringsplats av sina begagnade varor utomlands. Som redan nämnts så stadgar lagregleringen i 3 att registrering ska göras i varje ort där handeln ska bedrivas. Lagen godtar inte att utländska företag får bedriva handel med begagnade varor i Sverige om de inte registrerar sitt företag i det område där handeln ska utföras. Det här bör innebära att EU-rättens princip om den fria rörligheten för varor kränks. Alla EU:s medborgare ska ha rätt att köpa och sälja varor över gränserna inom gemenskapen. 9 Den fria rörligheten omfattar dock inte alla varor. I art. 36 EUFfördraget anges de skäl som medlemstaterna kan använda sig av för att stoppa gränsöverskridande handel med varor. Det undantag som är ak- 8 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s art 26.2 EUF fördraget.

15 RAPPORT 13 (24) tuellt i detta sammanhang är att handeln kan hindras om det grundas på allmän ordning och säkerhet. EU-domstolen har dock varit mycket strikt i sin bedömning och få gånger har de specifika intressena i art. 36 godtagits som skäl för undantag. 10 Att Sverige då skulle kunna grunda sitt förbud för utländska företag att handla med begagnade varor p.g.a. förhindrande av brott är, med bakgrund av praxis, inte troligt. Värt att uppmärksamma är att även etableringsrätten som stadgas i artikel 49 EUF bör anses kränkt av den svenska regleringen i dess nuvarande utformning. Att indirekt förbjuda företag inom EU genom att ställa krav på att dess säte måste vara registrerat i ett annat europeiskt land kan ses som ett handelshinder EU-rättens mening och bör därmed också på den grunden omarbetas. Att uppmuntra företagen till att t.ex. öppna någon typ av filial eller ha någon form av depå i Sverige där de köpta sakerna får vila i minst en månad kan vara en lösning. Rimliga krav skulle kunna ställas på företagen så att lagstiftningen följs. På så vis kan de inköpta varorna förvaras på ett korrekt vis så att den lokala polismyndigheten kan utföra tillsyn och kontrollera godset innan det försvinner utomlands för omarbetning. En depå i varje län där handeln bedrivs är inte praktiskt genomförbart utan endast ett län bör utses (förslagsvis Stockholms län) där varorna i sådana fall kan förvaras i en månad. Det är emellertid mycket viktigt att ha i åtanke att utländska företag inte får diskrimineras i förhållande till de svenska när dessa riktlinjer ska utarbetas. 10 Europeiska kommissionens hemsida, Fri rörlighet för varor, handledning för tilllämpning av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, s. 26.

16 RAPPORT 14 (24) 6 I vilken omfattning inrapporterar guldhandlarna kvitton till polismyndigheten? 6.1 Överblick Varierande svar från alla polismyndigheter har inkommit så för att få en övergripande bild är polismyndigheterna uppdelade i nedanstående 4 kategorier. De flesta polismyndigheter har svarat att de har regelbunden inrapportering eller mindre bra inrapportering utan att motivera vad det innebär. Därför har de polismyndigheter som nämnt att inrapportering specifikt sker vecko- eller månadsvis efter att inköpet skett hamnat i kategorin mycket bra inrapportering. Figur 6: Cirkeldiagrammet visar i vilken omfattning guldhandlarna rapporterar in inköpskvitton till polismyndigheterna. Mycket bra inrapportering Kalmar, Skåne, Södermanland, Värmland I Kalmar har det skett en klar ökning av inköpskvitton. Godsspanare läser dagstidningarna och kontaktar de guldhandlare som annonserar i länet som då uppmanas att lämna in kvitton.

17 RAPPORT 15 (24) Regelbunden inrapportering Dalarna, Halland, Kronoberg, Stockholm, Norrbotten, Uppsala, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten, Västra Götaland. I Stockholm inrapporteras inköpskvitton/år. Mindre bra inrapportering Gävleborg, Gotland, Östergötland Gävleborg får in en begränsad mängd inköpsnoter men vet att de inte svarar mot de faktiskt antalet gjorda inköp. Myndigheten upplever även att utländska uppköpare reser runt till orter för att sälja guld. Den internetbaserade handeln kontrolleras i viss begränsad omfattning, främst genom godsspan Gävle, som får listor på inköpt gods från bl.a. Guldbrev AB. Bara Västra Götalands polisområde Storgöteborg och Älvsborg har inrapportering av inköpskvitton. Ingen inrapportering Jämtland, Jönköping, Örebro 6.2 Generell bedömning Av de svar som lämnats bör slutsatsen bli att polismyndigheterna i stort har en fungerande kontroll på de kvitton som rapporteras in. Bara 3 av 20 har t.ex. ingen kontroll vilket är det lägsta resultatet i förhållande till de andra frågor som ställts i rapporten. Många myndigheter har märkt en markant ökning av kvitton de senaste åren. Det är främst de nya internetbaserade handlarna som ökat. (Kalmar, Kronoberg, Värmland) Känslan hos några myndigheter är att vissa handlarna inte skickar in sina inköpsnotor konsekvent utan mer sporadiskt. Skåne skriver bl.a. att det är mycket lätt för oseriösa handlare att hantera guld som säljare åtkommit på olagligt sätt genom att underlåta att föra anteckningar om transaktionen. Även Dalarna och Östergötland har uppmärksammat att vissa handlare underlåter att föra anteckningar om transaktionen. Västerbotten tycker däremot att guldhandlarna skickar in varje gång ett guldföremål tas emot av en säljare. Enligt Rikspolisstyrelsens mening krävs att Polisen är mer aktiv ute i handlarnas butiker. Lagen är, som ovan nämnts, till för att försvåra möjligheterna till att sälja stulet gods. Genom fler kontroller i butiker kan guldföremål etc. som inte går att härledas till kvitton eller anteckningar upptäckas och identifieras. Detta skulle naturligtvis leda till att handlarna på ett mer lagligt och korrekt sätt sköter sina anteckningar/kvitton.

18 RAPPORT 16 (24) 7 Förekommer det att polismyndigheten beviljar dispens från liggetiden? Om så är fallet för vilka varugrupper har det skett? 7.1 Överblick Figur 7: Cirkeldiagrammet visar vilka län som beviljar dispens respektive inte beviljar dispens. Texten utanför digrammet anger vilka varugrupper som fått dispens. Beviljar dispens Gävleborg, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland Gävleborg och Stockholm har beviljat dispens. Gävleborg har givit varor av säsongskaraktär d.v.s. cyklar, mopeder och begagnade båtmotorer dispens. Stockholm har givit cykelhandlare dispens medan området Storgöteborg i Västra Götaland har beviljat dispens någon enstaka gång för begagnade fritidsbåtar. Inga dispenser har beviljats: Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Östergötland

19 RAPPORT 17 (24) 7.2 Generell bedömning Enligt 8 andra stycke får den lokala polismyndigheten medge dispens om det finns särskilda skäl. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handeln med begagnade varor går att läsa att polismyndigheten bör vara återhållsam med att ge undantag. Vid bedömning av om särskilda skäl föreligger ska Polisen lägga vikt vid två saker. För det första ska Polisen undersöka vad för typ av varuslag det handlar om. Är det t.ex. föremål av ädelmetaller ska Polisen iaktta särskild restriktivitet. För det andra ska Polisen efterforska i hur handlaren sköter sin verksamhet. Om inköpsnotorna är korrekt utförda eller om personen ifråga bistår Polisen med att identifiera misstänkta stöldgods ökar chanserna till dispens. 11 I förarbetena till lagen har nämnts att större auktionsföretag som t.ex. säljer konkursbo bör kunna meddelas dispens. Enligt Rikspolisstyrelsens mening, är uttalandet i förarbetena adekvat. Auktionsföretag med gott rykte som t.ex. säljer varor på uppdrag av andra myndigheters räkning bör kunna meddelas dispens. Varor av säsongskaraktär såsom begagnade båtar, cyklar och mopeder bör ligga inom ramen för att kunna meddelas dispens då en liggetid på dessa varor skulle innebära negativa effekter för företagen då de är möjligt att sälja dem till ett högre pris under vissa delar av året. Varför dispensen ska iakttas så pass restriktivt beror än en gång just på avsikten med lagen. Om alltför många dispenser meddelas skulle syftet med lagen motverkas. En kortare liggetid innebär mindre tid för Polisen att kontrollera inkomna stöldgods. Polisen måste ha en chans att kunna åka ut och göra platsbesök hos handlarna och där jämföra varorna med de godsregister Polisen har tillhanda. 7.3 Avvikelser Av de svar som kommit in till Rikspolisstyrelsen har två svar utmärkt sig. Gotland har meddelat att liggetiden ska vara 14 dagar, utan någon motivering till varför de inte följer lagen. Västerbotten beviljar dispens i 95% av fallen, gäller alla varugrupper. 11 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor, (RPSFS 572-2, FAP 2009:3) s. 3.

20 RAPPORT 18 (24) 8 Har någon polisanmälan upprättats under 2009/2010 med anledning av att någon guldhandlare brutit mot bestämmelserna i 7 och 8 lagen om begagnade varor? 8.1 Överblick Figur 7. Det blåa och det röda fältet visar hur många polismyndigheter som mottagit respektive inte mottagit anmälningar enligt 7 och 8. Det gröna fältet representerar anmälningar som kommit in från 5. Ja: Skåne, Stockholm En anmälan har gjorts enligt 7 i Skåne. En minderårig person har sålt smycken utan att erhålla kvitto. Efterforskning har visat att förundersökningen lades ned En anmälan har gjorts enligt 8 i Stockholm. Polisen hade inte haft tillgång till varorna under tiden av en månad efter inköp. Efterforskning visar att åtalet lades ned av okänd åklagare. Nej: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Norrbotten Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Västmanland, Örebro, Östergötland Vi har fått in anmälningar enligt 5 : Uppsala och Stockholm. Uppsala har fått in 4 stycken anmälningar av brott mot 5 varav en anmälan (B ) gick vidare till åtal i Uppsala tingsrätt där den tilltalade fick

21 RAPPORT 19 (24) dagsböter som straff. Även Stockholm har haft en dom (B ) enligt nyss nämnda paragraf. Den tilltalade fick även där dagsböter. 8.2 Generell bedömning Att bara två polisanmälningar har gjorts mot de nämnda paragraferna i frågan är oroväckande. Efterforskning genom telefonsamtal till Uppsala, Stockholm och Skåne tingsrätt visar, som ovan nämnts, att de få anmälningar som gjorts enligt 7 lagts ned. De domar som finns inom det aktuella området har dömts till dagsböter p.g.a. brott enligt 5. I domen från Uppsala (B ) var den tilltalade även åtalad enligt 7 men blev inte dömd då det bara kunde bevisas att han mottagit guld utan styrkt identitet vid ett tillfälle. Vid granskningen av de domar som finns framgår att få anmälningar har lett till lagföring. Detta beror, enligt Rikspolisstyrelsen på, brister i lagstiftningen. 9 Sammanfattande bedömning 9.1 Allmänt Den sammanfattande bedömningen utifrån de frågor som skickats ut till samtliga polismyndigheter för besvarande under 2010 är att svaren varierar kraftigt bland polismyndigheterna. Lagen tillämpas på olika sätt mellan myndigheterna vilket kan bero på att lagen är svårtillämpad. Det kan därmed konstateras att den nuvarande lagregleringen måste ses över för att på ett bättre sätt stämma överens med lagens syfte som, återigen, är att försvåra möjligheterna att sälja stulet gods. Anledningar, som t.ex. den globala utvecklingen, som skett med Sveriges inträde i EU talar också för att en översyn av lagen är önskvärd. Den nuvarande lagen är föråldrad eftersom den skrevs under den tid då säljare och köpare möttes personligen över disk. Endast mindre butiker, som t.ex. pantbanker, var intresserad att köpa och sälja dessa typer av varor som omfattades av lagen. Den begagnade handeln med t.ex. guld har blivit en så stor attraktiv och internationell verksamhet de senaste åren. Även den växande internetverksamheten ställer krav på att lagen snarast måste ändras för att på ett effektivare sätt få in anmälningar som kan leda till åtal. Gällande identitetsfrågan har två problem uppmärksammats. För det första har Polisen i dagsläget inte tillräckligt hårda kontroller av de inköpsnotor handlarna lämnar in på polisstationen. Många polismyndigheter följer inte upp om t.ex. ID saknas på inköpsnotorna. Förslag på ett förtryckt kvitto till handlarna har givits. För det andra har det också varit uppe för diskussion att det är oklart hur internetbaserade företag på

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor April 2013 Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 VECKOBREV Skuldförvaltning med K-obligationer Från och med 27 mars finns fyra utestående obligationer i Kommuninvests

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer