Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012"

Transkript

1 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012

2 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, Stockholm Dnr: RA /10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri, juni 2012 Upplaga: 20 ex

3 RA /10 Rapport gällande tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor

4 RAPPORT 2 (24) Rapport gällande tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor INNEHÅLL INLEDNING Allmänt... 4 HUR BEDRIVER POLISMYNDIGHETEN TILLSYN ÖVER HANDELN MED BEGAGNADE VAROR MER ALLMÄNT? Överblick Generell bedömning... 5 HUR KONTROLLERAR POLISMYNDIGHETEN ATT GULDHANDLARNA INTE TAR EMOT GULDFÖREMÅL FRÅN DEN SOM INTE STYRKT SIN IDENTITET? Överblick Generell bedömning Problematiken med handel av begagnande varor på internet Hur ser identifikationsprocessen ut hos guldföretagen? Avvikelser... 9 HUR KONTROLLERAR POLISMYNDIGHETEN VAR GULDHANDLARNA FÖRVARAR INKÖPT GULD? Överblick Generell bedömning Avvikelser VILKEN ENHET ANSVARAR FÖR REGISTRERING AV GULDHANDLARNA OCH ANSVARAR DENNA ENHET FÖR HELA DISTRIKTET? Överblick Generell bedömning Problematiken kring utländska handlare I VILKEN OMFATTNING INRAPPORTERAR GULDHANDLARNA KVITTON TILL POLISMYNDIGHETEN? Överblick Generell bedömning FÖREKOMMER DET ATT POLISMYNDIGHETEN BEVILJAR DISPENS FRÅN LIGGETIDEN? OM SÅ ÄR FALLET FÖR VILKA VARUGRUPPER HAR DET SKETT? Överblick Generell bedömning Avvikelser HAR NÅGON POLISANMÄLAN UPPRÄTTATS UNDER 2009/2010 MED ANLEDNING AV ATT NÅGON GULDHANDLARE BRUTIT MOT BESTÄMMELSERNA I 7 OCH 8 LAGEN OM BEGAGNADE VAROR? Överblick Generell bedömning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 19

5 RAPPORT 3 (24) 9.1 Allmänt REKOMMENDATIONER VID ÖVERSYN AV LAGSTIFTNING Inför en framtida lagändring Klargörande av förvaringsplats Klargörande av vem som ska vara ansvarig Allmän översyn av de kategorier som lagen om handeln med begagnade varor tillämpas på Ta bort rekvisitet eller är känd Bör tillstånd krävas för att bedriva handeln med begagnade varor? REKOMMENDATIONER VID AVVAKTAN PÅ ETT NYTT LAGFÖRSLAG Informationshäfte Bättre helhetsrutiner Samarbetsavtal mellan Polis och handlare KÄLLFÖRTECKNING... 24

6 RAPPORT 4 (24) 1 Inledning 1.1 Allmänt Under 2010 uppmärksammade Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet 1 vissa problem gällande handeln med begagnade varor. Bland annat har den guldköpsmarknad som bedrivs idag öppnat upp för möjligheten att lättare sälja stöldgods. Rikspolisstyrelsens rättsavdelning inledde därför ett tillsynsärende. Rapporten är indelad i 9 avsnitt. De inledande 7 kapitlen presenterar svaren på de 7 frågor som skickades ut till samtliga polismyndigheter under våren Varje kapitel inleds med ett diagram där svaren från polismyndigheterna redovisas. Därefter identifieras problem som uppmärksammats tillsammans med lösningar och förslag. Vidare kommer ett kapitel med en sammanfattning som tar upp de viktigaste slutsatserna. Rapporten avslutas med rekommendationer, dels till utarbetande av lagförslag, dels till vad som kan förbättras vid avvaktan på ett nytt lagförslag. 1 Dnr Ju2010/1227.

7 RAPPORT 5 (24) 2 Hur bedriver polismyndigheten tillsyn över handeln med begagnade varor mer allmänt? 2.1 Överblick Genom regelbundna platsbesök och kontroll av inkomna inköpskvitton Genom platsbesök, kontroll av inkomna inköpskvitton och regelbundna telefonsamtal Oregelbundna platsbesök men kontroll av inköpskvitton på polisstation Oregelbundna platsbesök men kontroll av inköpskvitton mot godsregister på polisstation Kontroll av inköpskvitton och upplysning till handlarna om att följa lagen Ingen enhetlig tillsyn Ingen aktiv tillsyn 30% Dalarna Gotland Jämtland Norrbotten Västmanland Örebro 15% Värmland Östergötland Västra Götaland 5% Jönköping 15% Stockholm Halland Västernorrland 15% Skåne Södermanland Västerbotten 15% Kalmar Kronoberg Uppsala 5% Gävleborg Figur 1: Diagrammet visar hur den generella tillsynen över handeln med begagnade varor ser ut hos polismyndigheterna. 2.2 Generell bedömning Svaren gällande den generella tillsynen varierar kraftigt mellan de olika polismyndigheterna. Värmland, Västra Götaland och Östergötland har t.ex. ingen enhetlig rutin för tillsynen i polisområdena de ansvarar för. I Västra Götaland är det bara området Storgöteborg som har någon typ av aktiv tillsyn. 6 av 20 tillfrågade myndigheter har ingen tillsyn överhuvudtaget. Syftet med lagen om begagnade varor (SFS 1999:271) är att göra det svårare att sälja stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta Polisens efterspaning av sådana varor som omfattas av lagen. En bristande tillsyn över hur handlarna efterlever lagen öppnar upp för möjligheter att lättare sälja stöldgods. För att därmed på ett bättre sätt iaktta lagen måste bättre helhetsrutiner gällande kontrollinspektionerna inom Polisen tas fram. Det är viktigt att det finns rutiner inom alla områden så polismyndigheterna vet hur de ska gå tillväga med sin tillsyn (se även kapitel 11.2).

8 RAPPORT 6 (24) 3 Hur kontrollerar polismyndigheten att guldhandlarna inte tar emot guldföremål från den som inte styrkt sin identitet? 3.1 Överblick Majoriteten av polismyndigheterna kontrollerar via de inköpskvitton som skickas in till polisstationen i enlighet med 5 lagen om begagnade varor. Kvalitén på kontrollerna varierar i noggrannhet. I cirkeldiagrammet är myndigheterna indelade i fyra kategorier beroende på hur kontrollerna utförs. De myndigheter som är sorterade i Bra Kontroll följer lagregleringen genom att regelbundet kontrollera att handlaren uppnått kravet genom att styrka identiteten på säljaren genom giltig legitimation. De polismyndigheter som är grupperade i kontroll granskar inköpskvittona men efterlevnaden av att kontrollera giltig identitetshandling åsidosätts. Under viss kontroll hamnar de polismyndigheter, som svarat på frågan, att de försöker utföra en kontroll men inte specificerat hur den utförs. Majoriteten har endast skrivit kontrollen sker genom inköpsnotor. Figur 2: Cirkeldiagrammet visar vilken kontroll polismyndigheterna har gällande identiteten hos guldhandlarna.

9 RAPPORT 7 (24) 3.2 Generell bedömning Cirkeldiagrammet visar att lagen tillämpas på olika sätt bland polismyndigheterna. Enligt 7 lagen om handel med begagnade varor får inte en handlare ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sett styrker sin identitet eller är känd. Enligt Polisens egna föreskrifter har handlaren uppfyllt målet att styrka identiteten på säljaren då pass, körkort eller annan godkänd identitetshandling visas. 2 När senare polismyndigheten begär uppgifter om mottagna varor enligt 5 är det kvittona från inköpen som skickas in. Endast 20 % (4 av 20) har uppgett att de kontrollerar att korrekta ID handlingar har uppvisats. Många polismyndigheter har uppgett att andra signalement som t.ex. personnummer, namn och gravyr kontrolleras. Detta är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på styrkt identitet. Det kan inte heller falla in under rekvisitet eller är känd då det återigen står i Polisens föreskrifter att namn, personnummer eller kontonummer som avsändare av en försändelse inte enbart på den grunden kan anses som känd i lagens mening. 3 En förbättring av Polisens kontroll i huruvida handlarna efterlever 7 måste därmed vara en prioriterad fråga. Genom att ha ett gemensamt förtryckt kvitto där det bl.a. finns plats för kopia av körkort alternativt pass, och en uppmaning att skriva i detaljer såsom gravyr och andra kännetecken skulle underlätta för Polisen i sin ärendehantering. Som det är idagsläget får Polisen in mängder av olika varianter av kvitton som varierar i kvalité gällande sitt sätt att redovisa sina inköp. I förarbetena till lagen framhålls emellertid att lagen inte får försvåra för handlarens möjlighet att bedriva handel. 4 Värt att komma ihåg är att ett förtryckt kvitto i verkligheten skulle innebära att en handlare t.ex. måste införskaffa sig en skrivare/kopiator eller scanner för avtryck av körkort. Några av de polismyndigheter som är kategoriserad under ingen kontroll har nämnt att tillsynen sköts via handlare som tar kontakt med Polisen när de ser något misstänkt. Detta kan inte anses vara tillfredställande kontroll då Polisen förlitar sig på en envägs kommunikation genom att handlaren ska höra av sig. 2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor, (RPSFS 572-2, FAP 2009:3) s Se ovan nämnda föreskrift. 4 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s. 21 ff.

10 RAPPORT 8 (24) 3.3 Problematiken med handel av begagnande varor på internet Ett flertal polismyndigheter har även uppmärksammat problemet med de handlare som köper guld via internet. Västerbotten har uppgett att det inte vet hur SMS guld sköter identifieringen av de personer som säljer guldet till dem. Uppsala vet inte hur de ska identifiera säljarna när handlarna utför försäljningen över internet. De nämner att de inte via 7 lagen om begagnade varor kan kontrollera om säljarna är rätt identifierade när handlaren köper upp via internet Hur ser identifikationsprocessen ut hos guldföretagen? Rikspolisstyrelsen har översiktligt undersökt hur identifikationsprocessen bedrivs hos SMS guld. Idagsläget uppges vid registrering av ny medlem: personnummer, e-post och telefonnummer I samband med att medlemmen/säljaren senare skickar iväg guldet till mottagaren ska adress, kontonummer och bank uppges. 5 Detta är emellertid, som ovan nämnts, fortfarande, inte tillräckligt enligt 7 som igen stadgar att en handlare aldrig får ta emot guld om inte identiteten är känd. SMS guld har angett att de vidare använder sig av E-legitimation vid utbetalning. 6 Om inte kunden har det kan utbetalningen ske genom personligt utbetalningskort via plusgirot. För att ta ut krävs ID-kort eller körkort av mottagaren. Vid det stadiumet har guldhandlarna redan tagit emot guldet, troligen smält ned det och fastställt värdet på guldet. En lösning som kan göra det svårare att sälja guld utan styrkt identitet är att i framtiden använda sig av E-legitimation redan då registrering av ny medlem görs. På så sätt kan inte en person gömma sig lika enkelt bakom en adress eller annan identitet. En E-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett pass och kan därmed användas som en godkänd identitetshandling enligt lagens mening. Visst vore det önskvärt att säljaren personligen alltid visade upp sig och sin legitimation när denne lämnade/sålde sitt guld. Detta skulle på bästa sätt minska risken för identitetsfusk, men i dagens IT samhälle är det svårt att förespråka något sådant. Handeln på internet har ökat markant de senaste åren och det har utvecklats till att bli ett säkert och allmänt accepterat sätt att handla med. Att ha E-legitimation som krav skulle, enligt Rikspolisstyrelsens bedömning, minska möjligheten att sälja stöldgods som personer kommit åt på ett oärligt sätt. Det skulle bli svårare att låna någon annans E-legitimation, som är kopplad till bank, än vad det är i dagsläget att låna namn, kontonummer etc. för att sälja stöldgods. 5 SMSA:a gulds hemsida. 6 Se ovan nämnda hemsida.

11 RAPPORT 9 (24) Risken med E-legitimation är att den utnyttjas på ett oriktigt sätt av personer som kanske inte är den rätta ägaren, men den risken finns även i dagsläget gällande körkort och pass. De som vill syssla med olaglig verksamhet kommer alltid hitta ett sätt att gå runt lagen. En person kan t.ex. idag be en annan person om hjälp att lämna in guld för värdering mot uppvisande av pass/körkort i utbyte av pengar. Personen ifråga riskerar häleribrott enligt 9 kap. 6 BrB medan hjärnan bakom den olagliga handlingen kan klara sig undan straff. 3.4 Avvikelser Västmanland är av den uppfattningen att lagen medger möjlighet att förtiga om gods anskaffat av okänd. 4 Hur kontrollerar polismyndigheten var guldhandlarna förvarar inköpt guld? 4.1 Överblick Figur 3: Stapeldiagrammet visar på vilket sätt polismyndigheterna kontrollerar var guldhandlarna förvarar inköpt guld. Genom platsbesök: Halland, Kronoberg, Skåne, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Västernorrland Uppsala och Stockholm kontrollerar guldhandlare och även andra handlare som utför försäljning av begagnade varor. Västra Götaland, bara distriktet Storgöteborg som gör platsbesök hos guldhandlare. Genom tips från allmänhet: Jönköping Inga tips har dock inkommit till myndigheten på att guldhandlare förvarar guld på annan plats än i avsett utrymme i butik. Inga kontroller: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Södermanland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Östergötland, Örebro

12 RAPPORT 10 (24) 4.2 Generell bedömning De polismyndigheter som utför kontroll är i frågan rätt enhetliga i sina svar. 8 av 9 polismyndigheter har svarat att detta görs via platsbesök. Möjligheten att uppsöka handlare för att se hur guldhandlarna förvarar sitt inköpta gods är ett betydelsefullt instrument i arbetet att spåra och identifiera stulet gods. 7 Via platsbesöken kan t.ex. stulna guldföremål identifieras genom att Polisen på orten för försäljningen kan göra slagningar i lokala och nationella godsregister. Att 11 stycken polismyndigheter uppgett att de inte har någon kontroll av förvaringen, dvs. mer än hälften av de tillfrågade myndigheterna, är därför mycket oroväckande. Anledningen till varför det finns en liggetid, enligt 8 lagen om begagnade varor, på minst en månad beror på att Polisen ska ha chans att kunna kontrollera så att inte t.ex. stulna saker köpts in och förvaras hos guldhandlarna genom just platsbesök och medtagna register. En ickefungerande kontroll av Polisen innebär att stulet guld ligger kvar hos guldhandlarna tills liggetiden gått ut och skickas då iväg för omarbetning/nedsmältning etc. De personer som kommit åt godset på olagligt sätt och sedan sålt det till de ovetande guldhandlarna tjänar på så sätt bra pengar på en olaglig verksamhet. En annan sak att beakta är att bristfällig kontroll hos handlarna även öppnar upp för oseriösa guldhandlare att sälja/lämna ut gods på ett tidigare stadium än den liggetid på en månad som fastställt. Detta leder också i sin tur till att stulna varor troligen aldrig kommer att kunna återställas till sin rättmätige ägare. 4.3 Avvikelser Några av polismyndigheterna har missförstått frågan och angivit vart de tror att guldhandlarna förvarar guldet, dvs. i kassaskåp (Västernorrland och Gotland.) Västmanland har i sin rapport svarat på fråga 1 och 2 att de inte gör några platsbesök. Ändå hävdar de på fråga 3 att de gör besök i lokaler för att kontrollera förvaringen av inköpt guld. Även Gotland antar att handlarna förvara guldet i kassaskåpet utan att några platsbesök förekommit. 7 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s. 20.

13 RAPPORT 11 (24) 5 Vilken enhet ansvarar för registrering av guldhandlarna och ansvarar denna enhet för hela distriktet? 5.1 Överblick Antal myndigheter Enskilt närpolisområde Tillståndsenheten Rättsenheten Godsgruppen Figur 4: Stapeldiagrammet visar hur registreringen av guldhandlarna är uppdelat på de olika polismyndigheterna. Enskilt närpolisområde: Västernorrland, Dalarna, Halland, Skåne, Södermanland, Värmland Tillståndsenheten: Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Örebro Rättsenheten: Östergötland. Enheten diarieför de inkomna handlingarna om att någon har för avsikt att bedriva handeln med begagnat gods. Godsgruppen: Jämtland, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Uppsala KUT: Gotland Gruppen för särskilt uppdrag (GSU): Västmanland Receptionsenheten: Norrbotten KUT GSU Receptionsenheten 5.2 Generell bedömning Stapeldiagrammet visar att det inte finns någon enhetlig reglering av ansvaret för registreringar hos de olika polismyndigheterna i landet. Detta är ett stort problem som bör rättas till. Enligt 3 är den som avser att bedriva handel med begagnade varor skyldig att registrera sin verksamhet hos den lokala polismyndigheten där handeln ska utövas. Det mest rättssäkra och enhetligaste alternativet är att samma enhet/grupp i respektive myndighet har hand om registreringen. Det skulle underlätta både för handlarna och polismyndigheterna då de bör veta var de skulle vända sig när de behöver kontakta varandra i olika ärenden.

14 RAPPORT 12 (24) Frågan är dock om varje enskild polismyndighet fortsättningsvis ska ansvara för kontrollen av registreringen. Utvecklingen av internet har inneburit att många internetföretag idag bedriver försäljning på fler ställen än den plats företaget har registrerat sig på. Detta innebär att företagen bör registrera sig i samtliga län där de avser att bedriva sin verksamhet, dvs. där inköp eller försäljning ska göras. Detta kan anses vara ineffektivt då det innebär ett ökat administrativt förfarande hos de berörda polismyndigheterna som utför registreringarna. Beroende på hur noga polismyndigheten är i sin bedömning kan polismyndigheter även komma fram till olika beslut. I dessa fall bör det, också med bakgrund av den omstrukturering som troligen kommer att ske den närmsta framtiden inom Polisen, vara logiskt ifall huvudansvaret för alla registreringar låg på en polismyndighet. Det har visat att handel med just begagnade varor är större i storstadsområdena 8 så förslagsvis skulle ansvaret kunna placeras på polismyndigheten i Stockholms län. Den myndigheten kan senare distribuera ut registreringarna till de aktuella myndigheterna. På så vis skapas en bättre kontroll och enhetlighet av de olika företagen som bestämt sig för att registrera sig på mer än ett område. Ett annat förslag som också är rimligt är att lägga mer ansvar på den polismyndighet där det finns handlare som avser att bedriva handel i hela riket. När handlaren meddelar om detta är det upp till polismyndigheten att informera de andra polismyndigheterna om det genom att t.ex. skicka ut en kopia av registreringen. Detta förutsätter emellertid ett gott samarbete mellan de olika polismyndigheterna. 5.3 Problematiken kring utländska handlare Rikspolisstyrelsen har även uppmärksammat fall då företag har sitt säte registrerat utomlands. Polismyndigheten i Jämtland fick en förfrågan från ett spanskt företag 2010 som ville etablera sig genom att köpa/sälja begagnade varor i länet. De hade tillstånd från den spanska Polisen och var registrerade i Barcelona och ämnade därmed att ha både sitt säte och sin förvaringsplats av sina begagnade varor utomlands. Som redan nämnts så stadgar lagregleringen i 3 att registrering ska göras i varje ort där handeln ska bedrivas. Lagen godtar inte att utländska företag får bedriva handel med begagnade varor i Sverige om de inte registrerar sitt företag i det område där handeln ska utföras. Det här bör innebära att EU-rättens princip om den fria rörligheten för varor kränks. Alla EU:s medborgare ska ha rätt att köpa och sälja varor över gränserna inom gemenskapen. 9 Den fria rörligheten omfattar dock inte alla varor. I art. 36 EUFfördraget anges de skäl som medlemstaterna kan använda sig av för att stoppa gränsöverskridande handel med varor. Det undantag som är ak- 8 Prop. 1998/99:51, Lag om handel med begagnade varor, s art 26.2 EUF fördraget.

15 RAPPORT 13 (24) tuellt i detta sammanhang är att handeln kan hindras om det grundas på allmän ordning och säkerhet. EU-domstolen har dock varit mycket strikt i sin bedömning och få gånger har de specifika intressena i art. 36 godtagits som skäl för undantag. 10 Att Sverige då skulle kunna grunda sitt förbud för utländska företag att handla med begagnade varor p.g.a. förhindrande av brott är, med bakgrund av praxis, inte troligt. Värt att uppmärksamma är att även etableringsrätten som stadgas i artikel 49 EUF bör anses kränkt av den svenska regleringen i dess nuvarande utformning. Att indirekt förbjuda företag inom EU genom att ställa krav på att dess säte måste vara registrerat i ett annat europeiskt land kan ses som ett handelshinder EU-rättens mening och bör därmed också på den grunden omarbetas. Att uppmuntra företagen till att t.ex. öppna någon typ av filial eller ha någon form av depå i Sverige där de köpta sakerna får vila i minst en månad kan vara en lösning. Rimliga krav skulle kunna ställas på företagen så att lagstiftningen följs. På så vis kan de inköpta varorna förvaras på ett korrekt vis så att den lokala polismyndigheten kan utföra tillsyn och kontrollera godset innan det försvinner utomlands för omarbetning. En depå i varje län där handeln bedrivs är inte praktiskt genomförbart utan endast ett län bör utses (förslagsvis Stockholms län) där varorna i sådana fall kan förvaras i en månad. Det är emellertid mycket viktigt att ha i åtanke att utländska företag inte får diskrimineras i förhållande till de svenska när dessa riktlinjer ska utarbetas. 10 Europeiska kommissionens hemsida, Fri rörlighet för varor, handledning för tilllämpning av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, s. 26.

16 RAPPORT 14 (24) 6 I vilken omfattning inrapporterar guldhandlarna kvitton till polismyndigheten? 6.1 Överblick Varierande svar från alla polismyndigheter har inkommit så för att få en övergripande bild är polismyndigheterna uppdelade i nedanstående 4 kategorier. De flesta polismyndigheter har svarat att de har regelbunden inrapportering eller mindre bra inrapportering utan att motivera vad det innebär. Därför har de polismyndigheter som nämnt att inrapportering specifikt sker vecko- eller månadsvis efter att inköpet skett hamnat i kategorin mycket bra inrapportering. Figur 6: Cirkeldiagrammet visar i vilken omfattning guldhandlarna rapporterar in inköpskvitton till polismyndigheterna. Mycket bra inrapportering Kalmar, Skåne, Södermanland, Värmland I Kalmar har det skett en klar ökning av inköpskvitton. Godsspanare läser dagstidningarna och kontaktar de guldhandlare som annonserar i länet som då uppmanas att lämna in kvitton.

17 RAPPORT 15 (24) Regelbunden inrapportering Dalarna, Halland, Kronoberg, Stockholm, Norrbotten, Uppsala, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten, Västra Götaland. I Stockholm inrapporteras inköpskvitton/år. Mindre bra inrapportering Gävleborg, Gotland, Östergötland Gävleborg får in en begränsad mängd inköpsnoter men vet att de inte svarar mot de faktiskt antalet gjorda inköp. Myndigheten upplever även att utländska uppköpare reser runt till orter för att sälja guld. Den internetbaserade handeln kontrolleras i viss begränsad omfattning, främst genom godsspan Gävle, som får listor på inköpt gods från bl.a. Guldbrev AB. Bara Västra Götalands polisområde Storgöteborg och Älvsborg har inrapportering av inköpskvitton. Ingen inrapportering Jämtland, Jönköping, Örebro 6.2 Generell bedömning Av de svar som lämnats bör slutsatsen bli att polismyndigheterna i stort har en fungerande kontroll på de kvitton som rapporteras in. Bara 3 av 20 har t.ex. ingen kontroll vilket är det lägsta resultatet i förhållande till de andra frågor som ställts i rapporten. Många myndigheter har märkt en markant ökning av kvitton de senaste åren. Det är främst de nya internetbaserade handlarna som ökat. (Kalmar, Kronoberg, Värmland) Känslan hos några myndigheter är att vissa handlarna inte skickar in sina inköpsnotor konsekvent utan mer sporadiskt. Skåne skriver bl.a. att det är mycket lätt för oseriösa handlare att hantera guld som säljare åtkommit på olagligt sätt genom att underlåta att föra anteckningar om transaktionen. Även Dalarna och Östergötland har uppmärksammat att vissa handlare underlåter att föra anteckningar om transaktionen. Västerbotten tycker däremot att guldhandlarna skickar in varje gång ett guldföremål tas emot av en säljare. Enligt Rikspolisstyrelsens mening krävs att Polisen är mer aktiv ute i handlarnas butiker. Lagen är, som ovan nämnts, till för att försvåra möjligheterna till att sälja stulet gods. Genom fler kontroller i butiker kan guldföremål etc. som inte går att härledas till kvitton eller anteckningar upptäckas och identifieras. Detta skulle naturligtvis leda till att handlarna på ett mer lagligt och korrekt sätt sköter sina anteckningar/kvitton.

18 RAPPORT 16 (24) 7 Förekommer det att polismyndigheten beviljar dispens från liggetiden? Om så är fallet för vilka varugrupper har det skett? 7.1 Överblick Figur 7: Cirkeldiagrammet visar vilka län som beviljar dispens respektive inte beviljar dispens. Texten utanför digrammet anger vilka varugrupper som fått dispens. Beviljar dispens Gävleborg, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland Gävleborg och Stockholm har beviljat dispens. Gävleborg har givit varor av säsongskaraktär d.v.s. cyklar, mopeder och begagnade båtmotorer dispens. Stockholm har givit cykelhandlare dispens medan området Storgöteborg i Västra Götaland har beviljat dispens någon enstaka gång för begagnade fritidsbåtar. Inga dispenser har beviljats: Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Östergötland

19 RAPPORT 17 (24) 7.2 Generell bedömning Enligt 8 andra stycke får den lokala polismyndigheten medge dispens om det finns särskilda skäl. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handeln med begagnade varor går att läsa att polismyndigheten bör vara återhållsam med att ge undantag. Vid bedömning av om särskilda skäl föreligger ska Polisen lägga vikt vid två saker. För det första ska Polisen undersöka vad för typ av varuslag det handlar om. Är det t.ex. föremål av ädelmetaller ska Polisen iaktta särskild restriktivitet. För det andra ska Polisen efterforska i hur handlaren sköter sin verksamhet. Om inköpsnotorna är korrekt utförda eller om personen ifråga bistår Polisen med att identifiera misstänkta stöldgods ökar chanserna till dispens. 11 I förarbetena till lagen har nämnts att större auktionsföretag som t.ex. säljer konkursbo bör kunna meddelas dispens. Enligt Rikspolisstyrelsens mening, är uttalandet i förarbetena adekvat. Auktionsföretag med gott rykte som t.ex. säljer varor på uppdrag av andra myndigheters räkning bör kunna meddelas dispens. Varor av säsongskaraktär såsom begagnade båtar, cyklar och mopeder bör ligga inom ramen för att kunna meddelas dispens då en liggetid på dessa varor skulle innebära negativa effekter för företagen då de är möjligt att sälja dem till ett högre pris under vissa delar av året. Varför dispensen ska iakttas så pass restriktivt beror än en gång just på avsikten med lagen. Om alltför många dispenser meddelas skulle syftet med lagen motverkas. En kortare liggetid innebär mindre tid för Polisen att kontrollera inkomna stöldgods. Polisen måste ha en chans att kunna åka ut och göra platsbesök hos handlarna och där jämföra varorna med de godsregister Polisen har tillhanda. 7.3 Avvikelser Av de svar som kommit in till Rikspolisstyrelsen har två svar utmärkt sig. Gotland har meddelat att liggetiden ska vara 14 dagar, utan någon motivering till varför de inte följer lagen. Västerbotten beviljar dispens i 95% av fallen, gäller alla varugrupper. 11 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor, (RPSFS 572-2, FAP 2009:3) s. 3.

20 RAPPORT 18 (24) 8 Har någon polisanmälan upprättats under 2009/2010 med anledning av att någon guldhandlare brutit mot bestämmelserna i 7 och 8 lagen om begagnade varor? 8.1 Överblick Figur 7. Det blåa och det röda fältet visar hur många polismyndigheter som mottagit respektive inte mottagit anmälningar enligt 7 och 8. Det gröna fältet representerar anmälningar som kommit in från 5. Ja: Skåne, Stockholm En anmälan har gjorts enligt 7 i Skåne. En minderårig person har sålt smycken utan att erhålla kvitto. Efterforskning har visat att förundersökningen lades ned En anmälan har gjorts enligt 8 i Stockholm. Polisen hade inte haft tillgång till varorna under tiden av en månad efter inköp. Efterforskning visar att åtalet lades ned av okänd åklagare. Nej: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Norrbotten Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Västmanland, Örebro, Östergötland Vi har fått in anmälningar enligt 5 : Uppsala och Stockholm. Uppsala har fått in 4 stycken anmälningar av brott mot 5 varav en anmälan (B ) gick vidare till åtal i Uppsala tingsrätt där den tilltalade fick

21 RAPPORT 19 (24) dagsböter som straff. Även Stockholm har haft en dom (B ) enligt nyss nämnda paragraf. Den tilltalade fick även där dagsböter. 8.2 Generell bedömning Att bara två polisanmälningar har gjorts mot de nämnda paragraferna i frågan är oroväckande. Efterforskning genom telefonsamtal till Uppsala, Stockholm och Skåne tingsrätt visar, som ovan nämnts, att de få anmälningar som gjorts enligt 7 lagts ned. De domar som finns inom det aktuella området har dömts till dagsböter p.g.a. brott enligt 5. I domen från Uppsala (B ) var den tilltalade även åtalad enligt 7 men blev inte dömd då det bara kunde bevisas att han mottagit guld utan styrkt identitet vid ett tillfälle. Vid granskningen av de domar som finns framgår att få anmälningar har lett till lagföring. Detta beror, enligt Rikspolisstyrelsen på, brister i lagstiftningen. 9 Sammanfattande bedömning 9.1 Allmänt Den sammanfattande bedömningen utifrån de frågor som skickats ut till samtliga polismyndigheter för besvarande under 2010 är att svaren varierar kraftigt bland polismyndigheterna. Lagen tillämpas på olika sätt mellan myndigheterna vilket kan bero på att lagen är svårtillämpad. Det kan därmed konstateras att den nuvarande lagregleringen måste ses över för att på ett bättre sätt stämma överens med lagens syfte som, återigen, är att försvåra möjligheterna att sälja stulet gods. Anledningar, som t.ex. den globala utvecklingen, som skett med Sveriges inträde i EU talar också för att en översyn av lagen är önskvärd. Den nuvarande lagen är föråldrad eftersom den skrevs under den tid då säljare och köpare möttes personligen över disk. Endast mindre butiker, som t.ex. pantbanker, var intresserad att köpa och sälja dessa typer av varor som omfattades av lagen. Den begagnade handeln med t.ex. guld har blivit en så stor attraktiv och internationell verksamhet de senaste åren. Även den växande internetverksamheten ställer krav på att lagen snarast måste ändras för att på ett effektivare sätt få in anmälningar som kan leda till åtal. Gällande identitetsfrågan har två problem uppmärksammats. För det första har Polisen i dagsläget inte tillräckligt hårda kontroller av de inköpsnotor handlarna lämnar in på polisstationen. Många polismyndigheter följer inte upp om t.ex. ID saknas på inköpsnotorna. Förslag på ett förtryckt kvitto till handlarna har givits. För det andra har det också varit uppe för diskussion att det är oklart hur internetbaserade företag på

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Tillsynsrapport 2014:6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011 Avdelningen för interna utredningars årsrapport 2011 Innehåll Inledning och sammanfattning 3 Bakgrund 4 Bemanning 4 Internutredningens verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. 5 Internutredningsavdelningens

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Malin Bood Jessica Wallgren SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV THE RULE OF LAW CONSIDERING CONSUMER CREDITS Rättsvetenskap C-uppsats Datum/Termin: HT 08

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer