Ett gemensamt europeiskt asylsystem. Inrikes frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett gemensamt europeiskt asylsystem. Inrikes frågor"

Transkript

1 Ett gemensamt europeiskt asylsystem Inrikes frågor

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer(*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern ( Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /77393 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÅ PAPPER SOM BLEKTS UTAN ELEMENTÄRT KLOR (ECF)

3 Ett gemensamt europeiskt asylsystem Asyl och EU Asylförfarandedirektivet Direktivet om mottagningsvillkor Kvalifikationsdirektivet Dublinförordningen Eurodac Ett område med skydd och solidaritet för de mest utsatta Det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) har haft högsta prioritet för mig sedan jag tillträdde som EU-kommissionär, och jag har deltagit i förhandlingar ända sedan första dagen. Att Ceas nu är på plats är en historisk prestation, något som EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har arbetat för sedan Genom Ceas blir det lättare för skyddssökande att få tillgång till asylförfaranden. Systemet kommer att leda till rättvisare, snabbare och bättre asylbeslut och garantera att människor som riskerar förföljelse inte skickas tillbaka till de platser där de utsatts för fara. Därigenom kommer också de som söker asyl och de som beviljas internationellt skydd i EU att få värdiga och anständiga villkor. Det har inte varit lätt att åstadkomma detta, och en del arbete återstår ännu. Nu måste vi göra en insats för att genomföra vår lagstiftning och se till att det gemensamma systemet fungerar både väl och enhetligt. Först då får vi ett område med skydd och solidaritet som är värt namnet en prestation som vi kan vara stolta över. Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. 1

4 GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM (CEAS) ASYL ges människor som flyr från förföljelse eller allvarlig fara. Asylansökan går nu till på samma sätt i hela EU (asylförfarandedirektivet). Varje sökande får lämna fingeravtryck som skickas till databasen Eurodac (Eurodacförordningen). Uppgifterna används för att avgöra vilket land som ansvarar för asylansökan (Dublinförordningen). Asylsökande garanteras materiella mottagningsvillkor som inkvartering och mat (direktivet om mottagningsvillkor). Med hjälp av en tolk intervjuas den asylsökande av en handläggare med utbildning i EU-rätt för att avgöra om vederbörande uppfyller kraven för att beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande (kvalifikationsdirektivet och asylförfarandedirektivet). Asylansökan avslås i första instans, men avslaget kan överklagas i domstol. Om flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande beviljas, beviljas vederbörande vissa rättigheter, t.ex. uppehållstillstånd, tillträde till arbetsmarknad och sjukvård (kvalifikationsdirektivet). Om domstolen bekräftar avslaget i första instans, kan sökanden återsändas till ursprungs- eller transitlandet. Domstolen upphäver avslaget i första instans. 2

5 ASYL OCH EU VÅR PLIKT ATT SKYDDA Asyl beviljas människor som flyr från förföljelse eller allvarlig fara det är en grundläggande rättighet. Att bevilja asyl är en internationell skyldighet enligt 1951 års Genèvekonvention om skydd för flyktingar. EU är ett område med öppna gränser och fri rörlighet. Därför behöver vi en gemensam syn på asyl. Asylströmmarna är varken konstanta eller jämnt fördelade över EU. De har varierat mellan toppen 2001, då ansökningar lämnades in till länderna i EU-27 och färre än ansökningar År 2012 lämnades asylansökningar in. Asyl får inte vara ett lotteri. EU:s medlemsländer har ett gemensamt ansvar att välkomna asylsökande på ett värdigt sätt och se till att de behandlas rättvist. De måste få sin sak prövad enligt enhetliga standarder så att resultatet blir detsamma oavsett var ansökan lämnas in. Det ändrade kvalifikationsdirektivet innehåller förklaringar av grunderna för att bevilja internationellt skydd, så att asylbesluten blir mer konsekventa. Det ger också personer som har rätt till internationellt skydd stärkta rättigheter och bättre tillgång till integrationsåtgärder. Den ändrade Dublinförordningen innebär förstärkt skydd för asylsökande under arbete med att avgöra vilket land som ska ansvara för prövningen av ansökan. Dessutom klargörs vilka regler som styr förhållandena mellan länder. Genom Dublinförordningen införs ett system för att tidigt upptäcka problem i nationella asyl- eller mottagningssystem och åtgärda orsakerna innan riktiga kriser uppstår. Den ändrade Eurodacförordningen innebär att brottsbekämpande myndigheter på mycket strikta villkor kan få tillgång till EU:s databas med fingeravtryck från asylsökande. Det ska underlätta arbetet med att förhindra, upptäcka och utreda mycket allvarliga brott, t.ex. mord och terrorism. EU SOM ETT OMRÅDE MED SKYDD FÖR BEHÖVANDE EU har sedan 1999 arbetat för att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem (Ceas) och förbättra det befintliga regelverket. De nya EU-regler om gemensamma höga normer och förstärkt samarbete som nu införs syftar till lika behandling av asylsökande i ett öppet och rättvist system, oavsett var ansökan görs. I korthet innebär det följande: Det ändrade asylförfarandedirektivet leder till rättvisare, snabbare och bättre asylbeslut. Asylsökande med särskilda behov ska få nödvändigt stöd för att motivera sin ansökan, och framför allt ska ensamkommande barn och tortyroffer få förstärkt skydd. Det ändrade direktivet om mottagningsvillkor innehåller garantier om humana materiella mottagningsvillkor (t.ex. inkvartering) för asylsökande i hela EU och full respekt för de berörda personernas grundläggande rättigheter. Det garanteras också att människor hålls i förvar enbart som en sista utväg. 3

6 ASYLFÖRFARANDEDIREKTIVET Människor som flyr från förföljelse och söker internationellt skydd ska omfattas av gemensamma skyddsåtgärder. Asylsökande måste därför få tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden. VAD ÄR ASYLFÖRFARANDEDIREKTIVET? Asylförfarandedirektivet ( 1 ) innehåller regler om hela asylansökningsförfarandet. Här regleras hur man utformar en ansökan, hur den prövas, vilken hjälp asylsökande kan få, hur man överklagar och om överklagandet ger sökanden rätt att stanna kvar i landet, vad som händer om sökanden avviker och hur upprepade ansökningar ska hanteras. Tidigare var det gamla direktivet den minsta gemensamma nämnaren för medlemsländerna. Reglerna var ofta otydliga, och det fanns undantag som gjorde att medlemsländerna kunde behålla sina egna regler, trots att de inte nådde upp till de grundläggande normer man enats om. VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR Det nya asylförfarandedirektivet ( 2 ) är mycket tydligare. Det bildar ett sammanhängande system, som ger effektivare och rättvisare asylbeslut och garanterar att alla medlemsländers prövning håller samma höga standard. Direktivet innehåller tydligare regler om asylansökan: det måste finnas särskilda arrangemang, t.ex. vid gränserna, så att alla som vill söka asyl kan göra det snabbt och effektivt. Förfarandena blir både snabbare och effektivare. Ett asylförfarande får normalt sett ta högst sex månader. Beslutsfattarna ska få bättre utbildning och sökanden ska få hjälp redan i tidigt skede, så att ansökan kan prövas snabbare. De här satsningarna kommer i slutändan att spara pengar asylsökande kommer att tillbringa kortare tid i statsfinansierade mottagningssystem, och antalet felaktiga beslut och kostsamma överklaganden kommer att minska. Alla som behöver särskild hjälp t.ex. på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, sexuell läggning eller traumatiska upplevelser ska få lämpligt stöd och tillräckligt med tid för att kunna motivera sin ansökan. Ensamkommande barn får en kvalificerad företrädare som utses av de nationella myndigheterna. Ansökningar som verkar ogrundade kan hanteras på särskilda sätt (genom påskyndade förfaranden och gränsförfaranden ). Det finns tydliga regler för när dessa förfaranden får tillämpas, så att de inte tillämpas på välgrundade ansökningar. Tortyroffer och ensamkommande barn som söker asyl får särskild behandling i det avseendet. Reglerna om överklagande i domstol är avsevärt tydligare än tidigare. I dag är EU:s lagstiftning otydlig, och de nationella systemen medger inte alltid möjlighet till rättslig prövning. Många ärenden hamnar därför i Europadomstolen i Strasbourg, vilket är kostsamt och skapar osäkerhet om rättsläget. De nya reglerna är helt och hållet förenliga med grundläggande rättigheter och bör minska trycket på domstolen i Strasbourg. Medlemsländerna kommer också att få bättre möjligheter att hantera ogrundade ansökningar, framför allt upprepade ansökningar från samma person. Den som inte behöver skydd kommer inte längre att kunna skjuta upp avvisningen i det oändliga genom att ständigt lämna in nya asylansökningar. ( 1 ) Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus. ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) (tillämpas från den 21 juli 2015). 4

7 DIREKTIVET OM MOTTAGNINGSVILLKOR Asylsökande som väntar på att ansökan ska avgöras måste få vissa förnödenheter som garanterar en värdig levnadsstandard. VAD ÄR DIREKTIVET OM MOTTAGNINGSVILLKOR? Direktivet om mottagningsvillkor ( 1 ) reglerar mottagningsvillkoren för asylsökande medan de väntar på att ansökan prövas. Därigenom garanteras tillgång till inkvartering, mat, hälso- och sjukvård och sysselsättning, och även fysisk och psykisk vård. Tidigare såg det ut på olika sätt i medlemsländerna, och det kunde leda till bristfälliga materiella mottagningsvillkor för asylsökande. VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR Det nya direktivet om mottagningsvillkor ( 2 ) ska ge bättre och mer harmoniserade standarder för mottagningsvillkor i hela EU. Bestämmelser om särskilda mottagningsvillkor för förvarsanläggningar, t.ex. tillgång till frisk luft och rätten till kontakt med jurister, icke-statliga organisationer och familjemedlemmar. Det nya direktivet klargör också att utsatta personers särskilda mottagandebehov måste bedömas individuellt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt ensamkommande barn och tortyroffer. Genom direktivet garanteras också att utsatta asylsökande kan få psykologiskt stöd. Slutligen innehåller det regler om vilka krav som ställs på personer som företräder ensamkommande barn. En asylsökande måste nu få möjlighet att söka arbete inom nio månader. För första gången har man antagit utförliga gemensamma regler om förvar av asylsökande, för att garantera full respekt för deras grundläggande rättigheter. Direktivet innehåller främst följande: En uttömmande förteckning över skäl till att hålla någon i förvar för att undvika godtycke och begränsa den tid som en person får hållas i förvar till kortast möjliga. Begränsning av möjligheten att hålla utsatta personer, särskilt barn, i förvar. Viktiga rättsgarantier, t.ex. tillgång till kostnadsfritt rättsligt bistånd och skriftlig information när ett beslut om förvar överklagas. ( 1 ) Rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (tillämpas från den 21 juli 2015). 5

8 KVALIFIKATIONSDIREKTIVET Innan asyl kan beviljas, måste sökanden erkännas som flykting eller som en person med status som subsidiärt skyddsbehövande VAD ÄR KVALIFIKATIONSDIREKTIVET? I kvalifikationsdirektivet ( 1 ) beskrivs grunderna för att bevilja internationellt skydd. Det innehåller också bestämmelser om rätten till skydd mot avvisning, uppehållstillstånd, resehandlingar, tillträde till arbetsmarknaden, utbildning, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, tillgång till bostad och tillgång till integrationsfrämjande åtgärder. Dessutom finns särskilda bestämmelser för barn och utsatta personer. Miniminormerna i det tidigare direktivet var ibland otydliga, och det ledde till skillnader i nationell asyllagstiftning och asylpraxis. En persons möjligheter att få internationellt skydd kunde variera oerhört beroende på vilket medlemsland som prövade asylansökan. Alla som beviljas internationellt skydd (erkända flyktingar och personer med status som subsidiärt skyddsbehövande ) får i princip samma rättigheter när det gäller tillträde till sysselsättning och hälso- och sjukvård. Dessutom förlängs giltighetstiden för uppehållstillstånd för personer med status som subsidiärt skyddsbehövande. Genom direktivet garanteras ökad hänsyn till barnets bästa och till könsaspekter vid prövning av asylansökningar och tillämpning av reglerna om innebörden av internationellt skydd. Genom direktivet får personer som beviljats internationellt skydd rättigheter och tillträde till integrationsåtgärder. Fördjupad hänsyn tas också till de särskilda praktiska svårigheterna för personer som beviljats internationellt skydd. VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR Det nya kvalifikationsdirektivet ( 2 ) kommer att leda till förbättrat beslutsfattande och att människor som flyr från förföljelse, krig och tortyr garanteras en rättvis och konsekvent behandling. I direktivet klargörs grunderna för att bevilja internationellt skydd och leder till mer konsekventa beslut. Asylförfarandet och bedrägeribekämpningen blir effektivare samtidigt som överensstämmelsen med Europadomstolens domar garanteras. ( 1 ) Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (tillämpas från den 21 december 2015). 6

9 DUBLINFÖRORDNINGEN Varje asylansökan som lämnas in i EU måste prövas, och varje EU-land måste därför kunna avgöra om och när det ansvarar för att behandla en asylansökan. VAD ÄR DUBLINFÖRORDNINGEN? Huvudprincipen i Dublinförordningen ( 1 ) är att ansvaret för att pröva en ansökan i första hand ligger hos det medlemsland som spelat den största rollen vid sökandens inresa eller uppehälle i EU. När ansvaret ska fastställas beaktas i tur och ordning familjehänsyn, om sökanden nyligen haft visum eller uppehållstillstånd i ett medlemsland och om sökanden tagit sig in i EU med eller utan tillstånd. Erfarenheterna av det gamla systemet har dock visat att situationer som anstränger medlemsländernas mottagningskapacitet och asylsystem måste hanteras bättre. VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR Den nya Dublinförordningen ( 2 ) innehåller korrekta förfaranden till skydd för asylsökande som förbättrar systemets effektivitet på en rad olika sätt: Ett system för tidig varning, beredskap och krishantering för att hantera funktionsproblem hos nationella asylsystem eller problem som beror på särskilda påfrestningar. Möjlighet att få uppskov med överföringen medan ett överklagande prövas, och garantier för att en person får stanna kvar i landet i väntan på ett domstolsbeslut om uppskov medan överklagandet behandlas. Skyldighet att på begäran ge kostnadsfritt rättsligt bistånd. Risk för avvikelse är det enda skälet att hålla en person i förvar. Den tid som en person får hållas i förvar ska vara strikt begränsad. Asylsökande som skulle kunna betraktas som irreguljära migranter och återsändas enligt återvändandedirektivet ska kunna behandlas enligt Dublinförfarandet och därmed få ett bättre skydd än med återvändandedirektivet. Skyldighet att garantera rätten att överklaga ett överföringsbeslut. Ökad rättslig klarhet kring förfaranden mellan medlemsländer, t.ex. heltäckande och tydligare tidsfrister. Hela Dublinförfarandet får inte ta mer än elva månader när det gäller övertagande av en person eller nio månader när det gäller att återta personen (utom vid avvikande eller om personen frihetsberövats). Bestämmelser för att skydda de sökande, t.ex. obligatorisk personlig intervju, skydd för barn (bl.a. en detaljerad beskrivning av grunderna för bedömning av barnets bästa) och ökade möjligheter till återförening med släktingar. ( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat. ( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (tillämpas från den 1 januari 2014). 7

10 EURODAC Eurodac ger EU-länderna möjlighet att jämföra uppgifter om fingeravtryck, för att lättare kunna avgöra vilket land som ansvarar för att pröva en asylansökan. VAD ÄR EURODAC? Genom Eurodacförordningen ( 1 ) upprättas en EU-databas för fingeravtryck från asylsökande. När någon ansöker om asyl någonstans i EU skickas denna persons fingeravtryck till Eurodacs centrala system. Eurodac har använts sedan 2003 och visat sig vara ett värdefullt it-verktyg. En del uppdateringar har dock krävts, framför allt för att förkorta vissa medlemsländers överföringstid, hantera dataskyddsproblem och bidra till att motverka terrorism och allvarlig brottslighet. VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR Tack vare den nya förordningen ( 2 ) fungerar Eurodac bättre. Förordningen innehåller nya tidsfrister för överföring av uppgifter om fingeravtryck. Därmed förkortas tiden från det att fingeravtryck tas till dess att de skickas till Eurodacs centrala enhet. Genom förordningen garanteras också fullständig överensstämmelse med den senaste asyllagstiftningen, och dataskyddskraven hanteras på ett bättre sätt. Eurodacdatabasen har hittills bara kunnat användas i asylsammanhang. Tack vare den nya förordningen kan nu nationella polisstyrkor och Europol jämföra fingeravtryck i samband med brottsutredningar med dem som finns i Eurodac. Det kommer att ske under strikt kontrollerade former och bara för att förhindra, upptäcka och utreda allvarliga brott och terrorism. Särskilda garantier finns, bl.a. ett krav på att alla tillgängliga kriminalregister ska kontrolleras först och att sökningar bara ska göras vid mycket allvarliga brott som mord och terrorism. Innan en Eurodackontroll görs ska de brottsbekämpande myndigheterna dessutom jämföra fingeravtryck mot informationssystemet för viseringar (om det är tillåtet). De brottsbekämpande myndigheterna får inte göra systematiska kontroller. De får endast användas som en sista utväg när alla villkor är uppfyllda. Inga uppgifter från Eurodac får lämnas ut till länder utanför EU. ( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen. ( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) (tillämpas från den 20 juli 2015). 8

11 Gratispublikationer HUR HITTAR MAN EU:S PUBLIKATIONER? Ett enskilt exemplar genom EU Bookshop ( Flera exemplar/affischer/kartor hos Europeiska unionens representationer ( hos delegationer i länder utanför EU ( genom att kontakta nätverket Europe Direct ( eller ringa (gratis inom hela EU) (*). (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). Avgiftsbelagda publikationer Genom EU Bookshop ( Avgiftsbelagda prenumerationer Genom ett av Europeiska unionens publikationsbyrås försäljningsombud (

12 DR SV-C doi: /77393

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Europeiska unionens råd Generalsekretariatet Bryssel den 27 september 2017 CM 4232/17 OJ CONS JAI COMIX MEDDELANDE KALLELSE OCH PRELIMINÄR DAGORDNING Kontakt: Christine ROGER dgd.jai-oj-crp-conseil@consilium.europa.eu

Läs mer

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 mars 2014 Beatrice Ask Alexandra

Läs mer

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) 15378/16 ADD 1 PV/CONS 67 JAI 1072 COMIX 814 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3508:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor)

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

U 22/2009 rd. Migrations- och Europaminister Astrid Thors

U 22/2009 rd. Migrations- och Europaminister Astrid Thors U 22/2009 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmande av vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt

Läs mer

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM131. Asylprocedurförordningen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM131. Asylprocedurförordningen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Asylprocedurförordningen Justitiedepartementet 2016-09-09 Dokumentbeteckning KOM(2016) 467 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma förfaranden

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 augusti 2016 Anders Ygeman Mattias Larsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:17

Regeringens proposition 2016/17:17 Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-08-03 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6579-15 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96. Reviderad Eurodacförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96. Reviderad Eurodacförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad Eurodacförordning Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM (2016) 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17 Målnummer: UM6579-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-08-03 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett överföringsbeslut enligt Dublinförordningen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 450 Förslag till

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 13.5.2008 2007/2262(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utvärderingen av Dublinsystemet (2007/2262(INI))

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

U 37/2016 rd. Inrikesminister Paula Risikko

U 37/2016 rd. Inrikesminister Paula Risikko Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om mottagningsvillkor) I enlighet med 96 2 momentet i grundlagen skickas

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.3, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.3, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, L 239/146 RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 326/13

Europeiska unionens officiella tidning L 326/13 13.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 326/13 RÅDETS DIREKTIV 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU6 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i utlänningslagstiftningen.

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3212-15 1 KLAGANDE 1. 2. 3. 4. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Gemensamt uttalande från

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 8.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 39/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8)

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8) 2 (8) Det är av flera anledningar viktigt att försöka klargöra identiteten tidigt i asylprocessen. Vi bör därför informera den asylsökande om vikten av att han eller hon styrker sin identitet genom att

Läs mer

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas Bfd22 080929 1 (6) Rättslig styrning 2014-01-14 RCI 07/2014 Rättsligt ställningstagande angående god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 BFD12 080926 1 (5) Verksamhetsområde asylprövning 2013-07-02 VCI AP 8/2013 Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 Bakgrund EU-domstolen uttalade nyligen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

Sammanfattning. Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet

Sammanfattning. Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att dels ta ställning till hur direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 2015-06-03 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014 i mål

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM79. Meddelande om framtida gemensamt asylsystem och utökade lagliga vägar till Europa. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM79. Meddelande om framtida gemensamt asylsystem och utökade lagliga vägar till Europa. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om framtida gemensamt asylsystem och utökade lagliga vägar till Europa Justitiedepartementet 2016-05-11 Dokumentbeteckning KOM (2016) 197 Meddelande från kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/95/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/95/EU 20.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 337/9 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM90. Direktiv om forskare, studier m.m. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM90. Direktiv om forskare, studier m.m. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om forskare, studier m.m. Justitiedepartementet 2013-04-25 Dokumentbeteckning KOM (2013) 151 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

Hur kan Dublinförordningen reformeras?

Hur kan Dublinförordningen reformeras? Seminariesammanfattning Av Pernilla Bäckman, Sieps Hur kan Dublinförordningen reformeras? Flyktingsituationen i Europa har gjort tydligt att den så kallade Dublinförordningen är otillräcklig. Men vad är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 745 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM TILLÄMPNINGEN AV DIREKTIV 2003/9/EG AV DEN 27 JANUARI 2003

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 FÖLJENOT från: inkom den: 30 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18 Målnummer: UM8098-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2010-06-09 Rubrik: För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familjeliv

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 25.2.2003 L 50/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret

Läs mer

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG)

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 735 slutlig GRÖNBOK om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) I. INLEDNING

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86. Meddelande om skydd för migrerande barn. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86. Meddelande om skydd för migrerande barn. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om skydd för migrerande barn Justitiedepartementet 2017-05-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 211 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 11.11.2008 2008/2123(INI) YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

Stockholm den 7 oktober 2016 R-2016/1889. Till Justitiedepartementet. Ju2016/05297/EMA

Stockholm den 7 oktober 2016 R-2016/1889. Till Justitiedepartementet. Ju2016/05297/EMA R-2016/1889 Stockholm den 7 oktober 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05297/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 augusti 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer