Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm"

Transkript

1 Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

2 VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd notering av Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt har enbart upprättats i samband med en ansökan om upptagande till handel av aktierna i Sportamore på NASDAQ Stockholm, och innehåller inget erbjudande om att teckna aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Detta prospekt får inte distribueras i någon jurisdiktion där distribution skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Sportamore för att erbjuda aktierna till allmänheten i någon jurisdiktion i samband med upptagandet till handel. Aktierna i Sportamore har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse eller enligt motsvarande lag i någon annan jurisdiktion där upptagande till handel av aktierna eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas vidare eller levereras i, eller till personer som är bosatta i, USA eller annan sådan jurisdiktion, annat än i sådana fall där det inte krävs registrering i enlighet United States Securities Act 1933 eller motvarande lag. Handlande i strid med någon av de ovannämnda restriktionerna kan utgöra en lagöverträdelse i enlighet med tillämpliga bestämmelser om värdepappershandel. Potentiella investerare bör rådfråga sina egna rådgivare innan de förvärvar aktier i Bolaget. En investering i Sportamores aktier är förenad med vissa risker, se särskilt avsnittet Riskfaktorer nedan. Distribution av detta Prospekt innebär inte att informationen är aktuell vid någon annan tidpunkt än vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, eller att Sportamores verksamhet, resultat eller finansiella ställning har förblivit oförändrad efter detta datum. I den händelse att det sker några väsentliga förändringar i informationen i Prospektet under tiden från offentliggörandet men före upptagandet till handel av aktierna, kommer dessa förändringar att offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:890) om handel med finansiella instrument, som reglerar offentliggörande av tillägg till Prospektet. Siffrorna som redovisas i Prospektet har i vissa fall avrundats upp eller ned, vilket förklarar varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Tvister som uppkommer i anledning av Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras uteslutande i enlighet med svensk materiell rätt och av svenska domstolar. Stockholms tingsrätt ska vara första instans. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden gjorda av Bolagets styrelse och som grundar sig på styrelsens kunskap om rådande förhållanden avseende Sportamore, marknadsförhållanden samt andra aktuella omständigheter. De framåtriktade uttalandena grundar sig på ett antal antaganden som är föremål för risk- och osäkerhetsfaktorer som kan vara utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information kan identifieras genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella faktiska förhållanden eller att den innehåller ord som kan, borde, förväntad, trolig, uppskattad, planerad, som förbereds, uppskattas till, planerar att, förutses, försöker eller skulle kunna eller negationer av sådana termer, andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Potentiella investerare bör notera att dessa uttalanden, liksom alla prognoser, är föremål för osäkerhet, och att prognoser och förväntningar kan visa sig vara felaktiga. Avsnittet Riskfaktorer nedan innehåller en beskrivning av vissa, men inte samtliga, faktorer som kan orsaka att det faktiska resultatet eller utfallet väsentligt skiljer sig från de framåtriktade uttalandena. De framåtriktade uttalandena gäller enbart per datumet för offentliggörandet av detta Prospekt. Sportamore åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser och liknande, utöver vad som krävs enligt gällande lag. UPPLYSNINGAR RÖRANDE BRANSCHEN OCH MARKNADEN Prospektet innehåller även information från tredje part i form av bransch- och marknadsdata, liksom statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningsrapporter, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Viss information avseende marknadsandelar och andra uttalanden i detta Prospekt rörande den bransch i vilken Sportamore bedriver verksamhet och Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter grundar sig inte på offentligt tillgänglig statistik eller information hämtad från oberoende tredje parter. Sådan information avspeglar snarare styrelsens uppskattningar baserade på sådan information som erhållits från handels- och affärsorganisationer och -föreningar och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar, liksom på information som offentliggjorts av Bolagets konkurrenter. Styrelsen är av uppfattningen att sådana uppgifter är användbara för att investerarna ska förstå den bransch där Sportamore verkar och Bolagets ställning i branschen. Sportamore har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger till grund för sifferuppgifter, marknadsuppgifter och annan information som är hämtad från offentligt tillgängliga källor och har inte gjort oberoende verifieringar av marknadsdata som tillhandahålls av tredje parter, branschpublikationer eller allmänna publikationer. Vidare har inte, även om Bolaget tror att dess interna efterforskningar är tillförlitliga, sådana efterforskningar verifierats av några oberoende källor och Bolaget kan inte garantera att de är korrekta. Läsarna bör vara medvetna om att makroekonomiska prognoser och stämningar förändras. Sportamore har strävat efter att använda den senaste tillgängliga informationen från relevanta källor. Det går emellertid ofta långa tidsperioder mellan publiceringar av uppgifter, vilket på ett negativt sätt skulle kunna påverka dessa uppgifters relevans. Styrelsen tar inget ansvar för riktigheten i uppgifter om marknadsandelar eller branschuppgifter som ingår i detta Prospekt. Sådan information från tredje part har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har ingen information utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 4 RISKFAKTORER 10 BAKGRUND OCH MOTIV 15 VD-ORD 16 MARKNAD 18 VERKSAMHETSBESKRIVNING 22 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 32 KOMMENTARER TILL FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 36 EGET KAPITAL, SKULDSÄTTNING OCH ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 42 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR 46 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER 52 BOLAGSSTYRNING 60 LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION 66 VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 70 BOLAGSORDNING 72 HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 74 REVISORSRAPPORT AVSEENDE HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 99 ADRESSER 100 VIKTIGA DATUM Första dagen för handel med Sportamores aktier 18 maj 2015 TIDPUNKT FÖR OFFENTLIGGÖRANDET AV FINANSIELL INFORMATION : Delårsrapport jan-jun : Delårsrapport jan-sep : Bokslutskommuniké jan-dec 2015 ÖVRIG INFORMATION Notering ISIN-kod aktie Aktiens börssymbol NASDAQ Stockholm SE SPOR DEFINITIONER Sportamore eller Bolaget Sportamore AB (publ), organisationsnummer Euroclear Sweden Prospektet Avser Euroclear Sweden AB Detta prospekt som upprättats med avseende på ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm och som registrerats hos Finansinspektionen TSEK MSEK Noteringen Avser tusen svenska kronor Avser miljoner svenska kronor Avser den förestående noteringen av Sportamores aktier på NASDAQ Stockholm 3

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå kan det finnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ej tillämplig. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR Del Krav på upplysningar A.1 Information och varningar Information Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. AVSNITT B EMITTENT Del Krav på upplysningar B.1 Bolagets namn och handelsbeteckning B.2 Emittentens säte och associationsform B.3 Emittentens huvudsakliga verksamhet Information Sportamore AB (publ), org.nr Sportamore bildades i Sverige den 1 juni 2009 och registrerades hos Bolagsverket den 11 september Sportamore har sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun. Sportamore är ett svenskt publikt aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Sportamore AB (publ) är en butik på Internet med produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades 2009 och hade sin första handelsdag på Internet den 1 maj Sportamore säljer cirka produkter från cirka 300 olika varumärken, representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Sportamore är endast verksamt inom e-handel. Sverige har sedan start varit Sportamores kärnmarknad men sedan 2012 har bolaget även handel via filialer i Danmark, Finland och Norge. 4

5 SAMMANFATTNING B.4a Trender inom branschen Den starkaste drivkraften att e-handla istället för att handla i en fysisk butik är att det är enkelt, med andra ord, tidsbesparande och bekvämt. Andra viktiga faktorer som är avgörande är pris och utbudet av varor. Den svenska marknaden för e-handeln har under längre tid vuxit starkt och tar allt större marknadsandelar från den fysiska handeln. Den fysiska handeln av sport- och fritidsartiklar har under senare år upplevt ökad konkurrens, genom etablering av ett antal internationella aktörer på den svenska marknaden, samt en vikande eller stagnerad omsättningstillväxt. Samtidigt har den svenska e-handeln av sport- och fritidsprodukter istället vuxit kraftigt, vilket antyder en avsevärt ökad e-handelspenetration inom segmentet. B.5 Koncern beskrivning och emittentens position inom koncernen Sportamore bedömer att den starka historiska tillväxttakten, för såväl e-handeln som helhet som för e-handel inom sport- och fritidssegmentet, kommer att fortsätta under en överskådlig framtid i takt med att e-handeln tar ytterligare marknadsandelar från den fysiska handeln. Detta bedöms drivas av faktorer som bland annat ökad tillgång till Internet, ökat användande av Internet samt säkrare och mer flexibla betalningslösningar. Sportamores legala struktur består av Sportamore AB (publ) med organisationsnummer Sportamore har filialer i Danmark, Finland och Norge. B.6 Stora aktieägare, kontroll över Bolaget och anmälningspliktiga personer Namn Antal aktier, st Andel av kapital, % Andel av röster, % J3 Brunkeberg Invest AB ,0 13,0 Pvik AB ,6 10,6 Kalin Setterberg AB ,6 9,6 JF Asset Management AB ,4 6,4 Per 31 mars 2015 ägde J3 Brunkeberg Invest AB 13,0 procent, Pvik AB 10,6 procent, Kalin Setterberg AB 9,6 procent och JF Asset Management 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. J3 Brunkeberg Invest AB kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Jan Friedman, Bolagets VD Johan Ryding samt Bolagets vice VD Joakim Friedman. Utöver de av de nämnda aktieägarna som äger mer än fem procent av kapitalet och rösterna finns per datumet för Prospektets offentliggörande inga ytterligare fysiska eller juridiska personer som på grund av sina aktieinnehav är anmälningspliktiga. 5

6 SAMMANFATTNING B.7 Utvald finansiell information i sammandrag Nedan följer utvald historisk finansiell information från (i), Sportamores delårsrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2015, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2 och årsredovisningslagen och översiktligt granskats av Bolagets revisor (ii) Bolagets årsredovisning för året 2014 vilken har upprättats i enlighet med RFR 2 och årsredovisningslagen, omfattandes räkenskapsåren 2014 och 2013, och som har reviderats av Bolagets revisor (iii) Bolagets omarbetade redovisning av räkenskapsåret 2012 i enlighet med RFR 2 och årsredovisningslagen, vilken har granskats av Bolagets revisor. En förklaring till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper och vilka effekter övergången har haft i form av omräkning av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalyser för räkenskapsåren 2013 och 2012 visas i not 2 på sidan 84. Resultaträkning Jan - mar (RFR2) Jan - dec (RFR2) (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,94-0,17-1,55-2,37-2,22-1,94-0,17-1,55-2,37-2,22 6

7 SAMMANFATTNING Balansräkning i sammandrag 31 mar (RFR2) 31 dec (RFR2) (TSEK) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Rörelseskulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Jan - mar (RFR2) Jan - dec (RFR2) (TSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens/årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Väsentliga händelser Under 2012 listades Sportamore på Nasdaq OMX First North och i samband med detta gjordes en nyemission i syfte att bredda ägarbasen. Nyemissionen tillförde bolaget 64,5 MSEK före emissionskostnader. Samma år expanderar Sportamore till Danmark, Finland och Norge genom lokala filialer och domännamn. Under 2013 redovisar Sportamore för första gången ett lönsamt kvartal med ett rörelseresultat om 6,1 MSEK för det fjärde kvartalet. Under 2014 genomförde Sportamore en riktad nyemission i syfte att stärka verksamheten samt finansiera ytterligare tillväxt. Emissionen omfattade 1,1 miljoner nya aktier och tillförde bolaget 60,5 MSEK före emissionskostnader. Det har inte skett några väsentliga förändringar för Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 mars B.8 Finansiell proformainformation i urval Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning. B.9 Vinstprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte utfärdat någon vinstprognos. B.10 Anmärkningar från revisorerna B.11 Otillräckligt rörelsekapital Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar från revisorerna. Sportamores styrelse anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. 7

8 SAMMANFATTNING AVSNITT C VÄRDEPAPPER Del Krav på upplysningar C.1 Slag av värdepapper Information Aktier i Sportamore (ISIN-kod SE ). C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK. C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter knutna till värdepappren C.5 Restriktioner angående fri överlåtbarhet C.6 Upptagande till handel Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till ,91 SEK fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,14 SEK. Samtliga utestående aktier är fullt betalda. Aktierna ger samma rätt till utdelningar och utbetalningar i samband med en likvidation. Aktierna innebär samma rösträtt i Sportamore och varje aktie motsvarar en röst på bolagstämman. Ej tillämplig. Aktierna är fritt överlåtbara. Från och med den 18 maj 2015 kommer aktierna i Sportamore att handlas på NASDAQ Stockholm. C.7 Utdelningspolicy Styrelsen i Sportamore kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. AVSNITT D RISKER Del Krav på upplysningar D.1 Väsentliga risker förknippade med emittenten eller branschen D.3 Väsentliga risker knutna till värdepappren Information Sportamores verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer. Huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen utgörs av: risker relaterade till Sportamores närvaro på en konkurrensutsatt marknad, där ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Sportamore. risken för en försämrad utveckling för e-handelsmarknaden, där en försämrad utveckling kan ha en negativ påverkan på Sportamores framtidsutsikter, verksamhet, finansiella ställning och resultat. risken att de nya marknaderna Danmark, Finland och Norge inte kommer att uppvisa tillräckligt god omsättnings- och lönsamhetsutveckling, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. risken för nedskrivning av Sportamores lagervärde med hänsyn till bland annat faktorer så som modetrender och skada. risken för en väsentligt ökad returgrad, vilken skulle kunna få en negativ inverkan på Sportamores finansiella ställning och resultat givet Sportamores kunderbjudande, omfattandes bland annat fri frakt. risken att Sportamores framtida marknadsföringskampanjer inte genererar tillräckliga intäkter, vilket skulle kunna medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. risken att Bolaget inte lyckas rekrytera och/eller behålla kvalificerade medarbetare, vilket skulle kunna ge negativa finansiella och kommersiella effekter för Sportamore. risken att Sportamores IT-system skadas eller råkar ut för avbrott, vilket skulle kunna ha en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. risken att Sportamore inte kan upprätthålla sin policy om leverans av lagerhållna varor inom en till fyra arbetsdagar, vilket skulle kunna leda till ökade returer samt en försämrad försäljningsoch lönsamhetsutveckling. Huvudsakliga värdepappersrelaterade risker avseende Sportamores aktier utgörs av: risken att aktiemarknaden i stort kan utvecklas negativt på grund av ett antal faktorer som till exempel allmänna räntehöjningar, politiska utspel och konjunkturförändringar. risken att Sportamores aktie kan komma att fluktuera kraftigt till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. risken att en försäljning av stora kvantiteter av Bolagets aktier, oavsett om detta omfattar försäljningen av befintliga aktier eller nya aktier i framtida nyemissioner, kan ha en negativ påverkan på aktiernas marknadsvärde. 8

9 SAMMANFATTNING AVSNITT E NYEMISSIONEN Del Krav på upplysningar E.1 Omfattning av emissionen samt emissionskostnader E.2a Anledning till emissionen och användningen av emissionslikviden E.3 Villkor för erbjudandet E.4 Innehav som är av väsentlig betydelse för utgivandet av teckningsrätter Information Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. E.5 Bindningsavtal Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. E.6 Utspädning Ej tillämplig. Bolaget erbjuder inga nya aktier. E.7 Kostnader som påförs investeraren av emittenten eller anbudsgivaren Ej tillämplig. Bolaget tar inte ut några avgifter från investerarna. 9

10 RISKFAKTORER Sportamores verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Sportamore. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Sportamore och sådana som inte har något specifikt samband med Sportamore. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Sportamores verksamhet, finansiella ställning eller resultat. RÖRELSERELATERADE RISKER Marknads- och branschrelaterade risker Konkurrensutsatt marknad Sportamore säljer sport- och fritidsutrustning till konsument. Generellt råder stark konkurrens inom detta område med många konkurrenter som erbjuder likadana produkter. Konkurrenterna består både av aktörer som erbjuder ett brett sortiment och nischaktörer. Konkurrensen finns både i den fysiska detaljhandeln och inom e-handeln. Generellt sett så är priset en viktig konkurrensfaktor vilket påverkar lönsamheten inom segmentet. Det finns en risk att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Sportamore. Konjunkturkänslighet Sportamores utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer, såsom den allmänna konjunkturen, konsumenternas ekonomiska situation och förekomsten av konkurrens. Konjunkturen påverkar kundernas köpkraft inom konsumtion. Sportamore erbjuder ett brett sortiment och delar av utbudet kan vara konjunkturkänsligt. En allmänt svag konjunktur kan ha en negativ påverkan på Sportamores verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella ställning. Utvecklingen för e-handel Sportamore är endast verksamt inom e-handel. E-handel är en försäljningskanal som vuxit kraftigt de senaste åren. Sportamore är beroende av att e-handel, som försäljningskanal, fortsätter att utvecklas positivt. En försämrad utveckling på e-handelsmarknaden för den typ av produkter som Sportamore säljer eller för e-handelsmarknaden i stort kan ha en negativ påverkan på Sportamores framtidsutsikter, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Förändrade konkurrensfaktorer I dagsläget erbjuder Bolaget fri frakt, fri retur och 30 dagars öppet köp vilket ses som en konkurrensfaktor inom dessa produktsegment där kunderna har ett större behov av att se den fysiska produkten. En framtida ändring av branschpraxis, eller av lagstiftning på konsumentskyddsområdet som tvingar Sportamores konkurrenter att erbjuda lika förmånliga villkor som Sportamore, skulle kunna få en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Geografisk expansion Sverige har sedan start varit Sportamores kärnmarknad. Under de senaste åren har företaget expanderat sin verksamhet till Danmark, Finland och Norge, vilket har medfört kostnader för etablering men också en ökad omsättning och stigande marknadsandelar enligt Bolagets plan. Det finns dock risk för att Sportamores expansion till dessa nya marknader inte kommer att uppvisa tillräckligt god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Expansionskostnader i nya marknader är till största del relaterade till marknadsföringskostnader. Bolagets expansion påverkas främst av genomslaget av marknadsföringsinsatser där sämre genomslag kan resultera i lägre försäljningstillväxt än förväntat, vilket skul le kunna få en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. 10

11 RISKFAKTORER Verksamhetsrelaterade risker Inkurans och nedskrivning av lagervärde Sportamore är beroende av ett lager som är knutet till Bolagets Internetbutiker. Lagret är utsatt för risk för nedskrivning av lagervärdet med hänsyn till bland annat faktorer så som modetrender och skada. Bolaget gör en bedömning av lagrets förväntade försäljningsvärde vid varje kvartalsslut och jämför detta värde med lagrets anskaffningsvärde. När det förväntade försäljningsvärdet understiger anskaffningsvärdet uppstår inkurans, vilket kan ge negativa effekter på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till modetrender Sportamore är exponerat mot svängningar i trender och mode och konsumenternas referenser beträffande design, kvalitet och prisnivå. Om Bolaget missbedömer konsumenternas preferenser, och inte lyckas sälja sina produkter, kan det leda till överskottslager av vissa produkter och prissänkningar, vilket kan ge negativa effekter på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till väderförhållanden Sportamores produktsortiment varierar efter säsong och efterfrågan på vissa produktkategorier påverkas av väderförhållandena. Om vädret under vissa årstider inte blir som förväntat, till exempel att en vinter blir oväntat mild eller en vår blir oväntat kylig, finns risk för att efterfrågan på produkter som är typiska för de säsongerna går ner och att Sporta more inte lyckas sälja sådana produkter. Detta kan leda till överskottslager av vissa produkter och prissänkningar, vilket kan medföra negativa effekter på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Skador på varulager Om Bolagets lager av någon anledning skulle bli förstört eller om väsentliga lagerinventarier skulle skadas allvarligt kan Bolaget eventuellt inte leverera produkterna till kunderna. Sådana omständigheter kan ha en avsevärd negativ effekt på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. IT-drift Sportamores verksamhet är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri drift av Bolagets IT-system och hemsida. Långvariga eller upprepade driftstopp kan försämra Sportamores förmåga att erbjuda kunderna rätt service. Sportamores IT-system kan skadas eller råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel strömavbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt i betydande omfattning av skador eller fel som stör eller avbryter IT-driften. Distribution Bolaget har som policy att leverera alla lagerhållna produkter till kund inom en till fyra arbetsdagar. Om den interna orderhanteringen eller distributionen hanterad av externa parter (PostNord, DB Schenker, Itella och UPS) inte lever upp till kunders krav kan det leda till ökade returer samt en försämrad försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Fria returer Som en del av sitt attraktiva kunderbjudande erbjuder Sportamore fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. Kunder som handlar den typ av produkter som Sportamore tillhandahåller på Internet har ofta ett behov av att se de fysiska produkterna, och inom branschen är det vanligt att erbjuda möjligheten att returnera köpta varor utan kostnad. Historiskt sett har andelen returer till Sportamore legat konstant på en nivå understigande 25 procent av bruttoomsättningen (försäljning före avdrag för returer) och Bolaget bedömer risken att andelen returer ska öka som liten. En väsentligt ökad returgrad skulle dock kunna innebära att ett ökat antal varor inte kan säljas till andra kunder förrän de faktiskt har kommit tillbaka till Sporta more. En ökad andel returer skulle dessutom innebära ökade fraktkostnader. En väsentligt ökad returgrad skulle därför kunna få en negativ inverkan på Sporta mores finansiella ställning och resultat. Marknadsföring Sportamore är beroende av marknadsföring för att öka sina försäljningsvolymer och bibehålla och förbättra kännedomen om Bolagets Internetbutik. Det finns dock en risk för att framtida marknadsföringskampanjer inte kommer att resultera i ökad försäljning. Ökad konkurrens om marknads- 11

12 RISKFAKTORER föringsutrymme i digitala och traditionella marknadsföringskanaler kan leda till ökade kostnader. Kostnader för marknadsföring som inte genererar tillräckliga intäkter kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Medarbetare och rekrytering Bolaget är beroende av kvalificerad arbetskraft. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är av stor vikt för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Förlust av medarbetare eller svårighet att rekrytera kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter för Sportamore. Produktansvar Eventuella fel i Sportamores produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Sportamore kan hållas ansvarigt för skador orsakade av sålda produkter och ett sådant ansvarsutkrävande skulle kunna medföra att Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Sportamores kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser samt ta ledningens resurser i anspråk. Leverantörsberoende Sportamore köper varor från branschens ledande leverantörer. Goda relationer med leverantörer av starka varumärken är av betydelse för att Sportamore skall kunna bedriva sin verksamhet. Sportamore har inga centrala inköpsavtal eller liknande med leverantörer. Om viktiga leverantörer inte vill samarbeta med Sportamore så kan det medföra negativa konsekvenser för Sportamores verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare är Sportamores verksamhet beroende av bredbandsleverantörer och olika leverantörer av betalningslösningar (se även under Kreditrisk). Störningar eller avbrott i dessa leverantörers tjänster eller system kan medföra väsentligt negativa konsekvenser för Sportamores verksamhet, resultat och finansiella ställning. Legala risker Sportamores verksamhet påverkas av lagstiftning och reglering på framförallt konsumentskyddsområdet. Brott mot konsumentskyddslagstiftning, eller annan lagstiftning, kan innebära att Sportamore drabbas av sanktioner eller negativ publicitet. Ändringar av lagstiftning och anpassningar för att efterleva sådan kan innebära ökade kostnader för Sportamore (se även under Förändrade konkurrensfaktorer). Detta kan innebära en negativ påverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sportamore äger varumärken, namn och domännamn i de jurisdiktioner där Sportamore är verksamt. Enligt Bolagets uppfattning gör inte Sportamore intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Det föreligger dock risk för att Sportamore framgent inte, exempelvis till följd av lansering av produkter eller i samband med etablering på nya geografiska marknader, eventuellt skulle kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om Sportamores skydd för dess varumärken och namn inte är tillräckligt eller om Sportamore gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Sportamore anlitar ett konsultföretag för att utveckla och leverera källkod till viss mjukvara. Konsultavtalet innehåller en skyldighet för Sportamore att följa tredjepartsvillkor och inskränkningar som eventuellt gäller för sådana tredjepartskomponenter som kan ingå i mjukvaran. Enligt Sportamores uppfattning efterlever Sportamore sådana tredjepartsvillkor som är tillämpliga på den programkod som utvecklats av konsultföretaget. Om Sportamore exempelvis inte informeras om vilka tredjeparsvillkor som är tillämpliga, riskerar Sportamore framgent att inte efterleva alla sådana tredjepartsvillkor. Om Sportamore skulle bryta mot sådana tredjepartsvillkor finns en potentiell risk för påföljder för avtalsbrott, såsom ersättningsanspråk för intrång i tredjepartsrättigheter, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 12

13 RISKFAKTORER Finansiella risker Belånings- och ränterisk Sportamore kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare. Bland annat skulle Bolaget, vid kraftigt förändrade omständigheter på Bolagets marknader, kunna få problem att teckna nya kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar. Det skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Kreditrisk Sportamores kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Sportamores kundstruktur utgörs av många mindre kunder och majoriteten av alla betalningar hanteras av tredje part. Tredje part påtar sig därmed betalningsansvar gentemot Sportamore, vilket gör att Sportamores kreditrisker främst koncentreras till tre leverantörer av betalningslösningar, undantaget de köp som genomförs med Dankort i Danmark. För det fallet att Sportamores leverantörer av betalningslösningar, alternativt de danska kunder som genomfört sina köp med Dankort, inte fullföljer sitt åtagande gentemot Bolaget så riskerar Sportamore att drabbas av kreditförluster. Om kreditförlusterna skulle komma att öka framöver kan det innebära en negativ inverkan på Sportamores verksamhet, finansiella ställning och resultat. Valutarisk Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i annan valuta än SEK, som är Bolagets redovisningsvaluta. Sportamore bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, vilket innebär försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering mot NOK, DKK och EUR. Det finns en risk för att Sportamores resultat och finansiella ställning kan komma att påverkas negativt vid valutakursförändringar. Finansieringsrisk och behov av framtida kapital Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. I framtiden kan det uppstå en situation där Sportamore måste anskaffa nytt kapital. Det finns en risk för att ytterligare kapital inte kan anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, inte är tillräckligt för att fullfölja Bolagets strategi. I det fall Sportamore i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga villkor, riskerar Bolaget att inte kunna fortsätta dess verksamhet eller fullfölja dess strategi. Skatter och avgifter Sportamore bedriver verksamhet i enlighet med dess tolkning av gällande skattelagstiftning och Skatteverkets krav och bestämmelser. Skatteverket, eller dess motsvarighet i andra länder där Sportamore bedriver verksamhet, kan dock komma att i vissa frågor göra en annan bedömning än den Bolaget har gjort. Sportamore riskerar i sådant fall att påföras tillkommande skatt, sociala avgifter och skattetillägg, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Det finns en risk för att Bolagets tolkning och tillämpning av lagar, föreskrifter, domstolspraxis samt Skatteverkets administrativa praxis inte har varit, eller inte kommer att fortsätta vara, korrekta eller att sådana lagar, föreskrifter och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt. Immateriella anläggningstillgångar Värdet av Sportamores immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2015 till 1,2 MSEK och utgjordes främst av ett egenutvecklat IT- och handelssystem. Det finns en risk för att de kan komma att behöva skrivas ner i framtiden. En nedskrivning skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. RISKER FÖRENADE MED EN INVESTERING I SPORTAMORES AKTIE Kursfall på aktiemarknaden Att äga aktier i Sportamore är förknippat med risk. Det finns en risk för att aktiekursen för Sporta mores aktie inte kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom allmänna räntehöjningar, politiska utspel, valuta kursförändringar och sämre konjunkturella för- 13

14 RISKFAKTORER utsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Sportamores aktie kan påverkas av dessa faktorer på samma sätt som alla andra aktier, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Fluktuationer i aktiekursen för Sportamore Aktiekursen för Sportamores aktie kan i framtiden fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med betydande kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Det finns därmed en risk för att styrelsen inte kommer att föreslå att utdelning utbetalas till aktieägarna. Ägare med betydande inflytande J3 Brunkeberg Invest AB kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Jan Friedman, Bolagets VD Johan Ryding samt Bolagets vice VD Joakim Friedman. J3 Brunkeberg Invest AB äger och kontrollerar cirka 13,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget per 31 mars J3 Brunkeberg Invest AB har därmed ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna. J3 Brunkeberg Invest AB:s intressen kan avvika från Bolagets andra aktieägares intressen och J3 Brunkeberg Invest AB kan komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse. Framtida aktieförsäljningars eller nyemissioners påverkan på aktiekursen Försäljning av stora kvantiteter av Bolagets aktier, oavsett om detta omfattar försäljningen av befintliga aktier eller aktier förvärvade genom nyemissioner, skulle kunna ha en negativ påverkan på aktiernas marknadsvärde. Utspädning En nyemission av aktier i Bolaget kan komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägare, särskilt om sådan aktieägare är bosatt eller hemmahörande i annat land än Sverige där det till följd av sådan jurisdiktions regler krävs ytterligare registreringsåtgärder än de som Bolaget av rimlighetsskäl kan vidta vid ett eventuellt erbjudande om aktieteckning. Framtida utdelning Sportamore har inte genomfört några utdelningar vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande. Styrelsen i Sportamore kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Detta innebär att styrelsen inte har för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Styrelsen kommer därefter årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. 14

15 BAKGRUND OCH MOTIV Sportamore grundades 2009 med ambitionen att bli en bred återförsäljare av sport- och fritidsutrustning med enbart försäljning via Internet till konsumenter. Websajten lanserades under 2010 och Bolaget har snabbt etablerat sig som en framstående återförsäljare av sport och fritid på den svenska e-handelsmarknaden. I syfte att underlätta en expansion av Sportamore utanför Sverige noterades Sportamore-aktien på First North den 17 september 2012 och Sportamore bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Styrelsen ser en notering på NASDAQ Stockholm som ett naturligt och positivt steg i Bolagets fortsatta utveckling. Noteringen bedöms stärka Sportamores varumärke och position bland nuvarande och framtida kunder, medarbetare och media. Noteringen bör även medföra en ökad genomlysning av Bolaget och aktien, vilket förväntas leda till en bredare ägarbas genom såväl institutionella som privata investerare samt ökad likviditet i aktien. Styrelsen har därför ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel på NASDAQ Stockholm. Första dag för handel på NASDAQ Stockholm beräknas till 18 maj Aktieägare i Sportamore behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt. Noteringen på NASDAQ Stockholm kommer att ske efter avnoteringen från First North. Sportamores styrelse ansvarar för innehållet i detta Prospekt. Styrelsen intygar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 8 maj 2015 Sportamore AB (publ) Styrelsen 15

16 VD-ORD MARKNADEN Sportamore går en spännande framtid till mötes. Svensk e-handel växer snabbt som en tydlig effekt av fortsatt förflyttning av kunder från traditionell handel mot e-handel. Sport och fritid är ett av de snabbaste växande segmenten online i Sverige under de senaste åren och tillväxttakten under året 2014 uppgick till 20 procent. Den fysiska sporthandeln fortsätter att utvecklas, tillväxt och nyöppningar ses framförallt i segmenten outlets och megastores. Flera av aktörerna, såväl gamla som nya, pratar om e-handelssatsningar men i ett hårdnande fysiskt handelsklimat finns det stor anledning att tro att mycket fokus kommer att ligga på den fysiska marknaden under de närmaste åren. Den ökade konkurrensen leder till att annonseringen kring sportartiklar ökar. Konsumenterna får upp ögonen för att det finns fler ställen att handla sportartiklar och det är vår tro att de dras till Internet för att jämföra erbjudanden. Med utgångspunkten att detta är vår hemmaplan tror vi att vi har goda chanser att även fortsättningsvis nyttja det ökade intresset för sportartiklar till vår fördel. Vi har etablerat en fungerande affärsmodell på samtliga nordiska marknader och bevisat att vi kan generera vinst. Vi vill nu säkerställa fortsatt tillväxt i den nordiska marknaden. Våra grannländer har makroförutsättningar som påminner om de svenska och nordbor är vana att e-handla över gränserna. Givet den svenska e-handelns relativa storlek sker denna handel också allt som oftast från svenska aktörer. Sammantaget tror vi att detta ligger till grund för fortsatt goda förutsättningar för tillväxtorienterade satsningar. SPORTAMORE Sportamore fortsätter att leverera mot sina uppsatta mål. För helåret 2014 är tillväxten 35 procent mot föregående år. Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgår till 370 MSEK. I det andra kvartalet 2014 uppvisade Bolaget för andra gången ett positivt resultat och den svenska marknaden visade för tredje kvartalet i rad positivt resultat före avskrivningar. Bolaget har därmed bevisat att den under liggande affärsmodellen fungerar och att man har förmågan att tjäna pengar. Denna förmåga stärks också med ökad omsättning och för att främja vidare tillväxt har vi under de senaste tre kvartalen ökat våra ansträngningar vad gäller anskaffning av nya kunder i samtliga marknader. Bolaget har en stark finansiell ställning och kassan uppgår per 31 mars 2015 till 91 MSEK. Den finansiella målsättningen om att 2016 omsätta 800 MSEK med positivt nettoresultat på helårsbasis ligger fast och vi upplever att vi har de verktyg och förutsättningar som behövs för att ta oss dit. UTBUD Sportamore erbjuder idag sportbranschens i särklass bredaste utbud av varumärkesartiklar. Sortimentet omfattar cirka 300 olika varumärken och cirka artiklar. I takt med att Bolaget och omsättningen växer blir vi en allt intressantare samarbetspartner för våra leverantörer och förutsättningarna för vår inköpsorganisation att skapa ett attraktivt och lönsamt sortiment förbättras kontinuerligt. Sportamore har idag samarbeten med alla betydelsefulla varumärken vilket utgör en god grund för att fånga även morgondagens möjligheter. FRAMTID Bolaget ska nyttja sin starka finansiella ställning för kraftfulla satsningar ämnade att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt. Marknadsföringsinsatser kommer att ske främst i de nyare marknaderna Norge, Finland och Danmark men också i Sverige. I samband med den fortsatta expansionen kommer Bolaget tillåtas ha den ökade kapitalbindning i utökat varulager som behövs för att möta efterfrågan från nya kunder. Infrastrukturen är på plats. Existerande organisation, lager och system har kapacitet att skalas upp för att möta ökade volymer. Bolagets ambition är att fortsatt sköta alla funktioner från Sverige, vilket gör att den internationella tillväxten förväntas kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt. Försäljning av sport- och fritidsprodukter som underliggande verksamhet är något som de flesta kan relatera till. 16

17 VD-ORD Att Bolagets aktie noteras för handel på NASDAQ Stockholm Small Cap innebär att vi kan nå ut till en bredare allmänhet och att intresset för Bolaget ökar ytterligare. Det är min övertygelse att detta på bästa sätt skapar värde för nuvarande och blivande aktieägare. Vi står väl rustade att ta oss an utmaningen att fortsätta bygga inte bara Nordens utan hela Europas bästa sportbutik. Det är min fasta övertygelse att det inte går att ha bättre förutsättningar för att lyckas. Med dedikerade medarbetare som brinner för det de gör och en mycket snabbt växande skara nöjda kunder har vi en fantastisk bas att bygga vidare på. Solna i maj 2015 Johan Ryding VD 17

18 MARKNAD E-HANDELN I NORDEN 1 Nordiska e-handelsmarknaden Den digitala tillgängligheten i Norden, där mellan 89 procent till 97 procent av ländernas befolkning har tillgång till Internet, är en stor anledning till den historiskt starka tillväxten för e-handel i regionen. Den nordiska e-handelsmarknaden uppskattas ha vuxit med cirka 15 procent 2014 och nordiska konsumenter bedöms ha handlat varor på nätet för omkring 141,3 miljarder SEK under DETALJHANDELN I SVERIGE Svensk detaljhandel för sällanköpsvaror uppvisade en tillväxttakt om 4,4 procent under Genomsnittlig tillväxttakt de senaste tio åren ( ) har varit 3,6 procent. 5 Utveckling av detaljhandeln för sällanköpsvaror Miljarder SEK Under 2014 handlade i snitt 12,4 miljoner konsumenter i Norden varje kvartal, där Sverige står för den största delen med omkring 5 miljoner e-handels konsumenter och 29 procent av befolkningen gjorde det minst en gång varje månad. 13 procent av svenska konsumenter e-handlade sport- och fritidsartiklar någon gång under Källa: SCB (löpande priser inklusive moms) Källa: Postnord, E-handeln i Norden Definierat som Sverige, Norge, Danmark och Finland 2. Postnord, E-handeln i Norden Postnord, E-handeln i Norden Total befolkningsmängd (18-79 år) som bas avseende e-handel under SCB (löpande priser inklusive moms) 18

19 MARKNAD SPORT- OCH FRITIDSHANDELN I SVERIGE Marknaden för sport- och fritidshandel i Sverige Miljarder SEK Källa: SCB (löpande priser inklusive moms) andelen av befolkningen som e-handlade i Sverige 84 procent. 7 E-handeln i Sverige omsatte under ,9 miljarder SEK. Detta motsvarar en tillväxt om över 16 procent jämfört med föregående år. Jämfört med 2003 då e-handeln i Sverige omsatte 5 miljarder SEK har marknaden vuxit årligen med 22 procent. 8 FÖRFLYTTNING FRÅN FYSISK HANDEL TILL E-HANDEL E-handelspenetration inom detaljhandeln för sällanköpsvaror Den totala sport- och fritidshandeln i Sverige var under ,4 miljarder SEK. Detta representerar en positiv tillväxt under 2014 om 2,1 procent. Genomsnittlig tillväxttakt de senaste tio åren ( ) har varit 4,0 procent. 6 Utvecklingen för sporthandeln är relativt stabil jämfört med andra segment inom detaljhandel och visar mindre tecken på påverkan av finans- och räntemarknadens utveckling. Däremot är vädret en faktor som kan påverka branschens försäljningsperioder i relativt stor omfattning. På den fysiska marknaden har sporthandeln fått se ökad konkurrens under de senaste åren genom etablering av ett antal internationella aktörer på den svenska marknaden. Trenden är att etablera stora butiker (över kvm) på handelsplatser och det är inte ovanligt att flera aktörer finns representerade på samma handelsplats. E-HANDELN I SVERIGE E-handelsmarknaden i Sverige Miljarder SEK Källa: HUI Research, E-barometern, SCB Andelen av e-handelsköp i detaljhandeln har de senaste 10 åren mer än femdubblats från cirka 2 procent av totala detaljhandelsomsättningen för sällanvaruhandel 2003 till cirka 12 procent Idag ställer konsumenter som e-handlar höga krav på service och säkerhet. Svenska e-handelskonsumenter kan i genomsnitt maximalt acceptera en leveranstid om 4,3 dagar. 9 Den starkaste drivkraften att e-handla istället för att handla i en fysisk butik är att det är enkelt, med andra ord, tidsbesparande och bekvämt. Andra viktiga faktorer som är avgörande är pris och utbudet av varor. Detta har ökat kraven på aktörerna på marknaden där faktorer som konsumenten tar i beaktande bland annat är enkla och säkra kundinformations- och betalningslösningar, snabb och effektiv logistik och leverans, rätt utbud, intuitiva och användarvänliga e-handelssajter och attraktiva serviceerbjudanden såsom gratis frakt och retur, 30 dagars öppet köp och prisgaranti. Källa: HUI Research, E-barometern (löpande priser inklusive moms) I Sverige har uppskattningsvis 93 procent av Sveriges befolkning tillgång till Internet. Under 2014 var 6. SCB, löpande priser 7. Postnord, E-handeln i Norden HUI research, E-barometern Postnord, E-handeln i Norden

20 MARKNAD E-HANDEL SPORT OCH FRITID I SVERIGE Sedan HUI Research började särredovisa sportoch fritidssegmentet i fjärde kvartalet 2011 har segmentet vuxit mer än den totala e-handelsmarknaden alla kvartal förutom kvartal Under 2014 omsatte e-handeln av sport- och fritids produkter 1,4 miljard SEK (inklusive moms), en ökning om cirka 20 procent jämfört med Under samma period har den svenska sportmarknaden som helhet växt med 2,1 procent, vilket antyder en avsevärt ökad e-handelspenetration. Av svenska e-handelskonsumenter handlade 14 procent sport- och fritidsprodukter under E-handelspenetration inom detaljhandeln för sport- och fritids produkter Källa: HUI Research, E-barometern, SCB Omsättningstillväxt jämfört med föregående år Källa: HUI Research, E-barometern, SCB 20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 93,6 (55,2) MSEK i det fjärde kvartalet. Försäljningstillväxten under perioden var 62%.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

ERBJUDANDE OM ATT TECKNA AKTIER I SPORTAMORE AB (PUBL) September 2012

ERBJUDANDE OM ATT TECKNA AKTIER I SPORTAMORE AB (PUBL) September 2012 ERBJUDANDE OM ATT TECKNA AKTIER I SPORTAMORE AB (PUBL) September 2012 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer