KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET"

Transkript

1 KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

2 ISBN Tammerprint Oy, 2012

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister... 6 Underteckningsprotokollet Teknologiindustrins kollektivavtal I Allmänt 1 Avtalets tillämpningsområde Avtal mellan centralförbunden Avtalets bindande kraft och åtlydnadsplikt Fredsplikt Anställnings ingående och upphörande II Arbetslönerna 6 Dyrortsklasserna Bestämning av arbetets svårighetsgrad Arbetarens lön Löneformer Separata tillägg a Ändring av lönebestämningsperiod Medeltimlön III Arbetsstudier 12 Arbetsstudier IV Arbetstidsbestämmelser 13 Ordinarie arbetstid Övertids- och söndagsarbete samt arbete utfört under veckovila (ledighet per vecka) Utryckningsarbete och beredskap V Särskilda ersättningar 16 Arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Söckenhelgsersättning Övriga ersättningar och förmåner

4 Innehållsförteckning VI Arbetarskydd 19 Arbetarskydd VII Sociala bestämmelser 20 Sjuktid, moderskaps- och faderskapsledighet... samt tillfällig vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Semester VIII Särskilda bestämmelser 24 Lönebetalning Innehållning av fackföreningsmedlemsavgifter Möten på arbetsplatsen samt informationsverksamhet Utbildningsverksamhet Förtroendemän Anlitande av utomstående arbetskraft Lokalt avtalsförfarande Meningsskiljaktigheter och deras avgörande IX Avtalets giltighet 32 Avtalets giltighetstid Avtal angående arbetstid i treskiftsarbete Semesterlöneavtal Allmänt avtal mellan TT och FFC, teknologiindustrin Teknologiindustrins förtroendemannaavtal Teknologiindustrins uppsägningsskyddsavtal Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll

5 Innehållsförteckning Bestämmelser angående månadslön Avtal om inlärning i arbete i samband med examensinriktad utbildning samt om lärlingsperioder i metallindustrin Lokala avtal

6 Sakregister SAKREGISTER Adoption Allmänna avtalet...42, 72, 108, 131, , 183 Anställningsundersökning (läkarundersökning) Användning av egen bil... 93, 98 Arbetarskydd allmänna förpliktelser anmälningsskyldighet personskyddsanordningar rätt att avhålla sig från att utföra arbete skyddsbeklädnad Arbetarskyddschef...106, Arbetarskyddsfullmäktig... 76, 106, 108, 132, 144,...153, , 172, 182 anställningsförhållande anställningsskydd arbetsutrymmen befrielse från arbete...108, , 181 ersättning av förtjänstförlust...108, fullmäktigs suppleant , förtjänstutveckling löne- och omplaceringsskydd månatlig ersättning , 182 sammanslagning av förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter...170, skötsel av uppgifter uppgifter upprätthållande av yrkesskicklighet övertidsersättning Arbetarskyddskommission , 152, 155, 159, 163, Arbetets svårighetsgrad, bestämning , grovindelning... 43, 51, 212 gruppering enligt svårighetsgrad , Arbetsavtals uppsägning...35, 42, 150, , , , 219 uppsägningsskyddsavtal

7 Sakregister ersättningar (brott mot uppsägningsgrund) förhandlingsprocedur grunderna , 198 hörande av arbetare information om grunderna meddelande meningsskiljaktigheter tid för talan turordning vid minskning av arbetskraft underlåtenhet att iaktta uppsägningstid uppsägning av permitterad uppsägning från arbetarens sida...190, 192, uppsägningstider verkställande av uppsägning uppsägning av arbetsskyddsfullmäktig...35, uppsägning av förtroendeman...35, varning Arbetsbeskrivning Arbetsbetingad lönedel , arbetets fördelning Arbetsbetingad månadslön Arbetsbetingad timlön Arbetsdomstolen Arbetsdygn...77, 78, 89 Arbetsfredsplikt... 36, 42, 169, 174 Arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , ansvar arbetsbetingade timlöner arbetsförhållanden arbetsgrupp inlärningstid svårighetsgrupp uppföljning utbildning Arbetskommendering anmälningsskyldighet brådskande arbetskommendering

8 Sakregister Arbetsledningsrätt Arbetslöner , 43-71, Arbetsmätning , Arbetsolycksfall...106, 111 Arbetsplatsbesök , 150 Arbetsplatskassa Arbetsresa...76, 86, Arbetsstridsåtgärd...42, , 174 Arbetsstudier , 152 Arbetstid , arbetsdygn...77, 78-79, arbetstidsbank...77, arbetstidslag arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 arbetstidsschema, ändringar , 143 arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 fridagar , 77, 79, 89-90, 145 förkortning genomsnittlig veckoarbetstid , 76-77, intagande av förfriskningar matpaus ordinarie arbetstid , 73-82, 83-86, 95, 111, , 159, , 180, 215 organisering periodarbete söndagsarbete... 78, 89 treskiftsarbete, avtal...74, uppföljning utjämning , 142 utjämningsperiod... 77, 79, 142 utjämningstillägg , 70, 75-76, vilopaus...77, 79, 89-90, 129 övertid ,145, Arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 förändringar , 143 Arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 Avlöningsperiod (lönebetalningsperiod) , 36-37, , 76, , 128, 209, 215, 216 Avtal mellan centralorganisationerna

9 Sakregister Barns insjuknande... 76, 85, 90, 104, vård av svårt sjukt eller skadat barn Befolkningsskydd Begravningsdag Belastning Beredskapstid , 216 Beräkningen av bestämd tid Bostad anskaffning standard Bröllopsdag Centralförbundsavtal Centralorganisationernas utlåtande Civiltjänsteplikt , 119, 128, 206 Dagtraktamente , , 121, 125 Deltidslön Deltidsarbete , 103, 148 Dygnsövertidsarbete Dyrortsklass Ersättande arbete Ersättningar och förmåner befolkningsskydd begravningsdag bemärkelsedagar bröllopsdag reservövningar uppbåd Exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden Fackavdelning , 167, , 186 Fackföreningsmedlemsavgift Faderskapsledighet , 117 lön Fredsplikt... 36, 42, 169, 174 Fridagar , 77, 79, 89-90, 145 arbete under fridag , Frånvaro... 76, 84-86, 99, 104, 115, 194, 215 9

10 Sakregister Föreningsfrihet Företagshälsovård , 109 Förfriskningar Förhandlingsordning... 60, 77, 110,127, , , 169, 204, 220 lokal förhandlingsordning , 220 Förhandlingsplikt Förkortad arbetstid/vecka... 86, 121, 199 Första maj... 79, 103, 208 Förtjänstförlustersättning i månadslönearbete Förtroendeman / Förtroendemannaavtal , 59, 69,....73, 76, 88, 102, 115, , 144, , 195 adp och e-post anmälningsskyldighet anställningsförhållande...35, ansvarsområde befrielse från arbete bolagisering, förenande av funktioner ersättning för avtalsstridig upphävning av arbetsavtal ersättning för förtjänstförlust ersättning för övertidsarbete fackavdelning förtjänstutveckling förtroendemannaavtal förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter, sammanslagning , 182 förtroendemannens uppgifter huvudförtroendeman...69, 88, , , , huvudförtroendemannens lön (helt befriad från arbete) huvudförtroendemannens suppleant , 171, , 185 hävning av arbetsavtal... 35, 186 information som ges till huvudförtroendemannen...132, kandidatskydd kompetensvillkor

11 Sakregister lokal förhandlingsordning , 175, 220 månatlig ersättning permittering skydd då förtroendemannauppdraget upphört skyldighet att ordna annat arbete ställning , 184 uppgifternas konfidentiella karaktär , 176 uppsägning av arbetsavtal utbildning , 185 val verksamhetsområde och antal verksamhetsutrymme viceförtroendeman , 171, 173, 183 vicehuvudförtroendeman , 173, 185 yrkesmässig utveckling och avancering överflyttning till annat arbete överlåtelse av rörelse Generell höjning Giltighetstid (kollektivavtalets) Graviditet Grovindelning...43, 51-53, 212 svårighetsgrupper Grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 Grundrättigheter Grupplivförsäkring Gränsarbeten Handikappade... 59, 214 Hemresor , 216 Huvudförtroendeman... 69, 88, , , , Hälsovårdare Hälsovårdsläkare , 114 Hävning av arbetsavtal...35, 42, 150, , , 189, , 201, 203 uppsägningsskyddsavtalet ersättningar 11

12 Sakregister (brott mot uppsägningsgrund) grunder hörande av arbetare information om grunder meddelande meningsskiljaktigheter permitterad tid för talan arbetarskyddsfullmäktig...35, förtroendeman...35, varning Informationsverksamhet möten på arbetsplatsen personalens interna Inkvarteringskostnader Inlärning i arbete avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Jämlikhet... 37, 151 Jul...79, 85, , 208 Karensdag...111, 114 Kollektivavtal bindande verkan giltighetstid tillämpningsområde underteckningsprotokoll åtlydnadsplikt Kollektivavtalsenligt övertidsarbete , Kommenderingsplats Kontaktuppgifter Kontrollstudie Kostpenning (ersättning för måltid) Kristi himmelsfärdsdagen... 79, 103 Kvällsarbete

13 Sakregister Laboratorieundersökningar Lokalt avtalsförfarande (begrepp) , 220, 224 efterverkning av avtal lokala avtal som får kollektivavtals rättsverkan lokal förhandlingsordning , 220 lokala avtal på arbetsavtalsnivå enligt kollektivavtalet mål Långfredag Läkarintyg , 114 företagets hälsovårdsläkare , 114 oklarheter retroaktivt Läkarundersökning...105, , anmälningsskyldighet anställningsundersökning cancersjukdom ersättning för förtjänstförlust ersättning för resekostnader och dagpenning , 125 fall som inte ersätts fastställande av vård kontrollundersökning eller annan medicinsk undersökning under graviditet laboratorie och röntgenundersökningar lagstadgade undersökningar ny sjukdom tandsjukdom tidigare konstaterad sjukdom undvikande av onödig förlust av arbetstid Lärlingar Läroavtal... 58, 189, 214 Lönebestämningsperiod , 128, 209 ändring Lönebetalning/-period , 36-37,, , 76, , 128, 209, 215, 216 Löneformer , 215 val av löneform

14 Sakregister Lönegrunder annat lokalt avtalat sätt att bestämma arbetets svårighetsgrad...43, 50-51, 212 arbetsbetingad månadslön arbetsbetingad timlön arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , fördelning av arbetet grovindelning... 43, 51, 212 grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 lönegruppsdefinitioner personlig lönedel , praktikanter , prissättningsgrund...27, 62-64, unga arbetare , Lönegrupper Lördag... 66, 77, 79, 83, 89, 208 Malmgruvor... 35, 41, 141 Medeltimlön...27, 64, 66-68, 70-72, 76, , 89-91, 95, 103, 105, , , 119, 125, , 160, 192 användningsperioder beräkning av medeltimlön...27, medeltimlönens förhöjning Meningsskiljaktigheter och deras avgörande arbetsdomstolen förhandlingsplikt lokal förhandlingsordning Midsommar...79, 85, , 208 Moderskapsledighet , , 206 lön , MTHL ry Månadslön...70, 76, 104, 144, 164, bestämmelser angående månadslön Måndag Mångkunnighet , 213 Möten på arbetsplatsen

15 Sakregister Nattarbete , 80 förutsättningar för att låta utföra Nattresepenning Nyårsdagen... 79, 103 Nödarbete... 78, 143, 147 Olycksfall i arbete...106, 111 Ordinarie arbetsplats arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Pensionering Periodarbete Permittering... 75, 85, 104, , 162, 182, 185, 219 uppsägningsskyddsavtal annat arbete anställningens upphörande och arbetsgivarens ersättningsansvar avbrytande ersättningar (brott mot permitteringsgrund) framflyttning förhandlingsprocedur förkortad arbetstid grunder lokala avtal meningsskiljaktigheter permitteringsmeddelande/-tid talan, tid för väckande av turordning vid reducering av arbetskraft Personalplan Personalrepresentant (i enlighet med samarbetslagen) , 187 Personlig lönedel...27, 53,55-57, 213 arbetsresultat mätningssystem mångkunnighet , 213 nivågrupperna omsorgsfullhet , 213 storlek , 213 yrkeskunnighet ,

16 Sakregister Personskyddsanordningar Praktikanter , 178, , avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Prestationslönearbete...27, 59-64, 215 avbrott avbrott av rakt ackord avtal om enhetspris enhetsprisets varaktighet fördelning av grupprestationslön lönegaranti prissättningsgrund prissättningsregler rätt till information Prissättningsgrund , Promemoria om meningsskiljaktighet Påsk... 79, 85, 99, 103 Rationalisering Researbete anskaffande av bostad användning av egen bil... 93, 98 brådskande arbetskommendering dagtraktamente , 96, ersättning för kost ersättning för resetiden gränsarbeten hemresa vid vissa helgdagar kommenderingsplats , kostpenning (ersättning för måltid) lokalt avtal meddelande om kommendering omotiverad frånvaro ordinarie arbetsplats resans början och slut researbete utomlands resedygn resekostnader , 96-98, vid yrkesutbildning

17 Sakregister sjukhusdagpenning skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del övernattningskostnader Reservövning Resultatpremie Röntgenundersökningar Samarbetsverksamhet arbetarskyddssamarbete...107, , arbets- och tidsstudier , 152 förverkligande , , , 169, konsult samarbetsförfarande...152, samarbetsorgan , 155, 159, 163, 165 upprätthållande av arbetsförmåga utvecklingsverksamhet Sedvanlig arbetsklädsel Semester... 74, 76, 99, 100, 103, 113, , , 148, 167, 182, 217 framskjutning med arbetstid jämställd tid... 76, 119, 145, 148 semesterersättning , , 192, 202 semesterkvalifikationsår...67, , , semesterlag , 119, 145, , 202 semesterlön , , 214 skifttilläggen under semestern i månadslönearbete semesterlöneavtal...68, 126, semesterpremie , 217 Semesterkvalifikationsår...67, , , Semesterlöneavtal...68, 126, Semesterpremie , 217 Separata tillägg , 216 exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden resultatpremie

18 Sakregister skiftarbete, kvälls och nattarbete tillfällig avvikelse i arbetsförhållandena tjänsteårstillägg , 216 Sjukdom...85, 90, 98, , Sjukförsäkringslagen...111, 112, 113, 116 Sjukhusdagpenning Sjukkassa Sjuktid - lön för sjuktid... 76, , , , 215 anmälningsplikt arbetsplatskassa avdrag barns sjukdom betalningstidpunkt epidemier ersättningsgrund ersättningsperioder fall då lön för sjuktid inte erläggs handledning för riktig tillämpning av KA hälsovårdsläkare , 114 insjuknande mitt under arbetsdagen karensdag...111, 114 missbruk av löneförmåner olycksfall i arbetet samma sjukdom upprepas sjukkassa Självständighetsdagen... 79, 104, 208 Skiftarbete , arbetsskift dag- och tvåskiftsarbete, arbetstidens utjämning intermittent treskiftsarbete...74, kontinuerligt treskiftsarbete...66, 74, 85, kvällsskifttillägg , nattskifttillägg tillägg för kontinuerligt och fortlöpande skiftarbete treskiftsarbete, arbetstidsavtal...74,

19 Sakregister övertidstillägg i skiftarbete Skyddsbeklädnad Skyddsombud Sovplats Specialyrkesexaminapremie Standardtid (arbetsvärde) Studerande , , Studieledighet Sysselsättningsledighet Söckenhelgsersättning Söckenhelgsveckorna... 74, 79, 85, 141 Söndagsarbete... 78, 89 söndagstillägg... 70, 87, 89, 216 Tandsjukdom Tidlön...27, 59-62, 215 månadslön...70, 76, 104, 144, 164, personlig tidlön... 61, 64, 71, 95, 111, 201, tidlönedel tidlöneutveckling Tidsbestämt arbetsavtal Tillfällig avvikelse (i arbetsförhållanden) Tillämpningsområde (kollektivavtalets) Timlön (månadslön) Tjänsteårstillägg , 216 Treskiftsarbete ,74, arbetstidsavtal intermittent kontinuerligt Trettondagen... 79, 103 Tvångsstyrt arbete Underleverans , 179 Underteckningsprotokoll (kollektivavtalets) arbetsgrupper frågor i anslutning till anlitande av arbetskraft från utlandet

20 Sakregister användning av hyrd arbetskraft arbetstidsfrågor lokala experiment på arbetsplatserna behov av att utveckliga kollektivavtalet för... malmgruvor service- och underhållsarbetsgru utveckling av lönebestämmelserna utveckling av kollektivavtalets struktur och layout utvecklingsarbetsgrupp välmåga i arbetet och upprätthållande av arbetsförmåga åldrande arbetstagare den personliga lönedelen efterverkning av lokala avtal engångsersättning förfallodag för arbetstidsutjämningstillägget förhöjning av lönegrunderna generell höjning... 25, 26 jämlikhet löneförhöjningar löneförhöjningar prestationslöner problemsituationer i anslutning till förtroendemannens ställning tidlöner undertecknande av kollektivavtalet Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll arbetsavtal på viss tid permittering procedurregler beräkning av bestämd tid bestämning av anställningens längd Unga arbetare , Uppbåd Uppsägningsskyddsavtal...42, uppsägning (se under punkten arbetsavtal ) 20

21 Sakregister Utbildning...28, 44-46, 56, 57-59, 76, , 144, , 183, , fackföreningsutbildning gemensam utbildning utbildningsarbetsgrupp utbildningsmaterial yrkesutbildning , 161, 183, utbildningsplan Uthyrning av arbetskraft , Utlandsdagtraktamente Utlandsresearbete dagtraktamenten gränsarbeten skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del Utomstående arbetskraft , beställarens ansvar information av personalens representanter underleverans uthyrning av arbetskraft , Utryckningsarbete Utryckningspenning , 216 Varning (p.g.a. förseelse eller försummelse) Veckovila , 129 ersättning för veckovila...78,89-90, 216 Veckoövertidsarbete , 145 Vilopauser...77, 79, 89-90, 95, 129 Värnplikt... 71, 119, 128, Yrkesarbeten Yrkesexamenpremium Yrkesexamenstipendium

22 Sakregister Återanställning , 219 Åtlydnadsplikt (KA) Övernattningskostnader Övertidsarbete , 145, dygnsövertidsarbete ersättning/tilläg...70, 82-88, 145, 147, 159, , 179, 181, 216 ett enda övertidsbegrepp kollektivavtalsenligt övertidsarbete , 147 kontrollperiod för maximiantalet övertidstimmar veckoövertidsarbete... 84,

23 Underteckningsprotokoll TEKNOLOGIINDUSTRIN RY METALLARBETARFÖRBUNDET RF KOLLEKTIVAVTALETS UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Tid Plats Teknologiindustrin, Helsingfors Närvarande Teknologiindustrin rf Jorma Turunen Risto Alanko Ari Sipilä Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas Metallarbetarförbundet rf Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Päivi Ahonen Ilpo Sirniö Reijo Hirvonen Jyrki Virtanen Kauno Koskela Heikki Holappa Arto Helenius Juha Pesola 1 Undertecknande av kollektivavtalet Konstaterades att förbunden idag undertecknat ett kollektivavtal i enlighet med det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade Det nu undertecknade kollektivavtalet träder i kraft

24 Underteckningsprotokoll 2 Löner A. Lönejusteringar År 2011 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgörelse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,6 % och med en pott på 0,8 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,8 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man 24

25 Underteckningsprotokoll aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 2,4 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast Engångsersättning Ifall det ramavtal om tryggandet av Finlands konkurrenskraft och sysselsättning som centralorganisationerna på arbetsmarknaden har ingått fullföljs, och man inte lokalt avtalar annorlunda om betalningen eller tidpunkten för betalningen av engångsersättningen, betalas till arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för teknologiindustrin en engångsersättning på 150 euro eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod under följande förutsättningar: - Engångsersättningen betalas till de arbetstagare, vars fortlöpande anställning har börjat senast och är i kraft när engångsersättningen betalas. - Engångsersättningen till deltidsanställda räknas ut i förhållandet mellan den avtalade arbetstiden och full arbetstid. År 2012 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgö- 25

26 Underteckningsprotokoll relse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt i god tid, dock senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,3 % och med en pott på 0,6 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,6 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 1,9 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än 26

27 Underteckningsprotokoll den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast B. Tidlöner De gällande tidlönerna ska höjas på det sätt man redogjort för i punkt A. C. Prestationslöner De gällande ackordspriserna och andra prestationslöner höjs så att lönen stiger på det sätt son nämns i punkt A. D. Höjning av lönegrunderna De arbetsbetingade lönerna i kollektivavtalet tas i bruk på de enskilda arbetsplatserna från och med den tidpunkt lönerna höjs. Dessa höjningar medför inte lönehöjningar över den generella höjningen i fråga om tid- och prestationslöner, ifall arbetslönen höjd med dessa generella höjningar uppfyller bestämmelserna i kollektivavtalet. E. Personlig lönedel Man avtalade om att de personliga lönedelarna (pld) i samband med den generella höjningen kvarstår i samma storleksförhållande som tidigare. F. Höjning av medeltimlönen Då medeltimlön tillämpas efter det att lönehöjningen har trätt i kraft, ska medeltimlönen höjas så, att man där beaktar lönehöjningen till den del denna inte ingår i medeltimlönen. 3 Utveckling av lönebestämmelserna Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för reform av lönebestämmelserna och upprätthållande av lönestrukturen. Arbetsgruppen har till uppgift att: 27

28 Underteckningsprotokoll - Reda ut hur lönebestämmelserna fungerar på arbetsplatserna och behovet av att utveckla bestämmelserna och olika utvecklingsalternativ. På basis av utredningen gör arbetsgruppen upp en plan för och ett förslag till behövliga utvecklingsåtgärder före Utarbeta alternativa modeller för lönesättningsexperiment. - På de enskilda arbetsplatserna främja och godkänna lönesättningsexperiment, som stöder en utveckling av lönebestämmelserna. Man kan lokalt avtala om att i dessa experiment avvika från kollektivavtalsbestämmelserna i fråga om alla avtalsbestämmelser som gäller lönedelar som betalas till arbetstagarna. Ibruktagandet av avvikelser kräver förbundens godkännande. - Före utarbeta ett förslag till eventuella behövliga ändringar i fråga om betalning av lön och ersättningar för annan tid än utförd arbetstid och uträkning av medeltimlönen. - Arrangera såväl allmänna som företagsspecifika informationstillfällen och kurser. 4 Arbetstidsfrågor Förbunden tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att reda ut frågor i anslutning till arbetstidsarrangemang samt uppföljning och utveckling. Främjande av mångsidiga och flexibla arrangemang av den ordinarie arbetstiden Arrangemang av arbetstiden enligt behov lyckas bäst, när användningen av arbetstiden planeras och verkställs i samförstånd mellan arbetsgivare och personal oberoende av om arbetstidsarrangemanget verkställas på beslut av arbetsgivaren eller om arrangemanget förutsätter lokala avtal. 28

29 Underteckningsprotokoll 1. Arbetsgruppens grundläggande uppgifter under avtalsperioden är: - att främja sådan god arbetstidspraxis, som stöder företagens produktivitet och konkurrenskraft samt beaktar arbetstagarnas personliga arbetstidsbehov. - följa upp och reda ut ett långsiktigt system för sammanjämkning av arbetstiden och fritiden, det s.k. arbetstidsbanksystemet och hur den i kollektivavtalets 14 avtalade modellen för ett övertidsbegrepp fungerar i praktiken inom teknologiindustrin. Föremål för utredningen är vid sidan av annat också hur man i lokala avtal har lyckats uppnå de mål, som parterna har ställt utgående från företagens och arbetstagarnas personliga behov. - arrangera allmänna och företagsspecifika kurser om arbetstiden. - utföra internationella jämförelser gällande arbetstidsfrågor. 2. Under avtalsperioden har arbetsgruppen som uppgift att utöver ovan nämnda frågor därtill: - reda ut hur givandet och betalning av utjämningsledighet fungerar, utvecklingsbehov och alternativ. Arbetsgruppen gör de förslag som den anser vara befogade till branschens kollektivavtalsparter före reda ut hur bestämmelserna om treskiftsarbete fungerar samt behov av utveckling med beaktande av bland annat varierande belastningssituationer och arbetstidsarrangemang som är ändamålsenliga för dem. Arbetsgruppen gör de förslag den 29

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017 1. Inledning Arbetsmarknadens centralorganisationer har träffat ett avgörande enligt denna uppgörelse i fråga om nästa arbetspensionsreform. Förhandlingarna

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet En rökfri arbetsplats en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet Innehåll En rökfri arbetsplats 2 En rökfri arbetsplats 3 Hur får man en rökfri arbetsplats? 5 Arbetsplatsen är rökfri 6 Renhet i enlighet

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer