KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET"

Transkript

1 KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

2 ISBN Tammerprint Oy, 2012

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister... 6 Underteckningsprotokollet Teknologiindustrins kollektivavtal I Allmänt 1 Avtalets tillämpningsområde Avtal mellan centralförbunden Avtalets bindande kraft och åtlydnadsplikt Fredsplikt Anställnings ingående och upphörande II Arbetslönerna 6 Dyrortsklasserna Bestämning av arbetets svårighetsgrad Arbetarens lön Löneformer Separata tillägg a Ändring av lönebestämningsperiod Medeltimlön III Arbetsstudier 12 Arbetsstudier IV Arbetstidsbestämmelser 13 Ordinarie arbetstid Övertids- och söndagsarbete samt arbete utfört under veckovila (ledighet per vecka) Utryckningsarbete och beredskap V Särskilda ersättningar 16 Arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Söckenhelgsersättning Övriga ersättningar och förmåner

4 Innehållsförteckning VI Arbetarskydd 19 Arbetarskydd VII Sociala bestämmelser 20 Sjuktid, moderskaps- och faderskapsledighet... samt tillfällig vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Semester VIII Särskilda bestämmelser 24 Lönebetalning Innehållning av fackföreningsmedlemsavgifter Möten på arbetsplatsen samt informationsverksamhet Utbildningsverksamhet Förtroendemän Anlitande av utomstående arbetskraft Lokalt avtalsförfarande Meningsskiljaktigheter och deras avgörande IX Avtalets giltighet 32 Avtalets giltighetstid Avtal angående arbetstid i treskiftsarbete Semesterlöneavtal Allmänt avtal mellan TT och FFC, teknologiindustrin Teknologiindustrins förtroendemannaavtal Teknologiindustrins uppsägningsskyddsavtal Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll

5 Innehållsförteckning Bestämmelser angående månadslön Avtal om inlärning i arbete i samband med examensinriktad utbildning samt om lärlingsperioder i metallindustrin Lokala avtal

6 Sakregister SAKREGISTER Adoption Allmänna avtalet...42, 72, 108, 131, , 183 Anställningsundersökning (läkarundersökning) Användning av egen bil... 93, 98 Arbetarskydd allmänna förpliktelser anmälningsskyldighet personskyddsanordningar rätt att avhålla sig från att utföra arbete skyddsbeklädnad Arbetarskyddschef...106, Arbetarskyddsfullmäktig... 76, 106, 108, 132, 144,...153, , 172, 182 anställningsförhållande anställningsskydd arbetsutrymmen befrielse från arbete...108, , 181 ersättning av förtjänstförlust...108, fullmäktigs suppleant , förtjänstutveckling löne- och omplaceringsskydd månatlig ersättning , 182 sammanslagning av förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter...170, skötsel av uppgifter uppgifter upprätthållande av yrkesskicklighet övertidsersättning Arbetarskyddskommission , 152, 155, 159, 163, Arbetets svårighetsgrad, bestämning , grovindelning... 43, 51, 212 gruppering enligt svårighetsgrad , Arbetsavtals uppsägning...35, 42, 150, , , , 219 uppsägningsskyddsavtal

7 Sakregister ersättningar (brott mot uppsägningsgrund) förhandlingsprocedur grunderna , 198 hörande av arbetare information om grunderna meddelande meningsskiljaktigheter tid för talan turordning vid minskning av arbetskraft underlåtenhet att iaktta uppsägningstid uppsägning av permitterad uppsägning från arbetarens sida...190, 192, uppsägningstider verkställande av uppsägning uppsägning av arbetsskyddsfullmäktig...35, uppsägning av förtroendeman...35, varning Arbetsbeskrivning Arbetsbetingad lönedel , arbetets fördelning Arbetsbetingad månadslön Arbetsbetingad timlön Arbetsdomstolen Arbetsdygn...77, 78, 89 Arbetsfredsplikt... 36, 42, 169, 174 Arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , ansvar arbetsbetingade timlöner arbetsförhållanden arbetsgrupp inlärningstid svårighetsgrupp uppföljning utbildning Arbetskommendering anmälningsskyldighet brådskande arbetskommendering

8 Sakregister Arbetsledningsrätt Arbetslöner , 43-71, Arbetsmätning , Arbetsolycksfall...106, 111 Arbetsplatsbesök , 150 Arbetsplatskassa Arbetsresa...76, 86, Arbetsstridsåtgärd...42, , 174 Arbetsstudier , 152 Arbetstid , arbetsdygn...77, 78-79, arbetstidsbank...77, arbetstidslag arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 arbetstidsschema, ändringar , 143 arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 fridagar , 77, 79, 89-90, 145 förkortning genomsnittlig veckoarbetstid , 76-77, intagande av förfriskningar matpaus ordinarie arbetstid , 73-82, 83-86, 95, 111, , 159, , 180, 215 organisering periodarbete söndagsarbete... 78, 89 treskiftsarbete, avtal...74, uppföljning utjämning , 142 utjämningsperiod... 77, 79, 142 utjämningstillägg , 70, 75-76, vilopaus...77, 79, 89-90, 129 övertid ,145, Arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 förändringar , 143 Arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 Avlöningsperiod (lönebetalningsperiod) , 36-37, , 76, , 128, 209, 215, 216 Avtal mellan centralorganisationerna

9 Sakregister Barns insjuknande... 76, 85, 90, 104, vård av svårt sjukt eller skadat barn Befolkningsskydd Begravningsdag Belastning Beredskapstid , 216 Beräkningen av bestämd tid Bostad anskaffning standard Bröllopsdag Centralförbundsavtal Centralorganisationernas utlåtande Civiltjänsteplikt , 119, 128, 206 Dagtraktamente , , 121, 125 Deltidslön Deltidsarbete , 103, 148 Dygnsövertidsarbete Dyrortsklass Ersättande arbete Ersättningar och förmåner befolkningsskydd begravningsdag bemärkelsedagar bröllopsdag reservövningar uppbåd Exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden Fackavdelning , 167, , 186 Fackföreningsmedlemsavgift Faderskapsledighet , 117 lön Fredsplikt... 36, 42, 169, 174 Fridagar , 77, 79, 89-90, 145 arbete under fridag , Frånvaro... 76, 84-86, 99, 104, 115, 194, 215 9

10 Sakregister Föreningsfrihet Företagshälsovård , 109 Förfriskningar Förhandlingsordning... 60, 77, 110,127, , , 169, 204, 220 lokal förhandlingsordning , 220 Förhandlingsplikt Förkortad arbetstid/vecka... 86, 121, 199 Första maj... 79, 103, 208 Förtjänstförlustersättning i månadslönearbete Förtroendeman / Förtroendemannaavtal , 59, 69,....73, 76, 88, 102, 115, , 144, , 195 adp och e-post anmälningsskyldighet anställningsförhållande...35, ansvarsområde befrielse från arbete bolagisering, förenande av funktioner ersättning för avtalsstridig upphävning av arbetsavtal ersättning för förtjänstförlust ersättning för övertidsarbete fackavdelning förtjänstutveckling förtroendemannaavtal förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter, sammanslagning , 182 förtroendemannens uppgifter huvudförtroendeman...69, 88, , , , huvudförtroendemannens lön (helt befriad från arbete) huvudförtroendemannens suppleant , 171, , 185 hävning av arbetsavtal... 35, 186 information som ges till huvudförtroendemannen...132, kandidatskydd kompetensvillkor

11 Sakregister lokal förhandlingsordning , 175, 220 månatlig ersättning permittering skydd då förtroendemannauppdraget upphört skyldighet att ordna annat arbete ställning , 184 uppgifternas konfidentiella karaktär , 176 uppsägning av arbetsavtal utbildning , 185 val verksamhetsområde och antal verksamhetsutrymme viceförtroendeman , 171, 173, 183 vicehuvudförtroendeman , 173, 185 yrkesmässig utveckling och avancering överflyttning till annat arbete överlåtelse av rörelse Generell höjning Giltighetstid (kollektivavtalets) Graviditet Grovindelning...43, 51-53, 212 svårighetsgrupper Grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 Grundrättigheter Grupplivförsäkring Gränsarbeten Handikappade... 59, 214 Hemresor , 216 Huvudförtroendeman... 69, 88, , , , Hälsovårdare Hälsovårdsläkare , 114 Hävning av arbetsavtal...35, 42, 150, , , 189, , 201, 203 uppsägningsskyddsavtalet ersättningar 11

12 Sakregister (brott mot uppsägningsgrund) grunder hörande av arbetare information om grunder meddelande meningsskiljaktigheter permitterad tid för talan arbetarskyddsfullmäktig...35, förtroendeman...35, varning Informationsverksamhet möten på arbetsplatsen personalens interna Inkvarteringskostnader Inlärning i arbete avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Jämlikhet... 37, 151 Jul...79, 85, , 208 Karensdag...111, 114 Kollektivavtal bindande verkan giltighetstid tillämpningsområde underteckningsprotokoll åtlydnadsplikt Kollektivavtalsenligt övertidsarbete , Kommenderingsplats Kontaktuppgifter Kontrollstudie Kostpenning (ersättning för måltid) Kristi himmelsfärdsdagen... 79, 103 Kvällsarbete

13 Sakregister Laboratorieundersökningar Lokalt avtalsförfarande (begrepp) , 220, 224 efterverkning av avtal lokala avtal som får kollektivavtals rättsverkan lokal förhandlingsordning , 220 lokala avtal på arbetsavtalsnivå enligt kollektivavtalet mål Långfredag Läkarintyg , 114 företagets hälsovårdsläkare , 114 oklarheter retroaktivt Läkarundersökning...105, , anmälningsskyldighet anställningsundersökning cancersjukdom ersättning för förtjänstförlust ersättning för resekostnader och dagpenning , 125 fall som inte ersätts fastställande av vård kontrollundersökning eller annan medicinsk undersökning under graviditet laboratorie och röntgenundersökningar lagstadgade undersökningar ny sjukdom tandsjukdom tidigare konstaterad sjukdom undvikande av onödig förlust av arbetstid Lärlingar Läroavtal... 58, 189, 214 Lönebestämningsperiod , 128, 209 ändring Lönebetalning/-period , 36-37,, , 76, , 128, 209, 215, 216 Löneformer , 215 val av löneform

14 Sakregister Lönegrunder annat lokalt avtalat sätt att bestämma arbetets svårighetsgrad...43, 50-51, 212 arbetsbetingad månadslön arbetsbetingad timlön arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , fördelning av arbetet grovindelning... 43, 51, 212 grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 lönegruppsdefinitioner personlig lönedel , praktikanter , prissättningsgrund...27, 62-64, unga arbetare , Lönegrupper Lördag... 66, 77, 79, 83, 89, 208 Malmgruvor... 35, 41, 141 Medeltimlön...27, 64, 66-68, 70-72, 76, , 89-91, 95, 103, 105, , , 119, 125, , 160, 192 användningsperioder beräkning av medeltimlön...27, medeltimlönens förhöjning Meningsskiljaktigheter och deras avgörande arbetsdomstolen förhandlingsplikt lokal förhandlingsordning Midsommar...79, 85, , 208 Moderskapsledighet , , 206 lön , MTHL ry Månadslön...70, 76, 104, 144, 164, bestämmelser angående månadslön Måndag Mångkunnighet , 213 Möten på arbetsplatsen

15 Sakregister Nattarbete , 80 förutsättningar för att låta utföra Nattresepenning Nyårsdagen... 79, 103 Nödarbete... 78, 143, 147 Olycksfall i arbete...106, 111 Ordinarie arbetsplats arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Pensionering Periodarbete Permittering... 75, 85, 104, , 162, 182, 185, 219 uppsägningsskyddsavtal annat arbete anställningens upphörande och arbetsgivarens ersättningsansvar avbrytande ersättningar (brott mot permitteringsgrund) framflyttning förhandlingsprocedur förkortad arbetstid grunder lokala avtal meningsskiljaktigheter permitteringsmeddelande/-tid talan, tid för väckande av turordning vid reducering av arbetskraft Personalplan Personalrepresentant (i enlighet med samarbetslagen) , 187 Personlig lönedel...27, 53,55-57, 213 arbetsresultat mätningssystem mångkunnighet , 213 nivågrupperna omsorgsfullhet , 213 storlek , 213 yrkeskunnighet ,

16 Sakregister Personskyddsanordningar Praktikanter , 178, , avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Prestationslönearbete...27, 59-64, 215 avbrott avbrott av rakt ackord avtal om enhetspris enhetsprisets varaktighet fördelning av grupprestationslön lönegaranti prissättningsgrund prissättningsregler rätt till information Prissättningsgrund , Promemoria om meningsskiljaktighet Påsk... 79, 85, 99, 103 Rationalisering Researbete anskaffande av bostad användning av egen bil... 93, 98 brådskande arbetskommendering dagtraktamente , 96, ersättning för kost ersättning för resetiden gränsarbeten hemresa vid vissa helgdagar kommenderingsplats , kostpenning (ersättning för måltid) lokalt avtal meddelande om kommendering omotiverad frånvaro ordinarie arbetsplats resans början och slut researbete utomlands resedygn resekostnader , 96-98, vid yrkesutbildning

17 Sakregister sjukhusdagpenning skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del övernattningskostnader Reservövning Resultatpremie Röntgenundersökningar Samarbetsverksamhet arbetarskyddssamarbete...107, , arbets- och tidsstudier , 152 förverkligande , , , 169, konsult samarbetsförfarande...152, samarbetsorgan , 155, 159, 163, 165 upprätthållande av arbetsförmåga utvecklingsverksamhet Sedvanlig arbetsklädsel Semester... 74, 76, 99, 100, 103, 113, , , 148, 167, 182, 217 framskjutning med arbetstid jämställd tid... 76, 119, 145, 148 semesterersättning , , 192, 202 semesterkvalifikationsår...67, , , semesterlag , 119, 145, , 202 semesterlön , , 214 skifttilläggen under semestern i månadslönearbete semesterlöneavtal...68, 126, semesterpremie , 217 Semesterkvalifikationsår...67, , , Semesterlöneavtal...68, 126, Semesterpremie , 217 Separata tillägg , 216 exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden resultatpremie

18 Sakregister skiftarbete, kvälls och nattarbete tillfällig avvikelse i arbetsförhållandena tjänsteårstillägg , 216 Sjukdom...85, 90, 98, , Sjukförsäkringslagen...111, 112, 113, 116 Sjukhusdagpenning Sjukkassa Sjuktid - lön för sjuktid... 76, , , , 215 anmälningsplikt arbetsplatskassa avdrag barns sjukdom betalningstidpunkt epidemier ersättningsgrund ersättningsperioder fall då lön för sjuktid inte erläggs handledning för riktig tillämpning av KA hälsovårdsläkare , 114 insjuknande mitt under arbetsdagen karensdag...111, 114 missbruk av löneförmåner olycksfall i arbetet samma sjukdom upprepas sjukkassa Självständighetsdagen... 79, 104, 208 Skiftarbete , arbetsskift dag- och tvåskiftsarbete, arbetstidens utjämning intermittent treskiftsarbete...74, kontinuerligt treskiftsarbete...66, 74, 85, kvällsskifttillägg , nattskifttillägg tillägg för kontinuerligt och fortlöpande skiftarbete treskiftsarbete, arbetstidsavtal...74,

19 Sakregister övertidstillägg i skiftarbete Skyddsbeklädnad Skyddsombud Sovplats Specialyrkesexaminapremie Standardtid (arbetsvärde) Studerande , , Studieledighet Sysselsättningsledighet Söckenhelgsersättning Söckenhelgsveckorna... 74, 79, 85, 141 Söndagsarbete... 78, 89 söndagstillägg... 70, 87, 89, 216 Tandsjukdom Tidlön...27, 59-62, 215 månadslön...70, 76, 104, 144, 164, personlig tidlön... 61, 64, 71, 95, 111, 201, tidlönedel tidlöneutveckling Tidsbestämt arbetsavtal Tillfällig avvikelse (i arbetsförhållanden) Tillämpningsområde (kollektivavtalets) Timlön (månadslön) Tjänsteårstillägg , 216 Treskiftsarbete ,74, arbetstidsavtal intermittent kontinuerligt Trettondagen... 79, 103 Tvångsstyrt arbete Underleverans , 179 Underteckningsprotokoll (kollektivavtalets) arbetsgrupper frågor i anslutning till anlitande av arbetskraft från utlandet

20 Sakregister användning av hyrd arbetskraft arbetstidsfrågor lokala experiment på arbetsplatserna behov av att utveckliga kollektivavtalet för... malmgruvor service- och underhållsarbetsgru utveckling av lönebestämmelserna utveckling av kollektivavtalets struktur och layout utvecklingsarbetsgrupp välmåga i arbetet och upprätthållande av arbetsförmåga åldrande arbetstagare den personliga lönedelen efterverkning av lokala avtal engångsersättning förfallodag för arbetstidsutjämningstillägget förhöjning av lönegrunderna generell höjning... 25, 26 jämlikhet löneförhöjningar löneförhöjningar prestationslöner problemsituationer i anslutning till förtroendemannens ställning tidlöner undertecknande av kollektivavtalet Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll arbetsavtal på viss tid permittering procedurregler beräkning av bestämd tid bestämning av anställningens längd Unga arbetare , Uppbåd Uppsägningsskyddsavtal...42, uppsägning (se under punkten arbetsavtal ) 20

21 Sakregister Utbildning...28, 44-46, 56, 57-59, 76, , 144, , 183, , fackföreningsutbildning gemensam utbildning utbildningsarbetsgrupp utbildningsmaterial yrkesutbildning , 161, 183, utbildningsplan Uthyrning av arbetskraft , Utlandsdagtraktamente Utlandsresearbete dagtraktamenten gränsarbeten skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del Utomstående arbetskraft , beställarens ansvar information av personalens representanter underleverans uthyrning av arbetskraft , Utryckningsarbete Utryckningspenning , 216 Varning (p.g.a. förseelse eller försummelse) Veckovila , 129 ersättning för veckovila...78,89-90, 216 Veckoövertidsarbete , 145 Vilopauser...77, 79, 89-90, 95, 129 Värnplikt... 71, 119, 128, Yrkesarbeten Yrkesexamenpremium Yrkesexamenstipendium

22 Sakregister Återanställning , 219 Åtlydnadsplikt (KA) Övernattningskostnader Övertidsarbete , 145, dygnsövertidsarbete ersättning/tilläg...70, 82-88, 145, 147, 159, , 179, 181, 216 ett enda övertidsbegrepp kollektivavtalsenligt övertidsarbete , 147 kontrollperiod för maximiantalet övertidstimmar veckoövertidsarbete... 84,

23 Underteckningsprotokoll TEKNOLOGIINDUSTRIN RY METALLARBETARFÖRBUNDET RF KOLLEKTIVAVTALETS UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Tid Plats Teknologiindustrin, Helsingfors Närvarande Teknologiindustrin rf Jorma Turunen Risto Alanko Ari Sipilä Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas Metallarbetarförbundet rf Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Päivi Ahonen Ilpo Sirniö Reijo Hirvonen Jyrki Virtanen Kauno Koskela Heikki Holappa Arto Helenius Juha Pesola 1 Undertecknande av kollektivavtalet Konstaterades att förbunden idag undertecknat ett kollektivavtal i enlighet med det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade Det nu undertecknade kollektivavtalet träder i kraft

24 Underteckningsprotokoll 2 Löner A. Lönejusteringar År 2011 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgörelse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,6 % och med en pott på 0,8 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,8 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man 24

25 Underteckningsprotokoll aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 2,4 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast Engångsersättning Ifall det ramavtal om tryggandet av Finlands konkurrenskraft och sysselsättning som centralorganisationerna på arbetsmarknaden har ingått fullföljs, och man inte lokalt avtalar annorlunda om betalningen eller tidpunkten för betalningen av engångsersättningen, betalas till arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för teknologiindustrin en engångsersättning på 150 euro eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod under följande förutsättningar: - Engångsersättningen betalas till de arbetstagare, vars fortlöpande anställning har börjat senast och är i kraft när engångsersättningen betalas. - Engångsersättningen till deltidsanställda räknas ut i förhållandet mellan den avtalade arbetstiden och full arbetstid. År 2012 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgö- 25

26 Underteckningsprotokoll relse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt i god tid, dock senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,3 % och med en pott på 0,6 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,6 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 1,9 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än 26

27 Underteckningsprotokoll den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast B. Tidlöner De gällande tidlönerna ska höjas på det sätt man redogjort för i punkt A. C. Prestationslöner De gällande ackordspriserna och andra prestationslöner höjs så att lönen stiger på det sätt son nämns i punkt A. D. Höjning av lönegrunderna De arbetsbetingade lönerna i kollektivavtalet tas i bruk på de enskilda arbetsplatserna från och med den tidpunkt lönerna höjs. Dessa höjningar medför inte lönehöjningar över den generella höjningen i fråga om tid- och prestationslöner, ifall arbetslönen höjd med dessa generella höjningar uppfyller bestämmelserna i kollektivavtalet. E. Personlig lönedel Man avtalade om att de personliga lönedelarna (pld) i samband med den generella höjningen kvarstår i samma storleksförhållande som tidigare. F. Höjning av medeltimlönen Då medeltimlön tillämpas efter det att lönehöjningen har trätt i kraft, ska medeltimlönen höjas så, att man där beaktar lönehöjningen till den del denna inte ingår i medeltimlönen. 3 Utveckling av lönebestämmelserna Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för reform av lönebestämmelserna och upprätthållande av lönestrukturen. Arbetsgruppen har till uppgift att: 27

28 Underteckningsprotokoll - Reda ut hur lönebestämmelserna fungerar på arbetsplatserna och behovet av att utveckla bestämmelserna och olika utvecklingsalternativ. På basis av utredningen gör arbetsgruppen upp en plan för och ett förslag till behövliga utvecklingsåtgärder före Utarbeta alternativa modeller för lönesättningsexperiment. - På de enskilda arbetsplatserna främja och godkänna lönesättningsexperiment, som stöder en utveckling av lönebestämmelserna. Man kan lokalt avtala om att i dessa experiment avvika från kollektivavtalsbestämmelserna i fråga om alla avtalsbestämmelser som gäller lönedelar som betalas till arbetstagarna. Ibruktagandet av avvikelser kräver förbundens godkännande. - Före utarbeta ett förslag till eventuella behövliga ändringar i fråga om betalning av lön och ersättningar för annan tid än utförd arbetstid och uträkning av medeltimlönen. - Arrangera såväl allmänna som företagsspecifika informationstillfällen och kurser. 4 Arbetstidsfrågor Förbunden tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att reda ut frågor i anslutning till arbetstidsarrangemang samt uppföljning och utveckling. Främjande av mångsidiga och flexibla arrangemang av den ordinarie arbetstiden Arrangemang av arbetstiden enligt behov lyckas bäst, när användningen av arbetstiden planeras och verkställs i samförstånd mellan arbetsgivare och personal oberoende av om arbetstidsarrangemanget verkställas på beslut av arbetsgivaren eller om arrangemanget förutsätter lokala avtal. 28

29 Underteckningsprotokoll 1. Arbetsgruppens grundläggande uppgifter under avtalsperioden är: - att främja sådan god arbetstidspraxis, som stöder företagens produktivitet och konkurrenskraft samt beaktar arbetstagarnas personliga arbetstidsbehov. - följa upp och reda ut ett långsiktigt system för sammanjämkning av arbetstiden och fritiden, det s.k. arbetstidsbanksystemet och hur den i kollektivavtalets 14 avtalade modellen för ett övertidsbegrepp fungerar i praktiken inom teknologiindustrin. Föremål för utredningen är vid sidan av annat också hur man i lokala avtal har lyckats uppnå de mål, som parterna har ställt utgående från företagens och arbetstagarnas personliga behov. - arrangera allmänna och företagsspecifika kurser om arbetstiden. - utföra internationella jämförelser gällande arbetstidsfrågor. 2. Under avtalsperioden har arbetsgruppen som uppgift att utöver ovan nämnda frågor därtill: - reda ut hur givandet och betalning av utjämningsledighet fungerar, utvecklingsbehov och alternativ. Arbetsgruppen gör de förslag som den anser vara befogade till branschens kollektivavtalsparter före reda ut hur bestämmelserna om treskiftsarbete fungerar samt behov av utveckling med beaktande av bland annat varierande belastningssituationer och arbetstidsarrangemang som är ändamålsenliga för dem. Arbetsgruppen gör de förslag den 29

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-08-5 Tammerprint Oy, 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 1.11.2013-31.10.2016. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 1.11.2013-31.10.2016. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 1.11.2013-31.10.2016 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-70-2 (pdf) Tammerprint Oy, 2014 Innehåll SAKREGISTER...15 KOLLEKTIVAVTALETS UNDERTECKNINGSPROTOKOLL...35

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 30.6.2007-30.4.2010 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-951-817-952-1 Tammer-Paino Oy, 2007 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLÅT- OCH INDUSTRIISOLERINGSBRANSCHEN 28.10.2011 31.10.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLÅT- OCH INDUSTRIISOLERINGSBRANSCHEN 28.10.2011 31.10.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 TEKNOLOGIINDUSTRIN RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf

Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf TEKNOLOGIINDUSTRINS KOLLEKTIVAVTALS- UPPGÖRELSE 1.11.2016 31.10.2017 Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf TEKNOLOGIINDUSTRINS KOLLEKTIVAVTALSUPPGÖRELSE

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND INNEHÅLL Underteckningsprotokoll 9.3.2010...

Läs mer

Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf TEKNOLOGIINDUSTRINS KOLLEKTIVAVTALSUPPGÖRELSE

Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf TEKNOLOGIINDUSTRINS KOLLEKTIVAVTALSUPPGÖRELSE Teknologiindustrin rf Metallarbetarförbundet rf TEKNOLOGIINDUSTRINS KOLLEKTIVAVTALSUPPGÖRELSE 01.11.2016 31.10.2017 Innehållsförteckning AKTUELLT KOLLEKTIVAVTALETS UNDERTECKNINGSPROTOKOLL. ÄNDRING I KOLLEKTIVAVTALET

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för

finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2011-2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2011-2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek.

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek. MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE BOKARBETARNAS KOLLEKTIVAVTAL Tid 4.6.2010 Plats Mediernas Centralförbunds konferenslokaler,

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden. vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen

Työehtosopimuksen yleissitovuuden. vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I PLANERINGS- OCH KONSULTBRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I PLANERINGS- OCH KONSULTBRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN

PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN MELLAN KEMIINDUSTRIN RF och DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF 1.2.2012 28.2.2014 Innehållsförteckning Innehåll UNDERTECKNINGSPROTOKOLL FÖR FÖRNYANDE AV

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Teknologiindustrins och Metallarbetarförbundets gemensamma information om kollektivavtalsuppgörelsen 1.11.2013 31.10.2016 Innehåll

Teknologiindustrins och Metallarbetarförbundets gemensamma information om kollektivavtalsuppgörelsen 1.11.2013 31.10.2016 Innehåll Teknologiindustrins och Metallarbetarförbundets gemensamma information om kollektivavtalsuppgörelsen 1.11.2013 31.10.2016 1 Innehåll 1. Sysselsättnings- och tillväxtavtalet 2. Teknologiindustrins kollektivavtal

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF Kemiindustrin rf Södra kajen

Läs mer

TEXTILSERVICEBRANSCHEN

TEXTILSERVICEBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.2.2012-28.2.2014 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2013-2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2013-2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET SAMARBETSAVTAL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET Detta avtal tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel och utgör en del av det kollektivavtal som binder dem. Bestämmelserna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Pressens nya kollektivavtal

Pressens nya kollektivavtal Pressens nya kollektivavtal Ett förhandlingsresultat beträffande ett nytt kollektivavtal för pressen nåddes den 4 maj 2011 efter drygt fem veckors förhandlingar. Journalistförbundets fullmäktige godkände

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS- UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2010 2011 1 Avtalets giltighetstid Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE

AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Avtalet om arbetarskyddssamarbete mellan Finsk Handel och Servicefacket tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel. 2 ARBETARSKYDDSSAMARBETE 2.1 Begreppet

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal.

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL

SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL ETT LÅNGVARIGT OCH SAMLANDE TILLVÄXTAVTAL Syftet är att stödja en sund ekonomisk tillväxt genom att öka sysselsättningen främja alla löntagares köpkraft och löneutveckling

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen RP 253/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen och 13 lagen om studieledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT... 3 1

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10)

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10) UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL 2010 2011 (TS-10) 1 Avtalets giltighetstid Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2010

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

Kollektivavtal för fotoproducenter

Kollektivavtal för fotoproducenter Kollektivavtal för fotoproducenter 1.4.2010-31.3.2012 PB 30 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 420 20, Fax (09) 653 197 www.erityispalvelut.fi Medlemsförbund i centralförbundet Finlands Näringsliv

Läs mer

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTOKOLL Tid: 14.2.2014 Plats: Servicefacket PAM:s centralbyrå, Paasivuorigatan 4-6 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM Ärende: AVTAL OM SOMMARPRAKTIKPROGRAM

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 Sähkötekniset työnantajat STTA rf Elbranschernas fackförbund rf Tryckort: Tammerprint Oy Tammerfors 2012 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer 1.6.2007-30.9.2009 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna / Arbetsgivarföreningen för marknadsföringstjänster Servicefacket PAM Arbetsgivarföreningen

Läs mer

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6 Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Kollektivavtal för kyrkliga organisationer

Kollektivavtal för kyrkliga organisationer Kollektivavtal för kyrkliga organisationer 1.10.2005-30.9.2007 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna Kyrkliga Fackförbund inom Akava AKI/Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry PB 30

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (10) ALLMÄNT AVTAL OM SAMARBETSFÖRFARANDE MED TILLÄMPNINGSDIREKTIV 1 Tillämpningsområde och syfte Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen organiseras i kommunerna och samkommunerna i enlighet

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

ÄNDRING AV ARBETSGIVARPARTEN I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN

ÄNDRING AV ARBETSGIVARPARTEN I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN Protokoll ÄNDRING AV ARBETSGIVARPARTEN I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.12.2016 Efter att samarbetet mellan Textilserviceförbundet rf och Konsumtionsvarugruppen rf upphört 11.11.2014

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 1.2.2012 28.2.2014 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF Kollektivavtal 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde...

Läs mer

1(10) Tillämpningsområde 1 Personalföreträdare

1(10) Tillämpningsområde 1 Personalföreträdare 1(10) Bilaga 2 Avtalsbestämmelser om förtroendemannaverksamhet och om ställning och rättigheter för förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och andra personalföreträdare som deltar i samarbetsuppgifter

Läs mer