KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET"

Transkript

1 KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

2 ISBN Tammerprint Oy, 2012

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister... 6 Underteckningsprotokollet Teknologiindustrins kollektivavtal I Allmänt 1 Avtalets tillämpningsområde Avtal mellan centralförbunden Avtalets bindande kraft och åtlydnadsplikt Fredsplikt Anställnings ingående och upphörande II Arbetslönerna 6 Dyrortsklasserna Bestämning av arbetets svårighetsgrad Arbetarens lön Löneformer Separata tillägg a Ändring av lönebestämningsperiod Medeltimlön III Arbetsstudier 12 Arbetsstudier IV Arbetstidsbestämmelser 13 Ordinarie arbetstid Övertids- och söndagsarbete samt arbete utfört under veckovila (ledighet per vecka) Utryckningsarbete och beredskap V Särskilda ersättningar 16 Arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Söckenhelgsersättning Övriga ersättningar och förmåner

4 Innehållsförteckning VI Arbetarskydd 19 Arbetarskydd VII Sociala bestämmelser 20 Sjuktid, moderskaps- och faderskapsledighet... samt tillfällig vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Semester VIII Särskilda bestämmelser 24 Lönebetalning Innehållning av fackföreningsmedlemsavgifter Möten på arbetsplatsen samt informationsverksamhet Utbildningsverksamhet Förtroendemän Anlitande av utomstående arbetskraft Lokalt avtalsförfarande Meningsskiljaktigheter och deras avgörande IX Avtalets giltighet 32 Avtalets giltighetstid Avtal angående arbetstid i treskiftsarbete Semesterlöneavtal Allmänt avtal mellan TT och FFC, teknologiindustrin Teknologiindustrins förtroendemannaavtal Teknologiindustrins uppsägningsskyddsavtal Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll

5 Innehållsförteckning Bestämmelser angående månadslön Avtal om inlärning i arbete i samband med examensinriktad utbildning samt om lärlingsperioder i metallindustrin Lokala avtal

6 Sakregister SAKREGISTER Adoption Allmänna avtalet...42, 72, 108, 131, , 183 Anställningsundersökning (läkarundersökning) Användning av egen bil... 93, 98 Arbetarskydd allmänna förpliktelser anmälningsskyldighet personskyddsanordningar rätt att avhålla sig från att utföra arbete skyddsbeklädnad Arbetarskyddschef...106, Arbetarskyddsfullmäktig... 76, 106, 108, 132, 144,...153, , 172, 182 anställningsförhållande anställningsskydd arbetsutrymmen befrielse från arbete...108, , 181 ersättning av förtjänstförlust...108, fullmäktigs suppleant , förtjänstutveckling löne- och omplaceringsskydd månatlig ersättning , 182 sammanslagning av förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter...170, skötsel av uppgifter uppgifter upprätthållande av yrkesskicklighet övertidsersättning Arbetarskyddskommission , 152, 155, 159, 163, Arbetets svårighetsgrad, bestämning , grovindelning... 43, 51, 212 gruppering enligt svårighetsgrad , Arbetsavtals uppsägning...35, 42, 150, , , , 219 uppsägningsskyddsavtal

7 Sakregister ersättningar (brott mot uppsägningsgrund) förhandlingsprocedur grunderna , 198 hörande av arbetare information om grunderna meddelande meningsskiljaktigheter tid för talan turordning vid minskning av arbetskraft underlåtenhet att iaktta uppsägningstid uppsägning av permitterad uppsägning från arbetarens sida...190, 192, uppsägningstider verkställande av uppsägning uppsägning av arbetsskyddsfullmäktig...35, uppsägning av förtroendeman...35, varning Arbetsbeskrivning Arbetsbetingad lönedel , arbetets fördelning Arbetsbetingad månadslön Arbetsbetingad timlön Arbetsdomstolen Arbetsdygn...77, 78, 89 Arbetsfredsplikt... 36, 42, 169, 174 Arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , ansvar arbetsbetingade timlöner arbetsförhållanden arbetsgrupp inlärningstid svårighetsgrupp uppföljning utbildning Arbetskommendering anmälningsskyldighet brådskande arbetskommendering

8 Sakregister Arbetsledningsrätt Arbetslöner , 43-71, Arbetsmätning , Arbetsolycksfall...106, 111 Arbetsplatsbesök , 150 Arbetsplatskassa Arbetsresa...76, 86, Arbetsstridsåtgärd...42, , 174 Arbetsstudier , 152 Arbetstid , arbetsdygn...77, 78-79, arbetstidsbank...77, arbetstidslag arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 arbetstidsschema, ändringar , 143 arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 fridagar , 77, 79, 89-90, 145 förkortning genomsnittlig veckoarbetstid , 76-77, intagande av förfriskningar matpaus ordinarie arbetstid , 73-82, 83-86, 95, 111, , 159, , 180, 215 organisering periodarbete söndagsarbete... 78, 89 treskiftsarbete, avtal...74, uppföljning utjämning , 142 utjämningsperiod... 77, 79, 142 utjämningstillägg , 70, 75-76, vilopaus...77, 79, 89-90, 129 övertid ,145, Arbetstidsschema , 84, 110, , 145, 216 förändringar , 143 Arbetsvecka , 77, 78, 84-86, 202 Avlöningsperiod (lönebetalningsperiod) , 36-37, , 76, , 128, 209, 215, 216 Avtal mellan centralorganisationerna

9 Sakregister Barns insjuknande... 76, 85, 90, 104, vård av svårt sjukt eller skadat barn Befolkningsskydd Begravningsdag Belastning Beredskapstid , 216 Beräkningen av bestämd tid Bostad anskaffning standard Bröllopsdag Centralförbundsavtal Centralorganisationernas utlåtande Civiltjänsteplikt , 119, 128, 206 Dagtraktamente , , 121, 125 Deltidslön Deltidsarbete , 103, 148 Dygnsövertidsarbete Dyrortsklass Ersättande arbete Ersättningar och förmåner befolkningsskydd begravningsdag bemärkelsedagar bröllopsdag reservövningar uppbåd Exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden Fackavdelning , 167, , 186 Fackföreningsmedlemsavgift Faderskapsledighet , 117 lön Fredsplikt... 36, 42, 169, 174 Fridagar , 77, 79, 89-90, 145 arbete under fridag , Frånvaro... 76, 84-86, 99, 104, 115, 194, 215 9

10 Sakregister Föreningsfrihet Företagshälsovård , 109 Förfriskningar Förhandlingsordning... 60, 77, 110,127, , , 169, 204, 220 lokal förhandlingsordning , 220 Förhandlingsplikt Förkortad arbetstid/vecka... 86, 121, 199 Första maj... 79, 103, 208 Förtjänstförlustersättning i månadslönearbete Förtroendeman / Förtroendemannaavtal , 59, 69,....73, 76, 88, 102, 115, , 144, , 195 adp och e-post anmälningsskyldighet anställningsförhållande...35, ansvarsområde befrielse från arbete bolagisering, förenande av funktioner ersättning för avtalsstridig upphävning av arbetsavtal ersättning för förtjänstförlust ersättning för övertidsarbete fackavdelning förtjänstutveckling förtroendemannaavtal förtroendemanna- och arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter, sammanslagning , 182 förtroendemannens uppgifter huvudförtroendeman...69, 88, , , , huvudförtroendemannens lön (helt befriad från arbete) huvudförtroendemannens suppleant , 171, , 185 hävning av arbetsavtal... 35, 186 information som ges till huvudförtroendemannen...132, kandidatskydd kompetensvillkor

11 Sakregister lokal förhandlingsordning , 175, 220 månatlig ersättning permittering skydd då förtroendemannauppdraget upphört skyldighet att ordna annat arbete ställning , 184 uppgifternas konfidentiella karaktär , 176 uppsägning av arbetsavtal utbildning , 185 val verksamhetsområde och antal verksamhetsutrymme viceförtroendeman , 171, 173, 183 vicehuvudförtroendeman , 173, 185 yrkesmässig utveckling och avancering överflyttning till annat arbete överlåtelse av rörelse Generell höjning Giltighetstid (kollektivavtalets) Graviditet Grovindelning...43, 51-53, 212 svårighetsgrupper Grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 Grundrättigheter Grupplivförsäkring Gränsarbeten Handikappade... 59, 214 Hemresor , 216 Huvudförtroendeman... 69, 88, , , , Hälsovårdare Hälsovårdsläkare , 114 Hävning av arbetsavtal...35, 42, 150, , , 189, , 201, 203 uppsägningsskyddsavtalet ersättningar 11

12 Sakregister (brott mot uppsägningsgrund) grunder hörande av arbetare information om grunder meddelande meningsskiljaktigheter permitterad tid för talan arbetarskyddsfullmäktig...35, förtroendeman...35, varning Informationsverksamhet möten på arbetsplatsen personalens interna Inkvarteringskostnader Inlärning i arbete avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Jämlikhet... 37, 151 Jul...79, 85, , 208 Karensdag...111, 114 Kollektivavtal bindande verkan giltighetstid tillämpningsområde underteckningsprotokoll åtlydnadsplikt Kollektivavtalsenligt övertidsarbete , Kommenderingsplats Kontaktuppgifter Kontrollstudie Kostpenning (ersättning för måltid) Kristi himmelsfärdsdagen... 79, 103 Kvällsarbete

13 Sakregister Laboratorieundersökningar Lokalt avtalsförfarande (begrepp) , 220, 224 efterverkning av avtal lokala avtal som får kollektivavtals rättsverkan lokal förhandlingsordning , 220 lokala avtal på arbetsavtalsnivå enligt kollektivavtalet mål Långfredag Läkarintyg , 114 företagets hälsovårdsläkare , 114 oklarheter retroaktivt Läkarundersökning...105, , anmälningsskyldighet anställningsundersökning cancersjukdom ersättning för förtjänstförlust ersättning för resekostnader och dagpenning , 125 fall som inte ersätts fastställande av vård kontrollundersökning eller annan medicinsk undersökning under graviditet laboratorie och röntgenundersökningar lagstadgade undersökningar ny sjukdom tandsjukdom tidigare konstaterad sjukdom undvikande av onödig förlust av arbetstid Lärlingar Läroavtal... 58, 189, 214 Lönebestämningsperiod , 128, 209 ändring Lönebetalning/-period , 36-37,, , 76, , 128, 209, 215, 216 Löneformer , 215 val av löneform

14 Sakregister Lönegrunder annat lokalt avtalat sätt att bestämma arbetets svårighetsgrad...43, 50-51, 212 arbetsbetingad månadslön arbetsbetingad timlön arbetsgruppering enligt svårighetsgrad , fördelning av arbetet grovindelning... 43, 51, 212 grundlön... 53, 55, 61, 64, 212, 215 lönegruppsdefinitioner personlig lönedel , praktikanter , prissättningsgrund...27, 62-64, unga arbetare , Lönegrupper Lördag... 66, 77, 79, 83, 89, 208 Malmgruvor... 35, 41, 141 Medeltimlön...27, 64, 66-68, 70-72, 76, , 89-91, 95, 103, 105, , , 119, 125, , 160, 192 användningsperioder beräkning av medeltimlön...27, medeltimlönens förhöjning Meningsskiljaktigheter och deras avgörande arbetsdomstolen förhandlingsplikt lokal förhandlingsordning Midsommar...79, 85, , 208 Moderskapsledighet , , 206 lön , MTHL ry Månadslön...70, 76, 104, 144, 164, bestämmelser angående månadslön Måndag Mångkunnighet , 213 Möten på arbetsplatsen

15 Sakregister Nattarbete , 80 förutsättningar för att låta utföra Nattresepenning Nyårsdagen... 79, 103 Nödarbete... 78, 143, 147 Olycksfall i arbete...106, 111 Ordinarie arbetsplats arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen Pensionering Periodarbete Permittering... 75, 85, 104, , 162, 182, 185, 219 uppsägningsskyddsavtal annat arbete anställningens upphörande och arbetsgivarens ersättningsansvar avbrytande ersättningar (brott mot permitteringsgrund) framflyttning förhandlingsprocedur förkortad arbetstid grunder lokala avtal meningsskiljaktigheter permitteringsmeddelande/-tid talan, tid för väckande av turordning vid reducering av arbetskraft Personalplan Personalrepresentant (i enlighet med samarbetslagen) , 187 Personlig lönedel...27, 53,55-57, 213 arbetsresultat mätningssystem mångkunnighet , 213 nivågrupperna omsorgsfullhet , 213 storlek , 213 yrkeskunnighet ,

16 Sakregister Personskyddsanordningar Praktikanter , 178, , avtal om arbetspraktik och inlärning i arbete Prestationslönearbete...27, 59-64, 215 avbrott avbrott av rakt ackord avtal om enhetspris enhetsprisets varaktighet fördelning av grupprestationslön lönegaranti prissättningsgrund prissättningsregler rätt till information Prissättningsgrund , Promemoria om meningsskiljaktighet Påsk... 79, 85, 99, 103 Rationalisering Researbete anskaffande av bostad användning av egen bil... 93, 98 brådskande arbetskommendering dagtraktamente , 96, ersättning för kost ersättning för resetiden gränsarbeten hemresa vid vissa helgdagar kommenderingsplats , kostpenning (ersättning för måltid) lokalt avtal meddelande om kommendering omotiverad frånvaro ordinarie arbetsplats resans början och slut researbete utomlands resedygn resekostnader , 96-98, vid yrkesutbildning

17 Sakregister sjukhusdagpenning skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del övernattningskostnader Reservövning Resultatpremie Röntgenundersökningar Samarbetsverksamhet arbetarskyddssamarbete...107, , arbets- och tidsstudier , 152 förverkligande , , , 169, konsult samarbetsförfarande...152, samarbetsorgan , 155, 159, 163, 165 upprätthållande av arbetsförmåga utvecklingsverksamhet Sedvanlig arbetsklädsel Semester... 74, 76, 99, 100, 103, 113, , , 148, 167, 182, 217 framskjutning med arbetstid jämställd tid... 76, 119, 145, 148 semesterersättning , , 192, 202 semesterkvalifikationsår...67, , , semesterlag , 119, 145, , 202 semesterlön , , 214 skifttilläggen under semestern i månadslönearbete semesterlöneavtal...68, 126, semesterpremie , 217 Semesterkvalifikationsår...67, , , Semesterlöneavtal...68, 126, Semesterpremie , 217 Separata tillägg , 216 exceptionellt svåra eller besvärliga förhållanden resultatpremie

18 Sakregister skiftarbete, kvälls och nattarbete tillfällig avvikelse i arbetsförhållandena tjänsteårstillägg , 216 Sjukdom...85, 90, 98, , Sjukförsäkringslagen...111, 112, 113, 116 Sjukhusdagpenning Sjukkassa Sjuktid - lön för sjuktid... 76, , , , 215 anmälningsplikt arbetsplatskassa avdrag barns sjukdom betalningstidpunkt epidemier ersättningsgrund ersättningsperioder fall då lön för sjuktid inte erläggs handledning för riktig tillämpning av KA hälsovårdsläkare , 114 insjuknande mitt under arbetsdagen karensdag...111, 114 missbruk av löneförmåner olycksfall i arbetet samma sjukdom upprepas sjukkassa Självständighetsdagen... 79, 104, 208 Skiftarbete , arbetsskift dag- och tvåskiftsarbete, arbetstidens utjämning intermittent treskiftsarbete...74, kontinuerligt treskiftsarbete...66, 74, 85, kvällsskifttillägg , nattskifttillägg tillägg för kontinuerligt och fortlöpande skiftarbete treskiftsarbete, arbetstidsavtal...74,

19 Sakregister övertidstillägg i skiftarbete Skyddsbeklädnad Skyddsombud Sovplats Specialyrkesexaminapremie Standardtid (arbetsvärde) Studerande , , Studieledighet Sysselsättningsledighet Söckenhelgsersättning Söckenhelgsveckorna... 74, 79, 85, 141 Söndagsarbete... 78, 89 söndagstillägg... 70, 87, 89, 216 Tandsjukdom Tidlön...27, 59-62, 215 månadslön...70, 76, 104, 144, 164, personlig tidlön... 61, 64, 71, 95, 111, 201, tidlönedel tidlöneutveckling Tidsbestämt arbetsavtal Tillfällig avvikelse (i arbetsförhållanden) Tillämpningsområde (kollektivavtalets) Timlön (månadslön) Tjänsteårstillägg , 216 Treskiftsarbete ,74, arbetstidsavtal intermittent kontinuerligt Trettondagen... 79, 103 Tvångsstyrt arbete Underleverans , 179 Underteckningsprotokoll (kollektivavtalets) arbetsgrupper frågor i anslutning till anlitande av arbetskraft från utlandet

20 Sakregister användning av hyrd arbetskraft arbetstidsfrågor lokala experiment på arbetsplatserna behov av att utveckliga kollektivavtalet för... malmgruvor service- och underhållsarbetsgru utveckling av lönebestämmelserna utveckling av kollektivavtalets struktur och layout utvecklingsarbetsgrupp välmåga i arbetet och upprätthållande av arbetsförmåga åldrande arbetstagare den personliga lönedelen efterverkning av lokala avtal engångsersättning förfallodag för arbetstidsutjämningstillägget förhöjning av lönegrunderna generell höjning... 25, 26 jämlikhet löneförhöjningar löneförhöjningar prestationslöner problemsituationer i anslutning till förtroendemannens ställning tidlöner undertecknande av kollektivavtalet Uppsägningsskyddsavtalets tillämpningsprotokoll arbetsavtal på viss tid permittering procedurregler beräkning av bestämd tid bestämning av anställningens längd Unga arbetare , Uppbåd Uppsägningsskyddsavtal...42, uppsägning (se under punkten arbetsavtal ) 20

21 Sakregister Utbildning...28, 44-46, 56, 57-59, 76, , 144, , 183, , fackföreningsutbildning gemensam utbildning utbildningsarbetsgrupp utbildningsmaterial yrkesutbildning , 161, 183, utbildningsplan Uthyrning av arbetskraft , Utlandsdagtraktamente Utlandsresearbete dagtraktamenten gränsarbeten skyldighet att resa undantagsstadganden för Sveriges del Utomstående arbetskraft , beställarens ansvar information av personalens representanter underleverans uthyrning av arbetskraft , Utryckningsarbete Utryckningspenning , 216 Varning (p.g.a. förseelse eller försummelse) Veckovila , 129 ersättning för veckovila...78,89-90, 216 Veckoövertidsarbete , 145 Vilopauser...77, 79, 89-90, 95, 129 Värnplikt... 71, 119, 128, Yrkesarbeten Yrkesexamenpremium Yrkesexamenstipendium

22 Sakregister Återanställning , 219 Åtlydnadsplikt (KA) Övernattningskostnader Övertidsarbete , 145, dygnsövertidsarbete ersättning/tilläg...70, 82-88, 145, 147, 159, , 179, 181, 216 ett enda övertidsbegrepp kollektivavtalsenligt övertidsarbete , 147 kontrollperiod för maximiantalet övertidstimmar veckoövertidsarbete... 84,

23 Underteckningsprotokoll TEKNOLOGIINDUSTRIN RY METALLARBETARFÖRBUNDET RF KOLLEKTIVAVTALETS UNDERTECKNINGSPROTOKOLL Tid Plats Teknologiindustrin, Helsingfors Närvarande Teknologiindustrin rf Jorma Turunen Risto Alanko Ari Sipilä Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas Metallarbetarförbundet rf Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Päivi Ahonen Ilpo Sirniö Reijo Hirvonen Jyrki Virtanen Kauno Koskela Heikki Holappa Arto Helenius Juha Pesola 1 Undertecknande av kollektivavtalet Konstaterades att förbunden idag undertecknat ett kollektivavtal i enlighet med det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade Det nu undertecknade kollektivavtalet träder i kraft

24 Underteckningsprotokoll 2 Löner A. Lönejusteringar År 2011 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgörelse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,6 % och med en pott på 0,8 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,8 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man 24

25 Underteckningsprotokoll aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 2,4 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast Engångsersättning Ifall det ramavtal om tryggandet av Finlands konkurrenskraft och sysselsättning som centralorganisationerna på arbetsmarknaden har ingått fullföljs, och man inte lokalt avtalar annorlunda om betalningen eller tidpunkten för betalningen av engångsersättningen, betalas till arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för teknologiindustrin en engångsersättning på 150 euro eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod under följande förutsättningar: - Engångsersättningen betalas till de arbetstagare, vars fortlöpande anställning har börjat senast och är i kraft när engångsersättningen betalas. - Engångsersättningen till deltidsanställda räknas ut i förhållandet mellan den avtalade arbetstiden och full arbetstid. År 2012 Tidpunkten för lönehöjningarna, hur de verkställs och storleken Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund Lokala förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Syftet med de lokala förhandlingarna är att nå en löneuppgö- 25

26 Underteckningsprotokoll relse som motsvarar situationen på arbetsplatsen och dess behov. Med huvudförtroendemannen diskuteras hur motiverande lönesättningen är, om lönedifferentieringen och det lokala lönehöjningsutrymmet samt om utvecklingen av produktiviteten på arbetsplatsen. Som grund för behandlingen ligger företagets eller arbetsplatsens ekonomiska situation, orderstocken och sysselsättningsgraden samt kostnadskonkurrenskraften och köpkraftsfaktorer. Lokal löneuppgörelse Frågor som ska avtalas i den lokala löneuppgörelsen är hur lönehöjningarna verkställs, tidpunkten och storleken. Avtalet ingås med huvudförtroendemannen. Avtalet ska ingås skriftligt i god tid, dock senast , ifall man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden. Ifall lokal uppgörelse inte nås Ifall en lokal uppgörelse inte nås, höjs lönerna med en generell lönehöjning om 1,3 % och med en pott på 0,6 % som fördelas på individuella höjningar retroaktivt från eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod. Man förhandlar om fördelningen av ovan nämnda pott på 0,6 % med huvudförtroendemannen i enlighet med lönesystemet. Avtalsparterna anser det vara viktigt att man aktivt på lokal nivå diskuterar fördelningen av lönehöjningen i enlighet med lönesystemet. Ifall parterna inte lokalt når avtal om hur potten verkställs, kan de begära förbundens ställningstagande till hur potten behandlas och verkställs. Ifall man inte heller på detta sätt kan komma överens om hur potten ska användas, är den generella höjningen sammanlagt 1,9 %. Ifall kostnadseffekten av den lokala potten är mindre än 26

27 Underteckningsprotokoll den som nämnts i styckena ovan eller om man helt avstår från lönehöjningar, ska avtalet ges för kännedom till kollektivavtalsparterna senast B. Tidlöner De gällande tidlönerna ska höjas på det sätt man redogjort för i punkt A. C. Prestationslöner De gällande ackordspriserna och andra prestationslöner höjs så att lönen stiger på det sätt son nämns i punkt A. D. Höjning av lönegrunderna De arbetsbetingade lönerna i kollektivavtalet tas i bruk på de enskilda arbetsplatserna från och med den tidpunkt lönerna höjs. Dessa höjningar medför inte lönehöjningar över den generella höjningen i fråga om tid- och prestationslöner, ifall arbetslönen höjd med dessa generella höjningar uppfyller bestämmelserna i kollektivavtalet. E. Personlig lönedel Man avtalade om att de personliga lönedelarna (pld) i samband med den generella höjningen kvarstår i samma storleksförhållande som tidigare. F. Höjning av medeltimlönen Då medeltimlön tillämpas efter det att lönehöjningen har trätt i kraft, ska medeltimlönen höjas så, att man där beaktar lönehöjningen till den del denna inte ingår i medeltimlönen. 3 Utveckling av lönebestämmelserna Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för reform av lönebestämmelserna och upprätthållande av lönestrukturen. Arbetsgruppen har till uppgift att: 27

28 Underteckningsprotokoll - Reda ut hur lönebestämmelserna fungerar på arbetsplatserna och behovet av att utveckla bestämmelserna och olika utvecklingsalternativ. På basis av utredningen gör arbetsgruppen upp en plan för och ett förslag till behövliga utvecklingsåtgärder före Utarbeta alternativa modeller för lönesättningsexperiment. - På de enskilda arbetsplatserna främja och godkänna lönesättningsexperiment, som stöder en utveckling av lönebestämmelserna. Man kan lokalt avtala om att i dessa experiment avvika från kollektivavtalsbestämmelserna i fråga om alla avtalsbestämmelser som gäller lönedelar som betalas till arbetstagarna. Ibruktagandet av avvikelser kräver förbundens godkännande. - Före utarbeta ett förslag till eventuella behövliga ändringar i fråga om betalning av lön och ersättningar för annan tid än utförd arbetstid och uträkning av medeltimlönen. - Arrangera såväl allmänna som företagsspecifika informationstillfällen och kurser. 4 Arbetstidsfrågor Förbunden tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att reda ut frågor i anslutning till arbetstidsarrangemang samt uppföljning och utveckling. Främjande av mångsidiga och flexibla arrangemang av den ordinarie arbetstiden Arrangemang av arbetstiden enligt behov lyckas bäst, när användningen av arbetstiden planeras och verkställs i samförstånd mellan arbetsgivare och personal oberoende av om arbetstidsarrangemanget verkställas på beslut av arbetsgivaren eller om arrangemanget förutsätter lokala avtal. 28

29 Underteckningsprotokoll 1. Arbetsgruppens grundläggande uppgifter under avtalsperioden är: - att främja sådan god arbetstidspraxis, som stöder företagens produktivitet och konkurrenskraft samt beaktar arbetstagarnas personliga arbetstidsbehov. - följa upp och reda ut ett långsiktigt system för sammanjämkning av arbetstiden och fritiden, det s.k. arbetstidsbanksystemet och hur den i kollektivavtalets 14 avtalade modellen för ett övertidsbegrepp fungerar i praktiken inom teknologiindustrin. Föremål för utredningen är vid sidan av annat också hur man i lokala avtal har lyckats uppnå de mål, som parterna har ställt utgående från företagens och arbetstagarnas personliga behov. - arrangera allmänna och företagsspecifika kurser om arbetstiden. - utföra internationella jämförelser gällande arbetstidsfrågor. 2. Under avtalsperioden har arbetsgruppen som uppgift att utöver ovan nämnda frågor därtill: - reda ut hur givandet och betalning av utjämningsledighet fungerar, utvecklingsbehov och alternativ. Arbetsgruppen gör de förslag som den anser vara befogade till branschens kollektivavtalsparter före reda ut hur bestämmelserna om treskiftsarbete fungerar samt behov av utveckling med beaktande av bland annat varierande belastningssituationer och arbetstidsarrangemang som är ändamålsenliga för dem. Arbetsgruppen gör de förslag den 29

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLÅT- OCH INDUSTRIISOLERINGSBRANSCHEN 28.10.2011 31.10.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLÅT- OCH INDUSTRIISOLERINGSBRANSCHEN 28.10.2011 31.10.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för

finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2011-2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2011-2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2013-2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDEL OCH VERKSTADSVERKSAMHET INOM BILBRANSCHEN 2013-2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal.

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 Sähkötekniset työnantajat STTA rf Elbranschernas fackförbund rf Tryckort: Tammerprint Oy Tammerfors 2012 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND Förhandlingsresultatet 13.10.2011 kl. 10 1 (11) RAMAVTAL DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND De centrala arbetsmarknadsorganisationerna,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för kristliga organisationer

Kollektivavtal för kristliga organisationer Kollektivavtal för kristliga organisationer 1.4.2010-30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna Kyrkliga Fackförbund inom Akava AKI/Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry PB 30 (Södra kajen 10),

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen 1.2.2003-15.2.2005 Socialbranschens Arbetsgivarförbund Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors Telefon (09) 172 831, Fax: (09) 663 532 www.ptsos.org Förbundsdirektör

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.2.2012 28.2.2014 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Innehåll 3 Innehåll 1 Avtalets tillämpningsområde... 6 2 Komplementavtal... 7 3 Anställningsförhållande

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE 1 2 INGÅENDE AV ARBETSAVTAL 1 3

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning..

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: I II III IV V sidan ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Avtalets tillämpningsområde.. 3 2 Arbetsfredsförpliktelse 3 3 Bifogade avtal. 3 4 Arbetsreglemente.... 3 5 Anställning och uppsägning 4

Läs mer

C. Tjänstetidstillägget, skiftilläggen samt kvälls- och nattskiftstilläggen träder i kraft 1.5.2010

C. Tjänstetidstillägget, skiftilläggen samt kvälls- och nattskiftstilläggen träder i kraft 1.5.2010 1 ÖVERSÄTTNING KONSUMTIONSVARUGRUPPEN rf ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET rf TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND rf UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET 1 Det gällande kollektivavtalet för textilservicebranschens

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Översättning K O L L E K T I V A V T A L för LIVSMEDELSBRANSCHEN 24.5.2010 31.3.2014 mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN Översättning K O L L E K T I V A V T A L mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf för KÖTTBRANSCHEN 24.5.2010-31.3.2014 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT Underteckningsprotokoll

Läs mer

Kollektivavtal. Gällande Posten Åland och dess arbetstagare. För perioden: 1.1.2015 31.12.2015. Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f.

Kollektivavtal. Gällande Posten Åland och dess arbetstagare. För perioden: 1.1.2015 31.12.2015. Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. Kollektivavtal Gällande Posten Åland och dess arbetstagare För perioden: 1.1.2015 31.12.2015 Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING * = Uppdaterad från och med 1.1.2015 A. ALLMÄN

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Underteckningsprotokoll över förnyande av det allmänna kollektivavtalet för universitet...2 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser...6 Kapitel 2 Bestämmelser

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för bevakningsbranschen

Kollektivavtal för bevakningsbranschen 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL

SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL Bilaga 7 Hälsovårdsavtal 1/5 SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL Rederierna i Finland rf å ena sidan och Finlands Sjömans-Union FSU rf å andra sidan ingår härmed följande avtal om företagshälsovård för

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SKOGSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SKOGSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Vad nytt i kollektivavtalen?

Vad nytt i kollektivavtalen? Vad nytt i kollektivavtalen? Förhandlingarna inom byggbranschen ledde till kvalitativa förbättringar, även om löneförhöjningarna är njugga. I förhandlingarna om kollektivavtal mellan Byggnadsförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) MEDLEMSBREV 5/2001 Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer ARBETSAVTALSLAGEN Arbetsavtalslag Den nya arbetsavtalslagen träder i kraft

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer