Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm"

Transkript

1 Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm SOLE MANAGER

2 VIKTIG INFORMATION Med Munksjö eller Bolaget avses i denna sammanfattning ( Sammanfattningen ), beroende på sammanhanget, Munksjö Oyj, den koncern vari Bolaget är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Munksjös aktier (ISIN FI ) är sedan den 7 juni 2013 upptagna till handel på NASDAQ Helsingfors under symbolen MUNK1. Denna Sammanfattning har upprättats i anledning av att styrelsen för Munksjö ansökt om att också uppta aktierna till handel på NASDAQ Stockholm ( Parallellnoteringen ). NASDAQ Stockholm har den beslutat att uppta aktierna i Munksjö till handel på NASDAQ Stockholm under förutsättning att en placering i den svenska marknaden av aktier i Munksjö genomförs senast första dagen för handel. Inga aktier erbjuds i samband med Parallellnoteringen. Handeln i Munksjös aktier på NASDAQ Stockholm beräknas påbörjas omkring den 8 december 2014 under symbolen MUNK1S. Denna Sammanfattning är daterad den 3 december 2014 och har upprättats i enlighet med 4 kap. 9 i den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, inklusive ändringar). Sammanfattningen är underkastad finsk rätt. Tvist i anledning av Sammanfattningen ska avgöras av finsk domstol exklusivt. I samband med sammanslagningen av det svenska bolaget Munksjö AB och det finska bolaget AhlstromOyjs affärsområde Label and Processing, och den därmed sammanhängande delningen av Ahlstrom Oyj samt noteringen av det nybildade, sammanslagna Munksjö, upprättades ett prospekt, vilket godkändes och registrerades av den finska Finansinspektionen (FIVA 103/ /2012) ( Prospektet ). Prospektet samt annan av Munksjö offentliggjord information, inklusive delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014, finns tillgänglig på Munksjös webbplats, Denna Sammanfattning bör läsas tillsammans med Prospektet och övrig offentliggjord information. Med Sole Manager eller SEB avses Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). INFORMATION TILL VISSA INVESTERARE Ingen person har tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Sammanfattning, och om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget. Sole Manager lämnar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, att den information som finns i denna Sammanfattning är korrekt eller fullständig, och ingenting i denna Sammanfattning ska ses som en utfästelse eller garanti av Sole Manager oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden. Sole Manager ansvarar inte för fullständigheten eller korrektheten av den information som finns i denna Sammanfattning, och avsäger sig allt juridiskt ansvar som Sole Manager annars hade ansetts ha för avseende Sammanfattningen, oavsett om ansvaret skulle uppstå till följd av en otillåten civilrättslig handling, enligt avtal eller annars. Information eller uttalanden i anledning av Parallellnoteringen som är oförenliga med vad som anges i Sammanfattningen är ogiltiga. Information och uttalanden i denna Sammanfattning är giltiga per dagen för denna Sammanfattning. I synnerhet ska varken offentliggörandet av denna Sammanfattning eller några köp eller försäljningar som gjorts i anledning av Sammanfattningen innebära att det förekommit någon negativ förändring i, eller skulle kunna innebära en negativ förändring i, Bolagets affärsverksamhet. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Parallellnoteringen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Vare sig Bolaget eller Sole Manager eller något ombud eller närstående till dem, gör några uttalanden till förvärvare av aktier avseende lagenligheten av en investering i aktierna i enlighet med för dessa personer tillämpliga lagar och regler. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare måste göra en självständig bedömning av de juridiska, skattemässiga, affärmässiga, finansiella och andra konsekvenserna av ett förvärv av aktier. Investerare måste därutöver göra en självständig bedömning av de risker som är förenade med förvärvet av aktierna. Distributionen av denna Sammanfattning kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Inga åtgärder har eller kommer att vidtas av Bolaget eller Sole Manager för att godkänna innehavet av eller distributionen av denna Sammanfattning (eller något annat material i anledning av Parallellnoteringen) i en jurisdiktion i vilken det inte skulle vara tillåtet att utföra en sådan distribution. Sammanfattningen eller annat material i anledning av Parallellnoteringen kommer sålunda inte distribueras eller offentliggöras i någon jurisdiktion med undantag för om distributionen eller offentliggörandet skulle vara förenliga med tillämpliga lagar och regler. Bolaget och Sole Manager förutsätter att de personer som kommer i besittning av denna Sammanfattning informerar sig själva om och iakttar sådana restriktioner. Vare sig Bolaget eller Sole Manager har något juridiskt ansvar för de personer som kommit i besittning av denna Sammanfattning i strid med sådana restriktioner, oavsett om dessa personer skulle vara potentiella investerare. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande om att sälja aktierna till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person, eller en inbjudan om ett erbjudande om att köpa aktierna från en person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att göra en sådan inbjudan. Aktierna har inte rekommenderats av en federal eller delstatlig värdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Vidare har nyssnämnda myndigheter inte bekräftat exaktheten eller tillräckligheten och skäligheten av denna Sammanfattning. Alla uttalanden som anger annat är en straffbar handling i USA. Inga värdepapper som anges i denna Sammanfattning har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ) och värdepapperna får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Värdepapperna som anges i denna Sammanfattning kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Inga aktier eller andra värdepapper erbjuds i samband med Parallellnoteringen och inga åtgärder har vidtagits, och kommer inte heller att vidtas, för att lämna ett sådant erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt offentliggörs i något medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ). PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION Om inte annat anges har den finansiella information som redovisas i denna Sammanfattning hämtats från Bolagets koncernredovisning. Bolaget har upprättat sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards antagen av EU ( IFRS ). Sammanfattningen innehåller oreviderad konsoliderad finansiell information för Munksjö avseende perioden 1 januari-30 september 2014 (inklusive jämförelseinformation för motsvarande period föregående år) samt reviderad konsoliderad finansiell information för Munksjö avseende perioden som avslutades den 31 december 2013 och som inkluderar Ahlstrom Oyjs Label and Processings verksamhet i Europa ( LP Europe ) från och med den 27 maj 2013 och och Brasilien ( Coated Specialties ) från och med den 2 december Sedan den 1 januari 2014 tillämpar Munksjö IFRS 11 Samarbetsarrangemang. Förändringen har viss inverkan på koncernens rapport över finansiell ställning, och historisk finansiell information för det tredje kvartalet 2013 respektive räkenskapsåret 2013 har därför omräknats. Den omräknade finansiella informationen som presenteras häri har inte reviderats. För ytterligare information om IFRS 11 hänvisas till noterna till delårsrapporten för det tredje kvartalet För den fullständiga delårsrapporten, årsredovisningen samt annan historisk finansiell information hänvisas till Munksjös webbplats, samt, Prospektet. Bolagets koncernräkenskaper för räkenskapsåret 2013 har reviderats av PricewaterhouseCoopers Oy med auktoriserade revisorn Merja Lindh som huvudansvarig revisor. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar. Vid bolagsstämman den 2 april 2014 utsågs KPMG Oy Ab till revisor med CGR Sixten Nyman som huvudansvarig revisor. Munksjö upprättar sina räkenskaper i euro. Siffrorna i denna Sammanfattning som anges i (ii) euro eller EUR avser den officiella valutan i medlemsstaterna i Europeiska Unionen som deltar i den Ekonomiska och Monetära Unionen; och (ii) kronor avser den officiella valutan i Sverige. Med MEUR avses miljoner euro. Vissa belopp i denna Sammanfattning har avrundats och summerar följaktligen nödvändigtvis inte. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN Denna Sammanfattning innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden, varav vissa kan identifieras genom användandet av framåtriktad terminologi såsom syftar till, uppskattar, antar, tror, fortsätter, kan komma att, förvänta, förutse, avse, kan, skulle kunna, planera, potentiell, förutse, beräknad, ska eller skulle eller, i varje enskilt fall, dess negationer, eller andra varianter eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner om strategi, planer eller avsikter, innefattar ett antal risker och osäkerheter. Sådana framåtriktade uttalanden är oundvikligen beroende av antaganden, information eller metoder som kan vara felaktiga eller bristfälliga och kan komma att visa sig vara ogenomförbara. De framåtriktade uttalandena innefattar uttalanden beträffande Bolagets avsikter, mål, uppfattning eller nuvarande förväntningar gällande bland annat rörelseresultat, finansiell ställning och resultat, likviditet, rörelsekapital, kassaflöden, påverkan av föreskrifter, allmänna ekonomiska trender, den konkurrensutsatta omgivning i vilken Munksjö bedriver verksamhet, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och de marknader på vilka Munksjö bedriver verksamhet. Bolaget uppmärksammar läsare på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier för framtida resultat, att de baseras på ett flertal antaganden och att Munksjös verksamhet, resultat och finansiella ställning, och utvecklingen på Munksjös geografiska marknader och i den bransch som Munksjö bedriver verksamhet inom, kan avvika väsentligt från, och vara sämre än, det som gjorts gällande i eller antytts av de framåtriktade uttalandena som återfinns i denna Sammanfattning. Läsare bör således inte utan vidare förlita sig på sådana framåtriktade uttalanden, vilka endast avser förhållanden per datumet för denna Sammanfattning. (i)

3 Sammanfattning Denna Sammanfattning har upprättats i enlighet med 4 kap. 9 i den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, inklusive ändringar). Sammanfattningen är underkastad finsk rätt. Tvist i anledning av Sammanfattningen ska avgöras av finsk domstol exklusivt. I samband med sammanslagningen av det svenska bolaget Munksjö AB och det finska bolaget Ahlstrom Oyjs affärsområde Label and Processing, och den därmed sammanhängande delningen av Ahlstrom Oyj samt noteringen av det nybildade, sammanslagna Munksjö, upprättades ett prospekt, vilket godkändes och registrerades av den finska Finansinspektionen (FIVA 103/ /2012). Prospektet samt annan av Munksjö offentliggjord information, inklusive delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014, finns tillgänglig på Munksjös webbplats, Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av situationer kan det emellertid finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har i sådana fall ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar A.2 Samtycke till användning av Sammanfattningen Följande sammanfattning ska ses som en introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Den som väcker talan vid domstol med anledning av Sammanfattningen kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Sammanfattningen. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat Sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med annan information som publicerats av Bolaget genom delårsrapporten för det tredje kvartalet Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Sammanfattningen för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform och land B.3 Beskrivning av Bolagets verksamhet Bolagets registrerade firma är Munksjö Oyj med organisationsnummer Bolagets aktier handlas på NASDAQ Helsingfors under symbolen MUNK1. Bolagets aktier kommer att handlas på NASDAQ Stockholm under symbolen MUNK1S. Bolaget har sitt säte i Helsingfors, Finland. Moderbolaget, Munksjö Oyj, är ett finsk publikt aktiebolag. Bolagets associationsform regleras av den finska aktiebolagslagen (624/2006 inklusive förändringar). Munksjö är enligt Bolagets bedömning ett ledande internationellt specialpappersföretag. Bolaget bildades genom ett samgående mellan det svenska bolaget Munksjö AB och det finska bolaget Ahlstrom Oyjs affärsområde Label and Processings verksamhet i Europa ( LP Europe ) och Brasilien ( Coated Specialties ). Samgåendet verkställdes i två faser under Den första fasen, då LP Europe slogs samman med Munksjö AB, slutfördes den 27 1

4 maj I den andra fasen, vilken slutfördes den 2 december 2013, överfördes Coated Specialties-verksamheten till Munksjö. Den 7 juni 2013 noterades Bolagets aktier på NASDAQ Helsingfors. Munksjö producerar särskilt utvalda specialpapper, som utgör centrala delar inom design- och tillverkningsprocesser för Munksjös kunder. I Munksjös produkterbjudande ingår exempelvis dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper, grafiska och industriella papper och mellanläggspapper för bland annat stålindustrin. Inom flera av dessa produktområden är enligt Bolagets bedömning Munksjö en av världens ledande aktörer. Munksjös specialpapper används i flera industriella applikationer och konsumentprodukter, bland annat inom möbelindustrin och i inredningsbranschen, samt för att utveckla ett mer hållbart system för energiförsörjning. Munksjö har fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics and Packaging. Decor omfattar bland annat dekorpapper och tunna specialtryckpapper. Dekorpapper används som ytskikt på träbaserade ytor. Pappret trycks ofta för att imitera naturtrogna trä- och stenmönster eller abstrakta mönster. Efter laminering och impregnering vidareförädlar kunderna produkterna till laminatgolv, kontorsinredningar, kök och möbler. Tunna specialtryckpapper används bland annat till bipacksedlar i läkemedels- och kosmetikaförpackningar. Release Liners omfattar releasepapper, bestrukna specialpapper och specialpappersmassa (Specialty pulp). Releasepapper används som bärare av olika tryckkänsliga självhäftande material och etiketter. Bestrukna specialpapper används för självhäftande etiketter och flexibla pappersförpackningar och specialpappersmassa är miljövänlig blekt och oblekt långfibrig pappersmassa. Industrial Applications omfattar papper för ett flertal olika industriella användningsområden. Slipbaspapper används som bärande skikt vid tillverkning av pappersbaserade slipmaterial som exempelvis sandpapper till bland annat fordons- och träindustrin. Elektrotekniskt papper används som isolering i exempelvis transformatorer och högspänningskablar. I affärsområdet ingår också Spantex folier för till exempel köksbänkar och möbler, tunnpapper för stål-, aluminiumoch glasindustrin samt konstnärspapper. Munksjös konstnärspapper marknadsförs under varumärket Arches. Graphics and Packaging omfattar papper för flexibla förpackningar främst för livsmedel, metalliserade baspapper som huvudsakligen används till etiketter för drycker, etikettbaspapper för livsmedelsetiketter samt grafiska och industriella papper. Munksjös strategi är fokuserad på att vara en ledande specialpapperstillverkare. Munksjö fokuserar på marknader med underliggande tillväxt (drivna av makrotrender, såsom växande medelklass, uppgraderingar av kraftnät och nybyggnation) där Munksjö enligt Bolagets bedömning har en ledande position. Munksjös produktportfölj är vidare fokuserad på bredd inom de specialpappersområden som Munksjö fokuserar på har Bolaget en bred portfölj av innovativa produkter och starka varumärken. Munksjö fokuserar på små specialpapperssegment, med industriella kunder. Inom dessa har Bolaget unik know-how tack vare gedigen, mångårig och beprövad erfarenhet av att tillverka, utveckla och sälja specialpapper. Munksjö förbättrar och effektiviserar också kontinuerligt Bolagets produktionssystem av pappersmaskiner, som lätt ställer om mellan olika specialkvaliteter, och är anpassade utifrån specifika produktionskrav. 2

5 Munksjös styrelse har antagit följande finansiella mål: EBITDA-marginal: 12% i en affärscykel Skuldsättningsgrad: < 80% Utdelning: > 1/3 av operativt kassaflöde efter investeringar Antalet anställda i Munksjö-koncernen uppgår till cirka Munksjö har produktions- och konverteringsanläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien, Spanien och Kina. Produktionsanläggningarna och säljkontoren är koncentrerade till Europa, men Munksjö är också representerat i USA, Asien och Sydamerika. Bolagets säte är beläget i Helsingfors, Finland. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige. B.4a Trender Munksjö bedömer att följande trender inom respektive affärsområde är de senaste och mest betydande för Munksjös verksamhet: Decor Munksjö bedömer att den ökande globala urbaniseringen och växande medelklasse kommer att öka efterfrågan på möbler och inredningsprodukter i låg- och mellanprissegmenten, såsom laminatprodukter där dekorpapper ingår. Efterfrågan drivs även av en ökad miljömedvetenhet bland slutkunderna och en vilja att ersätta plast- och foliebaserade ytskikt med pappersbaserade. Träfiberplattor belagda med laminat är ett alternativ till solida träslag som kräver avverkning av ädelträ från tropiska skogar. Konsumenternas kunskap om laminatprodukters goda miljöegenskaper är fortfarande låg, och Munksjö bedömer därför att ökad information och medvetenhet kan bidra till ökad efterfrågan på hållbara alternativ. Release Liners Enligt Munksjö drivs användningen av etiketter både av produktion och konsumtion av konsumtions- och kapitalvaror. Marknaden för tryckkänsliga självhäftande etiketter och releasepapper är därför kopplad till BNPutvecklingen och av det skälet är tillväxten högre i Asien och Sydamerika än i de flesta mogna marknader (exempelvis Västeuropa, USA och Japan). Den rådande trenden är att Munksjös kunder, och deras kunder, blir allt mer globala och de regionala aktörerna allt mer internationella. Munksjö har god förmåga att ta vara på dessa möjligheter via sitt globala försäljnings- och servicenätverk i och med samordning av nyckelkunder. Fortsatt medvetenhet om miljö- och klimatfrågor ökar också efterfrågan på papper som är certifierat enligt standard för miljöanpassat, samhällsnyttigt och resurshushållande skogsbruk. Enligt Munksjö är miljöanpassad produktion en viktig konkurrensfaktor. Industrial Applications Munksjö anser att Bolaget är en av världens ledande tillverkare av slipbaspapper. Träförädling är den viktigaste slutmarknaden för slipbaspapper och drivs bland annat av nybyggnation och renovering av bostäder. Den underliggande tillväxten drivs främst av fordonsindustrin, men även av nybyggnation och bostadsrenoveringar som är beroende av tillväxten i BNP. Ökningen av världens energibehov och den löpande uppgraderingen av kraftnät världen över driver efterfrågan på elektrotekniskt papper. Stora delar av Kina, övriga Asien och Afrika är ännu inte elektrifierade, vilket Munksjö anser innebära potential för tillväxt inom affärsomårdet Industrial Applications. Många av USA:s delstater har gamla elnät som innebär energiförluster, och de behöver därför förnyas. Dessutom finns behov av att koppla ihop nationella kraftnät för att jämna ut produktion och konsumtion av el mellan länder vilket skapar efterfrågan på undervattenskablar. 3

6 Efterfrågan på tunnpapper drivs främst av slutkonsumenternas efterfrågan på rostfritt stål i kök, bilar och andra konsumentprodukter. Marknaden för Spantex drivs av efterfrågan på möbler och köksinredning. Graphics and Packaging Munksjö anser att efterfrågan av flexibla förpackningspapper och metalliserade baspapper för etiketter drivs av BNP-utvecklingen. Efterfrågan på färdigmat och mindre portioner ökar också efterfrågan på flexibla papper för att förpacka och transportera mat. Dessutom ersätts allt oftare dyrbara aluminiumprodukter med pappersbaserade lösningar. Även den fortsatta utvecklingen av applikationer baserad på barriärteknologi driver efterfrågan av Munksjös produkter, eftersom man med papprets barriäregenskaper kan ersätta plast med pappersbaserade barriärer mot fett och fukt. Munksjö möter även den ökade efterfrågan på FSC -certifierade produkter inom segmentet. B.5 Koncern Munksjö Oyj, med säte i Finland, är moderbolag i Munksjö-koncernen. I koncernen ingår (per den 30 september 2014) totalt 28 direkt eller indirekt ägda dotterbolag med säte i Sverige, Belgien, England, Polen, Indien, Turkiet, Italien, Spanien, Frankrike, Kina, USA, Brasilien och Ryssland. B.6 Större aktieägare m.m. Enligt vad som framgår av det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland innehade följande aktieägare 5 procent eller mer av aktierna och rösterna i Munksjö per den 28 november 2014: Aktieägare Antal aktier/röster % Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l ,52 Ahlstrom Oyj ,36 Viknum AB ,51* Ahlström Capitalkoncernen ,10 * Enligt anmälan i enlighet med 9 kap.5 i finska värdepappersmarknadslagen mottagen av Munksjö den 19 november 2014 Den 22 maj 2014 mottog Munksjö en anmälan i enlighet med 9 kap.5 i finska värdepappersmarknadslagen ett från Lannebo Fonder AB ( Lannebo ), enligt vilket Lannebos innehav uppgick till aktier, motsvarande 6,01 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö. B.7 Utvald historisk finansiell nyckelinformation I tabellerna nedan presenteras utvald konsoliderad finansiell information för (i) perioden 1 januari 30 september 2014 och 2013 som hämtats från Bolagets oreviderade delårsrapport för det tredje kvartalet 2014, samt (ii) perioden som avslutades den 31 december 2013 som hämtats från Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2013 och som inkluderar LP Europe från och med den 27 maj 2013 och Coated Specialites från och med den 2 december Sedan den 1 januari 2014 tillämpar Munksjö IFRS 11 Samarbetsarrangemang. Förändringen har viss inverkan på koncernens rapport över finansiell ställning, och historisk finansiell information för det tredje kvartalet 2013 respektive räkenskapsåret 2013 har därför omräknats. Den omräknade finansiella informationen som presenteras häri har inte reviderats. För ytterligare information om IFRS 11 hänvisas till noterna till delårsrapporten för det tredje kvartalet Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014.och årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 har upprättats i enlighet med IFRS och finns tillgängliga på Munksjös webbplats, 4

7 Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag jan-sept jan-dec MEUR Nettoomsättning 856,3 607,6 863,3 Övriga rörelseintäkter 8,5 4,3 6,9 Summa rörelsens intäkter 864,8 611,9 870,2 Förändring av 1,4 5,0 2,2 varulager Råvaror och -419,6-319,8-447,7 förnödenheter Övriga externa -221,4-177,9-255,5 kostnader Personalkostnader -150,5-113,3-163,6 Avskrivningar -40,0-25,9-39,3 Summa rörelsens -830,1-631,9-903,6 kostnader Resultatandel i 0,0 0,6 0,3 intresseföretag Rörelseresultat 34,7-19,4-33,4 Finansnetto -21,0-15,3-22,9 Resultat före skatt 13,7-34,7-56,3 Skatter -8,7 3,5-1,1 Periodens resultat 5,0-31,2-57,4 Övrigt totalresultat -2,7 1,0-0,8 Periodens totalresultat Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 2,3-30,2-58,2 MEUR 30 sept 2014 Omräknat* 30 sept dec 2013 Omräknat* 31 dec 2013 Summa 798,9 735,7 802,4 803,3 anläggningstillgångar Summa 380,3 366,7 385,9 386,1 omsättningstillgångar Summa tillgångar 1 179, , , ,4 Eget kapital 420,8 385,7 423,8 423,8 Summa långfristiga 425,8 425,3 437,3 437,9 skulder Summa kortfristiga 332,6 291,4 327,2 327,7 skulder Summa skulder 758,4 716,7 764,5 765,6 Summa eget kapital och skulder 1 179, , , ,4 * Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11, vilket beskrivs närmare i delårsrapporten för det tredje kvartalet

8 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag jan-sept jan-dec MEUR Kassaflöde från den 51,1-4,1-12,8 löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den 24,5 15,4 45,7 löpande verksamheten Kassaflöde från -23,8-5,3-13,5 investeringsverksamheten Kassaflöde från -20,5-2,8-5,7 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -19,8 7,3 26,5 Likvida medel vid 83,1 57,1 57,1 periodens början Valutakursdifferens i 2,2-0,1-0,5 likvida medel Likvida medel vid periodens utgång 65,5 64,3 83,1 Rapportering per segment Jan-sept 2014 MEUR Decor Release Liners Industrial Application Graphics and Packaging Övrigt och elminieringar Koncernen Nettoomsättning, extern 282,6 326,6 116,7 132,1-1,7 856,3 Nettoomsättning, intern 0,7 6,5 1,6 0,0-8,8 0,0 Nettoomsättning 283,3 333,1 118,3 132,1-10,5 856,3 Rörelseresultat 28,1 9,4 11,4-1,4-12,8 34,7 Rörelsemarginal, % 9,9% 2,8% 9,6% -1,1% 4,1% Finansnetto -21,0 Skatter -8,7 Periodens resultat 5,0 Övriga upplysningar Investeringar 5,3 7,5 5,2 8,6 3,9 30,5 Avskrivningar 6,8 21,5 5,7 4,7 1,3 40,0 Medeltal anställda, FTE Jan-sept 2013 MEUR Decor Release Liners Industrial Application Graphics and Packaging Övrigt och elminieringar Koncernen Nettoomsättning, extern 277,7 156,3 111,6 62,0 0,0 607,6 Nettoomsättning, intern 0,6 5,5 4,1 0,0-10,2 0,0 Nettoomsättning 278,3 161,8 115,7 62,0-10,2 607,6 Rörelseresultat 16,5-1,1 4,2-5,0-34,0-19,4 Rörelsemarginal, % 5,9% -0,7% 3,6% -8,1% -3,2% 6

9 Finansnetto -15,3 Skatter 3,5 Periodens resultat -31,2 Övriga upplysningar Investeringar 3,1 3,4 4,5 1,2 2,2 14,4 Avskrivningar 7,7 9,7 5,7 2,0 0,8 25,9 Medeltal anställda, FTE Jan-dec 2013 MEUR Decor Release Liners Industrial Application Graphics and Packaging Övrigt och elminieringar Koncernen Nettoomsättning, extern 367,4 241,4 151,7 102,4 0,4 863,3 Nettoomsättning, intern 0,8 7,7 6, ,8 0,0 Nettoomsättning 368,2 249,1 158,0 102,4-14,4 863,3 Rörelseresultat 14,5-2,5 7,3-12,6-40,1-33,4 Rörelsemarginal, % 3,9-1,0 4,6-12,3 - -3,9 Finansnetto ,9 Skatter ,1 Periodens resultat ,4 Övriga upplysningar Investeringar 4,5 7,5 5,7 1,9 3,0 22,6 Avskrivningar 11,8 15,3 7,5 3,6 1,1 39,3 Medeltal anställda, FTE Koncernens nyckeltal jan-sept jan-dec Marginaler (justerat för poster av engångskaraktär) EBITDA-marginal, % 8,9 6,4 6,4 Rörelsemarginal, % 4,3 2,2 1,8 Marginaler (rapporterat) EBITDA-marginal, % 8,7 1,1 0,7 Rörelsemarginal, % 4,1-3,2-3,9 Avkastningsmått (rullande 12 månader) Avkastning på operativt kapital, % (justerat för poster av engångskaraktär) Avkastning på eget kapital, % 5,6 2,7 2,8-2,0-12,1-10,8 Kapitalstruktur vid 7

10 periodens utgång Operativt kapital*, 702,4 665,5 694,8 MEUR Eget kapital, MEUR 420,8 385,7 423,8 Räntebärande 240,8 256,5 229,3 nettoskuld*, MEUR Skuldsättningsgrad*, % 57,2 66,5 54,1 Soliditet*, % 35,7 35,0 35,6 Per aktier (före och efter utspädning) Resultat per aktie, EUR 0,09-1,28-1,97 Eget kapital per aktie, 8,2 9,9 8,3 EUR Medeltal aktier Investeringar, MEUR 30,5 14,4 22,6 Medeltal anställda, FTE * Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11, vilket beskrivs närmare i delårsrapporten för det tredje kvartalet Beräkning av nyckeltal EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättning Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Operativt kapital Balansomslutningen minus räntebärande tillgång och skattefordringar samt icke räntebärande rörelseskulder inkluderande pensionsskulder Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av operativt kapital Räntebärande nettoskuld Räntebärande tillgångar (inklusive likvida medel) minus räntebärande skulder Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Vinst per aktie Resultat för perioden dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång 8

11 FTE Antalet arbetade timmar dividerat med normalårsarbetstid Räntebärande tillgångar och skulder Tillgångar och skulder vilka enligt kontrakt eller överenskommelse löper med ränta Poster av engångskaraktär Intäkter eller kostnader som uppstår från aktiviteter utanför den normala operativa verksamheten eller är av engångskaraktär. Under det tredje kvartalet 2014 uppgick poster av engångskaraktär till -1,9 miljoner euro (jämfört med -32,5 miljoner euro under motsvarande period föregående år). Av dessa kostnader avsåg 1,4 miljoner euro kostnader för arbetet kring meddelandet om invändningar (s.k. Statement of Objections ) från Europeiska kommissionen rörande påstått oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnade i samband med förvärvsanmälan till Europeiska kommissionen, ingiven den 31 oktober 2012, avseende samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom Oyjs affärsområde Label and Processing. Ytterligare information om meddelandet om invändningar finns under rubriken Övrigt i delårsrapporten för det tredje kvartalet Som meddelades av Munksjö den 29 oktober 2014 har Europeiska kommissionen har beslutat att avsluta förfarandet. Därtill avsåg 0,5 miljoner euro kostnader för aktiviteter för uppnående av synergier. Under 2013 uppgick poster av engångskaraktär till totalt -49,1 miljoner euro och utgjordes främst av kostnader relaterade till samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom Oyjs affärsområde Label and Processing. B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Sammanfattningen innehåller inte någon proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Sammanfattningen innehåller inte någon resultatprognos. B.10 Anmärkningar i revisionsberättelser Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna. B.11 Rörelsekapital Munksjös bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att täcka behoven under den kommande tolvmånadersperioden. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som tas upp till handel Aktier i Munksjö Oyj med ISIN FI Aktier kommer att handlas på NASDAQ Stockholm under symbolen MUNK1S. C.2 Denominering Munksjös aktier är denominerade i euro. Aktierna kommer att handlas i svenska kronor (SEK) på NASDAQ Stockholm. C.3 Antal aktier i emittenten C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen Munksjös aktiekapital uppgår till euro och består av aktier. Aktierna saknar nominellt belopp. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Munksjös aktier berättigar innehavarna till utdelning och andra utbetalningar till aktieägarna samt andra rättigheter förknippade med aktierna i enlighet med finsk rätt och Bolagets bolagsordning. Enligt den finska aktiebolagslagen har aktieägarna i Munksjö företrädesrätt att teckna nya aktier, optionsrätter eller konvertibla lån i Bolaget i förhållande till det antal aktier som innehades före emissionen, om inte bolagsstämman med 9

12 kvalificerad majoritet har beslutat att något annat ska gälla. Munksjö har en aktieserie. Varje aktie medför en (1) röst i alla frågor som behandlas på bolagsstämma. En aktieägare får vid bolagsstämman rösta på olika sätt med olika aktier och en aktieägare får även rösta med endast en del av sina aktier. Munksjös bolagsordning innehåller inga bestämmelser om inlösen eller röstbegränsningar. För att delta och rösta vid en bolagsstämma ska en aktieägare enligt bolagsordningen anmäla sig hos Bolaget senast dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman, vilket inte ska vara tidigare än tio (10) dagar före bolagsstämman. Såvitt avser aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Swedens värdepapperssystem gäller därutöver följande: För att ha rätt att närvara och rösta på en bolagstämma ska en icke-finsk aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Swedens värdepapperssystem (i) vara registrerad i det av Euroclear Sweden förda registret senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, och (ii) skicka en begäran till Euroclear Sweden om att temporärt registreras som aktieägare i den av Euroclear Finland förda aktieboken. Sådan begäran ska ske skriftligen till Euroclear Sweden och göras senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste för att ha rätt att delta vid bolagsstämma tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i det av Euroclear Sweden förda registret, samt uppdra åt sin förvaltare att till Euroclear Sweden skicka ovan nämnda begäran om temporär registrering i den av Euroclear Finland förda aktieägarförteckningen. Temporär registrering i den av Euroclear Finland förda aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid bolagsstämman. C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. Aktierna i Munksjö är sedan den 7 juni 2013 upptagna till handel på NASDAQ Helsingfors under symbolen MUNK1. Styrelsen för Munksjö har ansökt om att aktierna också ska upptas till handel på NASDAQ Stockholm. NASDAQ Stockholm har den 3 december 2014 beslutat att uppta aktierna i Munksjö till handel på NASDAQ Stockholm under förutsättning att en placering i den svenska marknaden av aktier i Munksjö genomförs senast första dagen för handel. Handel i Munksjös aktier på NASDAQ Stockholm beräknas påbörjas omkring den 8 december 2014 under symbolen MUNK1S. Eftersom Munksjö Oyj är ett finskt bolag är alla Bolagets aktier i grunden registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland. För handel med aktien på NASDAQ Stockholm sker avräkning inom ramen för Euroclear Swedens system, vilket gör att sådana aktier även måste vara registrerade hos Euroclear Sweden. Samtliga aktier registrerade i Sverige speglas i Euroclear Swedens system genom att Euroclear Sweden registreras som innehavare för annans räkning i ägarförteckningen som avser Munksjö Oyj i Euroclear Finlands värdeandelsregister. Vid varje tidpunkt kommer dock finländska aktieägares aktier att endast vara registrerade hos Euroclear Finland i ett värdeandelskonto som inte har förvaltarregistrerats. Detta beroende på att finländsk lag inte tillåter finska personer (inklusive juridiska personer) att äga finländska värdepapper genom en förvaltare. För att kunna handla på NASDAQ Stockholm med aktier registrerade i Finland måste aktieägaren mot en avgift först överföra dessa aktier till Euroclear Sweden. Motsvarande överföring till Euroclear Finland måste göras av finländsk person i samband med förvärv av aktien via NASDAQ Stockholm. Aktieägare som på detta sätt vill överföra aktier mellan Euroclear Sweden och Euroclear Finland ombeds kontakta sin bank eller förvaltare. 10

13 C.7 Utdelningspolitik Munksjös avsikt är att betala utdelning varje år. Munksjös policy är att den årliga utdelningen ska motsvara åtminstone en tredjedel av nettokassaflödet från den löpande verksamheten efter sådana investeringar (capex) som är av operationell karaktär (såsom underhåll och investeringar som är ägnade att förbättra kostnadsbasen eller effektiviteten), beräknat som ett genomsnitt under en treårsperiod för att ge stabilitet i utdelningen. Återstående medel ska användas för att stödja Bolagets tillväxt och minska nettoskulden. På bolagsstämman den 2 april 2014 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag härom, att dela ut 0,10 euro per aktie som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital. AVSNITT D RISKER D.1 Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget eller branschen Nedan beskrivs de huvudsakliga risker relaterade till Munksjös verksamhet som styrelsen för närvarande anser vara väsentliga. Dessa risker är emellertid inte de enda som skulle kunna påverka Munksjös verksamhet. Andra risker och osäkerheter, inklusive sådana som Munksjös styrelse för närvarande inte känner till eller för närvarande anser inte är väsentliga, skulle också kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter, eller leda till andra händelser som gör att investerare förlorar hela eller en del av sin investering. Risk för variationer i marknadspris och volym för Munksjös produkter: Munksjös produkter är generellt konjunkturberoende, både avseende prisoch volymutveckling. Den globala ekonomiska utvecklingen (BNP) i världen påverkar Munksjös verksamhet. Risk för skador vid anläggningar: Munksjö har 15 produktionsanläggningar, vilka bedriver kontinuerlig produktion, fördelat på flera länder i Europa, Kina samt Brasilien. Produktionen sker i en kedja av processer där eventuella störningar eller avbrott i något led kan orsaka produktionsbortfall vilket kan medföra leveransproblem. Risker sammanhängande med integrationsprocessers genomförande: Munksjös strategi att delvis växa genom förvärv medför att förvärvsintegration sker från tid till annan. Det kan inte garanteras att Bolaget kan realisera de synergier som förväntas uppstå som ett resultat av dylika förvärv. Risk för kundberoende och kundkrediter: Munksjö har cirka kunder runt om i hela världen. De tio största kunderna svarar för cirka procent av koncernens omsättning, inom vissa affärsområden är koncentrationen högre. Om Munksjö inte kan leva upp till kraven från sina största kunder samt om kunder inte fullgör sina betalningsåtaganden kan det påverka Munksjö negativt. Risk för variation i pappersmassapriset: Pappersmassa står för en betydande del av kostnaden i tillverkningen av specialpapper och prisförändringar på denna påverkar därför Munksjös resultat. Risk för tillgången av vedråvara och vedprisrisk: Tillgången på färsk vedfiber är väsentlig för koncernens tillverkning av pappersmassa. Marknadspriset för ved kan variera över tiden och därmed påverka Munksjö resultat från pappersmassatillverkning. Risk för variation i priset för övriga insatsvaror och tjänster: Andra insatsvaror och tjänster än ved och energi används i tillverkningen av Munksjös produkter. Marknadspriset för dessa kan variera över tiden och därmed påverka Munksjös resultat. Risk för variation i energipriset: Energikostnader utgör en väsentlig del av tillverkningskostnaderna. Munksjö förbrukar huvudsakligen elenergi, olja 11

14 och gas. Ökade energipriser kan resultera i en ökning av Munksjös rörelsekostnader och påverka rörelseresultatet negativt. Beroende av nyckelpersoner: Munksjö är i vissa fall beroende av enskilda personer. Om Munksjö inte lyckas behålla och rekrytera nyckelpersoner kan detta ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget. Risk för miljöpåverkan samt förnyelse av produktions- och utsläppstillstånd: Munksjös produktion resulterar i utsläpp till vatten och luft såväl som avfall, dessutom genereras buller. Legala risker: Munksjö har verksamhet i många länder, och ibland kan tvister inte undgås i den dagliga verksamheten. Finansiella risker: Munksjö exponeras för ett antal finansiella risker, inklusive följande: Valutarisk: Munksjö är exponerat för risker relaterade till svängningar i valutakurser. Likviditets- och finansieringsrisk: Munksjö är exponerat för risken att Bolaget inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser eller andra åtaganden under Bolagets kreditfaciliteter samt att Bolaget inte kan erhålla ytterligare finansiering. Ränterisk: Munksjö är exponerat för risker relaterade till förändringar i räntor. Motpartsrisk: Munksjö är exponerat för risken att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden. D.3 Huvudsakliga risker relaterade till värdepapperna Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Risker relaterade till Munksjös aktier inkluderar följande: Värdet på Munksjös aktier kan sjunka och en investerare kan förlora hela eller en del av sin investering. Det är inte säkert att en likvid marknad för handel i aktierna utvecklas på NASDAQ Stockholm. Framtida större aktieförsäljningar av Munksjös huvudägare kan ha en negativ inverkan på aktiekursen. Munksjös möjlighet att betala utdelning i framtiden är beroende av flera faktorer, varav vissa är utom Munksjös kontroll. Framtida nyemissioner eller försäljningar av aktier kan ha en negativ inverkan på aktiekursen. AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Intäkter och kostnader Ej tillämplig. Munksjö erbjuder inga aktier och erhåller följaktligen inga intäkter i samband med Parallellnoteringen. Munksjös kostnader för Parallellnoteringen beräknas uppgå till omkring euro. E.2a Motiv och användning av emissionslikviden Parallellnoteringen av Munksjös aktier på NASDAQ Stockholm förväntas underlätta en breddning av Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till den svenska kapitalmarknaden, vilket Bolagets styrelse anser kommer att underlätta Munksjös framtida tillväxt och utveckling. Parallellnoteringen förväntas också leda till en bredare kännedom om Munksjös närvaro och verksamhet. Munksjö erbjuder inga aktier och erhåller följaktligen ingen likvid i samband med Parallellnoteringen. 12

15 E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet E.5 Säljande aktieägare/lock up-avtal E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investeraren Ej tillämplig. Inga aktier erbjuds i samband med Parallellnoteringen. Ej tillämplig. Inga aktier erbjuds i samband med Parallellnoteringen. SEB har tillhandahållit finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Parallellnoteringen, för vilka SEB kommer att erhålla sedvanlig ersättning. SEB och deras närstående parter har varit inblandade i transationer med, och utfört olika kommersiella banktjänster, investmentbanktjänster, finansiella rådgivningstjänster och andra tjänster för, Munksjö, för vilka de har erhållit sedvanlig ersättning. SEB och deras närstående parter kan i framtiden erbjuda och utföra sådana tjänster för Munksjö. Ej tillämplig. Denna Sammanfattning avser upptagande till handel av befintliga aktier i Munksjö. Aktierna i Munksjö är således inte föremål för något erbjudande och lock up-avtal förekommer inte. Ej tillämplig. Denna Sammanfattning avser upptagande till handel av befintliga aktier i Munksjö och inga nya aktier erbjuds i samband med Parallellnoteringen. Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investerare några kostnader. Som framgår av punkten C.6 kommer, eftersom Munksjö Oyj är ett finskt bolag, alla Bolagets aktier i grunden registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland. För handel med aktien på NASDAQ Stockholm sker avräkning inom ramen för Euroclear Swedens system, vilket gör att sådana aktier även måste vara registrerade hos Euroclear Sweden. Vid varje tidpunkt kommer dock finländska aktieägares aktier att endast vara registrerade hos Euroclear Finland i ett värdeandelskonto som inte har förvaltarregistrerats. För att kunna handla på NASDAQ Stockholm med aktier registrerade i Finland måste aktieägaren mot en avgift först överföra dessa aktier till Euroclear Sweden. Motsvarande överföring till Euroclear Finland måste göras av finländsk person i samband med förvärv av aktien via NASDAQ Stockholm. Aktieägare som på detta sätt vill överföra aktier mellan Euroclear Sweden och Euroclear Finland ombeds kontakta sin bank eller förvaltare. 13

16 Adresser MUNKSJÖ Munksjö Oyj Säte Kaserngatan Helsingfors Finland Tel: Huvudkontor och besöksadress Klarabergsviadukten 70 D5 Box Stockholm Sverige Tel: SOLE MANAGER Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan Stockholm Sverige REVISOR KPMG Oy Ab Tölöviksgatan Helsingfors Finland JURIDISKA RÅDGIVARE White & Case Advokat AB Biblioteksgatan Stockholm Sverige White & Case LLP Södra kajen Helsingfors Finland 14

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer