MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med"

Transkript

1 MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1

2 Viktig information MultiQ International AB (publ) organisationsnummer ( MultiQ eller Bolaget ) har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med upptagande av handel av aktier som överstiger 10 procent av aktiekapitalet. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt har enbart upprättats i samband med upptagande till handel av aktierna som emitteras i samband med att ca 58,8 procent av aktierna i Mermaid A/S ( Mermaid ) förvärvas genom apport. Prospektet innehåller därvid inget erbjudande om att teckna aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Detta prospekt får inte distribueras i någon jurisdiktion där distribution skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits, eller kommer att vidtas, av MultiQ för att erbjuda aktierna till allmänheten i någon jurisdiktion i samband med upptagandet till handel. Aktierna i MultiQ har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse eller enligt motsvarande lag i någon annan juris diktion där upptagande till handel av aktierna eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas vidare eller levereras i, eller till personer som är bosatta i, USA eller annan sådan jurisdiktion, annat än i sådana fall där det inte krävs registrering i enlighet med United States Securities Act 1933 eller motvarande lag. Handlande i strid med någon av de ovannämnda restriktionerna kan utgöra en lagöverträdelse i enlighet med tillämpliga bestämmelser om värdepappershandel. Potentiella investerare bör rådfråga sina egna rådgivare innan de förvärvar aktier i Bolaget. En investering i MultiQs aktier är förenad med vissa risker, se särskilt avsnittet Riskfaktorer nedan. Distribution av detta Prospekt innebär inte att informationen är aktuell vid någon annan tidpunkt än vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, eller att MultiQs verksamhet, resultat eller finansiella ställning har förblivit oförändrad efter detta datum. I den händelse att det sker några väsentliga förändringar i informationen i Prospektet under tiden från offentliggörandet men före upptagandet till handel av aktierna, kommer dessa förändringar att offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:890) om handel med finansiella instrument, som reglerar offentliggörande av tillägg till Prospektet. Siffrorna som redovisas i Prospektet har i vissa fall avrundats upp eller ned, vilket förklarar varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Tvister som uppkommer i anledning av Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras uteslutande i enlighet med svensk materiell rätt och av svenska domstolar. Lunds tingsrätt ska vara första instans. Framåtriktad information Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden gjorda av Bolagets styrelse och som grundar sig på styrelsens kunskap om rådande förhållanden avseende MultiQ, marknadsförhållanden samt andra aktuella omständigheter. De framåtriktade uttalandena grundar sig på ett antal antaganden som är föremål för risk- och osäkerhetsfaktorer som kan vara utanför Bolagets kontroll. Avsnittet Riskfaktorer nedan innehåller en beskrivning av vissa, men inte samtliga, faktorer som kan orsaka att det faktiska resultatet eller utfallet väsentligt skiljer sig från de framåtriktade uttalandena. De framåtriktade uttalandena gäller enbart per datumet för offentliggörandet av detta Prospekt. MultiQ åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser och liknande, utöver vad som krävs enligt gällande lag. Upplysningar rörande branschen och marknaden Prospektet innehåller även information från tredje part i form av bransch- och marknadsdata, liksom statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersöknings-rapporter, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Viss information avseende marknadsandelar och andra uttalanden i detta Prospekt rörande den bransch i vilken MultiQ bedriver verksamhet och Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter grundar sig inte på offentligt tillgänglig statistik eller information hämtad från oberoende tredje parter utan avspeglar snarare styrelsens uppskattningar baserade på sådan information som erhållits från handels- och affärsorganisationer och - föreningar och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar. 2

3 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Sammanfattning... 4 Riskfaktorer Bakgrund och motiv Marknaden för Digital Signage Verksamhetsbeskrivning MultiQ Verksamhetsbeskrivning Mermaid Den gemensamma koncernen Finansiell information i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Kapitalstruktur och annan finansiell information Proformaredovisning Revisors granskning avseende proformaredovisning Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Legala frågor och kompletterande information Vissa skattefrågor i Sverige Bolagsordning Adresser Bakgrund Detta prospekt har upprättats av styrelsen i MultiQ International AB (publ) ( MultiQ eller Bolaget ) med andledning av upptagande till handel på NASDAQ Stockholm, av nyemitterade aktier i MultiQ, emitterade med anledning av förvärvet av aktier i Mermaid AS ( Mermaid ) från Mermaids fyra största ägare. MultiQ betalade två (2) nyemitterade aktier i MultiQ för varje en (1) aktie i Mermaid. Transaktionen är närmare beskriven i avsnittet Bakgrund och motiv. 3

4 Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7). Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR Punkt Rubrik A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt. Företrädesemissionen omfattas inte av finansiella mellanhänder. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE Punkt Rubrik B.1 Firma och kortnamn Bolagets firma är MultiQ International AB (publ). Bolagets aktier är noterade på NASDAQ Stockholm under kortnamnet MULQ. Bolagets organisationsnummer är B.2 Säte och bolagsform MultiQ International AB bildades i Sverige och har sitt säte i Lund. Bolaget bedriver verksamhet enligt svensk lagstiftning. I koncernen ingår helägda dotterbolag i Tyskland, Storbritannien och Norge. B.3 Huvudsaklig verksamhet MultiQ utformar bildskärmslösningar för kommersiella miljöer, så kallad Digital Signage. Företagets huvudsakliga kundområden är Digital Signage-applikationer för detaljhandel, bank, spel och transport. 4

5 B.4a Viktiga trender i branschen MultiQ erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus på norra Europa och produktionen är förlagd till Asien. Företaget vänder sig till stora och medelstora företag. Bland MultiQs kunder återfinns välkända företag såsom exempelvis Svenska Spel, Swedbank, Synsam, Skånetrafiken, Apoteksgruppen Bauhaus och Harrods. Ett antal olika trender bedöms driva tillväxten för Digital Signage de närmaste åren. En av trenderna är att priset på skärmar stadigt sjunker. Det lägre priset gör investeringar i Digitial Signage-lösningar attraktiva för allt fler potentiella kunder och nettoeffekten bedöms av branschexperter vara positiv. Vidare bedöms efterfrågan öka på effektfulla, större skärmar med en storlek över 50 tum, samtidigt som ökade krav på bildskärpa driver efterfrågan på skärmar med Ultra HD, även kallat 4K-upplösning. B.5 Koncernstruktur MultiQ International AB äger 100 procent av följande tre dotterbolag: MultiQ Products AB, MultiQ Systems AB samt MultiQ Media Solutions AB. Förstnämnda MultiQ Products AB äger i sin tur 100 procent av följande tre dotterbolag: MultiQ Ltd (Storbritannien), MultiQ GmbH (Tyskland) samt MultiQ AS (Norge). B.6 Ägare med anmälningspliktiga aktieinnehav (>5% av antal aktier) B.7 Utvald ekonomisk information Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%) Pålsson, Lars ( Mikrolund ) ,1 JP Morgan Bank ,2 Mejvik Consulting AB ,3 Källa: Euroclear, per 31 mars 2015 Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2013 och 2014 är hämtad från MultiQs årsredovisningar som upprättats i enlighet med IFRS. Årsredovisningarna för 2013 och 2014 har reviderats av Bolagets revisorer. Uppgifterna avseende det första kvartalet 2015 är hämtade från delårsrapporten som ej granskats av Bolagets revisor. 5

6 Resultaträkning i sammandrag Belopp i tkr Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Dec Intäkter Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat efter fin. poster Resultat efter skatt Hänförligt till moderbolagets aktieägare Balansräkning i sammandrag Belopp i tkr 31-mar 31-mar 31-dec 31-dec Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa skulder Summa skulder och EK Kassaflöde i sammandrag Belopp i tkr Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Dec Löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal i sammandrag mar 31-mar 31-dec 31-dec Kassa, tkr Soliditet (%) 67,4 57,8 66,9 57,5 Resultat per aktie, kr 0,04 0,06 0,16-0,92 EK per aktie, kr 0,65 0,51 0,61 0,45 Utdelning per aktie, kr Anställda vid periodens slut Mellan åren 2013 och 2014 ökade MultiQs intäkter från 66,1 mkr till 122,4 mkr (85 procent). Bakom uppgången låg ökad försäljning av nyframtagna produkter, breddning av marknaden samt integrationen av Publiq Systems AB, ett förvärv som genomfördes i slutet av år Rörelseresultatet ökade från -33,6 mkr år 2013 till 16,4 mkr år Rörelseresultatet för 2013 har belastats med kostnader av engångskaraktär uppgående till 25,3 mkr. Merparten av dessa kostnader, 15,9 mkr, avser nedskrivning av immateriella tillgångar vilket inte påverkar kassaflödet. Vidare ingick nedskrivning av varulager, 6

7 kostnadsreduktionsprogram samt kostnader i samband med nyemission och förvärvet av Publiq Systems AB. Soliditeten har mellan 2013 och 2014 förbättrats från 57,5 procent till 66,9 procent. Efter 31 mars 2015 har MultiQ förvärvat en majoritet av aktierna i Mermaid A/S, samt offentliggjort en avsikt att lägga bud på resterande aktier. Nedan finansiella information är hämtad från Mermaids reviderade årsredovisningar för år 2013 och Redovisningen är upprättad enligt god redovisningssed i Danmark ( DK GAAP ). Stängningskursen per den sista bankdagen 2014 för SEK/DKK enligt Danmarks Nationalbank var 0,79. Resultatmåttet EBITDA motsvarar rörelseresultat före avskrivningar, medan EBIT motsvarar rörelseresultat. Resultaträkning i sammandrag Belopp i miljoner DKK Jan-Dec Jan-Dec Totala intäkter 50,9 66,0 Varukostnader -24,8-33,0 Bruttoresultat 26,1 33,0 Personalkostnader -23,5-26,0 Andra externa kostnader -9,2-10,5 EBITDA -6,5-3,6 Av- och nedskrivningar -2,5-2,3 EBIT -9,1-5,9 Finansiella intäkter 0,6 1,0 Finansiella kostnader -0,9-1,0 Resultat före skatt -9,4-5,8 Skatt på årets resultat 1,2 1,4 Årets resultat -8,2-4,5 Balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner DKK 31-dec 31-dec Summa anläggningstillgångar 8,3 8,3 Summa omsättningstillgångar 27,5 34,0 Summa tillgångar 35,8 42,3 Summa eget kapital 18,3 26,7 Summa skulder 17,5 15,6 Summa skulder och EK 35,8 42,3 Kassaflöde i sammandrag Belopp i miljoner DKK Jan-Dec Jan-Dec Löpande verksamheten -0,7-10,8 Investeringsverksamheten -2,5-2,3 Finansieringsverksamheten 0,0 0,2 Övrigt Periodens kassaflöde -3,2-12,9 7

8 Nyckeltal i sammandrag dec 31-dec Kassa, mdkk 2,9 1,3 Soliditet (%) 51,2 63,1 Resultat per aktie, DKK -0,7-0,4 EK per aktie, DKK 1,6 2,3 Utdelning per aktie, DKK 0,0 0,0 Genomsnittligt antal anställda Under 2014 föll omsättningen till 50,9 miljoner danska kronor, att jämföra med 66,0 miljoner Samtidigt ökade rörelseförlusten från 5,8 till 9,1 miljoner danska kronor (mdkk). Den danska retail-marknaden uppges ha varit svag under 2014 samtidigt som bolaget har haft kvalitetsproblem i levererade produkter som har behövts hanteras. Bolaget drabbades även av att ett par större affärer drogs tillbaka under Mermaid uppvisade vid årsskiftet en soliditet på 51 procent, ned från 63 procent ett år tidigare. B.8 Utvald proformaredovisning I syfte att visa ett hypotetiskt resultat för MultiQ efter förvärv av samtliga aktier i Mermaid har en proformaresultaträkning och en proformabalansräkning för den nya koncernen upprättats, som om förvärvet genomförts per den 1 januari 2014 respektive den 31 december 2014, med utgångspunkt i MultiQs och Mermaids reviderade årsredovisningar för Proformainformationen beskriver en hypotetisk situation och har tagits fram endast i illustrativt syfte. Informationen avser inte beskriva koncernens faktiska resultat och ska heller inte anses indikera vilka framtida resultat MultiQ kommer att generera. Inga synergieffekter eller integrationskostnader har beaktats. MultiQ AB 1/1-31/ Reviderat Mermaid AS 1/1-31/ Reviderat Mermaid 1/1-31/ Ej reviderat Förvärvs- relaterade- Proformaresultaträkning (tkr) IFRS DK GAAP IFRS Not poster Not Ej reviderat Intäkter A Kostnad sålda varor och tjänster (65 970) (30 299) (28 898) B (94 868) Produktions- och inköpskostnader (4 460) (14 874) (14 874) (19 334) Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader (17 719) (12 072) (12 072) (29 791) Administrationskostnader (9 284) (7 451) (8 236) C (2 000) F (19 520) Forsknings- och utvecklingskostnader (9 322) (8 105) (8 001) D (17 323) Nedskrivning av goodwill - - (1 324) E (1 324) Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader (1 549) (573) - (1 549) Rörelseresultat (11 097) (10 807) (2 000) Finansiella intäkter Finansiella kostnader (788) (1 151) (1 151) (1 939) Resultat före skatt (11 473) (11 182) (2 000) Skattekostnad Årets resultat (9 989) (9 927) (2 000) Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (9 989) (9 927) (2 000)

9 MultiQ AB Mermaid AS Mermaid 1/1-31/12-1/1-31/ Reviderat 1/1-31/ Förvärvs- Proforma Ej Reviderat reviderat relaterade- totalresultat (tkr) IFRS DK GAAP IFRS Not poster Not Ej reviderat Årets resultat (9 989) (9 927) A-E (2 000) F Övrigt totalresultat Poster som kan omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser 62 (671) G (609) Årets totalresultat (10 199) (10 598) - (2 000) Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare (10 199) (10 598) (2 000) MultiQ AB Mermaid AS Mermaid 1/1-31/ Reviderat 1/1-31/ Reviderat 1/1-31/ Ej reviderat Förvärvsrelateradeposter Proforma balans- (tkr) IFRS DK GAAP IFRS Not och elimineringar Not räkning Ej reviderat Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för H utvecklingsarbeten Övriga immateriella tillgångar Goodwill I M Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran H,J,K,L 220 N Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Färdiga varor J Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar K Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel (3 000) N Summa omsättningstillgångar (3 000) Tillgångar (708) Aktiekapital (7 684) M,O Övrigt tillskjutet kapital L M,O Reserver (267) (671) 671 O Balanserat resultat ( ) (6 085) O ( ) Årets resultat (10 395) (9 927) A-F (2 000) N,O Eget kapital hänförligt till (708) moderbolagets aktieägare Avsättningar för garantier Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder - Checkräkningskredit Icke räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder (708) B.9 Resultatprognos B.10 Revisionsanmärkning B.11 Otillräckligt rörelsekapital Ej tillämplig: resultatprognos lämnas ej. Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas. Ej tillämplig; Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt Bolagets bedömning tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna. AVSNITT C VÄRDEPAPPER Punkt Rubrik C.1 Värdepapper Aktier i MultiQ (ISIN-kod SE ) som erbjuds C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor. C.3 Antal aktier i Aktiekapitalet i MultiQ uppgår före den aktuella apportemissionen till 9

10 Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel C.7 Utdelningspolicy AVSNITT D RISKER Punkt Rubrik D.1 Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och branschen kronor, fördelat på aktier. Nominellt värde per aktie uppgår till 0,30 kronor. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företräde till teckning i relation till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid en likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Ej tilllämplig; aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktier i Bolaget handlas i dag på Nasdaq Stockholm. De nya aktierna kommer även de att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm uppskattningsvis under maj MultiQ har historiskt inte gjort några utdelningar. Bolaget har heller inte kommunicerat någon utdelningspolicy. Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för år Partners/Kunder MultiQ har försäljning till ett stort antal partners och ett mindre antal befintliga slutkunder som MultiQ har direktavtal med. Under 2014 sålde MultiQ till fler än 250 partners och slutkunder. I detta antal ingår även serviceförsäljning. Intäkter från koncernens kunder som svarar för mer än 10 procent av omsättningen uppgår till 58,9 miljoner kronor. Ett tapp av en större kund skulle leda till att Bolagets omsättning och resultat påverkades negativt. Finansiella risker MultiQ utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; valutakursrisker, prisrisker, kreditrisk och likviditetsrisk. MultiQ utsätts för valutakursrisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende inköp av varor som till största delen sker i USD medan försäljningen sker i SEK, EUR, USD, GBP och NOK. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagen omräknas till SEK. Vidare påverkas koncernens totalresultat när tillgångar och skulder i de utländska bolagen räknas om till SEK. En uppgång för USD gentemot de valutor som Bolaget har sin försäljning i innebär en hög risk för lägre lönsamhet för MultiQ. 10

11 Prisrisk uppkommer då koncernens kostnader ökar till följd av att leverantörerna höjer sina priser. MultiQs verksamhet påverkas av fluktuationer i marknadspriset på paneler och andra komponenter, vilket styrs av den totala tillgången på världsmarknaden. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. MultiQs kassaflöde är ojämnt beroende på när de stora projekten faktureras, vilket medför en likviditetsrisk i Bolaget. Konkurrenter Inom verksamheten som direkt relaterar till fristående bildskärmar fortsätter konkurrensen att hårdna och utgörs främst av massproducerade substitutprodukter. Inom bildskärmslösningar såsom Digital Signage finns ett flertal direkta konkurrenter, såväl representerade av globala företag som lokala små nystartade företag. Forskning & Utveckling MultiQ bedriver i samråd med partners och kunder produktutveckling. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets utveckling. Produktion Produktion av MultiQs produkter sker hos ett antal underleverantörer. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som MultiQ efterfrågar, vilket kan påverka Bolagets försäljning negativt. Medarbetare Inom MultiQ samt dess nätverk av partners och underleverantörer finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Medarbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna koncernen eller att eventuellt etablerade samarbeten skulle brytas. Integration Förvärvet av Mermaid innebär risker. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade bolagets relationer med kunder, leverantörer och nyckelpersoner komma att påverkas negativt. Integrationen av Mermaids verksamhet i MultiQ kan bli mer kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. För 2014 redovisade Mermaid en förlust på 8,2 miljoner danska kronor. 11

12 Ytterligare finansieringsbehov MultiQ redovisade vinst under 2014 men förlust under Det finns en risk att Bolaget kommer att uppvisa förluster även under kommande år och därmed en risk att Bolaget i framtiden kan behöva vända sig till kapitalmarknaden. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. D.3 Huvudsakliga risker relaterade till värdepapperen Immateriella rättigheter MultiQ har varumärkesskydd och registrerade domännamn. Det finns en risk att Bolaget inte kan upprätthålla sina immateriella rättigheter, vilket kan ha en negativ påverkan på verksamheten. De huvudsakliga riskerna förknippade med värdepapperen inkluderar aktiekursens utveckling, behov av framtida kapitalanskaffning och låg likviditet i handeln med aktierna. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde finns en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i MultiQs aktie inkluderar förändringar i Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjänster. Det finns en risk att investerarnas intresse för Bolaget kommer att minska och det finns en risk att det inte kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktie. AVSNITT E ERBJUDANDE Punkt Rubrik E.1 Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet E.2a Motiv och användning av emissionslikviden E.3 Erbjudandets villkor Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. 12

13 E.4 Intressen som Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. har betydelse för erbjudandet E.5 Lock up-avtal Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig; prospektet innehåller inget erbjudande 13

14 Riskfaktorer En investering i aktier är förenad med risk. Vid bedömning av MultiQs framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och dess aktie. All affärsverksamhet och alla investeringar i aktier är förknippade med risker av både generell karaktär och mer branscheller företagsspecifik karaktär. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till MultiQ eller branschen och risker som är av mer generell karaktär samt risker förenade med aktien och förvärvet av Mermaid. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. I den nedanstående redovisningen är riskfaktorerna inte rangordnade efter betydelse. Avsnittet riskfaktorer är inte uttömmande, samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Bransch- och verksamhetsrelaterade risker Marknadsrisk MultiQs försäljning via partners koncentreras till medelstora och större företag samt organisationer med höga krav på kvalitet och kundanpassade bildskärmslösningar. Kunderna återfinns på ett antal marknader i Europa. Mot den bakgrunden har den generella prisbilden inom bildskärmsindustrin balanserats och marknadsrisken minimerats. MultiQ har under de senaste åren utökat sitt erbjudande inom bildskärmslösningar såsom Digital Signage, vilket gör beroendet av fristående bildskärmar mindre. Genom förvärvet av Mermaid diversifieras Bolagets försäljning ytterligare. Partners/Kunder MultiQ har försäljning till ett stort antal partners och ett mindre antal befintliga slutkunder som MultiQ har direktavtal med. Under 2014 sålde MultiQ till fler än 250 partners och slutkunder. I detta antal ingår även serviceförsäljning. Intäkter från koncernens kunder som svarar för mer än 10 procent av omsättningen uppgår till 58,9 miljoner kronor. Ett tapp av en större kund skulle leda till att Bolagets omsättning och resultat påverkades negativt. Finansiella risker MultiQ utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; valutakursrisker, prisrisker, kreditrisk och likviditetsrisk. MultiQ utsätts för valutakursrisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende inköp av varor som till största delen sker i USD medan försäljningen sker i SEK, EUR, USD, GBP och NOK. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagen omräknas till SEK. Vidare påverkas koncernens totalresultat när tillgångar och skulder i de utländska bolagen räknas om till SEK. En uppgång för USD gentemot de valutor som Bolaget har sin försäljning i innebär en hög risk för lägre lönsamhet för MultiQ. 14

15 Prisrisk uppkommer då koncernens kostnader ökar till följd av att leverantörerna höjer sina priser. MultiQs verksamhet påverkas av fluktuationer i marknadspriset på paneler och andra komponenter, vilket styrs av den totala tillgången på världsmarknaden. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. MultiQs kassaflöde är ojämnt beroende på när de stora projekten faktureras, vilket medför en likviditetsrisk i Bolaget. Konkurrenter Inom verksamheten som direkt relaterar till fristående bildskärmar fortsätter konkurrensen att hårdna och utgörs främst av massproducerade substitutprodukter. Inom bildskärmslösningar såsom Digital Signage finns ett flertal direkta konkurrenter, såväl representerade av globala företag som lokala små nystartade företag. MultiQs fördelar utgörs bland annat av helheten i erbjudandet där såväl tjänster som programvara och bildskärmslösningar ingår, samt bolagets långa erfarenhet från bildskärmsmarknaden. Forskning & Utveckling MultiQ bedriver i samråd med partners och kunder produktutveckling. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets utveckling. Produktion Produktion av MultiQs produkter sker hos ett antal underleverantörer. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som MultiQ efterfrågar, vilket kan påverka Bolagets försäljning negativt. Medarbetare Inom MultiQ samt dess nätverk av partners och underleverantörer finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Medarbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersonerna skulle lämna koncernen eller att eventuellt etablerade samarbeten skulle brytas. Integration Förvärvet av Mermaid innebär risker. Utöver företagsspecifika risker kan det förvärvade bolagets relationer med kunder, leverantörer och nyckelpersoner komma att påverkas negativt. Integrationen av Mermaids verksamhet i MultiQ kan bli mer kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. För 2014 redovisade Mermaid en förlust på 8,2 miljoner danska kronor. Ytterligare finansieringsbehov MultiQ redovisade vinst under 2014 men förlust under Det finns en risk att Bolaget kommer att uppvisa förluster även under kommande år och därmed en risk att Bolaget i framtiden kan behöva vända sig till kapitalmarknaden. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov 15

16 uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Immateriella rättigheter MultiQ har varumärkesskydd och registrerade domännamn. Det finns en risk att Bolaget inte kan upprätthålla sina immateriella rättigheter, vilket kan ha en negativ påverkan på verksamheten. Risker relaterade till aktien Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde finns en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i MultiQs aktie inkluderar förändringar i Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjänster. MultiQ kan inte förutsäga på vilket sätt investerarnas intresse för Bolaget kommer att utvecklas och det finns en risk att det inte kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktie. Framtida utdelning MultiQ har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Någon utdelning för 2014 att genomföras under 2015 är inte heller planerad. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. 16

17 Bakgrund och motiv Den 13 april 2015 offentliggjorde MultiQ att Bolaget erhållit optioner att förvärva aktier i Mermaid från de fyra största ägarna i Mermaid. 1 Det totala antalet aktier som omfattades av det ingångna optionsavtalet uppgick till , motsvarande 58,8 procent av alla utestående aktier. Priset per Mermaid-aktie motsvarade 1,68 danska kronor till rådande aktie- och valutakurser vid dagens slut den 10 april, Priset innebar en rabatt på 16 procent jämfört med avslut senaste handelsdagen och värderade hela Mermaid till cirka 19,2 miljoner danska kronor. En extra bolagsstämma bemyndigade den 6 maj styrelsen i MultiQ att emittera upp till nya aktier att användas i det fall MultiQ utnyttjade optionerna och la bud på resterande aktier i Mermaid. MultiQs styrelse beslutade den 12 maj att utnyttja optionerna och annonsera bud på resterande aktier i Mermaid. MultiQ betalade vid lösen av optionerna två (2) nyemitterade aktier i MultiQ för varje en (1) aktie i Mermaid. Samma villkor kommer att erbjudas resterande minoritetsägare i Mermaid. De nyutgivna aktierna i MultiQ, får av de tre största ägarna i Mermaid, tidigast säljas 31 dec 2016 (så kallad lock-up). För det fall att huvudägaren i MultiQ, Mikrolund Holding AB, säljer aktier innan den 31 december 2016 får samma procentuella andel säljas av de nyutgivna aktierna. Mermaid är Danmarks ledande aktör inom kompletta lösningar för Digital Signage. Bolaget levererar hårdvara, mjukvara samt ett antal kringtjänster som till exempel produktion av marknadsföringsmaterial till kunder i framförallt Danmark, Norge och Sverige. Genom partners når bolaget också kunder i Tyskland, Österrike och Schweiz. Mermaid fokuserar främst på marknadssegmenten detaljhandel och transport. Förvärvet av Mermaid följer MultiQs uttalade vision att bli Nordeuropas ledande helhetsleverantör inom Digital Signage. Genom att ta kontroll över Mermaid uppnår MultiQ flera betydande fördelar. MultiQ etablerar sig som den främsta aktören på den danska markanden, stärker sina befintliga positioner på den svenska och den norska marknaden, samt får tillgång till den schweiziska marknaden. MultiQ får genom förvärvet tillgång till Mermaids ytterligare kompetents inom transportprodukter, inklusive Mermaid CDM (applikation för tidsangivelser vid hållplatser) samt innehållsproduktion. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt som har upprättats av styrelsen i MultiQ med anledning av upptagande till handel av de aktier som emitterats med anledning av förvärvet av Mermaid. Styrelsen för MultiQ är ansvarig för informationen i Prospektet och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolagets styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Lund 25 maj, 2015 Styrelsen i MultiQ International AB (publ) 1 Säljare av aktier i Mermaid: SDS Holding A/S: aktier, Utterslev ApS: aktier, CEMB ApS aktier, Arvid Svensson AB: aktier 17

18 Marknaden för Digital Signage Med Digital Signage avses digital skyltning för exempelvis reklam, information, tidtabeller, menyer, etc i offentliga miljöer såsom butiker, köpcentrum, tågstationer, resturanger, etc. Via digitala bildskärmar förmedlas budskap som ska informera, underhålla eller påverka. Till skillnad från traditionella reklamskyltar och informationstavlor är innehållet i de digitala skyltarna dynamiskt och kan snabbt ändras utifrån avsändarens eller mottagarens önskemål samt enkelt anpassas över tiden. Genom en programvara för central hantering och distribution av innehåll kan exempelvis en butikskedja centralt hantera ett stort antal bildskärmar i många butiker. MultiQs prioriterade marknader är företag och organisationer med verksamhet inom publika miljöer, främst detaljhandeln, bank, transport och spel. Inom transport handlar det främst om Digital Signage-system för tåg, bussar och stationer och inom bank och finans avses system för intern och extern kommunikation på bankkontor och försäkringsbolag. Detaljhandeln utgör en betydande andel av den totala marknaden för Digital Signage och i Norden finns omkring 800 större service- och detaljhandelskedjor. Allt fler butiker installerar beställningsstationer varifrån kunderna kan e-handla från nätbutiken. Butikerna kan då erbjuda sina besökare ett mycket större sortiment än de kan exponera på hyllorna. Med digital teknik kan butikshandeln ta revansch på e-handeln genom att ta vara på många av de möjligheter som hittills bara e-handeln har haft. Inom spelmarknaden har MultiQ levererat över skärmar till Svenska spel som är Sveriges största speloperatör. I de flesta europeiska länderna är spelmarknaden reglerad där endast nationella eller regionala spelbolag har rätt att bedriva spelverksamhet med fysiska butiker. MultiQs primära målgrupp utgörs av speloperatörer med fysiska butiker Marknadens storlek Även om definitionen av Digital Signage kan variera har det publicerats ett antal rapporter som syftar till att kartlägga marknaden. Ett exempel är en rapport publicerad i november 2014 där den globala marknaden under 2013 uppskattades till 13,2 miljarder dollar 2. Vidare bedöms marknaden växa med i genomsnitt 6,1 procent per år till 20,0 miljarder dollar år Nordamerika beräknas utgöra 35 procent av den globala marknaden, samtidigt som detaljhandeln som segment beräknas stå för drygt 40 procent. Enligt IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) utgjorde butikspromotion inklusive butiksmedia 6,1 procent av de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 2014, vilket motsvarar en marknad på 4,1 mdr kronor. Digital Signage utgör en delmängd av denna marknad. 2 Grand View Research, Inc. 28 2nd Street, Suite 3036, San Francisco, CA 94105, United States 18

19 Trender Ett antal olika trender bedöms driva tillväxten för Digital Signage de närmaste åren. En av trenderna är att priset på skärmar stadigt sjunker. Det lägre priset gör investeringar i Digitial Signage-lösningar attraktiva för allt fler potentiella kunder och nettoeffekten bedöms av branschexperter vara positiv 3. Vidare bedöms efterfrågan öka på effektfulla, större skärmar med en storlek över 50 tum, samtidigt som ökade krav på bildskärpa driver efterfrågan på skärmar med Ultra HD, även kallat 4K-upplösning. Konkurrens Marknaden för Digital Signage är framväxande och den nordiska marknaden har generellt sett varit fragmenterad med ett större antal mindre aktörer. Under de senaste åren har ett antal större aktörer etablerat sig, varav MultiQ är den största aktören. Andra större aktörer är de båda noterade bolagen Mermaid (Danmark) och ZetaDisplay (Sverige). Ytterligare ett liknande bolag är svenska Visual Art. Det finns också ett inslag av stora internationella aktörer som erbjuder vissa delar inom Digital Signage såsom enbart bildskärmar eller enbart mjukvaror. Exempel på sådana aktörer är Samsung, Cisco och Scala. De internationella bolagen säljer vanligtvis via agenter, vilket ofta är mindre aktörer inom Digital Signage. Ytterligare internationella aktörer som gjort vissa satsningar inom Digital Signage är Clearchannel och JC Decaux som dominerar marknaden för traditionell utomhusreklam. Dessa aktörer fokuserar främst på Digital Signage som ligger nära deras huvudverksamhet, dvs utomhusreklam, vilket är ett segment som MultiQ inte är aktivt inom. Marknadsaktörer Börvärde Omsättning (mkr) per 30 apr 2014 Mermaid 23,5* 63,6* ZetaDisplay 59,8 58,5 Visual Art (onoterat) 99,6 MultiQ 107,7 122,4 *Omräknat till kurs DKK/SEK 1,25 Källa: Redeye Research 3 Grand View Research, Inc. 28 2nd Street, Suite 3036, San Francisco, CA 94105, United States 19

20 Verksamhetsbeskrivning MultiQ MultiQ är Nordens största aktör inom Digital Signage och kundanpassade bildskärmar. Bolaget är väl positionerat inom marknaderna Detaljhandel, Bank, Spel och Transport. Bland kunderna finns kända företag såsom exempelvis Svenska Spel, Swedbank, Synsam, Skånetrafiken, Apoteksgruppen, Bauhaus och Harrods. Inom Digital Signage erbjuder MultiQ en kommunikationskanal som är både effektiv och enkel att administrera. Möjlighet finns att integrera tjänsten med kundernas befintliga system som t ex kassasystem. Därutöver erbjuder MultiQ kompetens inom innehållsproduktion. Kunderna får hjälp att anpassa sitt budskap så att det passar för Digital Signage. Kontor finns i Lund och Stockholm, verksamhet finns också i Norge, Storbritannien och Tyskland. Per den sista december 2014 hade bolaget 30 anställda. Tendenser MultiQs försäljning på 26,4 mkr under årets första kvartal är i linje med försäljningen på 26,8 mkr under fjolårets sista kvartal. Bruttomarginalen förbättrades samtidigt marginellt från 46,1 procent till 47,0 procent. Även för varulagret har ändringen varit marginell, 12,9 mkr per sista mars, upp från 12,5 per årsskiftet. Bolaget har i övrigt inte identifierat några väsentliga tendenser som tillkommit efter senaste tillgängliga bokslut vad gäller produktion, försäljning eller lager. Intäkter 2014, mkr per geografisk marknad Vision Att bli Nordeuropas ledande helhetsleverantör inom Digital Signage. Affärsidé MultiQ är helhetsleverantören av Digital Signage och kundanpassade bildskärmar för kunder med höga krav på funktion, kvalitet, design och leveranskapacitet. Strategi MultiQs strategi är fokuserad på kundengagemang, att bygga nära relationer till kunder och partners, vara väl insatt i kundernas behov samt att dra nytta av erfarenheter och specialistkunskaper från de marknader där företaget har stark närvaro. 20

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer