Samgående mellan SSAB och Rautaruukki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samgående mellan SSAB och Rautaruukki"

Transkript

1 Samgående mellan SSAB och Rautaruukki Årsstämma i SSAB den 9 april 2014 Denna informationsbroschyr, framtagen för aktieägarna i SSAB, får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt. Denna informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande av värdepapper i någon jurisdiktion och ska inte anses utgöra en erbjudandehandling eller ett prospekt enligt gällande lagar och regler. En erbjudandehandling och prospekt avseende SSAB:s utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki kommer att finnas tillgänglig på SSAB:s hemsida (www.ssab.se) innan anmälningsperioden i utbyteserbjudandet inleds.

2 Innehåll Ordförande och VD har ordet 3 Det sammanslagna bolaget 4 Bolagsstyrning 7 Kort information om Rautaruukki 8 Övrig viktig information 10 2

3 Ordförande och VD har ordet SSAB och Rautaruukki offentliggjorde den 22 januari 2014 en plan för ett samgående mellan de två bolagen där SSAB erbjuder att förvärva alla utestående aktier i Rautaruukki. Vi anser att förvärvet skapar ett stålbolag med ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem i Norden och är ett naturligt steg för att öka konkurrenskraften i vår europeiska stålverksamhet med bättre förutsättningar att hantera förändringar i marknadens efterfrågan. Stålbranschen i Europa är sedan 2008 inne i en prövande tid, präglad av överkapacitet och lågt kapacitetsutnyttjande, svag efterfrågan samt höga kostnader för råvaror. Genom förvärvet anser vi att SSAB kommer att ha en konkurrenskraftig position inom höghållfasta stål, ordinär tunnplåt och grovplåt samt rör produkter. Både SSAB och Rautaruukki har nära relationer med kunder på sina huvudmarknader och kompletterar varandra geografiskt. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att vara nära sina kunder i alla geografiska marknader där det är verksamt. Stålindustrin är till sin natur en industri där det tar tid att ställa om produktionen, men genom förvärvet får SSAB bättre möjligheter att snabbare anpassa produktionen till rådande efterfrågan. Förvärvet kommer vidare att frigöra ytterligare resurser för att stärka forskning och utveckling och bibehålla en ledande ställning inom produktutveckling. Båda bolagens styrelser har en stark tro på att samgåendet mellan SSAB och Rauta ruukki skapar bästa möjliga förutsättningar för båda bolagen att gemensamt säkra en långsiktig lönsamhet i deras europabaserade verksamheter, vilket gynnar såväl kunder som aktieägare och andra intressenter i en industri som är viktig för både Finland och Sverige. Industrivärden har åtagit sig att stödja förvärvet och har uttryckt sin avsikt att kvarstå som långsiktig huvudaktie ägare. Rautarukkis största aktieägare Solidium (helägt av finska staten) har uttryckt sitt fulla stöd för förvärvet och styrelsen för Rautaruukki rekommenderar enhälligt Rautaruukkis aktieägare att acceptera utbyteserbjudandet. Vi hälsar Er välkomna till årsstämman den 9 april Sverker Martin-Löf Ordförande Martin Lindqvist VD och koncernchef 3

4 Det sammanslagna bolaget översikt Det sammanslagna bolaget förväntas bli en av de ledande producenterna på den globala marknaden för höghållfasta stål samt ordinär tunnplåt och grovplåt samt rörprodukter. Det sammanslagna bolaget kommer att ha produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en sammanlagd stålproduktionskapacitet om 8,8 miljoner ton per år och cirka anställda. Breddad stålproduktionsbas i Norden 1 luleå råstål 2 Borlänge tunnplåt oxelösund råstål, grovplåt 4 Raahe, (Brahestad) råstål, grovplåt och tunnplåt 5 hämeenlinna, (Tavastehus) tunnplåt och rörprodukter Mest väsentliga fördelarna med förvärvet SSAB:s ledning anser att samordningsfördelar kan uppnås genom att kombinera SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter och ser möjligheter för ökat aktieägarvärde i det sammanslagna bolaget genom såväl förbättrad lönsamhetspotential som genom realiserande av kostnadssynergier. Årliga kostnadssynergier om upp till 1,4 miljarder SEK (150 miljoner EUR) förväntas från samgåendet att realiseras genom ett mer flexibelt och effektivt produktionssystem, en effektivare distributionskedja, inköpsoptimering samt effektiviserad administration. Fulla synergieffekter förväntas uppnås inom tre år från det att förvärvet genomförts. Synergiernas storlek kommer delvis bero på rådande marknadsläge och motsvarande produktionsscenario. Uppskattningsvis kommer 1 miljard SEK i kostnadsbesparingar att kunna uppnås oavsett marknadsläge. Av de uppskattade totala årliga synergierna bedöms ungefär 350 miljoner SEK (40 miljoner EUR) att vara möjliga att uppnå i perioder då efterfrågan i marknaden är låg genom förbättrad flexibilitet av förmågan att anpassa produktionskapaciteten till rådande efterfrågan. Synergierna har identifierats i den industriella plan som företagen tillsammans har upprättat. Arbetet med att realisera planen kommer att påbörjas så fort som förvärvet har genomförts. 4

5 Fördelning av förväntade synergier, % Sammanfattning av förväntade synergier, Mkr Administration Årliga kostnadssynergier Inköp 350 Produktion Kassaflödespåverkande engångskostnader Distributionskedjan Flexibilitet och synergier förväntas skapa ett mer konkurrenskraftigt Nordiskt produktionssystem Flexibilitet Större tillgångsbas för att bättre anpassa sig till varierande efterfrågan på marknaden 5 masugnar 2 varmvalsverk 2 kallvalsverk 2 grovplåtsverk Distributionssystem att tjäna både stora och små kunder + Synergier Produktionssynergier Linjespecialisering Minska underabsorptionskostnader Energi- och bränsleförbrukningsoptimering Synergier ej relaterade till produktionen Distributionssynergier Inköp Administration och indirekta kostnader Undvikande av överlappande investeringar Minskat rörelsekapital Delar av synergierna förväntas härröra från ett över tid minskat antal anställda. Per 31 december 2013 hade SSAB cirka anställda i Norden och Rauta ruukki hade totalt cirka anställda. De förväntade personalneddragningarna, främst i Sverige och Finland, är cirka 5 procent av det totala antalet anställda i det sammanslagna bolaget. Neddragningarna förväntas ske över en treårsperiod från det att samgåendet genomförts. SSAB och Rautaruukki kommer i enlighet med tillämplig lagstiftning att informera, rådgöra och förhandla med relevanta arbetstagarorganisationer avseende de sociala, ekonomiska och legala konsekvenserna av samgåendet. I tillägg till kostnadssynergierna finns det potential att i framtiden undvika överlappande investeringar samt att minska rörelsekapitalbindningen. Det sammanslagna bolaget kommer även att ha en mer balanserad valutaexponering. Kassaflödespåverkande engångskostnader som en följd av samgåendet förväntas uppgå till cirka 350 miljoner SEK (40 miljoner EUR). Ytterligare synergier kommer att kunna genereras genom att slå samman de byggrelaterade verksamheterna i SSAB och Rautaruukki (specifikt Plannja, Ruukki Building Products och Ruukki Building Systems). Den geografiska och kulturella närheten bolagen emellan förväntas underlätta realiseringen av synergierna. 5

6 Strategi Det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta driva SSAB:s och Rautaruukkis strategi att betjäna lokala och globala marknader med högkvalita tiva stålprodukter och tjänster som skapar mervärde. Det sammanslagna bolaget kommer fortsätta att utveckla nya användningsområden för höghållfasta stål med syfte att öka produktivitet, energieffektivitet och miljömässiga fördelar för dess kunder. Vidare kommer det sammanslagna bolaget ha ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla modellen med nära kundsamarbeten och gemensamma utvecklingsprojekt. För att på bästa sätt genomföra både operationella och strategiska optimeringar avses det sammanslagna bolaget organiseras i enlighet med en divisionsmodell med tydligt lönsamhetsansvar. Organisationen kommer att centreras kring följande divisioner: Quenched & Tempered Steels, division ledd av Melker Jernberg European Flat Carbon Steels (främst tunnplåt), division ledd av Olavi Huhtala American Flat Carbon Steels (främst grovplåt), division ledd av Charles Schmitt Nordic Steel Distribution, division ledd av Mikael Nyquist Construction Products & Systems, division ledd av Marko Somerma. Quenched & Tempered Steels European Flat Carbon Steels American Flat Carbon Steels Nordic Steel Distribution Construction Products & Systems Melker Jernberg (Sverige) Olavi Huhtala (Finland) Charles Schmitt (USA) Mikael Nyquist (Sverige) Marko Somerma (Finland) 6

7 Bolagsstyrning Det sammanslagna bolaget kommer vara primärnoterat på NASDAQ OMX Stockholm och kommer efter det att utbyteserbjudandet fullföljts att ansöka om sekundärnotering på NASDAQ OMX Helsinki. Det sammanslagna bolaget kommer att följa de regler och före skrifter för bolagsstyrning som är tillämpliga för bolag som är primärnoterade på NASDAQ OMX Stockholm och sekundärnoterade på NASDAQ OMX Helsinki. Styrelse och ledning SSAB:s styrelseordförande, Sverker Martin-Löf, kommer vara styrelseordförande i det sammanslagna bolaget. Efter det att utbyteserbjudandet fullföljts, kommer det sammanslagna bolagets valberedning att fortsätta att sträva efter att nominera den mest kompetenta styrelsen, med beaktande av samgåendets nya ägarstruktur. De två största aktieägarna vid tidpunkten för fullföljandet av utbyteserbjudandet, Industrivärden och Solidium (helägt av finska staten), har uttryckt sin avsikt att stödja varandra i SSAB:s valberedningsarbete, så att Industrivärden ska äga rätt att nominera styrelseordföranden och ytterligare två styrelse ledamöter samt att Solidium ska äga rätt att nominera två styrelseledamöter, vilka ska utses på en extra bolagsstämma i SSAB så snart som praktiskt möjligt efter det att utbytes erbjudandet fullföljts. Industrivärdens och Soli diums ovan uttalade avsikt gäller fram till den tidigare tidpunkt som inträffar av (i) 24 månader efter fullföljandet av utbyteserbjudandet och (ii) när antalet röster som innehas av den andra aktieägaren understiger 10 procent av samtliga röster i SSAB. Ett antal större institutionella ägare har uttryckt sitt stöd för samgåendet. Rautaruukkis aktieägare Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, som innehar 3,2 % av aktierna i Rautaruukki, och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, som innehar 2,5 % av aktierna i Rautaruukki, har utryckt sitt preliminära stöd för samgåendet. Ägandet avser per den 28 februari I de kontakter som SSABs ledning haft med svenska institutioner har dessa uttalat en mycket positiv inställning till förvärvet. Det sammanslagna bolaget kommer att ledas av SSAB:s VD och koncernchef, Martin Lindqvist. Rautaruukkis VD och koncernchef, Sakari Tamminen, kommer att fortsätta som VD och koncernchef för Rautaruukki fram tills dess att utbyteserbjudandet fullföljts, varefter han kommer att utnyttja sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt säte och huvudkontor i Stockholm. proforma ägarstruktur per den 28 februari 2014 I utbyteserbjudandet erbjuder SSAB upp till nya A-aktier och nya B-aktier vilket motsvarar cirka 42,0 procent av SSAB:s utestående aktier och cirka 25,0 procent av rösterna efter utbyteserbjudandets genomförande. Ägare Röster, % Kapital, % Industrivärden 17,5 10,5 Solidium 10,0 16,8 LKAB 3,7 2,2 Handelsbanken fonder 3,3 2,7 Swedbank Robur fonder 2,9 2,9 Invesco Funds 1,9 1,2 AMF försäkring och fonder 1,7 1,1 Danske Capital Sverige 1,3 0,8 Catella Fondförvaltning 1,0 0,6 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 0,8 1,3 Övriga 55,8 59,9 Totalt 100,0 100,0 Nuvarande SSAB-aktieägare 75,0 58,0 Nuvarande Rautaruukki-aktieägare 25,0 42,0 7

8 Kort information om Rautaruukki översikt Rautaruukki är specialiserat på stål och stålkonstruktioner. Rautaruukki erbjuder sina kunder energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet. Verksamheten och den finansiella redovisningen är indelad i tre affärsområden: Ruukki Metals, Ruukki Building Products och Ruukki Building Systems. Rautaruukki har ett återförsäljarnätverk i cirka 30 länder, däribland Finland, Norge, Ryssland och i andra delar av Europa samt på tillväxtmarknader så som Indien, Kina och Sydamerika. Bolagets aktier är noterade på Helsingforsbörsen. Affärsstrategi Rautaruukkis strategiska fokus ligger inom utveckling av verksamheten för stål och stålprodukter och söker tillväxt inom produktspecialisering och på tillväxtmarknader. Rautaruukkis fokusområden inkluderar globalt fokus på specialstålprodukter; tillväxt inom byggverksamheten; ökad närvaro på tillväxtmarknader; skalbart och balanserat affärskoncept; energieffektiva produkter, samt innovationer och kostnadseffektivitet. Historia Rautaruukki Oy grundades 1960 av den finska staten och företag verksamma inom den finländska metallindustrin. Stålverket byggdes i Raahe (Brahestad), Finland, som på den tiden, låg nära järnmalmsgruvorna i norra Finland. Den första masugnen var färdigställd och sattes i drift under hösten År 1975 byggdes den andra masugnen i Raahe. Rautaruukkis aktier noterades på Helsingforsbörsen Verksamhet översikt Verksamheten och den finansiella redovisningen är indelad i följande tre affärsområden: Affärsområdet Ruukki Metals tillhandahåller stålprodukter, bland annat höghållfasta, slitstarka och specialbelagda produkter samt rörprodukter för energieffektiva tillämpningar med kända varumärken så som Raex, Laser, Optim, Ramor och Litec. Stålservicecenters tillhandahåller stålprodukter och relaterade prefabrikations-, logistik- och lagertjänster. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 70 procent för räkenskapsåret Affärsområdet Ruukki Building Products tillhandahåller energi- och livscykeleffektiva byggkomponenter för kommersiella och industriella byggnader. Ruukki Building Products tillhandahåller även produkter och tjänster för plåttak till privatmarknaden. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 18 procent för räkenskapsåret Ruukki Building Systems tillhandahåller stålstrukturer inklusive design och installation samt lösningar för kommersiella byggnadsprojekt samt kontors- och industribyggnadsprojekt. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 12 procent för räkenskapsåret Fortaco, en tillverkare av komponenter för verkstadsindustrin, är delvis ägt av Rautaruukki. Nedanstående tabell visar Rautaruukkis nettoomsättning och rörelseresultat för de aktuella affärsområdena under de angivna perioderna: 8

9 För året som slutade 31 december (EUR miljoner) Jämförbar nettoomsättning Ruukki Metals Ruukki Building Products Ruukki Building Systems Övrigt 3 (3) Jämförbar nettoomsättning, summa Jämförelsestörande poster som ingår i den redovisade nettoomsättningen Redovisad nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Ruukki Metals 27 (31) Ruukki Building Products Ruukki Building Systems (10) (21) Övrigt (14) (20) Jämförbart rörelseresultat, summa 39 (50) Jämförelsestörande poster som ingår i det redovisade rörelseresultatet (5) (51) Redovisat rörelseresultat 34 (101) 9

10 Övrig viktig INFORMATION Denna informationsbroschyr innehåller kortfattad information om samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Denna informationsbroschyr är ett kompletterande material till styrelsens förslag om att årsstämman ska fatta beslut enligt punkterna 15 a) och b) i den föreslagna dagordningen som anges i kallelsen till årsstämman och utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt. Erbjudandehandlingen och prospektet kommer, när det publiceras, att innehålla en utförlig beskrivning av SSAB och Rautarukki, utbyteserbjudandet och vissa risker som bör beaktas före beslut fattas om att acceptera utbyteserbjudandet. Erbjudandehandlingen och prospektet kommer att finnas tillgänglig på SSAB:s hemsida (www.ssab.se) innan anmälningsperioden i utbyteserbjudandet inleds. Denna informationsbroschyr kan innehålla uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, såsom bland annat uttalanden avseende förväntningar gällande framtida allmän ekonomisk utveckling och marknadssituation, förväntningar på det sammanslagna bolagets utveckling och lönsamhet samt realisering av synergifördelar och kostnadsbesparingar. Uttalanden som föregås av ord som förväntas, uppskattas, förutses eller andra motsvarande uttryck utgör framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat för det sammanslagna bolaget. Dylika faktorer innefattar men begränsas inte till det allmänna ekonomiska läget (inklusive fluktuationer i valuta kurser och räntenivåer som påverkar verksamhetsomgivningen och lönsamheten för det sammanslagna bolagets kunder och där igenom de order som erhålls av det sammanslagna bolaget och dess marginal), konkurrenssituationen, det sammanslagna bolagets egna verksamhetsförhållanden, såsom framgångsrik produktion och produktutveckling samt kontinuerlig utveckling och förbättring, samt framgång av framtida förvärv. För mer detaljer om samgåendet hänvisas till pressmeddelandet som skickades ut den 22 januari 2014 och som finns bifogat i stämmomaterialet. 10

11

12 SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

SSAB och Ruukki har nu gått samman

SSAB och Ruukki har nu gått samman SSAB och Ruukki har nu gått samman Affären är i hamn! SSAB och Ruukki är nu ett företag 2 Innehåll Nya SSAB Mer konkurrenskraftigt tillsammans Vår vision och bakgrund Företagsöverblick Stålrörelsen Tibnor

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer