Samgående mellan SSAB och Rautaruukki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samgående mellan SSAB och Rautaruukki"

Transkript

1 Samgående mellan SSAB och Rautaruukki Årsstämma i SSAB den 9 april 2014 Denna informationsbroschyr, framtagen för aktieägarna i SSAB, får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt. Denna informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande av värdepapper i någon jurisdiktion och ska inte anses utgöra en erbjudandehandling eller ett prospekt enligt gällande lagar och regler. En erbjudandehandling och prospekt avseende SSAB:s utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki kommer att finnas tillgänglig på SSAB:s hemsida (www.ssab.se) innan anmälningsperioden i utbyteserbjudandet inleds.

2 Innehåll Ordförande och VD har ordet 3 Det sammanslagna bolaget 4 Bolagsstyrning 7 Kort information om Rautaruukki 8 Övrig viktig information 10 2

3 Ordförande och VD har ordet SSAB och Rautaruukki offentliggjorde den 22 januari 2014 en plan för ett samgående mellan de två bolagen där SSAB erbjuder att förvärva alla utestående aktier i Rautaruukki. Vi anser att förvärvet skapar ett stålbolag med ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem i Norden och är ett naturligt steg för att öka konkurrenskraften i vår europeiska stålverksamhet med bättre förutsättningar att hantera förändringar i marknadens efterfrågan. Stålbranschen i Europa är sedan 2008 inne i en prövande tid, präglad av överkapacitet och lågt kapacitetsutnyttjande, svag efterfrågan samt höga kostnader för råvaror. Genom förvärvet anser vi att SSAB kommer att ha en konkurrenskraftig position inom höghållfasta stål, ordinär tunnplåt och grovplåt samt rör produkter. Både SSAB och Rautaruukki har nära relationer med kunder på sina huvudmarknader och kompletterar varandra geografiskt. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att vara nära sina kunder i alla geografiska marknader där det är verksamt. Stålindustrin är till sin natur en industri där det tar tid att ställa om produktionen, men genom förvärvet får SSAB bättre möjligheter att snabbare anpassa produktionen till rådande efterfrågan. Förvärvet kommer vidare att frigöra ytterligare resurser för att stärka forskning och utveckling och bibehålla en ledande ställning inom produktutveckling. Båda bolagens styrelser har en stark tro på att samgåendet mellan SSAB och Rauta ruukki skapar bästa möjliga förutsättningar för båda bolagen att gemensamt säkra en långsiktig lönsamhet i deras europabaserade verksamheter, vilket gynnar såväl kunder som aktieägare och andra intressenter i en industri som är viktig för både Finland och Sverige. Industrivärden har åtagit sig att stödja förvärvet och har uttryckt sin avsikt att kvarstå som långsiktig huvudaktie ägare. Rautarukkis största aktieägare Solidium (helägt av finska staten) har uttryckt sitt fulla stöd för förvärvet och styrelsen för Rautaruukki rekommenderar enhälligt Rautaruukkis aktieägare att acceptera utbyteserbjudandet. Vi hälsar Er välkomna till årsstämman den 9 april Sverker Martin-Löf Ordförande Martin Lindqvist VD och koncernchef 3

4 Det sammanslagna bolaget översikt Det sammanslagna bolaget förväntas bli en av de ledande producenterna på den globala marknaden för höghållfasta stål samt ordinär tunnplåt och grovplåt samt rörprodukter. Det sammanslagna bolaget kommer att ha produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en sammanlagd stålproduktionskapacitet om 8,8 miljoner ton per år och cirka anställda. Breddad stålproduktionsbas i Norden 1 luleå råstål 2 Borlänge tunnplåt oxelösund råstål, grovplåt 4 Raahe, (Brahestad) råstål, grovplåt och tunnplåt 5 hämeenlinna, (Tavastehus) tunnplåt och rörprodukter Mest väsentliga fördelarna med förvärvet SSAB:s ledning anser att samordningsfördelar kan uppnås genom att kombinera SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter och ser möjligheter för ökat aktieägarvärde i det sammanslagna bolaget genom såväl förbättrad lönsamhetspotential som genom realiserande av kostnadssynergier. Årliga kostnadssynergier om upp till 1,4 miljarder SEK (150 miljoner EUR) förväntas från samgåendet att realiseras genom ett mer flexibelt och effektivt produktionssystem, en effektivare distributionskedja, inköpsoptimering samt effektiviserad administration. Fulla synergieffekter förväntas uppnås inom tre år från det att förvärvet genomförts. Synergiernas storlek kommer delvis bero på rådande marknadsläge och motsvarande produktionsscenario. Uppskattningsvis kommer 1 miljard SEK i kostnadsbesparingar att kunna uppnås oavsett marknadsläge. Av de uppskattade totala årliga synergierna bedöms ungefär 350 miljoner SEK (40 miljoner EUR) att vara möjliga att uppnå i perioder då efterfrågan i marknaden är låg genom förbättrad flexibilitet av förmågan att anpassa produktionskapaciteten till rådande efterfrågan. Synergierna har identifierats i den industriella plan som företagen tillsammans har upprättat. Arbetet med att realisera planen kommer att påbörjas så fort som förvärvet har genomförts. 4

5 Fördelning av förväntade synergier, % Sammanfattning av förväntade synergier, Mkr Administration Årliga kostnadssynergier Inköp 350 Produktion Kassaflödespåverkande engångskostnader Distributionskedjan Flexibilitet och synergier förväntas skapa ett mer konkurrenskraftigt Nordiskt produktionssystem Flexibilitet Större tillgångsbas för att bättre anpassa sig till varierande efterfrågan på marknaden 5 masugnar 2 varmvalsverk 2 kallvalsverk 2 grovplåtsverk Distributionssystem att tjäna både stora och små kunder + Synergier Produktionssynergier Linjespecialisering Minska underabsorptionskostnader Energi- och bränsleförbrukningsoptimering Synergier ej relaterade till produktionen Distributionssynergier Inköp Administration och indirekta kostnader Undvikande av överlappande investeringar Minskat rörelsekapital Delar av synergierna förväntas härröra från ett över tid minskat antal anställda. Per 31 december 2013 hade SSAB cirka anställda i Norden och Rauta ruukki hade totalt cirka anställda. De förväntade personalneddragningarna, främst i Sverige och Finland, är cirka 5 procent av det totala antalet anställda i det sammanslagna bolaget. Neddragningarna förväntas ske över en treårsperiod från det att samgåendet genomförts. SSAB och Rautaruukki kommer i enlighet med tillämplig lagstiftning att informera, rådgöra och förhandla med relevanta arbetstagarorganisationer avseende de sociala, ekonomiska och legala konsekvenserna av samgåendet. I tillägg till kostnadssynergierna finns det potential att i framtiden undvika överlappande investeringar samt att minska rörelsekapitalbindningen. Det sammanslagna bolaget kommer även att ha en mer balanserad valutaexponering. Kassaflödespåverkande engångskostnader som en följd av samgåendet förväntas uppgå till cirka 350 miljoner SEK (40 miljoner EUR). Ytterligare synergier kommer att kunna genereras genom att slå samman de byggrelaterade verksamheterna i SSAB och Rautaruukki (specifikt Plannja, Ruukki Building Products och Ruukki Building Systems). Den geografiska och kulturella närheten bolagen emellan förväntas underlätta realiseringen av synergierna. 5

6 Strategi Det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta driva SSAB:s och Rautaruukkis strategi att betjäna lokala och globala marknader med högkvalita tiva stålprodukter och tjänster som skapar mervärde. Det sammanslagna bolaget kommer fortsätta att utveckla nya användningsområden för höghållfasta stål med syfte att öka produktivitet, energieffektivitet och miljömässiga fördelar för dess kunder. Vidare kommer det sammanslagna bolaget ha ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla modellen med nära kundsamarbeten och gemensamma utvecklingsprojekt. För att på bästa sätt genomföra både operationella och strategiska optimeringar avses det sammanslagna bolaget organiseras i enlighet med en divisionsmodell med tydligt lönsamhetsansvar. Organisationen kommer att centreras kring följande divisioner: Quenched & Tempered Steels, division ledd av Melker Jernberg European Flat Carbon Steels (främst tunnplåt), division ledd av Olavi Huhtala American Flat Carbon Steels (främst grovplåt), division ledd av Charles Schmitt Nordic Steel Distribution, division ledd av Mikael Nyquist Construction Products & Systems, division ledd av Marko Somerma. Quenched & Tempered Steels European Flat Carbon Steels American Flat Carbon Steels Nordic Steel Distribution Construction Products & Systems Melker Jernberg (Sverige) Olavi Huhtala (Finland) Charles Schmitt (USA) Mikael Nyquist (Sverige) Marko Somerma (Finland) 6

7 Bolagsstyrning Det sammanslagna bolaget kommer vara primärnoterat på NASDAQ OMX Stockholm och kommer efter det att utbyteserbjudandet fullföljts att ansöka om sekundärnotering på NASDAQ OMX Helsinki. Det sammanslagna bolaget kommer att följa de regler och före skrifter för bolagsstyrning som är tillämpliga för bolag som är primärnoterade på NASDAQ OMX Stockholm och sekundärnoterade på NASDAQ OMX Helsinki. Styrelse och ledning SSAB:s styrelseordförande, Sverker Martin-Löf, kommer vara styrelseordförande i det sammanslagna bolaget. Efter det att utbyteserbjudandet fullföljts, kommer det sammanslagna bolagets valberedning att fortsätta att sträva efter att nominera den mest kompetenta styrelsen, med beaktande av samgåendets nya ägarstruktur. De två största aktieägarna vid tidpunkten för fullföljandet av utbyteserbjudandet, Industrivärden och Solidium (helägt av finska staten), har uttryckt sin avsikt att stödja varandra i SSAB:s valberedningsarbete, så att Industrivärden ska äga rätt att nominera styrelseordföranden och ytterligare två styrelse ledamöter samt att Solidium ska äga rätt att nominera två styrelseledamöter, vilka ska utses på en extra bolagsstämma i SSAB så snart som praktiskt möjligt efter det att utbytes erbjudandet fullföljts. Industrivärdens och Soli diums ovan uttalade avsikt gäller fram till den tidigare tidpunkt som inträffar av (i) 24 månader efter fullföljandet av utbyteserbjudandet och (ii) när antalet röster som innehas av den andra aktieägaren understiger 10 procent av samtliga röster i SSAB. Ett antal större institutionella ägare har uttryckt sitt stöd för samgåendet. Rautaruukkis aktieägare Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, som innehar 3,2 % av aktierna i Rautaruukki, och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, som innehar 2,5 % av aktierna i Rautaruukki, har utryckt sitt preliminära stöd för samgåendet. Ägandet avser per den 28 februari I de kontakter som SSABs ledning haft med svenska institutioner har dessa uttalat en mycket positiv inställning till förvärvet. Det sammanslagna bolaget kommer att ledas av SSAB:s VD och koncernchef, Martin Lindqvist. Rautaruukkis VD och koncernchef, Sakari Tamminen, kommer att fortsätta som VD och koncernchef för Rautaruukki fram tills dess att utbyteserbjudandet fullföljts, varefter han kommer att utnyttja sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt säte och huvudkontor i Stockholm. proforma ägarstruktur per den 28 februari 2014 I utbyteserbjudandet erbjuder SSAB upp till nya A-aktier och nya B-aktier vilket motsvarar cirka 42,0 procent av SSAB:s utestående aktier och cirka 25,0 procent av rösterna efter utbyteserbjudandets genomförande. Ägare Röster, % Kapital, % Industrivärden 17,5 10,5 Solidium 10,0 16,8 LKAB 3,7 2,2 Handelsbanken fonder 3,3 2,7 Swedbank Robur fonder 2,9 2,9 Invesco Funds 1,9 1,2 AMF försäkring och fonder 1,7 1,1 Danske Capital Sverige 1,3 0,8 Catella Fondförvaltning 1,0 0,6 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 0,8 1,3 Övriga 55,8 59,9 Totalt 100,0 100,0 Nuvarande SSAB-aktieägare 75,0 58,0 Nuvarande Rautaruukki-aktieägare 25,0 42,0 7

8 Kort information om Rautaruukki översikt Rautaruukki är specialiserat på stål och stålkonstruktioner. Rautaruukki erbjuder sina kunder energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet. Verksamheten och den finansiella redovisningen är indelad i tre affärsområden: Ruukki Metals, Ruukki Building Products och Ruukki Building Systems. Rautaruukki har ett återförsäljarnätverk i cirka 30 länder, däribland Finland, Norge, Ryssland och i andra delar av Europa samt på tillväxtmarknader så som Indien, Kina och Sydamerika. Bolagets aktier är noterade på Helsingforsbörsen. Affärsstrategi Rautaruukkis strategiska fokus ligger inom utveckling av verksamheten för stål och stålprodukter och söker tillväxt inom produktspecialisering och på tillväxtmarknader. Rautaruukkis fokusområden inkluderar globalt fokus på specialstålprodukter; tillväxt inom byggverksamheten; ökad närvaro på tillväxtmarknader; skalbart och balanserat affärskoncept; energieffektiva produkter, samt innovationer och kostnadseffektivitet. Historia Rautaruukki Oy grundades 1960 av den finska staten och företag verksamma inom den finländska metallindustrin. Stålverket byggdes i Raahe (Brahestad), Finland, som på den tiden, låg nära järnmalmsgruvorna i norra Finland. Den första masugnen var färdigställd och sattes i drift under hösten År 1975 byggdes den andra masugnen i Raahe. Rautaruukkis aktier noterades på Helsingforsbörsen Verksamhet översikt Verksamheten och den finansiella redovisningen är indelad i följande tre affärsområden: Affärsområdet Ruukki Metals tillhandahåller stålprodukter, bland annat höghållfasta, slitstarka och specialbelagda produkter samt rörprodukter för energieffektiva tillämpningar med kända varumärken så som Raex, Laser, Optim, Ramor och Litec. Stålservicecenters tillhandahåller stålprodukter och relaterade prefabrikations-, logistik- och lagertjänster. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 70 procent för räkenskapsåret Affärsområdet Ruukki Building Products tillhandahåller energi- och livscykeleffektiva byggkomponenter för kommersiella och industriella byggnader. Ruukki Building Products tillhandahåller även produkter och tjänster för plåttak till privatmarknaden. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 18 procent för räkenskapsåret Ruukki Building Systems tillhandahåller stålstrukturer inklusive design och installation samt lösningar för kommersiella byggnadsprojekt samt kontors- och industribyggnadsprojekt. Affärsområdets andel av den totala omsättningen uppgick till 12 procent för räkenskapsåret Fortaco, en tillverkare av komponenter för verkstadsindustrin, är delvis ägt av Rautaruukki. Nedanstående tabell visar Rautaruukkis nettoomsättning och rörelseresultat för de aktuella affärsområdena under de angivna perioderna: 8

9 För året som slutade 31 december (EUR miljoner) Jämförbar nettoomsättning Ruukki Metals Ruukki Building Products Ruukki Building Systems Övrigt 3 (3) Jämförbar nettoomsättning, summa Jämförelsestörande poster som ingår i den redovisade nettoomsättningen Redovisad nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Ruukki Metals 27 (31) Ruukki Building Products Ruukki Building Systems (10) (21) Övrigt (14) (20) Jämförbart rörelseresultat, summa 39 (50) Jämförelsestörande poster som ingår i det redovisade rörelseresultatet (5) (51) Redovisat rörelseresultat 34 (101) 9

10 Övrig viktig INFORMATION Denna informationsbroschyr innehåller kortfattad information om samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Denna informationsbroschyr är ett kompletterande material till styrelsens förslag om att årsstämman ska fatta beslut enligt punkterna 15 a) och b) i den föreslagna dagordningen som anges i kallelsen till årsstämman och utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt. Erbjudandehandlingen och prospektet kommer, när det publiceras, att innehålla en utförlig beskrivning av SSAB och Rautarukki, utbyteserbjudandet och vissa risker som bör beaktas före beslut fattas om att acceptera utbyteserbjudandet. Erbjudandehandlingen och prospektet kommer att finnas tillgänglig på SSAB:s hemsida (www.ssab.se) innan anmälningsperioden i utbyteserbjudandet inleds. Denna informationsbroschyr kan innehålla uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, såsom bland annat uttalanden avseende förväntningar gällande framtida allmän ekonomisk utveckling och marknadssituation, förväntningar på det sammanslagna bolagets utveckling och lönsamhet samt realisering av synergifördelar och kostnadsbesparingar. Uttalanden som föregås av ord som förväntas, uppskattas, förutses eller andra motsvarande uttryck utgör framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat för det sammanslagna bolaget. Dylika faktorer innefattar men begränsas inte till det allmänna ekonomiska läget (inklusive fluktuationer i valuta kurser och räntenivåer som påverkar verksamhetsomgivningen och lönsamheten för det sammanslagna bolagets kunder och där igenom de order som erhålls av det sammanslagna bolaget och dess marginal), konkurrenssituationen, det sammanslagna bolagets egna verksamhetsförhållanden, såsom framgångsrik produktion och produktutveckling samt kontinuerlig utveckling och förbättring, samt framgång av framtida förvärv. För mer detaljer om samgåendet hänvisas till pressmeddelandet som skickades ut den 22 januari 2014 och som finns bifogat i stämmomaterialet. 10

11

12 SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

SSAB och Rautaruukki går samman genom att SSAB lämnar ett rekommenderat utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki

SSAB och Rautaruukki går samman genom att SSAB lämnar ett rekommenderat utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

SSAB och Ruukki har nu gått samman

SSAB och Ruukki har nu gått samman SSAB och Ruukki har nu gått samman Affären är i hamn! SSAB och Ruukki är nu ett företag 2 Innehåll Nya SSAB Mer konkurrenskraftigt tillsammans Vår vision och bakgrund Företagsöverblick Stålrörelsen Tibnor

Läs mer

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB Restvärmesamarbete, kort historik Tomas Hirsch SSAB SSAB i korthet Ett stålföretag med global räckvidd, baserat i Norden och USA Ledande producent för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade

Läs mer

SSAB stärker sin balansräkning genom en nyemission som stöds av huvudaktieägare, samt ett refinansieringspaket

SSAB stärker sin balansräkning genom en nyemission som stöds av huvudaktieägare, samt ett refinansieringspaket SSAB stärker sin balansräkning genom en nyemission som stöds av huvudaktieägare, samt ett refinansieringspaket Styrelsen för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) har beslutat om en nyemission av B-aktier

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr. 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 9 april 2014 klockan 13.00. Plats Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull) Ringvägen 98, Stockholm

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 14 december 2016 kl. 10.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Läs mer

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools Pressinformation Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier.

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6)

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6) TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 15.5.2000 KL 9.30 1 (6) TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK Pressmeddelande 15 mars 2016 Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK Styrelsen för ( Hemfosa eller Bolaget ) har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore. Pressmeddelande 28 oktober

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr. 556016-3429) kallas till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 13.00. Plats Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull) Ringvägen 98, Stockholm

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

SWEDEN Nilörngruppen AB

SWEDEN Nilörngruppen AB SWEDEN Nilörngruppen AB Nilörngruppen noteras på Nasdaq First North Premier - offentliggörande av prospekt och villkor - EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Uttalande från styrelsen för Sanitec med anledning av Geberits offentliga uppköpserbjudande, inklusive offentliggörande av viss information

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer