E-handelsplattformar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handelsplattformar"

Transkript

1 E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI TRITA-NA-E05130 Examensarbete i datalogi om 20 poäng vid Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Björn Eiderbäck Examinator var Stefan Arnborg

3 Sammanfattning E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera tre e-handelsplattformar utifrån ett ramverk som innefattar funktionalitet, prestanda och skalbarhet, integration med andra system samt ekonomi- och tidsaspekter. Med hjälp av utvärderingsresultatet och i samråd med Earbooks AB väljs den mest lämpade plattformen med vilken en e- handelsplats byggs. De tre e-handelsplattformarna som undersöks är Wipcore 3.4, Microsoft Commerce Server 2002 samt oscommerce. Utvärderingen visade att både Wipcore och Commerce Server är kraftfulla system med utmärkt funktionalitet, prestanda och skalbarhet. De har även mycket goda möjligheter till integration med andra system. Å andra sidan passar de medelstora till stora företag och blir för dyra för små företag. När det gäller oscommerce, som är en öppen källkodslösning, tillhandahåller den god funktionalitet och prestanda men sämre skalbarhet och integration med andra system. oscommerce passar små företag med få produkter. oscommerce valdes som den mest passande e-handelslösningen för företaget Earbooks AB. Plattformen ger en stadig grund, för en robust och fullt fungerande e-handelsplats. Det krävs däremot att systemet anpassas för att uppnå en professionell nivå. Det gäller både layout- och funktionsmässig anpassning som i sin tur kan vara tidskrävande. Å andra sidan är licensen för att använda systemet gratis.

4 Abstract E-commerce platforms - A study of three e-commerce platforms and deploying a web shop. The purpose of this thesis is to evaluate three e-commerce platforms, on the basis of a framework consisting of functionality, performance and scalability, integration with other system as well as economical and time aspects. By means of the evaluation result and after consultation with Earbooks AB, one of the platforms is chosen to building an e-commerce site with. The three e-commerce platforms are Wipcore 3.4, Microsoft Commerce Server 2002 and oscommerce. The evaluation showed that both Wipcore and Commerce Server are powerful systems with excellent functionality, performance and scalability. They have even very good ability of integration into other systems. On the other hand are they suitable for medium- to large-size companies and are too expensive for small-size companies. While considering oscommerce, which is an open source solution, it provides a good functionality and performance but worse scalability and ability of integration into other systems. oscommerce is suitable to small-size companies with few products. oscommerce was therefore chosen as the most suitable e-commerce platform to the company Earbooks AB. The platform gives a stable base for a robust and a wellfunctioning e-commerce solution. It requires however system adjustment to obtain a professional level. That includes both layout and functionality adjustment, wich in turn can be time consuming. On the other hand, the license fee to use the system is free.

5 Innehållförteckning 1 INLEDNING E-handelns historia Vad är e-handel Problem Avgränsning Datainsamling Definitioner Rapportens disposition METOD FÖR UTVÄRDERINGEN Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra system Ekonomi- och tidsaspekter GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD AV E-HANDELSPLATSER E-handelsplatsens arkitektur Ett besök på e-handelsplatsen Presentationsteknik Integration med affärssystem WIPCORE Översikt Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra system Ekonomi- och tidsaspekter MICROSOFT COMMERCE SERVER Översikt Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra affärssystem Ekonomi- och tidsaspekter OSCOMMERCE Översikt...29

6 6.2 Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra affärssystem Ekonomi- och tidsaspekter SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERINGEN Wipcore Commerce Server OsCommerce Resultat av utvärderingen KRAVSPECIFIKATION OCH VAL AV LÖSNING Förstudie och kravspecifikation för e-handelsplatsen Informationsarkitektur En jämförelse med avseende på kravspecifikationen Val av lösning INSTALLATION OCH ANPASSNINGEN AV OSCOMMERCE Layout design Systemanpassning och utveckling Dokumentation Test av systemet SLUTSATS OCH DISKUSSION REFERENSER BILAGOR Bilaga I: Testmetodik för prestanda och skalbarhet för Wipcore...48 Bilaga II: Installation av oscommerce...50 Bilaga III: Ordlista...52

7 Figurförteckning Figur 3.1 Schematisk bild av en generell e-handelsplats...8 Figur 3.2 Översiktsbild på några vanliga funktioner på en e-handelsplats...10 Figur 3.3 En PHP sida består av både HTML och PHP skript...11 Figur 4.1 En karta över Wipcore gränssnittet med de ingående objekten...13 Figur 4.2 Integration av affärssystem mot en Wipcorebaserad e-handelsplats...19 Figur 5.1 En översiktsbild över Commerce Server arkitekturen...21 Figur 6.1 Figur 8.1 Webbaserad administrationsverktyg...30 Karta över hur information organiseras i systemet...39 Figur 9.1 Grafisk layout för Earbooks AB s webbplats...41 Figur 12.1 oscommerce webbaserade administrations gränssitt...50 Figur 12.2 Standardutseendet för oscommerce...51

8 Tabellförteckning Tabell 3.1 En jämförelse mellan PHP 5 och ASP.NET...12 Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Tabell 4.4 Tabell 5.1 Erbjudanden som kan skapas med Wipcore...14 Stöd i Wipcore för olika marknadsföringsmetoder...16 Sammanfattning av prestandatest...17 Sammanfattning av skalbarhetstest...17 Testresultat för skalbarhet...26 Tabell 5.2 Skalbarhetskaraktäristik i Commerce Server...26 Tabell 5.3 Commerce Server licenser...28 Tabell 5.4 Commere Server mjukvara krav...28 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Sammanställning av Wipcore...33 Sammanställning av Commerce Server...34 Tabell 7.3 Sammanställning av oscommerce...35 Tabell 7.4 Resultat av utvärderingen...36 Tabell 8.1 En jämförelse mellan systemen med avseende på Earbooks behov...39 Tabell 10.1 Samanställning av kriterier vid val av e-handelslösning...45 Tabell 12.1 Metod för att testa prestanda och skalbarhet...48 Tabell 12.2 Tabell 12.3 Beskrivning av genomförda tester och testdata som har samlats...49 Programvarukrav för oscommerce...50

9 Inledning 1 Inledning Detta kapitel inleds med en genomgång av e-handels historia och utveckling. Sedan presenteras problemställning, vilka avgränsningar som gjorts och metod för datainsamling i detta arbete. Slutligen anges rapportens disposition. 1.1 E-handelns historia Man kan säga att e-handel har funnits som fenomen ända sedan 1960-talet. Det var då föregångaren till våra dagars Internet, det så kallade ARPANET, skapades. På detta nät sägs de första elektroniska transaktionerna ha gjorts. I början av 80-talet utnyttjades Internet av vissa företag i samma syfte. Man använde dels e-post och dels ett standardiserat system för överföring av data som kallades EDI. E-handel på den tiden försiggick dock inte på det offentliga Internet. I stället användes slutna system mellan företag och organisationer. Det gjorde också e-handeln ganska begränsad. Under slutet av 80-talet öppnades dock nya möjligheter för e-handeln och när World Wide Web lanserades 1992 gick startskottet för många företag. Men fortfarande var tekniken dålig och omständlig. Emellertid under 1993 fick e-handeln ett namn: e- commerce. Lite bättre blev det dock 1994, då Netscape lanserade den första versionen av sin webbläsare. Den möjliggjorde nya och mer kraftfulla metoder att skapa webbsidor och skicka information. Programmet inledde en liten revolution för e- handeln, som nu började skjuta fart [8] [9]. Den allra första nätbutiken var amerikanska CD Now, se som fortfarande finns som en av de ledande i sitt område. Kort därefter startade Amazon.com De första svenska webbutikerna startade under Pionjärer var NK för livsmedel, Interflora för blommor samt Torget och Passagen med sina samlingsplatser som skulle säkra betalning via medlemskap, [1]. Nästa milstolpe för utvecklingen var när XML blev en standard. Med XML fås ett avsevärd kraftfullare verktyg för att skapa webbtillämpningar. Tekniken kan användas för att koppla samman system, databaser med alla former av IT-tillämpningar. Många trodde på en lysande framtid och satsade stort. Mycket talade för e-handeln, som 1999 omsatte 2 miljarder kronor i Sverige och drygt 70 miljarder internationellt. Prognoserna var att denna siffra minst skulle fördubblas varje år. Många räknade med att e-handeln skulle omsätta 300 miljarder dollar under Det blev det inte riktigt som man tänkt. Stora problem drabbade företagen som drev webbutiker när IT-bubblan sprack under slutet av 90-talet. En slags allmän ITdepression följde. Flera företag gick i konkurs, bl.a. Boo.com, som kraschade år 2000 med skulder på över en miljard kronor. Andra butiker som gick samma väg detta år var Boxman och Dressmart. 1

10 Inledning Siffror från svensk handels Internetindikator visar att 1,7 procent av detaljhandeln i Sverige skedde över Internet det tredje kvartalet Det är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, men inga stora genomsnittliga förändringar har skett de senaste åren. Vissa e-handelsföretag har slagits ut, medan andra inom t.ex. hemelektronikbranschen har ökat sin omsättning markant. Sedan tidigare etablerade företag har på ett framgångsrikt sätt kompletterat sina fysiska butiker med webbutiker. Traditionella postorderfirmor säljer en ökad andel av sina produkter via webben, och nischföretag genom satsningar på webbplatser nått global avsättning för sina produkter. Privatpersoner som handlar via auktionsföretag på webben eller genom privat initiativ, är en ny växande företeelse som växer stadigt. Som jämförelse kan nämnas att 2,4 procent av detaljhandeln i USA år 2002 skedde över Internet, mot 1,9 procent 2001 [7]. 1.2 Vad är e-handel E-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där partner utväxlar affärsinformation via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en har ekonomisk intresse av kommunikationen, [7]. Man brukar skilja mellan fyra olika typer av e-handel: Business to Business, B2B. Handel mellan företag kännetecknas av att den har en stor volym. Säljaren är ofta en grossist och/eller importör och köparen en återförsäljare, t.ex. en butik. Business to Consumer, B2C. Handel mellan företag och konsumenter t.ex. då en privatperson köper något från en webbutik t.ex. Bokus.com. Consumer to Business, C2B. Genom att bilda köpklubb kan konsumenter gå samman för att göra samköp och därmed få bättre priser. Consumer to Consumer, C2C. Handel sker här mellan konsumenter via nätaktioner eller e-aktioner. Nu finns även företag som försöker samordna handeln via särskilda auktionssajter Fördelarna med E-handel Anledningen till att använda sig av ny teknik är främst att tillföra nytta och ge mervärde i en verksamhet, det i sin tur skall komma kunderna till godo i form av lägre kostnader och/eller bättre kundservice. E-handel har visat sig hålla måttet i praktiken och uppfyller målsättningar. Nedan anges några av de fördelar som finns med e-handel [1] [10]. Fördelar för säljaren Minskade kostnader. Genom att kunden utför orderläggningen och därmed en del av arbetet själv. Dessutom kan en webbplats som är rik på information minska antalet telefonsamtal till kundtjänst med frågor om produkter. Distributionskostnader för kataloger och broschyrer kan också sänkas radikalt. 1 Att notera är att vissa produktgrupper som har en stor andel av försäljningen över Internet, inte ingår i Internetindikatorn, som t.ex. biljetter och resor. 2

11 Inledning Kundkretsen ökar. Internet jämnar till stor del ut hinder som uppkommer med olämplig geografisk plats. E-butiker kan få kontakt med potentiella köpare såväl lokalt som över hela landet och även internationellt. Större flexibilitet. Man kan ändra utseende på sin butik flera gånger om dagen om man skulle vilja. Sortimentet i butiken går lättare att anpassa för att tillfredsställa kundernas önskemål. En ny produktkatalog kan produceras och publiceras digitalt när som helst. Bättre förståelse för kunderna. Man ser tydligare sådant, som hur mycket de handlar och hur ofta, om det spelar någon roll var de bor, hur de helst betalar, m.m. Fördelar för Kunden Tillgängligheten. Den kanske största vinsten är att man slipper förflytta sig fysiskt till en butik. I stället kan man sitta hemma vid datorn och göra sina inköp. Överblick och prisjämförelser. Med dagens e-handel får man bättre överblick över produkterna och kan jämföra både pris och prestanda mellan dem. Man har också lättare för att jämföra olika webbutikers priser och service med hjälp av sökmotorer som exempelvis pricerunner.com. Priset. Generellt ger e-handeln lägre priser än den vanliga handeln. 1.3 Problem Examensarbetet går ut på att: Utföra en studie kring tre e-handelsplattformar som kan användas för att skapa e- handelsplatser. Dessa är Microsoft Commerce Server 2002, Wipcore 3.4 och oscommerce. Utvärdera dessa plattformar och välja ut den mest lämpliga plattformen för Earbooks. Implementera och lansera Earbooks e-handelsplats. 1.4 Avgränsning I dagens e-handel hårdnar konkurrensen och allt högre krav ställs på e-handelsplatserna. Det har lett till utveckling av speciella verktyg med nödvändiga komponenter som uppfyller dagens krav på e-handelsplatserna, till exempel Wipcore och Microsoft Commerce Server Därutöver har en del företag inriktat sig på att erbjuda färdigpaketerade lösningar för att snabbt anpassa innehållet och delvis layouten efter önskemål, i denna rapport kallade paketlösningar. Det finns även open-source eller öppen källkodlösningar, däribland oscommerce som är programvara som anses mogen att bygga stabila e-handelsplatser med. Det finns till följd därav ett stort utbud av lösningar att välja mellan, dock görs begränsningen att i detta arbete utvärdera följande tre e-handelsplattformar: 3

12 Inledning Wipcore 3.4, som är en kraftfull svensk produkt och används av flera ledande svenska e-handelsbolag, såsom Ginza musik och NetOnNet. Microsoft Commerce Server 2002, som är en världsledande e-handelsplattformen med största andel av världsmarknaden, används av bland euroflorist och systembolaget. oscommerce, som är en populär öppen källkod-lösning som används av tusentals små e-handelsbutiker runt om i världen [25]. Den paketerade lösningen tas ej upp här då det handlar om att hyra en installation av en färdig lösning mot månadsbetalning. Därmed har man ingen kontroll över systemet och kan endast administrera innehållet. Då en del av arbetet går ut på att bygga en handelsplats för företaget Earbooks, kommer tids och ekonomiska aspekter att påverka valet av lösning för etableringen av den slutliga e-handelsplatsen. 1.5 Datainsamling Vid utvärderingen har information till största del hämtats från Internet. När det gäller Wipcore version 3.4 har jag intervjuat per telefon en anställd, Rikard Alard, som arbetar som systemutvecklare på företaget Wipcore, samt fått tillgången till användarmanualen och den tekniska dokumentationen för systemet. För Commerce Server finns en stor mängd utförlig dokumentation samt tekniska artiklar om hur man planerar, utvecklar, optimerar och administrerar Commerce Server 2002 lösningar. All information finns tillgänglig på Commerce Server webbplats [13]. När det gäller oscommerce har tillgången till material och dokumentation varit begränsad till det som finns på oscommerce hemsida och olika hjälpforum sidor. Hjälpforumen anses här som en mindre tillförlitlig källa. Emellertid gjordes en installation av oscommerce och utvärderingen bygger till största del på egna praktiska erfarenheter av systemet. Därmed kan man säga att skillnaden på tillgänglig information om de olika plattformarna har varit ytterst varierande. Allt ifrån stor mängd av information och tester, till mycket liten mängd information och inga tester. 1.6 Definitioner E-handelsplattform En e-handelsplattform tillhandhåller utvecklingsverktyg och nödvändiga komponenter för att skapa och administrera en e-handelsplats. Mervärdesfunktioner Det är funktioner som en e-handelsplattform tillhandahåller för att marknadsföra e- handelsplatsen och dess utbud av produkter och tjänster. Det inkluderar kampanjer med rabatter och erbjudanden samt olika typer av marknadsföring och kundkommunikation. 4

13 Inledning Öppen källkod Det är en öppen programvara som gjorts tillgänglig under en speciell licens. Den ska ge användaren friheten att använda, kopiera, distribuera, ändra och förbättra programvaran. Dessa friheter fastställs i de licenser som gäller för öppen källkod. Öppen källkod är det svenska ordet för engelskans open source [26]. 1.7 Rapportens disposition Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Inledning. Ger en introduktion till examensarbetet genom att presentera bakgrund, syfte, problem och avgränsning. Metod för utvärderingen. Lägger fram ramverket för utvärderingen och presenterar konkreta utvärderingsområden för plattformarna. Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser. Kapitlet ger en kort beskrivning av en generell e-handelsplats. Wipcore 3.4. Här ges en kort översikt av Wipcore 3.4, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. Microsoft Commerce Server Här ges en kort översikt av Commerce Server 2002, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. oscommerce. Här ges en kort översikt av oscommerce, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. Sammanställningen av utvärderingen. Här sammanfattas utvärderingen av respektive plattform. Därefter presenteras det slutliga resultatet av utvärderingen. Kravspecifikation och val av lösning. Presenterar den tekniska kravspecifikationen som utarbetades tillsammans med Earbooks.Slutligen väljs den plattform med vilken e-handelsplatsen byggs. Installation och anpassning. Kapitlet behandlar arbetsgången för installation och anpassning av oscommerce. Kapitel 10 Slutsats och diskussioner. Här dras slutsatser från det genomförda arbetet. 5

14 Metod för utvärderingen 2 Metod för utvärderingen E-handelsplattform är som tidigare nämnts det verktyg med vilket man bygger en e- handelsplats. För att göra en konkret utvärdering av plattformarna identifieras ett antal generella områden. Utvärdering går ut på att göra en jämförelse av plattformarna utifrån dessa utvärderingsområden. Nedan beskrivs fyra utvärderingsområden som ligger till grund för detta arbete. Dessa är funktionalitet, prestanda och skalbarhet, integration med andra system och ekonomi- och tidsaspekter. 2.1 Funktionalitet De e-handelsplattformar som tas upp i denna studie erbjuder generellt vad som krävs för e-handel. Genom att besöka e-handelsplatser som är byggda med dessa e- handelsplattformar kan man få en övergripande bild över den bakomliggande e- handelsplattformen och dess karaktäristik. Givet är att storleken och komplexiteten i de tre e-handelsplattformarna varierar. Wipcore 3.4 utvecklas av ett svensk företag som tillhandahåller en e-handelsplattform som kan anpassa efter kundbehov. Microsoft Commerce Server är som namnet anger utvecklat av Microsoft med mål att täcka en stor kundgrupp. När det gäller oscommerce, används den till handel med slutkunder så kallad B2C-handel. Plattformen utvecklas av en Internet Community och är öppen källkod programvara. För att det skall bli möjligt att genomföra en konkret utvärdering på funktionalitetsnivån, fordras det att klart och tydligt avgränsa vad som skall utvärderas. Samtidigt vill man att det skall spegla plattformarna till så stor utsträckning som möjligt på funktionsnivå. Den avvägning jag har gjort går ut på att betrakta vilka analys- och mervärdesfunktioner plattformen erbjuder. Till grund för denna avgränsning ligger tanken att en framgångsrik e-handelsplats kan locka till sig nya kunder samt locka befintliga kunder till att köpa mer vid ett besök. Vad som menas med analys- och mervärdesfunktioner i denna rapport är funktioner som plattformen tillhandahåller för att locka till sig nya kunder samt anpassa erbjudanden för befintliga kunderna för att locka dem till att köpa. Exempelvis, riktade kampanjerbjudanden med olika rabattmodeller, att analysera och föra statistik över kunder och deras köpbeteende. Det kan användas till att anpassa och skräddarsy presentation av produkter och erbjudande baserad på egenskaper hos kunden såsom ålder, kön eller vad som köpts tidigare. 2.2 Prestanda och skalbarhet Prestanda och skalbarhet är egenskaper som kan mätas på ett system. Detta tas med som ett viktigt utvärderingsmoment i denna studie. Att en e-handelsplats har hög prestanda betyder att den har snabba svarstider under navigering och hög tillgänglighet. Navigering genom produktutbudet innebär många 6

15 Metod för utvärderingen förfrågningar om data från databasen och svarstiderna kan förbättras bl.a. genom att cacha strategisk data. Hög tillgänglighet innebär att tiden då e-handelsplatsen är nere och inte är tillgänglig är liten. Ett sätt att höja tillgängligheten är att placera ut redundanta komponenter i e-handelsplatsen i olika datorer. Skalbarhet innebär att systemets har förmåga att kunna expandera för att hantera högre krav. Det kan handla om att antalet besökare och produkter ökar stort, eller att e-handelsplatsen skall lanseras på ett nytt språk med ny valuta för ett nytt land. Utvärdering av prestanda och skalbarhet i de tre systemen, baseras på, den information som finns tillänglig för Wipcore 3.4 och Commerce Server. För oscommerce finns ingen tillgänglig dokumentation och där har jag gjort egna uppskattningar. 2.3 Integration med andra system Företag använder generellt något affärssystem för den interna verksamheten. För att kunna fungera optimalt och ge kostnadsbesparing bör en e-handelsplattform vara integrerad med det övriga affärssystemet. Här undersöks möjligheter att integrera plattformarna med andra affärssystem. Detta beror bl.a. på vilken plattform, teknologi och standarder som e-handelsplattformen är byggd med. Andra aspekter som är av intresse är, inbyggda integrationsmoduler för kända affärssystem. 2.4 Ekonomi- och tidsaspekter Orsaken till att den ekonomiska aspekten tas med i utvärdering, är att kostnaden är en viktig faktor för ett företags val av IT-lösning. Företag söker i allmänhet den bäst lämpade och mest kostnadseffektiva lösningen som tillmötesgår deras verksamhets behov och mål. Här ämnar jag ge en kostnadsjämförelse mellan plattformarna. 7

16 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser 3 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Denna del av rapporten ger en kort beskrivning av en generell e-handelsplats. Här presenteras komponenter som är elementära för att presentera produkter för handel över Internet samt de inblandade aktörerna. Figuren nedan ger en schematisk bild av en e- handelsplats och de involverade aktörerna. Användar-lager Internet Administratör webbservrar Affärslogik-lager (e-handelsplattformen) Databas Databas-lager Figur 3.1 Schematisk bild av en generell e-handelsplats 3.1 E-handelsplatsens arkitektur E-handelsplatsen fungerar i allmänhet som företagets ansikte utåt mot kunderna. Därför är det av stor vikt att, kunderna känner att det går smidigt, snabbt och säkert att handla. Om det går långsamt, trögt eller servern ligger nere vid besök, kan klientens trovärdighet för företaget försämras. Det kan i sin tur leda till förlorade kunder och därmed intäkter. De viktigaste faktorerna som man bör tänka på vid design av arkitektur för en e- handelsplats är prestanda och tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet. Detta kan åstadkommas med arkitektur som möter dessa krav genom nätverket, databasen, webb applikationerna samt webbservern. En E-handelsplats prestanda beror dels på e-handelsplattformens underliggande teknik, dels på databasen, webbservern och operativsystemet, samt samverkan mellan dessa och slutligen hårdvaran och nätverkskapaciteten. Hårdvaran kan enkelt läggas till för att höja prestandan. Dock finns det en övre gräns på storleken på arbetsminne och antal processorer som ett operativsystem kan administrera. Därför är det av stor vikt att det finns en balans mellan de olika mjukvarukomponenterna och hårdvaran för att undvika flaskhalsar och uppnå önskad prestanda. 8

17 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Med hög tillgänglighet menas, förmågan att tillhandahålla kontinuerlig access till tjänster och information på e-handelsplatsen, helt enkelt att minimera tiden då servern är nere. Detta föranleder ofta krav på redundans i systemet. Och det innebär att systemet inte får ha någon enskild del där ett fel kan slå ut hela systemet, som på engelska betecknas "single point of failure". Skalbarhet är viktigt för en e-handelsplats som ämnar att expandera. Antalet besökare kan växa snabbt samtidigt som mängden information ökar. Att öka prestanda kan uppnås genom att skala upp med större servrar eller skala ut med flera servrar. Där skala upp är att uppgradera hårdvaran på en server genom exempelvis en snabbare processor, mera RAM minne och större hårddisk mm. Dock har operativsystem en övre gräns för mängden processorer och RAM minne som kan administreras och då kan det bli aktuellt att skala ut istället. Att skala ut är att addera fler servrar som fungerar tillsammans som en logisk enhet och därmed avlastar varandra och ökar systemets kapacitet. För att skala ut bör e-handelsplats vara uppbyggd enligt multitier arkitektur. Multitier arkitektur är med andra ord nödvändig för skalbarhet. Och det bygger på att man delar applikationer i flera skikt, tier, som kan köras på olika enheter i ett nätverk. T.ex. är e-handelsplatsen i figur 3.1 uppdelad i 3 skikt bestående av databasen, e- handelsplattformen (affärslogiken) och webbserver [2]. På grund av att det vid en e-handelsplats förmedlas personlig och finansiell information från kunderna, är det av stor betydelse att säkerheten är god. Kunder som anger sina bankkontonummer och personuppgifter skall känna sig trygga på att informationen inte snappas upp av obehöriga. Det kan uppnås bl.a. genom att använda brandväggar som endast tillåter giltigt trafik till e-handelsplatsen. Samt genom verifiering före varje åtkomst, för att kontrollera vilken information och service som skall göras tillgänglig. Exempelvis får en klient som är inloggad med ett användarnamn och ett lösenord utökad åtkomst i jämförelse med en anonym användare. E-handelsplatsen bör även stödja SSL-anslutning för att säkra konfidentielldata genom kryptering, exempelvis vid köp med kreditkort Databas Praktiskt taget all statisk och dynamisk information om handelsplatsen lagras i databasen. Med Statisk information menas information om produkter, kunder etc. som inte ändras under ett kundbesök. Det kan givetvis ändras av administratören under administreringen av handelsplatsen. Och med dynamisk information menas information som ändras efter varje kundbesök som t.ex. erlagda beställningar, statistik på antal besökare, besökta sidor, antal köpta varor mm. Denna typ av information uppdateras mot databasen under kundbesöken Webbserver Webbservern är den komponent som lagrar det aktuella sidinnehållet som klienterna ser i deras webbläsare. Den genererar sidpresentation med statisk och dynamisk innehåll, genom att den har åtkomst till systemets databas. Det är endast webbservern som är i 9

18 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser direkt kontakt med klienterna och sköter därmed kommunikationen med de andra komponenterna E-handelsplattformen E-handelsplattformen är en uppsättning verktyg med vilka man skapar layouten, innehållet och de tjänster som erbjuds på e-handelsplatsen. Generellt är e- handelsplattformarna uppbyggda som moduler med delar av affärslogiken. Varje modul innehåller en uppsättning funktioner. Exempel på moduler är produkt- och kundadministration, orderhantering, betalning och integration m.fl. För att en plattform ska ha möjlighet att erbjuda lösningar åt så stor marknad som möjligt, är det viktigt med ett rikt utbud av relevanta funktioner. Samtidigt som generalitet är nödvändigt måste funktionsmängden balanseras så att plattformen inte blir oöverskådlig och svår att arbeta med. Det är inte heller tanken att plattformen skall innehålla alla funktioner som krävs för samtliga typer av företag. Därför är det nödvändigt att plattformen har styrka att integreras med andra system och därmed kan tillföra funktioner som är specifika för det aktuella företaget. Exempel på viktiga system som generellt integreras med e-handelsplatsen är ERP-system som svarar för bl.a. lager och logistiken. 3.2 Ett besök på e-handelsplatsen I detta avsnitt ges en översiktlig och kort inblick i hur en e-handelsplats presenteras med någon av de tre plattformarna som kommer att behandlas framöver. Tanken är att klargöra några av de mest grundläggande begreppen i presentationsteknologin. Figur 3.2 visar en förenklad översiktsbild över några vanliga funktioner på en e-handelsplats. Inloggning Sökfunktion Startsida Kundkorg Orderbekräftelse Produkter Figur 3.2 Översiktsbild på några vanliga funktioner på en e-handelsplats 10

19 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Många av dagens e-handelsplatser är byggda enligt handelskorgsprincipen, där cookies och sessions används för att hålla reda på den handelskorg som kunden lägger produkter i. Kunden kan ändra innehållet i kundkorgen genom att lägga till eller ta bort produkter. För att hitta rätt produkt navigerar sig besökaren mellan produktkategorier fram till det produktsortiment som är intressant. Alternativt kan besökaren använda sökfunktionen för att direkt hitta den eftersökta produkten. Sökfunktionen är särskilt viktig för e- handelsplatser med ett stort sortiment som exempelvis Internetbokhandlare med upp till en miljon titlar. Här krävs avancerande sökfunktioner för att kunden ska kunna hitta relevant information för köpet. Det kan jämställas med expedit i en fysisk bokhandel som svarar på kunders frågor om en titel finns inne och i vilken bokhylla den finns. För att besökaren ska kunna avsluta sitt köp, måste han/hon registrera sig som kund, logga in och därefter fullfölja orderläggning, varvid kunden kan välja leveransadress, betalmetod och slutligen bekräfta köpet. Generellt har kunden möjlighet att se vilka köp som är gjorda tidigare, orderstatus på senaste inlagda order, samt att administrera sitt konto, exempelvis byta lösenord, eller ändra leveransadressen. 3.3 Presentationsteknik Innehållet i dagens e-handelsplatser presenteras framförallt med dynamiska HTMLsidor, dvs. sidor som innehåller både statisk och dynamisk kod. En dynamisk HTML-sida består dels av statisk HTML-kod som utgör ramen för presentationen, dels av en dynamisk del som är programkod mellan två taggar. Dessa taggar talar om för servern att koden skall exekveras och på detta sätt kan skriptkoden anropa objekt som t.ex. hämtar önskad data från databasen. Resultatet av den exekverade skriptkoden omvandlas till HTML-kod. Denna genererade kod tillsammans med den statiska HTML-ramen utgör sidan som skickas till klienten. PHP respektive ASP.NET är exempel på dynamisk skriptspråk. Figur 3.3 nedan visar en schematisk bild över processen. HTML E-handelspats PHP <html> besökare </html> <?php skript?> Databas Figur 3.3 En PHP sida består av både HTML och PHP skript PHP är ett HTML-inbäddat skriptspråk som körs på server sidan. Den distribueras som öppen källkod, open source, varvid licensen är gratis. Att PHP finns som inbyggd 11

20 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser modul i Apache servern, gör att PHP är plattformsoberoende, eftersom Apache kan köras på Microsoft-, Unix- respektive Linux-plattformar. PHP har ett starkt stöd för integration med databaser, dels kan den kommunicera genom ODBC-standarden, dels finns inbyggt stöd för bl.a. MySQL och Oracle. ASP.NET står för Active Server Pages, och är Microsofts plattform för att skapa dynamiska webbsidor. Den är en del av.net-plattformen och är komponentbaserad och objektorienterad med flexibiliteten att välja programmeringsspråk. ASP.NET fungerar såväl med skripspråk som VBScript och JScript, som med andra kompilerade språk som VB och C m.fl. Kommunikation med databaser åstadkoms med ODBCstandard. ASP.NET körs endast på IIS på Microsoft-plattformar. Tabell 3.1 En jämförelse mellan PHP 5 och ASP.NET [24] PHP 5 ASP.NET Programvarupris Gratis Gratis Hastighet Snabb Måttligt snabb Server Apache IIS Server pris Gratis $$ Plattform Microsoft, Unix, Linux Microsoft OOP Svagt stöd Starkt stöd 3.4 Integration med affärssystem När en kund handlar en eller flera produkter från handelsplatsen skapas en order som någon gång hanteras av företagets logistikavdelning. En vara skall fysiskt föras från säljaren till kunden. Om det visar sig att varan är slut på lagret när ordern hanteras måste kunden underrättas och ordern försenas eller till och med makuleras. Genom att integrera företagets ERP-system med e-handelsplatsen kan företagets logistikarbete effektiviseras och servicenivån för kunderna ökas. Kunden kan se lagerstatus för artiklarna, dvs. om varan finns inne samt antalet som är kvar på lagret. Andra program kan också integreras på e-handelsplatsen, exempelvis är det ofta nödvändigt att integrera ett redovisnings- och faktureringsprogram. 12

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Kund och Partner Web. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Kund och

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Installation av Storegate Online Backup.

Installation av Storegate Online Backup. Installation av Storegate Online Backup. QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris 123 E-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Systemet har utvecklats av oss sedan 1996. Hos oss får du en färdig webbutik med din egen grafiska profil, en enkel administration

Läs mer

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling E-handel Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling E-handel Vi har paketerat all vår erfarenhet i ett system som skall vara enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Framtidssäkert

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Sida 2 (6) Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Testmetoder... 3 4 Prestandamål

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman och Richard Walls IT-stöd i undervisningen, HT10 Introduktion till användning av linux-servern sledge och några

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer