E-handelsplattformar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handelsplattformar"

Transkript

1 E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI TRITA-NA-E05130 Examensarbete i datalogi om 20 poäng vid Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Björn Eiderbäck Examinator var Stefan Arnborg

3 Sammanfattning E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera tre e-handelsplattformar utifrån ett ramverk som innefattar funktionalitet, prestanda och skalbarhet, integration med andra system samt ekonomi- och tidsaspekter. Med hjälp av utvärderingsresultatet och i samråd med Earbooks AB väljs den mest lämpade plattformen med vilken en e- handelsplats byggs. De tre e-handelsplattformarna som undersöks är Wipcore 3.4, Microsoft Commerce Server 2002 samt oscommerce. Utvärderingen visade att både Wipcore och Commerce Server är kraftfulla system med utmärkt funktionalitet, prestanda och skalbarhet. De har även mycket goda möjligheter till integration med andra system. Å andra sidan passar de medelstora till stora företag och blir för dyra för små företag. När det gäller oscommerce, som är en öppen källkodslösning, tillhandahåller den god funktionalitet och prestanda men sämre skalbarhet och integration med andra system. oscommerce passar små företag med få produkter. oscommerce valdes som den mest passande e-handelslösningen för företaget Earbooks AB. Plattformen ger en stadig grund, för en robust och fullt fungerande e-handelsplats. Det krävs däremot att systemet anpassas för att uppnå en professionell nivå. Det gäller både layout- och funktionsmässig anpassning som i sin tur kan vara tidskrävande. Å andra sidan är licensen för att använda systemet gratis.

4 Abstract E-commerce platforms - A study of three e-commerce platforms and deploying a web shop. The purpose of this thesis is to evaluate three e-commerce platforms, on the basis of a framework consisting of functionality, performance and scalability, integration with other system as well as economical and time aspects. By means of the evaluation result and after consultation with Earbooks AB, one of the platforms is chosen to building an e-commerce site with. The three e-commerce platforms are Wipcore 3.4, Microsoft Commerce Server 2002 and oscommerce. The evaluation showed that both Wipcore and Commerce Server are powerful systems with excellent functionality, performance and scalability. They have even very good ability of integration into other systems. On the other hand are they suitable for medium- to large-size companies and are too expensive for small-size companies. While considering oscommerce, which is an open source solution, it provides a good functionality and performance but worse scalability and ability of integration into other systems. oscommerce is suitable to small-size companies with few products. oscommerce was therefore chosen as the most suitable e-commerce platform to the company Earbooks AB. The platform gives a stable base for a robust and a wellfunctioning e-commerce solution. It requires however system adjustment to obtain a professional level. That includes both layout and functionality adjustment, wich in turn can be time consuming. On the other hand, the license fee to use the system is free.

5 Innehållförteckning 1 INLEDNING E-handelns historia Vad är e-handel Problem Avgränsning Datainsamling Definitioner Rapportens disposition METOD FÖR UTVÄRDERINGEN Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra system Ekonomi- och tidsaspekter GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD AV E-HANDELSPLATSER E-handelsplatsens arkitektur Ett besök på e-handelsplatsen Presentationsteknik Integration med affärssystem WIPCORE Översikt Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra system Ekonomi- och tidsaspekter MICROSOFT COMMERCE SERVER Översikt Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra affärssystem Ekonomi- och tidsaspekter OSCOMMERCE Översikt...29

6 6.2 Funktionalitet Prestanda och skalbarhet Integration med andra affärssystem Ekonomi- och tidsaspekter SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERINGEN Wipcore Commerce Server OsCommerce Resultat av utvärderingen KRAVSPECIFIKATION OCH VAL AV LÖSNING Förstudie och kravspecifikation för e-handelsplatsen Informationsarkitektur En jämförelse med avseende på kravspecifikationen Val av lösning INSTALLATION OCH ANPASSNINGEN AV OSCOMMERCE Layout design Systemanpassning och utveckling Dokumentation Test av systemet SLUTSATS OCH DISKUSSION REFERENSER BILAGOR Bilaga I: Testmetodik för prestanda och skalbarhet för Wipcore...48 Bilaga II: Installation av oscommerce...50 Bilaga III: Ordlista...52

7 Figurförteckning Figur 3.1 Schematisk bild av en generell e-handelsplats...8 Figur 3.2 Översiktsbild på några vanliga funktioner på en e-handelsplats...10 Figur 3.3 En PHP sida består av både HTML och PHP skript...11 Figur 4.1 En karta över Wipcore gränssnittet med de ingående objekten...13 Figur 4.2 Integration av affärssystem mot en Wipcorebaserad e-handelsplats...19 Figur 5.1 En översiktsbild över Commerce Server arkitekturen...21 Figur 6.1 Figur 8.1 Webbaserad administrationsverktyg...30 Karta över hur information organiseras i systemet...39 Figur 9.1 Grafisk layout för Earbooks AB s webbplats...41 Figur 12.1 oscommerce webbaserade administrations gränssitt...50 Figur 12.2 Standardutseendet för oscommerce...51

8 Tabellförteckning Tabell 3.1 En jämförelse mellan PHP 5 och ASP.NET...12 Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Tabell 4.4 Tabell 5.1 Erbjudanden som kan skapas med Wipcore...14 Stöd i Wipcore för olika marknadsföringsmetoder...16 Sammanfattning av prestandatest...17 Sammanfattning av skalbarhetstest...17 Testresultat för skalbarhet...26 Tabell 5.2 Skalbarhetskaraktäristik i Commerce Server...26 Tabell 5.3 Commerce Server licenser...28 Tabell 5.4 Commere Server mjukvara krav...28 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Sammanställning av Wipcore...33 Sammanställning av Commerce Server...34 Tabell 7.3 Sammanställning av oscommerce...35 Tabell 7.4 Resultat av utvärderingen...36 Tabell 8.1 En jämförelse mellan systemen med avseende på Earbooks behov...39 Tabell 10.1 Samanställning av kriterier vid val av e-handelslösning...45 Tabell 12.1 Metod för att testa prestanda och skalbarhet...48 Tabell 12.2 Tabell 12.3 Beskrivning av genomförda tester och testdata som har samlats...49 Programvarukrav för oscommerce...50

9 Inledning 1 Inledning Detta kapitel inleds med en genomgång av e-handels historia och utveckling. Sedan presenteras problemställning, vilka avgränsningar som gjorts och metod för datainsamling i detta arbete. Slutligen anges rapportens disposition. 1.1 E-handelns historia Man kan säga att e-handel har funnits som fenomen ända sedan 1960-talet. Det var då föregångaren till våra dagars Internet, det så kallade ARPANET, skapades. På detta nät sägs de första elektroniska transaktionerna ha gjorts. I början av 80-talet utnyttjades Internet av vissa företag i samma syfte. Man använde dels e-post och dels ett standardiserat system för överföring av data som kallades EDI. E-handel på den tiden försiggick dock inte på det offentliga Internet. I stället användes slutna system mellan företag och organisationer. Det gjorde också e-handeln ganska begränsad. Under slutet av 80-talet öppnades dock nya möjligheter för e-handeln och när World Wide Web lanserades 1992 gick startskottet för många företag. Men fortfarande var tekniken dålig och omständlig. Emellertid under 1993 fick e-handeln ett namn: e- commerce. Lite bättre blev det dock 1994, då Netscape lanserade den första versionen av sin webbläsare. Den möjliggjorde nya och mer kraftfulla metoder att skapa webbsidor och skicka information. Programmet inledde en liten revolution för e- handeln, som nu började skjuta fart [8] [9]. Den allra första nätbutiken var amerikanska CD Now, se som fortfarande finns som en av de ledande i sitt område. Kort därefter startade Amazon.com De första svenska webbutikerna startade under Pionjärer var NK för livsmedel, Interflora för blommor samt Torget och Passagen med sina samlingsplatser som skulle säkra betalning via medlemskap, [1]. Nästa milstolpe för utvecklingen var när XML blev en standard. Med XML fås ett avsevärd kraftfullare verktyg för att skapa webbtillämpningar. Tekniken kan användas för att koppla samman system, databaser med alla former av IT-tillämpningar. Många trodde på en lysande framtid och satsade stort. Mycket talade för e-handeln, som 1999 omsatte 2 miljarder kronor i Sverige och drygt 70 miljarder internationellt. Prognoserna var att denna siffra minst skulle fördubblas varje år. Många räknade med att e-handeln skulle omsätta 300 miljarder dollar under Det blev det inte riktigt som man tänkt. Stora problem drabbade företagen som drev webbutiker när IT-bubblan sprack under slutet av 90-talet. En slags allmän ITdepression följde. Flera företag gick i konkurs, bl.a. Boo.com, som kraschade år 2000 med skulder på över en miljard kronor. Andra butiker som gick samma väg detta år var Boxman och Dressmart. 1

10 Inledning Siffror från svensk handels Internetindikator visar att 1,7 procent av detaljhandeln i Sverige skedde över Internet det tredje kvartalet Det är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, men inga stora genomsnittliga förändringar har skett de senaste åren. Vissa e-handelsföretag har slagits ut, medan andra inom t.ex. hemelektronikbranschen har ökat sin omsättning markant. Sedan tidigare etablerade företag har på ett framgångsrikt sätt kompletterat sina fysiska butiker med webbutiker. Traditionella postorderfirmor säljer en ökad andel av sina produkter via webben, och nischföretag genom satsningar på webbplatser nått global avsättning för sina produkter. Privatpersoner som handlar via auktionsföretag på webben eller genom privat initiativ, är en ny växande företeelse som växer stadigt. Som jämförelse kan nämnas att 2,4 procent av detaljhandeln i USA år 2002 skedde över Internet, mot 1,9 procent 2001 [7]. 1.2 Vad är e-handel E-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där partner utväxlar affärsinformation via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en har ekonomisk intresse av kommunikationen, [7]. Man brukar skilja mellan fyra olika typer av e-handel: Business to Business, B2B. Handel mellan företag kännetecknas av att den har en stor volym. Säljaren är ofta en grossist och/eller importör och köparen en återförsäljare, t.ex. en butik. Business to Consumer, B2C. Handel mellan företag och konsumenter t.ex. då en privatperson köper något från en webbutik t.ex. Bokus.com. Consumer to Business, C2B. Genom att bilda köpklubb kan konsumenter gå samman för att göra samköp och därmed få bättre priser. Consumer to Consumer, C2C. Handel sker här mellan konsumenter via nätaktioner eller e-aktioner. Nu finns även företag som försöker samordna handeln via särskilda auktionssajter Fördelarna med E-handel Anledningen till att använda sig av ny teknik är främst att tillföra nytta och ge mervärde i en verksamhet, det i sin tur skall komma kunderna till godo i form av lägre kostnader och/eller bättre kundservice. E-handel har visat sig hålla måttet i praktiken och uppfyller målsättningar. Nedan anges några av de fördelar som finns med e-handel [1] [10]. Fördelar för säljaren Minskade kostnader. Genom att kunden utför orderläggningen och därmed en del av arbetet själv. Dessutom kan en webbplats som är rik på information minska antalet telefonsamtal till kundtjänst med frågor om produkter. Distributionskostnader för kataloger och broschyrer kan också sänkas radikalt. 1 Att notera är att vissa produktgrupper som har en stor andel av försäljningen över Internet, inte ingår i Internetindikatorn, som t.ex. biljetter och resor. 2

11 Inledning Kundkretsen ökar. Internet jämnar till stor del ut hinder som uppkommer med olämplig geografisk plats. E-butiker kan få kontakt med potentiella köpare såväl lokalt som över hela landet och även internationellt. Större flexibilitet. Man kan ändra utseende på sin butik flera gånger om dagen om man skulle vilja. Sortimentet i butiken går lättare att anpassa för att tillfredsställa kundernas önskemål. En ny produktkatalog kan produceras och publiceras digitalt när som helst. Bättre förståelse för kunderna. Man ser tydligare sådant, som hur mycket de handlar och hur ofta, om det spelar någon roll var de bor, hur de helst betalar, m.m. Fördelar för Kunden Tillgängligheten. Den kanske största vinsten är att man slipper förflytta sig fysiskt till en butik. I stället kan man sitta hemma vid datorn och göra sina inköp. Överblick och prisjämförelser. Med dagens e-handel får man bättre överblick över produkterna och kan jämföra både pris och prestanda mellan dem. Man har också lättare för att jämföra olika webbutikers priser och service med hjälp av sökmotorer som exempelvis pricerunner.com. Priset. Generellt ger e-handeln lägre priser än den vanliga handeln. 1.3 Problem Examensarbetet går ut på att: Utföra en studie kring tre e-handelsplattformar som kan användas för att skapa e- handelsplatser. Dessa är Microsoft Commerce Server 2002, Wipcore 3.4 och oscommerce. Utvärdera dessa plattformar och välja ut den mest lämpliga plattformen för Earbooks. Implementera och lansera Earbooks e-handelsplats. 1.4 Avgränsning I dagens e-handel hårdnar konkurrensen och allt högre krav ställs på e-handelsplatserna. Det har lett till utveckling av speciella verktyg med nödvändiga komponenter som uppfyller dagens krav på e-handelsplatserna, till exempel Wipcore och Microsoft Commerce Server Därutöver har en del företag inriktat sig på att erbjuda färdigpaketerade lösningar för att snabbt anpassa innehållet och delvis layouten efter önskemål, i denna rapport kallade paketlösningar. Det finns även open-source eller öppen källkodlösningar, däribland oscommerce som är programvara som anses mogen att bygga stabila e-handelsplatser med. Det finns till följd därav ett stort utbud av lösningar att välja mellan, dock görs begränsningen att i detta arbete utvärdera följande tre e-handelsplattformar: 3

12 Inledning Wipcore 3.4, som är en kraftfull svensk produkt och används av flera ledande svenska e-handelsbolag, såsom Ginza musik och NetOnNet. Microsoft Commerce Server 2002, som är en världsledande e-handelsplattformen med största andel av världsmarknaden, används av bland euroflorist och systembolaget. oscommerce, som är en populär öppen källkod-lösning som används av tusentals små e-handelsbutiker runt om i världen [25]. Den paketerade lösningen tas ej upp här då det handlar om att hyra en installation av en färdig lösning mot månadsbetalning. Därmed har man ingen kontroll över systemet och kan endast administrera innehållet. Då en del av arbetet går ut på att bygga en handelsplats för företaget Earbooks, kommer tids och ekonomiska aspekter att påverka valet av lösning för etableringen av den slutliga e-handelsplatsen. 1.5 Datainsamling Vid utvärderingen har information till största del hämtats från Internet. När det gäller Wipcore version 3.4 har jag intervjuat per telefon en anställd, Rikard Alard, som arbetar som systemutvecklare på företaget Wipcore, samt fått tillgången till användarmanualen och den tekniska dokumentationen för systemet. För Commerce Server finns en stor mängd utförlig dokumentation samt tekniska artiklar om hur man planerar, utvecklar, optimerar och administrerar Commerce Server 2002 lösningar. All information finns tillgänglig på Commerce Server webbplats [13]. När det gäller oscommerce har tillgången till material och dokumentation varit begränsad till det som finns på oscommerce hemsida och olika hjälpforum sidor. Hjälpforumen anses här som en mindre tillförlitlig källa. Emellertid gjordes en installation av oscommerce och utvärderingen bygger till största del på egna praktiska erfarenheter av systemet. Därmed kan man säga att skillnaden på tillgänglig information om de olika plattformarna har varit ytterst varierande. Allt ifrån stor mängd av information och tester, till mycket liten mängd information och inga tester. 1.6 Definitioner E-handelsplattform En e-handelsplattform tillhandhåller utvecklingsverktyg och nödvändiga komponenter för att skapa och administrera en e-handelsplats. Mervärdesfunktioner Det är funktioner som en e-handelsplattform tillhandahåller för att marknadsföra e- handelsplatsen och dess utbud av produkter och tjänster. Det inkluderar kampanjer med rabatter och erbjudanden samt olika typer av marknadsföring och kundkommunikation. 4

13 Inledning Öppen källkod Det är en öppen programvara som gjorts tillgänglig under en speciell licens. Den ska ge användaren friheten att använda, kopiera, distribuera, ändra och förbättra programvaran. Dessa friheter fastställs i de licenser som gäller för öppen källkod. Öppen källkod är det svenska ordet för engelskans open source [26]. 1.7 Rapportens disposition Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Inledning. Ger en introduktion till examensarbetet genom att presentera bakgrund, syfte, problem och avgränsning. Metod för utvärderingen. Lägger fram ramverket för utvärderingen och presenterar konkreta utvärderingsområden för plattformarna. Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser. Kapitlet ger en kort beskrivning av en generell e-handelsplats. Wipcore 3.4. Här ges en kort översikt av Wipcore 3.4, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. Microsoft Commerce Server Här ges en kort översikt av Commerce Server 2002, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. oscommerce. Här ges en kort översikt av oscommerce, för att sedan granska plattformen enligt ramverket för utvärderingen. Sammanställningen av utvärderingen. Här sammanfattas utvärderingen av respektive plattform. Därefter presenteras det slutliga resultatet av utvärderingen. Kravspecifikation och val av lösning. Presenterar den tekniska kravspecifikationen som utarbetades tillsammans med Earbooks.Slutligen väljs den plattform med vilken e-handelsplatsen byggs. Installation och anpassning. Kapitlet behandlar arbetsgången för installation och anpassning av oscommerce. Kapitel 10 Slutsats och diskussioner. Här dras slutsatser från det genomförda arbetet. 5

14 Metod för utvärderingen 2 Metod för utvärderingen E-handelsplattform är som tidigare nämnts det verktyg med vilket man bygger en e- handelsplats. För att göra en konkret utvärdering av plattformarna identifieras ett antal generella områden. Utvärdering går ut på att göra en jämförelse av plattformarna utifrån dessa utvärderingsområden. Nedan beskrivs fyra utvärderingsområden som ligger till grund för detta arbete. Dessa är funktionalitet, prestanda och skalbarhet, integration med andra system och ekonomi- och tidsaspekter. 2.1 Funktionalitet De e-handelsplattformar som tas upp i denna studie erbjuder generellt vad som krävs för e-handel. Genom att besöka e-handelsplatser som är byggda med dessa e- handelsplattformar kan man få en övergripande bild över den bakomliggande e- handelsplattformen och dess karaktäristik. Givet är att storleken och komplexiteten i de tre e-handelsplattformarna varierar. Wipcore 3.4 utvecklas av ett svensk företag som tillhandahåller en e-handelsplattform som kan anpassa efter kundbehov. Microsoft Commerce Server är som namnet anger utvecklat av Microsoft med mål att täcka en stor kundgrupp. När det gäller oscommerce, används den till handel med slutkunder så kallad B2C-handel. Plattformen utvecklas av en Internet Community och är öppen källkod programvara. För att det skall bli möjligt att genomföra en konkret utvärdering på funktionalitetsnivån, fordras det att klart och tydligt avgränsa vad som skall utvärderas. Samtidigt vill man att det skall spegla plattformarna till så stor utsträckning som möjligt på funktionsnivå. Den avvägning jag har gjort går ut på att betrakta vilka analys- och mervärdesfunktioner plattformen erbjuder. Till grund för denna avgränsning ligger tanken att en framgångsrik e-handelsplats kan locka till sig nya kunder samt locka befintliga kunder till att köpa mer vid ett besök. Vad som menas med analys- och mervärdesfunktioner i denna rapport är funktioner som plattformen tillhandahåller för att locka till sig nya kunder samt anpassa erbjudanden för befintliga kunderna för att locka dem till att köpa. Exempelvis, riktade kampanjerbjudanden med olika rabattmodeller, att analysera och föra statistik över kunder och deras köpbeteende. Det kan användas till att anpassa och skräddarsy presentation av produkter och erbjudande baserad på egenskaper hos kunden såsom ålder, kön eller vad som köpts tidigare. 2.2 Prestanda och skalbarhet Prestanda och skalbarhet är egenskaper som kan mätas på ett system. Detta tas med som ett viktigt utvärderingsmoment i denna studie. Att en e-handelsplats har hög prestanda betyder att den har snabba svarstider under navigering och hög tillgänglighet. Navigering genom produktutbudet innebär många 6

15 Metod för utvärderingen förfrågningar om data från databasen och svarstiderna kan förbättras bl.a. genom att cacha strategisk data. Hög tillgänglighet innebär att tiden då e-handelsplatsen är nere och inte är tillgänglig är liten. Ett sätt att höja tillgängligheten är att placera ut redundanta komponenter i e-handelsplatsen i olika datorer. Skalbarhet innebär att systemets har förmåga att kunna expandera för att hantera högre krav. Det kan handla om att antalet besökare och produkter ökar stort, eller att e-handelsplatsen skall lanseras på ett nytt språk med ny valuta för ett nytt land. Utvärdering av prestanda och skalbarhet i de tre systemen, baseras på, den information som finns tillänglig för Wipcore 3.4 och Commerce Server. För oscommerce finns ingen tillgänglig dokumentation och där har jag gjort egna uppskattningar. 2.3 Integration med andra system Företag använder generellt något affärssystem för den interna verksamheten. För att kunna fungera optimalt och ge kostnadsbesparing bör en e-handelsplattform vara integrerad med det övriga affärssystemet. Här undersöks möjligheter att integrera plattformarna med andra affärssystem. Detta beror bl.a. på vilken plattform, teknologi och standarder som e-handelsplattformen är byggd med. Andra aspekter som är av intresse är, inbyggda integrationsmoduler för kända affärssystem. 2.4 Ekonomi- och tidsaspekter Orsaken till att den ekonomiska aspekten tas med i utvärdering, är att kostnaden är en viktig faktor för ett företags val av IT-lösning. Företag söker i allmänhet den bäst lämpade och mest kostnadseffektiva lösningen som tillmötesgår deras verksamhets behov och mål. Här ämnar jag ge en kostnadsjämförelse mellan plattformarna. 7

16 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser 3 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Denna del av rapporten ger en kort beskrivning av en generell e-handelsplats. Här presenteras komponenter som är elementära för att presentera produkter för handel över Internet samt de inblandade aktörerna. Figuren nedan ger en schematisk bild av en e- handelsplats och de involverade aktörerna. Användar-lager Internet Administratör webbservrar Affärslogik-lager (e-handelsplattformen) Databas Databas-lager Figur 3.1 Schematisk bild av en generell e-handelsplats 3.1 E-handelsplatsens arkitektur E-handelsplatsen fungerar i allmänhet som företagets ansikte utåt mot kunderna. Därför är det av stor vikt att, kunderna känner att det går smidigt, snabbt och säkert att handla. Om det går långsamt, trögt eller servern ligger nere vid besök, kan klientens trovärdighet för företaget försämras. Det kan i sin tur leda till förlorade kunder och därmed intäkter. De viktigaste faktorerna som man bör tänka på vid design av arkitektur för en e- handelsplats är prestanda och tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet. Detta kan åstadkommas med arkitektur som möter dessa krav genom nätverket, databasen, webb applikationerna samt webbservern. En E-handelsplats prestanda beror dels på e-handelsplattformens underliggande teknik, dels på databasen, webbservern och operativsystemet, samt samverkan mellan dessa och slutligen hårdvaran och nätverkskapaciteten. Hårdvaran kan enkelt läggas till för att höja prestandan. Dock finns det en övre gräns på storleken på arbetsminne och antal processorer som ett operativsystem kan administrera. Därför är det av stor vikt att det finns en balans mellan de olika mjukvarukomponenterna och hårdvaran för att undvika flaskhalsar och uppnå önskad prestanda. 8

17 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Med hög tillgänglighet menas, förmågan att tillhandahålla kontinuerlig access till tjänster och information på e-handelsplatsen, helt enkelt att minimera tiden då servern är nere. Detta föranleder ofta krav på redundans i systemet. Och det innebär att systemet inte får ha någon enskild del där ett fel kan slå ut hela systemet, som på engelska betecknas "single point of failure". Skalbarhet är viktigt för en e-handelsplats som ämnar att expandera. Antalet besökare kan växa snabbt samtidigt som mängden information ökar. Att öka prestanda kan uppnås genom att skala upp med större servrar eller skala ut med flera servrar. Där skala upp är att uppgradera hårdvaran på en server genom exempelvis en snabbare processor, mera RAM minne och större hårddisk mm. Dock har operativsystem en övre gräns för mängden processorer och RAM minne som kan administreras och då kan det bli aktuellt att skala ut istället. Att skala ut är att addera fler servrar som fungerar tillsammans som en logisk enhet och därmed avlastar varandra och ökar systemets kapacitet. För att skala ut bör e-handelsplats vara uppbyggd enligt multitier arkitektur. Multitier arkitektur är med andra ord nödvändig för skalbarhet. Och det bygger på att man delar applikationer i flera skikt, tier, som kan köras på olika enheter i ett nätverk. T.ex. är e-handelsplatsen i figur 3.1 uppdelad i 3 skikt bestående av databasen, e- handelsplattformen (affärslogiken) och webbserver [2]. På grund av att det vid en e-handelsplats förmedlas personlig och finansiell information från kunderna, är det av stor betydelse att säkerheten är god. Kunder som anger sina bankkontonummer och personuppgifter skall känna sig trygga på att informationen inte snappas upp av obehöriga. Det kan uppnås bl.a. genom att använda brandväggar som endast tillåter giltigt trafik till e-handelsplatsen. Samt genom verifiering före varje åtkomst, för att kontrollera vilken information och service som skall göras tillgänglig. Exempelvis får en klient som är inloggad med ett användarnamn och ett lösenord utökad åtkomst i jämförelse med en anonym användare. E-handelsplatsen bör även stödja SSL-anslutning för att säkra konfidentielldata genom kryptering, exempelvis vid köp med kreditkort Databas Praktiskt taget all statisk och dynamisk information om handelsplatsen lagras i databasen. Med Statisk information menas information om produkter, kunder etc. som inte ändras under ett kundbesök. Det kan givetvis ändras av administratören under administreringen av handelsplatsen. Och med dynamisk information menas information som ändras efter varje kundbesök som t.ex. erlagda beställningar, statistik på antal besökare, besökta sidor, antal köpta varor mm. Denna typ av information uppdateras mot databasen under kundbesöken Webbserver Webbservern är den komponent som lagrar det aktuella sidinnehållet som klienterna ser i deras webbläsare. Den genererar sidpresentation med statisk och dynamisk innehåll, genom att den har åtkomst till systemets databas. Det är endast webbservern som är i 9

18 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser direkt kontakt med klienterna och sköter därmed kommunikationen med de andra komponenterna E-handelsplattformen E-handelsplattformen är en uppsättning verktyg med vilka man skapar layouten, innehållet och de tjänster som erbjuds på e-handelsplatsen. Generellt är e- handelsplattformarna uppbyggda som moduler med delar av affärslogiken. Varje modul innehåller en uppsättning funktioner. Exempel på moduler är produkt- och kundadministration, orderhantering, betalning och integration m.fl. För att en plattform ska ha möjlighet att erbjuda lösningar åt så stor marknad som möjligt, är det viktigt med ett rikt utbud av relevanta funktioner. Samtidigt som generalitet är nödvändigt måste funktionsmängden balanseras så att plattformen inte blir oöverskådlig och svår att arbeta med. Det är inte heller tanken att plattformen skall innehålla alla funktioner som krävs för samtliga typer av företag. Därför är det nödvändigt att plattformen har styrka att integreras med andra system och därmed kan tillföra funktioner som är specifika för det aktuella företaget. Exempel på viktiga system som generellt integreras med e-handelsplatsen är ERP-system som svarar för bl.a. lager och logistiken. 3.2 Ett besök på e-handelsplatsen I detta avsnitt ges en översiktlig och kort inblick i hur en e-handelsplats presenteras med någon av de tre plattformarna som kommer att behandlas framöver. Tanken är att klargöra några av de mest grundläggande begreppen i presentationsteknologin. Figur 3.2 visar en förenklad översiktsbild över några vanliga funktioner på en e-handelsplats. Inloggning Sökfunktion Startsida Kundkorg Orderbekräftelse Produkter Figur 3.2 Översiktsbild på några vanliga funktioner på en e-handelsplats 10

19 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser Många av dagens e-handelsplatser är byggda enligt handelskorgsprincipen, där cookies och sessions används för att hålla reda på den handelskorg som kunden lägger produkter i. Kunden kan ändra innehållet i kundkorgen genom att lägga till eller ta bort produkter. För att hitta rätt produkt navigerar sig besökaren mellan produktkategorier fram till det produktsortiment som är intressant. Alternativt kan besökaren använda sökfunktionen för att direkt hitta den eftersökta produkten. Sökfunktionen är särskilt viktig för e- handelsplatser med ett stort sortiment som exempelvis Internetbokhandlare med upp till en miljon titlar. Här krävs avancerande sökfunktioner för att kunden ska kunna hitta relevant information för köpet. Det kan jämställas med expedit i en fysisk bokhandel som svarar på kunders frågor om en titel finns inne och i vilken bokhylla den finns. För att besökaren ska kunna avsluta sitt köp, måste han/hon registrera sig som kund, logga in och därefter fullfölja orderläggning, varvid kunden kan välja leveransadress, betalmetod och slutligen bekräfta köpet. Generellt har kunden möjlighet att se vilka köp som är gjorda tidigare, orderstatus på senaste inlagda order, samt att administrera sitt konto, exempelvis byta lösenord, eller ändra leveransadressen. 3.3 Presentationsteknik Innehållet i dagens e-handelsplatser presenteras framförallt med dynamiska HTMLsidor, dvs. sidor som innehåller både statisk och dynamisk kod. En dynamisk HTML-sida består dels av statisk HTML-kod som utgör ramen för presentationen, dels av en dynamisk del som är programkod mellan två taggar. Dessa taggar talar om för servern att koden skall exekveras och på detta sätt kan skriptkoden anropa objekt som t.ex. hämtar önskad data från databasen. Resultatet av den exekverade skriptkoden omvandlas till HTML-kod. Denna genererade kod tillsammans med den statiska HTML-ramen utgör sidan som skickas till klienten. PHP respektive ASP.NET är exempel på dynamisk skriptspråk. Figur 3.3 nedan visar en schematisk bild över processen. HTML E-handelspats PHP <html> besökare </html> <?php skript?> Databas Figur 3.3 En PHP sida består av både HTML och PHP skript PHP är ett HTML-inbäddat skriptspråk som körs på server sidan. Den distribueras som öppen källkod, open source, varvid licensen är gratis. Att PHP finns som inbyggd 11

20 Grundläggande uppbyggnad av e-handelsplatser modul i Apache servern, gör att PHP är plattformsoberoende, eftersom Apache kan köras på Microsoft-, Unix- respektive Linux-plattformar. PHP har ett starkt stöd för integration med databaser, dels kan den kommunicera genom ODBC-standarden, dels finns inbyggt stöd för bl.a. MySQL och Oracle. ASP.NET står för Active Server Pages, och är Microsofts plattform för att skapa dynamiska webbsidor. Den är en del av.net-plattformen och är komponentbaserad och objektorienterad med flexibiliteten att välja programmeringsspråk. ASP.NET fungerar såväl med skripspråk som VBScript och JScript, som med andra kompilerade språk som VB och C m.fl. Kommunikation med databaser åstadkoms med ODBCstandard. ASP.NET körs endast på IIS på Microsoft-plattformar. Tabell 3.1 En jämförelse mellan PHP 5 och ASP.NET [24] PHP 5 ASP.NET Programvarupris Gratis Gratis Hastighet Snabb Måttligt snabb Server Apache IIS Server pris Gratis $$ Plattform Microsoft, Unix, Linux Microsoft OOP Svagt stöd Starkt stöd 3.4 Integration med affärssystem När en kund handlar en eller flera produkter från handelsplatsen skapas en order som någon gång hanteras av företagets logistikavdelning. En vara skall fysiskt föras från säljaren till kunden. Om det visar sig att varan är slut på lagret när ordern hanteras måste kunden underrättas och ordern försenas eller till och med makuleras. Genom att integrera företagets ERP-system med e-handelsplatsen kan företagets logistikarbete effektiviseras och servicenivån för kunderna ökas. Kunden kan se lagerstatus för artiklarna, dvs. om varan finns inne samt antalet som är kvar på lagret. Andra program kan också integreras på e-handelsplatsen, exempelvis är det ofta nödvändigt att integrera ett redovisnings- och faktureringsprogram. 12

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem Filosofie magisteruppsats inom Informatik Författare: Handledare: Jönköping, juni

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ 2003:144 SHU EXAMENSARBETE ELEKTRONISK HANDEL: Tjänsten e-kort som betalningsalternativ MATS ANDERSSON BRITT-LOUISE ÅBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BI-applikationer

Analys av BI-system och utveckling av BI-applikationer Avdelning för datavetenskap Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BI-applikationer Analysis of BI-systems and development of BIapplications Examensarbete (20p) Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Företagsekonomi och turism 2012 2 FÖRORD Detta lärdomsprov utgör en del av utbildningsprogrammet för företagsekonomi och är gjort inom inriktningen för

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer