Kl Frukostmöte med kommunens byggare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 17 september 2013, kl Plats OBS!!!! Restaurang, Trubaduren, Hönö Kl Frukostmöte med kommunens byggare Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Ingvar Svensson 2. Beslut att ta fram en trafikstrategi 3. Planlistan 4. Förslag till uppdragshandling 2014 för kommunstyrelsen 5. Redovisning Feriearbeten Praktikplatser inom kommunens verksamheter 7. Besvarande av motion om att medborgarförslag och motioner skall besvaras inom sex månader 8. Revisionsrapport om Kartläggning av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden 9. Tolkförmedling Väst Gemensam språktolkförmedling 10. Ang upprättande av en kommunikationsplan 11. Information 12. Övrigt KL Besök på Långholmen Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Susanne Härenstam Ärende: Trafikstrategi Diarienummer: 0279/13 Trafikstrategi Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att utarbeta trafikstrategi. Bakgrund En trafikstrategi fördjupar de delar i översiktsplanen som berör trafikfrågor. Öckerö kommuns trafikstrategi ska samla trafikfrågor under ett paraply och tydliggöra dessa i förhållande till andra intressen i planeringen. Trafikstrategin ska vara ett planeringsdokument med helhetssyn som visar hur kommunen skall arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem med en gemensam målbild. Som en del av övriga inriktningsdokument ska trafikstrategin bidra till att utveckla vår kommun i önskad inriktning. Strategin är en del av kommunens långsiktiga planering och ger alla aktörer möjlighet att vidta åtgärder syftande till en önskad utveckling. Av särskild vikt är att tydliggöra hur kommunens utveckling kan främjas genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna och att sambandet lyfts fram mellan markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt. Avgörande är att hållbarhetsbegreppet genomsyrar hela arbetet. Trafikstrategin ska bidra till att Öckerö kommun utvecklas positivt socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Öckerö kommun har i ÖP05 gjort strategiska val avseende trafiksystemet. Trafikstrategin handlar ytterst om att hantera konsekvenserna av dessa val. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Sofia Wiman Ärende: Planlista KS 2013 Diarienummer: 0014/13 Planlista Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Planlista daterad godkänns. Förändringar av innehållet sedan lista daterad Detaljplan för Öckerö 2:307 (Bagglebo) har vunnit laga kraft. Är laga krafthanterad och har utgått från listan. Detaljplan för Hönö 26:1 m.fl) har vunnit laga kraft. Är laga krafthanterad och har utgått från listan. Vision Björkö 2050 kommer arbetas vidare med som en FÖP och kommer byta namn. Kulturmiljöprogrammet är borttaget från listan då intresset för justeringar inte längre är aktuellt. Trafikstrategin blir en del av ÖP arbetet Nya ärenden Positivt planbesked för Björkö 1:110 lämnades av KS den 3:e september samt beslut togs om placering i planlistan. Positivt planbesked för Kalven 1:138 (vid skolan) lämnades av KS den 3:e september samt beslut togs om placering i planlistan. Positivt planbesked för Fotö 1:297 (vid skolan) lämnades av KS den 3:e september samt beslut togs om placering i planlistan. Ansökan om planbesked för Hönö 2:517 har inkommit, planbesked förväntas att lämnas i KS den 29:e oktober. Ansökan om planbesked för Hult 1:637 har inkommit, planbesked förväntas att lämnas i KS den 29:e oktober. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Sofia Wiman Planarkitekt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

6 PLANLISTAN SAMMANSTÄLLD Pågående ärenden Nämnd Nytillskott (Projektbeskrivning) Status & beslut Tidplan Kommentar Finansiering Lagakraft- tidigare borttagna Överklagade Antagande Utställning Rörö, 1:108, Rörö 1:104 del av Rörö 1:58 BMN/KF 8 bostäder (Rörö skola) Utställningsutlåtande upprättas, KS deleg. till BMN exploatör Samråd Björkö 1:294 KS 24 lägenheter (Seniorboende) Ska påbörjas till hösten när ord. personal är tillbaka exploatör Öckerö 1:708 KS 1 villa (återuppbyggnad av fritidshus) Beslut om samrådsredogörelse KS 3:e sep exploatör Hönö 2:272 BMN (Dela in radhus i separata fastigheter 4 radhus) Material förväntas 4:e kvartalet 2013 exploatör Strategi nordöarna KS (Kommunikationer mellan öarna) Löpande Beslut angående bron väntas till KS 4:e juni Kommun Program för Rörö KS (Program omfattande hela Rörö) 4:e kv Program Program för varvet på Källö-Knippla KS ca 28 enheter i villor och mindre flerbostadshus (Källö varv) Programsamrådsredogörelse godkänd Kommun FÖP Björkö (namnändring inom kort) KS 400 bostäder - främst inriktat på området sydväst om samhället QPG:s material kommer användas som grund Kommun Program för Hönö Klåva KS Långholmen+handelsområde+industriområde Programsamråd ska genomföras hösten ÖP inkl trafikutredning KF (Aktualitetsförklaring av ÖP05 genomförd) - Startad 2014 års budget Ej påbörjade ärenden Planbesked Ev. start (förskjutning från bedömd start i kvartal) Källö varv KS (Källö varv) 3:e kv 2013 ( - ) Har startat genom program exploatör Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2:160 KS 64 bostäder (Norra Brevik) KS 26/3 4:e kv 2013 exploatör Björkö 1:110 KS KS 3/9 1:a kv 2014 exploatör Kalven 1:138 (skolan) KS KS 3/9 1:a kv 2014 exploatör Rörö 1:3, 1:63 KS (hamnområdet på Rörö) feb-12 3:e kv 2014 (6) - Har startat genom program exploatör Öckerö 2:572 (Brevik) KS Köpa del av grönområde samt ändra användning. okt-11 3:e kv 2014 (6) exploatör Öckerö 2:75, 2:397, 2:697 KS Grönområde till kvartersmark för gäststuga + en ny villa dec-11 3:e kv 2014 (6) exploatör Öckerö 2:779 KS Ska ingå i ärende 0537/11 jan-13 3:e kv 2014 (5) exploatör Vitsippevägen, del av Björkö 3:154 m fl KS 2 Flerbostadshus och 6 villor KS 26/3 1:a kv 2016 (6) exploatör Heden 1:447 KS Flerbostadshus spindelnområdet dec-12 1:a kv 2015 (4) exploatör Fotö 1:297 (vid skolan) KS 3/9 2:a kv exploatör Tärnvägen KS Utökning av industriområdet - Bordlagd tills utredning om ÅVC på Pinan är klar. Hönö 1:300 KS Höjning av vindkraftverk okt-11 Avvaktar ÅVC-plan på Pinan. Öckerö 1:221 KS Bygglov upphävt på bostadshus 4:e kv 2008 Intresse av att driva ärendet är oklart exploatör Hyppeln 1:230 + hamnen + seniorboende KS Hus står på hamnområde och prickmark. + Seniorboende Ska avslutas - Markägaren önskar avbryta ärendet Björkö 3:202, 3:203, 3:204 KS Förändring av utfarter - Nytt planbesked inväntas exploatör Planbesked Nämnd Projektbeskrivning Status & beslut Tidplan Kommentar Finansiering Hönö 2:45 KS Tre nya villor KS 29:e okt Exploatör Hönö 2:517 BMN Hult 1:637 BMN Fotö 1:2 Handlingar ej kompletta Rörö 1:52 och 1:122 KS 2-3 villor enl ök planbesked efter Rörö-programmet exploatör Kommunhuset med omnejd KS Ny cirkulationsplats, ny GC-väg etc. Prioritet Ansökan från regionen inväntas ej i budget Kretsloppspark på Pinan KS Återvinningscentral på Pinan Prioritet Startas när utredning kring ÅVC är klar ej i budget Förväntade Centrala Öckerö KS Öckerö hamnplan Ansökan inväntas, avvaktar riskutredning exploatör Björnhuvudet KS Ansökan inväntas exploatör Björkö hamn KS Ansökan inväntas exploatör Detaljplan för Söö KS Bostäder Påbörjas tidigast 2015 ej i budget Negativa Öckerö 2:56 KS Nya byggrätter för villor (KSAU 83) Förtydligande av återremiss KSAU Hönö Röd 1:31 och 1:32 KS Omvandla grönområde till kvartersmark för bostad (KS 99) Öckerö 2:233 KS Ansökan tillbakadragen av den sökande Öckerö 2:356 BMN 1 villa på bef fastighet Ansökan tillbakadragen av den sökande Grötö 1:77 (DHR) KS Önskan om bostadsrätter på DHR:s anläggning Komplettering aldring inkommen, ärendet avslutat exploatör Öckerö 1:151 KS Ansökan om att bygga 9 st enbostadshus (KS 6) Negativt och bör tas med i ÖPXX

7

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Förslag till uppdragshandling 2014 för kommunstyrelsen Diarienummer: 0215/12 Förslag till uppdragshandling 2014 för kommunstyrelsen Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till uppdragshandling Ärende I kommunfullmäktiges budgetbeslut från juni uppdras åt nämnderna att utarbeta uppdragshandling för år Nämndernas förslag skall redovisas i höstprocessen för Uppdrag/budget 2014 och behandlas av kommunfullmäktige på novembermötet. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖRSLAG 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv samordna kommunens kvalitetsarbete stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB nytt! svara för ekonomi-, personal- och informationsfrågor svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal och information/it ge service till centrala politiska organ kommunfullmäktige, kommunstyrelse/utskott medverka till utveckling inom näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg??? ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning vara arkivmyndighet tillhandahålla konsumentupplysning ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för strategiskt miljöarbete ansvara för trafikfrågor ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla måltidsverksamhet och lokalvård för kommunens verksamheter tillhandahålla internservice omfattande måltider och lokalvård tillhandahålla en kretsloppsfunktion ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram ansvara för kommunens kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i KOMMUNSTYRELSEN 1 Uppdrag 1

10 kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF - BESLUT MED INRIKTNING MOT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen - åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet - projektera och anlägga trafiksäkerhetsåtgärder vid Heden- och Brattebergsskolan har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp - påbörja kollektivtrafikplan i enlighet med Trafikstrategi är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks nytt - upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten och gatuenheten med prioriterade åtgärder 4. MÅL OCH SATSNINGAR finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan ny formulering - studera förutsättningar för KDV-anläggning - utarbeta detaljplan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem kvarstår - driva en lokal energirådgivning - utveckla arbetet med energimål och energistrategi finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen kvarstår - upprätta förslag till naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda kvarstår - upprätta förslag till lokalförsörjningsplan är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad kvarstår - upprätta förslag till trafiksäkerhetsprogram med GCM-plan upprustning av allmän platsmark inklusive gaturenhållning nytt/kf - fastställa prioriterade områden - anlita extern entreprenör - säsonganställa personal under sommarhalvåret KOMMUNSTYRELSEN 2 Uppdrag 1

11 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef/sb Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Enhetschef/ks Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Förvaltningschef Enligt schema Förvaltningschef Uppföljning och prognos per ansvar KS Enligt schema Kommunstyrelse Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr ks enheter ks sb skatt ks sb avgift 0 7. FRAMTID Framtagande av strategier för att bygga och underhålla vår framtida samhällsstruktur blir allt viktigare. Projekt som Framtida skollokaler, Öckerö Centrum och Öckerö Kretsloppspark är tydliga exempel. Ökad servicegrad, d.v.s. att kommuninvånare, företag och besökare har en väg in till kommunens tjänster förutsätter tillgänglighet och bemötande av hög kvarlitet. För att hushålla med kommunens resurser är det viktigt att ha ett bra samarbete med andra kommuner. SOLTAK är ett exempel där Öckerö kommun påbörjat samarbete inom olika verksamhetsområden med sex andra kommuner. 8. UPPGIFTSMÅTT (rött = utfall 2012, svart = budget 2013, blått = budget 2014) EKONOMIENHETEN antal centrala ramavtal 95 antal inkomna leverantörsfakturor - varav e-faktura antal skickade kundfakturor -varav VA/KE (kretsloppsenheten) antal ekonomiska rapporter - varav centrala rapporter till KS nytt nytt PERSONALENHETEN antal timmar förhandlingar/överläggningar antal ferieplatser år/finansierade inom KS/personalenheten nytt 36 KOMMUNSTYRELSEN 3 Uppdrag 1

12 PERSONALENHETEN antal tillfällen bokade konsultationer inom pensionshandläggning nytt antal tillfällen bokade informations- och utbildningstillfällen inom personalområden (exklusive pensionshandläggning) nytt INFORMATIONSENHETEN VÄXEL/MEDBORGARKONTOR antal inkomna telefonsamtal per dag 160 antal anknytningar under växeln 450 antal företagsabonnemang ( 96-nummer ) 150 antal internetabonnemang (ADSL) 40 antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 550 antal besök hemsida antal besök intranät (via inloggning) antal kontakter, ärenden och besök träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 INFORMATIONSENHETEN IT antal dokumenterade supportärenden telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal antal servrar i drift i kommunen 55 antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 140 antal persondatorer i kommunen antal användare i kommunen antal läsplattor med Lotus Noteskonto i kommunen 200 antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 350 antal skrivare i kommunen 130 NÄRINGSLIVSENHETEN genomarbetade EU-bidragsansökningar 8 utvecklingsprojekt som NE deltar i nytt 3 KOMMUNSTYRELSEN 4 Uppdrag 1

13 NÄRINGSLIVSENHETEN unika besökare på ockero.com aktiva företagskontakter 300 RISKHANTERINGSENHETEN/FOLKHÄLSOPLANERING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 RISKHANTERINGSENHETEN/TILLSYN OCH RÅDGIVNING antal genomförda informationsinsatser, rådgivningar samt tillsyner 80 RISKHANTERINGSENHETEN/SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAM- ORDNING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 RISKHANTERINGSENHETEN/RÄDDNINGSTJÄNST antal räddningsinsatser 110 uppdrag åt socialförvaltningen 10 uppdrag åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 95 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET totalt antal ton lämnat till Renova antal ton lämnat till återvinning antal VA-abonnemang inköpt vatten tm3 923 försålt vatten tm3 657 Avloppsrening tm kommunala vägar antal km 92 kommunal GC-vägar antal km 16 beläggning antal kvm totalt antal resande med buss KOMMUNSTYRELSEN 5 Uppdrag 1

14 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET antal färdtjänsttillstånd 432 städyta antal kvm antal lunchportioner antal inkomna planbesked 5 antal antagna detaljplaner 10 antal översiktiga antagna/godkända planer och dokument 1 KOMMUNSTYRELSEN 6 Uppdrag 1

15 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

16 MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND KOMMUNSTYRELSEN Mål - Satsning Uppföljning - Satsning Uppföljning Mål - Satsning Uppföljning - Satsning Uppföljning 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

17 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID KOMMUNSTYRELSEN MÅTT UTF 2014 BUD xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

18 EKONOMISK UPPFÖLJNING NÄMND Kortfattad kommentar till total avvikelse Tkr 2014-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

19 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Anna Selen Ärende: Utökning av antalet ferieplatser Diarienummer: 0034/13 Reviderad Tjänsteskrivelse- Redovisning Feriearbeten 2013 Öckerö kommun har haft totalt 59 feriearbetare sommaren ferieplatser har administrerats av Öckerö Rederi AB. 4 ferieplatser gick till ensamkommande flyktingbarn och 11 platser gick till ungdomar med särskilt behov av sysselsättning via socialkontoret. Resterande platser har fördelats via lottning. Finansiering: AME finansierade 30 ferieplatser, socialkontoret finansierade 15 ferieplatser och Öckerö Rederi AB finansierade 14 ferieplatser. Arbetet har genomförts mellan juni och augusti och har förlagts inom främst Barn och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kommunstyrelsen. Några platser har även funnits inom Kultur och fritidsförvaltningen. Vi har även haft en feriearbetare placerad som kultursommarjobbare i ett projekt som drivs av Göteborgs Stad. Feriearbetarna har haft en lön på 65 kr i timmen. De har arbetat i genomsnitt 6 timmar per dag under tre veckor, totalt 90 timmar. I år kommer feriearbetarnas upplevelser av sin feriepraktik att följas upp via en enkätundersökning. Enkäten skickas ut i slutet av augusti. Resultaten rapporteras därefter in till SKL som kommer att presentera resultaten för alla kommuner som deltagit i undersökningen under oktober månad. Anna Selén Personalsekreterare Personalenheten Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

20

21

22 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Inger Albertsson Ärende: Praktikplatser inom kommunens verksamheter Diarienummer: 50/ Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Att Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till Kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt den statistiska redovisningen av ekonomiskt bistånd har antalet personer beroende av ekonomiskt bistånd ökat i Öckerö. Det är en liknande trend i de flesta av Sveriges kommuner. Socialtjänstlagen 4 kap, 4 lyder Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Då det saknas praktikplatser för att kunna matcha personer med försörjningsstöd, finns det en ökad risk för att personer hamnar i ett långvarigt försörjningsstödstagande. Då fler ungdomar tenderar att hamna i arbetslöshet, ser socialförvaltningen det som en viktig och ytterst angelägen uppgift att vidta åtgärder för att försöka förhindra ökningen genom fler alternativ av praktikplatser. Ytterligare en åtgärd kan vara att skapa tjänster inom kommunen som personer som uppbär försörjningsstöd kan erbjudas under en period. Syftet är att bryta utanförskap och få ett inträde till arbetsmarknaden. Ärende Förutsättningarna för att skapa praktikplatser inom kommunens samtliga verksamheter behöver utredas. Göteborg har exempelvis en praktikplats per tjugo medarbetare. Ytterligare ett förslag är att utreda möjligheterna att skapa arbetstillfällen för personer med försörjningsstöd. Dessa arbetstillfällen skall fungera som en sluss ut i annat ordinarie arbete. Tjörns kommun har utvecklat en modell för detta där man erbjuder ungdomar praktikanställning under 6 månader. Då detta är en övergripande fråga som påverkar alla kommunens verksamheter tillskriver socialnämnden kommunstyrelsen i ärendet. Inger Albertsson Verksamhetschef IFO/FH Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-01-29 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 4 februari 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2013-10-30 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-03-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 mars 2012, kl 08.15 (Sammanträdet föregås av myndighetsnämnd, plangrupp kl 08.15) Plats Lejonet, kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR)

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Öckerö den 3 maj 2012 Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Datum Torsdag den 10 maj 2012, kl 17.30 Plats: Lejonet - Kommunhuset Förslag till dagordning: 1 Val av ordförande och justerare

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden.

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden. Minnesanteckningar informationsmöte öråden 130910 (Bilagor: Asfalteringsplaner samt brev från Länsstyrelsen) Närvarande: Arne Johansson, Hyppeln Thord Rosén, Rörö Dan Stålebro, Rörö Kenneth Franzén, Björkö

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla 120503 Närvarande politiker: Arne Lernhag (M), Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson, kommunchef och Sofia Wiman,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Margareta Nykvist-Asker

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Margareta Nykvist-Asker KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2016-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(15) 132 Svar på medborgarförslag om att låta arbetslösa utföra enklare arbetuppgifter Dnr 2016/1253 Beslut Arbetsmarknads-

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Öckerömodellen Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Maj 2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Brukarbegreppet... 3 1.2 Kvalitetsredovisning... 4 1.3 Intern styrning och kontroll... 4 1.4

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva detaljplan för bostadsändamål på del av fastighet Kaffebryggaren 1 m.fl.

ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva detaljplan för bostadsändamål på del av fastighet Kaffebryggaren 1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-19 Kommunstyrelsen Björn Gyllensten Planarkitekt Telefon 08-555 010 99 bjorn.gyllensten@nykvarn.se del av Kaffebryggaren 1 m.fl. KS/2016:139 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Handlingsplan Integrationsstrategi

Handlingsplan Integrationsstrategi Handlingsplan 2017 genomförande Integrationsstrategi 2017-2020 Skara kommun 2017-01-23 Inledning Skaras integrationsstrategi 2017-2020 är framtagen för att tydliggöra kommunens mål i arbetet med integration

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer