SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin"

Transkript

1 SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR Lennart Grosin Forskningsrapport 71, Pedagogiska institutionen Stockholms universitet, 2004

2 SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR Lennart Grosin 2

3 Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Forskningsrapporter, nr 71, 2004 ISSN Copyright: Lennart Grosin Beställning: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm. Att: Tryck: Printcenter, Stockholms universitet,

4 SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- STADIE- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR 1 Abstract: Undersökningens huvudsyfte är att studera huruvida de resultat och teorier som genererats inom den internationella forskningen om framgångsrika skolor har någon relevans för att beskriva skillnader i elevers prestationer och anpassning i svenska grundskolor. Materialet består av individ- och skoldata från 720 elever i 21 mellanstadie- och 20 högstadieskolor i Stockholm. I en analys på individnivå av mellanstadiematerialet påvisas effekter av skoltillhörighet som är i nivå med tidigare forskning. I den följande analysen på skolnivå påvisas tydliga effekter av skolornas pedagogiska och sociala klimat; på elevernas prestationer samt sociala och personliga anpassning i skolan. TIDIGARE FORSKNING - SPELAR SKOLAN NÅGON ROLL? Forskningen om de mest framgångsrika skolorna (FMFS) avser dem i vilka eleverna presterar bättre och utvecklar en mer gynnsam social och personlig anpassning även sedan man tagit hänsyn till elevsammansättningen med avseende på förkunskaper eller om sådana uppgifter saknas elevgruppens sociala sammansättning. De skillnader i prestationer och social anpassning som kännetecknade elever i olika skolor förklaras fortfarande ofta med hänvisning till barnens samhällsklass, etniska tillhörighet och intelligens. Undersökningar som gav grogrund för en sådan ensidighet var till exempel Coleman, (1966) och Jencks, Smith, Ackland et al. (1972). Trots att forskarna bedömde själva skolgången som betydelsefull var man tämligen överens om att skoltillhörigheten var av negligerbar betydelse för en elevs utveckling. Man var dock inte överens om vilken eller vilka av bakgrundsfaktorerna som spelade störst roll för de skillnader man fann. Också inom svensk pedagogisk forskning har en rad forskare kunnat påvisa samband mellan social bakgrund, intelligens och skolresultat till exempel i form av betyg och val av studievägar (Boalt, 1947, Husén, 1967, Ljung & Janson, 1970, Fägerlind, 1975, Janson, 1984, Ekerwald, 1983, Eriksson & Jonsson, 1999 och Jonsson, 2001). 1 Undersökningen har finansierats genom medel från Stockholmsfonden och Allmänna Barnhuset. Docent Dag Sörbom vid Statistiska institutionen vid Uppsala Universitet och professor Jan-Erik Gustafsson vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet samt fil.mag. Carl Westman har deltagit i databearbetningen i projektet. 4

5 Forskningen visar att även betygssättningen varierat med elevernas sociala bakgrund även sedan man kontrollerat för prestation, kunskap och intellektuell förmåga. (Härnqvist, 1954, Husén & Boalt, 1968, Husén, 1970, Arnman & Jönsson, 1983). Miller, (1985) diskuterar bakgrunden till och konsekvenserna av teorin om intelligensens betydelse för skillnader i elevers resultat under talet: "...the prevailing theory about human nature was that the individual differences accounted for the different results of students. In accordance to this, tests were designed, i.e. IQtests, which showed differences amongst pupils. The next step in this design was to group pupils on basis of ability and place the responsibility for poor performance mainly on the individual student. The notion of Social Darwinism of the late 1800s, has resulted in an exaggerated importance for individual differences at the expense of underestimating human similarities and the impact of institutions and society on students." (Citat från Sors, 1996, sid ). Vid sidan av teorin om intelligensens (det genetiska arvets) betydelse utvecklades sedermera teorin om den socioekonomiska bakgrundens (det sociala arvets) betydelse. Gemensamt för dessa teorier är att de fokuserar individen som bärare av orsakerna till skillnaderna. FMFS ställer frågan om skoleffekter på nytt och ifrågasätter att individens genetiska och sociala arv är de allt överskuggande förklaringarna till olika resultat och anpassning hos elever. Man ville pröva i vad mån den enskilda skolans egenskaper också kunde påverka resultaten. Rutter, Maugham, Mortimore & Ouston, (1979, sid. 1-10) samt Rutter, (1983) redovisar ett antal studier som tyder på att skoltillhörigheten kan spela en väsentlig roll för skillnader mellan elevernas prestationer och sociala anpassning även sedan man korrigerat för bakgrundsfaktorer av skilda slag, (se vidare Grosin, 2002). Rutters (a.a.) egna resultat gav också stöd för ett sådant synsätt. Vidare kunde man visa att skolans inre egenskaper, kultur eller "ethos" hade ett starkt samband med elevernas resultat. Båda dessa slutsatser bekräftades av Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob, (1988), Grosin, (1991), Sammons, Thomas & Mortimore, (1997); Schereens & Bosker, (1997) m.fl. 5

6 VÄRDE- OCH NORMATIVA FRÅGOR FMFS har utförts på i första hand offentliga skolor. Den rymmer ett jämlikhetsperspektiv (Grosin, 1997) och hör hemma i den diskurs som enligt Englund, (1993) kännetecknas av "public good". Forskningen gav redan på 1970-talet upphov till en intensiv vetenskaplig debatt om såväl metoder som normativa och teoretiska aspekter 2. En viktig normativ utgångspunkt i FMFS är att definitionen av framgång med avseende på kunskapsmålen baseras på offentliga utvärderingar som betyg, nationella prov och examensresultat. Därmed inte sagt att forskarna skulle sakna kritik mot skolans val av kunskaper, eller det sätt på vilket de bedöms. Kritiken är dock underordnad eftersom de elever som får bra resultat i den reellt existerande bedömningen har större förutsättningar att finna sig till rätta i samhället med avseende på fortsatt utbildning, situationen på arbetsmarknaden och aktivt medborgarskap. Till det kommer att läro- och kursplaner grundar sig på demokratiska beslut samt att det råder yttrandefrihet och akademisk frihet att verka för förändringar av mål, innehåll och utvärdering av skolan. Man betraktar därför den reellt existerande skolan som en i grunden legitim institution. Det faktum att inte alla elever får tillgång till grundläggande kunskaper och färdigheter och att denna försummelse dessutom drabbar ojämlikt med avseende på klass framstår i det perspektivet som den största bristen i dagens skola. En annan diskussion gäller innebörden av att man funnit och poängterat skoleffekter i strid med teorin att skillnader i elevers prestationer och förhållningssätt i och till skolan nästan enbart kan hänföras till individfaktorer som grundas på det genetiska och sociala arvet. Det har lett till att FMFS kritiserats för att bortse från ekonomiska och sociala orättvisor i samhället och dess betydelse för elevers möjligheter att tillgodogöra sig skolan. En rimligare tolkning av resultaten är att elevers förutsättningar att tillgodogöra sig skolgången eventuellt i så hög grad betingas av de pedagogiska och sociala principer och arbetssätt som kännetecknar den enskilda skolan att i princip alla barn i ett land som Sverige, oavsett deras genetiska och sociala grundförutsättningar kan klara uppnåendemålen i grundskolan. De enda undantagen är barn med klara utvecklingstörningar. 2 Den senaste manifestationen av denna debatt utgörs av ett temanummer av tidskriften School Effectiveness and School Improvement. Vol 12, nr 1. 6

7 FMFS tyder alltså på att det inte behövs någon grundläggande ekono- misk/politisk förändring i ett land som Sverige för att alla barn skall få möjlighet att uppnå målen i skolan. Vilken räckvidd dessa omständig- heter har med avseende på de grundläggande orättvisorna i samhället är svårt att veta. Det kan dock knappast vara negativt för ambitioner att till exempel åstadkomma större jämlikhet. TEORETISK REFERENSRAM I den här presenterade undersökningen baseras bedömningen av skolornas pedagogiska och sociala klimat (PESOK) och de variabler som konstituerar PESOK på en sammanställning och uttolkning av resultaten i den samlade forskningen om vad som kännetecknar de mest framgångsrika skolorna (FMFS) som de förelåg i början på 90- talet. Sammanfattningsvis tyder forskningen på att PESOK i skolor skall ses som en komplex frukt av djupt liggande värderingar och normer hos rektor, skolledning och lärarkår vilka kommer till uttryck genom praktiska handlingsmönster som det tagit de vuxna i skolan lång tid att utveckla. Rutter et al. (1979, sid. 179), utformade följande definition: "...ethos:...or set of values, attitudes and behaviors which will become characteristic of the school as a whole." Andra forskare har också framhållit denna aspekt. Purkey och Smith betonar begreppet skolans kultur redan i sin kritiska granskning av forskningen om de mest framgångsrika skolorna, (1982). De vidareutvecklar samma tema i en artikel, (1985). PESOK rymmer tre nivåer: 1. Rektors pedagogiska filosofi, ansats som pedagogisk ledare och förhållningssätt till skolans mål, värdegrund och arbetsformer samt förväntningar och syn på skolans möjligheter och begränsningar. 2. Relationen mellan å ena sidan rektors och å den andra övriga skolledares och lärares uppfattning om skolans mål, normer, pedagogiska kvalitet samt möjligheter och begränsningar. 3. Organisation, arbetsordning och regler som styr de pedagogiska och sociala handlingsmönstren, relationerna inom kollegiet och mellan skolans personal å ena sidan och elever och föräldrar å den andra. 7

8 PESOK är en dynamisk modell som omfattar såväl skolans kultur som faktorer på strukturell nivå. Den kulturella nivån är grundläggande och innefattar de dominerande målen, värderingarna och teoretiska anta- gandena hos rektor och lärare. Kulturen bestämmer genom ett dyna- miskt samspel skolans struktur, det vill säga innehåll och former för undervisning och fostran samt det sociala samspelet mellan rektor, lärare och elever. Innebörden av teorin om PESOK och dess betydelse för elevernas resultat och anpassning är att elevernas personliga handlingsmönster, deras närvaro, prestationer, normer och uppförande i skolan, formas i och med att de genom de vuxnas handlingsmönster blir medvetna om dessas grundläggande värderingar och förväntningar. Genom att fokusera i synnerhet rektors men också övriga skolledares och lärarnas värderingar och handlingsmönster riktas blicken alltså i första hand mot skolans inre pedagogiska och sociala egenskaper. Elevernas resultat och anpassning formas av samspelet mellan yttre villkor och skolans inre pedagogiska och sociala egenskaper. Yttre villkor utgör dock vare sig något hinder eller någon garanti för att skolledningen och lärarna skall kunna skapa den goda skolan. Den skolpolitiska och diskursiva kontext beträffande skolan som dominerar i ett samhälle kan dock i större eller mindre grad stå i överensstämmelse med de pedagogiska principer som kännetecknar PESOK i de mest framgångsrika skolorna och med andra ord skapa mer eller mindre gynnsamma villkor för att förverkliga en sådan pedagogisk och social praxis på enskilda skolor. De faktorer av kulturell och strukturell art som man i forskningen, (Rutter, et al. 1979, Brookover et al. 1979, Edmonds 1979, Mortimore, et al. 1988, Ouston, Maugham, & Rutter, 1991) funnit utmärkande för PESOK i de mest framgångsrika skolorna när denna undersökning planerades i början på 90-talet var följande: * ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas på skolans kunskapsmål; * att lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur; * samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran; 8

9 * höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras resultat; * uppmuntran och belöning för bra arbete; * koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna; * flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder. Interaktiv klassrumsundervisning tillsammans med individualisering där hänsyn tas till elevers ursprung och kunskapsnivå; * tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan; * ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande; * positivt intresse för eleverna från lärarnas sida * att lärarna uppträdde som förebilder och auktoriteter; * regelbunden utvärdering; * samarbete med föräldrar rörande den enskilde eleven. Samtliga faktorer kan ses som uttryck för antingen de kulturella karaktäristiska eller strukturella åtgärdsmönster som kännetecknar enskilda framgångsrika skolor. PESOK utgör med andra ord en helhet. SYFTE Undersökningens huvudsyfte är att studera huruvida de resultat och teorier som genererats inom forskningen om framgångsrika skolor i den internationella forskningen har någon relevans för att beskriva skillnader mellan elevers prestationer samt sociala och personliga anpassning i svenska grundskolor. Vidare syftar undersökningen till att beskriva bakgrunds- respektive klimatfaktorers betydelse för variansen i elevernas prestationer samt sociala och personliga anpassning. 9

10 METODISKA UTGÅNGSPUNKTER Det finns ett antal metodiska aspekter som behöver beaktas om man har ambitionen att undersöka skoltillhörighetens och det pedagogiska och sociala klimatets effekter. Brister i dessa avseenden i tidigare undersökningar var en bidragande orsak till forskarnas pessimistiska slutsatser om skoltillhörighetens betydelse. (Rutter et al.,1979, sid. 3-8) För det första måste de variabler som används för att bedöma elevers resultat ha en tydlig relevans för skolan. Coleman (a.a.) utnyttjade till exempel verbal förmåga som resultatmått eftersom man i USA, till skillnad från exempelvis i Storbritannien, saknade nationella examensprov som kunde ge en mer direkt bild av skolornas förmåga att bidra till elevernas kunskapsutveckling. En konsekvens var sannolikt att man kom att överskatta hemmiljöns betydelse och underskatta skoleffekter och därmed skillnader i effektivitet skolor emellan. Ett annat problem i tidigare utbildningssociologisk forskning var valet av variabler för att karaktärisera skolornas inre pedagogiska och sociala egenskaper. De inskränktes ofta till enkla mått på resurser som antalet böcker i skolbiblioteket och lärartäthet. Jencks, (a.a.) bortsåg helt från skolan inre liv. Rutter et al., (1979) betonar i stället betydelsen av att inkludera just sådana aspekter i forskningen och att dessutom ägna dem ingående uppmärksamhet. För det tredje är det viktigt att använda en longitudinell uppläggning främst för att göra det möjligt att kontrollera för elevernas förkunskaper vilket ökar förutsättningarna att studera effekter på skolnivå. Den undersökningen som redovisas här omfattar 923 elever i 21 mellanstadieskolor och de 20 högstadieskolor till vilka minst 10 av eleverna från de aktuella mellanstadieskolorna flyttade. Skolorna har inte valts med utgångspunkt från elevresultat eller andra kriterier på framgång. Urvalet skedde genom en förfrågan om deltagande till grundskolorna i Stockholm. Undersökningen omfattar samtliga skolor som önskade delta. Efter en tid visade det sig dock att några av skolorna uppfattat det tillstånd för undersökningen som inhämtades från skolmyndigheten i Stockholm som ett åläggande att delta. De flesta skolor är alltså frivilliga deltagare men inte alla. 10

11 Skolorna är väl spridda över Stockholm. Urvalet inkluderar skolor i innerstan såväl som många förortsområden. Det innebär att de represen- terar olika typer av upptagningsområden med avseende på social och etnisk bakgrund. Materialet omfattar mellanstadieskolor med en till fyra och högstadieskolor med två till fyra paralleller. Datainsamlingen inkluderar personuppgifter. Tillståndet från datainspektionen var förenat med kravet att föräldrarna skulle ge tillstånd att deras barn deltog i undersökningen. Det gav upphov till ett bortfall på 22%. Klasslärarna fick en förfrågan om de kunde upptäcka något mönster i detta bortfall, till exempel att föräldrar som tillhörde någon etnisk eller språklig minoritet eller vars barn hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen var överrepresenterade bland de vars föräldrar inte gav sitt tillstånd. Inga sådana mönster kunde dock urskiljas. Undersökningen utfördes på 720 elever på mellanstadiet och 640 på högstadiet. Bortfallet berodde dels på att några elever föredrog högstadieskolor till vilka färre än 10 av eleverna från de aktuella mellanstadieskolorna gick över samt på att några elever flyttade från Stockholm. Variablerna har bearbetats med en statistisk metod som går under beteckningen kovariansstrukturanalys för tvånivådata (se till exempel Muthén 1994) Datorprogrammet STREAMS som utvecklats av forskare vid pedagogiska institutionen i Göteborg (Gustafsson & Stahl, 1997) har använts. Metoden har utnyttjats för att forma variabler som består av delvariabler som mäter samma sak och som differentierar på skolnivå. Därefter har variablerna bearbetats med en metod för multivariat variansanalys (GLM) som ingår i statistikprogrammet SAS. Jag skall återkomma till innebörden av dessa metodiska grepp senare i redovisningen. VARIABLER Bakgrund mellan- och högstadiet (oberoende variabler) Föräldrarnas utbildningsnivå (SCB) Föräldrarnas sociala status (SCB) Etnisk och språklig minoritetstillhörighet (SCB) Hemmets läroplan (Lärarskattningar) Elevernas förkunskaper (Lärarskattningar) Kommentarer: Uppgifter för de tre första variablerna inhämtades från Statistiska Centralbyråns register. Syftet var att kunna belysa sådana sociologiska aspekter på elevernas skolresultat som visat sig betydelsefulla i tidigare forskning. 11

12 Variabler som grundas på bedömning av föräldrarnas förhållningssätt och stöd till sina barns skolgång har större samband med elevers resultat än variabler som bygger på registeruppgifter (Walberg 1984). Därför inkluderades variabeln Hemmets läroplan (Grosin 1991 och 2001). I detta fall bygger bedömningen på lärarskattningar elev för elev av föräldrarnas attityder till skolan respektive det stöd för skolarbetet som föräldrarna ger sina barn. Skattningarna gjordes på femgradiga skalor. Ett av huvudsyftena med den longitudinella uppläggningen var att kunna grunda analyserna av effektivitet på en bedömning av elevernas förkunskaper. I högstadieundersökningen bedömdes förkunskaperna genom variablerna för elevernas prestationer på mellanstadiet. Beträffande mellanstadiet ombads klasslärarna att, på en fem-gradig skala, skatta vad eleverna kunde när de kom från lågstadiet. Det är ingen idealisk metod men inga resultat från kunskapsprov fanns att tillgå. De två variabler som mäter elevernas sociala anpassning på mellanstadiet: Social anpassning - utagerande och Elevvårdsinsats (se nedan) utgör bakgrundvariabler för analysen av resultaten i högstadiematerialet. Skolans pedagogiska och sociala klimat, PESOK Kommentarer: De ovan beskrivna teoretiska utgångspunkterna och innehållet i PESOK i framgångsrika skolor har legat till grund för konstruktion av ett bedömningsinstrument för skolklimat. Det består av ett antal påståenden som besvaras av lärare respektive elever. Metoden bygger på antagandet att lärarna respektive eleverna kan ses som sagesmän beträffande de egenskaper som kännetecknar PESOK i den egna skolan. Antagandet prövades och fick stöd i en tidigare undersökning, (Grosin, 1991). Faktorer och frågor beskrivs närmare i samband med resultatredovisningen nedan. De variabler som redovisas är de som bidrar till den förklarade variansen i analyserna. Övriga klimatvariabler redovisas i bilaga 5. Påståendena i klimatformulären har fyra svarsalternativ: "instämmer i hög grad", "instämmer" "instämmer ej" och "har i hög grad avvikande uppfattning". De flesta frågor är formulerade så att alternativet "instämmer i hög grad" överensstämmer med ett positivt PESOK. Vissa är dock negativt formulerade. De är markerade med (*). 12

13 Skolans pedagogiska och sociala klimat, PESOK - Mellanstadiet (oberoende variabel) Utvärdering - lärarformuläret för mellanstadiet (LKM, se sid. 23), Rektors och lärares förväntningar lärarformuläret för mellanstadiet (LKM, se sid. 16), Rektors och lärares principer för fostran - lärarformuläret för mellanstadiet (LKM, se sid. 22), Lärarnormer - elevformuläret för mellanstadiet, (EKM, se sid. 20), Lärarnas undervisning - elevformuläret, (EKM, se sid. 21), Skolans pedagogiska och sociala klimat, PESOK - högstadiet Lärarmiljö - lärarformuläret, (LKH, se sid. 25), Rektors och lärares förväntningar - lärarformuläret, (LKH, se sid 30), Lärarsamverkan - lärarformuläret, (LKH, se sid 25), Information Skola-hem - lärarformuläret, (LKH, se sid 32). Skolklimat - lärarformuläret, (LKH, se sid. 26). Lärarnormer - elevformuläret, (EKH, se sid. 27), Rektor och skolledarnas intresse för elevernas prestationer och uppförande samt synlighet - elevformuläret, (EKH, se sid. 27), Lärarnas undervisning - elevformuläret, (EKH, se sid. 28), Skolklimat - elevformuläret, (EKH, se sid. 31). Elevresultat i årskurs 6 (beroende variabler) Mellanstadiet "Betyg Mellanstadiet" - lärarskattningar av "medelbetyg", Matematik - algoritmtest, Läsning - lästesten "Klotter" och "Första skoldagen", Social anpassning - Lärarskattningar, se bilaga 1, Stödundervisning - Läraruppgifter, Elevvårdsinsats - Läraruppgifter, Elevnormer - Frågeformulär, se bilaga 3. Kommentarer: Valet av resultatvariabler eller beroende variabler syftar till att spegla dels elevernas kunskaper dels deras sociala och personliga anpassning och 13

14 normer i sådana avseenden som överensstämmer med viktiga mål för skolan. Vidare har jag bedömt förekomsten av stödundervisning och elevvårdsinsatser genom att lärarna fått ange hur många elever som varit föremål för sådana under mellanstadiet. Matematik- och lästesten som användes ingick i den årliga utvärderingen i skolorna. Variabeln "Betyg Mellanstadiet" bygger på lärarnas skattningar av elevernas kunskaper i olika ämnen på en femgradig skala, vårterminen i årskurs 6. Det kan ses som en form av informellt medelbetyg. Elevernas normer i förhållande till skolan bedömdes genom ett frågeformulär (se bilaga 3 för de frågor som differentierade mellan mellanstadie- respektive högstadieskolorna). Elevernas sociala anpassning i olika avseenden bedömdes av lärarna på femgradiga skalor (se bilaga 1). Högstadiet Standardprov i Matematik, Engelska och Svenska - årskurs 9, Val av gymnasieprogram - se kommentar nedan, Skolk - Uppgifter från klassföreståndaren, Social anpassning - utagerande, se Bilaga 1, Antal elever som varit föremål för elevvårdsinsats, Elevernas självtillit - se Bilaga 2, Elevnormer - se Bilaga 3, Kriminalitet - se Bilaga 4. Kommentarer: Det är en rimlig hypotes att det PESOK som kännetecknar relativt sett mer framgångsrika skolor, till exempel höga förväntningar, skapar bättre förutsättningar och ökad stimulans för elever att anta större utmaningar till exempel genom att välja mer krävande gymnasieprogram. För att pröva denna tanke har jag skapat en variabel där de gymnasieprogram som var aktuella för eleverna när datainsamlingen gjordes har rangordnats med avseende på kravfylldhet: Naturvetarprogrammet (1), Samhällsvetarprogrammet (2), Estetiska programmet (3), Övriga praktiska yrkesprogram (4), Individuella programmet (5). Social anpassning, utagerande, skolk och antal elever som varit föremål för elevvårdsinsats bedömdes av klassföreståndaren. Elevernas kriminalitet undersöktes genom ett frågeformulär (se Bilaga 4) där eleverna anonymt fick ange sina alkoholvanor och i vad mån de ägnat sig åt olika former av kriminalitet. 14

15 DATABEARBETNING OCH RESULTAT Första steget - skol- och klassrumseffekter på individnivå För att kunna bedöma effekterna av skol- och klasstillhörighet för enskilda elever har jag genomfört en variansanalys (ANOVA) med hjälp av SAS, (1985). Analysen baseras på individuppgifter i mellanstadiematerialet om såväl elevernas prestationer och sociala anpassning sedan jag kontrollerat för de variabler som mäter deras socioekonomiska och kulturella bakgrund samt förkunskaper och hemmets läroplan (HLP). Jag har dels beräknat vilken varians som kan hänföras till att eleverna tillhör en viss skolklass och därefter beräknat den sammanlagda variansen för klass- och skoltillhörighet. Resultaten framgår av Tabell 1. Tabell 1 Klassens och skolans andel av variansen i elevernas prestationer och sociala anpassning efter kontroll av bakgrundsfaktorer (%) Andel av variansen för Andel av variansen för Signifikansnivå Signifikansnivå Klass Skola/Klass Klass Skola/klass Matematik Läsförståelse "Betyg Mellanstadiet" Social anp. utagerande Elevernas klasstillhörighet har en tydlig och statistiskt säkerställd effekt. När jag lägger till skolans effekt ökar de beräknade varianserna väsentligt. Även skoltillhörigheten har alltså en väsentlig statistiskt säkerställd effekt på elevernas resultat på individnivå även sedan vi kontrollerat för bakgrundsfaktorer. Effekternas storlek är av ungefär samma storleksordning som i tidigare forskning (se t.ex. Mortimore, a.a.) 15

16 Andra steget - variabler som differentierar på skolnivå Fortsättningsvis görs analysen på skolnivå. Huvudorsaken är att den primära forskningsfrågan gäller skolklimatets betydelse för eventuella skoleffekter. Det finns helt enkelt inget skäl att bedöma skolklimatet på individnivå. Tekniken vid bedömningen är att lärarna och eleverna tillfrågas om vilka egenskaper som kännetecknar skolans PESOK, (se ovan sid. 12). Alla variabler har bearbetats med STREAMS, (Gustafsson & Stahl, 1997). Syftet var att reducera komplexiteten i data genom att rensa bort sådana variabler och klimatfrågor som inte differentierar på skolnivå. Om vi till exempel utgår ifrån de frågor som tillsammans bildar variabeln Förväntningar i lärarformuläret för mellanstadiet (LKM), har frågorna valts med utgångspunkt från att forskningen om de mest framgångsrika skolorna visat att höga förväntningar på elevernas prestationer är en viktig egenskap i det pedagogiska och sociala klimatet i sådana skolor. Variabeln representeras av nedanstående fyra frågor i lärarformuläret för mellanstadiet (LKM). Siffrorna anger frågans nummer i formuläret som tillsammans består av 119 frågor: Rektors och lärares förväntningar (LKM) 10. Rektors och skolledningens krav och förväntningar på vissa elevgruppers studieresultat är lågt ställda.(*) till 95 procent av eleverna i den här skolan har egentligen kapacitet nog för att tillägna sig fullt acceptabla ämnes- och baskunskaper. 13. Rektor och skolledning uttrycker högt ställda förväntningar på elevernas studieresultat. 79. Praktiskt taget alla elever har egentligen intellektuella förutsättningar för att prestera godkända resultat på skrivningar och prov. När lärarna tar ställning till dessa bedömer de alltså sin skola med avseende på en viktig aspekt av PESOK. Nu visade det sig att lärarna Inom var och en av de 21 mellanstadieskolorna var överens i sin bedömning av den egna skolan när det gäller frågorna 10,11 och 13. Men beträffande svaret på fråga 79 fanns det en tendens att lärare inom en och samma skola var oeniga i sin bedömning. 16

17 En bidragande förklaring kan vara att frågan genom sin formulering snarare efterlyser lärarnas allmänna uppfattning än deras bedömning av förhållanden i den egna skolan. Eftersom frågan inte differentierar på skolnivå saknar den intresse för analysen av skillnader mellan skolor. När det gäller att karaktärisera förväntningarna på mellanstadieskolorna får jag därför nöja mig med lärarnas svar på de tre övriga frågorna. Samtliga variabler i undersökningen har behandlats på detta sätt. Tredje steget - att förklara varians Det hade varit önskvärt att göra en latent variabelanalys på två nivåer genom att fortsätta använda STREAMS. Emellertid är antalet observationer (21 respektive 20 skolor) för få varför vi i stället gjort en variansanalys med statistikprogrammet SAS. Proceduren vi utnyttjat kallas GLM som analyserar data med utgångspunkt från antaganden som gäller linjära modeller (General Linear Model). Tekniken fungerar så att man analyserar en beroende variabel i taget och vilka av de oberoende variablerna som samvarierar med den beroende. Den statistiska terminologin är: vilken eller vilka av de oberoende variablerna som förklarar varians i de beroende variablerna 3. Programmet analyserar frågeställningen och väljer den oberoende variabel som förklarar mest varians. Därefter upprepas proceduren och den variabel som därnäst förklarar mest varians läggs in. Endast samband som är signifikanta på minst 15%-nivå beaktas. Metoden innebär att alla variabler har samma chans att komma med i de modeller som skapas för att förklara de olika beroende variablerna. RESULTAT - MELLANSTADIET I Tabell 2 redovisas hur stor del av variansen i de beroende variablerna som förklaras av bakgrunds- respektive klimatvariabler. Även korrelationskoefficienter och signifikansnivåer redovisas. 3 Begreppet förklara skall inte ses som ett uttryck för att det skulle föreligga någon absolut kausalitet. Det typ av bearbetning vi utfört resulterar i ett antal samband som måste analyseras och tolkas. 17

18 Tabell 2 Bakgrunds- och klimatvariablers varians och korrelation med sju resultatvariabler på mellanstadiet 4 Resultat Skolnivå Variabel 1 Skolnivå Variabel 2 Skolnivå Variabel 3 "Betyg" Mellanstadiet Förväntningar (LKM) Varians 51% r=0,71 *** Förkunskaper Varians 14% r=0,37 ** HLP/attityd Varians 10% r=0,32 ** Matematik Förväntningar (LKM) Varians 34% r=0,58 *** HLP/stöd Varians 11% r=0,35 (0,12) - Läsförståelse Andel minoritetselever Varians 50% r=0,70 *** Lärarnormer (EKM) Varians 9% r=0,29 * - Stödunder- Visning Förkunskaper Varians 28% r=0,53 ** Lärarnormer (EKM) Varians 15% r=0,39 * Social anp - Utagerande Förkunskaper Varians 37% r=0,61 *** Undervisning (EKM) Varians 10% r=0,32 * Elevvårdsin- Sats Fostran (LKM) Varians 46% r=0,68 *** HLP/stöd Varians 17% r=0,41 ** - Elevnormer Undervisning (EKM) Varians 74% r=0,86 *** Utvärdering (LKM) Varians 5% r=0,22 ** Lärarnormer (EKM) Varians 4% r=0,20 * De två modeller som omfattar tre variabler rymmer i själva verket fler, som dock endast ger ytterligare mycket små bidrag till den förklarade variansen. 4 Variabler markerade med *** är signifikanta på 0,01-nivå, med ** på 0,05-nivå och med * på 0,10-nivån. 18

19 Prestationsmåtten Den första oberoende variabeln är "Betyg" Mellanstadiet, det vill säga mellanstadielärarnas skattning av elevernas genomsnittliga kunskapsnivå vårterminen i årskurs 6. Den modell som programmet skapar visar att en klimatvariabel, Förväntningar, bedömd med lärarformuläret, förklarar hälften (51%) av skillnaderna mellan skolorna. Därnäst förklarar variabeln Förkunskaper och en aspekt av Hemmets läroplan, nämligen lärarnas bedömning av föräldrarnas attityder till skolan 14% respektive 10% av variansen. Sammantaget förklaras alltså 75% av variansen. I en studie som baseras på beräkningar av varianser och korrelationer kan man inte i matematisk mening hävda att variationen i den ena variabeln är orsak till variationen i den andra. Det är en tolkning som baseras bland annat på tidigare forskning. Grunden för att tolka sambandet mellan förväntningar och elevresultat med utgångspunkt från att det är förväntningarna som förklarar variationen i elevresultat inte tvärt om, är att sådana effekter kunnat påvisas i framgångsrika skolor efter det att man kontrollerat för elevernas tidigare kunskaper, och socioekonomiska bakgrund (Rutter et al och Sammons et al. 1997). Samtidigt är det klart att definitiva ställningstaganden i detta och andra avseenden inte kan göras utan att en mer experimentell design tillämpas. 5 Nästa steg i analysen är att se efter vad variabeln Förväntningar omfattar, se ovan, (sid. 16). De tre påståendena berör såväl rektors och skolledningen som lärarnas egna förväntningar på elevernas pretationer. Frågan är vilka alternativa tolkningar som är möjliga. Jag vill då i första hand peka på en som framför allt gäller just variabeln "Betyg Mellanstadiet". Man kan ha god tilltro till lärarnas förmåga att göra oberoende bedömningar av de aktuella variablerna. Men eftersom tre av fyra variabler som är aktuella i variansanalysen av "Betyg Mellanstadiet" bygger på data från skattningar av samma lärare kan man inte utesluta att det har bidragit till sambandens styrka. Samtidigt bör framhållas att den variabel (Förväntningar) som uppvisar det största sambandet med den beroende variabeln bygger på bedömning av samtliga lärare i de 5 Ett exempel på en sådan undersökning är Mc Namara, (1998). I den gjordes ett framgångsrikt försök att genom handledningsseminarier med några rektorer påverka PESOK i ett antal skolor. Uppföljningen av elevernas kunskaper under de tre år som undersökningen omfattade visade att dessa upprätthölls trots att skolorna fick sina resurser till undervisning reducerade med omkring 20% under de tre år som projektet omfattade. 19

20 aktuella skolorna. Jag skall återkomma till frågan om lärarskattningarnas validitet dels i samband med redovisningen av nästföljande presta- tionsvariabel, Matematik samt vid redovisningen av resultaten i högstadiematerialet, (sid. 37). När det gäller Matematik är det åter Förväntningar (LKM) som förklarar den största delen av variansen (34%), något som stärker tilltron till resultatet för "Betyg". Den förklarade variansen är dock betydligt mindre. HLP/stöd förklarar ytterligare 11% av variansen men resultatet är inte signifikant. Den enda registerbaserade variabeln som har förklaringsvärde är andelen elever i skolorna som tillhör någon Etnisk, språklig eller kulturell minoritetsgrupp. Den förklarar så mycket som häften av variansen i resultaten på läsproven. Det betyder att skolorna som deltog i undersökningen hade svårigheter att pedagogiskt bemästra en hög andel elever med sådan bakgrund i läsundervisningen. Med stor sannolikhet hade man inte kommit på några bra metoder när det gäller att lära elever med annat modersmål att läsa svenska 6. En annan bidragande förklaring till resultatet kan vara att elever som nyligen anlänt till Sverige deltog i läsprovet. En klimatvariabel Lärarnormer (EKM) förklarar ytterligare 9% av variansen i läsning. Variabeln består av följande påståenden: Lärarnormer (EKM) 19. Mot vissa lärare kan man vara nästan hur oförskämd som helst.(*) 28. Alla lärare har samma ordningsregler. 30. Man känner att lärarna nästan väntar sig att några elever skall vara uppkäftiga och stökiga.(*) 40. Vissa lärare verkar inte tycka att det gör så mycket om de själva kommer för sent.(*) 69. Alla lärare håller bra koll på frånvaro och för sen ankomst. 70. Lärarna i den här skolan verkar tycka att undervisningen är väldigt viktig. 6 För en presentation och diskussion av sådana metoder i svenska skolor se Keskitalo (1999). 20

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan IPD-rapport 2007:03 Specialpedagogiskt stöd i grundskolan omfattning, former och konsekvenser Joanna Giota Olof Lundborg Förord Under våren 2007 inledde Lärarnas Riksförbund och ledningsgruppen för UGUprojektet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Upplysningar om innehållet: Daniel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys KUNSKAPSÖVERSIKT Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen

Läs mer

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 20 Anders Böhlmark och Helena Holmlund 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Innehåll Förord Sammanfattning 1. Inledning 1 Studiens syfte och bidrag till kunskapsläget 3 Avgränsningar

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur?

Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 1 Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Läsförmågan bland 9-10-åringar

Läsförmågan bland 9-10-åringar Läsförmågan bland 9-10-åringar GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 280 Elisabeth Frank Läsförmågan bland 9-10-åringar Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv Örebro universitet Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för psykologi Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv - en enkätundersökning av sex skolor Psykologi PBK (41-60

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer