LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR

2 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner till och arbetar tillsammans efter likabehandlingsplanen. 2

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan år elever Ansvarig för planen: Eva Klang Planen gäller från: Planen gäller till: Likabehandlingsarbetet regleras från 1 januari 2009 av två lagar; diskrimineringslagen och skollagen. Skolans fokus är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter, och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14a kap. 85 skollagen). Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav, vilket vi har valt på Bergsjö skola. Elevernas delaktighet Grupperna för trygghet och hälsa har kontinuerliga möten. I gruppen ingår representanter från klasserna 7-9. Genom kurator, skolsköterska och folkhälsosammordnare förmedlas elevernas åsikter. Skolans elevråd träffas kontinuerligt tillsammans med elevvärd och lärarrepresentanter. Vårdnadshavarnas delaktighet Likabehandlingsplanen är ett offentligt dokument som finns tillgängligt för föräldrarna att ta del av. Vid föräldraråd och föräldramöten ges utrymme för deras delaktighet samt på skolans hemsida. 3

4 Personalens delaktighet All personal är skyldig att delta i arbetet för att skapa ett gott skolklimat. Personalen måste vara insatt i skolans likabehandlingsplan och aktivt arbeta efter den. Förankring av planen kommer att finnas tillgänglig på skolans hemsida. Planen presenteras även på föräldrarådsmöte. Utvärdering Utvärdering av likabehandlingsplanen sker i början av juni varje år i personalgruppen och elevgruppen i form av diskussion och samråd. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan är skolledningen, personal och elever i gruppen för trygghet och hälsa. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 1. Trygghetsenkät genomfördes bland eleverna i april-maj. Där framkommer att det finns brister när det gäller känslan av trygghet på skolan. Ett tydligt önskemål är att fler lärare och vuxna ska finnas i korridorerna. En ny enkätundersökning kommer att genomföras för att mäta trivsel och omfattning av mobbning och kränkande behandling. 2. Ett nytt system för rastvärdar ska utformas och utgå ifrån det rastschema som finns hos elevvärden.. 3. I gruppen för trygghet och hälsa har man påpekat brister i skolmiljön, bl a toaletter och duschrum. Toaletterna är åtgärdade med nya låscylindrar. Inga förbättringar i duschutrymmen. Studiebesök i Ovanåkers kommun inspirerade till ett nytt mottagande av år Resurserna för den elevcoach som arbetade under förra läsåret är indragna då de var särskilt tillsatta för elever som nu inte längre går på skolan. 4

5 Årets plan ska utvärderas senast: Årets plan ska utvärderas genom följande steg: 1. Digital enkätundersökning bland elever om nuvarande skolmiljö. 2. Uppföljningssamtal som kompletterar undersökningen. 3. Redovisas och diskuteras i föräldrarådet och elevrådet. 4. Diskuteras i gruppen för trygghet och hälsa och elevråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas: Eva Klang Augusti Planen gås igenom med medarbetare och elever. Planen presenteras på höstens första föräldramöte och föräldraråd. Maj-Juni Utvärdera och revidera utifrån läsårets arbete. September - November Utvecklingssamtal, elevenkät och trygghetsvandring Februari-April Utvecklingssamtal, elevenkät och trygghetsvandring. Skyddsrond Januari Gå igenom planen igen med eleverna 5

6 Främjande insatser Datorambassadörer Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Att alla elever har kunskap och insikt om vett och etikett på nätet. Följs upp via powerpoint-presentation i år 8, 7 och 9. Insats: Arbete på elevhemsidan samt utbildning av en grupp elever som vidareutbildar resten av skolans elever om vettig internetkommunikation. Information om länkar som t ex BRIS UMO osv. Fredrik Hassel Datum när det ska vara klart: 1/ Friluftsdagar Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning och ålder 6

7 -Stärka elevers självförtroende -Umgås med andra elever utanför den egna klassen och åldersgruppen -Att dans är en rolig och hälsosam aktivitet -Förebygga alkohol och andra droger Insats: Stuffadans och friluftsdag med inbjudna gäster och instruktörer Anders Wimark och Dan Olsson Datum när det ska vara klart: Fortlöpande under året. Motiverande samtal Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Stärka och motivera för att skapa insikt och formulera mål och delmål inför studier i framtiden Insats: Motiverande och stödjande samtal, kontinuerligt Annette Åström Datum när det ska vara klart: 1/

8 Gruppen för trygghet och hälsa Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mindre stress i skolmilön samt ökad känsla av trygghet och delaktighet i skolan. Kontinuerliga möten 1ggr/månaden. Insats: Representanter från klasser träffas och diskuterar trygghetsfrågor 1ggr/mån tillsammans med folkhälsosamordnare, skolsköterska och kurator. Gäster bjuds in till träffarna t ex politiker, polisen, kostchef osv Astrid Thyr Datum när det ska vara klart: 1/ Pedagogisk måltid Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att skapa en trivsam och trygg matsalsmiljö. Att alla elever går till matsalen och äter. 8

9 Insats: All personal äter tillsammans med eleverna. Eva Klang Datum när det ska vara klart: 11/ Hälsosamtal Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. -Att kunna identifiera varje elevs behov. -Att följa varje elevs fysiska och psykiska utveckling. -Följa upp elever med extra hälsokontroller. -Erbjuda skolläkarbesök där det finns behov. Insats: -Individuella hälsosamtal och hälsokontroller med samtliga elever i år FK, 2, 4, 6 och 8. -Individuella hälsokontroller år 1, 3, 5, 7 och 9 i mån av tid. -Uppföljande hälsosamtal för elever med behov av det. Marianne Hellgren Datum när det ska vara klart: 1/

10 Schysst på nätet Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Att höja medvetenheten om hur man kommunicerar på internet Insats: Information och undervisning på elevensval om användandet av sociala medier Mikael Ahlbaum och Fredrik Hassel Datum när det ska vara klart:

11 Kartläggning Metoder för kartläggning: En enkätundersökning som genomförs bland samtliga elever i slutet av varje termin Skyddsrond Hälsosamtal Incidentrapport Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 11

12 Hur har eleverna involverats i kartläggningen? Eleverna deltar i enkät-undersökning. Elever och personal i gemensam trygghetsvandring. Rektor, elevskyddsombud, skolans skyddsombud samt skolsköterska går skyddsrond varje läsår. Alla elever i år 8 träffar skolsköterskan Hur har personalen involverats i kartläggningen? Elever och personal i gemensam trygghetsvandring. Rektor, elevskyddsombud, skolans skyddsombud samt skolsköterska går skyddsrond varje läsår. Resultat och analys Riskmiljöer som rapporterats vid senaste undersökningen är: toaletter busshållplatsen på skolbussarna trapphusen omklädningsrum utanför träslöjden/bilden skolgården Det framkommer tydliga önskemål om flera vuxna på rasterna. Ett bra ställe att ha mopederna på är också ett önskemål. 12

13 Förebyggande åtgärder Rastvakt Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 13

14 Det ska inte förekomma några trakasserier eller kränkande behandling på Bergsjö skola. Åtgärd: Personal finns tillgänglig på raster enligt särskilt schema. Motivera åtgärd: Utifrån inventering av riskmiljöer krävs vuxnas närvaro under raster. Eva Klang Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. Bussvakter Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En säker och trygg miljö vid bussrakan. Åtgärd: Rullande schema där två vuxna alltid finns på plats vid påstigning av bussar. Motivera åtgärd: Skolbussarna och bussrakan är för många en otrygg miljö. Eva Klang 14

15 Datum när det ska vara klart: Pågående under hela läsåret. Bjuda in inspirerande föreläsare Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Insikt och inspiration för elever och vuxna på vår skola. Åtgärd: Föreläsningar för elever och vuxna. Motivera åtgärd: Önskemål från elever. Astrid Thyr Datum när det ska vara klart: 1/ Ombyggnad av omklädningsrum Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 15

16 Tryggare miljö för eleverna i omklädningsrummen. Åtgärd: Draperier eller skiljeväggar i duschrummen. Ombyggnad/tillbyggnad. Motivera åtgärd: Situationen i omklädningsrummen är otrygg enligt undersökningen. Anders Wimark, Dan Olsson och Eva Klang Datum när det ska vara klart: V Uppstartsarbete för år 7 Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Skapa trygghet och ett gott samarbetsklimat i klasserna. Åtgärd Teambuildingdag i början av terminen där elever, lärare och föräldrar deltar. Avslutas med gemensam middag på kvällen. Uppföljningsdagar under året med bl a Äventyrsmästarna. Motivera åtgärd Man har uppmärksammat brister i sammanhållning och respekt för varandra i klasserna. Ansvarig Eva Klang Datum när det ska vara klart: Fortlöpande arbete under året 16

17 Rutiner för akuta situationer Policy På Bergsjö skola ska ingen som helst mobbning eller kränkande behandling existera. Definition: Mobbning är när någon eller några, systematiskt och över en viss tid utsätter en person för psykiska, fysiska, verbala trakasserier, samt trakasserier via internet och sms. Mobbing är något som förstör människors identitet och kan påverka en människa hela livet. Det är ytterst den som utsätts för mobbing eller kränkande behandling som avgör om handlingen är negativ eller inte. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Varje vuxen har ansvar för att vara lyhörd och seende när det gäller att upptäcka och stoppa kränkningar. Detta innebär att: genast ingripa vid pågående konflikt genast samtala med berörda elever vara uppmärksam på sitt eget förhållningssätt genast meddela rektor som anmäler detta till huvudmannen. Kapitel 6, 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 17

18 skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). Personal som elever och föräldrar kan vända sig till: All vuxen personal på skolan Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Den första vuxna som får kännedom ingriper och avbryter om handlingen är pågående. Denna person ansvarar för att nedanstående görs (tar stöd av elevhälsan): 1. a. Samtal med båda parter var för sig omgående b. Alla får ge sin bild av händelsen c. De berörda enas om lämpliga åtgärder d. Rektor informeras och incidentraport skrivs 2. Berörda elevers föräldrar informeras. Vid behov kallas föräldrarna till skolan. 3. Uppföljningssamtal vid överenskommet datum. 4. Händelsen dokumenteras. 5. Vid upprepade konflikter kallar rektor till samråd. Straffbara handlingar polisanmäls. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När anmälan om kränkning avser vuxen gentemot elev skall rektor utan dröjsmål utreda händelsen och vidta lämpliga åtgärder. Straffbara handlingar polisanmäls. Rutiner för uppföljning 18

19 Mentor ansvarar för att situationen följs upp ca 2 veckor efter det inträffade genom samtal med berörda elever. Rutiner för dokumentation Alla händelser rapporteras i dokumentet "incident-rapport" som finns i pärmen för tillbud i personalrummet. Rektor ansvarar. Ansvarsförhållande All personal på skolan ska vara insatt i skolans handlingsplan och agera efter denna. Den som observerar händelse först har ansvar för det inledande arbetet. Mentor ansvarar för uppföljning. Rektor ansvarar för dokumentation och avgörande beslut. 19

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer